BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår artikel 6, stk. 2, vedrørende markedsføring af batterier og akkumulatorer

9.6.2008 - (KOM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Johannes Blokland

Procedure : 2008/0081(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0244/2008
Indgivne tekster :
A6-0244/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår artikel 6, stk. 2, vedrørende markedsføring af batterier og akkumulatorer

(KOM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0211),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0165/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0244/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Baggrund og formålet med forslaget

Formålet med dette forslag er at formulere artikel 6, stk. 2, i direktiv 2006/66/EF (batteridirektivet) klarere. Ifølge batteridirektivet skal medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet senest den 26. september 2008.

I artikel 6, stk. 2, hedder det, at batterier og akkumulatorer, der ikke opfylder kravene i direktiv 2006/66/EF, ikke må bringes på markedet, eller at de skal trækkes tilbage fra markedet. Dette kan forstås således, at batterier, som lovligt er bragt på markedet før den 26. september 2008, og som stadig er på markedet efter denne dato, men ikke opfylder direktivets krav, også skal trækkes tilbage fra markedet.

Ifølge begrundelsen for det foreliggende forslag var det ikke Kommissionens intention, at batterier, som er markedsført lovligt inden den 26. september 2008, skulle trækkes tilbage fra markedet efter denne dato. Kommissionen foreslår derfor, at bestemmelsen formuleres klarere, så der skabes retssikkerhed om dette spørgsmål. Herved undgås det, at der opstår indbyrdes afvigende forskrifter i medlemsstaterne og deraf følgende problemer med gensidig anerkendelse og forstyrrelser af det indre marked.

Da denne præcisering bør finde sted inden den 26. september 2008, foreslås den i form af et "hurtigt tiltag" for at reducere den administrative byrde.

Ordførerens opfattelse

Spørgsmålet om, hvordan artikel 6 skal fortolkes, er opstået på et meget sent stadium, og det skal understreges, at det under hele forhandlingsforløbet omkring batteridirektivet aldrig blev diskuteret, hvilke batterier der vil skulle trækkes tilbage fra markedet, når direktivets bestemmelser begynder at finde anvendelse. Det er blevet gjort klart, at baggrunden for revisionen er et ønske fra industrien, som gerne vil have vished omkring anvendelsen af artikel 6, stk. 2. Når det er sagt, er ordføreren selvfølgelig enig i den konklusion, at en fortolkning som den ovenfor anførte, vil betyde, at en betydelig mængde lovligt markedsførte batterier og apparater bliver til affald for tidligt, og at dette ville stride mod princippet om affaldsminimering. Hvis artikel 6, stk. 2, forbliver uændret, vil det f.eks. medføre, at batterier, som stadig er på markedet, og som ikke er mærket med en affaldsspand på hjul og kemiske symboler, enten skal mærkes på denne måde eller trækkes tilbage fra markedet, og det ville også indebære tilbagetrækning fra markedet af særlige bærbare batterier, som indeholder mere cadmium end tilladt ifølge artikel 4 i direktiv 2006/66/EF, og af apparater, som ikke opfylder kravet om, at batterierne skal kunne fjernes, jf. batteridirektivets artikel 11. I denne forbindelse er (fortolkningen af) rækkevidden af definitionen af markedsføring vigtig. Artikel 3, nr. 14, lyder nu således: "markedsføring": overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand inden for Fællesskabet, mod eller uden vederlag, herunder indførsel i Fællesskabets toldområde.

Ordføreren er i princippet enig i, at der er behov for at ændre ordlyden, men vil gerne have en form for forsikring om, at en godkendelse af den nye ordlyd, som Kommissionen foreslår, ikke vil føre til en meget lang overgangsperiode på grund af meget store lagre af batterier, der ikke opfylder kravene, eller misbrug af artiklen.

PROCEDURE

Titel

Batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Referencer

KOM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD)

Dato for høring af EP

16.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

8.5.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

8.5.2008

IMCO

8.5.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

3.6.2008

IMCO

27.5.2008

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Johannes Blokland

6.5.2008

 

 

Behandling i udvalg

28.5.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

54

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman og Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes Lebech og Alojz Peterle