ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

10.6.2008 - (COM(2007)709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Timothy Kirkhope

Διαδικασία : 2007/0243(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0248/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0248/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

(COM(2007)709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)709),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, 71 και 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0418/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A6‑0248/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο  και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Είναι ανάγκη να καθιερωθεί πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ συμμετεχόντων μεταφορέων και μητρικών μεταφορέων και να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ αερομεταφορέων, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στο ΗΣΚ.

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας πρέπει να καταρτιστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα να εμποδίζει τις διακρίσεις εις βάρος αερογραμμών από τα ΗΣΚ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Για να διασφαλιστούν διαφανείς και συγκρίσιμοι όροι ανταγωνισμού εντός της αγοράς, οι μητρικοί μεταφορείς πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες όταν συμμετέχουν στο ΗΣΚ ως επενδυτές κεφαλαίων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι μητρικοί μεταφορείς πρέπει να συμμορφωθούν με πρόσθετες διατάξεις, όπως αυτές του άρθρου 10, ώστε να αποτραπεί η στρέβλωση της αγοράς.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ) Πρέπει να προβλέπεται η προσφυγή στους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΚ και στις σχετικές διαδικασίες, ώστε να αποτρέπεται η τυχόν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από έναν ή περισσότερους μητρικούς μεταφορείς.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η αναφορά στους γενικούς κανόνες ανταγωνισμού. Ο κώδικας δεοντολογίας τους συμπληρώνει, δεν τους αντικαθιστά.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι πωλητές συστημάτων πρέπει να κάνουν σαφή διαχωρισμό των συστημάτων ΗΣΚ από οιοδήποτε εσωτερικό σύστημα κράτησης θέσεων αεροπορικής εταιρείας και να μην διατηρούν μέσα κρατήσεων ειδικά για τους μητρικούς τους αερομεταφορείς, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο προνομιούχου πρόσβασης ενός μητρικού αερομεταφορέα στο σύστημα ΗΣΚ.

(6) Οι πωλητές συστημάτων πρέπει να κάνουν σαφή διαχωρισμό των συστημάτων ΗΣΚ από οιοδήποτε εσωτερικό ή άλλου είδους σύστημα κράτησης θέσεων αεροπορικής εταιρείας και να μην διατηρούν μέσα κρατήσεων ειδικά για τους μητρικούς τους αερομεταφορείς, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο προνομιούχου πρόσβασης ενός μητρικού αερομεταφορέα στο σύστημα ΗΣΚ.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η χρήση αμερόληπτης εικόνας αυξάνει τη διαφάνεια των προϊόντων και υπηρεσιών μεταφορών που προσφέρονται από τους συμμετέχοντες μεταφορείς και ενισχύει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τη σειρά παρουσίασης πρέπει να είναι δίκαια και να βοηθούν τον ταξιδιωτικό πράκτορα να δώσει στον καταναλωτή τη σαφέστερη δυνατή επιλογή μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών ταξιδίων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι πωλητές συστημάτων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα εμπορικά δεδομένα των ΗΣΚ διατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς χωρίς διακρίσεις και οι αερομεταφορείς δεν πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να επηρεάζουν αθέμιτα την επιλογή του ταξιδιωτικού πράκτορα.

(8) Οι πωλητές συστημάτων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα εμπορικά δεδομένα των ΗΣΚ διατίθενται σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς χωρίς διακρίσεις και οι αερομεταφορείς δεν πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να επηρεάζουν αθέμιτα την επιλογή του ταξιδιωτικού πράκτορα ή την επιλογή του καταναλωτή.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α. Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες λεωφορείου που συνδέονται με προϊόντα εναερίων μεταφορών ή σιδηροδρομικών μεταφορών σε συνδυασμό με προϊόντα εναερίων μεταφορών πρέπει να εμφανίζονται στο μέλλον στην κύρια εικόνα του ΗΣΚ·

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9β. Τα ΗΣΚ πρέπει στο μέλλον να περιλαμβάνουν κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CΟ2 και την κατανάλωση καυσίμου της πτήσης. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται μέσω στοιχείων μέσης κατανάλωσης καυσίμου ανά άτομο/λίτρο/100 χλμ. και μέσων εκπομπών CΟ2 ανά άτομο/g/km και μπορεί να συγκρίνονται με στοιχεία που αφορούν την καλύτερη εναλλακτική σύνδεση με τρένο/λεωφορείο για ταξίδια που διαρκούν λιγότερο από 5 ώρες.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων (στο εξής 'ΗΣΚ'), εφόσον αυτό περιέχει προϊόντα αεροπορικών μεταφορών, το οποίο προσφέρεται προς χρήση ή χρησιμοποιείται στο έδαφος της Κοινότητας.

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων (στο εξής 'ΗΣΚ'), εφόσον αυτό περιέχει προϊόντα αεροπορικών μεταφορών, το οποίο προσφέρεται προς χρήση ή χρησιμοποιείται στην Κοινότητα.

 

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών πρέπει να τυγχάνουν της ιδίας μεταχείρισης με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα σιδηροδρομικών και αεροπορικών μεταφορών, τα οποία ενσωματώνονται σε προϊόντα αεροπορικών μεταφορών στην κύρια εικόνα ενός ΗΣΚ.

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε προϊόντα σιδηροδρομικών μεταφορών, τα οποία ενσωματώνονται σε προϊόντα αεροπορικών μεταφορών στην κύρια εικόνα ενός ΗΣΚ, όταν προσφέρονται προς χρήση ή χρησιμοποιούνται στο έδαφος της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών πρέπει να τυγχάνουν της ιδίας μεταχείρισης με τις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων', ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα προγράμματα πτήσεων, τη διαθεσιμότητα θέσεων, τους ναύλους και τα σχετικά δρομολόγια περισσότερων του ενός αερομεταφορέων, με ή χωρίς μέσα για τις κρατήσεις ή για την έκδοση εισιτηρίων, εφόσον ορισμένα ή όλα αυτά τα δρομολόγια διατίθενται στους συνδρομητές·

(δ) ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων', ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα προγράμματα πτήσεων, τη διαθεσιμότητα θέσεων και τους ναύλους περισσότερων του ενός αερομεταφορέων, με ή χωρίς μέσα για τις κρατήσεις ή για την έκδοση εισιτηρίων, εφόσον ορισμένα ή όλα αυτά τα δρομολόγια διατίθενται στους συνδρομητές·

Αιτιολόγηση

Η τωρινή διατύπωση προκαλεί σύγχυση σε σχέση με τον ορισμό του ΗΣΚ και των σχετικών δρομολογίων που διατίθενται στους συνδρομητές.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή από κοινού με άλλους, έχει υπό την κυριότητά του ή ελέγχει πραγματικά έναν πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

(ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή από κοινού με άλλους, συμμετέχει στο κεφάλαιο ή έχει νόμιμα δικαιώματα και εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό συμβούλιο ή άλλο διοικητικό όργανο ενός πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να αποσαφηνιστεί και να διευρυνθεί, για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η επιρροή των μεταφορέων ως συνέπεια των εταιρικών κεφαλαίων τους στους πωλητές συστήματος. Είναι εύλογο τα οφέλη που αναμένουν οι αερογραμμές από την κυριότητα ΗΣΚ να αφορούν μάλλον "ανταγωνιστικά" κέρδη παρά δαπάνες. Ο κίνδυνος κατάχρησης είναι ιδιαίτερα υψηλός, όταν μια δεσπόζουσα αεροπορική εταιρεία συμμετέχει σε δεσπόζον ΗΣΚ. Δεν θα ήταν εύκολο να οριοθετήσουμε από πού αρχίζει ο κίνδυνος διακρίσεων. Οι μητρικοί μεταφορείς δεν πρέπει να ασκούν αθέμιτη επιρροή στους παρόχους ΗΣΚ. Συνεπώς πρέπει να επιβληθούν αυστηρότερες ρυθμίσεις όσον αφορά τους μητρικούς μεταφορείς προκειμένου να διασφαλίζεται δικαιοσύνη και διαφάνεια.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο (ζ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ζα) "συμμετοχή στο κεφάλαιο πωλητή συστήματος", ο συνδυασμός της καθαρά οικονομικής αξίας μιας επένδυσης αερομεταφορέα ή σιδηροδρομικού μεταφορέα σε πωλητή συστήματος με την αξία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου αερομεταφορέα ή του σιδηροδρομικού μεταφορέα στον πωλητή συστήματος·

Αιτιολόγηση

Η απλή οικονομική επένδυση σε ΗΣΚ δεν συνεπάγεται ότι αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας πρέπει να θεωρείται "μητρικός μεταφορέας". Μόνον εάν η επένδυση αυτή συνδυάζεται με την απόκτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ο αερομεταφορέας ή ο σιδηροδρομικός μεταφορέας θεωρείται "μητρικός μεταφορέας", και ως τούτου επιβάλλεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 10. Τούτο σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις ακούσιων επενδύσεων που δεν επιτρέπουν την άσκηση επιρροής στη λειτουργία του πωλητή συστήματος.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο (η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(η) 'πραγματικός έλεγχος', η σχέση που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε χωριστά είτε από κοινού, και λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών ή νομικών περιστατικών, επιτρέπουν να ασκείται άμεση ή έμμεση αποφασιστική επιρροή σε μια επιχείρηση, ιδίως με:

(η) 'έλεγχος', η σχέση που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό, και λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών ή νομικών περιστατικών, επιτρέπουν να ασκείται αποφασιστική επιρροή σε μια επιχείρηση, ιδίως με:

(i) το δικαίωμα χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της,

(i) την ιδιοκτησία ή το δικαίωμα χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της,

(ii) δικαιώματα ή συμβάσεις που εξασφαλίζουν καθοριστική επιρροή στη σύνθεση, στις ψηφοφορίες ή στις αποφάσεις των οργάνων της, ή καθοριστική επιρροή στη λειτουργία της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο·

(ii) δικαιώματα ή συμβάσεις που εξασφαλίζουν καθοριστική επιρροή στη σύνθεση, στις ψηφοφορίες ή στις αποφάσεις των οργάνων της·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υπογραμμίζει τον παραλληλισμό μεταξύ του κώδικα δεοντολογίας και της πολιτικής ανταγωνισμού. Η χρησιμοποίηση των ίδιων ορισμών που περιλαμβάνονται στον κανονισμό περί συγκεντρώσεων επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα ίδια κριτήρια για την αξιολόγηση του ελέγχου.

