JELENTÉS a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (statikus vizsgálat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikált szöveg)

9.6.2008 - (COM(2008)0025 – C6‑0044/2008 – 2008/0008(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 80. cikke)

Eljárás : 2008/0008(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0234/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0234/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (statikus vizsgálat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikált szöveg)

(COM(2008)0025 – C6‑0044/2008 – 2008/0008(COD))

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0025),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0044/2008),

–   tekintettel a jogalkotási szövegek hivatalos kodifikációjának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra [1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑0234/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

Brüsszel, 2008. február 27.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:      AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                                 A TANÁCS

                                                                   A BIZOTTSÁG

a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (statikus vizsgálat) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

(COM(2008)0025 végleges, 2008.01.29. – 2008/0008 (COD))

Tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. február 6-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

A kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire (statikus vizsgálat) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1979. június 25-i 79/622/EGK tanácsi irányelv kodifikációjára vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata alkalmával[1], a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:

1. Az 1. cikk bevezetőjében az „1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében és a” szakasz törlendő.

2. Az 1. cikk d) pontjában és a II. melléklet 1.3 pontjában a „2.1. pontjában” hivatkozást „2.1.1 pontjában”-ra kell változtatni.

A javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat a meglévő szövegek puszta kodifikációját tartalmazza, azok lényegi változtatása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.F. DURAND           

jogtanácsos        jogtanácsos      megbízott főigazgató

  • [1]  A javaslat német, angol és francia nyelvi változata állt a tanácsadó munkacsoport rendelkezésére, amely a munkadokumentum eredeti, francia nyelvű változata alapján dolgozott.

ELJÁRÁS

Cím

a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről  (statikus vizsgálat) (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.1.2008

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.3.2008

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

29.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0