Ziņojums - A6-0232/2008Ziņojums
A6-0232/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza dažus noteikumus 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

6.6.2008 - (COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Dariusz Rosati

Procedūra : 2007/0238(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0232/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0232/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza dažus noteikumus 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

(COM(2007)677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) – 2007/0238(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0677),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0433/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6 - 0232/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu atbilstīgi EK līguma 250. panta 2. punktam;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi atkāpties no Parlamenta apstiprinātā teksta;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Saskaņā ar noteikumiem par importu un vietu, kur dabasgāzes un elektroenerģijas piegāde tiek aplikta ar nodokļiem, īpašā piemērošanas kārtība, kas izveidota saskaņā ar Padomes 2003. gada 7. oktobra Direktīvu 2003/92/EK, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz noteikumiem par gāzes un elektroenerģijas piegādes vietu, netiek attiecināta uz dabasgāzes importu un piegādi, izmantojot cauruļvadus, kuri nav sadales sistēmā, un it īpaši, izmantojot cauruļvadus transmisijas sistēmā, caur kuru tiek veikti gandrīz visi pārrobežu darījumi pa cauruļvadiem. Ir jāpaplašina īpašās kārtības darbības joma, attiecinot šo kārtību uz dabasgāzes importu un piegādi, izmantojot cauruļvadus.

(2) Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem PVN par dabasgāzi un elektroenerģiju piemēro tur, kur šos resursus patērētājs faktiski izmanto. Tādējādi šie noteikumi palīdz novērst dalībvalstu konkurences traucējumus. Saskaņā ar noteikumiem par importu un vietu, kur dabasgāzes un elektroenerģijas piegāde tiek aplikta ar nodokļiem, īpašā piemērošanas kārtība, kas izveidota saskaņā ar Padomes 2003. gada 7. oktobra Direktīvu 2003/92/EK, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz noteikumiem par gāzes un elektroenerģijas piegādes vietu, netiek attiecināta uz dabasgāzes importu un piegādi, izmantojot cauruļvadus, kuri nav sadales sistēmā, un it īpaši, izmantojot cauruļvadus pārvades sistēmā, caur kuru tiek veikti gandrīz visi pārrobežu darījumi pa cauruļvadiem. Īpašās piemērošanas kārtības darbības joma ir neatbilstoši ierobežota un neatbilst ekonomiskajai realitātei. Ir jāpaplašina īpašās kārtības darbības joma, attiecinot šo kārtību uz dabasgāzes importu un piegādi pa cauruļvadiem. Turklāt ir jāievieš lielāka skaidrība, lai nodrošinātu konsekventu Direktīvas 2006/112/EK piemērošanu un interpretāciju visā Kopienā saskaņā ar tām definīcijām 2. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīvā 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu1, kas izskaidro gāzes pārvadi un sadali pa cauruļvadiem.

__________

1 OV L 176, 15.7.2003., 57. lpp.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt ieteiktā pasākuma mērķi un darbības jomu.

Grozījums Nr.  2

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Īpašā kārtība šobrīd netiek arī attiecināta uz dabasgāzes importu un piegādi, izmantojot dabasgāzes transportkuģus, lai gan šādi transportētas dabasgāzes īpašības ir identiskas ar tām, kas piemīt dabasgāzei, ko piegādā pa cauruļvadiem, turklāt pēc gazificēšanas tā arī ir paredzēta transportēšanai pa cauruļvadiem. Ir jāpaplašina īpašās kārtības darbības joma, attiecinot šo kārtību uz dabasgāzes importu un piegādi, izmantojot dabasgāzes transportkuģus.

(3) Īpašā kārtība šobrīd netiek arī attiecināta uz dabasgāzes importu un piegādi, izmantojot dabasgāzes transportkuģus, lai gan šādi transportētas dabasgāzes īpašības ir identiskas ar tām, kas piemīt dabasgāzei, ko piegādā pa cauruļvadiem, turklāt pēc gazificēšanas tā arī ir paredzēta transportēšanai pa cauruļvadiem. Ir jāpaplašina īpašās kārtības darbības joma, attiecinot šo kārtību uz dabasgāzes importu un piegādi, transportējot dabasgāzi ar transportkuģiem no cauruļvada uz cauruļvadu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt ieteiktā pasākuma mērķi un darbības jomu.