Δεδομένου ότι οι ορισμοί αυτοί έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στον έλεγχο των συγχωνεύσεων, και υπάρχει σχετική εμπειρία, η εφαρμογή τους στα ΗΣΚ είναι συνεπής, ιδίως επειδή υπάρχουν αναγνωρισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση των ελεγκτικών δομών στην πολιτική ανταγωνισμού.

Η μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, ακόμη και στην περίπτωση πολύ μικρού ποσοστού μεριδίων, μπορεί να προσδίδει το καθεστώς "μητρικού μεταφορέα", εάν εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων των ΗΣΚ. Τούτο συμβαίνει στην περίπτωση που ένας αερομεταφορέας έχει τη δυνατότητα να ασκεί αποφασιστική επιρροή στο ΗΣΚ, υπό την έννοια ότι έχει την εξουσία να εμποδίζει την εκτέλεση δράσεων που καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά του ΗΣΚ.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) δεν επισυνάπτει αδικαιολόγητους όρους σε σύμβασή του με συμμετέχοντα αερομεταφορέα, ούτε απαιτεί την αποδοχή συμπληρωματικών όρων που, από τη φύση τους ή σύμφωνα με την εμπορική πρακτική, δεν έχουν καμία σχέση με τη συμμετοχή στο ΗΣΚ του·

(α) δεν επισυνάπτει όρους που εισάγουν διακρίσεις σε σύμβασή του με συμμετέχοντα αερομεταφορέα, ούτε απαιτεί την αποδοχή συμπληρωματικών όρων που, από τη φύση τους ή σύμφωνα με την εμπορική πρακτική, δεν έχουν καμία σχέση με τη συμμετοχή στο ΗΣΚ του·

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η σύγχυση όσον αφορά τον όρο "αδικαιολόγητος".

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) δεν θέτει ως όρο συμμετοχής στο ΗΣΚ του ότι ο συμμετέχων μεταφορέας δεν επιτρέπεται να συμμετέχει συγχρόνως σε άλλο σύστημα.

(β) δεν θέτει ως όρο συμμετοχής στο ΗΣΚ του ότι ο συμμετέχων μεταφορέας δεν επιτρέπεται να συμμετέχει συγχρόνως σε άλλο σύστημα ή ότι ο συμμετέχων μεταφορέας δεν είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί εναλλακτικά συστήματα κράτησης όπως το δικό του σύστημα κράτησης μέσω Διαδικτύου και τα τηλεφωνικά του κέντρα.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία ένα ΗΣΚ μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία ενός αερομεταφορέα για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μη επιτρέποντας στην αεροπορική εταιρεία να συμμετέχει στο σύστημά του εάν δεν περιορίσει τη χρήση άλλων διόδων κράτησης.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η ύπαρξη και ο βαθμός άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, καθώς και ο συνεπαγόμενος έλεγχος, ενός αερομεταφορέα ή σιδηροδρομικού μεταφορέα στο κεφάλαιο ενός πωλητή συστήματος, όπως επίσης και η συμμετοχή ενός πωλητή συστήματος στο κεφάλαιο αερομεταφορέα ή σιδηροδρομικού μεταφορέα, δημοσιοποιείται.

Αιτιολόγηση

Τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται χάριν της εφαρμογής των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 3 και 10 καθώς και για λόγους διαφάνειας των σχέσεων μεταξύ πωλητών συστήματος και αερομεταφορέων.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο πωλητής συστήματος δεν διαθέτει καμία συγκεκριμένη διαδικασία εισαγωγής ή/και επεξεργασίας δεδομένων ή άλλο μέσο διανομής, ή βελτιώσεις αυτών, προς αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων μητρικών του αερομεταφορέων.

1. Ο πωλητής συστήματος δεν διαθέτει καμία συγκεκριμένη διαδικασία εισαγωγής ή/και επεξεργασίας δεδομένων ή άλλο μέσο διανομής, ή τροποποιήσεις αυτών, προς αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων συμμετεχόντων μεταφορέων, συμπεριλαμβανομένων των μητρικών του αερομεταφορέων. Ο πωλητής συστήματος παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς πληροφορίες σχετικά με κάθε τροποποίηση στα συστήματα διανομής του και στις διαδικασίες εισαγωγής/ επεξεργασίας δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των αερομεταφορέων όσον αφορά τα μέσα διανομής. Όλοι οι αερομεταφορείς πρέπει να έχουν πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογικές βελτιώσεις. Προς διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα, τα ΗΣΚ πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτά σε όλους τους μεταφορείς.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες περιλαμβάνουν με ουδέτερο και διεξοδικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις ή μεροληψία, τα στοιχεία που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σειρά παρουσίασης των πληροφοριών δεν βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του μεταφορέα και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς. Για την(τις) κύρια(ες) εικόνα(ες) τηρούνται οι κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα 1.

1. Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες περιλαμβάνουν με ουδέτερο και διεξοδικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις, μεροληψία ή ευνοιοκρατία, τα στοιχεία που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σειρά παρουσίασης των πληροφοριών δεν βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του μεταφορέα και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς. Η(Οι) κύρια(ες) εικόνα(ες) δεν παραπλανεί/ούν εσκεμμένως τον καταναλωτή, είναι εύκολα προσιτή/ές και τηρεί/ούν τους κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα 1.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καλύπτεται και η ευνοιοκρατία, που δεν περιλαμβάνεται στην αρχική διατύπωση της Επιτροπής. Η αρχική διατύπωση δεν είναι ακριβής και θα μπορούσε να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τις πληροφορίες που παρέχονται από ΗΣΚ, ο συνδρομητής χρησιμοποιεί ουδέτερη απεικόνιση σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκτός εάν απαιτείται άλλη απεικόνιση προκειμένου να ικανοποιηθεί προτίμηση που έχει εκφράσει ο καταναλωτής.

2. Για τις πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή από ΗΣΚ, ο συνδρομητής χρησιμοποιεί ουδέτερη απεικόνιση σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκτός εάν απαιτείται άλλη απεικόνιση προκειμένου να ικανοποιηθεί προτίμηση που έχει εκφράσει ο καταναλωτής.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται διευκρίνιση της αρχικής τροπολογίας του εισηγητή. Η νέα διατύπωση αποτρέπει τον κίνδυνο να ερμηνευθεί η διάταξη εσφαλμένα και να θεωρηθεί ότι ο συνδρομητής δεν μπορεί να χρησιμοποιεί πληροφορίες που προέρχονται από άλλη πηγή διαφορετική από την απεικόνιση του ΗΣΚ.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφορείς των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται στην Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, πρέπει να δηλώνονται σαφώς και συγκεκριμένα στην εικόνα.

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού 2111/2005 και θα διασφαλίσει καλύτερα την επίτευξη των στόχων του.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Ο πωλητής συστήματος εισάγει στην εικόνα του ΗΣΚ ειδικό σύμβολο το οποίο είναι αναγνωρίσιμο από τους χρήστες και παρέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού 2111/2005.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης (ταξιδιωτικοί πράκτορες ή το ευρύ κοινό) να ενημερώνονται σχετικά με πτήσεις που εκτελούνται από αερομεταφορείς οι οποίοι περιλαμβάνονται στη "μαύρη λίστα" της ΕΕ βάσει του κανονισμού 2111/2005.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε ΗΣΚ χρησιμοποιούμενο από αερομεταφορέα, ή από σιδηροδρομικό μεταφορέα, ή από ομάδα αερομεταφορέων, ή από ομάδα σιδηροδρομικών μεταφορέων, στα ταυτοποιημένα δικά τους γραφεία ή τις δικές τους θυρίδες πώλησης εισιτηρίων.

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε ΗΣΚ χρησιμοποιούμενο από αερομεταφορέα, ή από σιδηροδρομικό μεταφορέα, ή από ομάδα αερομεταφορέων, ή από ομάδα σιδηροδρομικών μεταφορέων, στα ταυτοποιημένα δικά τους γραφεία , τις δικές τους θυρίδες πώλησης εισιτηρίων ή στους δικούς τους ιστοτόπους.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αυτό το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τους ιστοτόπους των μεταφορέων.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο πωλητής συστήματος δεν θέτει παράλογους όρους στις συμβάσεις με τους συνδρομητές, σύμφωνα με τους οποίους ο συνδρομητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε άλλο(α) σύστημα(τα) ή να χρησιμοποιεί άλλο(α) σύστημα(τα), απαιτείται η αποδοχή πρόσθετων όρων που δεν συνδέονται με την εγγραφή στο ΗΣΚ του πωλητή συστήματος ή επιβάλλουν την υποχρέωση να αποδεχθεί ο συνδρομητής προσφορά τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού.

1. Ο πωλητής συστήματος δεν θέτει όρους που εισάγουν διακρίσεις στις συμβάσεις με τους συνδρομητές, σύμφωνα με τους οποίους ο συνδρομητής δεν μπορεί να εγγραφεί σε άλλο(α) σύστημα(τα) ή να χρησιμοποιεί άλλο(α) σύστημα(τα), απαιτείται η αποδοχή πρόσθετων όρων που δεν συνδέονται με την εγγραφή στο ΗΣΚ του πωλητή συστήματος ή επιβάλλουν την υποχρέωση να αποδεχθεί ο συνδρομητής προσφορά τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η σύγχυση όσον αφορά τον όρο "παράλογος".

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλα τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης και πώλησης θέσεων διατίθενται από τους πωλητές συστήματος, με την προϋπόθεση ότι:

1. Όλα τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης και πώλησης θέσεων διατίθενται από τους πωλητές συστήματος, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά παρέχονται εξίσου εγκαίρως και αδιακρίτως σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων και των μητρικών αερομεταφορέων. Τα δεδομένα είναι δυνατόν να καλύπτουν, και εφόσον ζητηθεί, καλύπτουν όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς ή/και συνδρομητές·

(α) τα δεδομένα αυτά παρέχονται εξίσου εγκαίρως και αδιακρίτως σε όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων και των μητρικών αερομεταφορέων. Τα δεδομένα είναι δυνατόν να καλύπτουν, και εφόσον ζητηθεί, καλύπτουν όλους τους συμμετέχοντες αερομεταφορείς ή/και συνδρομητές·

2. Οι συμμετέχοντες μεταφορείς δεν χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για να επηρεάσουν αθέμιτα την επιλογή του συνδρομητή.

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση των μέσων διανομής ενός ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή.

3. Όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση των μέσων διανομής ενός ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στην Κοινότητα, δεν περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής και ο πωλητής συστήματος συμφωνούν στους όρους για την ενδεδειγμένη χρήση των δεδομένων αυτών.

 

4. Κάθε συμφωνία μεταξύ συνδρομητή και πωλητή συστήματος σχετικά με τις MIDT ανακοινώνεται δημόσια.

Αιτιολόγηση

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει να μπορούν να διαπραγματεύονται ελεύθερα το αν οι ταυτότητές τους θα περιλαμβάνονται στις MIDT.

Το άρθρο 7, στοιχείο (β) δεν υφίσταται στον ισχύοντα κανονισμό. Το άρθρο 7, στοιχείο (β), υπό τη σημερινή του διατύπωση, μειώνει τη διαφάνεια της αγοράς περιορίζοντας τις πληροφορίες σχετικά με την αγορά που μπορούν να διανεμηθούν μέσω ΗΣΚ. Επιπλέον, τα περιορισμένα δεδομένα σχετικά με την αγορά θα εξακολουθήσουν να διανέμονται από τον IATA που δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό. Με τον τρόπο αυτό, το άρθρο 7, στοιχείο (β) θα δημιουργήσει ένα μονοπώλιο για τον IATA, και το αυξημένο κόστος των δεδομένων της αγοράς θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Η παρούσα τροπολογία προστατεύει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες από καταχρηστικές πρακτικές των αεροπορικών εταιρειών, ενώ παράλληλα διαφυλάσσει τον ανταγωνισμό για τα δεδομένα της αγοράς - γεγονός το οποίο θα αποβεί επ' ωφελεία των καταναλωτών εφόσον οι τιμές θα είναι χαμηλότερες.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 - παράγραφος 1- στοιχείο (βα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) Η συμφωνία ή οι συμφωνίες μεταξύ των συνδρομητών και του πωλητή συστήματος σχετικά με τις MIDT μπορεί να περιλαμβάνουν πρόβλεψη για αποζημιώσεις των συνδρομητών.

Αιτιολόγηση

Οι συμφωνίες μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτόρων και ΗΣΚ σχετικά με τις MIDT πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα αποζημίωσης, αμοιβής συμπεριλαμβανομένης.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί κατά πόσον κοινοτικοί αερομεταφορείς τυγχάνουν διακριτικής ή άνισης μεταχείρισης από πωλητές συστήματος σε τρίτες χώρες.

 

Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, ερευνά πιθανές περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος αερομεταφορέων της ΕΕ σε ΗΣΚ τρίτων χωρών. Εάν διαπιστωθεί τέτοια διακριτική μεταχείριση, η Επιτροπή, πριν λάβει σχετική απόφαση, ενημερώνει τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητεί τις παρατηρήσεις τους, μεταξύ άλλων οργανώνοντας συνεδρίαση αρμοδίων εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Οι έρευνες που διεξάγονται για να διαπιστωθεί κατά πόσον υφίσταται διακριτική ή άνιση μεταχείριση κοινοτικών αερομεταφορέων από πωλητές συστήματος εκτός της ΕΕ πρέπει να παρακολουθούνται από την Επιτροπή.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο μητρικός μεταφορέας δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις σε βάρος ανταγωνιστικού ΗΣΚ αρνούμενος να του παράσχει, εφόσον του ζητηθεί και εξίσου έγκαιρα, τα ίδια δεδομένα με εκείνα με τα οποία τροφοδοτεί το δικό του ΗΣΚ σχετικά με τα δρομολόγια, τους ναύλους και τις διαθέσιμες θέσεις που αφορούν τα δικά του προϊόντα μεταφοράς, ή διανέμει τα προϊόντα του μέσω άλλου ΗΣΚ, ή αρνούμενος να αποδεχθεί ή να επιβεβαιώσει εξίσου έγκαιρα κράτηση θέσης που πραγματοποιείται μέσω ανταγωνιστικού ΗΣΚ για οποιαδήποτε από τα δικά του προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς που διανέμονται μέσω του δικού του ΗΣΚ. Ο μητρικός μεταφορέας υποχρεούται να αποδέχεται και να επιβεβαιώνει μόνον τις κρατήσεις που ανταποκρίνονται στους δικούς του ναύλους και όρους.

1. Ο μητρικός μεταφορέας, με την επιφύλαξη της αμοιβαιότητας, δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις σε βάρος ανταγωνιστικού ΗΣΚ αρνούμενος να του παράσχει, εφόσον του ζητηθεί και εξίσου έγκαιρα, τα ίδια δεδομένα με εκείνα με τα οποία τροφοδοτεί το δικό του ΗΣΚ σχετικά με τα δρομολόγια, τους ναύλους και τις διαθέσιμες θέσεις που αφορούν τα δικά του προϊόντα μεταφοράς, ή διανέμει τα προϊόντα του μέσω άλλου ΗΣΚ, ή αρνούμενος να αποδεχθεί ή να επιβεβαιώσει εξίσου έγκαιρα κράτηση θέσης που πραγματοποιείται μέσω ανταγωνιστικού ΗΣΚ για οποιαδήποτε από τα δικά του προϊόντα αεροπορικής μεταφοράς που διανέμονται μέσω του δικού του ΗΣΚ. Ο μητρικός μεταφορέας υποχρεούται να αποδέχεται και να επιβεβαιώνει μόνον τις κρατήσεις που ανταποκρίνονται στους δικούς του ναύλους και όρους.

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να εισαχθεί ρήτρα αμοιβαιότητας στις σχέσεις μεταξύ ΗΣΚ.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Αφετέρου, ένα ανταγωνιστικό ΗΣΚ δεν μπορεί να αρνηθεί να καταχωρήσει δεδομένα που αφορούν ωράρια, ναύλους και διαθέσιμες θέσεις για μεταφορικές υπηρεσίες που παρέχει μεταφορέας που συνεργάζεται με άλλα ΗΣΚ υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που παρέχει στους άλλους πελάτες και συνδρομητές του σε οιαδήποτε από τις αγορές.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστούν οι σχέσεις μεταξύ ανταγωνιστικών ΗΣΚ.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο μητρικός μεταφορέας δεν υποχρεούται να αποδέχεται άλλες δαπάνες εν προκειμένω, εκτός εκείνων που αφορούν την αναπαραγωγή των παρεχόμενων δεομένων και τις αποδεκτές κρατήσεις. Το πληρωτέο προς το ΗΣΚ τέλος κράτησης για την αποδοχή κράτησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το τέλος ισοδύναμης συναλλαγής που χρεώνεται από το ίδιο ΗΣΚ ή από το δικό του ΗΣΚ σε άλλους συμμετέχοντες μεταφορείς.

2. Ο μητρικός μεταφορέας δεν υποχρεούται να αποδέχεται άλλες δαπάνες εν προκειμένω, εκτός εκείνων που αφορούν την αναπαραγωγή των παρεχόμενων δεομένων και τις αποδεκτές κρατήσεις. Το πληρωτέο προς το ΗΣΚ τέλος κράτησης για την αποδοχή κράτησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ευθυγραμμίζεται με το τέλος ισοδύναμων συναλλαγών που χρεώνεται από το ίδιο ΗΣΚ σε άλλους συμμετέχοντες μεταφορείς

 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από ένα πωλητή συστήματος οιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του προς την παρούσα παράγραφο.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο πρέπει να καθιστά σαφές ότι το τέλος που πληρώνει ο μητρικός μεταφορέας πρέπει να προσεγγίζει ό,τι πληρώνουν οι άλλοι για το ίδιο ΗΣΚ (για παρόμοιες συναλλαγές). Οι μητρικοί μεταφορείς και τα ΗΣΚ πρέπει να έχουν ευελιξία διαπραγμάτευσης, αυτό όμως δεν πρέπει να επιφέρει συστηματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ούτε για τους μητρικούς μεταφορείς ούτε για τους ανταγωνιστές τους.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο μητρικός μεταφορέας δεν συνδέει, άμεσα ή έμμεσα, τη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ΗΣΚ από συνδρομητή με την είσπραξη προμήθειας ή με άλλο κίνητρο ή αντικίνητρο για την πώληση των δικών του προϊόντων μεταφοράς.

3. Ο μητρικός μεταφορέας δεν μεροληπτεί υπέρ του δικού του ΗΣΚ συνδέοντας, άμεσα ή έμμεσα, τη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ΗΣΚ από συνδρομητή με την είσπραξη προμήθειας ή με άλλο κίνητρο ή αντικίνητρο για την πώληση των δικών του προϊόντων μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Ένας μητρικός μεταφορέας θα πρέπει να μπορεί να διαπραγματεύεται με ΗΣΚ με τα οποία δεν συνεργάζεται. Οι μητρικοί μεταφορείς είναι, όσον αφορά τα ΗΣΚ, ισότιμοι με τους άλλους μεταφορείς. Ωστόσο, τούτο δεν πρέπει να οδηγεί σε διάκριση υπέρ του δικού του ΗΣΚ.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο μητρικός μεταφορέας δεν απαιτεί, άμεσα ή έμμεσα, από συνδρομητή να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο ΗΣΚ για την πώληση ή την έκδοση εισιτηρίων για οποιοδήποτε προϊόν μεταφοράς που παρέχει ο ίδιος άμεσα ή έμμεσα.

4. Ο μητρικός μεταφορέας δεν μεροληπτεί υπέρ του δικού του ΗΣΚ απαιτώντας, άμεσα ή έμμεσα, από συνδρομητή να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο ΗΣΚ για την πώληση ή την έκδοση εισιτηρίων για οποιοδήποτε προϊόν μεταφοράς που παρέχει ο ίδιος άμεσα ή έμμεσα.

