ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност

6.6.2008 - (COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Dariusz Rosati

Процедура : 2007/0238(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0232/2008
Внесени текстове :
A6-0232/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност

(COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0677),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0433/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A6‑0232/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) По отношение на разпоредбите относно вноса и мястото, където се облага доставката на природен газ и електроенергия, специалният режим, въведен с Директива 2003/92/ЕО на Съвета от 7 октомври 2003 г. за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно правилата за мястото на доставка на газ и електроенергия, не се прилага при вноса или доставките на природен газ от тръбопроводи, които не са част от разпределителната система и по-специално тръбопроводи от преносната система, с които се осъществяват почти всички трансгранични сделки с използване на тръбопровод. Поради това следва да се разшири обхвата на специалния режим, така че той да обхваща доставките и вноса на природен газ чрез всякакви тръбопроводи.

(2) Съгласно съществуващите в момента правила, ДДС върху природния газ и електроенергията се начислява на мястото на действителна консумация от потребителя. По този начин с тези правила се избягва каквото и да е нарушение на конкуренцията между държавите-членки. По отношение на разпоредбите относно вноса и мястото, където се облага доставката на природен газ и електроенергия, специалният режим, въведен с Директива 2003/92/ЕО на Съвета от 7 октомври 2003 г. за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно правилата за мястото на доставка на газ и електроенергия, не се прилага при вноса или доставките на природен газ от тръбопроводи, които не са част от разпределителната система и по-специално тръбопроводи от преносната система, с които се осъществяват почти всички трансгранични сделки с използване на тръбопровод. Обхватът на специалния режим е неоснователно ограничен и не съответства на икономическата действителност. Поради това следва да се разшири обхвата на специалния режим, така че той да обхваща доставките и вноса на природен газ чрез всякакви тръбопроводи. Необходима е повече яснота, за да се гарантира последователното прилагане и тълкуване на Директива 2006/112/ЕО в рамките на Общността в съответствие с определенията, заложени в член 2 от Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ1, които обясняват какво означава пренос и разпределение на газ по тръбопроводи.

__________

1 ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57.

Обосновка

Clarification of the aim and the scope of the proposed measure.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Съществуващият в момента специален режим не се прилага и по отношение на вноса и доставките на природен газ с плавателни съдове за транспортиране на природен газ, независимо от това, че този газ е идентичен по своите характеристики с внесения или доставения чрез тръбопровод с цел да бъде транспортиран чрез тръбопровод след регазификация. Поради това следва да се разшири обхвата на специалния режим, така че той да обхваща и доставките и вноса на природен газ с плавателни съдове за транспортиране на природен газ.

(3) Съществуващият в момента специален режим не се прилага и по отношение на вноса и доставките на природен газ с плавателни съдове за транспортиране на природен газ, независимо от това, че този газ е идентичен по своите характеристики с внесения или доставения чрез тръбопровод с цел да бъде транспортиран чрез тръбопровод след регазификация. Поради това следва да се разшири обхвата на специалния режим, така че той да обхваща и доставките и вноса на природен газ с плавателни съдове за транспортиране на природен газ между тръбопроводи.

Обосновка

Clarification of the aim and the scope of the proposed measure.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Първите трансгранични мрежи за топлинна и охладителна енергия са вече действащи. Същите проблеми, които съществуват по отношение на доставката и вноса на природен газ и електроенергия важат и за доставката и вноса на топлинна и охладителна енергия. Съгласно съществуващите в момента правила, ДДС върху природния газ и електроенергията се начислява на мястото, където те действително се консумират от потребителя. По този начин се избягва каквото и да е нарушение на конкуренцията между държавите-членки. Следователно същият режим, който се прилага по отношение на природния газ и електроенергията следва да се прилага и по отношение на топлинната и охладителната енергия.

(4) Първите трансгранични мрежи за топлинна и охладителна енергия са вече действащи. Същите проблеми, които възникват по отношение на доставката и вноса на природен газ и електроенергия възникват и по отношение на доставката и вноса на топлинна и охладителна енергия. Следователно същият режим, който се прилага по отношение на природния газ и електроенергията, следва да се прилага и по отношение на топлинната и охладителната енергия.

