RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată)

9.6.2008 - (COM(2008)0023 – C6‑0042/2008 – 2008/0019(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(Codificare – articolul 80 din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2008/0019(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0237/2008
Texte depuse :
A6-0237/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată)

(COM(2008)0023 – C6‑0042/2008 – 2008/0019(COD))

(Procedura de codecizie – codificare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0023),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0042/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative[1],

–   având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A6‑0237/2008),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  aprobă propunerea Comisiei, adaptată în conformitate cu recomandările grupului de lucru consultativ format din serviciile juridice ale Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

  • [1]  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

ANEXĂ: AVIZ SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, ALE CONSILIULUI ȘI ALE COMISIEI

                                                                                        Bruxelles, 10 martie 2008

AVIZ

ÎN ATENȚIA                                  PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                       CONSILIULUI

                                                       COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a programelor pentru calculator (versiune codificată)

COM(2008) 23 final of 28.1.2008 – 2008/0019 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 6 februarie 2008 în vederea examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

În cursul examinării[1] propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de codificare a Directivei 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protecția juridică a programelor pentru calculator, grupul consultativ, de comun acord, a hotărât eliminarea, din cadrul preambulului textului codificat, a considerentului 16 corespunzător considerentului 25 din Directiva 91/250/CEE.

În urma examinării propunerii, grupul consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de substanță ale actelor vizate.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                C.-F.DURAND

Jurisconsult                                       Jurisconsult                 Director general interimar

  • [1]  Grupul consultativ a avut la dispoziție 22 de versiuni lingvistice ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURĂ

Titlu

Protecția juridică a programelor pentru calculator (Versiune codificată)

Referințe

COM(2008)0023 – C6-0042/2008 – 2008/0019(COD)

Data prezentării la PE

28.1.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

31.1.2008

Raportor(i)

       Data numirii

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Data adoptării

29.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Data depunerii

9.6.2008