ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

6. 6. 2008 - (KOM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Dariusz Rosati

Postup : 2007/0238(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0232/2008
Předložené texty :
A6-0232/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění různá ustanovení směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

(KOM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0677),

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, na jehož základě Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0433/2007),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6‑0232/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k tomu, že se jedná o ustanovení týkající se dovozu a místa zdanění dodávek zemního plynu a elektřiny, nevztahuje se speciální režim uvedený ve směrnici Rady 2003/92/ES ze dne 7. října 2003, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o pravidla týkající se místa dodání plynu a elektrické energie, na dovoz a dodávky zemního plynu prostřednictvím plynovodní sítě, která není součástí distribuční soustavy, a zejména plynovodní sítí dopravní sítě, kterou jsou prováděny téměř všechny přeshraniční transakce plynovodní sítě. Proto je třeba rozšířit oblast působnosti speciálního režimu o dovoz a dodání zemního plynu prostřednictvím všech plynovodních sítí.

(2) Podle stávajících pravidel je DPH za zemní plyn a elektřinu vyměřována v místě, kde pořizovatel elektřinu skutečně spotřebovává. Tato pravidla tak brání jakémukoli narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy. Vzhledem k tomu, že se jedná o ustanovení týkající se dovozu a místa zdanění dodávek zemního plynu a elektřiny, nevztahuje se speciální režim uvedený ve směrnici Rady 2003/92/ES ze dne 7. října 2003, kterou se mění směrnice 77/388/EHS, pokud jde o pravidla týkající se místa dodání plynu a elektrické energie, na dovoz a dodávky zemního plynu prostřednictvím plynovodní sítě, která není součástí distribuční soustavy, a zejména plynovodní sítí dopravní sítě, kterou jsou prováděny téměř všechny přeshraniční transakce plynovodní sítě. Oblast působnosti speciálního režimu je příliš omezená a neodpovídá hospodářské realitě. Proto je třeba rozšířit oblast působnosti speciálního režimu o dovoz a dodání zemního plynu prostřednictvím všech plynovodních sítí. Navíc je zapotřebí větší jednoznačnosti, aby se zajistilo jednotné uplatňování a výklad směrnice 2006/112/ES v celém Společenství v souladu s definicemi podle článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem1, které objasňují, co se rozumí přepravou a distribucí plynu prostřednictvím potrubní sítě.

__________

1 Úř. věst. L 176, 15.7.2003, s. 57.

Odůvodnění

Vyjasnění cíle a oblasti působnosti navrhovaného opatření.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) V současné době se speciální režim nevztahuje ani na dovoz a ani na dodávky zemního plynu prostřednictvím plavidel převážejících zkapalnělý zemní plyn, přestože tento zemní plyn má stejné vlastnosti jako zemní plyn dovážený nebo dodávaný plynovodní sítí a po znovuzplynění je přepravován do plynovodní sítě. Je třeba rozšířit oblast působnosti speciálního režimu o dovoz a dodávky zemního plynu prostřednictvím plavidel převážejících zkapalnělý zemní plyn.

(3) V současné době se speciální režim nevztahuje ani na dovoz a ani na dodávky zemního plynu prostřednictvím plavidel převážejících zkapalnělý zemní plyn, přestože tento zemní plyn má stejné vlastnosti jako zemní plyn dovážený nebo dodávaný plynovodní sítí a po znovuzplynění je přepravován do plynovodní sítě. Je třeba rozšířit oblast působnosti speciálního režimu o dovoz a dodávky zemního plynu prostřednictvím plavidel převážejících zkapalnělý zemní plyn mezi plynovody.

Odůvodnění

Vyjasnění cíle a oblasti působnosti navrhovaného opatření.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Do provozu již byly uvedeny první přeshraniční teplené a chladicí sítě. Problematika týkající se dodávek a dovozu tepla nebo chlazení je stejná jako problematika týkající se dodávek a dovozu zemního plynu a elektrické energie. Již současná pravidla pro zemní plyn a elektrickou energii zajišťují, že DPH je vybírána v místě, kde pořizovatel elektřinu spotřebovává. Tato pravidla tak brání jakémukoli narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy. Stejný režim jako pro zemní plyn a elektrickou energii by se měl použít pro teplo a chlazení.

(4) Do provozu již byly uvedeny první přeshraniční tepelné a chladicí sítě. Problematika týkající se dodávek a dovozu tepla nebo chlazení je stejná jako problematika týkající se dodávek a dovozu zemního plynu a elektrické energie. Stejný režim jako pro zemní plyn a elektrickou energii by se měl použít pro teplo a chlazení.

Odůvodnění

Princip speciálního režimu není třeba opakovat, neboť už byl dostatečně vyjasněn v jednom z předchozích bodů odůvodnění.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Zkušenost s nedávným prováděním nyní platného postupu, podle nějž se musí Komise vyjádřit k tomu, zda existuje riziko narušení hospodářské soutěže z důvodu použití snížené sazby DPH na zemní plyn, elektřinu a dálkové vytápění ukázala, že je zastaralý a zbytečný. Pravidla, podle nichž se stanoví místo zdanění, zaručují, že DPH je vybíraná v místě, kde pořizovatel zemní plyn, elektrickou energii, teplo a chlazení spotřebovává. Tato pravidla tak brání jakémukoli narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy. Nicméně i nadále je důležité zajistit, aby Komise a členské státy byly dostatečně informováni o zavedení snížené sazby určitým členským státem v této velmi citlivé oblasti. Proto je nutné předem konzultovat výbor pro DPH.

(6) Zkušenost s nedávným prováděním postupu stanoveného v článku 102 směrnice 2006/112/ES, podle nějž se musí Komise vyjádřit k tomu, zda existuje riziko narušení hospodářské soutěže z důvodu použití snížené sazby DPH na zemní plyn, elektřinu a dálkové vytápění, ukázala, že je zastaralý a zbytečný. Pravidla, podle nichž se stanoví místo zdanění, zaručují, že DPH je vybíraná v místě, kde pořizovatel zemní plyn, elektrickou energii, teplo a chlazení skutečně spotřebovává, čímž se sazba DPH neutralizuje. Tato pravidla tak brání jakémukoli narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy. Nicméně i nadále je důležité zajistit, aby Komise a členské státy byly dostatečně informováni o zavedení snížené sazby určitým členským státem v této velmi citlivé oblasti. Proto je nutné předem konzultovat výbor pro DPH.

Odůvodnění

Vyjasnění cíle a oblasti působnosti navrhovaného opatření.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Společné podniky a ostatní subjekty vytvořené podle článku 171 Smlouvy o ES jsou pověřeny prováděním politik Společenství. Aby se zabránilo vlivu zdanění ve prospěch členského státu, do nějž je daň odváděna, avšak v neprospěch jiných členských států a Evropských společenství, je nutné udělit společným podnikům založeným Společenství, které mají právní subjektivitu a skutečně dostávají příspěvky ze souhrnného rozpočtu v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, osvobození od DPH pro nákupy uskutečněné na vstupu.

(7) Společné podniky a ostatní subjekty vytvořené podle článku 171 Smlouvy o ES jsou pověřeny prováděním politik Společenství. Aby se zabránilo vlivu zdanění ve prospěch členského státu, do nějž je daň odváděna, avšak v neprospěch jiných členských států a Evropských společenství, je nutné udělit společným podnikům založeným Společenstvím, které mají právní subjektivitu a skutečně dostávají příspěvky ze souhrnného rozpočtu v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, osvobození od DPH pro nákupy uskutečněné na vstupu, za předpokladu, že nevykonávají ekonomickou činnost ve smyslu čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2006/112/ES.

Odůvodnění

Vyjasnění cíle a oblasti působnosti navrhovaného opatření.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) V této souvislosti je třeba toto pravidlo uplatnit na nemovitosti, které jsou svěřeny osobě povinné k dani, a na důležité služby související s těmito nemovitostmi, které jsou dodávány. Tyto situace představují nejvýznamnější případy, na jedné straně s ohledem na hodnotu a životnost nemovitosti a na straně druhé s ohledem na v praxi zcela běžné smíšené použití těchto nemovitostí.

(10) V této souvislosti je třeba toto pravidlo uplatnit na nemovitosti, které jsou svěřeny osobě povinné k dani, a na důležité služby související s těmito nemovitostmi, které jsou dodávány a jež mohou být na základě své hospodářské hodnoty začleněny do pořízení nemovitého majetku. Tyto situace představují nejvýznamnější případy, na jedné straně s ohledem na hodnotu a životnost nemovitosti a na straně druhé s ohledem na v praxi zcela běžné smíšené použití těchto nemovitostí. Drobné opravy a úpravy, které mají omezený hospodářský význam, by naopak měly být z působnosti této směrnice vyňaty.

Odůvodnění

Znění tohoto ustanovení navržené Komisí („pořízení, stavba, renovace nebo významné přestavby nemovitostí“) ze své oblasti působnosti jasně nevylučuje drobné opravy nebo úpravy, které mají ve své podstatě omezený hospodářský význam.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2006/112/ES

Hlava V – kapitola 1 – oddíl 4 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3a) V hlavě V kapitole 1 oddílu 4 se název nahrazuje tímto:

 

Dodání zboží prostřednictvím přepravních nebo distribučních sítí“

Odůvodnění

Vyjasnění cíle a oblasti působnosti navrhovaného opatření.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 38 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě dodání zemního plynu plynovodní sítí nebo plavidly převážejícími zkapalnělý plyn nebo v případě dodání elektřiny nebo tepla nebo chlazení tepelnými nebo chladicími soustavami obchodníku povinnému k dani se za místo dodání považuje místo, kde má tento obchodník povinný k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, pro niž se zboží dodává, nebo nemá–li takové sídlo či provozovnu, místo, kde má bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje.

1. V případě dodání zemního plynu plynovodní sítí nebo plavidly převážejícími zkapalnělý plyn mezi plynovody nebo v případě dodání elektřiny nebo tepla nebo chlazení tepelnými nebo chladicími soustavami obchodníku povinnému k dani se za místo dodání považuje místo, kde má tento obchodník povinný k dani sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, pro niž se zboží dodává, nebo nemá–li takové sídlo či provozovnu, místo, kde má bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje.

Odůvodnění

Vyjasnění cíle a oblasti působnosti navrhovaného opatření.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 39 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě dodání zemního plynu plynovodní sítí nebo plavidly převážejícími zkapalnělý plyn nebo v případě dodání elektřiny nebo tepla nebo chlazení, na která se nevztahuje článek 38, se za místo dodání považuje místo, kde pořizovatel skutečně zboží využívá a spotřebovává.

V případě dodání zemního plynu plynovodní sítí nebo plavidly převážejícími zkapalnělý plyn mezi plynovody nebo v případě dodání elektřiny nebo tepla nebo chlazení, na která se nevztahuje článek 38, se za místo dodání považuje místo, kde pořizovatel skutečně zboží využívá a spotřebovává.

Odůvodnění

Vyjasnění cíle a oblasti působnosti navrhovaného opatření.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 168 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě pořízení zboží, stavby, renovace nebo významné přestavby nemovitostí je původní nárok na odpočet, vzniklý v okamžiku, kdy vzniká daňová povinnost, omezen v poměru ke skutečnému využívání pro plnění, u nichž je nárok na odpočet.

V případě pořízení zboží, stavby, renovace nebo významné přestavby nemovitostí je původní nárok na odpočet, vzniklý v okamžiku, kdy vzniká daňová povinnost, omezen v poměru ke skutečnému využívání pro plnění, u nichž je nárok na odpočet. Drobné opravy a úpravy jsou vyňaty z oblasti působnosti tohoto ustanovení.

Odůvodnění

Znění tohoto ustanovení navržené Komisí („pořízení, stavba, renovace nebo významné přestavby nemovitostí“) ze své oblasti působnosti jasně nevylučuje drobné opravy nebo úpravy, které ve své podstatě mají omezený hospodářský význam.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu rozhodnutí

Tímto návrhem usiluje Komise o zavedení řady technických zlepšení v následujících pěti samostatných oblastech směrnice 2006/112 („směrnice o DPH“):

· vyjasnění oblasti působnosti speciálního režimu DPH pro dodávky zemního plynu, tepla a chlazení;

· zjednodušení postupu pro zavedení snížených sazeb DPH na zemní plyn, elektřinu a dálkové vytápění;

· vyjasnění situace společných podniků založených v souladu s článkem 171 Smlouvy o ES z hlediska DPH;

· začlenění některých výjimek obsažených ve smlouvách o přistoupení Bulharska a Rumunska do textu směrnice o DPH;

· vyjasnění pravidla o nároku na odpočet DPH v případě pořízení, stavby, renovace nebo významné přestavby nemovitostí.

Elektrická energie a zemní plyn se pro účely DPH považují za zboží. Z technických důvodů však bylo u elektrické energie a zemního plynu velmi nesnadné určit místo dodávky. Aby se předešlo dvojímu zdanění nebo nezdanění a aby se docílilo skutečného vnitřního trhu bez překážek plynoucích z režimu DPH, bylo rozhodnuto, že místem dodávky plynu prostřednictvím „distribučních“ sítí bude místo, kde má pořizovatel sídlo ekonomické činnosti. Rovněž bylo rozhodnuto, že dodávky zemního plynu v konečné fázi, tedy od obchodníků a distributorů konečnému spotřebiteli, budou zdaněny v místě, kde pořizovatel zboží skutečně používá a spotřebovává.

Nicméně kvůli tomu, že se použité technické termíny omezily na „distribuční sítě“, zůstaly dodávky zemního plynu prostřednictvím plynovodních sítí mimo oblast působnosti zvláštního režimu DPH. V praxi to znamená, že v současné době téměř žádné přeshraniční transakce nespadají do oblasti působnosti speciálního režimu DPH, který byl zaveden právě proto, aby zabránil nesrovnalostem, které by mohly vzniknout v souvislosti s přeshraničními dodávkami. Členské státy zatím uplatňují princip směrnice o DPH, nikoliv ale její literu, a dodávky zemního plynu plynovodní sítí zahrnují do oblasti působnosti speciálního režimu DPH. Tato situace není uspokojivá a naléhavě vyžaduje zásah zákonodárného orgánu, který poskytne poskytovatelům a daňovým orgánům právní jistotu.

Komise navíc připomíná, že v současné době se speciální režim DPH pro dodávky zemního plynu nevztahuje ani na dovoz a dodávky zemního plynu prostřednictvím plavidel, přestože tento zemní plyn má stejné vlastnosti jako zemní plyn dovážený nebo dodávaný plynovodní sítí a po znovuzplynění je přepravován plynovodní sítí. Rozdílný přístup tedy není opodstatněný.

Navíc již začaly fungovat první přeshraniční sítě pro dodávky tepla a chlazení, u nichž vznikají stejné problémy jako v případě zemního plynu (jedná se o zboží, u kterého je obtížné stanovit místo dodání). Komise proto navrhuje, aby se u dodávek tepla a chlazení sítěmi uplatňoval stejný přístup jako u zemního plynu.

Pokud členský stát v souladu s článkem 102 směrnice o DPH zamýšlí použít sníženou sazbu DPH na dodávky zemního plynu, elektřiny, dálkového vytápění či chlazení, musí zažádat o svolení Komisi, která určí, zda tím nemůže být narušena hospodářská soutěž. Jestliže v souvislosti se speciálním režimem DPH pro dodávky zemního plynu, elektřiny, dálkového vytápění a chlazení bude místem zdanění místo, kam se toto zboží dodává zákazníkům, nebudou vznikat žádné přeshraniční problémy, které by mohly ohrozit hospodářskou soutěž.

Společné podniky zřízené podle článku 171 Smlouvy o ES přijímají finanční prostředky z fondů EU a jsou zvýhodněny osvobozením od DPH. Členský stát, v němž mají své sídlo a kde uskutečňují převážnou část nákupů, má výhodu nevratné DPH, zatímco na financování těchto společných podniků přispívají všechny členské státy prostřednictvím svých příspěvků do rozpočtu EU. Podle názoru Komise tak vzniká nevyvážená situace, kdy jsou zvýhodňovány ty členské státy, v nichž mají společné podniky sídlo. Komise navrhuje, aby byl režim vyjasněn a aby byly společné podniky zřízené podle článku 171 Smlouvy o ES považovány za „mezinárodní organizace“ ve smyslu čl. 151 odst. 1 písm. b) směrnice o DPH.

Směrnice o DPH obecně stanoví, že osoba povinná k dani má nárok na odpočet DPH, pokud zboží a služby, z nichž byla nebo má být zaplacena DPH, se používají pro plnění, u nichž je daň odpočitatelná. Uplatňování tohoto ustanovení na pořízení nemovitosti, která je používána zároveň k podnikatelským i jiným účelům, umožnilo vznik situací, kdy již není zajištěno spravedlivé postavení všech osob povinných k dani. Komise proto navrhuje, aby bylo toto pravidlo vyjasněno tím, že se stanoví, že původní nárok na odpočet v případě pořízení nemovitosti, která je užívána zároveň k podnikatelským i jiným účelům, bude omezen na tu část nemovitosti, která se skutečně používá k podnikatelským účelům.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise, který považuje za pozitivní krok vedoucí k zajištění jednoznačnosti a právní jistoty osobám povinným k dani i správním orgánům a jenž přitom zajistí vyváženější uplatňování zásady rovného zacházení. Proto zpravodaj vyjadřuje návrhům Komise podporu.

Zpravodaj by však rád upozornil zákonodárný orgán na několik bodů tohoto návrhu, které podle jeho názoru vyžadují další objasnění:

· Vyjasnění oblasti působnosti speciálního režimu DPH pro dodávky zemního plynu, tepla a chlazení

Zpravodaj se domnívá, že zde existuje nebezpečí, že návrh v dostatečné míře nevyjasňuje oblast působnosti opatření. Zpravodaj upozorňuje zákonodárný orgán na to, že prosté nahrazení znění „dodání plynu prostřednictvím distribuční soustavy zemního plynu“ zněním „dodání zemního plynu plynovodní sítí nebo plavidly převážejícími zkapalnělý plyn“ v článcích 38 a 39 směrnice o DPH zcela neodstraňuje nejednoznačnost textu. Navíc název hlavy V kapitoly 1 oddílu 4, v němž jsou tato ustanovení uvedena, zůstává stejný („Dodání zboží prostřednictvím distribučních soustav“), přestože se znění příslušných ustanovení mění. A konečně s cílem reagovat na obavy v souvislosti s obsahem navrhovaného znění zpravodaj doporučuje, aby se upřesnilo, že přeprava plavidly by měla být „z plynovodu do plynovodu“. Rada by se měla chopit této příležitosti a v konečném znění všechny nejasnosti odstranit. Proto je vhodné:

· začlenit křížový odkaz na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 98/30/ES, která obsahuje společné definice přepravy plynu prostřednictvím plynovodní sítě a distribuce plynu;

· změnit název hlavy V kapitoly 1 oddílu 4 směrnice o DPH, aby se zajistilo, že bude pokrývat dodávky zemního plynu prostřednictvím přepravních nebo distribučních sítí;

· upřesnit, že „přepravou plavidly“ se rozumí přeprava z plynovodu do plynovodu.

· Vyjasnění pravidla o nároku na odpočet DPH v případě pořízení, stavby, renovace nebo významné přestavby nemovitostí

Zpravodaj je přesvědčen, že znění tohoto ustanovení navržené Komisí („pořízení, stavba, renovace nebo významná přestavba nemovitostí“) jasným způsobem nevylučuje ze své oblasti působnosti drobné opravy nebo úpravy, které ve své podstatě mají omezený hospodářský význam. Podle názoru zpravodaje by toto ustanovení nemělo vést k dalším administrativním a byrokratickým požadavkům, které by mohly mít nepříznivý účinek na malé a střední podniky. Proto zpravodaj navrhuje, aby byla tato otázka v pozměněném znění vyjasněna.

POSTUP

Název

Společný systém daně z přidané hodnoty

Referenční údaje

KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Datum konzultace s EP

22.11.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

29.11.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Projednání ve výboru

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Datum přijetí

3.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Datum předložení

6.6.2008