Grozījums Nr.  3

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Jau funkcionē pirmie pārrobežu siltumapgādes un dzesēšanas tīkli. Iepriekš aprakstītā problēma, kas konstatēta attiecībā uz dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādi un importu, ir aktuāla arī attiecībā uz siltumapgādes un dzesēšanas pakalpojumu piegādes un importa darījumiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem PVN par dabasgāzi un elektroenerģiju piemēro tur, kur šos resursus patērētājs faktiski izmanto. Tādējādi šie noteikumi palīdz novērst dalībvalstu konkurences traucējumus. Līdz ar to uz siltumapgādi un dzesēšanas pakalpojumiem būtu jāattiecina tāda pati kārtība kā uz dabasgāzi un elektroenerģiju.

(4) Jau funkcionē pirmie pārrobežu siltumapgādes un dzesēšanas tīkli. Iepriekš aprakstītā problēma, kas rodas attiecībā uz dabasgāzes vai elektroenerģijas piegādi un importu, rodas arī attiecībā uz siltumapgādes un dzesēšanas pakalpojumu piegādes un importa darījumiem. Līdz ar to uz siltumapgādi un dzesēšanas pakalpojumiem būtu jāattiecina tāda pati kārtība kā uz dabasgāzi un elektroenerģiju.

Pamatojums

Nav vajadzīgs vēlreiz atkārtot īpašās kārtības principu, jo tas ir pietiekami paskaidrots iepriekšējā apsvērumā.

Grozījums Nr.  4

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Īstenojot pašreiz spēkā esošo procedūru, kas paredz, ka Komisijai ir jāpieņem lēmums par to, vai pastāv konkurences traucējumu risks, ja tiek piemērota samazināta PVN likme dabasgāzei, elektroenerģijai un centralizētajai siltumapgādei, nesen gūtā pieredze liecina, ka šī procedūra ir novecojusi un pārmērīga. Noteikumi, kas reglamentē nodokļa piemērošanas vietu, garantē, ka PVN jāmaksā tur, kur patērētājs faktiski patērē dabasgāzi, elektroenerģiju, un izmanto siltumapgādes un dzesēšanas pakalpojumus. Tādējādi tie palīdz novērst dalībvalstu konkurences traucējumus. Tomēr joprojām ir svarīgi gādāt par to, lai Komisija un citas dalībvalstis tiktu pienācīgi informētas, ja kāda dalībvalsts ievieš samazinātu nodokļa likmi šajā jutīgajā tautsaimniecības nozarē. Tāpēc ir nepieciešama sākotnējā konsultāciju procedūra, iesaistot PVN komiteju.

(6) Īstenojot procedūru, kas noteikta Direktīvas 2006/112/EK 102. pantā un kas paredz, ka Komisijai ir jāpieņem lēmums par to, vai pastāv konkurences traucējumu risks, ja tiek piemērota samazināta PVN likme dabasgāzei, elektroenerģijai un centralizētajai siltumapgādei, nesen gūtā pieredze liecina, ka šī procedūra ir novecojusi un pārmērīga. Noteikumi, kas reglamentē nodokļa piemērošanas vietu, garantē, ka PVN jāmaksā tur, kur patērētājs faktiski patērē dabasgāzi, elektroenerģiju, un izmanto siltumapgādes un dzesēšanas pakalpojumus, un tas PVN likmi padara neitrālu. Tādējādi šie noteikumi palīdz novērst dalībvalstu konkurences traucējumus. Tomēr joprojām ir svarīgi gādāt par to, lai Komisija un citas dalībvalstis tiktu pienācīgi informētas, ja kāda dalībvalsts ievieš samazinātu nodokļa likmi šajā jutīgajā tautsaimniecības nozarē. Tāpēc ir nepieciešama sākotnējā konsultāciju procedūra, iesaistot PVN komiteju.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt ieteiktā pasākuma mērķi un darbības jomu.

