SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa dotycząca VAT) z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

6.6.2008 - (COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Dariusz Rosati

Procedura : 2007/0238(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0232/2008
Teksty złożone :
A6-0232/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa dotycząca VAT) z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(COM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0677),

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0433/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6‑0232/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W odniesieniu do przepisów dotyczących importu i miejsca opodatkowania dostaw gazu i energii elektrycznej, specjalny system wynikający z dyrektywy Rady 2003/92/WE z dnia 7 października 2003 r. zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii elektrycznej nie ma zastosowania do importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem gazociągów, które nie stanowią części sieci przesyłowych, a w szczególności do gazociągów systemu dystrybucyjnego, za pośrednictwem których dokonuje się większości transakcji transgranicznych. Należy zatem włączyć do zakresu stosowania specjalnego systemu import i dostawy gazu dokonywane za pośrednictwem wszystkich gazociągów.

(2) W odniesieniu do gazu i energii elektrycznej obecne przepisy zapewniają,, że VAT jest pobierany w miejscu ich rzeczywistego wykorzystania przez nabywcę. Zasady te zapobiegają zatem wszelkim zakłóceniom konkurencji między państwami członkowskimi. W odniesieniu do przepisów dotyczących importu i miejsca opodatkowania dostaw gazu i energii elektrycznej, specjalny system wynikający z dyrektywy Rady 2003/92/WE z dnia 7 października 2003 r. zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do zasad dotyczących miejsca dostawy gazu i energii elektrycznej nie ma zastosowania do importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem gazociągów, które nie stanowią części sieci przesyłowych, a w szczególności do gazociągów systemu dystrybucyjnego, za pośrednictwem których dokonuje się większości transakcji transgranicznych. Zakres stosowania specjalnego systemu jest nadmiernie ograniczony i nie odpowiada rzeczywistości gospodarczej. Należy zatem włączyć do zakresu stosowania specjalnego systemu import i dostawy gazu dokonywane za pośrednictwem wszystkich gazociągów. Ponadto konieczne jest wprowadzenie większej jasności w celu zagwarantowania spójnego stosowania i spójnej interpretacji dyrektywy 2006/112/WE w całej Wspólnocie, zgodnie z definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego1, która wyjaśnia, co oznacza przesył gazu siecią gazociągów i jego dystrybucja.

__________

1 Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie celu i zakresu stosowania proponowanego środka.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Ten specjalny system nie ma także zastosowania do importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem statków przewożących gaz, mimo że gaz ten jest, z uwagi na jego cechy, identyczny z gazem importowanym lub dostarczanym za pośrednictwem gazociągów i po regazyfikacji jest przeznaczony do transportu w gazociągach. Należy zatem włączyć do zakresu stosowania specjalnego systemu import i dostawy gazu dokonywane za pośrednictwem statków przewożących gaz.

(3) Ten specjalny system nie ma także zastosowania do importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem statków przewożących gaz, mimo że gaz ten jest, z uwagi na jego cechy, identyczny z gazem importowanym lub dostarczanym za pośrednictwem gazociągów i po regazyfikacji jest przeznaczony do transportu w gazociągach. Należy zatem włączyć do zakresu stosowania specjalnego systemu import i dostawy gazu ziemnego dokonywane za pośrednictwem statków przewożących gaz ziemny między gazociągami.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie celu i zakresu stosowania proponowanego środka.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Działają już pierwsze transgraniczne sieci przesyłu energii cieplnej i chłodniczej. Kwestie związane z dostawą i importem energii cieplnej i chłodniczej są takie same jak kwestie związane z dostawą albo importem gazu i energii elektrycznej. W odniesieniu do gazu i energii elektrycznej obecne przepisy zapewniają,, że VAT jest pobierany w miejscu ich rzeczywistego wykorzystania przez nabywcę. Zasady te zapobiegają zakłóceniom konkurencji między państwami członkowskimi. W odniesieniu do energii cieplnej i chłodniczej należy zatem zastosować ten sam system, który stosuje się do gazu i energii elektrycznej.

(4) Działają już pierwsze transgraniczne sieci przesyłu energii cieplnej i chłodniczej. Kwestie związane z dostawą i importem energii cieplnej i chłodniczej są takie same jak kwestie związane z dostawą albo importem gazu i energii elektrycznej. W odniesieniu do energii cieplnej i chłodniczej należy zatem zastosować ten sam system, który stosuje się do gazu i energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Ponowne przytoczenie zasady specjalnego systemu nie jest konieczne, ponieważ wyjaśniono ją już wystarczająco w poprzednim punkcie preambuły.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Doświadczenia zebrane podczas niedawnego wdrażania obecnie obowiązującej procedury, zgodnie z którą Komisja jest zobowiązana wypowiedzieć się na temat istnienia ryzyka zakłócenia konkurencji związanego ze stosowaniem obniżonej stawki VAT w odniesieniu do gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej, wykazały zbędność tej procedury. Zasady dotyczące ustalenia miejsca nałożenia podatku zapewniają, że VAT jest pobierany w miejscu, w którym gaz, energia elektryczna, energia cieplna i chłodnicza są rzeczywiście wykorzystywane przez nabywcę. Zasady te zapobiegają wszelkim zakłóceniom konkurencji między państwami członkowskimi. Jednakże istotne pozostaje zagwarantowanie, że Komisja i inne państwa członkowskie są odpowiednio poinformowane o wprowadzeniu obniżonych stawek przez dane państwo członkowskie w tym tak wrażliwym sektorze. Dlatego też konieczna jest wstępna procedura konsultacji z Komitetem ds. VAT.

(6) Doświadczenia zebrane podczas niedawnego wdrażania procedury określonej w art. 102 dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którą Komisja jest zobowiązana wypowiedzieć się na temat istnienia ryzyka zakłócenia konkurencji związanego ze stosowaniem obniżonej stawki VAT w odniesieniu do gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej, wykazały zbędność tej procedury. Zasady dotyczące ustalenia miejsca nałożenia podatku zapewniają, że VAT jest pobierany w miejscu, w którym gaz, energia elektryczna, energia cieplna i chłodnicza są rzeczywiście wykorzystywane przez nabywcę, co neutralizuje stawkę VAT. Zasady te zapobiegają zatem wszelkim zakłóceniom konkurencji między państwami członkowskimi. Jednakże istotne pozostaje zagwarantowanie, że Komisja i inne państwa członkowskie są odpowiednio poinformowane o wprowadzeniu obniżonych stawek przez dane państwo członkowskie w tym tak wrażliwym sektorze. Dlatego też konieczna jest wstępna procedura konsultacji z Komitetem ds. VAT.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie celu i zakresu stosowania proponowanego środka.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Wspólne przedsiębiorstwa i inne struktury utworzone na mocy art. 171 Traktatu WE są odpowiedzialne za realizację polityk wspólnotowych. W celu uniknięcia odnoszenia korzyści z opodatkowania przez państwo członkowskie, w którym podatek jest należny, kosztem innych państw członkowskich i Wspólnot Europejskich, należy przyznać wspólnym przedsiębiorstwom utworzonym przez Wspólnoty, posiadającym osobowość prawną i otrzymującym dotacje z budżetu ogólnego Wspólnot na podstawie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, zwolnienie z naliczonego podatku VAT od ich zakupów.

(7) Wspólne przedsiębiorstwa i inne struktury utworzone na mocy art. 171 Traktatu WE są odpowiedzialne za realizację polityk wspólnotowych. W celu uniknięcia odnoszenia korzyści z opodatkowania przez państwo członkowskie, w którym podatek jest należny, kosztem innych państw członkowskich i Wspólnot Europejskich, należy przyznać wspólnym przedsiębiorstwom utworzonym przez Wspólnoty, posiadającym osobowość prawną i otrzymującym dotacje z budżetu ogólnego Wspólnot na podstawie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, zwolnienie z naliczonego podatku VAT od ich zakupów pod warunkiem, że nie prowadzą one działalności gospodarczej w rozumieniu drugiego akapitu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie celu i zakresu stosowania proponowanego środka.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W związku z tym należy zastosować powyższą zasadę do nabywanych przez podatnika nieruchomości i istotnych, związanych z nimi usług. Sytuacje te przedstawiają najczęstsze przypadki, biorąc pod uwagę z jednej strony wartość i długość gospodarczego wykorzystania tych towarów, a z drugiej strony fakt, że szeroko rozpowszechnione jest zróżnicowane wykorzystanie tego typu towarów.

(10) W związku z tym należy zastosować powyższą zasadę do nabywanych przez podatnika nieruchomości i istotnych, związanych z nimi usług, które ze względu na ich wartość gospodarczą można przyrównać do nabycia nieruchomości. Sytuacje te przedstawiają najczęstsze przypadki, biorąc pod uwagę z jednej strony wartość i długość gospodarczego wykorzystania tych towarów, a z drugiej strony fakt, że szeroko rozpowszechnione jest zróżnicowane wykorzystanie tego typu towarów. Natomiast drobne naprawy lub ulepszenia mające ograniczone znaczenie gospodarcze należy wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Brzmienie tego postanowienia zaproponowane przez Komisję („nabycie, budowa, renowacja albo istotne przekształcenie nieruchomości”) nie wyłącza jednoznacznie z zakresu jego stosowania prostych napraw lub ulepszeń, które ze względu na ich swoisty charakter mają ograniczone znaczenie gospodarcze.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2006/112/WE

Tytuł V – Rozdział 1 – Sekcja 4 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) Tytuł sekcji 4 w rozdziale 1 tytułu V otrzymuje brzmienie:

 

„Dostawa towarów poprzez sieci przesyłu lub dystrybucji”.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie celu i zakresu stosowania proponowanego środka.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 38 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku dostaw do podatnika-pośrednika gazu za pośrednictwem gazociągu albo statku przewożącego gaz, energii elektrycznej albo energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci cieplne lub chłodnicze, za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym ten podatnik-pośrednik ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego dostarczane są towary lub, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

1. W przypadku dostaw do podatnika-pośrednika gazu za pośrednictwem gazociągu albo statku przewożącego gaz między gazociągami, energii elektrycznej albo energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci cieplne lub chłodnicze, za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym ten podatnik-pośrednik ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego dostarczane są towary lub, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie celu i zakresu stosowania proponowanego środka.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 39 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku dostawy gazu za pośrednictwem gazociągu albo statku przewożącego gaz, energii elektrycznej albo energii cieplnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa nie jest objęta art. 38, za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym nabywca faktycznie wykorzystuje i konsumuje te towary.

W przypadku dostawy gazu za pośrednictwem gazociągu albo statku przewożącego gaz między gazociągami, energii elektrycznej albo energii cieplnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa nie jest objęta art. 38, za miejsce dostawy uznaje się miejsce, w którym nabywca faktycznie wykorzystuje i konsumuje te towary.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie celu i zakresu stosowania proponowanego środka.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 168 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku nabycia, budowy, renowacji albo istotnego przekształcenia nieruchomości, wstępne wykonywanie prawa do odliczenia, powstającego w momencie, w którym podatek staje się wymagalny, jest ograniczone do rzeczywistego wykorzystania do celów transakcji przyznających prawo do odliczenia.

W przypadku nabycia, budowy, renowacji albo istotnego przekształcenia nieruchomości, wstępne wykonywanie prawa do odliczenia, powstającego w momencie, w którym podatek staje się wymagalny, jest ograniczone do rzeczywistego wykorzystania do celów transakcji przyznających prawo do odliczenia. Drobne naprawy lub ulepszenia powinny zostać wyłączone z zakresu niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

Brzmienie tego postanowienia zaproponowane przez Komisję („nabycie, budowa, renowacja albo istotne przekształcenie nieruchomości”) nie wyłącza jednoznacznie z zakresu jego stosowania prostych napraw lub ulepszeń, które ze względu na ich swoisty charakter mają ograniczone znaczenie gospodarcze.

UZASADNIENIE

Kontekst powstania wniosku

Celem niniejszego wniosku Komisji jest wprowadzenie szeregu zmian technicznych w następujących pięciu obszarach, których dotyczy dyrektywa 2006/112 (dyrektywa w sprawie VAT):

· wyjaśnienie zakresu stosowania specjalnego systemu VAT w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego oraz energii cieplnej i chłodniczej;

· uproszczenie procedury stosowania obniżonych stawek VAT dla gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej;

· wyjaśnienie statusu VAT wspólnych przedsiębiorstw utworzonych na mocy art. 171 traktatu WE;

· włączenie do tekstu dyrektywy w sprawie VAT niektórych odstępstw zawartych w traktatach o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii;

· wyjaśnienie zasady dotyczącej prawa do odliczenia VAT w przypadku nabycia, budowy, renowacji albo istotnego przekształcenia nieruchomości.

