SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

6.6.2008 - (KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Dariusz Rosati

Postup : 2007/0238(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0232/2008
Predkladané texty :
A6-0232/2008
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0677),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0433/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6-0232/2008),

1.  schvaľuje návrh Komisie v zmysle zmien a doplnení;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od textu, ktorý schválil;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa dovozu a miesta zdanenia dodávok zemného plynu a elektriny, osobitný systém ustanovený v smernici Rady 2003/92/ES zo 7. októbra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v súvislosti s pravidlami o mieste dodávok plynu a elektriny, sa neuplatňuje na dovoz a dodávky zemného plynu uskutočnené prostredníctvom plynovodov, ktoré nepatria do distribučnej sústavy, a najmä na plynovody dopravnej siete, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú takmer všetky cezhraničné činnosti. Do poľa pôsobnosti osobitného systému je teda potrebné zahrnúť dodávky a dovoz zemného plynu cez všetky plynovody.

(2) Podľa platných pravidiel sa DPH za zemný plyn a elektrinu vyberá na mieste skutočnej spotreby. Tieto pravidlá zabránia každému narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa dovozu a miesta zdanenia dodávok zemného plynu a elektriny, osobitný systém ustanovený v smernici Rady 2003/92/ES zo 7. októbra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v súvislosti s pravidlami o mieste dodávok plynu a elektriny, sa neuplatňuje na dovoz a dodávky zemného plynu uskutočnené prostredníctvom plynovodov, ktoré nepatria do distribučnej sústavy, a najmä na plynovody dopravnej siete, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú takmer všetky cezhraničné činnosti. Rozsah pôsobnosti osobitného systému je neprimerane obmedzený a nezodpovedá hospodárskej realite. Do poľa pôsobnosti osobitného systému je teda potrebné zahrnúť dodávky a dovoz zemného plynu cez všetky plynovody. Je potrebné zvýšiť aj prehľadnosť s cieľom zabezpečiť v celom Spoločenstve dôsledné uplatňovanie a výklad smernice 2006/112/ES v súlade s definíciami uvedenými v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom1, ktorá vysvetľuje pojmy preprava a distribúcia plynu plynovodmi.

__________

1 Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 57.

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa a rozsahu pôsobnosti navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Tento osobitný systém sa v súčasnosti už neuplatňuje na dovoz a dodávky zemného plynu, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom plavidiel určených na prepravu zemného plynu, hoci tento plyn je z hľadiska jeho vlastností identický s plynom dovážaným alebo dodávaným cez plynovody, a po opätovnom spätnom splyňovaní je určený na dopravu cez plynovody. Do poľa pôsobnosti osobitného systému je teda potrebné zahrnúť dodávky a dovoz zemného plynu vykonávané prostredníctvom plavidiel určených na prepravu zemného plynu.

(3) Tento osobitný systém sa v súčasnosti už neuplatňuje na dovoz a dodávky zemného plynu, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom plavidiel určených na prepravu zemného plynu, hoci tento plyn je z hľadiska jeho vlastností identický s plynom dovážaným alebo dodávaným cez plynovody, a po opätovnom spätnom splyňovaní je určený na dopravu cez plynovody. Do poľa pôsobnosti osobitného systému je teda potrebné zahrnúť dodávky a dovoz zemného plynu vykonávané prostredníctvom plavidiel určených na prepravu zemného plynu medzi plynovodmi.

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa a rozsahu pôsobnosti navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Prvé cezhraničné siete tepla alebo chladu už boli uvedené do prevádzky. Problematika tykajúca sa dodávky a dovozu tepla alebo chladu je rovnaká ako problematika dovozu zemného plynu alebo elektriny. V prípade zemného plynu a elektriny je už súčasnými pravidlami zabezpečené, že sa DPH vyberá na mieste, kde ich spotrebiteľ skutočne spotrebúva. Pravidlá tak zabraňujú akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. V prípade tepla a chladu je teda potrebné uplatňovať taký istý systém, aký sa uplatňuje na zemný plyn a elektrinu.

(4) Prvé cezhraničné siete tepla alebo chladu už boli uvedené do prevádzky. Problematika, ktorá vzniká v súvislosti s dodávkou a dovozom tepla alebo chladu, je rovnaká ako problematika, ktorá vzniká v súvislosti s dodávkou a dovozom zemného plynu alebo elektriny. V prípade tepla a chladu je teda potrebné uplatňovať taký istý systém, aký sa uplatňuje na zemný plyn a elektrinu.