Αιτιολόγηση

Ένας μητρικός μεταφορέας θα πρέπει να μπορεί να διαπραγματεύεται με ΗΣΚ με τα οποία δεν συνεργάζεται. Οι μητρικοί μεταφορείς είναι, όσον αφορά τα ΗΣΚ, ισότιμοι με τους άλλους μεταφορείς. Ωστόσο, τούτο δεν πρέπει να οδηγεί σε διάκριση υπέρ του δικού του ΗΣΚ.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ενός ΗΣΚ αποσκοπεί αποκλειστικά στην κράτηση θέσεων ή την έκδοση εισιτηρίων για προϊόντα μεταφορών. Όσον αφορά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, ένα ΗΣΚ θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/EΚ.

1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων ενός ΗΣΚ με σκοπό την κράτηση θέσεων ή την έκδοση εισιτηρίων για προϊόντα μεταφορών τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τρόπο συμβατό με αυτούς και μόνο τους σκοπούς. Όσον αφορά την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, ένας πωλητής συστήματος θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/EΚ. Το ΗΣΚ διαχωρίζει προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) ή για εμπορική χρήση, τα οποία περιλαμβάνονται στην έννοια των "μικτών δεδομένων", από άλλες πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες που διατίθενται στο σύστημα. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τίθενται στη διάθεση άλλων φορέων μόνον εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή ο ενδιαφερόμενος οργανισμός έχει δώσει γραπτώς τη ρητή συγκατάθεσή του.

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η νομική σαφήνεια με τη χρήση του σωστού όρου (πωλητής συστήματος) αντί για ΗΣΚ, που δεν είναι νομικός όρος.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/EΚ, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

3. Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/EΚ, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου κατόπιν πλήρους ενημέρωσής του.

Αιτιολόγηση

Η συγκατάθεση πρέπει να βασίζεται σε επαρκή ενημέρωση του ενδιαφερομένου.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης θέσεων και πωλήσεων που διαθέτει ένα ΗΣΚ δεν περιέχουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων ή, κατά περίπτωση, οργανισμών ή εταιρειών στο όνομα των οποίων ενεργούν.

5. Τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης θέσεων και πωλήσεων που διαθέτει ένας πωλητής συστήματος δεν περιέχουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων ή, κατά περίπτωση, οργανισμών ή εταιρειών στο όνομα των οποίων ενεργούν.

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η νομική σαφήνεια με τη χρήση του σωστού όρου (πωλητής συστήματος) αντί για ΗΣΚ, που δεν είναι νομικός όρος.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν αρχειοθετηθεί από το ΗΣΚ ή από το συνδρομητή.

7. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν αρχειοθετηθεί από τον πωλητή συστήματος ή από το συνδρομητή.

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η νομική σαφήνεια με τη χρήση του σωστού όρου (πωλητής συστήματος) αντί για ΗΣΚ, που δεν είναι νομικός όρος.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν άρθρο είναι συμπληρωματικά των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου και υφίστανται επιπροσθέτως αυτών, τα οποία καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ και στις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της εν λόγω οδηγίας.

8. Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν άρθρο είναι συμπληρωματικά των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου και υφίστανται επιπροσθέτως αυτών, τα οποία καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ και στις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί βάσει της εν λόγω οδηγίας και στις διατάξεις διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, εφαρμόζονται οι ορισμοί της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον δεν εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες ΗΣΚ που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας και των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη βάσει αυτής.

9. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν την οδηγία 95/46/ΕΚ για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, εφαρμόζονται οι ορισμοί της εν λόγω οδηγίας. Εφόσον δεν εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητες ΗΣΚ που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας και των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη βάσει αυτής και των διεθνών συμφωνιών στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α. Όταν πωλητής συστήματος χειρίζεται βάσεις δεδομένων υπό διαφορετικές ιδιότητες, επί παραδείγματι ως ΗΣΚ ή ως πάροχος βάσεων δεδομένων σε αεροπορικές εταιρείες, λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποφευχθεί η διασύνδεση μεταξύ των βάσεων δεδομένων και για να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία ενισχύει το "σινικό τείχος" μεταξύ ΗΣΚ και υπηρεσιών παροχής βάσεων δεδομένων.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α νέο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Λογιστικός έλεγχος

 

1. Κάθε πωλητής συστήματος στο κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας, επί τριετούς βάσεως και, επιπλέον, κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της Επιτροπής, υποβάλλει έκθεση, η οποία έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και στην οποία παρουσιάζει λεπτομερώς τη διάρθρωση της ιδιοκτησίας του και το πρότυπο διαχείρισής του. Οι δαπάνες που συνεπάγεται ο έλεγχος της έκθεσης βαρύνουν τον πωλητή συστήματος.

 

2. Ο πωλητής συστήματος εξασφαλίζει ότι η τεχνική καταλληλότητα του ΗΣΚ του, σύμφωνα τα άρθρα 4, 7, 11, και ενδεχομένως 10, ελέγχεται κατ' έτος από ανεξάρτητο ελεγκτή. Ανά τριετία και, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, κάθε πωλητής συστήματος υποβάλλει την έκθεση του ελεγκτή στην Επιτροπή. Οι δαπάνες που συνεπάγεται η έκθεση βαρύνουν τον πωλητή συστήματος.

 

3. Κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας στο κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει πωλητής συστήματος, υποβάλλει ανά τριετία και, επιπλέον, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, έκθεση που έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και στην οποία παρουσιάζει λεπτομερώς τη διασύνδεσή του με τον πωλητή συστήματος και το πρότυπο διαχείρισής του. Οι δαπάνες που συνεπάγεται η έκθεση βαρύνουν τον αερομεταφορέα ή το σιδηροδρομικό μεταφορέα.

 

4. Ο πωλητής συστήματος ενημερώνει τους συμμετέχοντες μεταφορείς και την Επιτροπή σχετικά με την ταυτότητα του ελεγκτή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την επιβεβαίωση του διορισμού. Η Επιτροπή πιστοποιεί την ικανότητα του ελεγκτή εκτός εάν, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, κάποιος από τους συμμετέχοντες μεταφορείς διατυπώσει αντίρρηση ως προς την ικανότητα του ελεγκτή να εκτελέσει τα καθήκοντα που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, εντός δύο ακόμη μηνών και κατόπιν διαβούλευσης με τον ελεγκτή, τον πωλητή συστήματος και κάθε άλλο μέρος που επικαλείται έννομο συμφέρον, αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να αντικατασταθεί ο ελεγκτής ή όχι.

 

5. Ο ελεγκτής έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα, τις διαδικασίες, τις λειτουργίες και τις διασφαλίσεις που χρησιμοποιούνται στους υπολογιστές ή τα συστήματα υπολογιστών μέσω των οποίων ο πωλητής συστήματος προσφέρει τα μέσα διανομής του.

 

6. Η Επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 για να λάβει τα μέτρα που είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 12.

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και ΗΣΚ, είναι ανάγκη να διασφαλισθεί η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της ιδιοκτησίας και το πρότυπο διαχείρισης αυτών των οντοτήτων με σκοπό να επικουρηθεί η Επιτροπή στην παρακολούθηση του θεμιτού ανταγωνισμού.

Ο ελεγκτής πρέπει να έχει απεριόριστη πρόσβαση για να μπορεί να διενεργήση ορθή αξιολόγηση. Η τροπολογία εισάγει διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο και προέρχονται από τον προηγούμενο κώδικα δεδοντολογίας και οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη διαφάνειας στον τομέα.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α νέο - παράγραφος 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες πλευρές, θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές για την εκπόνηση της έκθεσης του ελεγκτή, στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3.

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται στενοί δεσμοί μεταξύ αεροπορικών εταιρειών και ΗΣΚ, είναι ανάγκη να διασφαλισθεί η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της ιδιοκτησίας και το πρότυπο διαχείρισης αυτών των οντοτήτων με σκοπό να επικουρείται η Επιτροπή στην παρακολούθηση του θεμιτού ανταγωνισμού.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α νέο - παράγραφος 8 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8. Η Επιτροπή πιστοποιεί την ικανότητα του ελεγκτή στον οποίο αναφέρονται οι παράγραφοι 1, 2 και 3.

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη για την έγκριση του ελεγκτή πρέπει να ανήκει στην Επιτροπή.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, παράβαση του παρόντος κανονισμού, δύναται με απόφασή της να υποχρεώσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση.

 

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, παράβαση του παρόντος κανονισμού, δύναται με απόφασή της να υποχρεώσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση. Η διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του παρόντος κανονισμού λαμβάνει πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα ενδεχόμενης εξέτασης κατ' εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ.

 

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας δεοντολογίας για τα ΗΣΚ δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει τους υφιστάμενους κανόνες ανταγωνισμού, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλήρως.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως σε ζητήματα που καλύπτονται από τα άρθρα 4, 7 και 11 αλλά υπόκεινται στις πιο αυστηρές απαιτήσεις δεδομένων που ισχύουν στο σχετικό κράτος μέλος/στα σχετικά κράτη μέλη.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, στην οποία εκτιμάται εάν χρειάζεται να διατηρηθεί, να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί ο παρών κανονισμός.

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, στην οποία εκτιμάται εάν χρειάζεται να διατηρηθεί, να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα συστήματα υπολογιστών εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα, ενδέχεται να εμφανιστούν νέες τεχνολογίες και νέες δίοδοι διανομής. Το δεδομένο αυτό καθιστά απαραίτητη την διεξαγωγή περιοδικής αναθεώρησης, ανά τριετία, των όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ανά διετία, έκθεση για την εφαρμογή του άρθρου 8 σχετικά με την ισότιμη μεταχείριση σε τρίτες χώρες και προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την άμβλυνση των όρων που εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης ή τροποποίησης διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενημερώνεται τακτικά σε διετή βάση μέσω έκθεσης σχετικά με τη μεταχείριση αερομεταφορέων από πωλητές συστήματος που λειτουργούν σε τρίτες χώρες. Οι συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τρίτες χώρες φαίνεται ότι αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων ή περιστατικών.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν εμφανίζονται οι ναύλοι στην κύρια εικόνα, ή/και όταν επιλέγεται σειρά παρουσίασης με βάση τους ναύλους, οι ναύλοι πρέπει να περιέχουν όλους τους ισχύοντες και αναπόφευκτους φόρους, επιβαρύνσεις και τέλη που πρέπει να καταβληθούν στον αερομεταφορέα.

1. Όταν εμφανίζονται οι τιμές στην κύρια εικόνα, ή/και όταν επιλέγεται σειρά παρουσίασης με βάση τις τιμές, οι τιμές πρέπει να περιέχουν τους ναύλους και όλους τους ισχύοντες φόρους, επιβαρύνσεις, πρόσθετες επιβαρύνσεις και τέλη που πρέπει να καταβληθούν στον αερομεταφορέα ή τον σιδηροδρομικό μεταφορέα και που δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά μπορούν να προβλεφθούν τη στιγμή που εμφανίζονται στην εικόνα.

2. Κατά τη δημιουργία και την επιλογή προϊόντων μεταφοράς για ένα συγκεκριμένο ζεύγος πόλεων που πρόκειται να περιληφθούν στην κύρια εικόνα, δεν γίνεται διάκριση με βάση τους αερολιμένες ή τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που εξυπηρετούν την ίδια πόλη.

2. Κατά τη δημιουργία και την επιλογή προϊόντων μεταφοράς για ένα συγκεκριμένο ζεύγος πόλεων που πρόκειται να περιληφθούν στην κύρια εικόνα, δεν γίνεται διάκριση με βάση τους αερολιμένες ή τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που εξυπηρετούν την ίδια πόλη.

3. Οι πτήσεις εκτός των τακτικών αεροπορικών γραμμών πρέπει να επισημαίνονται σαφώς. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, εφόσον το ζητήσει, να λάβει κύρια εικόνα περιοριζόμενη μόνο στις τακτικές ή τις μη τακτικές αεροπορικές γραμμές.

 

3. Οι πτήσεις εκτός των τακτικών αεροπορικών γραμμών πρέπει να επισημαίνονται σαφώς. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, εφόσον το ζητήσει, να λάβει κύρια εικόνα περιοριζόμενη μόνο στις τακτικές ή τις μη τακτικές αεροπορικές γραμμές.

 

4. Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

 

4. Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

 

5. Όταν οι πτήσεις εκτελούνται από αερομεταφορέα που δεν είναι ο καθοριζόμενος από τον κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα, επισημαίνεται σαφώς ο πραγματικός αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται πάντοτε, εκτός από την περίπτωση βραχυπρόθεσμων και επί τούτου ρυθμίσεων.

 

5. Όταν οι πτήσεις εκτελούνται από αερομεταφορέα που δεν είναι ο καθοριζόμενος από τον κωδικό ταυτότητας αερομεταφορέα, επισημαίνεται σαφώς ο πραγματικός αερομεταφορέας που εκτελεί την πτήση. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται πάντοτε, εκτός από την περίπτωση βραχυπρόθεσμων και επί τούτου ρυθμίσεων.

 

6. Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένα προϊόντα – π.χ. προκαθορισμένοι συνδυασμοί μεταφοράς με άλλες υπηρεσίες μη βοηθητικές της μεταφοράς που προσφέρονται σε μια συνολική τιμή – δεν εμφανίζονται στην κύρια εικόνα.

6. Οι πληροφορίες σχετικά με συνδυασμένα προϊόντα – π.χ. προκαθορισμένοι συνδυασμοί μεταφοράς με άλλες υπηρεσίες μη βοηθητικές της μεταφοράς που προσφέρονται σε μια συνολική τιμή – δεν εμφανίζονται στην κύρια εικόνα.

 

6a. Κατ' επιλογήν του συνδρομητή, οι ταξιδιωτικές επιλογές στην κύρια εικόνα κατατάσσονται σύμφωνα με τους ναύλους ή με την ακόλουθη σειρά:

 

(i) ταξιδιωτικές επιλογές χωρίς διακοπή σύμφωνα με το χρόνο αναχώρησης·

 

(ii) όλες οι άλλες ταξιδιωτικές επιλογές ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδίου·

 

6β. . Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6ε, δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται ταξιδιωτική επιλογή περισσότερο από μία φορά στην κύρια εικόνα.

 

6γ. Όταν οι ταξιδιωτικές επιλογές κατατάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 6α (i) και (ii), για όλες τις πτήσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 90 λεπτά, οι καλύτερες διαθέσιμες εναλλακτικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ανταποκρίσεων, εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα της κύριας εικόνας.

 

6δ. Όταν ταξιδιωτικές επιλογές που εξυπηρετούν το ίδιο ζεύγος πόλεων προσφέρονται στο ΗΣΚ με πτήσεις ανταπόκρισης ή ως συνδυασμός τακτικών αεροπορικών και σιδηροδρομικών δρομολογίων, η καλύτερη επιλογή αεροπορικού και σιδηροδρομικού δρομολογίου εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της κύριας εικόνας.

 

6ε. Όταν οι αερομεταφορείς εκτελούν πτήσεις βάσει συμφωνίας κοινού κωδικού (code-sharing), οι πληροφορίες σχετικά με τους ατομικούς κωδικούς ταυτότητας των μεταφορέων εμφανίζονται σαφώς, χωρίς επανάληψη, και προσδιορίζεται ο μεταφορέας ο οποίος πράγματι εκτελεί την πτήση.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 του παραρτήματος I αναφέρεται στους ναύλους. Τούτο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση δεδομένου ότι ο ορισμός των "ναύλων" δεν περιλαμβάνει κατ' ανάγκη όλα τα στοιχεία που περικλείονται στην τιμή. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια των τιμών, ο αντίκτυπος του μέτρου θα είναι μεγαλύτερος εάν γινόταν απ'ευθείας αναφορά στην τιμή και όχι στους ναύλους.

Για μικρότερες αποστάσεις, πρέπει να εμφανίζονται επίσης στην πρώτη σελίδα της απεικόνισης διαθέσιμες εναλλακτικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, για να προωθηθούν μέσα μεταφοράς που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον.

Όταν ταξιδιωτικές επιλογές που εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο προορισμό προσφέρονται με πτήσεις ανταπόκρισης, η κύρια εικόνα πρέπει να επιτρέπει την παρουσίαση της καλύτερης επιλογής, όταν είναι διαθέσιμη, ανά αεροπορικό και σιδηροδρομικό δρομολόγιο.

Η πρόταση επιτρέπει να γίνει μια εξαίρεση όσον αφορά τις συμφωνίες κοινού κωδικού, προκειμένου να μην αποθαρρυνθεί η σύναψη τέτοιου είδους συμφωνιών που επιτρέπει κυρίως σε μικρότερες αεροπορικές εταιρείες να προσφέρουν στους επιβάτες τους μεγαλύτερο δίκτυο . Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η συσσώρευση πληροφοριών στην οθόνη όπου εμφανίζονται πτήσεις κοινού κωδικού και οι φορείς παροχής ΗΣΚ πρέπει να προσαρμόσουν την υπηρεσία τους στις τεχνολογικές καινοτομίες προς το σκοπό αυτό. Η βελτίωση της ενημέρωσης είναι προς όφελος των καταναλωτών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Κράτησης (εφεξής ΗΣΚ) ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αερομεταφορείς και οι σιδηροδρομικοί μεταφορείς, τα ΗΣΚ και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες διεκπεραιώνουν τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Η πρόταση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής αποσκοπεί να τροποποιήσει τον Κώδικα που θεσπίστηκε το 1989 με τον κανονισμό 2299/89 και τροποποιήθηκε με τους κανονισμούς 3089/93 και 323/99 με την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΣΚ. Ο Κώδικας ισχύει πρωτίστως για τις αεροπορικές κρατήσεις αλλά εφαρμόζεται επίσης στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες που είναι εντεταγμένες σε ένα ΗΣΚ ενός αερομεταφορέα.

Ο εν λόγω Κώδικας Δεοντολογίας αναπτύχθηκε υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες αγοράς από αυτές που ισχύουν σήμερα. Η πλειοψηφία των κρατήσεων αεροπορικών εταιριών πραγματοποιούντο μέσω ΗΣΚ, τα οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος ανήκαν ή τελούσαν υπό τον έλεγχο των αεροπορικών εταιριών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίστηκε για να προωθήσει τη διαφάνεια και να παρεμποδίσει τις καταχρηστικές πρακτικές στην αγορά ή τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσω μιας δέσμης ειδικών κανόνων. Ωστόσο, ο Κώδικας καθίσταται όλο και περισσότερο ανεπαρκής για να αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες της αγοράς, τη μείωση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε άλλες αγορές ΗΣΚ στον κόσμο, την ανάπτυξη εναλλακτικών διόδων διανομής και τη μείωση των ποσοστών ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιριών σε ΗΣΚ.

Σήμερα, ο ετήσιος κύκλος εργασιών στην αγορά των εταιριών που προσφέρουν ΗΣΚ υπολογίζεται σε 8 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ (DG TREN, 2006), ενώ η ευρωπαϊκή αγορά επαγγελματικών ταξειδίων υπολογίστηκε σε 88,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2005 (Έκθεση του PhoCusWright για τα επαγγελματικά ταξίδια, Αύγουστος 2006) και αναμένεται να αυξηθεί κατά 11% τα προσεχή τρία χρόνια.

Πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί κυρίως να δώσει στις αεροπορικές εταιρίες και τα ΗΣΚ τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται ελεύθερα τους όρους πώλησης των αεροπορικών υπηρεσιών. Τα συστήματα πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους με βάση την τιμή και την ποιότητα των υπηρεσιών. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να επιτραπεί περισσότερος ανταγωνισμός και της ανάγκης ύπαρξης βασικών διασφαλίσεων. Κατά τις σχετικές διαβουλεύσεις τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι εξακολουθούν να απαιτούνται ορισμένοι κανόνες διασφάλισης, κυρίως προκειμένου να εξασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός κατά τη συμμετοχή «μητρικών μεταφορέων», η διάθεση ουδέτερων απεικονίσεων των ΗΣΚ και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν τροποποιεί τον ορισμό του μητρικού μεταφορέα, διατηρώντας τη διπλή εξέταση της κυριότητας και του αποτελεσματικού ελέγχου. Η πρόταση της Επιτροπής απλοποιεί τις διατάξεις σχετικά με τα ΗΣΚ, ιδίως όσον αφορά τις συμβατικές τους σχέσεις με τους αερομεταφορείς, επιτρέποντας μεγαλύτερη ελευθερία διαπραγμάτευσης όσον αφορά το περιεχόμενο και τους ναύλους. Ωστόσο, όσον αφορά τις μαγνητικές ταινίες δεδομένων εμπορίας (MIDT), η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του ισχύοντος Κώδικα. Με την άρση της δυνατότητας εξακρίβωσης της ταυτότητας του ταξιδιωτικού πράκτορα στο πλαίσιο των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή αποσκοπεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο επηρεασμού των ταξιδιωτικών πρακτόρων και των μεθόδων πώλησής τους από τους αερομεταφορείς.