Energię elektryczną i gaz ziemny traktuje się jako towary dla celów podatku VAT. Jednak określenie miejsca dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego było szczególnie trudne z powodów technicznych. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania lub jego braku i stworzenia prawdziwego rynku wewnętrznego bez przeszkód wynikających z systemu VAT postanowiono, że miejsce dostaw gazu poprzez sieci „dystrybucji” gazu ziemnego będzie miejscem, w którym nabywca ma siedzibę działalności gospodarczej. Podjęto również decyzję, że dostawy gazu ziemnego na ostatecznym etapie, czyli od przedsiębiorców i dystrybutorów do nabywcy końcowego, będą podlegały opodatkowaniu w miejscu, w którym nabywca faktycznie wykorzystuje i konsumuje te towary.

Jednak poprzez ograniczenie jego stosowania do „sieci dystrybucji” używane terminy techniczne pozostawiły poza zakresem stosowania specjalnego systemu VAT dostawy gazu ziemnego za pośrednictwem gazociągów. W praktyce oznacza to, że niemal wszystkie transakcje transgraniczne pozostają obecnie poza zakresem specjalnego systemu VAT opracowanego właśnie w celu usunięcia zakłóceń, które mogłyby pojawić się w kontekście dostaw transgranicznych. W międzyczasie państwa członkowskie stosują ducha dyrektywy w sprawie VAT, ale nie jej literę i włączają dostawy gazu ziemnego za pośrednictwem gazociągów do zakresu stosowania specjalnego systemu VAT. Sytuacja ta nie satysfakcjonuje i wymaga wyjaśnienia prawodawcy, które zapewniłoby pewność prawną podmiotom gospodarczymi i organom podatkowym.

Ponadto Komisja przypomina, że specjalny system VAT odnoszący się do dostaw gazu ziemnego nie ma obecnie zastosowania do importu i dostaw gazu dokonywanych za pośrednictwem statków, mimo że gaz ten jest, z uwagi na jego cechy, identyczny z gazem importowanym lub dostarczanym za pośrednictwem gazociągów i po regazyfikacji jest przeznaczony do transportu w gazociągach. W związku z tym nieuzasadnione jest ich różne traktowanie.

Poza tym działają już pierwsze transgraniczne sieci przesyłu energii cieplnej i chłodniczej i te same kwestie, które pojawiają się w związku z gazem ziemnym (tj. towarem, w którego przypadku trudno określić miejsce dostawy), dotyczą również tego obszaru. Komisja proponuje zatem traktowanie dostaw energii cieplnej i chłodniczej za pośrednictwem sieci w podobny sposób jak gazu ziemnego.

Na mocy art. 102 dyrektywy w sprawie VAT, jeżeli państwo członkowskie zamierza stosować obniżoną stawkę VAT w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodniczej, występuje o zgodę Komisji, która musi określić, czy istnieje ryzyko zakłócenia konkurencji. Jeżeli dzięki specjalnemu systemowi VAT dla dostaw gazu ziemnego, energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodniczej miejsce nałożenia podatku będzie miejscem, w którym towary te są dostarczane do klienta, nie będzie problemów transgranicznych, które są źródłem obaw dotyczących konkurencji.

Wspólne przedsiębiorstwa utworzone na mocy art. 171 traktatu WE otrzymują finansowanie ze środków UE i korzystają ze zwolnień z podatku VAT. Państwo członkowskie, w którym mają one siedzibę i w którym dokonują znacznej liczby zakupów, korzysta z niepodlegającego zwrotowi VAT. Skutkiem tego jest według Komisji nierówna sytuacja sprzyjająca tym państwom członkowskim, w których utworzono wspólne przedsiębiorstwa. Komisja proponuje wyjaśnienie systemu i traktowanie wspólnych przedsiębiorstw utworzonych na mocy art. 171 traktatu WE jak „organizacji międzynarodowych” w rozumieniu art. 151 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie VAT.

Zasadniczo dyrektywa w sprawie VAT stanowi, że podatnik jest uprawniony do odliczenia VAT, jeżeli towary i usługi, których dotyczy zapłacony lub należny VAT, są wykorzystywane do dokonywania transakcji przyznających prawo do odliczenia. Zastosowanie tych przepisów do nabycia nieruchomości wykorzystywanej jednocześnie do celów zawodowych i niezawodowych doprowadziło do tego, że nie ma już gwarancji równego traktowania wszystkich podatników. W związku z tym Komisja proponuje wyjaśnienie zapisu przewidując, że wstępne wykonanie prawa do odliczenia w stosunku do nabycia nieruchomości wykorzystywanej jednocześnie do celów zawodowych i niezawodowych powinno być ograniczone proporcjonalnie do rzeczywistego wykorzystania tej nieruchomości do celów zawodowych.

Opinia sprawozdawcy

Sprawozdawca odnosi się przychylnie do wniosku Komisji jako pozytywnego kroku służącego zapewnieniu jasności i pewności prawnej zarówno podatnikom jak i administracji i gwarantującego jednocześnie bardziej wyważone stosowanie zasady równego traktowania. Sprawozdawca wyraża zatem poparcie dla wniosku Komisji.

Pragnie on jednak zwrócić uwagę prawodawcy na szereg punktów, które wymagają jego zdaniem dalszego wyjaśnienia w obecnym wniosku:

· Wyjaśnienie zakresu stosowania specjalnego systemu VAT w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego oraz energii cieplnej i chłodniczej.

Sprawozdawca uważa, że istnieje ryzyko, iż wniosek nie wyjaśnia wystarczająco zakresu proponowanego środka. Zwraca on uwagę prawodawcy na fakt, że samo zastąpienie określenia „dostawy gazu w systemie gazowym” zwrotem „dostawy gazu za pośrednictwem gazociągu albo statku przewożącego gaz” w art. 38 i 39 dyrektywy w sprawie VAT nie usuwa całkowicie nieprecyzyjności tekstu. Ponadto mimo zmiany terminów w odnośnych przepisach tytuł sekcji 4 w rozdziale 1 tytułu V, który obejmuje te przepisy, pozostaje niezmieniony („Dostawa towarów poprzez sieci dystrybucji”). Wreszcie, w celu zareagowania na obawy wyrażane w związku z zakresem proponowanego brzmienia sprawozdawca proponuje sprecyzowanie, że transport za pośrednictwem statku powinien odbywać się „od gazociągu do gazociągu”. Rada powinna wykorzystać tę możliwość, aby usunąć wszelkie niejasności w tekście końcowym. W związku z tym należy:

· włączyć odesłanie do dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE, która zawiera wspólne definicje przesyłu gazu siecią gazociągów i jego dystrybucji;

· zmienić tytuł sekcji 4 w rozdziale 1 tytułu V dyrektywie w sprawie VAT w celu zagwarantowania, że obejmuje on dostawy gazu poprzez sieci przesyłu lub dystrybucji;

· wyraźnie określić, że „transport za pośrednictwem statku” jest rozumiany jako przewóz od gazociągu do gazociągu.

· Wyjaśnienie zasady dotyczącej prawa do odliczenia VAT w przypadku nabycia, budowy, renowacji albo istotnego przekształcenia nieruchomości.

Sprawozdawca uważa, że brzmienie tego postanowienia zaproponowane przez Komisję („nabycie, budowa, renowacja albo istotne przekształcenie nieruchomości”) nie wyłącza jednoznacznie z zakresu jego stosowania drobnych napraw lub ulepszeń, które ze względu na ich swoisty charakter mają ograniczone znaczenie gospodarcze. Sprawozdawca jest zdania, że zapis ten nie powinien prowadzić do dodatkowych wymogów administracyjnych i biurokratycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. Sprawozdawca proponuje więc wyjaśnienie tej kwestii w zmienionym tekście.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólny system podatku od wartości dodanej

Odsyłacze

COM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Data konsultacji z PE

22.11.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

29.11.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Data przyjęcia

3.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Data złożenia

6.6.2008