Grozījums Nr.  5

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Kopuzņēmumu un citu struktūru, kas ir izveidotas saskaņā ar EK līguma 171. pantu, pienākums ir īstenot Kopienas politikas. Lai izvairītos no situācijas, kad aplikšana ar nodokļiem, kas nāk par labu dalībvalstīm, kurās jāveic nodokļa nomaksa, rada kaitējumu citām dalībvalstīm un Eiropas Kopienām, ir jāpiešķir atbrīvojums no PVN par sākotnējiem tādu kopuzņēmumu pirkumiem, kurus izveidojušas Kopienas, kuriem ir juridiskas personas statuss un kuri saņem maksājumus no vispārējā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

(7) Kopuzņēmumu un citu struktūru, kas ir izveidotas saskaņā ar EK līguma 171. pantu, pienākums ir īstenot Kopienas politikas. Lai izvairītos no situācijas, kad aplikšana ar nodokļiem, kas nāk par labu dalībvalstīm, kurās jāveic nodokļa nomaksa, rada kaitējumu citām dalībvalstīm un Eiropas Kopienām, ir jāpiešķir atbrīvojums no PVN par sākotnējiem tādu kopuzņēmumu pirkumiem, kurus izveidojušas Kopienas, kuriem ir juridiskas personas statuss un kuri saņem maksājumus no vispārējā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, ar noteikumu, ka tie neveic saimniecisku darbību Direktīvas 2006/112/EK 9. panta 1. punkta otrās daļas nozīmē.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt ieteiktā pasākuma mērķi un darbības jomu.

Grozījums Nr.  6

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Aprakstītajā kontekstā šis noteikums ir jāpiemēro nekustamajam īpašumam, kuru piegādā apliekamajai personai, un svarīgiem pakalpojumiem, kas saistīti ar piegādāto īpašumu. Šādas situācijas ir visbūtiskākās, ņemot vērā minēto īpašumu vērtību un ekonomisko dzīves ciklu, un to, ka šāda īpašuma jaukts lietojums notiek ļoti bieži.

(10) Aprakstītajā kontekstā šis noteikums ir jāpiemēro nekustamajam īpašumam, kuru piegādā apliekamajai personai, un svarīgiem pakalpojumiem, kas saistīti ar piegādāto īpašumu un kas, ņemot vērā to ekonomisko vērtību, var tikt pielīdzināti nekustamā īpašuma iegādei. Šādas situācijas ir visbūtiskākās, ņemot vērā minēto īpašumu vērtību un ekonomisko dzīves ciklu, un to, ka šāda īpašuma jaukts lietojums notiek ļoti bieži. Turpretī no šīs direktīvas darbības jomas jāizslēdz nelieli un finansiāli nenozīmīgi remontdarbi vai uzlabojumi.

Pamatojums

Komisijas ieteiktais šī noteikuma formulējums („iegādājas, ceļ, atjauno vai būtiski pārveido nekustamo īpašumu”) no piemērošanas jomas skaidri neizslēdz nelielus remontdarbus vai uzlabojumus, kas ir finansiāli nenozīmīgi.

Grozījums Nr.  7

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Direktīva 2006/112/EK

V sadaļa – 1. nodaļa – 4. iedaļa - virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3.a) Direktīvas V sadaļas 1. nodaļas 4. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

 

„Preču piegāde, izmantojot pārvades vai sadales tīklus”

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt ieteiktā pasākuma mērķi un darbības jomu.

Grozījums Nr.  8

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2006/112/EK

38. pants –  1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja tirgotājam, kas ir apliekama persona, piegādā gāzi, izmantojot cauruļvadus vai transportkuģus, elektroenerģiju, siltumapgādes vai dzesēšanas pakalpojumus, izmantojot siltumapgādes vai dzesēšanas tīklus, tad par piegādes vietu uzskata vietu, kur ir minētā tirgotāja, kas ir apliekama persona, reģistrēta uzņēmējdarbības vieta vai kur tam ir pastāvīga iestāde, kurai piegādā preces, vai — ja nav šādas uzņēmējdarbības vietas vai pastāvīgas iestādes — tā pastāvīgās adreses vietu vai parasto dzīvesvietu.

