Pranešimas - A6-0232/2008Pranešimas
A6-0232/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios įvairias 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas

6.6.2008 - (COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Dariusz Rosati

Procedūra : 2007/0238(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0232/2008
Pateikti tekstai :
A6-0232/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios įvairias 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatas

(COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0677),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0433/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6‑0232/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Kalbant apie nuostatas, susijusias su gamtinių dujų ir elektros energijos importu ir apmokestinimo vieta, 2003 m. spalio 7 d. Tarybos direktyvoje 2003/92/EB, iš dalies keičiančioje Direktyvos 77/388/EEB nuostatas dėl dujų ir elektros tiekimo vietos taisyklių , nustatyta specialioji sistema netaikoma gamtinių dujų importui ir tiekimui skirstymo tinklams nepriklausančiais dujotakiais, visų pirma transportavimo tinklo dujotakiams, kuriais vykdomi beveik visi tarpvalstybiniai sandoriai dujotakiais. Todėl į specialiosios sistemos taikymo sritį reikėtų įtraukti gamtinių dujų importą ir tiekimą visais dujotakiais.

(2) Pagal dabartines taisykles gamtinėms dujoms ir elektros energijai taikomas PVM renkamas toje vietoje, kurioje įsigijęs asmuo faktiškai jas naudoja. Taikant šias taisykles išvengiama bet kokio valstybių narių konkurencijos iškraipymo. Kalbant apie nuostatas, susijusias su gamtinių dujų ir elektros energijos importu ir apmokestinimo vieta, 2003 m. spalio 7 d. Tarybos direktyvoje 2003/92/EB, iš dalies keičiančioje Direktyvos 77/388/EEB nuostatas dėl dujų ir elektros tiekimo vietos taisyklių, nustatyta specialioji sistema netaikoma gamtinių dujų importui ir tiekimui skirstymo tinklams nepriklausančiais dujotakiais, visų pirma transportavimo tinklo dujotakiams, kuriais vykdomi beveik visi tarpvalstybiniai sandoriai dujotakiais. Specialiosios sistemos taikymo sritis nepagrįstai ribota ir neatitinka ekonominės tikrovės. Todėl į specialiosios sistemos taikymo sritį reikėtų įtraukti gamtinių dujų importą ir tiekimą visais dujotakiais. Be to, siekiant užtikrinti nuoseklų Direktyvos 2006/112/EB taikymą ir išaiškinimą visoje Bendrijoje, būtina užtikrinti aiškumą vadovaujantis apibrėžimais, nustatytais Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. birželio 26 d. direktyvos 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių1 2 straipsnyje, kuriame paaiškinama, ką reiškia dujų transportavimas ir paskirstymas dujotiekiais.

1 OL L 176, 2003 7 15, p. 57.

Pagrindimas

Siūlomos nuostatos tikslo ir taikymo srities išaiškinimas.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Šiuo metu specialioji sistema netaikoma gamtinių dujų importui ir tiekimui gamtines dujas transportuojančiais laivais, nors šios dujos, atsižvelgiant į jų savybes, yra tokios pačios kaip ir dujotakiais importuojamos ar tiekiamos dujos ir po dujinimo yra skirtos transportuoti dujotakiais. Todėl į specialiosios sistemos taikymo sritį reikėtų įtraukti gamtinių dujų importą ir tiekimą gamtines dujas transportuojančiais laivais.

(3) Šiuo metu specialioji sistema netaikoma gamtinių dujų importui ir tiekimui gamtines dujas transportuojančiais laivais, nors šios dujos, atsižvelgiant į jų savybes, yra tokios pačios kaip ir dujotakiais importuojamos ar tiekiamos dujos ir po dujinimo yra skirtos transportuoti dujotakiais. Todėl į specialiosios sistemos taikymo sritį reikėtų įtraukti gamtinių dujų importą ir tiekimą gamtines dujas tarp dujotiekių transportuojančiais laivais.