Обосновка

It is not necessary to re-state the principle of the special scheme since this has been sufficiently clarified in a previous recital.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Придобитият опит по време на скорошното прилагане на действащата в момента процедура, според която Комисията има за задача да реши дали съществува риск от нарушаване на конкуренцията, породен от намалената ставка на ДДС върху природния газ, електроенергията и централизираното отопление, показа, че процедурата е остаряла и повърхностна. Съгласно правилата за определяне на мястото на облагане ДДС се начислява там, където природния газ, електроенергията, топлинната и охладителната енергия действително се консумират от потребителя. Следователно с тези правила се избягва каквото и да е нарушение на конкуренцията между държавите-членки. Независимо от това, предвид силно чувствителния характер на сектора, е важно да се осигури достатъчно информация на Комисията и останалите държавите-членки, когато дадена държава-членка въведе намалена ставка. Поради това е необходима предварителна процедура на консултация с участието на Комитета по ДДС.

(6) Придобитият опит по време на скорошното прилагане на установената в член 102 от Директива 2006/112/ЕО процедура, според която Комисията има за задача да реши дали съществува риск от нарушаване на конкуренцията, породен от намалената ставка на ДДС върху природния газ, електроенергията и централизираното отопление, показа, че процедурата е остаряла и повърхностна. Съгласно правилата за определяне на мястото на облагане ДДС се начислява там, където природният газ, електроенергията, топлинната и охладителната енергия действително се консумират от потребителя, което прави ДДС ставката неутрална. Следователно с тези правила се избягва каквото и да е нарушение на конкуренцията между държавите-членки. Независимо от това, предвид силно чувствителния характер на сектора, е важно да се осигури достатъчно информация на Комисията и останалите държави-членки, когато дадена държава-членка въведе намалена ставка. Поради това е необходима предварителна процедура на консултация с участието на Комитета по ДДС.

Обосновка

Clarification of the aim and the scope of the proposed measure.

Изменение  5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Съвместните предприятия и другите структури, създадени съгласно член 171 от Договора за ЕО имат задача да осъществяват политиките на Общността. С цел да се избегне данъчно облагане, облагодетелстващо държавата-членка, на територията на която се плаща данъка, във вреда на останалите държави-членки и Европейските общности, необходимо е да се предостави освобождаване от ДДС върху покупките за съвместни предприятия, създадени от Общностите, които са юридически лица и получават субсидии от общия бюджет съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности.

(7) Съвместните предприятия и другите структури, създадени съгласно член 171 от Договора за ЕО, имат задача да осъществяват политиките на Общността. С цел да се избегне данъчно облагане, облагодетелстващо държавата-членка, на територията на която се плаща данъкът, във вреда на останалите държави-членки и Европейските общности, е необходимо да се предостави освобождаване от ДДС върху покупките за съвместни предприятия, създадени от Общностите, които са юридически лица и получават субсидии от общия бюджет съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, при условие че същите не упражняват стопанска дейност по смисъла на алинея втора от член 9, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО.

Обосновка

Clarification of the aim and the scope of the proposed measure.

Изменение  6

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) В този контекст, това правило трябва да се прилага по отношение на недвижима собственост и важни услуги, свързани с нея, които се доставят на данъчнозадължено лице. В действителност тези ситуации представляват най-значителните случаи, като се има предвид от една страна стойността и продължителността на икономическия живот на тези стоки и от друга страна фактът, че смесената употреба на този вид обекти е често срещана практика.

(10) В този контекст, това правило трябва да се прилага по отношение на недвижима собственост и важни услуги, свързани с нея, които се доставят на данъчнозадължено лице и които поради икономическата си стойност могат да бъдат приравнени на придобиване на недвижимо имущество. В действителност тези ситуации представляват най-значителните случаи, като се има предвид, от една страна, стойността и продължителността на икономическия живот на тези стоки и, от друга страна, фактът, че смесената употреба на този вид обекти е често срещана практика. Обратно, незначителни ремонти или подобрения, които са с ограничено икономическо значение, следва да се изключат от обхвата на настоящата директива.

Обосновка

The wording proposed by the Commission for this provision ("acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable property") does not exclude in a clear way from its field of application simple repairs or improvements that, by their very nature, are of limited economic significance.

Изменение  7

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 3а (нова)

Директива 2006/112/ЕО

Дял V – глава 1 – раздел 4 - заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3а) В дял V, глава 1, раздел 4 заглавието се заменя със следния текст:

 

„Доставка на стоки по преносни или разпределителни мрежи“.

Обосновка

Clarification of the aim and the scope of the proposed measure.

Изменение  8

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/112/ЕО

Член 38 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на доставка на газ чрез тръбопровод или плавателен съд за транспортиране на природен газ, на електроенергия или топлинна или охладителна енергия, доставени чрез топлофикационни или охладителни мрежи на данъчнозадължен дилър, за място на доставката се счита мястото, където данъчнозадълженият дилър е установил своята икономическа дейност или има установен обект, за който се доставят стоките или, при отсъствие на такова седалище или установен обект, мястото, където е неговото постоянно местоживеене или където той пребивава обичайно.

1. В случай на доставка на газ чрез тръбопровод или плавателен съд за транспортиране на природен газ между тръбопроводи, на електроенергия или топлинна или охладителна енергия, доставени чрез топлофикационни или охладителни мрежи на данъчнозадължен дилър, за място на доставката се счита мястото, където данъчнозадълженият дилър е установил своята икономическа дейност или има установен обект, за който се доставят стоките или, при отсъствие на такова седалище или установен обект, мястото, където е неговото постоянно местоживеене или където той пребивава обичайно.

 

Обосновка

Clarification of the aim and the scope of the proposed measure.

Изменение  9

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 4

Директива 2006/112/ЕО

Член 39 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на доставка на природен газ чрез тръбопроводи или плавателни съдове за транспортиране на природен газ, електроенергия или топлинна или охладителна енергия, когато тя не е обхваната от член 38, за място на доставка на услугата се счита мястото, където клиентът ефективно потребява стоките.

В случай на доставка на природен газ чрез тръбопроводи или плавателни съдове за транспортиране на природен газ между тръбопроводи, електроенергия или топлинна или охладителна енергия, когато тя не е обхваната от член 38, за място на доставка на услугата се счита мястото, където клиентът ефективно потребява стоките.

Обосновка

Clarification of the aim and the scope of the proposed measure.

Изменение  10

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 11

Директива 2006/112/ЕО

Член 168а (нов) - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При придобиване, строителство, обновяване или съществено преустройство на обект на недвижима собственост, първоначалното упражняване на правото на данъчен кредит, пораждащо се в момента, когато данъчното задължение стане изискуемо, е ограничено до дела на неговата ефективна употреба за дейности с право на приспадане.

При придобиване, строителство, обновяване или съществено преустройство на обект на недвижима собственост, първоначалното упражняване на правото на данъчен кредит, пораждащо се в момента, когато данъчното задължение стане изискуемо, е ограничено до дела на неговата ефективна употреба за дейности с право на приспадане. Незначителни ремонти или подобрения се изключват от обхвата на настоящата разпоредба.

Обосновка

The wording proposed by the Commission for this provision ("acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable property") does not exclude in a clear way from its field of application simple repairs or improvements that, by their very nature, are of limited economic significance.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Background of the proposal

With this proposal the Commission intends to introduce a number of technical improvements in five separate areas of Directive 2006/112 ("the VAT Directive"), as follows:

· clarification of the scope of the special VAT scheme for the supply of natural gas, heat and refrigeration;

· simplification of the procedure for introducing a reduced VAT rates for natural gas, electricity and district heating;

· clarification of the VAT status of joint undertakings set up under Article 171 of the EC Treaty;

· incorporation in the text of the VAT Directive of some exemptions included in the Accession Treaties for Bulgaria and Romania;

· clarification of the rule concerning the right of VAT deduction in the event of acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable property.

Electricity and natural gas are treated as goods for VAT purposes. However, for technical reasons, it was, particularly difficult to determine the place of supply of electricity and natural gas. In order to avoid double taxation or non taxation and to attain a genuine internal market free of barriers resulting from the VAT scheme, it was decided that the place of supply of gas through natural gas "distribution" networks would be the place where the customer has established his business. It was also decided that the supply of natural gas at the final stage, that is to say, from traders and distributors to the final consumer, would be taxed at the place where the customer actually uses and consumes the goods.

However, by limiting its application to "distribution networks", the technical terms used left outside the scope of the special VAT scheme the supply of natural gas by pipelines. In practical terms, this means that almost all cross-border transactions currently fall outside the special VAT scheme that was set up precisely to eliminate the distortions that could arise in the context of cross-border supplies. In the meantime, the Member States are applying the spirit of the VAT Directive, but not its letter, and do include the supply of natural gas by pipelines within the scope of the special VAT scheme. This situation is not satisfactory and calls indeed for a clarifying intervention from the legislator that brings legal certainty for operators and tax authorities.

Moreover, the Commission recalls that the special VAT scheme for the supply natural gas does not currently apply to imports and supplies of natural gas by vessels either, even if though such gas is identical in terms of its characteristics to that imported or supplied by pipeline and intended, following gasification, for transportation by pipeline. A difference in treatment is therefore not justified.

Furthermore, the first cross-border heat and refrigeration networks are already operational and the same issues that arise with regard to natural gas (i.e. a good for which it is difficult to determine the place of supply) also arise in their respect. Accordingly, the Commission proposes to treat the supply of heat and refrigeration through networks in a similar manner as natural gas.

Under Article 102 of the VAT Directive, when a Member State intends to apply a reduced VAT rate to the supply of natural gas, electricity, district heating and refrigeration, it has to seek the agreement from the Commission, which must determine whether there exists a risk of distortion of competition. In so far as, with the special VAT scheme for the supply of natural gas, electricity, district heating and refrigeration, the place of taxation will be the place where these items are supplied to customers, there will be no cross-border issues giving rise to competition concerns.

Joint undertakings set up under Article 171 of the EC Treaty receive financing from EU funds and benefit from an exemption from VAT. The Member State where they are established and where a substantial number of purchases are made benefits from the non-recoverable VAT, whereas all Member States, through their contribution to the EU budget, contribute to the financing of these joint undertakings. This, according to the Commission, creates an unbalanced situation in favour of the Member States where the joint undertaking is established. The Commission proposes clarify the regime and to treat joint undertakings set up under Article 171 of the EC Treaty as "international bodies" within the meaning of Article 151(1) b) of the VAT Directive.

As a general rule, the VAT Directive provides that taxable persons have the right to deduct VAT in so far as the goods and services on which VAT has been paid or is payable are used to carry out transactions that give raise to the right of deduction. The application of this provision to the acquisition of immovable property that is used simultaneously for business and non-business purposes has opened the door to situations where the equitable treatment of all taxable persons is no longer ensured. Accordingly, the Commission proposes to clarify the rule by stipulating that the initial exercise of the right of deduction the acquisition of immovable property that is used simultaneously for business and non-business purposes shall be limited to the proportion of the property's effective use for business purposes.

The rapporteur's opinion

The rapporteur welcomes the Commission's proposal as a positive step towards bringing clarity and legal certainty both for taxable persons and for the administrations, whilst ensuring a more balanced application of the principle of equitable treatment. Accordingly, the rapporteur expresses his support for the Commission's proposals.

However, the rapporteur wishes to draw the attention of the legislator on a number of points that need, in his opinion, to be further clarified in the current proposal:

· On the clarification of the scope of the special VAT scheme for the supply of natural gas, heat and refrigeration

The rapporteur considers that there is a risk that the proposal does not sufficiently clarify the scope of the measure. The rapporteur draws the legislator's attention to the fact that the simple replacement in Articles 38 and 39 of the VAT Directive of the term "supply of gas through the natural gas distribution system" by the term "supply of gas by pipeline or by vessel for transporting natural gas" does not take away completely the ambiguity of the text. Furthermore, although the terms in the relevant provisions change, the title of Section IV of Chapter 1 of Title V, where these provisions are included, remains unchanged ("Supply of goods through distribution systems"). Finally, and in order to respond to concerns expressed about the coverage under the proposed wording, the rapporteur proposes to specify that trasnsport by vessel should be "from pipeline to pipeline". Council should seize this opportunity to eliminate any ambiguity in the final text. It is therefore appropriate:

· to include a cross-reference to the Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC, which includes common definitions of transmissions of gas through pipelines and distribution of gas;

· to amend the title of Section IV of Chapter 1 of Title V of the VAT Directive in order to make sure that it covers the supply of natural gas through transmission or distribution networks;

· to specify that "transport by vessel" is understood to take place from pipeline to pipeline.

· On the clarification of the rule concerning the right of VAT deduction in the event of acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable property

The rapporteur believes that the wording proposed by the Commission for this provision ("acquisition, construction, renovation or substantial transformation of immovable property") does not exclude in a clear way from its field of application minor repairs or improvements that, by their very nature, are of limited economic significance. In the rapporteur's opinion, this provision should not lead to additional administrative and bureaucratic requirements that can have an adverse effect on small and medium size firms. Accordingly, the rapporteur proposes to clarify this issue in the amended text.

като взе предвид предложението на Комисията to the Council (COM(2007)0677),

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обща система на данъка върху добавената стойност

Позовавания

COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Дата на консултация с ЕП

22.11.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

29.11.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Разглеждане в комисия

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Дата на приемане

3.6.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Дата на внасяне

6.6.2008