BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

9.6.2008 - (KOM(2006)0752 – C6‑0089/2008 – 2006/0251(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Ewa Klamt

Procedure : 2006/0251(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0246/2008
Indgivne tekster :
A6-0246/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

(KOM(2006)0752 – C6‑0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0752 ),

–   der henviser til protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 62, artikel 63, stk. 3, litra a) og b), artikel 66 og 95 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0089/2008),

–   der henviser til Retsudvalgets udtalelse om det foreslåede retsgrundlag,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 35,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0246/2008),

1.  godkender forslaget til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af protokollen;

2.  forbeholder sig ret til at forsvare sine beføjelser i henhold til traktaten;

3.  pålægger sin formand at sende dennes beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt regeringen og parlamentet i Fyrstendømmet Liechtenstein;

Ændringsforslag  1

Forslag til Rådets afgørelse

Henvisning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, artikel 63, stk. 3, litra a) og b), og artikel 66 og 95 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, artikel 63, stk. 3, litra a) og b), og artikel 66 og 95 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit

Ændringsforslag  2

Forslag til Rådets afgørelse

Henvisning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet,

BEGRUNDELSE

1. Protokollen til reglerne i Schengenkonventionen

[1]Formålet med denne protokol er at inddrage Liechtenstein i EU's arbejde vedrørende Schengenreglerne i forbindelse med Liechtensteins tiltrædelse af Schengenaftalen med Schweiz via en protokol. Liechtenstein havde allerede i et brev af den 12. oktober 2001 udtrykt interesse for at tilslutte sig Schweiz som en kontraherende part i en mulig Schengen- og Dublin-associeringsaftale, eftersom der allerede i årevis havde eksisteret en politik om åbne grænser for personpassage mellem Liechtenstein og Schweiz. Liechtenstein deltog dog ikke i forhandlingerne med Schweiz på grund af manglen på en aftale om beskatning af opsparing mellem Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein. Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein indgik efterfølgende en sådan aftale om beskatning af opsparing, som har været i kraft siden juli 2005.

Da Liechtenstein tiltræder Schengenaftalen med Schweiz, vil det have samme rettigheder og forpligtelser som Schweiz.[2] Liechtenstein skal acceptere og anvende Schengenreglerne og udviklingen af disse uden undtagelser eller fritagelser.[3] Vedtages der nye retsakter eller foranstaltninger, og indholdet af sådanne retsakter og foranstaltninger kun kan gøres gældende for Liechtenstein efter opfyldelse af forfatningsmæssige bestemmelser (en folkeafstemning), så har Liechtenstein en frist på 18 måneder til at acceptere og implementere den nye Schengenlovgivning. Liechtenstein bør dog så vidt muligt i mellemtiden gennemføre og anvende de pågældende retsakter eller foranstaltninger midlertidigt.

Liechtenstein bliver også medlem af Det Blandede Udvalg.

I betragtning af det eksisterende samarbejde med Schweiz inden for visumpolitik og sikkerhedsspørgsmål, som involverer anvendelse af fælles databaser, kan Liechtenstein anvende Schweiz' tekniske infrastruktur til at få adgang til Schengeninformationssystemet og visuminformationssystemet.

2. Retsgrundlag

Selv om der blev forhandlet en enkelt tekst med Liechtenstein, foreslår Kommissionen at følge den fremgangsmåde, der blev anvendt ved Schweiz' underskrivelse og vedtagelse af Schengenkonventionen. Kommissionen foreslår derfor at vedtage protokollen i to forskellige retsakter. Den ene baseret på traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (artikel 62, 63, stk. 3, 66 og 95) og den anden baseret på traktaten om Den Europæiske Union (artikel 24 og 38). Europa-Parlamentet høres om indgåelsen af protokollen i overensstemmelse med det første afsnit i artikel 300, stk. 3.

Med skrivelse af 21. marts 2007 anmodede Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender i overensstemmelse med artikel 80a, stk. 3, i Europa-Parlamentets forretningsorden Retsudvalget om en udtalelse om det foreslåede retsgrundlag. På sit møde den 11. juni 2007 konkluderede Retsudvalget, at eftersom nedsættelsen af Det Blandede Udvalg medfører oprettelsen af en organisationsstruktur, der kan tage bindende beslutninger i forhold til de kontraherende parter - især med hensyn til opretholdelsen af aftalen og tvistbilæggelse, og eftersom protokollen ved at inkludere Liechtenstein som en kontraherende part udvider Det Blandede Udvalg, burde retsgrundlaget ændres, så det henviser til andet afsnit i EU-traktatens artikel 300, stk. 3, som kræver en samstemmende udtalelse frem for blot en høring af Europa-Parlamentet.

3. Ordførerens holdning

Ordføreren støtter indgåelsen af protokollen og henstiller, at den godkendes.

Ordføreren mener imidlertid, at Europa-Parlamentet i fremtiden bør holdes mere indgående orienteret om igangværende internationale forhandlinger for at være i stand til at udøve sine beføjelser.

  • [1]  Aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelse og udviklingen af Schengen-reglerne underskrevet den 26. oktober 2004. Denne aftales artikel 16 giver Liechtenstein mulighed for at tiltræde denne aftale via en protokol.
  • [2]  Der er dog givet en undtagelse i henhold til udviklingen af Schengen-reglerne, hvis en sådan udvikling omhandler anmodninger eller ordrer om efterforskning og beslaglæggelse med det formål at efterforske og retsforfølge lovovertrædelser i forbindelse med direkte beskatning, som, hvis de begås i Liechtenstein, ikke vil kunne straffes med frihedsberøvelse i henhold til lovgivningen i Liechtenstein (protokollens artikel 5, stk. 5).
  • [3]  Norge fik 6 måneder, Island fik 4 uger, Schweiz fik 24 måneder til at acceptere og anvende de fremtidige Schengenregler.

UDTALELSE I FORM AF EN SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Jean-Marie Cavada

Formand for

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om retsgrundlaget for Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (KOM(2006)0752 - 2006/0251(CNS))

Kære formand

Med skrivelse af 21. marts 2007 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 35, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 11. juni 2007.

Som det påpeges i den nævnte skrivelse, godkendte Parlamentet den 13. oktober 2005 indgåelsen af en aftale med Schweiz om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, under henvisning til Retsudvalgets udtalelse herom, ifølge hvilken EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, var det korrekte retsgrundlag.

De foreliggende forslag vedrører indgåelse af en protokol til aftalen med Schweiz med henblik på at sætte Fyrstendømmet Liechtenstein i stand til at tiltræde aftalen.

Udvalget om Borgernes Rettigheder bemærker, at Liechtensteins tiltrædelse allerede er foregrebet i artikel 16 i hovedaftalen (Schengen-aftalen med Schweiz).

Udvalget bemærker endvidere, at spørgsmålet om Parlamentets fornyede samtykke opstår, fordi protokollen indebærer, at Liechtenstein som kontraherende part skal være medlem af de blandede udvalg, som dermed udvides. Dette ræsonnement underbygges af, at disse udvalg har en beslutningstagende rolle i forhold til protokollen.

Udvalget henleder Retsudvalgets opmærksomhed på, at de juridiske argumenter for at anvende artikel 300, stk. 3, andet afsnit (samstemmende udtalelse) som det korrekte retsgrundlag i stedet for 300, stk. 3, første afsnit (høring), som Parlamentet fremførte i forbindelse med indgåelsen af hovedaftalen med Schweiz, også kan anvendes på indgåelsen af protokollen.

De relevante bestemmelser i EF-traktaten:

Artikel 300, stk. 3

3. Med undtagelse af de aftaler, der er omhandlet i artikel 133, stk. 3, indgår Rådet aftalerne efter høring af Europa-Parlamentet, herunder i tilfælde, hvor aftalen angår et område, hvor fremgangsmåden i artikel 251 eller artikel 252 skal følges for vedtagelsen af interne regler. Europa-Parlamentet afgiver sin udtalelse inden for en frist, som Rådet kan fastsætte under hensyntagen til, hvor meget sagen haster. Hvis der ikke er afgivet udtalelse ved fristens udløb, kan Rådet træffe afgørelse.

Uanset bestemmelserne i første afsnit kræves der samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet for indgåelse af aftaler, som er omhandlet i artikel 310, og andre aftaler, hvorved der etableres en specifik institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer, samt aftaler, som har betydelige budgetmæssige virkninger for Fællesskabet, og aftaler, som medfører ændring af en retsakt, der er vedtaget efter fremgangsmåden i artikel 251.

Vurdering

Det afgørende spørgsmål er, om der ved den pågældende aftale etableres en specifik institutionel ramme med særlige samarbejdsprocedurer.

Rent indledningsvist skal det bemærkes, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt ifølge Domstolens faste praksis[1] skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder navnlig retsaktens formål og indhold.

Forslagene vedrører specifikt undertegnelse af en protokol om Liechtensteins tiltrædelse af en allerede indgået aftale med Det Schweiziske Forbund.

Domstolen har endnu ikke fortolket begrebet "specifik institutionel ramme", som omhandlet i artikel 300, stk. 3, andet afsnit, men Retsudvalget har i forbindelse med hovedaftalen vurderet, at denne krævede Parlamentets samstemmende udtalelse i henhold til artikel 300, stk. 3, andet afsnit, fordi den helt klart etablerede en "specifik institutionel ramme" (de heri omhandlede blandede udvalg indebar nemlig, at der oprettedes en organisatorisk struktur med beføjelse til at træffe afgørelser, der var bindende for aftalens parter, navnlig om vedligeholdelse af aftalen og om bilæggelse af tvister).

Det kan endvidere bemærkes, at protokoller almindeligvis indgås med samme retsgrundlag som hovedaftalen.

Endelig skal det påpeges, at den institutionelle ramme i sig selv vil undergå en formel ændring, når protokollen indgås, fordi de blandede udvalg vil blive udvidet med nye medlemmer, der repræsenterer Liechtenstein. Det må vurderes, at forslagene til Rådets afgørelse i den nævnte udstrækning indebærer en ændring af den "specifikke institutionelle ramme", der blev etableret i hovedaftalen, og der derfor bør henvises til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit.

Konklusion

Det må i lyset af ovenstående betragtninger vurderes, at forslagene til Rådets afgørelse indebærer en ændring af den "specifikke institutionelle ramme", der blev etableret i hovedaftalen, som den foreslåede protokol er en integrerende del af.

På mødet den 11. juni 2007 vedtog Retsudvalget derfor enstemmigt[2] at henstille, at retsgrundlaget ændres til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, andet afsnit, der kræver Parlamentets samstemmende udtalelse frem for blot høring af Parlamentet.

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani

  • [1]  Se sag C-338/01 Kommissionen mod Rådet, Sml. 2004 I, s.7829, præmis 54; Sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2003 I, s. 8913, præmis 38; Sag C-62/88, Grækenland mod Rådet, Sml. 1990 I, s. 1527, præmis 62.
  • [2]  Til stede ved den endelige afstemning: Cristian Dumitrescu (mødeformand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (næstformand), Manuel Medina Ortega (rådgivende ordfører), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina og Tadeusz Zwiefka.

PROCEDURE

Titel

Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem EU, EF og Schweiz om Schweiz’ associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

Referencer

KOM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS)

Dato for høring af EP

28.2.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

13.3.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

13.3.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

27.2.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

Anfægtelse af retsgrundlaget

       Dato for udtalelse fra JURI

JURI

11.6.2007

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Dato for vedtagelse

29.5.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manolis Mavrommatis

Dato for indgivelse

9.6.2008