Pagrindimas

Siūlomos nuostatos tikslo ir taikymo srities išaiškinimas.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Jau pradėjo veikti pirmieji tarpvalstybiniai šilumos arba šalčio tinklai. Tiekiant ar importuojant šilumą arba šaltį kylančios problemos yra panašios į tas, kurios kyla tiekiant ar importuojant gamtines dujas arba elektros energiją. Pagal dabartines gamtinėms dujoms ir elektros energijai taikomas taisykles PVM renkamas toje vietoje, kurioje įsigijęs asmuo faktiškai jas suvartoja. Taikant šias taisykles išvengiama bet kokio valstybių narių konkurencijos iškraipymo. Todėl tikslinga šilumai ir šalčiui taikyti tokią pačia sistema, kokia taikoma gamtinėms dujoms ir elektros energijai.

(4) Jau pradėjo veikti pirmieji tarpvalstybiniai šilumos arba šalčio tinklai. Tiekiant ar importuojant šilumą arba šaltį kylančios problemos yra panašios į tas, kurios kyla tiekiant ar importuojant gamtines dujas arba elektros energiją. Todėl tikslinga šilumai ir šalčiui taikyti tokią pačia sistema, kokia taikoma gamtinėms dujoms ir elektros energijai.

Pagrindimas

Nebūtina dar kartą nurodyti specialiosios sistemos principo, nes jis jau pakankamai išaiškintas ankstesnėje konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Patirtis, įgyta pastaruoju metu įgyvendinant šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią Komisija turi vertinti, ar yra konkurencijos iškraipymo grėsmė dėl sumažinto PVM taikymo gamtinių dujų, elektros energijos ir miesto šildymo tiekimui, parodė, kad ši tvarka yra pasenusi ir netinkama. Pagal apmokestinimo vietos nustatymo taisykles PVM renkamas toje vietoje, kurioje gamtines dujas, elektros energiją, šilumą ar šaltį įsigijęs asmuo jas faktiškai suvartoja. Taikant šias taisykles išvengiama bet kokio valstybių narių konkurencijos iškraipymo. Tačiau svarbu užtikrinti, kad Komisija ir kitos valstybės narės būtų pakankamai informuojamos apie bet kokį valstybės narės įvedamą sumažintą mokestį šiame svarbiame sektoriuje. Todėl reikalinga išankstinė konsultacijų su PVM komitetu procedūra.

(6) Patirtis, įgyta pastaruoju metu įgyvendinant Direktyvos 2006/112/EB 102 straipsnyje nustatytą tvarką, pagal kurią Komisija turi vertinti, ar yra konkurencijos iškraipymo grėsmė dėl sumažinto PVM taikymo gamtinių dujų, elektros energijos ir miesto šildymo tiekimui, parodė, kad ši tvarka yra pasenusi ir netinkama. Pagal apmokestinimo vietos nustatymo taisykles PVM renkamas toje vietoje, kurioje gamtines dujas, elektros energiją, šilumą ar šaltį įsigijęs asmuo jas faktiškai suvartoja. Taip PVM tarifai tampa neutralūs. Taikant šias taisykles išvengiama bet kokio valstybių narių konkurencijos iškraipymo. Tačiau svarbu užtikrinti, kad Komisija ir kitos valstybės narės būtų pakankamai informuojamos apie bet kokį valstybės narės įvedamą sumažintą mokestį šiame svarbiame sektoriuje. Todėl reikalinga išankstinė konsultacijų su PVM komitetu procedūra.

Pagrindimas

Siūlomos nuostatos tikslo ir taikymo srities išaiškinimas.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Bendrosios įmonės ir kitos pagal EB sutarties 171 straipsnį įsteigtos struktūros turi įgyvendinti Bendrijos politiką. Siekiant išvengti, kad dėl apmokestinimo valstybė narė, kurioje mokestis mokamas, gautų naudos, o kitos valstybės narės ir Europos Bendrijos patirtų nuostolių, Bendrijų įsteigtas bendrąsias įmones, kurioms suteiktas juridinio asmens statusas ir kurios faktiškai gauna asignavimus iš jų bendrojo biudžeto pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, reikėtų atleisti nuo pirkimo PVM.

(7) Bendrosios įmonės ir kitos pagal EB sutarties 171 straipsnį įsteigtos struktūros turi įgyvendinti Bendrijos politiką. Siekiant išvengti, kad dėl apmokestinimo valstybė narė, kurioje mokestis mokamas, gautų naudos, o kitos valstybės narės ir Europos Bendrijos patirtų nuostolių, Bendrijų įsteigtas bendrąsias įmones, kurioms suteiktas juridinio asmens statusas ir kurios faktiškai gauna asignavimus iš jų bendrojo biudžeto pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento, reikėtų atleisti nuo pirkimo PVM tuo atveju, jei jos nevykdytų jokios ekonominės veiklos, numatytos Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje.

Pagrindimas

Siūlomos nuostatos tikslo ir taikymo srities išaiškinimas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Todėl būtų tikslinga šią taisyklę taikyti nekilnojamajam turtui, kuris yra pateiktas apmokestinamajam asmeniui ir jam teikiamoms svarbioms paslaugoms, susijusioms su tuo turtu. Tokie atvejai yra patys svarbiausi atsižvelgiant į, viena vertus, šio turto vertę bei ekonominio naudingumo laikotarpį ir, kita vertus, į tai, kad šios rūšies turtas praktikoje dažnai naudojamas mišriai.

(10) Todėl būtų tikslinga šią taisyklę taikyti nekilnojamajam turtui, kuris yra pateiktas apmokestinamajam asmeniui ir jam teikiamoms svarbioms paslaugoms, susijusioms su tuo turtu, kurios dėl savo ekonominės vertės gali būti perkamos kartu. Tokie atvejai yra patys svarbiausi atsižvelgiant į, viena vertus, šio turto vertę bei ekonominio naudingumo laikotarpį ir, kita vertus, į tai, kad šios rūšies turtas praktikoje dažnai naudojamas mišriai. Ir atvirkščiai, nedideli pataisymai ar patobulinimai, turintys ribotą ekonominę reikšmę, neturėtų patekti į šios direktyvos taikymo sritį.

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė („nekilnojamasis turtas įsigyjamas, statomas, rekonstruojamas ar iš esmės pertvarkomas“) iš šios nuostatos taikymo srities aiškiai neišskiria paprastų pataisymų ir patobulinimų, dėl savo pobūdžio turinčių ribotą ekonominę reikšmę.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2006/112/EB

V antraštinės dalies 1 skyriaus 4 skirsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a)V antraštinės dalies 1 skyriaus 4 skirsnio pavadinimas keičiamas taip:

 

„Prekių tiekimas naudojant perdavimo arba paskirstymo tinklus

Pagrindimas

Aiškesnė siūlomos nuostatos tikslo ir taikymo srities formuluotė.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/112/EB

38 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei apmokestinamajam prekybininkui tiekiamos gamtinės dujos dujotakiu ar gamtines dujas transportuojančiu laivu, elektros energija arba šiluma ar šaltis šilumos arba šalčio tinklais, tiekimo vieta laikoma ta vieta, kur šis apmokestinamasis prekybininkas yra įsteigęs savo verslą ar turi nuolatinį padalinį, į kurį tiekiamos prekės, arba, nesant tokio verslo ar nuolatinio padalinio, vieta, kur jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba kur paprastai gyvena.

1. Jei apmokestinamajam prekybininkui tiekiamos gamtinės dujos dujotakiu ar gamtines dujas tarp dujotiekių transportuojančiu laivu, elektros energija arba šiluma ar šaltis šilumos arba šalčio tinklais, tiekimo vieta laikoma ta vieta, kur šis apmokestinamasis prekybininkas yra įsteigęs savo verslą ar turi nuolatinį padalinį, į kurį tiekiamos prekės, arba, nesant tokio verslo ar nuolatinio padalinio, vieta, kur jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba kur paprastai gyvena.