Odôvodnenie

Nie je potrebné znovu uvádzať princíp osobitného systému, keďže bol dostatočne objasnený v predchádzajúcom odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Skúsenosti získané pri nedávnom zavedení postupu, ktorý je v súčasnosti platný, na základe ktorého sa má Komisia vyjadriť k existencii rizika narušenia hospodárskej súťaže spôsobeného zníženou sadzbou DPH uplatniteľnou na zemný plyn, elektrinu a ústredné kúrenia ukázali, že je zastaraný a zbytočný. Súčasnými pravidlami na určenie miesta zdanenia je zabezpečené, aby sa DPH vyberala na mieste, kde spotrebiteľ zemný plyn, elektrinu, teplo a chlad skutočne spotrebúva. Tým sa teda zabraňuje akémukoľvek narušeniu konkurencie. Avšak aj naďalej je dôležité zabezpečiť, aby bola Komisia a ostatné členské štáty informované o každej zníženej sadzbe, ktorú v tomto veľmi citlivom odvetví niektorý členský štát zavedie. Preto je potrebná predchádzajúca konzultácia s Výborom pre DPH.

(6) Skúsenosti získané pri nedávnom zavedení postupu, ktorý je stanovený v článku 102 smernice 2006/112/ES a na základe ktorého sa má Komisia vyjadriť k existencii rizika narušenia hospodárskej súťaže spôsobeného zníženou sadzbou DPH uplatniteľnou na zemný plyn, elektrinu a diaľkové kúrenia, ukázali, že je zastaraný a zbytočný. Súčasné pravidlá na určenie miesta zdanenia zabezpečujú, aby sa DPH vyberala na mieste, kde spotrebiteľ zemný plyn, elektrinu, teplo a chlad skutočne spotrebúva, čím sa sadzba DPH stáva neutrálnou. Týmito pravidlami sa teda zabraňuje akémukoľvek narušeniu konkurencie medzi členskými štátmi. Avšak aj naďalej je dôležité zabezpečiť, aby bola Komisia a ostatné členské štáty informované o každej zníženej sadzbe, ktorú v tomto veľmi citlivom odvetví niektorý členský štát zavedie. Preto je potrebná predchádzajúca konzultácia s Výborom pre DPH.

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa a rozsahu pôsobnosti navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Spoločné podniky a iné štruktúry založené podľa článku 171 Zmluvy o ES majú za úlohu zavádzať spoločné politiky. Aby sa zamedzilo vplyvu zdaňovania v prospech členského štátu, v ktorom je daň splatná, na úkor iných členských štátov a Európskych spoločenstiev, je treba udeliť spoločným podnikom, ktoré založili Spoločenstvá, majú právnu subjektivitu a ktoré sú naozaj dotované z ich všeobecného rozpočtu podľa nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, oslobodenie od DPH na nákupy uskutočnené na vstupe.

(7) Spoločné podniky a iné štruktúry založené podľa článku 171 Zmluvy o ES majú za úlohu zavádzať spoločné politiky. Aby sa zamedzilo vplyvu zdaňovania v prospech členského štátu, v ktorom je daň splatná, na úkor iných členských štátov a Európskych spoločenstiev, treba spoločné podniky, ktoré založili Spoločenstvá, majú právnu subjektivitu a ktoré sú naozaj dotované z ich všeobecného rozpočtu podľa nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, oslobodiť od DPH na nákupy uskutočnené na vstupe za predpokladu, že nevykonávajú žiadnu hospodársku činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 druhý pododsek smernice 2006/112/ES.

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa a rozsahu pôsobnosti navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V tejto súvislosti je treba toto pravidlo uplatniť na nehnuteľný majetok, ktorý je zdaniteľnej osobe dodaný, a na dôležité služby poskytnuté v spojitosti s týmto majetkom. Vzhľadom na hodnotu a ekonomickú životnosť týchto tovarov na jednej strane a na druhej strane vzhľadom na skutočnosť, že rôzne druhy použitia tohto typu tovarov sú v praxi bežné, predstavujú tieto situácie najvýznamnejšie prípady.

