Procedura : 2008/0081(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0244/2008

Teksty złożone :

A6-0244/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0344

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 149kWORD 71k
9.6.2008
PE 407.594v02-00 A6-0244/2008

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu

(COM(2008)0211 – C6‑0165/2008 – 2008/0081(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Johannes Blokland

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do art. 6 ust. 2 dotyczącego wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu

(COM(2008)0211 – C6‑0165/2008 – 2008/0081(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0211),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0165/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6‑0244/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


UZASADNIENIE

Kontekst i cel niniejszego wniosku

Celem niniejszego wniosku jest wyjaśnienie przepisów art. 6 ust. 2 dyrektywy 2006/66/WE (dyrektywy w sprawie baterii). Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 26 września 2008 r.

Artykuł 6 ust. 2 stanowi, że baterie i akumulatory, które nie spełniają wymagań wynikających z dyrektywy 2006/66/WE, nie powinny być wprowadzane do obrotu lub powinny zostać z niego wycofywane. Przepis ten można rozumieć w ten sposób, że baterie wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem przed dniem 26 września 2008 r. i pozostające w obrocie po tej dacie, a niespełniające wymogów dyrektywy w sprawie baterii, również powinny zostać wycofane z obrotu.

Zgodnie z uzasadnieniem obecnego wniosku zamierzeniem Komisji nie było wycofywanie z obrotu po 26 września 2008 r. baterii, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem przed tą datą. Komisja proponuje zatem wyjaśnić ten przepis i tym sposobem zagwarantować pewność prawną w omawianej kwestii w celu zapobieżenia różnicom w systemach prawnych poszczególnych państw członkowskich, które powodowałyby występowanie problemów w zakresie wzajemnego uznawania i zakłócenia na rynku wewnętrznym.

W związku z tym, że przepis ten powinien zostać wyjaśniony przed 26 września 2008 r., proponuje się przeprowadzenie „przyspieszonego działania” w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego.

Stanowisko sprawozdawcy

Kwestia sposobu interpretacji artykułu 6 pojawiła się na bardzo późnym etapie. Trzeba podkreślić, że w trakcie uzgadniania dyrektywy w sprawie baterii w żadnym momencie nie dyskutowano na temat tego, które baterie należałoby wycofać z rynku po wejściu w życie postanowień dyrektywy. Stało się jasne, że rewizja przedmiotowego przepisu odbywa się na życzenie przemysłu, który chciałby mieć pewność co do wdrożenia art. 6 ust. 2. Jednakże sprawozdawca oczywiście zgadza się z wnioskiem, iż powyższa interpretacja oznaczałaby, że znaczna liczba baterii i urządzeń wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem zostałaby przedwcześnie uznana za zużyte, co byłoby sprzeczne z zasadą minimalizacji wytwarzania odpadów. Pozostawienie przepisów art. 6 ust. 2 bez zmian wiązałoby się na przykład z koniecznością oznakowania nieoznakowanych baterii znajdujących się w dalszym ciągu na rynku przy pomocy symbolu pojemnika na kółkach i symboli chemicznych lub z koniecznością wycofania ich z obrotu, a także oznaczałoby konieczność wycofania z obrotu określonych baterii przenośnych, zawierających więcej kadmu, niż zezwala na to art. 4 dyrektywy 2006/66/WE, oraz konieczność wycofania z obrotu urządzeń niespełniających wymogów dotyczących usuwania baterii, jak określono w art. 11 dyrektywy w sprawie baterii. Z tego względu istotny jest zakres (interpretacja zakresu) definicji wprowadzania do obrotu. Art. 3 ust. 14 stanowi obecnie:

„wprowadzanie do obrotu” oznacza zaopatrywanie lub udostępnianie, odpłatnie lub nieodpłatnie, osobie trzeciej w obrębie Wspólnoty oraz obejmuje przywóz na obszar celny Wspólnoty;

Sprawozdawca zasadniczo widzi potrzebę zmiany tego sformułowania, chciałby jednak uzyskać zapewnienie, że zgoda na nowy tekst zaproponowany przez Komisję nie doprowadzi do bardzo długiego okresu przejściowego z powodu olbrzymich zapasów baterii „niespełniających wymogów” lub niewłaściwego stosowania tego artykułu.


PROCEDURA

Tytul

Baterie i akumulatory oraz ich odpady

Odsyłacze

COM(2008)0211 – C6-0165/2008 – 2008/0081(COD)

Data przedstawienia w PE

16.4.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

8.5.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

8.5.2008

IMCO

8.5.2008

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

3.6.2008

IMCO

27.5.2008

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Johannes Blokland

6.5.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.5.2008

 

 

 

Data przyjęcia

3.6.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

54

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes Lebech, Alojz Peterle

Data złożenia

9.6.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności