Pranešimas - A6-0233/2008Pranešimas
A6-0233/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija)

9.6.2008 - (COM(2007)0768 – C6 ‑ 0449/2007 – 2007/0270(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2007/0270(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0233/2008
Pateikti tekstai :
A6-0233/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija)

(COM(2007)0768 – C6 ‑ 0449/2007 – 2007/0270(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0768),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 95 straipsnį, pagal kurį Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6 ‑ 0449/2007),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0233/2008),

A. kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS GRUPĖS NUOMONĖ

                                                                                        2008 m. kovo 4 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA                                    EUROPOS PARLAMENTUI

                                                       TARYBAI

                                                       KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse

2007 m. gruodžio 5 d. COM(2007) 768 galutinis – 2007/0270 (COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl paspartinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2007 m. gruodžio 12 d., 2008 m. sausio 10 d. ir 2008 m. vasario 7 d. susirinko į posėdžius, kuriuose be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama[1]pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiama kodifikuoti 1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyvą 93/92/EEB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1. IV priedo 6.1.3 punkto pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi;

2. V priedo 6.12.5 punkte žodis „Sureguliavimas“, buvęs pirminiame šio priedo punkte, paskelbtame Oficialiajame leidinyje, turėtų būti vėl įrašytas vietoj žodžio „Vieta“;

3. buvo pripažinta, kad Direktyvos 93/92/EEB tekste anglų kalba yra tam tikrų klaidų. Norint ištaisyti šias klaidas reikia padaryti šiuos pakeitimus:

– V priedo 6.1.10 punkte reikėtų vietoj žodžio „neprivaloma“ rašyti žodį „privaloma“;

– V priedo 6.12.1 punkte vietoj skaičiaus „2“ reikėtų rašyti skaičių „1“, o vietoj žodžio „atšvaitai“ rašyti žodį „atšvaitas“;

– VI priedo 6.3.10 punkte reikėtų vietoj žodžio „neprivaloma“ rašyti žodį „privaloma“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F. DURAND

Juriskonsultas                                   Juriskonsultas             Laikinai einantis generalinio                                                 direktoriaus pareigas

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Apšvietimo ir šviesos signalo įtaisai dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

5.12.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.12.2007

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Priėmimo data

29.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Pateikimo data

9.6.2008