JELENTÉS a számítógépi programok jogi védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat)

9.6.2008 - (COM(2008)0023 – C6‑0042/2008 – 2008/0019(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 80. cikke alapján)

Eljárás : 2008/0019(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0237/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0237/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a számítógépi programok jogi védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált változat)

(COM(2008)0023 – C6‑0042/2008 – 2008/0019(COD))

(Együttdöntési eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0023),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0042/2008),

–   tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑0237/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a jelenlegi szövegek egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza, azok lényegi módosítása nélkül.

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján kiigazított formájában;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 102., 1996.4.4., 2.o.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

                                                                                        Brüsszel, 2008.03.10.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                                  A TANÁCS

                                                                  A BIZOTTSÁG

A számítógépi programok jogi védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2008)23 végleges, 2008.1.28. – 2008/0019 (COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. február 6-án ülést tartott, hogy többek között megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Ezen az ülésen[1] a számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 91/250/EGK tanácsi irányelv kodifikációját célzó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezés alapján megállapította, hogy a 91/250/EGK irányelv (25) preambulumbekezdésével megegyező (16) preambulumbekezdést törölni kell az egységes szerkezetbe foglalt szöveg preambulumából.

A javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport egyöntetűen megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek egyszerű, lényegi módosítás nélküli kodifikációjára vonatkozik.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

jogtanácsos                                      jogtanácsos                megb. főigazgató

  • [1]  A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat 22 nyelvű változata rendelkezésre állt, az angol nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS

Cím

A számítógépi programok jogi védelme (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

31.1.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

29.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

0

Benyújtás dátuma

9.6.2008