RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (kodifitseeritud versioon)

9.6.2008 - (KOM(2007)0768 – C6‑0449/2007 – 2007/0270(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

Menetlus : 2007/0270(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0233/2008
Esitatud tekstid :
A6-0233/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2007)0768 – C6‑0449/2007 – 2007/0270(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0768);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0449/2007);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0233/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt on kõnealuse ettepaneku puhul tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustega kohandatud kujul;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEVA KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

                                                                                        Brüssel, 4.3.2008

ARVAMUS

                                                                 EUROOPA PARLAMENDILE

                                                                 NÕUKOGULE

                                                     KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta

KOM(2007) 768 lõplik, 5.12.2007 – 2007/0270 (COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimusid 12. detsembril 2007. aastal, 10. jaanuaril ja 7. veebruaril 2008. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma koosolekud, et muude küsimuste hulgas vaadata läbi eespool nimetatud komisjoni ettepanek.

Neil koosolekutel[1] vaadati läbi ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kodifitseeritakse nõukogu 29. oktoobri 1993. aasta direktiiv 93/92/EMÜ kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valdussignaalseadmete paigaldamise kohta, mille tulemusena konsultatiivne töörühm otsustas ühisel kokkuleppel järgmist.

1) IV lisa punktis 6.1.3. tuleks sõna „asukoht” asendada sõnaga „paiknemine”.

2) V lisa punktis 6.12.5 tuleks sõna „asukoht” uuesti asendada sõnaga „joondamine”, mis esines Euroopa Liidu Teatajas avaldatud V lisa nimetatud punkti originaalversioonis.

3) Tunnistati, et direktiivi 93/92/EMÜ ingliskeelses versioonis leidub mõningaid vigu. Nende vigade parandamiseks tuleks teha järgmised muudatused:

– V lisa punktis 6.1.10 tuleks sõnad „ei ole kohustuslik” asendada sõnaga „kohustuslik”;

– V lisa punktis 6.12.1 tuleks sõna „kaks” asendada sõnaga „üks”;

– V lisa punktis 6.3.10 tuleks sõnad „ei ole kohustuslik” asendada sõnaga „kohustuslik”.

Kokkuvõttes jõudis konsultatiivne töörühm ettepaneku läbivaatamisel üksmeelselt järeldusele, et kõnealuse ettepaneku puhul on tegemist ainult olemasolevate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

jurist                                                jurist                                     peadirektori kohusetäitja

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni ning töö toimus ingliskeelse versiooni põhjal, mis on kõnealuse teksti originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele paigaldatavad valgustus- ja valgussignaalseadmed (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)

EP-le esitamise kuupäev

5.12.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.12.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

20

0

0