Βασικά σημεία της πρότασης

Διατάξεις σχετικά με τον μητρικό μεταφορέα

Τα τελευταία χρόνια οι αεροπορικές εταιρίες έχουν εκχωρήσει την κυριότητα των ΗΣΚ τους. Αυτό ισχύει με μια εξαίρεση: Amadeus. Το σύστημα αυτό ανήκει σε τρεις αεροπορικές εταιρίες ως μειοψηφικούς μετόχους, την Air France, την Iberia και την Lufthansa[1]. Δεν είναι σαφές το μέγεθος της στρατηγικής επιρροής που τους παρέχει η κυριότητα αυτή, είναι όμως αναμφισβήτητο ότι απαιτούνται διασφαλίσεις κατά δυνητικών καταχρήσεων. Χωρίς αυτές ένα ΗΣΚ θα μπορούσε να ευνοήσει τον μητρικό μεταφορέα όσον αφορά το περιεχόμενο, την αποφυγή καθυστερήσεων κλπ. Απ’ ότι είναι γνωστό, σήμερα κανένα ΗΣΚ δεν είναι μέτοχος μιας αεροπορικής εταιρίας.

Μαγνητικές Ταινίες Δεδομένων Εμπορίας (MIDT)

Οι MIDT είναι δεδομένα κράτησης θέσεων τα οποία επεξεργάζεται και πωλεί ένα ΗΣΚ σε αερομεταφορείς. Τα δεδομένα των MIDT μπορούν να προσδώσουν σημαντική αξία σε ορισμένες βασικές λειτουργίες διαφόρων αεροπορικών εταιριών, ιδίως στον τομέα των πωλήσεων και της εμπορίας, του σχεδιασμού του δικτύου, της διαμόρφωσης των τιμών και των εσόδων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις αεροπορικές εταιρίες να κατανοήσουν τις τάσεις της αγοράς και τις πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές. Λόγω των εναλλακτικών διόδων διανομής των κρατήσεων η αξία των δεδομένων αυτών έχει μειωθεί, δεδομένου ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές για ολόκληρη την αγορά. Ενώ η πλειοψηφία των παρόχων ΗΣΚ και των αεροπορικών εταιριών θα επιθυμούσε να συνεχίσει να προσδιορίζεται η ταυτότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων στις MIDT, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ζητούν την απομάκρυνση των πληροφοριών αυτών από τις MIDT, επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αεροπορικές εταιρίες ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν πίεση στους ταξιδιωτικούς πράκτορες να μειώνουν τις κρατήσεις τους σε ανταγωνιστικές αεροπορικές εταιρίες.

Απεικόνιση

Η απεικόνιση είναι η οθόνη που χρησιμοποιούν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες για να ζητούν πληροφορίες για τα ΗΣΚ. Το λογισμικό διατίθεται συνήθως στον ταξιδιωτικό πράκτορα από τα ΗΣΚ στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους συμβάσεων. Είναι σημαντικό οι πληροφορίες που διαθέτουν τα ΗΣΚ στους ταξιδιωτικούς πράκτορες να είναι ουδέτερες και δίκαιες[2].

Σχόλια του εισηγητή

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο στόχος της Επιτροπής να επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρίες και τα ΗΣΚ να διαπραγματεύονται το περιεχόμενο και τα τιμολόγια είναι θεμιτός. Σήμερα, η έλλειψη ανταγωνισμού οδηγεί τα ΗΣΚ σε υψηλότερα τέλη κράτησης. Μετά την αναθεώρηση, τα ΗΣΚ θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους περισσότερο επιθετικά για τη συμμετοχή των αερομεταφορέων λόγω, χαμηλότερων τελών κράτησης και καλύτερης ποιότητας των υπηρεσιών[3]. Ο εισηγητής προσβλέπει στην διατήρηση του βασικού αυτού στόχου.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι δε τροποποιήσεις που προτείνει ο εισηγητής ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου.

Ωστόσο ορισμένα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής δεν είναι ικανοποιητικά. Ο ορισμός του μητρικού μεταφορέα (άρθρο 2, στοιχείο ζ)) είναι παραπλανητικός. Μια πρόσφατη έρευνα της DG COMP κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Lufthansa δεν μπορεί να θεωρείται ως μητρικός μεταφορέας του Amadeus[4]. Η Air France, η Iberia και η Lufthansa δεν θεωρούν τους εαυτούς τους μητρικούς μεταφορείς. Κοντολογίς κάθε ένας ισχυρίζεται ότι πρόκειται απλώς για οικονομικές επενδύσεις.

Για να δοθεί απάντηση στο ακανθώδες ερώτημα, για ποιο λόγο οι αεροπορικές εταιρίες πρέπει να προτιμούν να είναι μητρικοί μεταφορείς, παρά τα βάρη που επιβάλλει ο Κώδικας Δεοντολογίας, πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι ενώ κατά το παρελθόν η συμμετοχή των αεροπορικών εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο των ΗΣΚ μπορούσε να δικαιολογηθεί από το ενδιαφέρον τους να προωθήσουν την έναρξη ενός αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας δεδομένων με την αγορά, αυτό δεν ισχύει σήμερα. Η κατάσταση έχει μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι τα ΗΣΚ κατέστησαν αυτόνομες οντότητες μετά την εκχώρηση της ιδιοκτησίας.

Είναι συνεπώς εύλογο να συμπεράνει κανείς ότι τα οφέλη που προσδοκούν οι αεροπορικές εταιρίες από την κατοχή ΗΣΚ συνδέονται περισσότερο με «ανταγωνιστικά» πλεονεκτήματα (δηλαδή με προτιμησιακούς όρους - ή με τον κίνδυνο να τύχουν διακριτικής μεταχείρισης) και στρατηγικούς λόγους παρά αποκλειστικά με τα κόστη. Ο κίνδυνος καταχρήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλός όταν μια δεσπόζουσα αεροπορική εταιρία συμμετέχει σε ένα δεσπόζον ΗΣΚ (π.χ. όπως στην περίπτωση των αγορών στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία)[5].

Ο εισηγητής φρονεί ότι αυτό πρέπει να διευκρινιστεί και ο ορισμός να καταστεί συνεκτικότερος. Αν και γενικότερα μια μεγαλύτερη συμμετοχή στην κυριότητα καθιστά ευκολότερη τη δυνατότητα απόκτησης προτιμησιακών όρων, θα ήταν δύσκολος ο καθορισμός ενός κατωφλίου, η υπέρβαση του οποίου θα δημιουργούσε κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης[6].

Υπό το φως των ανωτέρω ο εισηγητής συνιστά στην επιτροπή να μην ορίσει απαγόρευση ή κατώφλι για τη συμμετοχή των αεροπορικών εταιριών στο κεφάλαιο των ΗΣΚ, αλλά να επιβάλει ένα σαφή όρο: κάθε επένδυση κεφαλαίου σε ένα ΗΣΚ από μια αεροπορική εταιρία πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση με το άρθρο 10. Αυτό σημαίνει ότι οι μητρικοί μεταφορείς ενός ΗΣΚ πρέπει να παρέχουν στα άλλα ΗΣΚ τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που παρέχουν στα δικά τους ΗΣΚ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται οι διακριτικές μεταχειρίσεις και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης από μητρικούς μεταφορείς έναντι αερομεταφορέων ή σιδηροδρομικών μεταφορέων χωρίς ποσοστά ιδιοκτησίας σε ΗΣΚ.

Όσον αφορά τις MIDT (άρθρο 7), ο εισηγητής προτείνει ένα συμβιβασμό που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας του ταξιδιωτικού πράκτορα σε MIDT, εφόσον υφίσταται μια συμφωνία μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτόρων και ΗΣΚ. Ο εισηγητής προτείνει ένα σύστημα αποζημίωσης, σύμφωνα με το οποίο ο ταξιδιωτικός πράκτορας θα αμείβεται για την εν λόγω εξακρίβωση της ταυτότητας.

Οι ανωτέρω προτάσεις πρέπει να εξεταστούν, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι βρισκόμαστε σε ένα τομέα με πολλούς εμπλεκόμενους, όπως αερομεταφορείς ή σιδηροδρομικοί μεταφορείς, ΗΣΚ, ταξιδιωτικά γραφεία και καταναλωτές. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει μια εκτίμηση σχετικά με την αξιολόγηση επιπτώσεων για τις MIDT, η επισκόπηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της πώλησης ταξειδίων. Κάθε απόφαση για τη νομοθετική ρύθμιση ενός στοιχείου πώλησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία και τις συνέπειες σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, εάν η εξακρίβωση της ταυτότητας των ταξιδιωτικών πρακτόρων στις MIDT περιοριστεί, όπως προτείνει η Επιτροπή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια μονοπωλιακή κατάσταση με την ύπαρξη ενός παρόμοιου συστήματος εμπορίας δεδομένων από αεροπορικές εταιρίες, για παράδειγμα την IATA PaxIs.

Οι ρυθμίσεις σχετικά με την απεικόνιση έχουν προστεθεί προκειμένου να υπάρξει, κυρίως και πρωτίστως, ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών. Τα κριτήρια κατάταξης πρέπει να είναι δίκαια και πρέπει να έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον ταξιδιωτικό πράκτορα να παράσχει στον καταναλωτή τη σαφέστερη προσφορά ταξιδιωτικών δυνατοτήτων. Αυτά μπορεί να θεωρηθούν ως πρόσθετες διασφαλίσεις έναντι καταχρήσεων. Ο εισηγητής θεωρεί ότι αυτό παρέχει στα ΗΣΚ τη δυνατότητα να αναπτύξουν περισσότερο φιλικές για το χρήστη και λεπτομερείς δυνατότητες έρευνας. Τέλος, έχουν προστεθεί διατάξεις σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο των μητρικών μεταφορέων προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια του κλάδου.

  • [1]  Ποσοστά ιδιοκτησίας των αεροπορικών εταιριών στο σύστημα Amadeus: Air France 23%, Iberia 11%, Lufthansa 11%, BC Partners and Cinven 53%, (EC - DG TREN Εκτίμηση Επιπτώσεων, SEC(2007)1496)
  • [2]  Η "κύρια" απεικόνιση είναι η αρχική εικόνα που βλέπει ο ταξιδιωτικός πράκτορας, ωστόσο η σημασία της δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ο ταξιδιωτικός πράκτορας πραγματοποιεί μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα χρησιμοποιώντας δευτερεύουσες εικόνες.
  • [3]  Η ελευθερία διαπραγματεύσεων έχει συνήθως ως αποτέλεσμα να συνάπτουν οι αεροπορικές εταιρίες εκτεταμένα προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων διαθέτουν όλα τα τιμολόγιά τους στα ΗΣΚ έναντι χαμηλότερων τελών κράτησης - Ακρόαση της Επιτροπής, Μάρτιος 2008.
  • [4]  Στην υπόθεση ελέγχου της συγχώνευσης M. 3717 της 16ης Μαρτίου 2005, η DG COMP διεπίστωσε ότι το Amadeus ελέγχεται από κοινού μόνο από την BC Partners and Cinven Ltd.
  • [5]  Βλέπε συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Η αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Κράτησης (ΗΣΚ», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, σελ. 15.
  • [6]  Σε μια παλαιότερη υπόθεση (BAT/Reynolds κατά της Επιτροπής – Απόφαση της 17.11.1987, Υπόθεση 142 και 156/1984) το Δικαστήριο απεφάνθη ότι “μολονότι η συμμετοχή μιας επιχείρησης στο κεφάλαιο μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης δεν συνιστά καθεαυτή πράξη που περιορίζει τον ανταγωνισμό, μια τέτοια εξαγορά μπορεί ωστόσο να αποτελέσει μέσο για τον επηρεασμό της εμπορικής συμπεριφοράς της σχετικής επιχείρισης με αποτέλεσμα να περιορίζεται ή να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά (…). Αυτό θα ίσχυε όλως ιδιαιτέρως στην περίπτωση κατά την οποία η επενδύουσα επιχείρηση με την απόκτηση της συμμετοχής ή με παρεπόμενες ρήτρες στη συμφωνία αποκτά, νομικά ή στην πράξη, τον έλεγχο της εμπορικής συμπεριφοράς της άλλης επιχείρησης ή όταν η συμφωνία προβλέπει την εμπορική συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων ή δημιουργεί δομές που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για μια τέτοια συνεργασία” (σημείο 37 - υπογράμμιση του συντάκτη). Βλέπε σελίδα 14, οπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

σχετικά με την αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης

Ο εισηγητής επιθυμεί να καταστήσει γνωστό ότι κατά την προετοιμασία της έκθεσής του ήλθε σε επαφή με τους ακόλουθους εκπροσώπους ενδιαφερομένων και τις ακόλουθες ομάδες συμφερόντων(*)

Συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν με τους:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, για λογαριασμό Amadeus

APCO, για λογιαριασμό Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Άτυπη συμμετοχή/ έγγραφη επικοινωνία:

Freshfields

ABTA

BEUC

* ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (27.5.2008)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων
(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Wolfgang Bulfon

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (εν συντομία ΗΣΚ) αφορά κρατήσεις εισιτηρίων για αεροπορικές εταιρίες και σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μέσω του ΗΣΚ από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού το 1989, ο εν λόγω κανονισμός αναθεωρήθηκε δύο φορές (1993 και 1999). Στόχος της επερχόμενης τρίτης αναθεώρησης είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΣΚ μέσω μερικής ελευθέρωσης του κώδικα δεοντολογίας.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι η επανεξέταση του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας για τα ΗΣΚ θα μπορούσε να συμβάλει στη μεγαλύτερη ευελιξία και στη βελτίωση της προσφοράς. Ωστόσο, εκφράζονται επίσης επιφυλάξεις ως προς το ότι, λόγω της σημερινής διάρθρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς αεροπορικών πτήσεων στην οποία οι εθνικοί αερομεταφορείς απολαύουν πλεονεκτικής θέσης χάρη στην κυριαρχία τους στις εγχώριες αγορές τους, θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω οι δεσπόζουσες θέσεις στην αγορά.

Με τη διαπλοκή αεροπορικών εταιριών, ΗΣΚ και ταξιδιωτικών πρακτορείων σε περιπτώσεις παραγόντων της αγοράς που κατέχουν δεσπόζουσα θέση θα υποχρεωθούν μελλοντικά οι ανεξάρτητοι ταξιδιωτικοί πράκτορες να μετέχουν σε ορισμένα ΗΣΚ προκειμένου να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με όλο το φάσμα των ναύλων και των διαθέσιμων θέσεων που παρέχουν ορισμένες αεροπορικές εταιρίες.

Η ελευθέρωση του κώδικα δεοντολογίας συνεπάγεται τόσο την αύξηση του ανταγωνισμού όσο και τον εντεινόμενο κατακερματισμό των πληροφοριών σχετικά με τους ναύλους ή τα διαθέσιμα δρομολόγια που διαμορφώνονται ήδη σήμερα μέσω εναλλακτικών διαύλων διανομής.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης εκφράζει ιδίως το φόβο ότι θα επιδεινωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων ταξιδιωτικών πρακτόρων δεδομένου ότι δεν διαθέτουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ούτως ώστε να συνάπτουν συμβάσεις με πολλά ΗΣΚ, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να προσφεύγουν σε διόδους άμεσης διανομής των αεροπορικών εταιριών ούτως ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τούτο θα μπορούσε να εντείνει σταδιακά την τάση αύξησης των τιμών για τους τελικούς χρήστες.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 10 προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μητρικοί αερομεταφορείς προσφέρουν σε όλους τους παρόχους ΗΣΚ τις ίδιες πληροφορίες όσον αφορά τους ναύλους και τα διαθέσιμα δρομολόγια («πλήρες περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένων των παρόχων με τους οποίους δεν έχουν συνάψει σύμβαση.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής να απαγορεύει την ταυτοποίηση ταξιδιωτικών πρακτόρων στις μαγνητικές ταινίες δεδομένων εμπορίας (ΜΙDΤ) διαγράφοντας τον αριθμό πρακτορείου της ΙΑΤΑ.

Επίσης, ο συντάκτης της γνωμοδότησης ζητεί να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στη διάρθρωση του ναύλου κάθε τμήματος πτήσης που παρέχεται σε ΗΣΚ, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι φόροι, τα τέλη και οι αμοιβές που καταβάλλονται στον πάροχο μεταφορικών υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται ο εκ των υστέρων συνυπολογισμός επιπλέον χρέωσης για κράτηση μέσω ΗΣΚ.

Όσον αφορά τους αποκαλούμενους «μητρικούς αερομεταφορείς», ο συντάκτης της γνωμοδότησης ζητεί κάθε άμεση ή έμμεση συμμετοχή μιας αεροπορικής εταιρίας ή μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης σε ένα ΗΣΚ να συνεπάγεται την ταξινόμησή της ως «μητρικού αερομεταφορέα». Επίσης πιστεύει ότι κάθε μορφή ιδιοκτησίας σε ένα ΗΣΚ περιλαμβάνει σχετική σφαίρα επιρροής. Αποβλέποντας στη δημιουργία δίκαιων όρων ανταγωνισμού, όλες οι αεροπορικές εταιρίες πρέπει να παραιτηθούν από τη συμμετοχή τους σε ΗΣΚ.

Όλες οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές εταιρίες που προτιμούν να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους σε ΗΣΚ δεσμεύονται να λαμβάνουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 3α.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει, βασιζόμενος στο άρθρο 17 της πρότασης της Επιτροπής, την περιοδική επανεξέταση της εφαρμογής του κανονισμού που θα πρέπει να πραγματοποιείται τρεις φορές εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του. Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάζεται ειδικότερα πόσο αποτελεσματικός είναι ο κανονισμός εξασφαλίζοντας την έλλειψη διακρίσεων και το δίκαιο ανταγωνισμό στην αγορά για υπηρεσίες ΗΣΚ καθώς και τον αντίκτυπό τους στα συμφέροντα των καταναλωτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9α) Σύμφωνα με τον κανονισμό(...) για τη θέσπιση κοινών κανόνων περί εκμετάλλευσης υπηρεσιών εναερίων μεταφορών στην Κοινότητα, οι αερομεταφορείς πρέπει να κοινοποιούν τους ναύλους συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων, αναπόφευκτων και προβλέψιμων φόρων, επιβαρύνσεων και τελών. Οι πίνακες των ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης θέσεων (ΗΣΚ) θα πρέπει να εμφανίζουν πληροφορίες για ναύλους στους οποίους θα περιλαμβάνονται παρεμφερείς κατηγορίες ναύλων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα μπορούν να κοινοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στους πελάτες τους.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τις τιμές και ως εκ τούτου θα πρέπει απαραιτήτως να επιβληθεί σε όλους τους φορείς (αερομεταφορείς, παρόχους ΗΣΚ και πρακτορεία ταξιδιών) η υποχρέωση διαφάνειας σχετικά με τις συνισταμένες των τιμών. Τούτο εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης του κανονισμού για τη θέσπιση κοινών κανόνων περί εκμετάλλευσης υπηρεσιών εναερίων μεταφορών (υπό εξέταση).

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11αs) Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα δε να εξετάζει την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την πρόληψη των πρακτικών που συνεπάγονται στρέβλωση του ανταγωνισμού και διακρίσεις στην αγορά διανομής των υπηρεσιών διαχείρισης ταξιδίων μέσω ΣΗΚ, κυρίως όταν οι μεταφορείς συνδέονται άμεσα με τους πωλητές συστήματος.

Αιτιολόγηση

Χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου σχετικά με τους μητρικούς μεταφορείς, η Επιτροπή οφείλει να είναι προσεκτική και να μεριμνά για την πρόληψη των πρακτικών που συνεπάγονται στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης.

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης.. Συμπληρώνει τους γενικούς κανόνες ανταγωνισμού που εξακολουθούν να εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου στις καταχρήσεις ανταγωνισμού, όπως οι παραβιάσεις των κανόνων όσον αφορά τις συμπράξεις ή η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω κώδικας συμπεριφοράς αποσκοπεί στο να συμβάλει στη δημιουργία έντιμων και αμερόληπτων όρων για τους αερομεταφορείς στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης. Δεν πρόκειται ωστόσο για ένα μεμονωμένο κείμενο. Συμπληρώνει τις διατάξεις των άρθρων 81 και 82.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2, στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή από κοινού με άλλους, έχει υπό την κυριότητά του ή ελέγχει πραγματικά έναν πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

(ζ) "μητρικός μεταφορέας", κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που άμεσα ή έμμεσα, μόνος ή από κοινού με άλλους,

 

- κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια του κεφαλαίου ή έχει το νόμιμο δικαίωμα να διορίζει διευθυντικά στελέχη ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου, του εποπτικού συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού οργάνου ενός πωλητή συστήματος,

 

- και έχει αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ελέγχων πραγματικά έναν πωλητή συστήματος, καθώς και κάθε αερομεταφορέας ή σιδηροδρομικός μεταφορέας που ανήκει σε αυτόν ή είναι υπό τον πραγματικό του έλεγχο·

 

Ανά πάσα στιγμή, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον αερομεταφορέα ή τον σιδηροδρομικό μεταφορέα που κατέχουν ένα ή περισσότερα μερίδια του κεφαλαίου ενός πωλητή συστήματος, να της διαβιβάσουν κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να τους αναγνωρισθεί το καθεστώς του μητρικού μεταφορέα .

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί περισσότερο ο ορισμός της Επιτροπής. Πράγματι, δεν υπάρχει καθορισμένο κατώφλι πέραν του οποίου η συμμετοχή στο κεφάλαιο ενός ΣΗΚ επηρεάζει αναμφισβήτητα την εμπορική πολιτική του ΣΗΚ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποδείξει η Επιτροπή όλες τις εταιρείες με συμμετοχή στο κεφάλαιο ενός ΣΗΚ και να αναθέσει στις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό υπηρεσίες της να ελέγξουν ποιες μεταξύ των ως άνω εταιρειών ασκούν πραγματικό έλεγχο στο ΣΗΚ..

Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας περιλαμβάνει υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφάνεια.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες περιλαμβάνουν με ουδέτερο και διεξοδικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις ή μεροληψία, τα στοιχεία που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σειρά παρουσίασης των πληροφοριών δεν βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του μεταφορέα και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς. Για την(τις) κύρια(ες) εικόνα(ες) τηρούνται οι κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα 1.

1. Ο πωλητής συστήματος παρέχει μέσω του ΗΣΚ του μία κύρια εικόνα ή εικόνες για κάθε επιμέρους συναλλαγή, οι οποίες περιλαμβάνουν με ουδέτερο, διαφανή και διεξοδικό τρόπο, χωρίς διακρίσεις ή μεροληψία, τα στοιχεία που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες μεταφορείς. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη σειρά παρουσίασης των πληροφοριών δεν βασίζονται σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ταυτότητα του μεταφορέα και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις σε όλους τους συμμετέχοντες μεταφορείς. Για την(τις) κύρια(ες) εικόνα(ες) τηρούνται οι κανόνες που καθορίζονται στο παράρτημα 1.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά την παροχή πληροφοριών από ένα ΗΣΚ στον καταναλωτή, ο συνδρομητής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με την τελική τιμή που καταβάλλεται για την μεταφορική υπηρεσία, συμπεριλαμβάνοντας κάθε πρόσθετη δαπάνη και τέλος παροχής υπηρεσίας που χρεώνει.

Αιτιολόγηση

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η αύξηση της διαφάνειας των τιμών για τον καταναλωτή. Αφορά τους ταξιδιωτικούς πράκτορες τόσο εντός όσο και εκτός δικτύου. Συμπληρώνει τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας των τιμών του κανονισμού που εγκρίθηκε πρόσφατα για τη λειτουργία των αεροπορικών μεταφορών (αναθεωρημένη τρίτη δέσμη μέτρων) που απαιτεί την ανάλογη συμμόρφωση των αεροπορικών εταιριών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7, στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση των μέσων διανομής ενός ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή.

(β) οι συμμετέχοντες μεταφορείς δεν χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα προκειμένου να μην επηρεάσουν αθέμιτα την επιλογή του συνδρομητή.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, παράβαση του παρόντος κανονισμού, δύναται με απόφασή της να υποχρεώσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση.

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική της πρωτοβουλία, παράβαση του παρόντος κανονισμού, δύναται με απόφασή της να υποχρεώσει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση. Οι έρευνες σχετικά με πιθανή παραβίαση του παρόντος κανονισμού λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα ενδεχόμενης έρευνας σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Ο κώδικας συμπεριφοράς ΣΗΚ δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει, τους ισχύοντες κανόνες στον τομέα του ανταγωνισμού που εξακολουθούν να εφαρμόζονται πλήρως.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων των ειδικών λογιστικών ελέγχων, κυρίως επί θεμάτων που υπάγονται στα άρθρα 4, 7 και 11 του παρόντος κανονισμού..

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει διευρυμένες αρμοδιότητες ώστε να ελέγχει την ορθή εφαρμογή του εν λόγω κώδικα συμπεριφοράς.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17, παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, εν ανάγκη μέσω ειδικών λογιστικών ελέγχων, όπως ορίζει το άρθρο 13. Εξετάζει κυρίως την αποτελεσματικότητα του κανονισμού όσον αφορά τη διασφάλιση της μη διακριτικής μεταχείρισης και του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών μέσω ΣΗΚ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα 1, παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-1. Κατ' επιλογή του συνδρομητή, οι επιλογές ταξιδίου της κύριας εικόνας ταξινομούνται είτε βάσει του ναύλου, είτε με την ακόλουθη σειρά:

 

a) τις επιλογές ταξιδίου απευθείας σύνδεσης, ανά ώρα αναχώρησης·

 

β) όλες τις άλλες επιλογές ταξιδίου, ανά συνολική διάρκεια διαδρομής.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να παρέχονται στο συνδρομητή πολλές πιθανές επιλογές.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I, σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να επισημαίνονται σαφώς.

4. Οι πτήσεις που περιλαμβάνουν ενδιάμεσες στάσεις πρέπει να επισημαίνονται σαφώς και να εμφανίζεται η διάρκεια των στάσεων.

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί ο καταναλωτής να κάνει την καλύτερη επιλογή προς το συμφέρον του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Илияна Малинова Йотова, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Николай Младенов, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (6.5.2008)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων
(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Philip Bradbourn

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός ΗΣΚ αποκλειστικά για την πραγματοποίηση της κράτησης ή την έκδοση εισιτηρίων για τα προϊόντα μεταφοράς. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές των κρατών μελών ή μιας τρίτης χώρας δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ΗΣΚ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7, στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση των μέσων διανομής ενός ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή.

(β) όταν αυτά τα δεδομένα προκύπτουν από τη χρήση των μέσων διανομής ενός ΗΣΚ από συνδρομητή εγκατεστημένο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περιλαμβάνουν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τα στοιχεία ταυτότητας του συγκεκριμένου συνδρομητή σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας των δεδομένων που ισχύουν στο σχετικό κράτος μέλος και την ΕΕ.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/EΚ, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

3. Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/EΚ, η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερομένου και ενημέρωσή του.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι υπό τον έλεγχο του πωλητή συστήματος πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμες μεμονωμένες κρατήσεις αρχειοθετούνται εκτός δικτύου (off-line) εντός εβδομήντα δύο ωρών μετά τη συμπλήρωση του τελευταίου στοιχείου της μεμονωμένης κράτησης και καταστρέφονται εντός τριών ετών. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο για λόγους διαφορών ως προς τη χρέωση.

4. Οι υπό τον έλεγχο του πωλητή συστήματος πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμες μεμονωμένες κρατήσεις αρχειοθετούνται εκτός δικτύου (off-line) εντός εβδομήντα δύο ωρών μετά τη συμπλήρωση του ταξιδίου σε σχέση με τη μεμονωμένη κράτηση και καταστρέφονται εντός τριών ετών. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά επιτρέπεται μόνο για λόγους διαφορών ως προς τη χρέωση.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11, παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα δεδομένα εμπορίας, κράτησης θέσεων και πωλήσεων που διαθέτει ένα ΗΣΚ δεν περιέχουν, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, στοιχεία ταυτότητας φυσικών προσώπων ή, κατά περίπτωση, οργανισμών ή εταιρειών στο όνομα των οποίων ενεργούν.

διαγράφεται

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11, παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α. Εφαρμόζονται οι διατάξεις ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων της οδηγίας 94/46/ΕΚ· είναι δυνατόν να συμπληρωθούν προκειμένου να διευκρινισθεί η ιδιαίτερη ασφάλεια των δεδομένων τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από το ΗΣΚ· λαμβάνονται έτσι τα δέοντα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διάφοροι τύποι δεδομένων στο ΗΣΚ τυγχάνουν επεξεργασίας ξεχωριστά σύμφωνα με τις διάφορες λειτουργίες τους.

Αιτιολόγηση

Το ΗΣΚ μπορεί να λειτουργεί ως παγκόσμιο μέσον διεπαφής για τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και να παρέχει υπηρεσίες για μια ιδιαίτερη αεροπορική εταιρεία. Καλό θα ήταν ως εκ τούτου να εγκριθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να απομονώνονται σαφώς τα δεδομένα ανάλογα με τις διάφορες λειτουργίες τους.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται, με απλό αίτημα ή βάσει απόφασης, να ζητήσει από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως επί θεμάτων που καλύπτονται από τα άρθρα 4, 7 και 11, υπόκεινται όμως στις αυστηρότερες απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στο σχετικό (α) κράτος (η) μέλος (η).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emine Bozkurt, Jas Gawronski

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κώδικας δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.11.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

29.11.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott

Ημερομηνία κατάθεσης

10.6.2008