(10) V tejto súvislosti treba toto pravidlo uplatniť na nehnuteľný majetok, ktorý je zdaniteľnej osobe dodaný, a na dôležité služby poskytnuté v spojitosti s týmto majetkom, ktoré môžu byť na základe ich ekonomickej hodnoty začlenené do nadobudnutia nehnuteľného majetku. Vzhľadom na hodnotu a ekonomickú životnosť týchto tovarov na jednej strane a na druhej strane vzhľadom na skutočnosť, že rôzne druhy použitia tohto typu tovarov sú v praxi bežné, predstavujú tieto situácie najvýznamnejšie prípady. Naopak, menšie opravy a vylepšenia, ktoré majú malý ekonomický význam, by mali byť z pôsobnosti tejto smernice vyňaté.

Odôvodnenie

Znenie tohto ustanovenia podľa návrhu Komisie („nadobudnutie, stavba, renovácia alebo podstatná prestavba nehnuteľného majetku“) jednoznačne nevylučuje z tejto oblasti uplatňovania jednoduché opravy alebo vylepšenia, ktoré majú malý ekonomický význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

smernica 2006/112/ES

Hlava V – kapitola 1 – oddiel 4 - názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a) V hlave V kapitola 1 sa názov oddielu 4 nahrádza takto:

 

„Dodania tovaru prostredníctvom prenosových alebo distribučných sietí

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa a rozsahu pôsobnosti navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

smernica 2006/112/ES

Článok 38 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade dodania zemného plynu prostredníctvom plynovodu alebo plavidla určeného na prepravu zemného plynu, elektriny, tepla alebo chladu prostredníctvom sietí tepla alebo chladu zdaniteľnému obchodníkovi sa za miesto dodania považuje miesto, kde má zdaniteľný obchodník zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, pre ktoré sa tento tovar dodáva alebo, ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

1. V prípade dodania zemného plynu prostredníctvom plynovodu alebo plavidla určeného na prepravu zemného plynu medzi plynovodmi, elektriny, tepla alebo chladu prostredníctvom sietí tepla alebo chladu zdaniteľnému obchodníkovi sa za miesto dodania považuje miesto, kde má zdaniteľný obchodník zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, pre ktoré sa tento tovar dodáva alebo, ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa a rozsahu pôsobnosti navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

smernica 2006/112/ES

Článok 39 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade dodávok zemného plynu prostredníctvom plynovodu alebo plavidla určeného na prepravu plynu, elektriny alebo tepla alebo chladu, na ktoré sa nevzťahuje článok 38, sa za miesto dodania považuje miesto, kde spotrebiteľ skutočne tovar využíva a spotrebúva.

V prípade dodávok zemného plynu prostredníctvom plynovodu alebo plavidla určeného na prepravu plynu medzi plynovodmi, elektriny alebo tepla alebo chladu, na ktoré sa nevzťahuje článok 38, sa za miesto dodania považuje miesto, kde spotrebiteľ skutočne tovar využíva a spotrebúva.

Odôvodnenie

Objasnenie cieľa a rozsahu pôsobnosti navrhovaného opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

smernica 2006/112/ES

Článok 168a - odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade nadobudnutia, stavby, renovácie alebo podstatnej prestavby nehnuteľného majetku je prvotné uplatnenie práva na odpočet, ktoré vzniká vo chvíli, keď sa daň stáva splatnou, obmedzené úmerne k jeho skutočnému použitiu na činnosti, ktoré vedú k právu na odpočet.

V prípade nadobudnutia, stavby, renovácie alebo podstatnej prestavby nehnuteľného majetku je prvotné uplatnenie práva na odpočet, ktoré vzniká vo chvíli, keď sa daň stáva splatnou, obmedzené úmerne k jeho skutočnému použitiu na činnosti, ktoré vedú k právu na odpočet. Menšie opravy alebo vylepšenia sú z pôsobnosti tohto opatrenia vyňaté.

Odôvodnenie

Znenie tohto ustanovenia podľa návrhu Komisie („nadobudnutie, stavba, renovácia alebo podstatná prestavba nehnuteľného majetku“) jednoznačne nevylučuje z tejto oblasti uplatňovania jednoduché opravy alebo vylepšenia, ktoré majú malý ekonomický význam.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu rozhodnutia

Prostredníctvom tohto návrhu má Komisia v úmysle zaviesť niekoľko technických zlepšení v piatich samostatných oblastiach smernice 2006/112 (smernica o DPH), ktorými sú:

· objasnenie rozsahu pôsobnosti osobitného systému DPH na dodávky zemného plynu, tepla a chladu;

· zjednodušenie postupu na zavádzanie znížených sadzieb DPH na zemný plyn, elektrinu a diaľkové kúrenie;

· objasnenie otázky DPH v spoločných podnikoch, založených podľa článku 171 Zmluvy o ES;

· zapracovanie niektorých oslobodení, ktoré sú začlenené do zmlúv o pristúpení s Bulharskom a Rumunskom, do smernice o DPH;

· objasnenie pravidla, ktoré sa týka práva na odpočet DPH v prípade nadobudnutia, stavby, renovácie alebo podstatnej prestavby nehnuteľného majetku.