1. Ja tirgotājam, kas ir apliekama persona, piegādā gāzi, izmantojot cauruļvadus vai transportkuģus, kuri transportē dabasgāzi no cauruļvada uz cauruļvadu, elektroenerģiju, siltumapgādes vai dzesēšanas pakalpojumus, izmantojot siltumapgādes vai dzesēšanas tīklus, tad par piegādes vietu uzskata vietu, kur ir minētā tirgotāja, kas ir apliekama persona, reģistrēta uzņēmējdarbības vieta vai kur tam ir pastāvīga iestāde, kurai piegādā preces, vai — ja nav šādas uzņēmējdarbības vietas vai pastāvīgas iestādes — tā pastāvīgās adreses vietu vai parasto dzīvesvietu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt ieteiktā pasākuma mērķi un darbības jomu.

Grozījums Nr.  9

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Direktīva 2006/112/EK

39. pants –  1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja uz dabasgāzes piegādi pa cauruļvadiem vai ar transportkuģi un elektroenerģijas un siltumapgādes vai dzesēšanas pakalpojumu piegādi neattiecas 38. pants, par piegādes vietu uzskata vietu, kur patērētājs preces faktiski lieto un patērē.

Ja uz dabasgāzes piegādi pa cauruļvadiem vai ar transportkuģi, kas transportē dabasgāzi no cauruļvada uz cauruļvadu, un elektroenerģijas un siltumapgādes vai dzesēšanas pakalpojumu piegādi neattiecas 38. pants, par piegādes vietu uzskata vietu, kur patērētājs preces faktiski lieto un patērē.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt ieteiktā pasākuma mērķi un darbības jomu.

Grozījums Nr.  10

Priekšlikums direktīvai – normatīvs grozījumu akts

1. pants – 11. punkts

Direktīva 2006/112/EK

168. a pants - 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja iegādājas, ceļ, atjauno vai būtiski pārveido nekustamo īpašumu, atskaitīšanas tiesību sākotnējā izmantošana, kas iespējama tad, kad nodoklis kļūst maksājams, tiek attiecināta tikai uz to īpašuma daļu, kuru faktiski lieto vajadzībām, kas ļauj pretendēt uz atskaitīšanas tiesībām.

Ja iegādājas, ceļ, atjauno vai būtiski pārveido nekustamo īpašumu, atskaitīšanas tiesību sākotnējā izmantošana, kas iespējama tad, kad nodoklis kļūst maksājams, tiek attiecināta tikai uz to īpašuma daļu, kuru faktiski lieto vajadzībām, kas ļauj pretendēt uz atskaitīšanas tiesībām. Šos noteikumus neattiecina uz vienkāršiem remontdarbiem un uzlabojumiem.

Pamatojums

Komisijas ieteiktais šī noteikuma formulējums („iegādājas, ceļ, atjauno vai būtiski pārveido nekustamo īpašumu”) no piemērošanas jomas skaidri neizslēdz nelielus remontdarbus vai uzlabojumus, kas ir finansiāli nenozīmīgi.

PASKAIDROJUMS

Priekšlikuma priekšvēsture

Šajā priekšlikumā Komisija ierosina ieviest vairākus tehniskus precizējumus Direktīvas 2006/112 (PVN direktīva) piecās atsevišķās jomās, un tās ir šādas:

· īpašā PVN režīma dabasgāzes, siltuma piegādei un dzesēšanas pakalpojumu piegādei piemērošanas jomas precizēšana;

· procedūras vienkāršošana, lai ieviestu samazinātas PVN likmes dabasgāzei, elektroenerģijai un centralizētajai siltumapgādei;

· PVN statusa precizēšana kopuzņēmumiem, kas izveidoti saskaņā ar EK līguma 171. pantu;

· dažu nodokļu atvieglojumu, kas iekļauti Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās līgumos, iekļaušana PVN direktīvas tekstā;

· likuma precizēšana attiecībā uz tiesībām ieturēt PVN nekustamā īpašuma iegādes, celtniecības, rekonstrukcijas vai būtiskas pārveides gadījumā.

PVN maksāšanas nolūkā elektroenerģiju un gāzi uzskata par precēm. Tomēr tehnisku iemeslu dēļ bija īpaši grūti noteikt elektrības un dabasgāzes piegādes vietu. Lai izvairītos no tā, ka nodokli piemēro divreiz vai nepiemēro nemaz, un lai izveidotu īstu iekšējo tirgu, kur PVN sistēma nerada šķēršļus, tika nolemts par gāzes piegādes vietu, izmantojot dabasgāzes „sadales” sistēmu, noteikt to vietu, kura ir pircēja saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta. Tika arī nolemts, ka nodoklis jāmaksā tajā vietā, kur pircējs preces faktiski lieto un patērē, proti, dabasgāzes piegādes pēdējā posmā, kur galapatērētājs to saņem no tirgotāja vai piegādātāja.

Tomēr, piemērojot tikai tādus tehniskos terminus kā „sadales sistēma”, īpašajā PVN režīmā netika iekļauta dabasgāzes piegāde, izmantojot cauruļvadus. Praktiski tas nozīmē, ka gandrīz visi pārrobežu darījumi pašlaik netiek iekļauti īpašajā PVN režīmā, kurš tika izveidots tieši tāpēc, lai likvidētu kropļojumus, kādi varētu rasties saistībā ar pārrobežu piegādēm. Pagaidām dalībvalstis piemēro PVN direktīvas garu, nevis burtu un īpašajā PVN režīmā nav iekļauta dabasgāzes piegāde pa cauruļvadiem. Šī situācija nav apmierinoša, un patiešām ir nepieciešama likumdevēja izskaidrojoša iejaukšanās, kas ienestu juridisku skaidrību operatoriem un nodokļu iestādēm.

Turklāt Komisija atgādina, ka pašlaik īpašais PVN režīms netiek piemērots arī dabasgāzes importam un piegādei ar kuģiem, pat ja gāzes raksturojošie parametri ir identiski importētas vai pa cauruļvadiem piegādātas gāzes parametriem un saskaņā ar gazifikācijas plānu tā ir paredzēta transportēšanai pa cauruļvadiem. Tāpēc dažāda attieksme šajā gadījumā nav attaisnojama.

Turklāt jau darbojas pirmās pārrobežu siltuma un dzesēšanas sistēmas, un jautājumi, kas rodas saistībā ar dabasgāzi (t.i., preci, kurai ir grūti noteikt piegādes vietu), rodas arī šajā jomā. Tāpēc Komisija ierosina risināt siltumapgādes un dzesēšanas pakalpojumu piegādes jautājumus līdzīgi kā dabasgāzei, izmantojot piegādes sistēmas.

Saskaņā ar PVN direktīvas 102. pantu, ja dalībvalsts vēlas piemērot samazinātu PVN likmi dabasgāzes, elektroenerģijas piegādei, centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanas pakalpojumu piegādei, tai nepieciešama Komisijas piekrišana, un Komisijai jānosaka, vai pastāv risks radīt konkurences izkropļojumu. Tiktāl, kas attiecas uz īpašo PVN režīmu dabasgāzes, elektroenerģijas piegādei, centralizētajai siltumapgādei un dzesēšanas pakalpojumu piegādei, nodokļu uzlikšanas vieta būs tā, uz kurieni šīs preces piegādā klientiem, tad nebūs tādu pārrobežu problēmu, kas varētu radīt bažas attiecībā uz konkurenci.

Kopuzņēmumi, kas izveidoti saskaņā ar EK līguma 171. pantu, saņem ES fondu finansējumu un ir atbrīvoti no PVN maksāšanas. Dalībvalsts, kurā tie ir dibināti un kurā tiek veikts ievērojams skaits pirkumu, gūst labumu no neatmaksājama PVN, kamēr visas dalībvalstis ar savu ieguldījumu ES budžetā finansē šos kopuzņēmumus. Pēc Komisijas viedokļa, tas rada nevienlīdzīgu situāciju, kurā ieguvējas ir dalībvalstis, kurās šie kopuzņēmumi tiek dibināti. Komisija ierosina precizēt režīma būtību un uzskatīt kopuzņēmumus, kas izveidoti saskaņā ar EK līguma 171. pantu, par „starptautiskām struktūrām” PVN direktīvas 151. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē.

PVN direktīvas galvenā ideja ir, ka nodokļu maksātāji ir tiesīgi atskaitīt PVN, ja preces vai pakalpojumi, par kuriem tiek maksāts vai ir jāmaksā PVN, ir izmantoti tādu darījumu veikšanai, kas dod atskaitīšanas tiesības. Šī noteikuma piemērošana nekustamā īpašuma iegādes jomā, ko vienlaikus piemēro gan uzņēmējdarbības, gan ar to nesaistītos nolūkos, ir radījusi situācijas, kad visiem nodokļu maksātājiem vairs netiek nodrošināti vienādi apstākļi. Tāpēc Komisija ierosina precizēt likumu, nosakot, ka sākotnējā atskaitīšanas tiesību īstenošana attiecībā uz tāda nekustamā īpašuma iegādi, kas tiek vienlaikus izmantots gan uzņēmējdarbības, gan ar to nesaistītos nolūkos, tiek ierobežota īpašuma efektīvai izmantošanai uzņēmējdarbības nolūkos.

Referenta viedoklis

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu kā pozitīvu soli skaidrības un juridiskas pārliecības radīšanā gan nodokļu maksātājiem, gan pārvaldes struktūrām, tajā pašā laikā nodrošinot vienlīdzīgas attieksmes principa līdzsvarotāku piemērošanu. Tāpēc referents izsaka atbalstu Komisijas priekšlikumiem.

Tomēr referents vēlas vērst likumdevēja uzmanību uz vairākiem pašreizējā priekšlikuma punktiem, kas, viņaprāt, turpmāk vēl jāprecizē.

· Par īpašā PVN režīma dabasgāzes, siltuma piegādes un dzesēšanas pakalpojumu piegādes piemērošanas jomas precizēšanu

Referents uzskata, ka pastāv risks, ka priekšlikums pietiekami precīzi nenosaka šī aspekta jomu. Referents vērš likumdevēja uzmanību uz to, ka PVN direktīvas 38. un 39. pantā izteikuma „gāzes piegāde, izmantojot dabasgāzes sadales sistēmu” vienkārša aizstāšana ar izteikumu „gāzes piegāde, izmantojot cauruļvadus vai dabasgāzes transportēšanas kuģi” pilnībā nenovērš teksta neskaidrību. Turklāt, lai gan izteikumi būtiskākajos noteikumos ir izmainīti, V sadaļas 1. nodaļas 4. iedaļas, kur iekļauti šie noteikumi, virsraksts nav izmainīts („Preču piegāde, izmantojot sadales sistēmu”). Visbeidzot un lai atbildētu uz paustajām bažām par ierosinātā teksta nozīmi, referents ierosina noteikt, ka transportēšana ar kuģi notiek „no cauruļvada uz cauruļvadu”. Padomei būtu jāizmanto šī iespēja novērst jebkādas neskaidrības teksta galīgajā variantā. Tāpēc ir nepieciešams:

· iekļaut atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīvu 2003/55/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 98/30/EK atcelšanu, kurā ir kopīgas definīcijas dabasgāzes pārvadei pa cauruļvadiem un gāzes sadalei;

· grozīt PVN direktīvas V sadaļas 1. nodaļas 4. iedaļas virsrakstu, lai būtu skaidrs, ka tā nozīme ir dabasgāzes piegāde, izmantojot pārvadi vai sadales sistēmu;

· noteikt, ka izteikums „transportēt ar kuģi” nozīmē pārvietot no cauruļvada uz cauruļvadu.

· Par likuma precizēšanu attiecībā uz tiesībām ieturēt PVN nekustamā īpašuma iegādes, celtniecības, rekonstrukcijas vai būtiskas pārveides gadījumā

Referents uzskata, ka Komisijas ierosinātais teksts šim noteikumam („iegādājas, ceļ, atjauno vai būtiski pārveido nekustamo īpašumu”) skaidri neizslēdz no piemērojamās jomas nelielus remontdarbus vai uzlabojumus, kuriem pēc savas būtības ir ierobežota ekonomiska nozīme. Referents uzskata, ka šim noteikumam nevajadzētu radīt papildu administratīvas vai birokrātiskas prasības, kas varētu negatīvi ietekmēt mazos un vidējos uzņēmumus. Tāpēc referents ierosina precizēt šo jautājumu, izdarot grozījumus tekstā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma

Atsauces

COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Datums, kad to iesniedza EP

22.11.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

29.11.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

  Lēmuma datums

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

  Iecelšanas datums

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Pieņemšanas datums

3.6.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

41

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan