ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

10. 6. 2008 - (KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Timothy Kirkhope

Postup : 2007/0243(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0248/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů

(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0709),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 71 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0418/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0248/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Vzhledem k tomu, že je nezbytné vytvořit účinnou hospodářskou soutěž mezi zúčastněnými dopravci a mateřskými dopravci a zajistit dodržování zásady nediskriminace mezi leteckými dopravci bez ohledu na to, zda se účastní na počítačovém rezervačním systému;

Odůvodnění

Kodex by měl být navržen tak, aby podporoval hospodářskou soutěž a zároveň bránil diskriminaci leteckých společností počítačovými rezervačními systémy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Aby byly na trhu zajištěny transparentní a srovnatelné podmínky hospodářské soutěže, měli by mateřští dopravci podléhat zvláštním pravidlům, pokud se jako kapitáloví investoři účastní na počítačovém rezervačním systému;

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že mateřští dopravci by měli splňovat doplňující pravidla, např. pravidla uvedená v článku 10, aby se tak zabránilo narušení trhu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c) Měla by být uplatňována pravidla a postupy hospodářské soutěže ES, aby nebylo zneužito dominantní postavení ze strany jednoho nebo více mateřských dopravců;

Odůvodnění

Je třeba posílit odkaz na obecná pravidla hospodářské soutěže. Kodex chování je pouze doplňuje, nikoliv nahrazuje.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Prodejci systémů by měli zřetelně oddělit počítačové rezervační systémy od interního rezervačního systému jakékoli letecké společnosti a nerezervovat distribuční prostředky pro své mateřské dopravce, aby mateřský dopravce neměl k počítačovému rezervačnímu systému zvýhodněný přístup.

(6) Prodejci systémů by měli zřetelně oddělit počítačové rezervační systémy od interního rezervačního systému letecké společnosti nebo jakéhokoli jiného druhu rezervačního systému a nerezervovat distribuční prostředky pro své mateřské dopravce, aby mateřský dopravce neměl k počítačovému rezervačnímu systému zvýhodněný přístup.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Používání nestranného zobrazení zvyšuje transparentnost produktů a služeb dopravy nabízených zúčastněnými dopravci a posiluje důvěru zákazníka;

Odůvodnění

Kritéria pro řazení musí být spravedlivá a jejich cílem musí být pomoc cestovní kanceláři, aby mohla spotřebiteli poskytnout nejsrozumitelnější výběr možností cestování.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Prodejci systémů by měli zajistit, aby marketingové údaje z počítačových rezervačních systémů byly dostupné všem zúčastněným dopravcům bez jakékoli diskriminace, a poskytovatelé dopravních služeb by neměli mít možnost s těmito údaji nepřípustně ovlivnit volbu cestovní kanceláře.

(8) Prodejci systémů by měli zajistit, aby marketingové údaje z počítačových rezervačních systémů byly dostupné všem zúčastněným dopravcům bez jakékoli diskriminace, a poskytovatelé dopravních služeb by neměli mít možnost s těmito údaji nepřípustně ovlivnit volbu cestovní kanceláře ani volbu zákazníka.

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9a. Informace o autobusové dopravě pro produkty letecké dopravy nebo produkty železniční dopravy zobrazované společně s produkty letecké dopravy by se v budoucnu měly objevovat na základním zobrazení počítačového rezervačního systému.

Pozměňovací návrh  8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9b. Počítačový rezervační systém by měl v budoucnu obsahovat snadno srozumitelné informace o emisích CO2 a spotřebě paliva daného letu. Tyto informace by mohly být uvedeny jako údaj o průměrné spotřebě paliva na osobu/litr/100 km a jako průměrné množství emisí CO2 na osobu/g/km, přičemž by mohly být srovnány s údaji nejlepšího alternativního vlakového/autobusového spojení v případě cest kratších než 5 hodin.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se vztahuje na jakýkoli počítačový rezervační systém obsahující produkty letecké dopravy, je-li nabízen k používání nebo používán na území Společenství.

Toto nařízení se vztahuje na jakýkoli počítačový rezervační systém obsahující produkty letecké dopravy, je-li nabízen k používání nebo používán ve Společenství.

Odůvodnění

Se službami železniční a letecké dopravy by mělo být zacházeno stejně.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se rovněž vztahuje na produkty železniční dopravy zahrnuté vedle produktů letecké dopravy do základního zobrazení počítačového rezervačního systému.

 

Toto nařízení se rovněž vztahuje na produkty železniční dopravy zahrnuté vedle produktů letecké dopravy do základního zobrazení počítačového rezervačního systému, pokud jsou nabízeny pro užití nebo jsou užívány na území Společenství.

Odůvodnění

Se službami železniční a letecké dopravy by mělo být zacházeno stejně.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(d) „počítačovým rezervačním systémem“ počítačový systém obsahující informace mimo jiné o letových řádech, volné kapacitě, tarifech a souvisejících službách více než jednoho leteckého přepravce s možností nebo bez možnosti provádět rezervace nebo vystavovat letenky, jsou-li některé nebo všechny tyto služby dostupné předplatitelům;

(d) „počítačovým rezervačním systémem“ počítačový systém obsahující informace mimo jiné o letových řádech, volné kapacitě a tarifech více než jednoho leteckého přepravce s možností nebo bez možnosti provádět rezervace nebo vystavovat letenky, jsou-li některé nebo všechny tyto služby dostupné předplatitelům;

Odůvodnění

Stávající znění vede k nedorozumění, co se týká definice počítačového rezervačního systému a s ním spojených služeb dostupných pro předplatitele.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. – 2 písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, který přímo či nepřímo, sám nebo společně s dalšími subjekty vlastní nebo účinně kontroluje prodejce systému, jakož i jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, kterého vlastní nebo účinně kontroluje;

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, který přímo či nepřímo, sám nebo společně s dalšími subjekty kontroluje prodejce systému nebo má účast na jeho kapitálu či zákonná práva a zastoupení ve správní radě, dozorčí radě nebo jakémkoli jiném správním orgánu prodejce systému, jakož i jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, kterého vlastní nebo kontroluje;

Odůvodnění

Definice by měla být objasněna a rozšířena, aby bylo zajištěno, že bude náležitě brán v úvahu vliv dopravců v důsledku účasti na kapitálu prodejců systému. Oprávněně lze usuzovat, že výhody, které letecké společnosti očekávají od vlastnictví počítačových rezervačních systémů souvisejí více s výhodami v rámci „hospodářské soutěže“ než s náklady. Riziko zneužití je vysoké zejména tehdy, když se dominantní letecká společnost účastní na dominantním počítačovém rezervačním systému. Stanovit hranici, po jejímž překročení je možné předpokládat riziko diskriminace, by bylo obtížné. Mateřští dopravci by neměli mít příliš velký vliv na provozovatele počítačového rezervačního systému. Proto jsou v zájmu spravedlnosti a transparentnosti požadována přísnější pravidla pro mateřské dopravce.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) „účastí na kapitálu prodejce systému“ kombinace čisté hospodářské hodnoty investice provozovatele letecké nebo železniční společnosti v prodejci systému ve spojení s hodnotou vlastnických práv tohoto provozovatele v prodejci systému.

Odůvodnění

Pouhá hospodářská investice do počítačového rezervačního systému by neměla provozovatele letecké nebo železniční společnosti definovat jako „mateřského dopravce“. Provozovatel letecké nebo železniční společnosti je považován za „mateřského dopravce“, pouze pokud je dotčená investice spojena s nabytím vlastnických práv, což vede k souladu s článkem 10. To znamená, že jsou zohledněny případy nahodilých investic, které neumožňují ovlivňovat činnost prodejce systému.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(h) „účinnou kontrolou“ vztah vzniklý na základě práv, smluv nebo jiných prostředků, které samostatně nebo společně a s ohledem na věcné a právní skutečnosti zakládají možnost přímého nebo nepřímého rozhodujícího vlivu na podnik, zejména pomocí:

(h) „kontrolou“ vztah vzniklý na základě práv, smluv nebo jiných prostředků, které samostatně nebo ve vzájemné kombinaci a s ohledem na věcné a právní skutečnosti zakládají možnost rozhodujícího vlivu na podnik, zejména pomocí:

(i) užívacího práva ke všem aktivům podniku nebo jejich části;

(i) vlastnického nebo užívacího práva ke všem aktivům podniku nebo jejich části;

(ii) práv nebo smluv, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku nebo které poskytují rozhodující vliv na obchodní řízení podniku;

(ii) práv nebo smluv, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování nebo rozhodování orgánů podniku;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zdůrazňuje podobnost kodexu chování s politikou hospodářské soutěže. Použití stejných definic jako v nařízení o spojování podniků se umožňuje použít stejná kritéria pro posouzení kontroly.

Vzhledem k tomu, že tato kritéria se při kontrole fúzí velmi osvědčila, uplatňují se na počítačové rezervační systémy přímo, zejména proto, že jsou uznané jako obecné směry pro posuzování kontrolních struktur v politice hospodářské soutěže.

Menšinová vlastnictví, byť s velmi malým vlastnickým podílem, mohou zakládat status „mateřského dopravce“, pokud umožňují ovlivňovat přijímání strategických rozhodnutí počítačového rezervačního systému. Bude tomu tak v případě, pokud má letecký dopravce možnost vykonávat rozhodujícím způsobem ovlivňovat počítačový rezervační systém, tzn. je schopen zablokovat opatření, která určují strategické obchodní chování počítačového rezervačního systému.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) neklade v žádné smlouvě se zúčastněným dopravcem nepřiměřené podmínky a nepožaduje přijetí dodatečných podmínek, které vzhledem ke své povaze nebo obchodním zvyklostem nesouvisí s účastí v jeho počítačovém rezervačním systému;

a) neklade v žádné smlouvě se zúčastněným dopravcem diskriminační podmínky a nepožaduje přijetí dodatečných podmínek, které vzhledem ke své povaze nebo obchodním zvyklostem nesouvisí s účastí v jeho počítačovém rezervačním systému;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit nedorozumění, pokud jde o pojem „nepřiměřené“.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nepodmiňuje účast ve svém počítačovém rezervačním systému tím, že se zúčastněný dopravce nesmí zároveň účastnit jiného systému.

b) nepodmiňuje účast ve svém počítačovém rezervačním systému tím, že se zúčastněný dopravce nesmí zároveň účastnit jiného systému nebo že se zúčastněný dopravce nesmí svobodně účastnit alternativních rezervačních systémů, jako je vlastní internetový rezervační systém a klientská telefonní centra.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby počítačový rezervační systém mohl obejít vyjednávací svobodu letecké společnosti tím, že zcela zakáže účast letecké společnosti ve svém systému, pokud neomezí užívání jiných rezervačních prostředků.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Existence a rozsah přímé nebo nepřímé kapitálové účasti leteckého dopravce nebo provozovatele železniční dopravy v prodejci systému, nebo prodejce systému v leteckém dopravci nebo provozovateli železniční dopravy, jakož i kontrola, která z této účasti vyplývá, musí být zveřejňovány.

Odůvodnění

Takové informace by měly být zveřejňovány, aby mohla být použita ustanovení článků 3 a 10, a také z důvodu transparentnosti vztahů mezi prodejci systému a leteckými dopravci.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Prodejce systému nevyhrazuje zvláštní postup pro zadávání a/nebo zpracování údajů ani žádný jiný distribuční prostředek ani jejich zdokonalené verze pro jednoho nebo několik svých mateřských dopravců.

1. Prodejce systému nevyhrazuje zvláštní postup pro zadávání a/nebo zpracování údajů ani žádný jiný distribuční prostředek ani jejich změny pro jednoho nebo několik zúčastněných dopravců, včetně svých mateřských dopravců. Prodejce systému poskytuje informace o veškerých změnách svého distribučního systému a postupu pro zadávání a/nebo zpracování údajů všem zúčastněným dopravcům.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh posiluje zásadu nediskriminace mezi leteckými dopravci s ohledem na distribuční prostředky. Všichni letečtí dopravci by měli mít přístup k nejnovějším technologickým zlepšením. Aby se zajistila transparentnost, pokud jde o dostupné systémy, měl by o nich počítačový rezervační systém poskytovat informace všem dopravcům.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Prodejce systému poskytne pro každou jednotlivou transakci procházející jeho počítačovým rezervačním systémem jedno nebo více základních zobrazení, která budou obsahovat údaje poskytnuté zúčastněnými dopravci a zobrazovat je neutrálním, vyčerpávajícím, nediskriminačním a nestranným způsobem. Kritéria pro řazení informací nesmějí mít přímou ani nepřímou souvislost s totožností dopravce a musí být uplatňována bez diskriminace na všechny zúčastněné dopravce. Základní zobrazení musí odpovídat pravidlům uvedeným v příloze I.

1. Prodejce systému poskytne pro každou jednotlivou transakci procházející jeho počítačovým rezervačním systémem jedno nebo více základních zobrazení, která budou obsahovat údaje poskytnuté zúčastněnými dopravci a zobrazovat je neutrálním, vyčerpávajícím, nediskriminačním a nestranným způsobem a bez zvýhodňování. Kritéria pro řazení informací nesmějí mít přímou ani nepřímou souvislost s totožností dopravce a musí být uplatňována bez diskriminace na všechny zúčastněné dopravce. Základní zobrazení nesmí úmyslně klamat spotřebitele a měla by být snadno dostupná a odpovídat pravidlům uvedeným v příloze I.

Odůvodnění

Je potřeba zahrnout koncepci protekcionismu, která není v původní formulaci Komise zohledněna. Původní znění je nepřesné a mohlo by vést k rozdílným výkladům.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro informace poskytované počítačovým rezervačním systémem použije předplatitel neutrální zobrazení v souladu s odstavcem 1, ledaže je vyžadováno jiné zobrazení podle požadavků spotřebitele.

2. Pro informace poskytované počítačovým rezervačním systémem spotřebiteli použije předplatitel neutrální zobrazení v souladu s odstavcem 1, ledaže je vyžadováno jiné zobrazení podle požadavků spotřebitele.

Odůvodnění

Je potřeba vyjasnit původní pozměňovací návrh zpravodaje. Nové znění brání nesprávnému výkladu, že předplatitel nesmí použít informace z žádného jiného zdroje než ze zobrazení počítačového rezervačního systému.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Lety provozované leteckými dopravci, na něž se vztahuje zákaz provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 2111/2005, musí být v zobrazení jasně a konkrétně označené.

Odůvodnění

Tím se usnadní provádění nařízení č. 2111/2005 a nejlepším způsobem zajistí jeho cíle.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Prodejce systému zavede v zobrazování počítačového rezervačního systému zvláštní symbol, jehož prostřednictvím budou uživatelé moci zjistit informace o totožnosti provozujícího leteckého dopravce stanoveného podle článku 11 nařízení 2111/2005.

Odůvodnění

Je důležité, aby uživatelé počítačového rezervačního systému (cestovní kanceláře nebo široká veřejnost) byli v souladu s nařízením č. 2111/2005 upozorněni na lety provozované dopravci, kteří jsou uvedeni na černé listině EU.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tento článek se nevztahuje na počítačový rezervační systém používaný leteckou společností či provozovatelem železniční dopravy nebo skupinou leteckých společností či provozovatelů železniční dopravy v jejich vlastních kancelářích a prodejních místech, která jsou jako vlastní jasně označena.

3. Tento článek se nevztahuje na počítačový rezervační systém používaný leteckou společností či provozovatelem železniční dopravy nebo skupinou leteckých společností či provozovatelů železniční dopravy v jejich vlastních kancelářích, prodejních místech nebo na vlastních internetových stránkách, které jsou jako vlastní jasně označené.

Odůvodnění

Toto není vhodný rámec k řešení problémů v souvislosti s vlastními internetovými stránkami dopravců.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Prodejce systému neukládá ve smlouvě s předplatitelem nepřiměřené podmínky, např. nebrání předplatiteli předplatit nebo používat jiný systém či systémy, nepožaduje přijetí dodatečných podmínek, které nesouvisejí s předplacením používání jeho počítačového rezervačního systému, neukládá předplatiteli povinnost přijmout nabízené technické nebo programové vybavení.

1. Prodejce systému neukládá ve smlouvě s předplatitelem diskriminační podmínky, např. nebrání předplatiteli předplatit nebo používat jiný systém či systémy, nepožaduje přijetí dodatečných podmínek, které nesouvisejí s předplacením používání jeho počítačového rezervačního systému, neukládá předplatiteli povinnost přijmout nabízené technické nebo programové vybavení.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit nedorozumění, pokud jde o pojem „nepřiměřené“.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prodejci systémů mohou poskytnout údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje za těchto podmínek:

1. Prodejci systémů mohou poskytnout údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje za podmínky, že dané údaje jsou nabízeny včas a bez jakékoli diskriminace všem zúčastněným dopravcům včetně mateřských dopravců. Údaje se mohou a na žádost musí týkat všech zúčastněných dopravců a/nebo předplatitelů;

a) dané údaje jsou nabízeny včas a bez jakékoli diskriminace všem zúčastněným dopravcům včetně mateřských dopravců. Údaje se mohou a na žádost musí týkat všech zúčastněných dopravců a/nebo předplatitelů;

2. Zúčastnění dopravci nesmí těmito údaji nepřípustně ovlivnit volbu předplatitele.

b) pokud dané údaje vyplývají z používání distribučních prostředků počítačového rezervačního systému předplatitelem usazeným na území Evropské unie, nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci daného předplatitele.

3. Pokud dané údaje vyplývají z používání distribučních prostředků počítačového rezervačního systému předplatitelem usazeným ve Společenství, nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci daného předplatitele s výjimkou případů, kdy předplatitel a prodejce systému souhlasí s podmínkami pro přiměřené využití těchto údajů.

 

4. Každá dohoda mezi předplatitelem/předplatiteli a prodejcem/prodejci systému o datových páskách s marketingovými informacemi (MIDT) se zveřejní.

 

Odůvodnění

Cestovní kanceláře by měly mít možnost svobodně vyjednávat o tom, zda jejich totožnost bude obsažena na datových páskách s marketingovými informacemi (MIDT). Čl. 7 písm. b) ve stávajícím nařízení neexistuje. Čl. 7 písm. b), tak jak je navržen, sníží transparentnost trhu, neboť omezí informace o trhu, které mohou počítačové rezervační systémy šířit. Kromě toho budou omezené údaje o trhu stále šířeny prostřednictvím systému IATA, na který se toto nařízení nevztahuje. Čl. 7 písm. b) tak vytvoří monopol systému IATA a vyšší náklady na údaje o trhu povedou k růstu cen pro spotřebitele. Tento pozměňovací návrh ochrání cestovní kanceláře před zneužíváním ze strany leteckých společností a zároveň zachová soutěž údajů o trhu, z čehož budou mít prospěch zákazníci, díky nižším cenám.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) Dohoda či dohody mezi předplatiteli a prodejcem systému o datových páskách s marketingovými informacemi (MIDT) může obsahovat systém kompenzací pro předplatitele.

Odůvodnění

Dohody mezi cestovními kancelářemi a počítačovým rezervačním systémem o datových páskách s marketingovými informacemi (MIDT) by měly umožňovat kompenzace, včetně odměny.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise sleduje, zda prodejci systému ve třetích zemích nezacházejí s leteckými dopravci Společenství diskriminačním nebo nerovným způsobem.

 

Komise na žádost členského státu nebo ze své vlastní iniciativy prošetří potenciální případy diskriminace dopravců EU v počítačových rezervačních systémech třetích zemí. Je-li taková diskriminace odhalena, Komise před přijetím rozhodnutí informuje členské státy a zúčastněné strany, vyžádá si jejich připomínky a případně uspořádá setkání příslušných odborníků z členských států.

Odůvodnění

Problematika šetření diskriminačního nebo nerovného zacházení prodejců systému s leteckými dopravci Společenství mimo EU by měla být sledována Komisí.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Mateřský dopravce nesmí diskriminovat konkurenční počítačové rezervační systémy tím, že jim odmítne poskytnout na žádost a včas stejné informace o letových řádech, tarifech a volné kapacitě týkající se jeho vlastních produktů dopravy, které poskytuje do vlastního počítačového rezervačního systému, nebo tím, že odmítne distribuovat své produkty dopravy prostřednictvím jiného počítačového rezervačního systému, nebo tím, že odmítne přijmout nebo potvrdit včas rezervaci provedenou prostřednictvím konkurenčního počítačového rezervačního systému pro některý ze svých produktů dopravy distribuovaných také prostřednictvím svého počítačového rezervačního systému. Mateřský dopravce je povinen přijmout a potvrdit výlučně rezervace, které odpovídají jeho tarifům a podmínkám.

1. Mateřský dopravce nesmí podle zásady reciprocity diskriminovat konkurenční počítačové rezervační systémy tím, že jim odmítne poskytnout na žádost a včas stejné informace o letových řádech, tarifech a volné kapacitě týkající se jeho vlastních produktů dopravy, které poskytuje do vlastního počítačového rezervačního systému, nebo tím, že odmítne distribuovat své produkty dopravy prostřednictvím jiného počítačového rezervačního systému, nebo tím, že odmítne přijmout nebo potvrdit včas rezervaci provedenou prostřednictvím konkurenčního počítačového rezervačního systému pro některý ze svých produktů dopravy distribuovaných také prostřednictvím svého počítačového rezervačního systému. Mateřský dopravce je povinen přijmout a potvrdit výlučně rezervace, které odpovídají jeho tarifům a podmínkám.

Odůvodnění

Do vztahů mezi počítačovými rezervačními systémy je žádoucí zavést ustanovení o reciprocitě.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Konkurenční počítačový rezervační systém oproti tomu nesmí odmítnout uchovávání informací o letových řádech, tarifech a volných místech, pokud jde o přepravní služby poskytované dopravcem, který spolupracuje s jiným počítačovým rezervačním systém, za stejných podmínek, které se vztahují na jeho ostatní zákazníky a předplatitele na jakémkoli trhu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit vztahy mezi konkurenčními počítačovými rezervačními systémy.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

2. Mateřský dopravce není povinen nést v této souvislosti jakékoli náklady s výjimkou nákladů na obnovu informací, které mají být poskytnuty, a nákladů na přijaté rezervace. Rezervační poplatek splatný počítačovému rezervačnímu systému za rezervaci přijatou a uskutečněnou v souladu s odstavcem 1 nesmí převyšovat poplatek účtovaný stejným nebo vlastním počítačovým rezervačním systémem jiným zúčastněným dopravcům za obdobnou transakci.

2. Mateřský dopravce není povinen nést v této souvislosti jakékoli náklady s výjimkou nákladů na obnovu informací, které mají být poskytnuty, a nákladů na přijaté rezervace. Rezervační poplatek splatný počítačovému rezervačnímu systému za rezervaci přijatou a uskutečněnou v souladu s odstavcem 1 tohoto článku musí odpovídat poplatku, který stejný počítačový rezervační systém účtuje jiným zúčastněným dopravcům za obdobné transakce.

 

Komise je oprávněna kdykoli po prodejci systému požadovat, aby jí poskytnul veškeré informace, které považuje za nezbytné k tomu, aby zajistila dodržování tohoto odstavce daným prodejcem.

Odůvodnění

V textu je třeba vyjasnit skutečnost, že poplatky zaplacené mateřským dopravcem nesmějí převyšovat poplatky, které témuž počítačovému rezervačnímu systému platí (za obdobné transakce) ostatní zúčastnění dopravci. Mateřští dopravci a počítačové rezervační systémy musí být dostatečně pružné, aby mohli jednat v zájmu spotřebitelů. Tato volnost ve vyjednávání nesmí vést k soustavnému konkurenčnímu zvýhodnění mateřského dopravce, ani jeho konkurence.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3. Mateřský dopravce nesmí přímo ani nepřímo spojovat používání určitého počítačového rezervačního systému předplatitelem v souvislosti s prodejem svých produktů dopravy s platbou provize nebo jinou pobídkou či odrazujícím opatřením.

3. Mateřský dopravce nesmí přímo ani nepřímo zvýhodňovat vlastní počítačový rezervační systém tím, že v souvislosti s prodejem svých produktů dopravy spojí používání určitého počítačového rezervačního systému předplatitelem s platbou provize nebo jinou pobídkou či odrazujícím opatřením.

Odůvodnění

Mateřský dopravce nesmí být vyloučen z vyjednávání s počítačovými rezervačními systémy, ke kterým není přidružen. Vůči těmto systémům má stejné postavení jako ostatní dopravci. Toto vyjednávání však nesmí vést ke zvýhodnění vlastního počítačového rezervačního systému.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

4. Mateřský dopravce nesmí přímo ani nepřímo od předplatitele požadovat, aby pro prodej nebo vystavování letenek či jízdenek pro kterýkoli z produktů dopravy, který dopravce přímo nebo nepřímo nabízí, používal určitý počítačový rezervační systém.

4. Mateřský dopravce nesmí přímo ani nepřímo zvýhodňovat vlastní počítačový rezervační systém tím, že bude od předplatitele požadovat, aby pro prodej nebo vystavování letenek či jízdenek pro kterýkoli z produktů dopravy, který dopravce přímo nebo nepřímo nabízí, používal určitý počítačový rezervační systém.

Odůvodnění

Mateřský dopravce nesmí být vyloučen z jednání s počítačovými rezervačními systémy, ke kterým není přidružen. Vůči těmto systémům má stejné postavení jako ostatní dopravci. Toto vyjednávání však nesmí vést ke zvýhodnění vlastního počítačového rezervačního systému.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Osobní údaje se zpracovávají při používání počítačového rezervačního systému výlučně za účelem provádění rezervací nebo vystavování letenek či jízdenek k produktům dopravy. V souvislosti se zpracováním těchto údajů se počítačový rezervační systém považuje za správce údajů podle čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES.

1. Osobní údaje shromážděné při používání počítačového rezervačního systému za účelem provádění rezervací nebo vystavování letenek či jízdenek k produktům dopravy se zpracovávají pouze způsobem, který je slučitelný s těmito účely. V souvislosti se zpracováním těchto údajů se prodejce systému považuje za správce údajů podle čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES. Počítačový rezervační systém oddělí osobní údaje požadované pro jmennou evidenci cestujících nebo pro komerční použití, které jsou definovány pojmem „smíšené údaje“, od veškerých ostatních informací o cestujících, jež jsou v systému dostupné. Tyto osobní údaje nesmí být zpřístupněny jiným subjektům, pokud k tomu nedá dotčená osoba či organizace výslovný písemný souhlas.

Odůvodnění

Použitím správné definice „prodejce systému“ místo výrazu„ počítačový rezervační systém“ který není právním termínem, se zlepší právní jednoznačnost.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 8 směrnice 95/46/ES jsou zpracovávány, pouze pokud subjekt údajů udělil k jejich zpracování svůj výslovný souhlas.

3. Zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 8 směrnice 95/46/ES jsou zpracovávány, pouze pokud subjekt údajů udělil k jejich zpracování svůj výslovný informovaný souhlas.

Odůvodnění

Souhlas se musí zakládat na přiměřených informacích.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

5. Údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje poskytnuté počítačovým rezervačním systémem nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci fyzické osoby, případně organizace nebo společnosti, jejímž jménem osoba jedná.

5. Údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje poskytnuté prodejcem systému nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci fyzické osoby, případně organizace nebo společnosti, jejímž jménem osoba jedná.

Odůvodnění

Použitím správné definice „prodejce systému“ místo výrazu„ počítačový rezervační systém“ který není právním termínem, se zlepší právní jednoznačnost.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

7. Každý subjekt údajů má právo na bezplatný přístup k údajům, které se ho týkají, bez ohledu na to, zda údaje uchovává počítačový rezervační systém nebo předplatitel.

7. Každý subjekt údajů má právo na bezplatný přístup k údajům, které se ho týkají, bez ohledu na to, zda údaje uchovává prodejce systému nebo předplatitel.

Odůvodnění

Použitím správné definice „prodejce systému“ místo výrazu„ počítačový rezervační systém“ který není právním termínem, se zlepší právní jednoznačnost.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 8

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

8. Práva přiznaná tímto článkem jsou doplňkem a nadstavbou k právům subjektů údajů stanoveným směrnicí 95/46/ES a vnitrostátními předpisy přijatými podle této směrnice.

8. Práva přiznaná tímto článkem jsou doplňkem a nadstavbou k právům subjektů údajů stanoveným směrnicí 95/46/ES, vnitrostátními předpisy přijatými podle této směrnice a ustanoveními mezinárodních dohod, jejichž smluvní stranou je Evropská unie.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 9

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

9. Ustanovení tohoto nařízení upřesňují a doplňují směrnici 95/46/ES pro účely uvedené v článku 1. Není-li stanoveno jinak, použijí se definice uvedené v dané směrnici. Nepoužijí-li se zvláštní ustanovení pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním počítačového rezervačního systému stanovená tímto článkem, nejsou tímto nařízením dotčena ustanovení uvedené směrnice a vnitrostátních předpisů přijatých podle ní členskými státy.

9. Ustanovení tohoto nařízení upřesňují a doplňují směrnici 95/46/ES pro účely uvedené v článku 1. Není-li stanoveno jinak, použijí se definice uvedené v dané směrnici. Nepoužijí-li se zvláštní ustanovení pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním počítačového rezervačního systému stanovená tímto článkem, nejsou tímto nařízením dotčena ustanovení uvedené směrnice, vnitrostátních předpisů přijatých podle ní členskými státy ani mezinárodních dohod, jejichž smluvní stranou je Evropská unie.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 9 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Pokud prodejce systému provozuje databáze v různých kapacitách, jako je počítačový rezervační systém nebo hosting pro letecké společnosti, musí být přijata technická a organizační opatření, aby se zabránilo vzájemnému propojení databází a aby se zajistila dostupnost osobních údajů pouze pro konkrétní účel, pro který byly shromážděny.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh posiluje hranici mezi počítačovým rezervačním systémem a hostingovými činnostmi.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

Audit

 

1. Každý prodejce systému, na jehož kapitálu se účastní letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, předkládá každé tři roky a kromě toho i na žádost Komise nezávislou auditorskou zprávu obsahující podrobnosti o vlastnické struktuře a modelu řízení. Náklady spojené s auditorskou zprávou nese prodejce systému.

 

2. Prodejce systému zajistí, aby technický soulad jeho počítačového rezervačního systému s články 4, 7, 11 a případně 10 zkontroloval jednou za rok nezávislý auditor. Každý prodejce systému předloží auditorskou zprávu Komisi jednou za tři roky a kromě toho i na její žádost. Náklady spojené s auditorskou zprávou nese prodejce systému.

 

3. Každý letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy s přímým vlastnickým podílem na kapitálu prodejce systému předkládá každé tři roky a mimo to i na žádost Komise nezávislou auditorskou zprávu obsahující podrobnosti o jeho zapojení do struktur prodejce systému a jeho modelu řízení. Náklady spojené s auditorskou zprávou nese letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy.

 

4. Prodejce systému informuje zúčastněné dopravce a Komisi o totožnosti auditora alespoň tři měsíce před potvrzením jeho jmenování. Pokud do jednoho měsíce od oznámení žádný ze zúčastněných dopravců nepodá námitku vůči schopnosti auditora plnit úkoly požadované na základě tohoto článku, Komise potvrdí způsobilost tohoto auditora. V opačném případě Komise do dalších dvou měsíců a po konzultaci s auditorem, prodejcem systému a jakoukoli další stranou, která uplatňuje legitimní zájem, rozhodne, zda je nutné auditora nahradit.

 

5. Auditor má kdykoli přístup ke všem programům, postupům, operacím a ochranným opatřením použitým v počítačích nebo v počítačových systémech, jejichž prostřednictvím prodejce systému poskytuje své distribuční prostředky.

 

6. Komise posoudí zprávy uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 s cílem přijmout veškerá nezbytná opatření v souladu s článkem 12.

Odůvodnění

Pokud jsou letecké společnosti stále úzce propojeny s počítačovými rezervačními systémy, je potřeba zajistit transparentní vlastnickou strukturu a model řízení těchto subjektů s cílem pomoci Komisi při dohledu na spravedlivou hospodářskou soutěž.

Auditorovi by měl být umožněn plný přístup k jejich strukturám, aby mohl vypracovat spravedlivé hodnocení. V textu jsou z předchozího kodexu převzata ustanovení týkající se auditu, která jsou nezbytná pro dosažení transparentnosti v tomto odvětví.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 11 a (nový) – odst. 7 (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

7. Komise na základě konzultací se zúčastněnými stranami vypracuje pokyny pro auditorskou zprávu uvedenou v odstavcích 1, 2 a 3.

Odůvodnění

Pokud jsou letecké společnosti stále úzce propojeny s počítačovými rezervačními systémy, je potřeba zajistit transparentní vlastnickou strukturu a model řízení těchto subjektů s cílem pomoci Komisi při dohledu na spravedlivou hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 11 a (nový) – odst. 8 (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

8. Komise potvrdí způsobilost auditora uvedeného v odstavcích 1, 2 a 3.

Odůvodnění

Za schválení auditora by měla odpovídat Komise.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Článek 12

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě stížnosti nebo z vlastního podnětu zjistí porušení tohoto nařízení, může svým rozhodnutím požadovat, aby dotyčné podniky nebo sdružení podniků takové protiprávní jednání ukončily.

Pokud Komise na základě stížnosti nebo z vlastního podnětu zjistí porušení tohoto nařízení, může svým rozhodnutím požadovat, aby dotyčné podniky nebo sdružení podniků takové protiprávní jednání ukončily. Vyšetřování týkající se možného porušení tohoto nařízení plně zohlední výsledky šetření podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Kodex chování počítačových rezervačních systémů nenahrazuje, ale pouze doplňuje stávající pravidla hospodářské soutěže, která se nadále použijí v plné míře.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Článek 13

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem plnění povinností svěřených jí tímto nařízením si může Komise prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků nebo sdružení podniků veškeré nezbytné informace.

Za účelem plnění povinností svěřených jí tímto nařízením si může Komise prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků nebo sdružení podniků veškeré nezbytné informace, které se týkají zejména záležitostí, na něž se vztahují články 4, 7, 11, avšak podléhají nejpřísnějším požadavkům na ochranu údajů v příslušném členském státě (příslušných členských státech).