Na účely DPH sa elektrina a plyn považujú za tovar. Z technických príčin však bolo obzvlášť ťažké určiť miesto dodávky elektriny a zemného plynu.

S cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu alebo nezdaneniu a vytvoriť skutočný vnútorný trh bez bariér, ktorý by bol výsledkom systému DPH, bolo rozhodnuté, že za miesto dodávky plynu distribučnými sieťami zemného plynu sa bude považovať miesto, kde má spotrebiteľ sídlo podniku.

Bolo tiež rozhodnuté, že dodávky zemného plynu na konečnom stupni, t. j. dodávky od obchodníkov a distribútorov ku konečnému spotrebiteľovi, sa budú zdaňovať na mieste, kde zákazník skutočne používa a spotrebúva tovar.

Obmedzením uplatňovania na „distribučné siete“ boli však na základe použitých technických termínov vynechané z pôsobnosti osobitného systému DPH dodávky zemného plynu prostredníctvom plynovodov. Prakticky to znamená, že takmer všetky cezhraničné činnosti sú v súčasnosti vynechané z pôsobnosti osobitného systému DPH, ktorý bol vytvorený práve na odstránenie nezrovnalostí, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s cezhraničnými dodávkami. Členské štáty zatiaľ uplatňujú „ducha“ smernice o DPH, ale nie jej „literu“, a zahrnujú dodávky zemného plynu dodávané plynovodmi do pôsobnosti osobitného systému DPH. Táto situácia nie je uspokojivá a zo strany zákonodarcu je skutočne potrebné objasnenie , ktoré prinesie prevádzkovateľom a daňovým úradom právnu istotu.

Komisia ďalej pripomína, že osobitný systém DPH na dodávky zemného plynu sa v súčasnosti neuplatňuje ani na dovoz a dodávky zemného plynu, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom plavidiel, hoci takýto plyn je z hľadiska svojich vlastností identický s plynom dovážaným alebo dodávaným cez plynovody a je určený po opätovnom splyňovaní na prepravu cez plynovody. Použitie iného režimu preto nie je odôvodnené.

Okrem toho prvé cezhraničné siete tepla a chladu sú už funkčné a rovnaké problémy, aké vznikajú v súvislosti so zemným plynom (ide o tovar, pri ktorom je ťažké určiť miesto dodávky), vznikajú aj tam. Preto Komisia navrhuje, aby sa otázky tepla a chladu dodávaného prostredníctvom sietí riešili podobným spôsobom ako zemný plyn.

Podľa článku 102 smernice o DPH, keď má členský štát v úmysle uplatniť zníženú sadzbu DPH na dodávky zemného plynu, elektriny, diaľkového vykurovania a chladenia, musí žiadať súhlas Komisie, ktorá určí, či existuje riziko narušenia hospodárskej súťaže. Ak miestom zdanenia pri uplatnení osobitného systému DPH na dodávky zemného plynu, elektriny, diaľkového vykurovania a chladenia bude miesto, kde sa tieto tovary dodávajú spotrebiteľovi, nevzniknú žiadne cezhraničné problémy, ktoré by spôsobili obavy z narušenia hospodárskej súťaže.

Spoločné podniky založené podľa článku 171 Zmluvy o ES dostávajú finančné prostriedky z fondov EÚ a sú oslobodené od DPH. Členský štát, v ktorom majú sídlo a kde sa uskutočňuje prevažná časť nákupov, má výhodu nenávratnej DPH, zatiaľ čo všetky členské štáty svojimi príspevkami do rozpočtu EÚ prispievajú na financovanie týchto spoločných podnikov. Podľa Komisie tým členské štáty, v ktorých má spoločný podnik sídlo, získavajú jednostrannú výhodu. Komisia navrhuje, aby sa režim sprehľadnil a aby sa spoločné podniky založené podľa článku 171 Zmluvy o EÚ považovali za „medzinárodné organizácie“ v zmysle článku 151 ods. 1 písm. b) smernice o DPH.

Smernica o DPH ustanovuje ako všeobecné pravidlo, že zdaniteľné osoby majú právo na odpočítanie DPH, keď sa tovary a služby, na ktoré bola DPH zaplatená alebo sa má zaplatiť, používajú na realizáciu činností, ktoré vedú k právu na odpočet.

Uplatňovaním tohto ustanovenia na nadobudnutie nehnuteľného majetku, ktorý sa používa súčasne na podnikateľské aj iné ako podnikateľské účely, vznikajú situácie, keď objektívne zaobchádzanie so zdaniteľnými osobami nie je zaručené.

Komisia preto navrhuje objasnenie pravidla stanovením, že prvotné uplatnenie práva na odpočet nadobudnutého nehnuteľného majetku, ktorý sa používa súčasne na podnikateľské aj iné ako podnikateľské účely, bude obmedzené úmerne k majetku, ktorý sa skutočne používa na obchodné činnosti.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh Komisie ako pozitívny krok, ktorý prinesie objasnenie a právnu istotu zdaniteľným osobám i úradom, pričom zabezpečí vyváženejšie uplatňovanie zásady spravodlivého zaobchádzania. Spravodajca preto vyjadruje podporu návrhom Komisie.

Chcel by však legislatívny orgán upozorniť na niekoľko bodov, ktoré si podľa jeho názoru vyžadujú v súčasnom návrhu ďalšie objasnenie:

· Objasnenie rozsahu pôsobnosti osobitného systému DPH na dodávky zemného plynu, tepla a chladu

Spravodajca sa domnieva, že existuje riziko, že návrh dostatočne neobjasňuje rozsah pôsobnosti opatrenia. Spravodajca upozorňuje legislatívny orgán na skutočnosť, že jednoduchým nahradením textu „dodania plynu prostredníctvom rozvodnej siete zemného plynu“ textom „dodania zemného plynu prostredníctvom plynovodu alebo plavidla určeného na prepravu zemného plynu“ v článkoch 38 a 39 smernice o DPH sa nejasnosť textu úplne neodstráni.

Okrem toho, hoci sa podmienky príslušných ustanovení menia, názov oddielu 4 kapitoly 1 hlavy V, v ktorej sú ustanovenia zahrnuté, zostáva nezmenený („Dodania tovaru prostredníctvom rozvodných sietí“).

Napokon ako odpoveď na obavy vyjadrené v súvislosti s obsahom navrhovaného textu spravodajca navrhuje spresniť, že preprava plavidlom by mala byť „z plynovodu do plynovodu“. Rada by mala využiť túto príležitosť a odstrániť všetky nejasnosti v konečnom znení textu. Je preto vhodné:

· zahrnúť krížový odkaz na smernicu 2003/55/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší smernica 98/30/ES, ktorá obsahuje všeobecné definície prepravy plynu plynovodmi a distribúcie plynu;

· zmeniť názov oddielu 4 kapitoly 1 hlavy V smernice o DPH, aby sa zabezpečilo, že sa vzťahuje na dodávky zemného plynu prostredníctvom prenosových alebo distribučných sietí;

· spresniť, že „doprava plavidlami“ znamená prepravu z plynovodu do plynovodu.

· Objasnenie pravidla, ktoré sa týka práva na odpočet DPH v prípade nadobudnutia, stavby, renovácie alebo podstatnej prestavby nehnuteľného majetku.

Spravodajca je presvedčený, že znenie tohto ustanovenia navrhované Komisiou („nadobudnutie, stavba, renovácia alebo podstatná prestavba nehnuteľného majetku“) jednoznačne nevylučuje z tejto oblasti uplatňovania menšie opravy alebo vylepšenia, ktoré majú malý ekonomický význam. Podľa názoru spravodajcu by toto ustanovenie nemalo viesť k ďalším administratívnym a byrokratickým požiadavkám, ktoré môžu mať nepriaznivý účinok na malé a stredné podniky. Navrhuje preto, aby sa táto otázka objasnila v zmenenom a doplnenom texte.

POSTUP

Názov

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty

Referenčné čísla

KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Dátum konzultácie s EP

22.11.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

29.11.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Dátum prijatia

3.6.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan