Betänkande - A6-0232/2008Betänkande
A6-0232/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

6.6.2008 - (KOM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS)) - *

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Dariusz Rosati

Förfarande : 2007/0238(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0232/2008
Ingivna texter :
A6-0232/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv ändring av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

(KOM(2007)0677 – C6‑0433/2007 – 2007/0238(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0677),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0433/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6‑0232/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I fråga om bestämmelserna om import och platsen för beskattning av leverans av naturgas och el är den särskilda ordningen enligt rådets direktiv 2003/92/EG av den 7 oktober 2003 om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller bestämmelserna om platsen för leverans av gas och el inte tillämplig på import och leverans av naturgas genom gasledningar som inte ingår i ett distributionsnät och i synnerhet inte gasledningar i ett överföringsnät, samtidigt som nästan alla gränsöverskridande transaktioner genom gasledning sker i överföringsnät. Tillämpningsområdet för denna särskilda ordning bör följaktligen utvidgas till att omfatta import och leverans av naturgas genom samtliga typer av gasledningar.

(2) När det gäller naturgas och el föreskrivs redan att mervärdesskatt ska uppbäras på den plats där förvärvarens förbrukning faktiskt sker. På detta sätt undviker man att konkurrensen mellan medlemsstaterna snedvrids. I fråga om bestämmelserna om import och platsen för beskattning av leverans av naturgas och el är den särskilda ordningen enligt rådets direktiv 2003/92/EG av den 7 oktober 2003 om ändring av direktiv 77/388/EEG när det gäller bestämmelserna om platsen för leverans av gas och el inte tillämplig på import och leverans av naturgas genom gasledningar som inte ingår i ett distributionsnät och i synnerhet inte gasledningar i ett överföringsnät, samtidigt som nästan alla gränsöverskridande transaktioner genom gasledning sker i överföringsnät. Tillämpningsområdet för den särskilda ordningen är alltför begränsat och motsvarar inte den ekonomiska verkligheten. Tillämpningsområdet för denna särskilda ordning bör följaktligen utvidgas till att omfatta import och leverans av naturgas genom samtliga typer av gasledningar. Det krävs dessutom fler klargöranden för att garantera en konsekvent tillämpning och tolkning av direktiv 2006/112/EG i hela gemenskapen i enlighet med definitionerna i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas1, som förklarar vad som avses med överföring och distribution av gas genom gasledningar.

 

______________

1 EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.

Motivering

Klargörande av den föreslagna åtgärdens syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Denna särskilda ordning är i nuläget inte heller tillämplig på import och leverans av naturgas som sker med hjälp av fartyg som transporterar naturgas, samtidigt som denna gas har samma egenskaper som den gas som importeras eller levereras genom gasledning, och samtidigt som denna gas efter återförgasning är avsedd att transporteras i gasledning. Tillämpningsområdet för den särskilda ordningen bör följaktligen också utvidgas till att omfatta import och leverans av naturgas med hjälp av fartyg som transporterar naturgas.

(3) Denna särskilda ordning är i nuläget inte heller tillämplig på import och leverans av naturgas som sker med hjälp av fartyg som transporterar naturgas, samtidigt som denna gas har samma egenskaper som den gas som importeras eller levereras genom gasledning, och samtidigt som denna gas efter återförgasning är avsedd att transporteras i gasledning. Tillämpningsområdet för den särskilda ordningen bör följaktligen också utvidgas till att omfatta import och leverans av naturgas med hjälp av fartyg som transporterar naturgas mellan gasledningar.

Motivering

Klargörande av den föreslagna åtgärdens syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) De första gränsöverskridande näten för värme och kyla har redan tagits i bruk. Problematiken i samband med leverans eller import av värme och kyla liknar den som gäller vid leverans eller import av naturgas och el. När det gäller naturgas och el föreskrivs redan att mervärdesskatt ska uppbäras på den plats där förvärvaren faktiskt förbrukar gasen och elen. På detta sätt undviker man att konkurrensen mellan medlemsstaterna snedvrids. För värme och kyla bör följaktligen samma ordning gälla som för naturgas och el.

(4) De första gränsöverskridande näten för värme och kyla har redan tagits i bruk. Problematiken som uppstår i samband med leverans eller import av värme och kyla liknar den som uppstår vid leverans eller import av naturgas och el. För värme och kyla bör följaktligen samma ordning gälla som för naturgas och el.

Motivering

Det är inte nödvändigt att än en gång nämna principen för den särskilda ordningen eftersom detta har angivits med tillräcklig tydlighet i ett tidigare skäl.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Nyligen gjorda erfarenheter av att genomföra det gällande förfarande där kommissionen ska fastställa om det föreligger en risk för snedvridning av konkurrensen till följd av en reducerad skattesats på naturgas, el och fjärrvärme har visat att detta förfarande är föråldrat och överflödigt. Enligt reglerna om platsen för beskattning ska mervärdesskatt uppbäras vid den plats där naturgasen, elen, värmen och kylan faktiskt förbrukas av förvärvaren. På detta sätt undviker man att konkurrensen mellan medlemsstaterna snedvrids. Det är emellertid fortfarande viktigt att kommissionen och de övriga medlemsstaterna informeras tillräckligt om alla reducerade skattesatser som en medlemsstat inför i denna mycket känsliga sektor. Följaktligen krävs ett förfarande för samråd i förväg i mervärdesskattekommittén.

(6) Nyligen gjorda erfarenheter av att genomföra det förfarande som fastställs i artikel 102 i direktiv 2006/112/EG, där kommissionen ska fastställa om det föreligger en risk för snedvridning av konkurrensen till följd av en reducerad skattesats på naturgas, el och fjärrvärme har visat att detta förfarande är föråldrat och överflödigt. Enligt reglerna om platsen för beskattning ska mervärdesskatt uppbäras vid den plats där naturgasen, elen, värmen och kylan faktiskt förbrukas av förvärvaren, vilket gör mervärdesskattesatsen neutral. På detta sätt undviker man att konkurrensen mellan medlemsstaterna snedvrids. Det är emellertid fortfarande viktigt att kommissionen och de övriga medlemsstaterna informeras tillräckligt om alla reducerade skattesatser som en medlemsstat inför i denna mycket känsliga sektor. Följaktligen krävs ett förfarande för samråd i förväg i mervärdesskattekommittén.

Motivering

Klargörande av den föreslagna åtgärdens syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) De gemensamma företag och andra organisationer som bildas i enlighet med artikel 171 i fördraget har till uppgift att genomföra gemenskapspolitik. För att undvika konsekvenserna av en beskattning till förmån för den medlemsstat där skatten ska betalas men till förfång för de andra medlemsstaterna och Europeiska gemenskaperna är det nödvändigt att bevilja undantag från skatteplikt för ingående mervärdesskatt till sådana gemensamma företag som har bildats av gemenskaperna, som har status som juridisk person och som får bidrag från gemenskapernas allmänna budget i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(7) De gemensamma företag och andra organisationer som bildas i enlighet med artikel 171 i fördraget har till uppgift att genomföra gemenskapspolitik. För att undvika konsekvenserna av en beskattning till förmån för den medlemsstat där skatten ska betalas men till förfång för de andra medlemsstaterna och Europeiska gemenskaperna är det nödvändigt att bevilja undantag från skatteplikt för ingående mervärdesskatt till sådana gemensamma företag som har bildats av gemenskaperna, som har status som juridisk person och som får bidrag från gemenskapernas allmänna budget i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget, förutsatt att de inte bedriver någon ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 9.1 andra stycket i direktiv 2006/112/EG.

Motivering

Klargörande av den föreslagna åtgärdens syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Denna regel bör tillämpas på fastigheter som levereras till en beskattningsbar person och på viktiga tjänster som denne tillhandahålls avseende sådana fastigheter. Dessa situationer utgör de mest betydande fallen, med hänsyn till dels sådana varors värde och ekonomiska livslängd, dels det faktum att en blandad användning av fastigheter är vanligt förekommande.

(10) Denna regel bör tillämpas på fastigheter som levereras till en beskattningsbar person och på viktiga tjänster som denne tillhandahålls avseende sådana fastigheter. Med tanke på sitt ekonomiska värde kan dessa tjänster likställas med förvärv av fastighet. Dessa situationer utgör de mest betydande fallen, med hänsyn till dels sådana varors värde och ekonomiska livslängd, dels det faktum att en blandad användning av fastigheter är vanligt förekommande. Omvänt bör mindre reparationer eller förbättringar som har en begränsad ekonomisk betydelse inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde.

Motivering

Den ordalydelse som kommissionen föreslår för denna bestämmelse (”förvärv, uppförande, renovering eller väsentlig ombyggnad av en fastighet”) anger inte tydligt att dess tillämpningsområde inte omfattar enkla reparationer eller förbättringar som genom sin beskaffenhet har en begränsad ekonomisk betydelse.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2006/112/EG

Avdelning V – kapitel 1 – avsnitt 4 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a) I avdelning V kapitel 1 avsnitt 4 ska rubriken ersättas med följande:

 

Leverans av varor genom överförings- eller distributionsnät

Motivering

Klargörande av den föreslagna åtgärdens syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 38 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När det gäller leverans av naturgas genom gasledning eller med hjälp av fartyg som transporterar naturgas, leverans av el eller leverans av värme eller kyla genom nät för värme och kyla till en beskattningsbar återförsäljare ska platsen för leveransen anses vara den plats där den beskattningsbara återförsäljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe för vilket varan levereras eller, om det inte finns något sådant säte eller fast etableringsställe, den plats där denne återförsäljare är bosatt eller stadigvarande vistas.

1. När det gäller leverans av naturgas genom gasledning eller med hjälp av fartyg som transporterar naturgas mellan gasledningar, leverans av el eller leverans av värme eller kyla genom nät för värme och kyla till en beskattningsbar återförsäljare ska platsen för leveransen anses vara den plats där den beskattningsbara återförsäljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast etableringsställe för vilket varan levereras eller, om det inte finns något sådant säte eller fast etableringsställe, den plats där denne återförsäljare är bosatt eller stadigvarande vistas.

Motivering

Klargörande av den föreslagna åtgärdens syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 39 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller sådan leverans av naturgas genom gasledning eller med hjälp av fartyg som transporterar naturgas, leverans av el eller leverans av värme eller kyla som inte omfattas av artikel 38 ska platsen för leveransen anses vara den plats där förvärvaren faktiskt använder och förbrukar varan.

När det gäller sådan leverans av naturgas genom gasledning eller med hjälp av fartyg som transporterar naturgas mellan gasledningar, leverans av el eller leverans av värme eller kyla som inte omfattas av artikel 38 ska platsen för leveransen anses vara den plats där förvärvaren faktiskt använder och förbrukar varan.

Motivering

Klargörande av den föreslagna åtgärdens syfte och tillämpningsområde.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2006/112/EG

Artikel 168a - stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller förvärv, uppförande, renovering eller väsentlig ombyggnad av en fastighet ska den ursprungliga rätten till avdrag, som uppkommer vid den tidpunkt då skatten blir utkrävbar, begränsas till att omfatta den utsträckning i vilken fastigheten används för transaktioner som medför rätt till avdrag.

När det gäller förvärv, uppförande, renovering eller väsentlig ombyggnad av en fastighet ska den ursprungliga rätten till avdrag, som uppkommer vid den tidpunkt då skatten blir utkrävbar, begränsas till att omfatta den utsträckning i vilken fastigheten används för transaktioner som medför rätt till avdrag. Mindre reparationer eller förbättringar ska inte omfattas av denna artikels tillämpningsområde.

Motivering

Den ordalydelse som kommissionen föreslår för denna bestämmelse (”förvärv, uppförande, renovering eller väsentlig ombyggnad av en fastighet”) anger inte tydligt att dess tillämpningsområde inte omfattar enkla reparationer eller förbättringar som genom sin beskaffenhet har en begränsad ekonomisk betydelse.

MOTIVERING

Förslagets bakgrund

Med detta förslag vill kommissionen införa följande tekniska förbättringar inom fem separata områden i direktiv 2006/112/EG (mervärdesskattedirektivet):

· Klargöra tillämpningsområdet för den särskilda mervärdesskatteordningen för leverans av naturgas, värme och kyla.

· Förenkla förfarandet för införande av en reducerad skattesats för naturgas, el och fjärrvärme.

· Klargöra den skatterättsliga ställningen när det gäller mervärdesskatt för gemensamma företag som bildas i enlighet med artikel 171 i EG‑fördraget.

· Se till att vissa av avvikelserna i Bulgariens och Rumäniens anslutningsfördrag integreras i mervärdesskattedirektivets text.

· Klargöra bestämmelsen om avdrag för mervärdesskatt när det gäller förvärv, uppförande, renovering eller väsentlig ombyggnad av en fastighet.

El och naturgas behandlas som varor i mervärdesskattehänseende. Av tekniska skäl har det dock varit särskilt svårt att fastställa platsen för leverans av el och naturgas. För att undvika dubbelbeskattning eller skattebefrielse och få till stånd en verklig inre marknad utan hinder som orsakas av mervärdesskatteordningen har man beslutat att platsen för leverans av gas via distributionsnät för naturgas ska vara den plats där förvärvaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet. Man beslutade också att leverans av naturgas i slutledet, det vill säga från ekonomiska aktörer och distributörer till slutkunden, ska beskattas på den plats där förvärvaren faktiskt använder och förbrukar varan.

Då de tekniska termer som användes innebar att den särskilda mervärdesskatteordningens tillämpning begränsades till ”distributionsnät” exkluderades leverans av naturgas genom gasledningar från mervärdesskatteordningens tillämpningsområde. I praktiken innebär detta att nästan alla gränsöverskridande transaktioner för närvarande faller utanför den särskilda mervärdesskatteordning som inrättades just för att undanröja sådan snedvridning som kan uppstå vid gränsöverskridande leveranser. Samtidigt följer medlemsstaterna mervärdesskattedirektivets anda, men inte dess ordalydelse, och de inkluderar faktiskt leverans av naturgas genom gasledningar i den särskilda mervärdesskatteordningens tillämpningsområde. Denna situation är otillfredsställande och kräver att lagstiftaren ingriper och klargör frågan så att rättssäkerhet införs för aktörer och skattemyndigheter.

Kommissionen erinrar också om att den särskilda mervärdesskatteordningen för leverans av naturgas i nuläget heller inte är tillämplig på import och leverans av naturgas med hjälp av fartyg, trots att denna gas har samma egenskaper som den gas som importeras eller levereras genom gasledning, och trots att denna gas efter återförgasning är avsedd att transporteras i gasledning. Olika behandling är därför inte motiverad.

De första gränsöverskridande näten för leverans av värme och kyla har dessutom redan etablerats och samma problem som gäller naturgas (det vill säga att platsen för leverans är svår att fastställa för denna vara) gäller också för dessa nät. Kommissionen föreslår därför att leverans av värme och kyla genom nät ska behandlas på samma sätt som naturgas.

Enligt artikel 102 i mervärdesskattedirektivet måste en medlemsstat som har för avsikt att tillämpa en reducerad skattesats för leverans av naturgas, el, värme och kyla ansöka om tillstånd från kommissionen, som ska avgöra om det föreligger någon risk för snedvridning av konkurrensen. Om den särskilda mervärdesskatteordningen för leverans av naturgas, el, värme och kyla innebär att platsen för taxering blir den plats där dessa varor levereras till förvärvaren uppstår inga gränsöverskridande frågor som ger upphov till konkurrensproblem.

Gemensamma företag och andra organisationer som bildas i enlighet med artikel 171 i EG‑fördraget får finansiering från EU‑fonder och har beviljats undantag från mervärdesskatt. De medlemsstater där dessa företag är etablerade och där ett betydande antal inköp sker erhåller den mervärdesskatt som inte är återvinningsbar, medan samtliga medlemsstater via sina bidrag till EU:s budget bidrar till dessa gemensamma företags finansiering. Detta anser kommissionen skapar en obalanserad situation som gynnar de medlemsstater där de gemensamma företagen är etablerade. Kommissionen föreslår att ordningen ska klargöras och att gemensamma företag som bildas i enlighet med artikel 171 i EG‑fördraget ska behandlas som ”internationella organ” i den mening som avses i artikel 151.1 b i mervärdesskattedirektivet.

Mervärdesskattedirektivets allmänna regel är att en beskattningsbar person har rätt att dra av mervärdesskatt i den utsträckning som de varor och tjänster för vilka mervärdesskatt betalats eller ska betalas används för transaktioner som medför rätt till avdrag. Tillämpningen av denna bestämmelse på förvärv av fastigheter som används både för yrkesmässigt bruk och icke‑yrkesmässigt bruk har gett upphov till situationer där en rättvis behandling av alla beskattningsbara personer inte längre kan garanteras. Kommissionen föreslår därför att bestämmelsen ska klargöras genom att föreskriva att den ursprungliga avdragsrätten vid förvärv av fastigheter som används både för yrkesmässigt bruk och icke‑yrkesmässigt bruk ska begränsas till att omfatta den utsträckning i vilken fastigheten används för yrkesmässigt bruk.

Föredragandens synpunkter

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som ett positivt steg mot att åstadkomma klarhet och rättssäkerhet både för beskattningsbara personer och myndigheter, samtidigt som en mer balanserad tillämpning av principen om rättvis behandling säkras. Föredraganden stöder därför kommissionens förslag.

Föredraganden vill dock fästa lagstiftarens uppmärksamhet på följande punkter, som han anser behöver klargöras ytterligare i det nuvarande förslaget:

· Klargörande av tillämpningsområdet för den särskilda mervärdesskatteordningen för leverans av naturgas, värme och kyla.

Föredraganden anser att det finns en risk att åtgärdens tillämpningsområde inte klargörs tillräckligt genom förslaget. Föredraganden fäster lagstiftarens uppmärksamhet på att otydligheten i texten inte undanröjs fullt ut genom att man i artiklarna 38 och 39 i mervärdesskattedirektivet bara ersätter orden ”leveranser av gas genom distributionssystemet för naturgas eller av el” med orden ”leverans av naturgas genom gasledning eller med hjälp av fartyg som transporterar naturgas”. Även om ordalydelsen i de relevanta bestämmelserna ändras förblir dessutom titeln på avsnitt 4 i kapitel 1 i avdelning V, där dessa bestämmelser finns, oförändrade (”Leverans av varor genom distributionssystem”). Slutligen, och för att bemöta den oro som uttryckts om vad den nuvarande ordalydelsen omfattar, föreslår föredraganden att det förtydligas att transport med fartyg bör ske ”mellan gasledningar”. Rådet bör ta tillvara denna möjlighet att undanröja all otydlighet i den slutliga texten. Därför bör man

· inkludera en hänvisning till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 98/30/EG, som innehåller gemensamma definitioner av överföring av gas genom gasledningar och distribution av gas,

· ändra titeln på avsnitt IV i kapitel 1, avdelning V i mervärdesskattedirektivet för att se till att det omfattar naturgas genom överförings‑ eller distributionsnät,

· klargöra att ”transport med fartyg” ska ske mellan gasledningar.

· Klargörande av bestämmelsen om avdrag för mervärdesskatt när det gäller förvärv, uppförande, renovering eller väsentlig ombyggnad av en fastighet.

Föredraganden anser att den ordalydelse kommissionen föreslår för denna bestämmelse (”förvärv, uppförande, renovering eller väsentlig ombyggnad av en fastighet”) inte tydligt anger att dess tillämpningsområde inte omfattar mindre reparationer eller upprustningar som genom sin beskaffenhet har en begränsad ekonomisk betydelse. Föredraganden anser att denna bestämmelse inte bör leda till ytterligare administrativa och byråkratiska krav som kan påverka små och medelstora företag negativt. Föredraganden föreslår därför att denna punkt förtydligas i den ändrade texten.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemensamt system för mervärdesskatt

Referensnummer

KOM(2007)0677 – C6-0433/2007 – 2007/0238(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

22.11.2007

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ECON

29.11.2007

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ITRE

29.11.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

ITRE

18.12.2007

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Dariusz Rosati

11.12.2007

 

 

Behandling i utskott

1.4.2008

1.4.2008

6.5.2008

 

Antagande

3.6.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Hans-Peter Martin, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan

Ingivande

6.6.2008