Pranešimas - A6-0234/2008Pranešimas
A6-0234/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija)

9.6.2008 - (COM(2008)0025 – C6 ‑ 0044/2008 – 2008/0008(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2008/0008(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0234/2008
Pateikti tekstai :
A6-0234/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija)

(COM(2008)0025 – C6 ‑ 0044/2008 – 2008/0008(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0025),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6 ‑ 0044/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0234/2008),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS GRUPĖS NUOMONĖ

2008 m. vasario 27 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

TARYBAI

KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo (statinis bandymas)

(2008 m. sausio 29 d. (COM(2008) 25 galutinis – 2008/0008 (COD))

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m vasario 6 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama[1] pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama kodifikuoti 1979 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvą 79/622/EBB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijomis, apsaugančiomis nuo apvirtimo (statinis bandymas), suderinimo, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1. reikėtų išbraukti 1 straipsnio įžanginius žodžius „1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir“.

2. reikėtų 1 straipsnio d punkte ir II priedo 1.3 punkte vietoje žodžių „2.1 punkte“ rašyti žodžius „2.1.1 punkte“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C. F. DURAND          

Juriskonsultas        Juriskonsultas      einantis Generalinio                     direktoriaus pareigas

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu prancūzų kalba – darbo dokumento originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.1.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.3.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Priėmimo data

29.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Pateikimo data

9.6.2008

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių konstrukcijos, apsaugančios nuo apvirtimo (statinis bandymas) (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

KOM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.1.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.3.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Priėmimo data

29.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0

Pateikimo data

9.6.2008