Pagrindimas

Aiškesnė siūlomos nuostatos tikslo ir taikymo srities formuluotė.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Direktyva 2006/112/EB

39 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiekiant gamtines dujas dujotakiais arba gamtines dujas transportuojančiais laivais, elektros energiją arba šilumą ar šaltį, kuriems netaikomas 38 straipsnis, tiekimo vieta laikoma ta vieta, kur prekes įsigyjantis asmuo faktiškai naudoja ir vartoja prekes.

Tiekiant gamtines dujas dujotakiais arba gamtines dujas tarp dujotiekių transportuojančiais laivais, elektros energiją arba šilumą ar šaltį, kuriems netaikomas 38 straipsnis, tiekimo vieta laikoma ta vieta, kur prekes įsigyjantis asmuo faktiškai naudoja ir vartoja prekes.

Pagrindimas

Aiškesnė siūlomos nuostatos tikslo ir taikymo srities formuluotė.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 11 punktas

Direktyva 2006/112/EB

168 a straipsnio (naujo) 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei nekilnojamas turtas įsigyjamas, statomas, rekonstruojamas ar iš esmės pertvarkomas, pradinis mokesčio apskaičiavimo momentu atsirandančios teisės į atskaitą įgyvendinimas ribojamas proporcingai faktiniam turto naudojimui sandoriams, suteikiantiems teisę į atskaitą.

Jei nekilnojamas turtas įsigyjamas, statomas, rekonstruojamas ar iš esmės pertvarkomas, pradinis mokesčio apskaičiavimo momentu atsirandančios teisės į atskaitą įgyvendinimas ribojamas proporcingai faktiniam turto naudojimui sandoriams, suteikiantiems teisę į atskaitą. Nedideli pataisymai ar patobulinimai nepatenka į šios nuostatos taikymo sritį

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė („nekilnojamas turtas įsigyjamas, statomas, rekonstruojamas ar iš esmės pertvarkomas“) iš šios nuostatos taikymo srities aiškiai neišskiria paprastų pataisymų ir patobulinimų, dėl savo pobūdžio turinčių ribotą ekonominę reikšmę.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo priimti sprendimą pagrindas

Šiuo pasiūlymu Komisija ketina pateikti keletą techninių Direktyvos 2006/112 (PVM direktyvos) patobulinimų:

· gamtinių dujų, šilumos ir šalčio tiekimo specialiosios PVM sistemos taikymo srities išaiškinimą;

· sumažinto PVM taikymo procedūros supaprastinimą gamtinių dujų, elektros energijos ir miesto šildymo tiekimui;

· pagal EB sutarties 171 straipsnį Bendrijų įsteigtų bendrųjų įmonių PVM statuso išaiškinimą;

· kai kurių Bulgarijos ir Rumunijos ES stojimo sutartyse numatytų išimčių įtraukimą į PVM direktyvos tekstą;

· teisės į PVM nuolaidą įsigyjant, statant, rekonstruojant ar iš esmės pertvarkant nekilnojamąjį turtą taikymo taisyklių išaiškinimą.

Apmokestinant PVM elektros energija ir dujos laikomos prekėmis. Tačiau dėl techninių priežasčių buvo ypač sunku nustatyti elektros ir gamtinių dujų paskirstymo vietą. Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo arba neapmokestinimo ir sukurti tikrą, laisvą nuo PVM sistemos sukeltų kliūčių vidaus rinką, nuspręsta, kad gamtinių dujų tiekimo vieta dujų „paskirstymo“ tinklais nustatoma ten, kur vartotojas yra įsteigęs savo verslą. Taip pat nuspręsta, kad gamtinių dujų tiekimas galutiniu etapu, tai yra, nuo prekybininkų ir platintojų iki galutinio vartotojo, turėtų būti apmokestintas toje vietoje, kur pirkėjas prekes faktiškai naudoja.

Tačiau apribojant PVM direktyvos taikymą sąvoka „paskirstymo tinklais“, naudojami techniniai apibrėžimai paliko gamtinių dujų tiekimą dujokiekiais už specialiosios PVM sistemos taikymo srities ribų. Praktiškai tai reiškia, kad šiuo metu beveik visos tarpvalstybinės operacijos nepatenka į specialiosios PVM sistemos taikymo sritį – sistemos, kuri buvo specialiai sukurta siekiant pašalinti iškraipymus, kurių galėtų atsirasti tarpvalstybinio tiekimo kontekste. Šiuo metu valstybės narės atsižvelgia į PVM direktyvos esmę, o ne taiko ją paraidžiui ir gamtinių dujų tiekimą dujotiekiais įtraukia į specialiosios PVM sistemos taikymo sritį. Ši padėtis yra nepatenkinama, todėl reikia, kad įsikištų įstatymų leidėjas, kuris užtikrintų teisinį aiškumą operatoriams ir mokesčių institucijoms.

Be to, Komisija primena, kad specialioji PVM sistema šiuo metu netaikoma ir gamtinių dujų importui ir tiekimui gamtines dujas transportuojančiais laivais, nors šios dujos, atsižvelgiant į jų savybes, yra tokios pačios kaip ir dujotiekiais importuojamos ar tiekiamos dujos ir po dujinimo skirtos transportuoti dujotiekiais. Todėl specialiosios PVM sistemos taikymo skirtumai nepagrįsti.

Taip pat, pirmieji tarpvalstybiniai šilumos ir šalčio tinklai jau veikia ir dėl jų kyla tokių pačių klausimų kaip ir gamtinių dujų atveju (t. y. sunku nustatyti prekių paskirstymo vietą). Todėl Komisija siūlo traktuoti šilumos ir šalčio paskirstymą tinklais taip pat kaip ir gamtinių dujų paskirstymą.

Remiantis PVM direktyvos 102 straipsniu, valstybė narė, ketinanti taikyti lengvatinį PVM tarifą gamtinių dujų, elektros, miesto šildymo ir šalčio paskirstymui, privalo gauti Komisijos sutikimą. Komisija turi nuspręsti ar yra konkurencijos iškraipymo grėsmė. Tarpvalstybinio lygmens klausimų dėl konkurencijos iškraipymo grėsmės nebus tol, kol pagal specialiąją PVM sistemą gamtinių dujų, elekros, miesto šildymo ir šalčio skirstymo PVM apmokestinimo vieta bus ten, kur minėtos prekės tiekiamos vartotojams.

Pagal EB sutarties 171 straipsnį įsteigtos bendrosios įmonės gauna finansavimą iš ES fondų ir atleidžiamos nuo PVM. Šalis narė, kurioje jos įkurtos ir kurioje vykdoma daug pirkimų, pelnosi iš negrąžinamo PVM, o tuo tarpu visos šalys narės finansuoja šias bendrąsias įmones įnašais į ES biudžetą. Komisijos nuomone, tai sudrumsčia tvarką, padarant ją naudinga šaliai narei, kurioje įsteigta bendroji įmonė. Komisija siūlo išaiškinti esančią tvarką ir pagal EB sutarties 171 straipsnį įsteigtas bendrąsias įmones laikyti „tarptautinėmis organizacijomis“, apibrėžtomis PVM direktyvos 151 straipsnio 1 dalies b punkte.

Paprastai, PVM direktyvoje numatyta, kad apmokestinami asmenys turi teisę atskaityti PVM tada, kai prekės ir paslaugos, kurių PVM sumokėtas ar mokėtinas, naudojamos operacijoms, kurios suteikia teisę PVM atskaitai. Šios nuostatos taikymas nekilnojamojo turto, tuo pačiu metu naudojamo verslo ir ne verslo tikslais, pirkimui sudarė sąlygas padėčiai, kai nebegalima užtikrinti nešališko visų apmokestinamųjų asmenų traktavimo . Taigi Komisija siūlo išaiškinti galiojančią nuostatą pabrėžiant, kad perkant nekilnojamąjį turtą, tuo pačiu metu naudojamą verslo ir ne verslo tikslais, pradinis teisės į PVM atskaitą įgyvendinimas ribojamas proporcingai faktiniam turto naudojimui verslo tikslais.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą kaip teigiamą žingsnį siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo ir apmokestinamiems asmenims, ir administracijoms, tuo pačiu metu užtikrinantį labiau subalansuotą nešališkumo principo taikymą. Taigi jis remia Komisijos pasiūlymus.

Tačiau pranešėjas nori atkreipti įstatymų leidėjo dėmesį į keletą dabartiniame pasiūlyme pateiktų klausimų, kuriuos, jo nuomone, reikia išaiškinti.

· Gamtinių dujų, šilumos ir šalčio tiekimo specialiosios PVM sistemos taikymo srities išaiškinimas;

Pranešėjo manymu, yra rizika, kad pasiūlyme nepakankamai išaiškinama nuostatos taikymo sritis. Pranešėjas atkreipia įstatymų leidėjo dėmesį, kad tik pakeitus terminą „dujų tiekimas gamtinių dujų paskirstymo sistemomis“ terminu „gamtinių dujų tiekimas dujotiekiais arba gamtines dujas transportuojančiais laivais“, nevisiškai panaikinamas teksto dviprasmiškumas PVM direktyvos 38 ir 39 straipsniuose. Be to, nežiūrint, kad atitinkamose nuostatose terminai keičiami, V antraštinės dalies 1 skyriaus 4 skirsnio pavadinimas, į kurį šios nuostatos įtrauktos, nesikeičia („Prekių tiekimas naudojant paskirstymo sistemas“) Taigi, siekdamas atsakyti į išreikštą susirūpinimą dėl siūlomos formuluotės taikymo, pranešėjas siūlo nurodyti, kad transportavimas laivais vyktų „nuo vieno dujotiekio iki kito“. Taryba turėtų pasinaudoti šia galimybe panaikinti bet kokį galutinio teksto dviprasmiškumą. Atsižvelgiant į tai, reikėtų:

· įtraukti nuorodą į 2003 m birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 98/30/EB, nustatančią bendrus dujų transportavimo dujotiekiais ir jų paskirstymo apibrėžimus;

· pakeisti PVM direktyvos V antraštinės dalies 1 skyriaus 4 skirsnio pavadinimą ir užtikrinti, kad jis apimtų gamtinių dujų tiekimą perdavimo arba paskirstymo tinklais;

· nurodyti, kad „transportavimas laivais“ suprantamas kaip veiksmas, vykstantis nuo vieno dujotiekio iki kito.

· Teisės į PVM nuolaidą įsigyjant, statant, rekonstruojant ar iš esmės pertvarkant nekilnojamąjį turtą nuostatų taikymo išaiškinimas:

Pranešėjas mano, kad Komisijos siūloma formuluotė („nekilnojamas turtas įsigyjamas, statomas, rekonstruojamas ar iš esmės pertvarkomas“) iš šios nuostatos taikymo srities aiškiai neišskiria nežymių pataisymų ir patobulinimų, dėl savo pobūdžio turinčių ribotą ekonominę reikšmę. Panešėjo nuomone, dėl šios nuostatos neturėtų kilti papildomų administracinių ir biurokratinių reikalavimų, kurie turėtų neigiamų pasekmių mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Taigi, pranešėjas siūlo išaiškinti šį klausimą pakeistame tekste.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema

Nuorodos

COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Konsultacijos su EP data

22.11.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

29.11.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Svarstymas komitete

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Priėmimo data

3.6.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Pateikimo data

6.6.2008