Pranešimas - A6-0237/2008Pranešimas
A6-0237/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos(kodifikuota redakcija)

9.6.2008 - (COM(2008)0023 – C6 - 0042/2008 – 2008/0019(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Kodifikavimas. Darbo tvarkos taisyklių 80 straipsnis)

Procedūra : 2008/0019(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0237/2008
Pateikti tekstai :
A6-0237/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija)

(COM(2008)0023 – C6 - 0042/2008 – 2008/0019(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0023),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kurį Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6 - 0042/2008),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0237/2008),

A. kadangi Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgiant į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės rekomendacijas;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 102, 1996 4 4, p. 2.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS GRUPĖS NUOMONĖ

                                                                                        2008 m. kovo 10 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA                                    EUROPOS PARLAMENTUI

                                                       TARYBAI

                                                       KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos

2008 m. sausio 28 d. COM(2008)23 galutinis – 2008/0019 (COD)

Atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo, ypač į jo 4 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2008 m. vasario 6 d. susirinko į posėdį, kuriame be kitų buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Svarstydama[1], pasiūlymą dėl 1991 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad 16 konstatuojamoji dalis, atitinkanti Direktyvos 91/250/EEB 25 konstatuojamosios dalies tekstą, turėtų būti išbraukta iš kodifikuotos redakcijos preambulės.

Konsultacinė darbo grupė, apsvarsčiusi šį pasiūlymą, bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Juriskonsultas                                   Juriskonsultas             Laikinai einantis generalinio                                                 direktoriaus pareigas

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus 22 kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba , t. y. svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kompiuterių programų teisinė apsauga (kodifikuota redakcija)

Nuorodos

COM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

28.1.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

31.1.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Priėmimo data

29.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

0