BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem

6.6.2008 - (KOM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Dariusz Rosati

Procedure : 2007/0238(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0232/2008
Indgivne tekster :
A6-0232/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem

(KOM(2007)0677 – C6‑0433 – 2007/0238(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0677),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0433),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6‑0232/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Med hensyn til bestemmelserne vedrørende indførsel af naturgas og elektricitet og stedet for beskatning heraf finder den særlige ordning, der blev indført ved Rådets direktiv 2003/92/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet, ikke anvendelse på indførsel og levering af naturgas via gasrørledninger, der ikke udgør en del af distributionsnettet, og via transportnettets gasrørledninger, der benyttes til næsten alle de grænseoverskridende transaktioner, der foregår via gasrørledninger. Anvendelsesområdet for den særlige ordning bør udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas gennem alle typer gasrørledninger.

(2) For så vidt angår naturgas og elektricitet, skal merværdiafgiften i henhold til de nuværende regler opkræves dér, hvor kunden rent faktisk forbruger naturgassen eller elektriciteten. Reglerne forhindrer således enhver konkurrenceforvridning mellem medlemsstater. Med hensyn til bestemmelserne vedrørende indførsel af naturgas og elektricitet og stedet for beskatning heraf finder den særlige ordning, der blev indført ved Rådets direktiv 2003/92/EF af 7. oktober 2003 om ændring af direktiv 77/388/EØF om reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet, ikke anvendelse på indførsel og levering af naturgas via gasrørledninger, der ikke udgør en del af distributionsnettet, og via transportnettets gasrørledninger, der benyttes til næsten alle de grænseoverskridende transaktioner, der foregår via gasrørledninger. Den særlige ordning har et for snævert anvendelsesområde, som ikke svarer til den økonomiske virkelighed. Anvendelsesområdet for den særlige ordning bør derfor udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas gennem alle typer gasrørledninger. En præcisering er også nødvendig for at sikre en konsekvent anvendelse og fortolkning af direktiv 2006/112/EF i hele Fællesskabet i overensstemmelse med definitionerne i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas1, der forklarer, hvad der forstås ved transmission og distribution af gas gennem gasrørledninger.

__________

1 EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57.

Begrundelse

Præcisering af målet og anvendelsesområdet for den foreslåede foranstaltning.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Denne særlige ordning gælder på nuværende tidspunkt heller ikke for indførsel og levering af naturgas med gastankskibe, skønt denne gas har samme egenskaber som den, der indføres eller leveres gennem gasrørledninger, og efter forgasning er beregnet til at blive transporteret videre i gasrørledninger. Anvendelsesområdet for den særlige ordning bør udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas med gastankskibe.

(3) Denne særlige ordning gælder på nuværende tidspunkt heller ikke for indførsel og levering af naturgas med gastankskibe, skønt denne gas har samme egenskaber som den, der indføres eller leveres gennem gasrørledninger, og efter forgasning er beregnet til at blive transporteret videre i gasrørledninger. Anvendelsesområdet for den særlige ordning bør udvides til at omfatte indførsel og levering af naturgas med gastankskibe mellem gasrørledninger.

Begrundelse

Præcisering af målet og anvendelsesområdet for den foreslåede foranstaltning.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) De første grænseoverskridende net til levering af varme eller kulde er allerede blevet taget i brug. De problemer, der knytter sig til levering eller indførsel af varme eller kulde, ligner dem, der knytter sig til levering eller indførsel af naturgas og elektricitet. For så vidt angår naturgas og elektricitet, skal merværdiafgiften i henhold til de nuværende regler opkræves dér, hvor kunden rent faktisk forbruger naturgassen eller elektriciteten. De forhindrer således enhver fordrejning af konkurrencen mellem medlemsstater. Der bør derfor gælde samme ordning for varme og kulde som for naturgas og elektricitet.

(4) De første grænseoverskridende net til levering af varme eller kulde er allerede blevet taget i brug. De problemer, der opstår med hensyn til levering eller indførsel af naturgas og elektricitet, opstår også med hensyn til levering eller indførsel af varme eller kulde. Der bør derfor gælde samme ordning for varme og kulde som for naturgas og elektricitet.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at gentage princippet bag den særlige ordning, eftersom denne er blevet tilstrækkeligt klarlagt i en tidligere betragtning.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) De seneste erfaringer med gennemførelsen af den nugældende procedure, hvor Kommissionen skal afgøre, om en nedsat momssats på naturgas, elektricitet og fjernvarme medfører en risiko for konkurrenceforvridning, har vist, at denne procedure er forældet og overflødig. I henhold til reglerne vedrørende bestemmelse af beskatningsstedet skal merværdiafgiften opkræves dér, hvor naturgassen, elektriciteten, varmen eller kulden faktisk forbruges af kunden. Disse regler forhindrer således enhver fordrejning af konkurrencen mellem medlemsstater. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at Kommissionen og de øvrige medlemsstater modtager tilstrækkelige oplysninger, når en medlemsstat indfører en nedsat sats inden for denne meget følsomme sektor. Der er derfor behov for en procedure for forudgående høring af Momsudvalget.

(6) De seneste erfaringer med gennemførelsen af den nugældende procedure i artikel 102 i direktiv 2006/112/EF, hvor Kommissionen skal afgøre, om en nedsat momssats på naturgas, elektricitet og fjernvarme medfører en risiko for konkurrenceforvridning, har vist, at denne procedure er forældet og overflødig. I henhold til reglerne vedrørende bestemmelse af beskatningsstedet skal merværdiafgiften opkræves dér, hvor naturgassen, elektriciteten, varmen eller kulden faktisk forbruges af kunden, hvorved momssatsen bliver neutral. Disse regler forhindrer således enhver konkurrenceforvridning mellem medlemsstater. Det er imidlertid fortsat vigtigt, at Kommissionen og de øvrige medlemsstater modtager tilstrækkelige oplysninger, når en medlemsstat indfører en nedsat sats inden for denne meget følsomme sektor. Der er derfor behov for en procedure for forudgående høring af Momsudvalget.

Begrundelse

Præcisering af målet og anvendelsesområdet for den foreslåede foranstaltning.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Fællesforetagender og andre strukturer, der oprettes i henhold til traktatens artikel 171, har til opgave at gennemføre fællesskabspolitikker. For at undgå et beskatningssystem, der er til fordel for den medlemsstat, hvor afgiften skal betales, og til skade for de øvrige medlemsstater og De Europæiske Fællesskaber, er det nødvendigt at indrømme fællesforetagender, som oprettes af Fællesskaberne, har status som juridiske personer og modtager støtte over Fællesskabernes almindelige budget i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, momsfritagelse på deres indkøb i forudgående led.

(7) Fællesforetagender og andre strukturer, der oprettes i henhold til traktatens artikel 171, har til opgave at gennemføre fællesskabspolitikker. For at undgå et beskatningssystem, der er til fordel for den medlemsstat, hvor afgiften skal betales, og til skade for de øvrige medlemsstater og De Europæiske Fællesskaber, er det nødvendigt at indrømme fællesforetagender, som oprettes af Fællesskaberne, har status som juridiske personer og modtager støtte over Fællesskabernes almindelige budget i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, momsfritagelse på deres indkøb i forudgående led, forudsat de ikke udfører nogen økonomisk aktivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF.

Begrundelse

Præcisering af målet og anvendelsesområdet for den foreslåede foranstaltning.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Denne regel bør anvendes på fast ejendom, der leveres til den afgiftspligtige person, og på vigtige ydelser, der har relation til den leverede ejendom. Disse situationer repræsenterer de vigtigste tilfælde, når det vurderes ud fra ejendommenes værdi og økonomiske levetid og det forhold, at det er almindelig praksis at benytte fast ejendom til såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige formål.

(10) Denne regel bør anvendes på fast ejendom, der leveres til den afgiftspligtige person, og på vigtige ydelser, der har relation til den leverede ejendom, og som på grund af deres økonomiske værdi kan sidestilles med erhvervelsen af fast ejendom. Disse situationer repræsenterer de vigtigste tilfælde, når det vurderes ud fra ejendommenes værdi og økonomiske levetid og det forhold, at det er almindelig praksis at benytte fast ejendom til såvel erhvervsmæssige som ikke-erhvervsmæssige formål. Til gengæld bør mindre reparationer eller forbedringer, som er af begrænset økonomisk betydning, ikke omfattes af dette direktivs anvendelsesområde.

Begrundelse

Ordlyden, som Kommissionen foreslår for denne bestemmelse ("erhvervelse, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af ejendomme"), udelukker ikke entydigt mindre reparationer eller forbedringer, som ifølge deres natur er af begrænset økonomisk betydning fra bestemmelsens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2006/112/EF

Afsnit V – kapitel 1 – afdeling 4 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overskriften til afsnit V, kapitel 1, afdeling 4, affattes således:

 

"Levering af varer gennem transmissions- eller distributionsnet"

Begrundelse

Præcisering af målet og anvendelsesområdet for den foreslåede foranstaltning.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 38 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde gennem varme- eller kuldenet til en afgiftspligtig videreforhandler, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor den afgiftspligtige videreforhandler har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, for hvilket varerne leveres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et sådant forretningssted det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe mellem gasrørledninger, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde gennem varme- eller kuldenet til en afgiftspligtig videreforhandler, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor den afgiftspligtige videreforhandler har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, for hvilket varerne leveres, eller i mangel af et sådant hjemsted eller et sådant forretningssted det sted, hvor han har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.

Begrundelse

Præcisering af målet og anvendelsesområdet for den foreslåede foranstaltning.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 39 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde, og hvor en sådan levering ikke er omfattet af artikel 38, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor kunden rent faktisk anvender og forbruger varen.

I tilfælde, hvor der leveres naturgas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe mellem gasrørledninger, eller hvor der leveres elektricitet eller varme eller kulde, og hvor en sådan levering ikke er omfattet af artikel 38, anses leveringsstedet for at være det sted, hvor kunden rent faktisk anvender og forbruger varen.

Begrundelse

Præcisering af målet og anvendelsesområdet for den foreslåede foranstaltning.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 168 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved erhvervelse, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af fast ejendom er den oprindelige udøvelse af den fradragsret, der opstår på det tidspunkt, hvor afgiften forfalder til betaling, begrænset til den del, der modsvarer ejendommens reelle brug til transaktioner, der giver anledning til en fradragsret.

Ved erhvervelse, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af fast ejendom er den oprindelige udøvelse af den fradragsret, der opstår på det tidspunkt, hvor afgiften forfalder til betaling, begrænset til den del, der modsvarer ejendommens reelle brug til transaktioner, der giver anledning til en fradragsret. Mindre reparationer eller forbedringer er ikke omfattet af denne bestemmelse.

Begrundelse

Ordlyden, som Kommissionen foreslår for denne bestemmelse ("erhvervelse, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af ejendomme"), udelukker ikke entydigt mindre reparationer eller forbedringer som ifølge deres natur er af begrænset økonomisk betydning fra bestemmelsens anvendelsesområde.

BEGRUNDELSE

Baggrund for forslaget

Kommissionen agter med dette forslag at indføre en række tekniske forbedringer inden for følgende fem særskilte dele af direktiv 2006/112 om det fælles merværdisystem, som følger:

· præcisering af anvendelsesområdet af den særlige momsordning for tilrådighedsstillelsen af naturgas og kulde

· forenkling af proceduren for indførelse af reducerede momssatser for naturgas, elektricitet og fjernvarme

· klarhed omkring den momsmæssige behandling af fællesforetagender, der oprettes i henhold til EF-traktatens artikel 171

· indførelse af visse dispensationer indeholdt i tiltrædelsestraktaterne for Bulgarien og Rumænien

· præcisering af reglen om retten til momsfradrag for køb, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af ejendomme.

Elektricitet og naturgas betragtes som varer i momsmæssig forstand. Men det var af tekniske årsager højst vanskeligt at fastsætte leveringsstedet for naturgas og elektricitet. Med henblik på at undgå dobbelt påligning af afgift eller manglende påligning af afgift og for at opnå et ægte indre marked blev det bestemt, at leveringsstedet for gas gennem distributionssystemet for naturgas skulle være det sted, hvor erhververens virksomhed er etableret. Det blev også vedtaget at levering af naturgas i slutleddet, dvs. fra forhandlere og distributører til slutbrugeren, skal beskattes der, hvor kunden rent faktisk anvender og forbruger varen.

Men ved at begrænse anvendelsen til "distributionsnet" udelukkede den tekniske terminologi leverancer af naturgas ved gasrørledning fra den særlige momsordning. Dette betyder rent praktisk, at næsten alle de grænseoverskridende transaktioner i øjeblikket falder uden for den særlige momsordning, som ellers blev etableret netop for at eliminere de skævheder, der kunne opstå i forbindelse med levering af grænseoverskridende levering. I mellemtiden håndhæver medlemsstaterne momsdirektivets ånd, men ikke dets ordlyd, og inkluderer levering af naturgas ved gasrørledning i den særlige momsordnings anvendelsesområde. Denne situation er ikke tilfredsstillende, og der er brug for en fortolkning fra lovgiverens side for at sikre retssikkerheden for operatører og skattemyndigheder.

Kommissionen minder i øvrigt om, at den særlige momsordning på nuværende tidspunkt ikke gælder for indførsel og levering af naturgas med gastankskibe, skønt denne gas har samme egenskaber som den, der indføres eller leveres gennem gasrørledninger og efter forgasning er beregnet til at blive transporteret videre i gasrørledninger. Denne forskel i behandling kan derfor ikke retfærdiggøres.

De første grænseoverskridende net til levering af varme eller kulde er allerede blevet taget i brug, og de samme spørgsmål, som opstår med hensyn til naturgas (det vil sige en vare for hvilken det er vanskeligt at fastsætte leveringsstedet), opstår også i denne sammenhæng. Kommissionen foreslår derfor at behandle leveringen af varme og kulde gennem net på en lignende måde som naturgas.

En medlemsstat, der ønsker at bruge en nedsat momssats for levering af naturgas, elektricitet, fjernvarme og kulde, skal i henhold til momsdirektivets artikel 102 ansøge om godkendelse fra Kommissionen, som skal undersøge, om der findes en risiko for konkurrenceforvridning. Eftersom den særlige momsordning for levering af naturgas, elektricitet, fjernvarme og kulde pålægger, at beskatningsstedet skal være det sted, hvor disse varer leveres til brugerne, vil der ikke være nogen grænseoverskridende konkurrenceproblemer.

Fællesforetagender, der oprettes i henhold til traktatens artikel 171, modtager finansiering fra EU og er momsfritaget. De medlemsstater, hvor disse foretagender er etableret, og hvor der foretages indkøb i betydeligt omfang, har fordel af moms, der ikke kan refunderes, mens alle medlemsstater bidrager til at finansiere disse foretagender igennem deres bidrag til EU-budgettet. Ifølge Kommissionen skaber dette en uligevægtig situation til fordel for de medlemsstater, hvor fællesforetagendet har hjemme. Kommissionen foreslår en præcisering af ordningen, og at fællesforetagender oprettet som "internationale organisationer" i henhold til traktatens artikel 171 som omhandlet i momsdirektivets artikel 151, stk. 1, litra b.

Momsdirektivet tillader som en generel regel, at den afgiftspligtige har ret til at fradrage moms, forudsat at de varer og ydelser, der er betalt eller skal betales moms af, anvendes til transaktioner, der giver ret til fradrag. Anvendelsen af denne bestemmelse med hensyn til erhvervelse af fast ejendom, der bruges til både et erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt formål, har åbnet op for situationer, hvor alle afgiftspligtige ikke længere er sikret en retfærdig behandling. Kommissionen foreslår derfor at skabe klarhed ved at præcisere, at den første brug af fradragsretten ved køb af fast ejendom, der bruges samtidig til erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige formål, skal begrænses til den del, der modsvarer den reelle erhvervsmæssige brug.

Ordførerens holdning

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen som et skridt i den rigtige retning mod at skabe klarhed og retssikkerhed både for afgiftspligtige og myndigheder og samtidig sikre en mere afbalanceret anvendelse af princippet om retfærdig behandling. Ordføreren støtter derfor Kommissionens forslag.

Ordføreren ønsker dog at påpege en række punkter over for lovgiveren, som efter hans mening trænger til præcisering i det nærværende forslag:

· Præcisering af anvendelsesområdet af den særlige momsordning for tilrådighedsstillelsen af gas, varme og kulde;

Ordføreren mener, at der er risiko for, at forslaget ikke i tilstrækkelig grad præciserer foranstaltningens anvendelsesområde. Ordføreren gør lovgiveren opmærksom på, at den simple udskiftning i momsdirektivets artikel 38 og 39 af vendingen (levering af) "gas gennem distributionssystemet for naturgas" med vendingen (levering af) "gas gennem gasrørledninger eller med gastankskibe" ikke fuldstændigt fjerner tekstens ambivalens. Selvom betingelserne i de relevante bestemmelser ændrer sig, forbliver overskriften for afsnit IV, kapitel 1, titel V, hvor disse bestemmelser er indeholdt, forbliver uændret ("Levering af varer gennem distributionssystemer"). Til slut, og for at besvare bekymringer udtrykt omkring dækningen under den foreslåede ordlyd, foreslår ordføreren at præcisere, at transport med gastankskibe skal være "fra gasrørledning til gasrørledning". Rådet burde gribe muligheden for at fjerne enhver tvetydighed fra den endelige tekst. Der bør derfor træffes følgende foranstaltninger:

· indføjelsen af en krydshenvisning til Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 98/30/EF, hvilket omfatter almindelige definitioner af transport af gas gennem alle typer gasrørledninger samt distribution af gas

· ændring af overskriften for afdeling IV, kapitel 1, afsnit V i momsdirektivet for at sikre, at det dækker leveringen af naturgas gennem transmissions- eller distributionsnet;

· en præcisering af, at "transport med gastankskibe" finder sted mellem gasrørledninger.

· en præcisering af reglen om retten til momsfradrag for køb, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af ejendomme.

Ordføreren mener, at ordlyden, som Kommissionen foreslår for denne bestemmelse ("erhvervelse, opførelse, renovering eller væsentlig ombygning af fast ejendom"), ikke utvetydigt udelukker mindre reparationer eller forbedringer som af natur er af begrænset økonomisk betydning fra sit anvendelsesområde. Ordføreren mener ikke, at denne bestemmelse må føre til, at der skal stilles yderligere administrative og bureaukratiske krav, som kan have en negativ effekt på små og mellemstore virksomheder. Ordføreren foreslår derfor at præcisere dette i den ændrede tekst.

PROCEDURE

Titel

Det fælles merværdiafgiftssystem

Referencer

KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Dato for høring af EP

22.11.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

29.11.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Behandling i udvalg

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Dato for vedtagelse

3.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Dato for indgivelse

6.6.2008