RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (kodifitseeritud versioon)

9.6.2008 - (KOM(2008)0023 – C6‑0042/2008 – 2008/0019(COD)) - ***I

Õiguskomisjon
Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 80)

Menetlus : 2008/0019(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0237/2008
Esitatud tekstid :
A6-0237/2008
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutiprogrammide õiguskaitse kohta (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2008)0023 – C6‑0042/2008 – 2008/0019(COD))

(Kaasotsustamismenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0023);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0042/2008);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6‑0237/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt sisaldab kõnealune ettepanek ainult kehtivate tekstide kodifitseerimist ilma sisuliste muudatusteta,

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustega kohandatud kujul;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEVA KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

                                                                                        Brüssel, 10.3.2008

ARVAMUS

KELLELE:                                     EUROOPA PARLAMENT

                                                       NÕUKOGU

                                                       KOMISJON

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutiprogrammide õiguskaitse kohta

KOM(2008) 23 lõplik (28.1.2008) – 2008/0019 (COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta, eriti selle punkti 4, kohtus Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosnev konsultatiivne töörühm 6. veebruaril 2008. aastal, et arutada muu hulgas eespool nimetatud ettepanekut, mille esitas komisjon.

Nimetatud koosolekul[1] jõudis konsultatiivne töörühm, uurides ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kodifitseeritakse nõukogu 14. mai 1991. aasta direktiiv 91/250/EMÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta, ühisele kokkuleppele, et põhjendus 16, mis vastab direktiivi 91/250/EMÜ põhjendusele 25, tuleks kodifitseeritud teksti preambulist eemaldada.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepaneku puhul on tegemist ainult kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

jurist                                                jurist                          peadirektori kohusetäitja

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku versioonid 22 ametlikus keeles. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Arvutiprogrammide õiguskaitse (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.1.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

31.1.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

20

0

0