MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta

6.6.2008 - (KOM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Dariusz Rosati

Menettely : 2007/0238(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0232/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0232/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta

(KOM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0677),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0433/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0232/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Kun on kyse maakaasun ja sähkön maahantuontia sekä maakaasun ja sähkön luovutuksen verotuspaikkaa koskevista säännöksistä, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta kaasun ja sähkön luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen osalta 7 päivänä lokakuuta 2003 annetulla neuvoston direktiivillä 2003/92/EY luotua erityisjärjestelmää ei sovelleta sellaisissa kaasuputkissa kuljetettavan maakaasun maahantuontiin ja luovutukseen, jotka eivät kuulu jakeluverkkoon, eikä varsinkaan siirtoverkon kaasuputkissa kuljetettavan maakaasun maahantuontiin ja luovutukseen, vaikka näiden kaasuputkien välityksellä toteutetaan lähes kaikki kaasuputkien kautta tapahtuvat rajatylittävät liiketoimet. Sen vuoksi erityisjärjestelmän soveltamisala olisi laajennettava käsittämään kaikissa kaasuputkissa kuljetettavan maakaasun maahantuonti ja luovutus.

(2) Voimassa olevilla säännöillä varmistetaan jo maakaasun ja sähkön osalta, että arvonlisävero kannetaan siinä paikassa, jossa hankkija tosiasiallisesti kuluttaa maakaasun tai sähkön. Näiden sääntöjen avulla vältetään kilpailun vääristyminen jäsenvaltioiden välillä. Kun on kyse maakaasun ja sähkön maahantuontia sekä maakaasun ja sähkön luovutuksen verotuspaikkaa koskevista säännöksistä, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta kaasun ja sähkön luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen osalta 7 päivänä lokakuuta 2003 annetulla neuvoston direktiivillä 2003/92/EY luotua erityisjärjestelmää ei sovelleta sellaisissa kaasuputkissa kuljetettavan maakaasun maahantuontiin ja luovutukseen, jotka eivät kuulu jakeluverkkoon, eikä varsinkaan siirtoverkon kaasuputkissa kuljetettavan maakaasun maahantuontiin ja luovutukseen, vaikka näiden kaasuputkien välityksellä toteutetaan lähes kaikki kaasuputkien kautta tapahtuvat rajatylittävät liiketoimet. Erityisjärjestelmän soveltamisala on tarpeettoman rajoitettu eikä vastaa taloudellista todellisuutta. Sen vuoksi erityisjärjestelmän soveltamisala olisi laajennettava käsittämään kaikissa kaasuputkissa kuljetettavan maakaasun maahantuonti ja luovutus. Lisäksi tarvitaan enemmän selkeyttä, jotta varmistetaan direktiivin 2006/112/EY johdonmukainen täytäntöönpano ja tulkinta koko yhteisössä tavalla, joka vastaa maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/55/EY1 2 artiklan määritelmiä, joissa selitetään, mitä kaasun siirto ja jakelu putkistoissa tarkoittavat.

 

__________

1 EUVL L 176, 15.7.2003, s. 57.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun toimen tarkoitusta ja soveltamisalaa.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Erityisjärjestelmää ei toistaiseksi sovelleta myöskään kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan maakaasun maahantuontiin ja luovutukseen, vaikka tällainen kaasu on ominaisuuksiltaan samanlaista kuin kaasuputkien kautta maahantuotava tai luovutettava kaasu ja vaikka se höyrystämisen jälkeen kuljetetaan kaasuputkissa. Sen vuoksi erityisjärjestelmän soveltamisala olisi laajennettava käsittämään kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan maakaasun maahantuonti ja luovutus.

(3) Erityisjärjestelmää ei toistaiseksi sovelleta myöskään kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan maakaasun maahantuontiin ja luovutukseen, vaikka tällainen kaasu on ominaisuuksiltaan samanlaista kuin kaasuputkien kautta maahantuotava tai luovutettava kaasu ja vaikka se höyrystämisen jälkeen kuljetetaan kaasuputkissa. Sen vuoksi erityisjärjestelmän soveltamisala olisi laajennettava käsittämään kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan maakaasun maahantuonti ja luovutus putkistojen välillä.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun toimen tarkoitusta ja soveltamisalaa.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Ensimmäiset rajatylittävät lämpö- ja jäähdytysverkot on jo otettu käyttöön. Lämpöenergian ja jäähdytysenergian luovutukseen tai maahantuontiin liittyy samoja ongelmia kuin maakaasun ja sähkön luovutukseen tai maahantuontiin. Voimassa olevilla säännöillä varmistetaan jo maakaasun ja sähkön osalta, että arvonlisävero kannetaan siinä paikassa, jossa hankkija tosiasiallisesti kuluttaa maakaasun tai sähkön. Näiden sääntöjen avulla vältetään kilpailun vääristyminen jäsenvaltioiden välillä. Sen vuoksi samaa järjestelmää, jota sovelletaan maakaasuun ja sähköön, olisi sovellettava myös lämpö- ja jäähdytysenergiaan.

(4) Ensimmäiset rajatylittävät lämpö- ja jäähdytysverkot on jo otettu käyttöön. Lämpöenergian ja jäähdytysenergian luovutukseen tai maahantuontiin liittyy samoja ongelmia kuin maakaasun ja sähkön luovutukseen tai maahantuontiin. Sen vuoksi samaa järjestelmää, jota sovelletaan maakaasuun ja sähköön, olisi sovellettava myös lämpö- ja jäähdytysenergiaan.

Perustelu

Ei ole tarpeen mainita uudelleen erityisjärjestelmän periaatteita, koska niitä on jo selvennetty aiemmassa johdanto-osan kappaleessa.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Nykyään on voimassa menettely, jonka mukaan komission on ilmaistava kantansa siihen, onko kilpailu vaarassa vääristyä sen vuoksi, että maakaasuun, sähköön ja kaukolämpöön sovelletaan alennettua verokantaa. Viimeaikaiset kokemukset tämän menettelyn soveltamisesta ovat osoittaneet sen olevan vanhentunut ja tarpeeton. Verotuspaikan määrittämistä koskevilla säännöillä varmistetaan jo, että arvonlisävero kannetaan siinä paikassa, jossa hankkija tosiasiallisesti kuluttaa maakaasun, sähkön, lämpö- ja jäähdytysenergian. Näiden sääntöjen avulla vältetään kilpailun vääristyminen jäsenvaltioiden välillä. On kuitenkin yhä tarpeen varmistaa, että komissiolle ja muille jäsenvaltioille annetaan riittävästi tietoja, kun jokin jäsenvaltio ottaa alennetun verokannan käyttöön tällä hyvin herkällä alalla. Sen vuoksi tarvitaan menettelyä, jossa asiasta kuullaan ennakolta arvonlisäverokomiteaa.

(6) Direktiivin 2006/112/EY 102 artiklassa on määritetty menettely, jonka mukaan komission on ilmaistava kantansa siihen, onko kilpailu vaarassa vääristyä sen vuoksi, että maakaasuun, sähköön ja kaukolämpöön sovelletaan alennettua verokantaa. Viimeaikaiset kokemukset tämän menettelyn soveltamisesta ovat osoittaneet sen olevan vanhentunut ja tarpeeton. Verotuspaikan määrittämistä koskevilla säännöillä varmistetaan jo, että arvonlisävero kannetaan siinä paikassa, jossa hankkija tosiasiallisesti kuluttaa maakaasun, sähkön, lämpö- ja jäähdytysenergian, minkä vuoksi arvonlisäveroaste on neutraali. Näiden sääntöjen avulla vältetään kilpailun vääristyminen jäsenvaltioiden välillä. On kuitenkin yhä tarpeen varmistaa, että komissiolle ja muille jäsenvaltioille annetaan riittävästi tietoja, kun jokin jäsenvaltio ottaa alennetun verokannan käyttöön tällä hyvin herkällä alalla. Sen vuoksi tarvitaan menettelyä, jossa asiasta kuullaan ennakolta arvonlisäverokomiteaa.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun toimen tarkoitusta ja soveltamisalaa.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Yhteisyritysten ja muiden EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla perustettujen järjestelmien tehtävänä on toteuttaa yhteisiä politiikkoja. Jotta verotus ei hyödyttäisi sitä jäsenvaltiota, jossa vero on maksettava, muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisöjen kustannuksella, on tarpeen myöntää vapautus tuotantopanoksiin sisältyvästä arvonlisäverosta yhteisöjen perustamille yhteisyrityksille, joilla on oikeushenkilöllisyys ja jotka todellisuudessa saavat yhteisöjen yleisestä talousarviosta suoritettavaa avustusta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston päätöksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 nojalla.

(7) Yhteisyritysten ja muiden EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan nojalla perustettujen järjestelmien tehtävänä on toteuttaa yhteisiä politiikkoja. Jotta verotus ei hyödyttäisi sitä jäsenvaltiota, jossa vero on maksettava, muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisöjen kustannuksella, on tarpeen myöntää vapautus tuotantopanoksiin sisältyvästä arvonlisäverosta yhteisöjen perustamille yhteisyrityksille, joilla on oikeushenkilöllisyys ja jotka todellisuudessa saavat yhteisöjen yleisestä talousarviosta suoritettavaa avustusta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston päätöksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 nojalla edellyttäen, että ne eivät harjoita mitään direktiivin 2006/112/EY 9 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun toimen tarkoitusta ja soveltamisalaa.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tässä yhteydessä tätä sääntöä olisi sovellettava verovelvolliselle luovutettuun kiinteään omaisuuteen ja tällaiseen omaisuuteen liittyviin merkittäviin palveluihin, jotka on suoritettu verovelvolliselle. Nämä ovatkin tärkeimmät tapaukset ottaen huomioon tällaisen omaisuuden arvo ja taloudellinen käyttöikä sekä se seikka, että tällaista omaisuutta käytetään yleensä muuhunkin kuin liiketoimintaan.

(10) Tässä yhteydessä tätä sääntöä olisi sovellettava verovelvolliselle luovutettuun kiinteään omaisuuteen ja tällaiseen omaisuuteen liittyviin merkittäviin palveluihin, jotka on suoritettu verovelvolliselle ja jotka taloudellisen arvonsa vuoksi voidaan rinnastaa kiinteän omaisuuden hankintaan. Nämä ovatkin tärkeimmät tapaukset ottaen huomioon tällaisen omaisuuden arvo ja taloudellinen käyttöikä sekä se seikka, että tällaista omaisuutta käytetään yleensä muuhunkin kuin liiketoimintaan. Pienet kunnostustyöt tai parannukset, joiden taloudellinen merkitys on vähäinen, olisi sen sijaan jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Perustelu

Komission tähän säännökseen ehdottama sanamuoto ("kiinteän omaisuuden hankkiminen, rakentaminen, kunnostaminen tai perusteellinen muuntaminen") ei jätä selkeästi soveltamisalan ulkopuolelle pieniä kunnostustöitä tai parannuksia, joiden taloudellinen merkitys on luonnostaan vähäinen.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Direktiivi 2006/112/EY

V osasto – 1 luku – 4 jakso – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

(3 a) Korvataan V osaston 1 luvun 4 jakson otsikko seuraavasti:

 

"Tavaroiden luovutukset toimitus- tai jakeluverkkojen kautta"

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun toimen tarkoitusta ja soveltamisalaa.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

38 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos sähköä, kaasuputkissa tai kaasusäiliöaluksilla kuljetettavaa kaasua tai lämpö- tai jäähdytysverkoissa kuljetettavaa lämpö- tai jäähdytysenergiaa luovutetaan verovelvolliselle jälleenmyyjälle, luovutuksen paikkana pidetään paikkaa, jossa kyseisellä verovelvollisella jälleenmyyjällä on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, jolle nämä tavarat luovutetaan, taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, paikkaa, jossa verovelvollisella jälleenmyyjällä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka.

1. Jos sähköä, kaasuputkissa tai kaasusäiliöaluksilla putkistojen välillä kuljetettavaa kaasua tai lämpö- tai jäähdytysverkoissa kuljetettavaa lämpö- tai jäähdytysenergiaa luovutetaan verovelvolliselle jälleenmyyjälle, luovutuksen paikkana pidetään paikkaa, jossa kyseisellä verovelvollisella jälleenmyyjällä on liiketoimintansa kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, jolle nämä tavarat luovutetaan, taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, paikkaa, jossa verovelvollisella jälleenmyyjällä on kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun toimen tarkoitusta ja soveltamisalaa.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 4 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

39 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kaasuputkissa tai kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan maakaasun luovutuksen tai sähkön, lämpö- tai jäähdytysenergian luovutuksen osalta, kun luovutus ei kuulu 38 artiklan soveltamisalaan, luovutuksen paikkana pidetään paikkaa, jossa hankkija tosiasiallisesti käyttää ja kuluttaa nämä tavarat.

Kaasuputkissa tai kaasusäiliöaluksilla putkistojen välillä kuljetettavan maakaasun luovutuksen tai sähkön, lämpö- tai jäähdytysenergian luovutuksen osalta, kun luovutus ei kuulu 38 artiklan soveltamisalaan, luovutuksen paikkana pidetään paikkaa, jossa hankkija tosiasiallisesti käyttää ja kuluttaa nämä tavarat.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään ehdotetun toimen tarkoitusta ja soveltamisalaa.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artikla – 11 alakohta

Direktiivi 2006/112/EY

168 a artikla - 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kun on kyse kiinteän omaisuuden hankkimisesta, rakentamisesta, kunnostamisesta tai perusteellisesta muuntamisesta, samanaikaisesti verosaatavan kanssa syntyvän vähennysoikeuden alkuperäinen käyttö rajoitetaan siihen osuuteen, jolla kiinteää omaisuutta tosiasiallisesti käytetään vähennykseen oikeuttaviin liiketoimiin.

Kun on kyse kiinteän omaisuuden hankkimisesta, rakentamisesta, kunnostamisesta tai perusteellisesta muuntamisesta, samanaikaisesti verosaatavan kanssa syntyvän vähennysoikeuden alkuperäinen käyttö rajoitetaan siihen osuuteen, jolla kiinteää omaisuutta tosiasiallisesti käytetään vähennykseen oikeuttaviin liiketoimiin. Pienet kunnostustyöt tai parannukset olisi jätettävä tämän säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Perustelu

Komission tähän säännökseen ehdottama sanamuoto ("kiinteän omaisuuden hankkiminen, rakentaminen, kunnostaminen tai perusteellinen muuntaminen") ei jätä selkeästi soveltamisalan ulkopuolelle pieniä kunnostustöitä tai parannuksia, joiden taloudellinen merkitys on luonnostaan vähäinen.

PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta

Tällä ehdotuksella komissio aikoo tehdä viidellä erillisellä alalla joitakin teknisiä parannuksia direktiiviin 2006/112 ("arvonlisäverodirektiivi") seuraavasti:

·  maakaasun sekä lämpö- ja jäähdytysenergian luovutusta koskevan erityisen arvonlisäverojärjestelmän soveltamisalan selventäminen

·  maakaasuun sekä sähköön ja kaukolämpöön sovellettavan alennetun arvonlisäverokannan käyttöönottomenettelyn yksinkertaistaminen

·   EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan mukaisesti perustettujen yhteisyritysten verotusaseman selventäminen

·   joidenkin Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksiin sisältyvien poikkeuksien sisällyttäminen arvonlisäverodirektiivin tekstiin

·   arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevan säännön selventäminen, kun on kyse kiinteän omaisuuden hankkimisesta, rakentamisesta, kunnostamisesta tai perusteellisesta muuntamisesta.

Sähkö ja maakaasu katsotaan arvonlisäverotuksessa hyödykkeiksi. Teknisistä syistä oli kuitenkin erityisen vaikeaa määrittää sähkön ja maakaasun luovutuspaikkaa. Kaksoisverotuksen tai verotuksen puuttumisen välttämiseksi ja arvonlisäverojärjestelmästä aiheutuvien todellisten esteettömien sisämarkkinoiden saavuttamiseksi päätettiin, että maakaasun jakeluverkoston kautta tapahtuvan maakaasun luovutuksen paikka on asiakkaan yrityksen toimipaikka. Samoin päätettiin, että maakaasun luovutusta loppukäyttövaiheessa eli toimitusta kauppiailta ja jakelijoilta loppukäyttäjälle olisi verotettava jäsenvaltiossa, jossa hankkija tosiasiallisesti käyttää ja kuluttaa nämä tavarat.

Jos soveltamisala rajataan "jakeluverkostoihin", maakaasun luovutus putkistojen kautta jää teknisten termien myötä erityisen alv-järjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähes kaikki rajatylittävä liiketoiminta jää nykyisin erityisen alv-järjestelmän soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka järjestelmä luotiin nimenomaan sellaisten vääristymien poistamiseksi, joita rajatylittävien luovutusten yhteydessä saattaa esiintyä. Näin ollen jäsenvaltiot soveltavat arvonlisäverodirektiivin henkeä mutta eivät sen kirjainta ja sisällyttävät maakaasun luovutuksen putkistojen kautta erityisen alv-järjestelmän soveltamisalaan. Tilanne on epätyydyttävä ja edellyttää lainsäätäjältä selventäviä toimia, joilla lisätään toimijoiden ja veroviranomaisten oikeusvarmuutta.

Lisäksi komissio muistuttaa, että erityisjärjestelmää ei toistaiseksi sovelleta myöskään kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan maakaasun maahantuontiin ja luovutukseen, vaikka tällainen kaasu on ominaisuuksiltaan samanlaista kuin kaasuputkien kautta maahantuotava tai luovutettava kaasu ja vaikka se höyrystämisen jälkeen kuljetetaan kaasuputkissa. Näin ollen erilainen kohtelu ei ole perusteltua.

Lisäksi ensimmäiset rajatylittävät lämpö- ja jäähdytysenergiaa kuljettavat verkostot on jo otettu käyttöön, ja niissä esiintyy samoja ongelmia (eli hyödykkeet, joiden luovutuspaikka on vaikea määrittää) kuin maakaasun osalta. Näin ollen komissio ehdottaa, että lämpö- ja jäähdytysenergian luovutusta verkostojen kautta kohdellaan samalla tavoin kuin maakaasun ollessa kyseessä.

Arvonlisäverodirektiivin 102 artiklan mukaan jos jäsenvaltio aikoo soveltaa maakaasun, sähkön, kaukolämmön ja jäähdytysenergian luovutuksiin alennettua verokantaa, komission on ilmaistava kantansa siihen, onko kilpailu vaarassa vääristyä tämän vuoksi. Maakaasuun, sähköön, kaukolämpöön ja jäähdytysenergiaan sovellettavan erityisen alv-järjestelmän myötä jos verotuspaikka on paikka, jossa hyödykkeet luovutetaan asiakkaille, ei ilmene rajatylittäviä ongelmia, jotka vääristäisivät kilpailua.

EY:n perustamissopimuksen 171 artiklan mukaisesti perustetuille yhteisyrityksille myönnetään rahoitusta yhteisön varoista ja ne on vapautettu arvonlisäverosta. Jäsenvaltio, jossa ne toimivat ja jossa huomattava osa hankinnoista tehdään, hyötyy ei-palautettavasta arvonlisäverosta, kun taas kaikki jäsenvaltiot osallistuvat näiden yhteisyritysten rahoittamiseen osuudellaan EU:n talousarvioon. Tämä aiheuttaa komission mukaan epätasapainoisen tilanteen niiden jäsenvaltioiden hyväksi, joissa yhteisyritykset toimivat. Komissio ehdottaa, että järjestelmää selvennetään ja että EY:n perustamissopimuksen mukaisesti perustettuja yhteisyrityksiä kohdellaan "kansainvälisinä järjestöinä" arvonlisäverodirektiivin 151 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Yleisesti ottaen arvonlisäverodirektiivissä edellytetään, että verotettavilla henkilöillä on alv:n vähennysoikeus siltä osin kuin tavaroita ja palveluja, joista alv on maksettava tai maksettu, käytetään vähennykseen oikeuttaviin liiketoimiin. Sovellettaessa tätä säännöstä kiinteän omaisuuden hankintaan samanaikaisesti liiketoimintaa ja muuta toimintaa varten on avannut mahdollisuuden tilanteelle, jossa kaikkien verotettavien henkilöiden yhtäläistä kohtelua ei ole enää taattu. Näin ollen komissio ehdottaa säännöksen selventämistä siten, että kun on kyse kiinteän omaisuuden hankkimisesta, vähennysoikeuden alkuperäinen käyttö samanaikaisesti liiketoimintaa ja muuta toimintaa varten rajoitetaan omaisuuden siihen osuuteen, joka käytetään liiketoimintaa varten.

Esittelijän kanta

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen myönteisenä aloitteena, jolla selvennetään ja tuodaan oikeusvarmuutta verovelvollisille ja viranomaisille siten, että samalla varmistetaan yhtäläisen kohtelun periaatteen tasapainoisempi soveltaminen. Näin ollen esittelijä tukee komission ehdotusta.

Esittelijä haluaa kuitenkin kiinnittää lainsäätäjän huomion joihinkin kohtiin, joita tässä ehdotuksessa on esittelijän mielestä selvennettävä edelleen:

·   Maakaasun sekä lämpö- ja jäähdytysenergian luovutusta koskevan erityisen arvonlisäverojärjestelmän soveltamisalaa on selvennettävä.

Esittelijän mielestä on olemassa vaara, että ehdotuksessa ei todeta toimen soveltamisalaa riittävän selkeästi. Esittelijä kiinnittää lainsäätäjän huomion siihen, että korvaamalla arvonlisäverodirektiivin 38 ja 39 artiklan termi "maakaasun siirtoverkossa kuljetettavan kaasun luovutus" termillä "kaasuputkissa tai kaasusäiliöaluksilla kuljetettavan maakaasun luovutus" ei poisteta täysin tekstin monimerkityksisyyttä. Lisäksi vaikka asiaa koskevien säännösten termit muuttuvat, otsikko V osaston 1 luvun 4 jaksossa, johon säännökset sisältyvät, ei muutu ("Tavaroiden luovutukset jakeluverkon kautta"). Jotta vastataan ilmaistuihin huolenaiheisiin ehdotetun sanamuodon kattavuudesta, esittelijä ehdottaa myös selvennystä, jonka mukaan kuljetukset säiliöaluksilla tulee tehdä "putkistoista putkistoihin". Neuvoston tulisi käyttää tämä tilaisuus hyväkseen monimerkityksisyyden poistamiseksi lopullisesta tekstistä. Näin ollen on asianmukaista

·  sisällyttää ristiviittaus maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 98/30/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2003 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2003/55/EY, johon sisältyvät maakaasun siirtoa putkistoissa ja maakaasun jakelua koskevat määritelmät;

·  muuttaa arvonlisäverodirektiivin V osaston 1 luvun 4 jakson otsikkoa, jotta varmistetaan, että se kattaa maakaasun luovutuksen toimitus- tai jakeluverkkojen kautta;

·  täsmentää, että "kuljetukset säiliöaluksilla" katsotaan kuljetuksiksi putkistoista putkistoihin;

·   Arvonlisäveron vähennysoikeutta koskevan säännön selventäminen, kun on kyse kiinteän omaisuuden hankkimisesta, rakentamisesta, kunnostamisesta tai perusteellisesta muuntamisesta

Komission tähän säännökseen ehdottama sanamuoto ("kiinteän omaisuuden hankkiminen, rakentaminen, kunnostaminen tai perusteellinen muuntaminen") ei esittelijän mielestä jätä selkeästi soveltamisalan ulkopuolelle pieniä kunnostustöitä tai parannuksia, joiden taloudellinen merkitys on luonnostaan vähäinen. Esittelijä katsoo, että tämä säännös ei saa johtaa uusiin hallinnollisiin ja byrokraattisiin vaatimuksiin, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näin ollen esittelijä ehdottaa, että tätä kysymystä selvennetään muutetussa tekstissä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

22.11.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

29.11.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Hyväksytty (pvä)

3.6.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.6.2008