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 17

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje Komise zprávu o jeho uplatňování, v níž posoudí potřebu zachování, změny nebo zrušení tohoto nařízení.

Do tří let po vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje Komise zprávu o jeho uplatňování, v níž posoudí potřebu zachování, změny nebo zrušení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Vzhledem k rychlému rozvoji počítačových systémů se mohou objevit nové technologie a nové distribuční prostředky, což si každý třetí rok vynutí provádění přezkumů podmínek uvedených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise předkládá Parlamentu a Radě každé dva roky zprávu o uplatňování článku 8, pokud jde o rovné zacházení ve třetích zemích, a navrhne jakékoli vhodné opatření s cílem zmírnit diskriminační podmínky, včetně uzavření nebo změny dvoustranných dohod o letecké dopravě mezi ES a třetími zeměmi.

Odůvodnění

Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch musí být každé dva roky předložena zpráva, v níž bude informován o tom, jak prodejci systému působící v třetích zemích zacházejí s leteckými dopravci. Pro řešení těchto situací nebo událostí představují dohody o letecké dopravě s třetími zeměmi zřejmě vhodný rámec.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Příloha I

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jsou-li v základním zobrazení zobrazeny tarify a/nebo je-li zvoleno řazení informací podle tarifů, musí tarify zahrnovat všechny příslušné povinné daně a poplatky splatné poskytovateli dopravních služeb.

1. Jsou-li v základním zobrazení uvedeny ceny a/nebo je-li zvoleno řazení informací podle cen, musí tyto ceny zahrnovat všechny příslušné tarify, daně, poplatky a příplatky splatné leteckému dopravci nebo provozovateli železniční dopravy, které jsou povinné a předvídatelné v době, zobrazení.

2. Při sestavování a výběru produktů dopravy pro určitou dvojici měst nesmí v základním zobrazení docházet k diskriminaci založené na skutečnosti, že jedno město obsluhují různá letiště a železniční stanice.

2. Při sestavování a výběru produktů dopravy pro určitou dvojici měst nesmí v základním zobrazení docházet k diskriminaci založené na skutečnosti, že jedno město obsluhují různá letiště a železniční stanice.

3. Jiné než pravidelné lety musí být jasně označeny. Spotřebitel je oprávněn získat na žádost základní zobrazení omezené pouze na pravidelné spoje nebo pouze na nepravidelné spoje.

3. Jiné než pravidelné lety musí být jasně označeny. Spotřebitel je oprávněn získat na žádost základní zobrazení omezené pouze na pravidelné spoje nebo pouze na nepravidelné spoje.

4. Lety s mezipřistáním musí být jasně označeny.

4. Lety s mezipřistáním musí být jasně označeny.

5. Jsou-li lety zajišťovány jiným leteckým dopravcem, než který je označen identifikačním kódem dopravce, musí být jasně označen dopravce skutečně zajišťující let. Tento požadavek platí ve všech případech s výjimkou krátkodobých ujednání ad hoc.

5. Jsou-li lety zajišťovány jiným leteckým dopravcem, než který je označen identifikačním kódem dopravce, musí být jasně označen dopravce skutečně zajišťující let. Tento požadavek platí ve všech případech s výjimkou krátkodobých ujednání ad hoc.

6. Informace o kombinovaných produktech – tj. předem připravených kombinacích dopravy s jinými službami, které nejsou doplňkové k dopravě, nabízených za celkovou cenu – nesmí být v základním zobrazení uvedeny.

6. Informace o kombinovaných produktech – tj. předem připravených kombinacích dopravy s jinými službami, které nejsou doplňkové k dopravě, nabízených za celkovou cenu – nesmí být v základním zobrazení uvedeny.

 

6a. Podle volby předplatitele se možnosti cest v základním zobrazení řadí podle tarifů, nebo v následujícím pořadí:

 

(i) přímé cesty řazené podle času odletu/odjezdu;

 

(ii) všechny ostatní cesty řazené podle celkové doby jejich trvání.

 

6b. S výjimkou ustanovení v odstavci 6e může základní zobrazení uvádět možnost cesty pouze jednou.

 

6c. Jsou-li možnosti cesty řazeny v souladu s odst. 6a body i) a ii), je nutné pro veškeré lety o celkové době trvání do 90 minut uvést na první obrazovce základního zobrazení nejvhodnější alternativní vlaková spojení, včetně přípojů.

 

6d. Pokud počítačový rezervační systém nabízí možnosti cest pro stejnou dvojici měst s navazujícími lety nebo v kombinaci pravidelné letecké a železniční dopravy, je na první obrazovce základního zobrazení vyznačena alespoň nejlepší možnost leteckého a vlakového spojení.

 

6e. Pokud letečtí dopravci provozují činnost na základě dohod o společném označování tras, musí být informace uvádějící jednotlivé identifikační kódy dopravců vyznačeny jasně a pouze jednou a je třeba označit dopravce, který provozuje aktuální let.

Odůvodnění

Bod 2 přílohy 1 se týká tarifů. Mohlo by to být zavádějící, neboť definice „tarifu“ nezahrnuje nezbytně veškeré položky ceny. S ohledem na maximální cenovou transparentnost by toto opatření bylo účinnější, pokud by se místo tarifu odkazovalo přímo na cenu.

V případě kratších vzdáleností by měly být na první obrazovce uváděny jako alternativa i vhodné vlakové spoje ve snaze podporovat ekologičtější způsob dopravy.

Jsou-li možnosti cest do místa určení nabízeny s navazujícími lety, mělo by základní zobrazení vyznačit případnou nejlepší možnost pravidelného leteckého a vlakového spojení.

Tento návrh umožňuje výjimku, pokud jde o dohody o společném označování tras (tzv. code share) s cílem neodrazovat od tohoto druhu dohod, které umožňují zejména menším leteckým dopravcům nabídnout svým cestujícím širší síť spojů. Je však důležité zabránit tomu, aby při zobrazování letů provozovaných v rámci společného označování tras nedocházelo k zahlcení obrazovky informacemi. Provozovatel počítačového rezervačního systému by proto měl své služby přizpůsobit technologické inovaci. Spotřebitel by měl mít z lepší informovanosti užitek.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů upravuje, jak jsou spravovány rezervace cest leteckými dopravci, provozovateli železniční dopravy, počítačovými rezervačními systémy a cestovními kancelářemi. Návrh, který je obsažen ve sdělení Komise, si klade za cíl přepracování kodexu ustaveného v roce 1989 nařízením č. 2299/89 ve znění nařízení č. 3089/93 a č. 323/99 posílením konkurence mezi počítačovými rezervačními systémy. Kodex se vztahuje zejména na rezervace letenek, ale i na železniční služby, které jsou zařazené do počítačového rezervačního systému pro leteckou dopravu.

Kodex chování vznikl za zcela odlišných podmínek na trhu, než jaké panují dnes. Převážná část rezervací letenek byla prováděna prostřednictvím počítačových rezervačních systémů, které většinou vlastnily a kontrolovaly letecké společnosti. Kodex chování byl zaveden, aby podpořil transparentnost a zabránil zneužití trhu nebo narušení hospodářské soutěže pomocí souboru ad hoc pravidel. Kodex však postupně přestává odpovídat novým podmínkám na trhu, deregulaci jiných trhů s počítačovými rezervačními systémy na světě, rozvoji alternativních distribučních prostředků a poklesu vlastnického podílu leteckých společností v počítačových rezervačních systémech.

V současné době se odhaduje, že roční obrat trhu, kterého dosahují společnosti poskytující služby počítačového rezervačního systému, činí téměř 8 miliard eur (GŘ TREN, 2006), zatímco evropský trh se služebními cestami byl v roce 2005 odhadován na 88,2 miliard amerických dolarů (zpráva společnosti PhoCusWright o prodeji služebních cest, srpen 2006) a očekává se, že v následujících třech letech vzroste o 11 %.

Návrh Komise

Hlavním cílem návrhu Komise je, aby letecké společnosti a počítačový rezervační systém mohly svobodně vyjednávat o podmínkách prodeje leteckých služeb. Systémy by si měly konkurovat cenou a kvalitou služeb. Návrh však bere v úvahu, že je třeba dosáhnout rovnováhy mezi potřebou povolit větší konkurenci a potřebou základních ochranných opatření. Zúčastněné strany při konzultacích vysvětlily, že jsou stále zapotřebí určitá ochranná pravidla: zejména k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže za účasti „mateřských dopravců“ a neutrálních zobrazení počítačových rezervačních systémů a k zaručení ochrany osobních údajů.

Návrh Komise nemění definici mateřského dopravce a zachovává dvojité ověření vlastnictví a účinné kontroly. Zároveň zjednodušuje pravidla týkající se počítačových rezervačních systémů, zejména co se týká jejich smluvních vztahů s leteckými dopravci, a ponechává jim větší svobodu pro vyjednávání o obsahu a tarifech. S ohledem na datové pásky s marketingovými informacemi (MIDT) navrhuje Komise, aby byla provedena změna stávajícího kodexu. Komise zamýšlí vyloučení možnosti identifikovat cestovní kancelář na základě těchto informací, aby se tak předcházelo možnému vlivu leteckých dopravců na cestovní kanceláře a jejich způsoby prodeje.

Klíčové oblasti návrhu

Pravidla pro mateřské dopravce

V posledních letech odprodaly letecké společnosti své podíly v počítačových rezervačních systémech. Zůstává jediná výjimka: Amadeus. Tuto společnost vlastní tři menšinoví akcionáři – letecké společnosti Air France, Iberia a Lufthansa.[1] Není jasné, kolik strategického vlivu jim toto vlastnictví dává, ale je jasné, že jsou zapotřebí ochranná opatření proti možnému zneužití. Bez nich by bylo možné, aby počítačový rezervační systém upřednostnil mateřského dopravce, co se týče obsahu, včasnosti atd. Pokud je známo, není žádný z počítačových rezervačních systémů akcionářem letecké společnosti.

Datové pásky s marketingovými informacemi (MIDT)

Datové pásky s marketingovými informacemi jsou údaje týkající se rezervací, zpracované a prodávané počítačovým rezervačním systémem leteckým dopravcům. Údaje MIDT mohou významným způsobem zvýšit hodnotu několika stěžejních operací leteckých dopravců; zejména odbytu a marketingu, plánování sítí, stanovování cen a řízení výnosu. To by mohlo pomoci leteckým společnostem pochopit vývoj trhu a informace konkurence. V důsledku alternativních rezervačních distribučních prostředků klesá hodnota těchto údajů, protože není reprezentativní pro celý trh. Zatímco většina poskytovatelů počítačových rezervačních systémů a letecké společnosti by uvítaly, kdyby informace vedoucí k identifikaci cestovních kanceláří zůstaly na datových páskách s marketingovými informacemi zachovány, vyžadují cestovní kanceláře, aby tyto informace byly z datových pásek odstraněny, protože na jejich základě by mohli letečtí dopravci vyvíjet nátlak na cestovní kanceláře, aby snížily počty rezervací u konkurenčních leteckých společností.

Zobrazení

Zobrazení je obrazovka používaná cestovní kanceláří pro objednání informací počítačového rezervačního systému. Software obvykle poskytuje počítačový rezervační systém cestovní kanceláři v rámci obchodní smlouvy. Je zásadní, aby informace poskytované počítačovým rezervačním systémem cestovní kanceláři byly neutrální a objektivní.[2]

Připomínky zpravodaje

Zpravodaj chválí záměr Komise umožnit leteckým společnostem a počítačovým rezervačním systémům jednat o obsahu a tarifech. Nedostatek konkurence v současné době vede k vyšším rezervačním poplatkům za využití počítačového rezervačního systému. Přijetím revidovaného znění by počítačové rezervační systémy musely mezi sebou agresivněji soupeřit o účast leteckého dopravce uplatňováním nižších rezervačních poplatků a poskytováním lepší kvality služeb.[3] Zpravodaj si přeje, aby tento hlavní cíl zůstal zachován.

Návrh Komise umožňuje také odpovídající ochranu osobních dat, i když zpravodajovy pozměňovací návrhy ke znění Komise navíc zvyšují právní jistotu.

Některé prvky nacházející se v návrhu Komise jsou ovšem neuspokojivé. Definice mateřského dopravce (čl. 2 písm. g) je zavádějící. GŘ pro hospodářskou soutěž ve svém nedávném vyšetřování dospělo k závěru, že Lufthansu nelze považovat za mateřského dopravce systému Amadeus.[4] Air France, Iberia a Lufthansa se nyní nepovažují za mateřské dopravce. Každá z těchto společností uvádí, že jsou jednoduše finančními investicemi.

Abychom odpověděli na velmi ožehavou otázku, proč by letecké společnosti měly dávat přednost možnosti být mateřskými společnostmi, a to i navzdory břemenu, které na ně klade kodex chování, je třeba poznamenat, že pokud mohla být v minulosti účast leteckých společností na kapitálu počítačových rezervačních systémů odůvodněná jejich zájmem podporovat zahájení účinného komunikačního kanálu pro přenos údajů na trh, dnes tomu tak není. Tato situace se v průběhu času změnila s tím, jak se počítačové rezervační systémy měnily po odprodeji vlastnických práv na nezávislé subjekty.

Proto lze oprávněně usuzovat, že výhody, které letecké společnosti očekávají od vlastnictví počítačových rezervačních systémů souvisejí více se zisky v rámci „hospodářské soutěže“ (tj. s preferenčními podmínkami – nebo rizikem být diskriminován) a strategickými důvody než výlučně a jen s náklady. Riziko zneužití je vysoké zejména tehdy, když se dominantní letecká společnost účastní na dominantním počítačovém rezervačním systému (taková je například situace na francouzském, německém a španělském trhu).[5]

Zpravodaj se domnívá, že tuto skutečnost je potřeba vyjasnit a definici zpřísnit. Ačkoli obecně platí, že čím je podíl na vlastnickém právu větší, tím je snazší získat preferenční podmínky, bylo by těžké stanovit hranici, při jejímž překročení je možné předpokládat riziko diskriminace.[6]

Ve světle této skutečnosti zpravodaj radí, aby výbor leteckým společnostem neukládal zákaz účastnit se na kapitálu počítačových rezervačních systémů či jim stanovoval hranice, ale aby raději uložil jednoznačnou podmínku: jakékoli kapitálové investice letecké společnosti do počítačového rezervačního systému by měly být v souladu s článkem 10. To znamená, že mateřští dopravci jednoho počítačového rezervačního systému musí jinému počítačovému rezervačnímu systému poskytnout stejné informace o tarifech jako jejich vlastnímu počítačovému rezervačnímu systému. Letečtí dopravci nebo provozovatelé železniční dopravy nemající vlastnický podíl v počítačovém rezervačním systému tak získávají záruku proti diskriminaci a zneužití dominantního postavení mateřskými dopravci.

Pokud jde o datové pásky s marketingovými informacemi (MIDT – článek 7), navrhuje zpravodaj kompromis, na základě kterého bude na MIDT umožněna identifikace cestovní kanceláře, bude-li o tomto mezi cestovními kancelářemi a počítačovým rezervačním systémem uzavřena dohoda. Zpravodaj navrhuje systém kompenzací, díky němuž cestovní kancelář obdrží odměnu, umožní-li svoji identifikaci.

Výše uvedené návrhy je třeba zvážit s ohledem na skutečnosti, že hovoříme o odvětví, do něhož je zapojeno několik účastníků, zejména letečtí dopravci nebo poskytovatelé železniční dopravy, počítačové rezervační systémy, cestovní kanceláře a spotřebitelé. Vzhledem k tomu, že Komise nepředložila žádné vyhodnocení posouzení dopadů týkajícího se MIDT, měla by revize pojmout všechny prvky prodeje cest. Každé rozhodnutí ohledně přijetí právních předpisů o jednom prvku prodeje musí zohlednit závažnost a následky pro jiné oblasti. Jestliže bude například identifikace cestovních kanceláří v MIDT limitována, jak navrhuje Komise, může tato skutečnost vést k monopolní situaci z důvodu existence podobného systému prodeje dat leteckých společností, tj. IATA PaxIs.

Ustanovení týkající se Zobrazení byla připojena hlavně a především ve prospěch potřeb spotřebitele. Kritéria pro řazení musí být spravedlivá a jejich cílem musí být pomoci cestovní kanceláři, aby mohla dát spotřebiteli nejsrozumitelnější výběr možností cesty. Tato kritéria lze považovat za dodatečná ochranná opatření proti zneužití. Zpravodaj vidí v těchto kritériích příležitost k tomu, aby počítačové rezervační systémy rozvíjely podrobné a pro uživatele příznivější vyhledávací možnosti. Ustanovení o auditu mateřských společností byla připojena se záměrem zvýšit transparentnost v tomto odvětví.

ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, on behalf Amadeus

APCO, on behalf Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields

ABTA

BEUC

* Non exhaustive list

  • [1]  Vlastnický podíl leteckých společností v Amadeu: Air France 23 %, Iberia 11 %, Lufthansa 11 %, BC Partners a Cinven 53 %, (EK - GŘ TREN Posouzení dopadů, SEK(2007)1496).
  • [2]  „Základní“ zobrazení je úvodní obrazovka, kterou vidí cestovní kancelář, avšak její význam by neměl být přeceňován, protože ve většině případů provádí cestovní kancelář podrobnější vyhledávání a používá při tom druhotné obrazovky.
  • [3]  Je typickým jevem, že svoboda vyjednávání vede letecké dopravce k přihlášení se do takzvaných programů úplných databází, čímž počítačovým rezervačním systémům poskytnou veškeré své tarify výměnou za nižší rezervační poplatky – informativní schůzka Komise, březen 2008.
  • [4]  GŘ pro hospodářskou soutěž shledalo v případu kontroly fúzí M. 3717 ze dne 16. března 2005, že Amadeus je společně kontrolován pouze společnostmi BC Partners a Cinven Ltd.
  • [5]  Viz podrobná informativní poznámka o „Revizi kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů“, Evropský parlament, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, s. 15.
  • [6]  V jednom dřívějším případu (BAT/Reynolds vs. Komise – rozsudek ze dne 17.11.1987, věc č. 142 a 156/1984) Soudní dvůr rozhodl, že „ačkoliv skutečnost, že jedna společnost získá podíl na kapitálu konkurenční společnosti, nepředstavuje sama o sobě chování omezující hospodářskou soutěž, může toto nabytí podílu sloužit jako nástroj pro ovlivnění obchodního chování příslušné společnosti směrem k omezení či narušení hospodářské soutěže na trhu (...). To by platilo zejména tehdy, jestliže – získáním akciového podílu nebo prostřednictvím vedlejších doložek k dohodě – získá investující společnost právní nebo faktickou kontrolu nad obchodním chováním jiné společnosti, nebo jestliže dohoda umožňuje obchodní spolupráci mezi společnostmi nebo vytváří strukturu, která by mohla k takové spolupráci sloužit“ (odst. 37 – zdůraznění přidáno). viz strana 14, cit. výše.

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (27. 5. 2008)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů
(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

Navrhovatel: Wolfgang Bulfon

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů (CRS) se týká rezervací letenek a vlakových jízdenek prováděných přes CRS prostřednictvím cestovních kanceláří. Od svého vstupu v platnost v roce 1989 bylo toto nařízení dvakrát přepracováno (v roce 1993 a 1999). Nynější třetí revizí má být díky částečné liberalizaci kodexu chování posílena hospodářská soutěž mezi jednotlivými CRS.

Navrhovatel uznává, že přepracování současného kodexu chování CRS by mohlo vést k větší flexibilitě a ke zlepšení nabídky. Přetrvávají však také obavy, že vzhledem k současné struktuře evropského leteckého trhu, na němž mají vnitrostátní letečtí dopravci silné postavení díky své dominanci na domácích trzích, by mohlo docházet k dalšímu posilování jejich postavení na trhu.

Vzhledem k propojení leteckých společností, CRS a cestovních kanceláří v případě dominujících účastníků na trhu budou nezávislé cestovní kanceláře v budoucnu nuceny k účasti v určitém CRS, aby získaly informace o celkové cenové nabídce a o dostupnosti určitých leteckých linek.

Liberalizace kodexu chování znamená nejen zvýšenou konkurenci, ale také rostoucí roztříštěnost informací o tarifech a dostupnosti, která již dnes nastává v důsledku alternativních distribučních prostředků leteckých společností.

Navrhovatel má především obavy ze zhoršení konkurenčního postavení malých a středních cestovních kanceláří, neboť tyto subjekty nemají dostatek prostředků na to, aby uzavíraly smlouvy s několika CRS, a musely by využívat přímé distribuční prostředky leteckých společností, aby získaly přístup k veškerým nabídkám. To by mohlo vést ke zvyšování cen pro konečného uživatele.

Navrhovatel podporuje opatření stanovená v článku 10, která mají přimět mateřské dopravce, aby všem poskytovatelům počítačových rezervačních systémů poskytovali stejné informace o tarifech a dostupnosti („v plném rozsahu“), a to i těm, s nimiž nemají uzavřenu žádnou smlouvu.

Navrhovatel plně podporuje návrh Komise, aby byla vymazáním čísla přiděleného agenturou IATA znemožněna identifikace cestovních kanceláří na datových páskách s marketingovými informacemi.

Dále požaduje co největší transparentnost struktury cen každého leteckého segmentu nabízeného prostřednictvím CRS, přičemž musí být uvedeny veškeré daně, náklady a poplatky, které mají být uhrazeny poskytovateli dopravních služeb. Dodatečně vyměřené příplatky za rezervaci v systému CRS jsou nepřípustné.

V otázce takzvaných „mateřských leteckých dopravců“ navrhovatel požaduje, aby každá přímá nebo nepřímá účast určité letecké nebo železniční společnosti v počítačovém rezervačním systému vedla k jeho klasifikaci jakožto „mateřského dopravce“. Domnívá se, že každý druh vlastnictví v CRS znamená určitý vliv. Aby byly vytvořeny spravedlivé podmínky hospodářské soutěže, měli by všichni letečtí dopravci svou účast v CRS zrušit.

Ti letečtí nebo železniční dopravci, kteří dávají přednost zachování své účasti v CRS, by měli být vázáni opatřeními, která jsou stanovena v článku 3 a.

Navrhovatel na základě článku 17 návrhu Komise doporučuje, aby bylo provádění nařízení pravidelně přezkoumáváno, a to třikrát v průběhu pěti let po jeho vstupu v platnost. Přezkoumána bude především účinnost nařízení při zajišťování nediskriminace a spravedlivé soutěže na trhu služeb CRS a jeho dopad na zájmy spotřebitelů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9a) Podle nařízení (…) o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství musí letečtí dopravci zveřejnit své tarify včetně všech uplatnitelných daní, poplatků, příplatků a plateb, jež jsou nevyhnutelné a je možno je předpokládat. Zobrazení počítačových rezervačních systémů by měla poskytovat informace o tarifech včetně stejných cenových kategorií tak, aby se zajistilo, že cestovní kanceláře mohou tyto informace sdělit svým zákazníkům.

Odůvodnění

Spotřebitelé potřebují mít přesné informace o tarifech. Je proto nezbytné, aby každá ze zúčastněných stran (letečtí dopravci, provozovatelé počítačových rezervačních systémů a cestovní kanceláře) byla povinna poskytnout transparentní informace o složení tarifů. Souvisí to s přepracováním nařízení o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (v jednání).

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11a) Komise by měla pravidelně sledovat uplatňování tohoto nařízení, a zejména jeho účinnost při předcházení postupům narušujícím hospodářskou soutěž a diskriminačním postupům na trhu cestovních služeb prostřednictvím počítačového rezervačního systému, především pokud existují dopravci s těsnými vazbami na prodejce systému.

Odůvodnění

Aniž by byly zpochybněny výsledky studie o dopadu na mateřské dopravce, musí Komise zůstat bdělá a dbát na to, aby se předcházelo postupům narušujícím hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Tímto nařízením není dotčeno použití článků 81 a 82 Smlouvy.

(12) Tímto nařízením není dotčeno použití článků 81 a 82 Smlouvy. Toto nařízení je doplňkem k obecným pravidlům hospodářské soutěže, jež nadále platí v plném rozsahu na zneužívání postavení na trhu, jako je porušení antimonopolních předpisů nebo zneužití dominantního postavení.

Odůvodnění

Cílem tohoto kodexu chování je přispět k vytvoření loajálních a nestranných podmínek pro letecké dopravce v informatizovaných rezervačních systémech. Tento předpis však není izolovaný, ale doplňuje ustanovení článků 81 a 82.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 2 − písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, který přímo či nepřímo, sám nebo společně s dalšími subjekty vlastní nebo účinně kontroluje prodejce systému, jakož i jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, kterého vlastní nebo účinně kontroluje;

g) „mateřským dopravcem“ jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, který přímo či nepřímo, sám nebo společně s dalšími subjekty:

 

– drží jeden nebo více kapitálových podílů nebo je oprávněn jmenovat řídící pracovníky nebo členy představenstva, dozorčí rady nebo jiného řídícího orgánu prodejce systému a

 

– byl uznán Komisí jako subjekt, který účinně kontroluje prodejce systémů, jakož i jakýkoli letecký dopravce nebo provozovatel železniční dopravy, kterého vlastní nebo účinně kontroluje;

 

Komise může kdykoli požádat leteckého dopravce nebo provozovatele železniční dopravy, který drží jeden nebo více kapitálových podílů prodejce systému, aby jí poskytl veškeré informace, jež jsou považovány za nutné pro určení jeho případného statutu mateřského dopravce.

Odůvodnění

Definice Komise musí být upřesněna. Neexistuje totiž stanovený práh, při jehož překročení by účast na kapitálu počítačového rezervačního systému vedla k jednoznačnému vlivu na obchodní politiku tohoto systému. Proto je třeba sledovat všechny společnosti, které mají podíl na kapitálu některého počítačového rezervačního systému, a pověřit útvary pro hospodářskou soutěž Evropské komise ověřením, zda některé z těchto společností provádějí účinnou kontrolu počítačového rezervačního systému.

Druhá část pozměňovacího návrhu zavádí povinnosti týkající se transparentnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 5 − odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Prodejce systému poskytne pro každou jednotlivou transakci procházející jeho počítačovým rezervačním systémem jedno nebo více základních zobrazení, která budou obsahovat údaje poskytnuté zúčastněnými dopravci a zobrazovat je neutrálním, vyčerpávajícím, nediskriminačním a nestranným způsobem. Kritéria pro řazení informací nesmějí mít přímou ani nepřímou souvislost s totožností dopravce a musí být uplatňována bez diskriminace na všechny zúčastněné dopravce. Základní zobrazení musí odpovídat pravidlům uvedeným v příloze I.

1. Prodejce systému poskytne pro každou jednotlivou transakci procházející jeho počítačovým rezervačním systémem jedno nebo více základních zobrazení, která budou obsahovat údaje poskytnuté zúčastněnými dopravci a zobrazovat je neutrálním, transparentním, vyčerpávajícím, nediskriminačním a nestranným způsobem. Kritéria pro řazení informací nesmějí mít přímou ani nepřímou souvislost s totožností dopravce a musí být uplatňována bez diskriminace na všechny zúčastněné dopravce. Základní zobrazení musí odpovídat pravidlům uvedeným v příloze I.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Při poskytování informací spotřebiteli z počítačového rezervačního systému informuje předplatitel spotřebitele o konečné ceně, již je třeba za dopravní služby uhradit, a to včetně všech účtovaných dodatečných nákladů a poplatků za služby.

Odůvodnění

Toto opatření zvyšuje cenovou transparentnost pro spotřebitele. Týká se cestovních kanceláří, které provozují činnost na internetu i mimo něj. Doplňují se tak povinnosti cenové transparentnosti vyplývající z nedávno přijatého nařízení o poskytování služeb letecké dopravy (revidovaný třetí balíček), které totéž požaduje od leteckých společností.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud dané údaje vyplývají z používání distribučních prostředků počítačového rezervačního systému předplatitelem usazeným na území Evropské unie, nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci daného předplatitele.

b) zúčastnění dopravci nepoužijí těchto údajů k tomu, aby nepřípustně ovlivnili volbu předplatitele.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě stížnosti nebo z vlastního podnětu zjistí porušení tohoto nařízení, může svým rozhodnutím požadovat, aby dotyčné podniky nebo sdružení podniků takové protiprávní jednání ukončily.

Pokud Komise na základě stížnosti nebo z vlastního podnětu zjistí porušení tohoto nařízení, může svým rozhodnutím požadovat, aby dotyčné podniky nebo sdružení podniků takové protiprávní jednání ukončily. Vyšetřování týkající se možného porušení tohoto nařízení plně zohlední výsledky případného šetření podle článků 81 a 82 Smlouvy.

Odůvodnění

Kodex chování týkající se počítačových rezervačních systémů nenahrazuje, nýbrž doplňuje, existující pravidla hospodářské soutěže, která zůstávají plně použitelná.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem plnění povinností svěřených jí tímto nařízením si může Komise prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků nebo sdružení podniků veškeré nezbytné informace.

Za účelem plnění povinností svěřených jí tímto nařízením si může Komise prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků nebo sdružení podniků veškeré nezbytné informace, včetně stanovení zvláštních auditů, zejména ve věcech, na něž se vztahují články 4, 7 a 11 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Komise musí mít rozsáhlé pravomoci, aby mohla dbát na řádné dodržování tohoto kodexu chování.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 17 − odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise pravidelně sleduje uplatňování tohoto nařízení, v případě potřeby za pomoci zvláštních auditů podle článku 13. Zkoumá zejména účinnost nařízení při zajišťování nediskriminační a spravedlivé hospodářské soutěže na trhu pro služby počítačových rezervačních systémů.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Příloha I – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1. Při volbě se předplatiteli řadí možnosti cest v základním zobrazení podle tarifů, nebo v tomto pořadí:

 

a) možnosti přímé cesty řazené podle hodiny odjezdu;

 

b) všechny další možnosti cesty řazené podle celkového trvání cesty.

Odůvodnění

Je třeba poskytnout předplatiteli více možností.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Příloha I − bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Lety s mezipřistáním musí být jasně označeny.

4. Lety s mezipřistáním musí být jasně označeny a musí být zobrazena délka trvání mezipřistání.

Odůvodnění

Spotřebitel má tak možnost učinit volbu, která nejlépe odpovídá jeho zájmu.

POSTUP

Název

Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Referenční údaje

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Příslušný výbor

TRAN

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Datum přijetí

27.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (6. 5. 2008)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů
(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Navrhovatel: Philip Bradbourn

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Osobní údaje by měly být zpracovávány během činnosti počítačového rezervačního systému výlučně za účelem provádění rezervací nebo vydávání letenek či jízdenek pro produkty dopravy. Příslušné policejní orgány členských států nebo třetího státu by neměly mít právo na přístup k osobním údajům počítačového rezervačního systému.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud dané údaje vyplývají z používání distribučních prostředků počítačového rezervačního systému předplatitelem usazeným na území Evropské unie, nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou, ani nepřímou identifikaci daného předplatitele.

(b) pokud dané údaje vyplývají z používání distribučních prostředků počítačového rezervačního systému předplatitelem usazeným na území Evropské unie, nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci daného předplatitele v souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů členských států a Evropské unie.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 8 směrnice 95/46/ES jsou zpracovávány, pouze pokud subjekt údajů udělil k jejich zpracování svůj výslovný souhlas.

3. Zvláštní kategorie údajů uvedené v článku 8 směrnice 95/46/ES jsou zpracovávány, pouze pokud subjekt údajů udělil k jejich zpracování svůj výslovný a informovaný souhlas.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Informace, s nimiž disponuje prodejce systému a jež se týkají identifikovatelných individuálních rezervací, jsou uloženy off-line v době sedmdesáti dvou hodin od vyřízení posledního prvku individuální rezervace a jsou zničeny do tří let. Přístup k těmto údajům je možný pouze v případě sporu o vyúčtování.

4. Informace, s nimiž disponuje prodejce systému a jež se týkají identifikovatelných individuálních rezervací, jsou uloženy off-line v době sedmdesáti dvou hodin od ukončení cesty, jíž se individuální rezervace týkala, a jsou zničeny do tří let. Přístup k těmto údajům je možný pouze v případě sporu o vyúčtování.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Údaje týkající se marketingu, rezervací a prodeje poskytnuté počítačovým rezervačním systémem nesmí obsahovat žádné údaje umožňující přímou nebo nepřímou identifikaci fyzické osoby, případně organizace nebo společnosti, jejímž jménem osoba jedná.

vypouští se

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. Použijí se bezpečnostní ustanovení o zpracování údajů směrnice 95/46/ES; mohou být doplněna o zvláštní ochranu údajů stanovenou pro zpracovávání dat v počítačovém rezervačním systému Přijetím příslušných bezpečnostních opatření se tak zajistí oddělené zpracovávání různých údajů v počítačovém rezervačním systému podle jejich odlišných funkcí.

Odůvodnění

Počítačový rezervační systém může sloužit jako globální rozhraní pro letecké společnosti, ale také jako poskytovatel služeb pro určitou leteckou společnost. Je proto zapotřebí přijmout specifická bezpečnostní opatření za účelem jasného oddělení údajů podle jejich funkcí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem plnění povinností svěřených jí tímto nařízením si může Komise prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků nebo sdružení podniků veškeré nezbytné informace.

13. Za účelem plnění povinností svěřených jí tímto nařízením si může Komise prostou žádostí nebo rozhodnutím vyžádat od podniků nebo sdružení podniků veškeré nezbytné informace, které se týkají zejména záležitostí obsažených v článcích 4, 7 a 11, jež ovšem podléhají požadavkům na co možná nejpřísnější ochranu údajů v příslušném členském státě (státech).

POSTUP

Název

Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Referenční údaje

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Příslušný výbor

TRAN

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Projednání ve výboru

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Datum přijetí

6.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Emine Bozkurt, Jas Gawronski

POSTUP

Název

Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů

Referenční údaje

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Datum predložení EP

15.11.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

29.11.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Datum přijetí

29.5.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott