RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

10.6.2008 - (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Timothy Kirkhope

Menetlus : 2007/0243(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0248/2008

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0709);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 71 ja artikli 80 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0418/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0248/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Osalevate lennuettevõtjate ja emaettevõtjate vahel tuleb luua tõhus konkurents ning tuleb tagada, et lennuettevõtjate suhtes kohaldatakse mittediskrimineerimise põhimõtet, olenemata nende osalemisest arvutipõhistes ettetellimissüsteemides.

Selgitus

Toimimisjuhendi eesmärk peaks olema edendada konkurentsi ning hoida ära lennuettevõtjate diskrimineerimine arvutipõhistes ettetellimissüsteemides.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b) Emaettevõtjad peaksid turul läbipaistvate ja võrreldavate konkurentsitingimuste tagamiseks järgima eri eeskirju, kui nad osalevad arvutipõhises ettetellimissüsteemis põhiinvestoritena.

Selgitus

Tuleks selgitada, et emaettevõtjad peaksid järgima täiendavaid eeskirju (nt artiklis 10 nimetatud eeskirjad), et vältida turumoonutusi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c) Ühe või mitme emaettevõtja turgu valitseva seisundi kuritarvitamise vältimiseks tuleks tugineda EÜ konkurentsieeskirjadele ja menetlustele.

Selgitus

Viidet üldistele konkurentsieeskirjadele tuleks rõhutada. Toimimisjuhend täiendab, mitte ei asenda neid.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Süsteemi tarnijad peaksid selgelt eraldama arvutipõhised ettetellimissüsteemid lennuettevõtjate sisestest ettetellimissüsteemidest ning hoiduma andmast levitussüsteeme kasutada ainult oma emaettevõtjatele selle vältimiseks, et emaettevõtjal ei oleks eelistatud juurdepääsu arvutipõhisele ettetellimissüsteemile.

(6) Süsteemi tarnijad peaksid selgelt eraldama arvutipõhised ettetellimissüsteemid lennuettevõtjate sisestest või muud tüüpi ettetellimissüsteemidest ning hoiduma andmast levitussüsteeme kasutada ainult oma emaettevõtjatele, vältimaks võimalust, et emaettevõtjal on eelistatud juurdepääs arvutipõhisele ettetellimissüsteemile.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Erapooletu kuva kasutamine suurendab osalevate lennuettevõtjate pakutavate veotoodete ja -teenuste läbipaistvust ning tarbijate usaldust.

Selgitus

Teabe järjestamise kriteeriumid peavad olema õiglased ning nende eesmärk peab olema aidata reisibürool anda tarbijale reisimisvõimalustest kõige selgem ülevaade.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Süsteemi tarnijad peaksid tagama, et arvutipõhiste ettetellimissüsteemidealane turuteave on kättesaadav kõigile osalevatele lennuettevõtjatele kedagi diskrimineerimata ning transpordiettevõtjatel ei tohiks olla võimalik kasutada kõnealust teavet, et liigselt mõjutada reisibüroo valikul.

(8) Süsteemi tarnijad peaksid tagama, et arvutipõhiste ettetellimissüsteemide alane turuteave on kättesaadav kõigile osalevatele lennuettevõtjatele kedagi diskrimineerimata ning transpordiettevõtjatel ei tohiks olla võimalik kasutada kõnealust teavet reisibüroo või tarbija valikute liigseks mõjutamiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9 a) Teave õhuveotooteid teenindavate bussiteenuste või õhuveotoodete juurde lisatud raudteeveotoodete kohta peaks edaspidi esinema arvutipõhise ettetellimissüsteemi põhikuvas.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9 b) Tulevikus peaks arvutipõhistes ettetellimissüsteemides sisalduma kergestimõistetav teave vastava lennu süsinikdioksiidi heitkoguste ja kütusetarbimise kohta. Seda võiks esitada keskmise kütusekuluna ühe inimese kohta (liitrit 100 km kohta) ning keskmise süsinikdioksiidi heitkogusena ühe inimese kohta (grammi 100 km kohta), ning alla viie tunni kestvate reiside puhul võrrelda neid parima alternatiivse rongi- või bussiliini vastavate näitajatega.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse õhuveotooteid hõlmavate arvutipõhiste ettetellimissüsteemide suhtes, mida pakutakse kasutamiseks või kasutatakse ühenduse territooriumil.

Käesolevat määrust kohaldatakse õhuveotooteid hõlmavate arvutipõhiste ettetellimissüsteemide (edaspidi AES) suhtes, mida pakutakse kasutamiseks või kasutatakse ühenduses.

Selgitus

Raudteeveoteenuseid ja õhuveoteenuseid tuleks kohelda ühtemoodi.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse ka raudteeveotoodete suhtes, mis on koos õhuveotoodetega lisatud arvutipõhise ettetellimissüsteemi põhikuvasse.

 

Käesolevat määrust kohaldatakse ka raudteeveotoodete suhtes, mis on koos õhuveotoodetega lisatud arvutipõhise ettetellimissüsteemi põhikuvasse, kui neid pakutakse kasutamiseks või kasutatakse ühenduse territooriumil.

Selgitus

Raudteeveoteenuseid ja õhuveoteenuseid tuleks kohelda ühtemoodi.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) „arvutipõhine ettetellimissüsteem” – arvutisüsteem, mis sisaldab muu hulgas informatsiooni enam kui ühe lennuettevõtja sõiduplaanide, vabade kohtade, piletihindade ja nendega seotud teenuste kohta koos võimalusega või ilma võimaluseta teha ettetellimisi või väljastada pileteid sel määral, mil mõned või kõik nimetatud teenused on tellijatele kättesaadavad;

d) „arvutipõhine ettetellimissüsteem” – arvutisüsteem, mis sisaldab muu hulgas informatsiooni enam kui ühe lennuettevõtja sõiduplaanide, vabade kohtade ja piletihindade kohta koos võimalusega või ilma võimaluseta teha ettetellimisi või väljastada pileteid sel määral, mil mõned või kõik nimetatud teenused on tellijatele kättesaadavad;

Selgitus

Praegune sõnastus tekitab segadust arvutipõhise ettetellimissüsteemi määratluse ning sellega seotud teenuste osas, mis tellijatele kättesaadavaks tehakse.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos teistega omab või kontrollib tõhusalt süsteemi tarnijat, samuti iga lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või tõhusalt kontrollib;

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, kes otseselt või kaudselt, üksi või koos teistega kontrollib süsteemi tarnijat või omab osalust tema kapitalis või omab seaduslikke õigusi ja esindajaid süsteemi tarnija juhatuses, nõukogus või muus juhtorganis, samuti iga lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või kontrollib;

Selgitus

Nimetatud määratlust tuleks täpsustada ja laiendada, tagamaks seda, et süsteemi tarnijates osalust omavate lennuettevõtjate mõjuvõimu võetakse nõuetekohaselt arvesse. Siinkohal on põhjendatud järeldus, et lennuettevõtjate oodatav kasu AESide omamisest on seotud pigem konkurentsieeliste kui kuludega. Kuritarvituste oht on eriti suur siis, kui turgu valitsev lennuettevõtja on osanik turgu valitsevas AESis. Raske oleks määrata kindlaks piiri, mille ületamisel võib eeldada diskrimineerimise ohtu. Emaettevõtjatel ei tohiks olla liigset mõju AESi pakkujale. Seepärast vajatakse õigluse ja läbipaistvuse tagamiseks rangemaid eeskirju emaettevõtjate suhtes.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g a) osalus süsteemi tarnija kapitalis tähendab lennuliini või raudteeveo-ettevõtja süsteemi tarnijasse tehtud investeeringu puhtmajanduslikku väärtust koos omandiõiguse väärtusega, mis nimetatud lennuliinil või raudteeveo-ettevõtjal on süsteemi tarnija suhtes.

Selgitus

Ainuüksi majandusliku investeeringu tegemine AESi ei muuda veel lennuliini või raudteeveoettevõtjat emaettevõtjaks. Ainult juhul, kui sellise investeeringuga kaasneb omandiõiguste saamine, loetakse lennuliin või raudteeveoettevõtja emaettevõtjaks ning hakkavad kehtima artikli 10 sätted. See tähendab arvestamist juhuslike investeeringute võimalusega, millega ei kaasne investori mõju süsteemi tarnija äritegevusele.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h) „tõhus kontroll” – suhe, mis moodustub õiguste, lepingute või muude vahendite kaudu, mis kas eraldi või ühiselt ning vastavaid asjaolusid või õigusnorme arvestades annavad võimaluse ettevõtjat otseselt või kaudselt otsustavalt mõjutada, eriti:

h) „tõhus kontroll” – suhe, mis moodustub õiguste, lepingute või muude vahendite kaudu, mis kas eraldi või kombineeritult ning vastavaid asjaolusid või õigusnorme arvestades annavad võimaluse ettevõtjat otsustavalt mõjutada, eriti:

i) õiguse kaudu kasutada kogu ettevõtja vara või osa sellest,

i) kogu ettevõtja vara või selle osa omamise või kasutusõiguse kaudu,

ii) õiguste või lepingute kaudu, mis annavad otsustava mõjuvõimu ettevõtja organite koosseisu, hääletamise või otsuste üle või annavad muul viisil otsustava mõjuvõimu ettevõtja muu äritegevuse üle;

ii) õiguste või lepingute kaudu, mis annavad otsustava mõjuvõimu ettevõtja organite koosseisu, hääletamise või otsuste üle;

Selgitus

Muudatusettepanekuga rõhutatakse toimimisjuhendi ja konkurentsipoliitika paralleelsust. Kui kasutada samasuguseid mõisteid nagu ettevõtete ühinemise määruses, saab kontrolli hindamisel kasutada samu kriteeriume.

Kuna neid on ühinemiste üle kontrolli teostamisel enamjaolt kogetud ja katsetatud, on neid lihtne kohaldada AESide suhtes, eriti seetõttu, et konkurentsipoliitika kontrollistruktuuride hindamiseks on tunnustatud juhised juba olemas.

Vähemusosalus, isegi väga väikese osalusmäära korral, võib anda osaleva lennuettevõtja staatuse, juhul kui see annab sõnaõiguse AESi strateegiliste otsuste tegemisel. Selline on olukord siis, kui lennuettevõtjal on võimalik avaldada AESile otsustavat mõju selles mõttes, et ta suudab blokeerida meetmeid, mis määravad AESi strateegilise käitumise äritegevuses.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) lisada ühelegi osaleva lennuettevõtjaga sõlmitavale lepingule põhjendamatuid tingimusi või nõuda nõustumist lisatingimustega, mis oma laadilt või äritavade kohaselt ei ole seotud tema osalemisega arvutipõhises ettetellimissüsteemis;

a) lisada ühelegi osaleva lennuettevõtjaga sõlmitavale lepingule diskrimineerivaid tingimusi või nõuda nõustumist lisatingimustega, mis oma laadilt või äritavade kohaselt ei ole seotud tema osalemisega arvutipõhises ettetellimissüsteemis;

Selgitus

Ettepanekuga tahetakse vältida segadust seoses mõistega „põhjendamatu”.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) seada oma arvutipõhises ettetellimissüsteemis osalemise tingimuseks, et osalev lennuettevõtja ei või samal ajal olla osaline mõnes muus süsteemis.

b) seada oma arvutipõhises ettetellimissüsteemis osalemise tingimuseks, et osalev lennuettevõtja ei või samal ajal olla osaline mõnes muus süsteemis või et osalev lennuettevõtja ei või vabalt kasutada alternatiivseid ettetellimissüsteeme, näiteks omaenda internetipõhist ettetellimissüsteemi või kõnekeskusi.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse vältida võimalust, et AES kahjustab lennuliini läbirääkimisvabadust, keelates tal üldse oma süsteemis osalemise, kui ta ei piira muude ettetellimiskanalite kasutamist.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Otseste või kaudsete kapitaliosaluste olemasolu ja nende ulatus ning kontroll, mida selline osalus annab lennuettevõtjale või raudtee-ettevõtjale süsteemi tarnija üle või süsteemi tarnijale lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja üle, tehakse avalikuks.

Selgitus

Artiklites 3 ja 10 sisalduvate sätete kohaldamiseks ning läbipaistvuse tagamiseks süsteemi tarnijate ja lennuettevõtjate vahelistes suhetes tuleks selline teave avalikustada.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Süsteemi tarnija ei tohi hoida üht konkreetset andmesisestus- ja/või -töötlusmenetlust või muud levitusvõimalust või nende uuendusi üksnes ühe või mitme oma emaettevõtja jaoks.

1. Süsteemi tarnija ei tohi hoida üht konkreetset andmesisestus- ja/või -töötlusmenetlust või muud levitusvõimalust või nende muudatusi üksnes ühe või mitme osaleva lennuettevõtja, sealhulgas oma emaettevõtja jaoks. Süsteemi tarnija teavitab kõiki osalevaid lennuettevõtjaid kõigist muudatustest oma jaotussüsteemides ning sisestamis- või töötlemismenetlustes.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse uuesti sisse lennuettevõtjate vahelise mittediskrimineerimise nõue seoses levitamisvõimalustega. Viimased tehnilised uuendused peavad olema kõigile lennuettevõtjatele kättesaadavad. Tagamaks läbipaistvust olemasolevate süsteemide osas, tuleks AESil teavitada neist kõiki lennuettevõtjaid.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Süsteemi tarnija tagab põhikuva või -kuvade olemasolu iga arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu toimuva toimingu puhul ja esitab seal osalevate lennuettevõtjate esitatud andmed selgelt ja põhjalikult ning ilma diskrimineerimata ja erapooletult. Teabe järjestamise kriteeriumid ei tohi ei otseselt ega kaudselt olla seotud andmetega lennuettevõtja kohta ja neid kriteeriume rakendatakse vahet tegemata kõikide osalevate lennuettevõtjate suhtes. Põhikuva(d) peab (peavad) olema kooskõlas I lisas sätestatud eeskirjadega.

1. Süsteemi tarnija tagab põhikuva või -kuvade olemasolu iga arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu toimuva toimingu puhul ja esitab seal osalevate lennuettevõtjate esitatud andmed selgelt ja põhjalikult, kedagi diskrimineerimata või soosimata ja erapooletult. Teabe järjestamise kriteeriumid ei tohi ei otseselt ega kaudselt olla seotud andmetega lennuettevõtja kohta ja neid kriteeriume rakendatakse vahet tegemata kõikide osalevate lennuettevõtjate suhtes. Põhikuva(d) ei tohi tarbijat tahtlikult eksitada, peab (peavad) olema kergesti kättesaadav(ad) ning peab (peavad) olema kooskõlas I lisas sätestatud eeskirjadega.

Selgitus

Vajalik on hõlmata ka soosimise küsimust, mida komisjoni esialgne versioon ei sisalda. Esialgne sõnastus on ebatäpne ning seda võib erinevalt tõlgendada.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Arvutipõhises ettetellimissüsteemis pakutava teabe puhul kasutab tellija neutraalset kuva vastavalt lõikele 1, kui tarbija eelistuste rahuldamine ei nõua teistsugust kuva.

2. Arvutipõhises ettetellimissüsteemis tarbijale pakutava teabe puhul kasutab tellija neutraalset kuva vastavalt lõikele 1, kui tarbija eelistuste rahuldamine ei nõua teistsugust kuva.

Selgitus

Raportööri algset muudatusettepanekut on vaja muuta selgemaks. Uus sõnastus hoiab ära valetõlgenduse, nagu ei tohiks tellija kasutada ühestki muust allikast peale AESi kuva saadavat teavet.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Nende lennuettevõtjate lennud, kelle suhtes on vastavalt määrusele (EÜ) nr 2111/2005 kehtestatud tegevuskeeld, peavad olema kuvas selgelt ja eraldi esitatud.

Selgitus

Sellega lihtsustatakse määruse 2111/2005 kohaldamist ja tagatakse kõige paremini määruse eesmärgid.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Süsteemi tarnija lisab AESi kuvasse eraldi sümboli, mille järgi kasutajad saavad teada lendu teenindava lennuettevõtja, nagu seda nõuab määruse 2111/2005 artikkel 11.

Selgitus

On tähtis teha vastavalt määrusele 2111/2005 arvutipõhise ettetellimissüsteemi kasutajatele (üldsusele või reisibüroodele) teatavaks, milliseid lende teenindavad ELi musta nimekirja kantud lennuettevõtjad.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Käesolevat artiklit ei kohaldata arvutipõhise ettetellimissüsteemi suhtes, mida lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja või lennu- või raudtee-ettevõtjate rühm kasutab oma kontoris või kontorites ja müügipunktides, mis on selgelt tähistatud.

3. Käesolevat artiklit ei kohaldata arvutipõhise ettetellimissüsteemi suhtes, mida lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja või lennu- või raudtee-ettevõtjate rühm kasutab oma kontoris või kontorites, müügipunktides või oma veebisaitidel, mis on selgelt tähistatud.

Selgitus

See ei ole asjakohane raamistik lennuettevõtjate veebisaite käsitlevate küsimuste lahendamiseks.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Süsteemi tarnija ei tohi lisada ühelegi tellijaga sõlmitavale lepingule selliseid põhjendamatuid tingimusi nagu näiteks tingimused, millega takistatakse tellijal tellida või kasutada ühte või mitut muud süsteemi, nõutakse nõustumist lisatingimustega, mis ei ole seotud tema osalemisega arvutipõhises ettetellimissüsteemis või kohustatakse võtma vastu tehnilisi seadmeid või tarkvara käsitlev pakkumine.

1. Süsteemi tarnija ei tohi lisada ühelegi tellijaga sõlmitavale lepingule selliseid diskrimineerivaid tingimusi nagu näiteks tingimused, millega takistatakse tellijal tellida või kasutada ühte või mitut muud süsteemi, nõutakse nõustumist lisatingimustega, mis ei ole seotud tema osalemisega arvutipõhises ettetellimissüsteemis või kohustatakse võtma vastu tehnilisi seadmeid või tarkvara käsitlev pakkumine.

Selgitus

Ettepanekuga tahetakse vältida segadust seoses mõistega „põhjendamatu”.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Süsteemi tarnijad võivad kättesaadavaks teha mistahes andmed turustuse, ettetellimise ja müügi kohta, kui:

1. Süsteemi tarnijad võivad kättesaadavaks teha mistahes andmed turustuse, ettetellimise ja müügi kohta, kui selliseid andmeid pakutakse diskrimineerimata ja sama kiiresti kõikidele osalevatele lennuettevõtjatele, sealhulgas emaettevõtjatele. Sellised andmed võivad sisaldada ja taotluse korral ka peavad sisaldama kõiki osalevaid lennuettevõtjaid ja/või tellijaid.

a) selliseid andmeid pakutakse diskrimineerimata ja sama kiiresti kõikidele osalevatele lennuettevõtjatele, sealhulgas emaettevõtjatele. Sellised andmed võivad sisaldada ja taotluse korral ka peavad sisaldama kõiki osalevaid lennuettevõtjaid ja/või tellijaid;

 

2. Osalevad lennuettevõtjad ei kasuta selliseid andmeid tellija valiku põhjendamatuks mõjutamiseks.

b) sellised andmed tulenevad sellest, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu territooriumil asutatud tellija, ei tohi need andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet tellijale.

3. Kui sellised andmed tulenevad sellest, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi levitusvõimalusi kasutas ühenduses asutatud tellija, ei tohi need andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet tellijale, välja arvatud juhul, kui tellija ja süsteemi tarnija lepivad kokku tingimustes selliste andmete asjakohaseks kasutamiseks.

 

4. Kõik tellija(te) ja süsteemi tarnija(te) vahelised kokkulepped turuinfo andmete edastamise kohta avalikustatakse.

Selgitus

Reisibüroodel peaks olema võimalus pidada vabalt läbirääkimisi selle üle, kas nende kontaktandmed lisatakse turuinfo andmete edastusse.

Praeguses määruses puudub artikli 7 punkt b. Kavandatud kujul vähendab artikli 7 punkt b turu läbipaistvust, kuna seab piirangud turuinfole, mida AES võib edastada. Pealegi võib piirangute alust turuinfot ikkagi edastada Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon (IATA), kelle kohta määrus ei kehti. Nõnda annab artikli 7 punkt b IATA-le monopoli ning turuinfo kallinemine kergitab hindu tarbijate jaoks. Käesolev muudatusettepanek kaitseb reisibüroosid lennuliinide kuritarvituste eest ning säilitab samas konkurentsi turuandmete osas, mis on madalamate hindade näol tarbijatele kasulik.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt (b a) (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) tellijate ja süsteemi tarnija vahelised turuinfo andmete edastust käsitlevad kokkulepped võivad sisaldada tellijate kasuks kokkulepitud kompensatsioonisüsteemi.

Selgitus

Reisibüroode ja arvutipõhiste ettetellimissüsteemide vahel sõlmitavad kokkulepped turuinfo andmete edastamise kohta peaksid nägema ette kompenseerimise võimaluse, sealhulgas tasustamise.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon teostab järelevalvet ühenduse lennuettevõtjate diskrimineeriva või mittevõrdväärse kohtlemise üle kolmandate riikide süsteemi tarnijate poolt.

 

Komisjon uurib mõne liikmesriigi taotlusel või omal algatusel ELi lennuettevõtjate võimalikke diskrimineerimisjuhtusid kolmandate riikide AESides. Diskrimineerimise tuvastamisel teavitab komisjon enne otsuse tegemist liikmesriike ja huvitatud osapooli ja küsib nende arvamust, sealhulgas korraldab liikmesriikide asjaomaste ekspertide kohtumise.

Selgitus

Komisjon peaks teostama järelevalvet kolmandate riikide süsteemi tarnijate poolt ühenduse lennuettevõtjate diskrimineeriva või mittevõrdväärse kohtlemise üle väljaspool ELi.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Emaettevõtja ei tohi diskrimineerida konkureerivat arvutipõhist ettetellimissüsteemi ning keelduda andmast viimasele nõudmise korral ja võrdse aja jooksul sama teavet oma veotoodete sõiduplaanide, piletihindade ja vabade kohtade kohta, mida ta annab oma arvutipõhisele ettetellimissüsteemile, või levitamast oma veotooteid muu arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu või keelduda võrdse aja jooksul aktsepteerimast või kinnitamast konkureeriva arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu esitatud ettetellimist tema veotootele, mida ta levitab ka oma arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu. Emaettevõtja on kohustatud aktsepteerima ja kinnitama üksnes neid ettetellimisi, mis on kooskõlas tema piletihindade ja tingimustega.

1. Emaettevõtja ei tohi vastastikkuse põhimõtet silmas pidades diskrimineerida konkureerivat arvutipõhist ettetellimissüsteemi ning keelduda andmast viimasele nõudmise korral ja võrdse aja jooksul sama teavet oma veotoodete sõiduplaanide, piletihindade ja vabade kohtade kohta, mida ta annab oma arvutipõhisele ettetellimissüsteemile, või levitamast oma veotooteid muu arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu või keelduda võrdse aja jooksul aktsepteerimast või kinnitamast konkureeriva arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu esitatud ettetellimist tema veotootele, mida ta levitab ka oma arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu. Emaettevõtja on kohustatud aktsepteerima ja kinnitama üksnes neid ettetellimisi, mis on kooskõlas tema piletihindade ja tingimustega.

Selgitus

AESide vahelistes suhetes on soovitav sisse viia vastastikkuse klausel.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Teisest küljest ei tohi konkureeriv AES keelduda säilitamast andmeid teise AESiga seotud lennuettevõtja transporditeenuste sõiduplaanide, piletihindade ja vabade kohtade kohta samadel tingimustel, mida ta pakub ükskõik millisel turul oma teistele klientidele ja tellijatele.

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse muuta selgemaks konkureerivate AESide vahelisi suhteid.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Emaettevõtja ei ole kohustatud kandma mingeid sellega seotud kulusid, välja arvatud esitatava teabe taasesitamise ja aktsepteeritud ettetellimiste kulud. Arvutipõhisele ettetellimissüsteemile makstav ettetellimistasu lõike 1 kohaselt tehtud aktsepteeritud ettetellimise eest ei ole suurem kui tasu, mida sama arvutipõhine ettetellimissüsteem nõuab osalevatelt vedajatelt samaväärse tehingu eest.

2. Emaettevõtja ei ole kohustatud kandma mingeid sellega seotud kulusid, välja arvatud esitatava teabe taasesitamise ja aktsepteeritud ettetellimiste kulud. Arvutipõhisele ettetellimissüsteemile makstav ettetellimistasu käesoleva artikli lõike 1 kohaselt tehtud aktsepteeritud ettetellimise eest on kooskõlas tasuga, mida sama arvutipõhine ettetellimissüsteem nõuab osalevatelt vedajatelt samaväärsete tehingute eest.

 

Komisjon võib igal ajal nõuda süsteemi tarnijalt mis tahes teavet, mida peetakse vajalikuks, et tagada tema poolt käesoleva lõike nõuete täitmine.

Selgitus

Käesolev tekst peab selgitama, et emaettevõtja makstavad tasud ei tohi olla suuremad teiste osalevate lennuettevõtjate poolt samale AESile samaväärsete tehingute eest makstavatest tasudest. Emaettevõtjatel ja AESidel peab olema piisavalt paindlikkust, et tarbijate huvides läbirääkimisi pidada; nimetatud läbirääkimiste vabadus ei tohi anda emaettevõtjale ega tema konkurentidele mingeid süstemaatilisi eeliseid.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Emaettevõtja ei tohi konkreetse arvutipõhise ettetellimissüsteemi kasutamist tellija poolt otseselt ega kaudselt seostada vahendustasu ega muu stiimuliga oma veotoodete müümiseks või müümisest hoidumiseks.

3. Emaettevõtja ei tohi käituda diskrimineerivalt oma AESi kasuks, seostades konkreetse arvutipõhise ettetellimissüsteemi kasutamist tellija poolt otseselt või kaudselt vahendustasu või muu stiimuliga oma veotoodete müümiseks või müümisest hoidumiseks.

Selgitus

Emaettevõtjal ei tohi keelata pidada läbirääkimisi AESidega, millega ta ei ole seotud. AESidega seonduvalt on emaettevõtjad teise lennuettevõtjatega võrdsetes tingimustes. See ei tohi aga põhjustada diskrimineerivat käitumist oma AESi kasuks.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Emaettevõtja ei tohi tellijalt otseselt ega kaudselt nõuda konkreetse arvutipõhise ettetellimissüsteemi kasutamist tema poolt otseselt või kaudselt pakutavate veotoodete müügiks või piletite väljastamiseks.

4. Emaettevõtja ei tohi otseselt ega kaudselt käituda diskrimineerivalt oma AESi kasuks, nõudes tellijalt konkreetse arvutipõhise ettetellimissüsteemi kasutamist tema poolt otseselt või kaudselt pakutavate veotoodete müügiks või piletite väljastamiseks.

Selgitus

Emaettevõtjal ei tohi keelata pidada läbirääkimisi AESidega, millega ta ei ole seotud. AESidega seonduvalt on emaettevõtjad teise lennuettevõtjatega võrdsetes tingimustes. See ei tohi aga põhjustada diskrimineerivat käitumist oma AESi kasuks.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Isikuandmeid töödeldakse arvutipõhise ettetellimissüsteemi toimimise käigus ainult ettetellimiste teostamise või piletite väljastamise eesmärgil. Seoses selliste andmete töötlemisega tuleb arvutipõhist ettetellimissüsteemi käsitada vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punktile d vastutava töötlejana.

1. Isikuandmeid, mida kogutakse arvutipõhise ettetellimissüsteemi toimimise käigus ettetellimiste teostamise või piletite väljastamise eesmärgil, töödeldakse ainult viisil, mis on nimetatud eesmärkidega kooskõlas. Seoses selliste andmete töötlemisega tuleb süsteemi tarnijat käsitada vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punktile d vastutava töötlejana. AES eraldab reisijate registrite jaoks või ärilisel eesmärgil vajalikud („mitmesuguste andmetena” määratletavad) isikuandmed süsteemis olevast muust teabest reisijate kohta. Selliseid isikuandmeid ei tohi teha kättesaadavaks muudele majandusüksustele, välja arvatud juhul, kui asjaomane isik või organisatsioon annab selleks sõnaselge kirjaliku nõusoleku.

Selgitus

See suurendab õiguslikku selgust, kuna arvutipõhise ettetellimissüsteemi (mis ei ole juriidiline termin) asemel kasutatakse õiget terminit (süsteemi tarnija).

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 osutatud eriliste andmekategooriate puhul võib andmeid töödelda ainult siis, kui andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise loa.

3. Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 osutatud eriliste andmekategooriate puhul võib andmeid töödelda ainult siis, kui andmesubjekt on andnud selleks teadlikult selgesõnalise loa.

Selgitus

Luba tuleb anda piisava teabe põhjal.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Arvutipõhises ettetellimissüsteemis kättesaadavaks tehtavad andmed turustuse, ettetellimise ja müügi kohta ei tohi sisaldada otseselt ega kaudselt teavet füüsiliste isikute või vajadusel nende esindatavate organisatsioonide või äriühingute kohta.

5. Süsteemi tarnija poolt kättesaadavaks tehtavad andmed turustuse, ettetellimise ja müügi kohta ei tohi sisaldada otseselt ega kaudselt teavet füüsiliste isikute või vajadusel nende esindatavate organisatsioonide või äriühingute kohta.

Selgitus

See suurendab õiguslikku selgust, kuna arvutipõhise ettetellimissüsteemi (mis ei ole juriidiline termin) asemel kasutatakse õiget terminit (süsteemi tarnija).

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Andmesubjektil on õigus tasuta juurdepääsule tema enda kohta käivatele andmetele olenemata sellest, kas andmed on salvestanud arvutipõhine ettetellimissüsteem või tellija.

7. Andmesubjektil on õigus tasuta juurdepääsule tema enda kohta käivatele andmetele olenemata sellest, kas andmed on salvestanud süsteemi tarnija või tellija.

Selgitus

See suurendab õiguslikku selgust, kuna arvutipõhise ettetellimissüsteemi (mis ei ole juriidiline termin) asemel kasutatakse õiget terminit (süsteemi tarnija).

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Käesoleva artikliga tunnustatud õigused täiendavad direktiiviga 95/46/EÜ ja sellest tulenevalt vastu võetud siseriiklikes sätetes kehtestatud andmesubjekti õigusi ning kehtivad nendele lisaks.

8. Käesoleva artikliga tunnustatud õigused täiendavad direktiiviga 95/46/EÜ ja sellest tulenevalt vastu võetud siseriiklikes sätetes, samuti Euroopa Liidu poolt allkirjastatud rahvusvaheliste lepingute sätetes kehtestatud andmesubjekti õigusi ning kehtivad nendele lisaks.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Käesoleva määruse sätted täpsustavad ja täiendavad direktiivi 95/46/EÜ sätteid lõikes 1 nimetatud eesmärkidel. Kõnealuses direktiivis sätestatud määratlusi kohaldatakse, kui ei ole sätestatud teisiti. Kui käesoleva artikliga kehtestatud erisätteid, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist seoses arvutipõhiste ettetellimissüsteemide tegevusega, ei kohaldata, ei piirata käesoleva määrusega nimetatud direktiivi ja liikmesriikides sellest tulenevalt vastu võetud siseriiklike sätete kohaldamist.

9. Käesoleva määruse sätted täpsustavad ja täiendavad direktiivi 95/46/EÜ sätteid lõikes 1 nimetatud eesmärkidel. Kõnealuses direktiivis sätestatud määratlusi kohaldatakse, kui ei ole sätestatud teisiti. Kui käesoleva artikliga kehtestatud erisätteid, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist seoses arvutipõhiste ettetellimissüsteemide tegevusega, ei kohaldata, ei piirata käesoleva määrusega nimetatud direktiivi ja liikmesriikides sellest tulenevalt vastu võetud siseriiklike sätete, samuti Euroopa Liidu poolt allkirjastatud rahvusvaheliste lepingute kohaldamist.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a. Kui süsteemi tarnija peab andmebaase erinevaid, näiteks AESi või lennuliinide teabe talletaja rolle täites, tuleb võtta tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid andmebaaside vastastikuse sidumise vältimiseks ja tagamaks, et isikuandmed on kättesaadavad üksnes sel konkreetsel eesmärgil, mille tarvis neid koguti.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tugevdatakse AESi funktsiooni eristamist teabe talletaja funktsioonist.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a uus

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Audit

 

1. Süsteemi tarnija, mille kapitalis osaleb lennuettevõtja või raudteeveoettevõtja, esitab iga kolme aasta järel ja lisaks sellele ka komisjoni nõudmisel sõltumatult auditeeritud aruande, milles käsitletakse üksikasjalikult süsteemi tarnija omandisuhete struktuuri ja juhtimismudelit. Auditeeritud aruandega seotud kulud kannab süsteemi tarnija.

 

2. Süsteemi tarnija tagab, et tema AESi tehnilist vastavust artiklitele 4, 7, 11 ja vajaduse korral artiklile 10 kontrollib igal aastal sõltumatu audiitor. Iga süsteemi tarnija esitab audiitori aruande komisjonile iga kolme aasta järel ja lisaks sellele ka komisjoni nõudmisel. Auditeeritud aruandega seotud kulud kannab süsteemi tarnija.

 

3. Lennuettevõtja või raudteeveoettevõtja, kellel on otsene omandiosalus süsteemi tarnijas, esitab iga kolme aasta järel ja lisaks sellele ka komisjoni nõudmisel sõltumatult auditeeritud aruande, milles käsitletakse üksikasjalikult tema seost süsteemi tarnijaga ja tema juhtimismudelit. Auditeeritud aruandega seotud kulud kannab lennuettevõtja või raudteeveoettevõtja.

 

4. Süsteemi tarnija teatab valitud audiitorist osalevatele lennuettevõtjatele ja komisjonile vähemalt kolm kuud enne audiitori valiku kinnitamist. Komisjon tunnistab audiitori pädevust, välja arvatud juhul, kui mõni osalev lennuettevõtja ühe kuu jooksul pärast teate saamist väidab, et asjaomane audiitor ei ole võimeline käesoleva artikli kohaselt nõutavaid ülesandeid täitma. Sellisel juhul otsustab komisjon pärast nõupidamist audiitori, süsteemi tarnija ja mis tahes muu õigustatud huvi väljendava osapoolega täiendava kahe kuu jooksul, kas audiitor tuleb välja vahetada või mitte.

 

5. Audiitorile tagatakse igal ajal juurdepääs kõigile programmidele, menetlustele, operatsioonidele ja kaitsemeetmetele, mida kasutatakse arvutites või arvutisüsteemides, mille kaudu süsteemi tarnija oma levitusvõimalused tagab.

 

6. Komisjon tutvub lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud aruannetega, et vajaduse korral võtta meetmeid vastavalt artiklile 12.

Selgitus

Seal, kus lennuettevõtjad ja AESid on omavahel tihedalt seotud, tuleb tagada nende üksuste omandisuhete struktuuri ja juhtimismudeli läbipaistvus, et aidata komisjonil teostada järelevalvet ausa konkurentsi üle.

Audiitorile tuleb tagada täielik juurdepääs õiglase hindamise läbiviimiseks. Esitatud sõnastus kordab varasema toimimisjuhendi auditit käsitlevaid sätteid, mis on vajalikud valdkonna läbipaistvuse saavutamiseks.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus) – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7. Komisjon kehtestab huvitatud osapooltega konsulteerides suunised lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud audiitori aruande kohta.

Selgitus

Seal, kus lennuettevõtjad ja AESid on omavahel tihedalt seotud, tuleb tagada nende üksuste omandisuhete struktuuri ja juhtimismudeli läbipaistvus, et aidata komisjonil teostada järelevalvet ausa konkurentsi üle.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11a (uus) – lõige 8 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8. Komisjon tunnistab lõigetes 1, 2 ja 3 viidatud audiitori pädevust.

Selgitus

Audiitori heakskiitmine peaks kuuluma komisjoni vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab kaebuse põhjal või omal algatusel, et käesolevat määrust rikutakse, võib ta otsusega nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate ühendustelt sellise rikkumise lõpetamist.

Kui komisjon leiab kaebuse põhjal või omal algatusel, et käesolevat määrust rikutakse, võib ta oma otsusega nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate ühendustelt sellise rikkumise lõpetamist. Käesoleva määruse võimalike rikkumiste uurimisel võetakse täiel määral arvesse kõigi EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 põhjal läbi viidud uurimiste tulemusi.

Selgitus

AESide toimimisjuhend mitte ei asenda, vaid täiendab kehtivaid konkurentsieeskirju, mis jäävad endiselt täiel määral kohaldatavateks.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et täita käesoleva määrusega talle pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku teavet.

Selleks et täita käesoleva määrusega talle pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku teavet, eelkõige artiklites 4, 7 ja 11 käsitletud küsimustes, järgides seejuures asjaomastes liikmesriikides kehtivaid kõige rangemaid andmekaitsenõudeid.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon koostab viie aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist aruande selle rakendamise kohta, kus hinnatakse vajadust käesolevat määrust säilitada, muuta või see kehtetuks tunnistada.

Komisjon koostab kolme aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist aruande selle rakendamise kohta, kus hinnatakse vajadust käesolevat määrust säilitada, muuta või see kehtetuks tunnistada.

Selgitus

Arvutisüsteemide kiire arengu tõttu võidakse kasutusele võtta uued tehnoloogiad ja levitamiskanalid. Sellest tuleneb vajadus käesoleva määrusega kehtestatud tingimused korrapäraselt iga kolme aasta tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga kahe aasta järel artikli 8 (võrdväärne kohtlemine kolmandates riikides) kohaldamise aruande ning teeb ettepanekud asjakohasteks meetmeteks diskrimineerivate tingimuste leevendamiseks, sealhulgas EÜ ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennutranspordi lepingute sõlmimiseks või muutmiseks.

Selgitus

Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjonile esitatakse korrapäraselt iga kahe aasta järel aruanne selle kohta, kuidas kolmandates riikides tegutsevad süsteemi tarnijad lennuettevõtjaid kohtlevad. Kolmandate riikidega sõlmitud lennutranspordi lepingud tunduvad olevat sobiv raamistik selliste olukordade või intsidentide lahendamiseks.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui põhikuvas näidatakse piletihinda ja/või kui on valitud piletihindadel põhinev järjestus, peavad piletihinnad sisaldama ka kõiki kohaldatavaid ja vältimatuid tollimakse, makse ja tasusid, mida tuleb maksta veoteenuse osutajale.

1. Kui põhikuvas näidatakse hinda ja/või kui on valitud hindadel põhinev järjestus, peavad hinnad sisaldama ka piletihindu ja kõiki kohaldatavaid tollimakse, makse, lisamakse ja tasusid, mida tuleb maksta lennuettevõtjale või raudteeveoettevõtjale ning mis on kuvamise ajal ettenähtavad ja vältimatud.

2. Konkreetse linnadepaari vaheliste veoteenuste moodustamise ja valimise puhul põhikuval esitamiseks ei tohi teha vahet sama linna teenindavate lennuväljade või raudteejaamade vahel.

2. Konkreetse linnadepaari vaheliste veoteenuste moodustamise ja valimise puhul põhikuval esitamiseks ei tohi teha vahet sama linna teenindavate lennuväljade või raudteejaamade vahel.

3. Lende, mis ei ole regulaarlennud, tuleb selgesti sellistena näidata. Tarbijal on soovi korral õigus saada põhikuva, mis piirdub üksnes regulaar- või mitteregulaarlendudega.

3. Lende, mis ei ole regulaarlennud, tuleb selgesti sellistena näidata. Tarbijal on soovi korral õigus saada põhikuva, mis piirdub üksnes regulaar- või mitteregulaarlendudega.

4. Vahemaandumisega lende tuleb selgesti sellistena näidata.

4. Vahemaandumisega lende tuleb selgesti sellistena näidata.

5. Kui lende ei teeninda lennuettevõtja tunnuskoodiga näidatud lennuettevõtja, peab lennu tegelik teenindaja olema selgesti tähistatud. See nõue kehtib kõikidel juhtudel, välja arvatud lühiajaliste ad hoc kokkulepete puhul.

5. Kui lende ei teeninda lennuettevõtja tunnuskoodiga näidatud lennuettevõtja, peab lennu tegelik teenindaja olema selgesti tähistatud. See nõue kehtib kõikidel juhtudel, välja arvatud lühiajaliste ad hoc kokkulepete puhul.

6. Põhikuval ei esitata teavet liittoodete kohta, st eelnevalt kokku lepitud veoteenuste ja muude, veondusega mitteseotud abiteenuste kombinatsiooni kohta, mida pakutakse ühe hinna eest.

6. Põhikuval ei esitata teavet liittoodete kohta, st eelnevalt kokku lepitud veoteenuste ja muude, veondusega mitteseotud abiteenuste kombinatsiooni kohta, mida pakutakse ühe hinna eest.

 

6 a. Tellija valikul järjestatakse reisimisvõimalused põhikuval kas hindade järgi või järgmisel viisil:

 

i) vahepeatusteta reisimisvõimalused järjestatakse väljumisaja järgi;

 

ii) kõik muud reisimisvõimalused järjestatakse reisi kestuse järgi.

 

6 b. Lõikes 6 e sätestatu välja arvatud, ei või ühtegi reisimisvõimalust näidata põhikuval rohkem kui ühel korral.

 

6 c. Kui reisimisvõimalused on järjestatud vastavalt lõike 6 a punktidele i ja ii, tuleb kõigi kuni 90 minuti pikkuste lendude puhul põhikuva esimesel ekraanil esitada kõige soodsamad, sealhulgas lennujaamade vahelised alternatiivsed rongiühendused.

 

6 d. Kui kahe linna vahelise reisimisvõimalusena pakutakse AESis ümberistumisega plaanilisi lende või lennu- ja raudteeveoteenuste kombinatsiooni, tuleb põhikuva esimesel ekraanil esitada vähemalt plaaniliste lennu- ja raudteeveoteenuste kombinatsiooni kõige soodsam variant.

 

6 e. Kui lennuettevõtjad tegutsevad koodijagamise kokkuleppe alusel, tuleb selgelt ning kordusteta esitada erinevate lennuettevõtjate tunnuskoodid ning ära näidata lendu tegelikult teenindav lennuettevõtja.

Selgitus

I lisa lõikes 1 viidatakse piletihindadele. See võib tekitada segadust, kuna piletihind ei pruugi hõlmata kõiki hinnaelemente. Suurima võimaliku läbipaistvuse tagamiseks oleks meetmel suurem mõju, kui viidata piletihinna asemel lihtsalt hinnale.

Lühemate vahemaade korral tuleks esimesel ekraanil kuvada ka arvestatavad alternatiivsed raudteeveoteenused, millega edendataks keskkonnasõbralikumat transpordiviisi.

Kui sihtpunkti jõudmiseks pakutakse ümberistumisega lende, tuleks põhikuval esitada võimaluse korral plaaniliste lennu- ja raudteeveoteenuste kõige soodsam variant.

Ettepanekus võimaldatakse erandit koodijagamise kokkulepete korral, et mitte raskendada selliste kokkulepete sõlmimist, mis võimaldavad eeskätt väiksematel lennuettevõtjatel pakkuda oma reisijatele laiemat lennumarsruutide võrgustikku. Küll aga on oluline mitte anda koodijagamise põhjal toimuvate lendude kuvamisel ekraani andmetega ülekuhjamise võimalust, ning selle vältimiseks peaks AESi pakkuja pidama sammu tehnoloogiliste uuendustega. Parem teavitamine peaks tulema kasuks tarbijatele.

SELETUSKIRI

Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhendiga sätestatakse reisitellimuste haldamine lennuettevõtjate ja raudteeveoettevõtjate, arvutipõhiste ettetellimissüsteemide ning reisibüroode poolt. Komisjoni teatises sisalduva ettepaneku eesmärk on reformida toimimisjuhendit, mis kehtestati 1989. aastal määrusega 2299/89 ja mida muudeti määrustega 3089/93 ja 323/99, tugevdades konkurentsi arvutipõhiste ettetellimissüsteemide vahel. Toimimisjuhend kehtib peamiselt lennutellimuste kohta, aga ka nende raudteeteenuste kohta, mis on integreeritud õhutranspordi arvutipõhisesse ettetellimissüsteemi.

Nimetatud toimimisjuhend koostati olukorras, mil olid praegustest oluliselt erinevad turutingimused. Enamik lennupileteid telliti ette arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kaudu, millest enamik kuulus lennuettevõtjatele või oli nende kontrolli all. Toimimisjuhend kehtestati eesmärgiga soodustada läbipaistvust ja vältida igasugust turu kuritarvitamist või konkurentsi moonutamist ad hoc eeskirjade abil. Ometi muutub nimetatud toimimisjuhend üha ebasobivamaks põhjusel, et praegu on uued turutingimused, üle kogu maailma on teistel arvutipõhiste ettetellimissüsteemide turgudel piirangud tühistatud, alternatiivsed levituskanalid on arenenud edasi ning üha vähem arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme kuulub lennuettevõtjatele.

Arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme pakkuvate ettevõtete iga-aastane käive on hinnanguliselt ligikaudu 8 miljardit eurot (DG TREN, 2006), kuid ärireiside Euroopa turu väärtus oli 2005. aastal hinnanguliselt 88,2 miljardit USA dollarit (PhoCusWright Corporate Travel Distribution Report, august 2006) ning eeldatavasti kasvab selle väärtus järgmise kolme aasta jooksul 11%.

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepaneku peamine eesmärk on anda lennuettevõtjatele ja arvutipõhistele ettetellimissüsteemidele vabadus pidada läbirääkimisi lennuteenuste müümise tingimuste üle. Süsteemid peaksid konkureerima hinna ja teenusekvaliteedi osas. Komisjon siiski tunnistab, et kahe vajaduse (suurem konkurents ja põhilised kaitsemeetmed) vahel peaks olema tasakaal. Kui konsulteeriti huvitatud pooltega, selgitasid need, et ikka veel vajatakse mõningaid kaitsemeetmeid. Peamiselt selleks, et tagada aus konkurents emaettevõtjate olemasolul, arvutipõhiste ettetellimissüsteemide erapooletud kuvad ja isikuandmete kaitse.

Komisjoni ettepanekus ei muudeta emaettevõtja määratlust, mille tõttu säilitatakse omandilist kuuluvust ja tõhusat kontrolli käsitlev kahekordne hindamise alus. Komisjon teeb ettepaneku lihtsustada arvutipõhiseid ettetellimissüsteeme käsitlevaid eeskirju, eriti seoses lennuettevõtjatega sõlmitud lepingulise suhtega, võimaldades suuremat vabadust läbirääkimistel sisu ja hindade üle. Komisjon teeb aga ettepaneku muuta toimimisjuhendit turuinfo andmete edastuse osas. Ta soovib keelata ära võimaluse edastada reisibüroode kontaktandmeid, et hoida ära reisibüroode ja nende levitamismeetodite võimalikku mõjutamist lennuettevõtjate poolt.

Ettepaneku olulised valdkonnad

Emaettevõtjate eeskirjad

Viimaste aastate jooksul on lennuettevõtjad loobunud arvutipõhiste ettetellimissüsteemide omamisest. Üks erand on küll jäänud: Amadeus. See kuulub vähemusosaluse korras kolmele lennuettevõtjale: Air France, Iberia ja Lufthansa.[1] Ebaselge on asjaolu, kui palju strateegilist mõjuvõimu neil seetõttu on, aga selge on see, et võimaliku kuritarvitamise vastu on vaja kaitsemeetmeid. Ilma kaitsemeetmeteta võib arvutipõhine ettetellimissüsteem eelistada emaettevõtjat sisu, aja ja muude näitajate poolest. Teadaolevalt ei ole ükski arvutipõhine ettetellimissüsteem praegu ühegi lennuettevõtja osanik.

Turuinfo andmete edastus

Turuinfo andmete edastus on tellimisinfo, mida töödeldakse arvutipõhises ettetellimissüsteemis ning müüakse selle kaudu lennuettevõtjatele. Edastatavad turuinfo andmed võivad lennuettevõtja mitme põhitegevuse väärtust oluliselt tõsta, eriti võivad need tõsta müügi ja turustamise, võrgukavandamise ja tulude haldamise väärtust. See võib aidata lennuettevõtjatel mõista turusuundumusi ja teavet konkurentide kohta. Alternatiivsete ettetellimiskanalite tõttu on nimetatud andmete väärtus vähenenud, kuna need ei esinda kogu turgu. Kuigi enamik arvutipõhiste ettetellimissüsteemide tarnijatest ja lennuettevõtjatest sooviksid reisibüroode kontaktandmete edastamist, nõuavad reisibürood nende eemaldamist turuinfo andmete edastusest, kuna nendega saaksid lennuettevõtjad avaldada reisibüroodele survet vähendada oma tellimusi konkureerivate lennuettevõtjate juures.

Kuva

Kuva on ekraan, mida reisibürood kasutavad arvutipõhise ettetellimissüsteemi teabe tellimiseks. Vastavalt ärilepingule saab reisibüroo tarkvara tavaliselt arvutipõhise ettetellimissüsteemi tarnijalt. Oluline on, et teave, mis reisibüroodele arvutipõhise ettetellimissüsteemiga kaasa antakse, on erapooletu ja aus.[2]

Raportööri kommentaarid

Raportöör on arvamusel, et komisjoni eesmärk võimaldada lennuettevõtjatel ja arvutipõhistel ettetellimissüsteemidel sisu ja hinna üle läbirääkimisi pidada on hea. Praegu põhjustab puudulik konkurents arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kaudu tellimise puhul kõrgemaid tasusid. Pärast määruse muutmist peavad arvutipõhised ettetellimissüsteemid üksteisega lennuettevõtjate osalemise nimel intensiivsemalt konkureerima ja pakkuma madalamaid ettetellimistasusid ja paremat teenusekvaliteeti.[3] Raportöör soovib väga, et nimetatud keskne eesmärk säiliks.

Komisjoni ettepanek näeb ette ka piisava isikuandmete kaitse, kuigi raportööri esitatud muudatusettepanekutega tugevdatakse õiguskindlust.

Sellest hoolimata on komisjoni ettepaneku mõned elemendid ebarahuldavad. Emaettevõtja mõiste (artikli 2 punkt g) tekitab segadust. Konkurentsi peadirektoraadi hiljutise uurimuse tulemuste kohaselt ei saa Lufthansat Amadeusi emaettevõtjaks pidada.[4] Air France, Iberia ja Lufthansa ei pea ennast emaettevõtjateks. Lühidalt öeldes väidavad nad, et tegemist on lihtsalt finantsinvesteeringutega.

Vastuseks ebamugavale küsimusele, miks peaksid lennuettevõtjad, vaatamata toimimisjuhendis neile kehtestatud kohustustele, eelistama olla emaettevõtjad, tuleks märkida, et varem oleks lennuettevõtjate osalemist arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kapitalis saanud põhjendada nende sooviga edendada tõhusa andmesidekanali toomist turule, kuid praegu sellist põhjendust enam tuua ei saa. Aja möödudes on olukord muutunud, kuna arvutipõhistest ettetellimissüsteemidest on pärast omandikuuluvuse loovutamist saanud autonoomsed üksused.

Seega saab põhjendatult järeldada, et lennuettevõtjate oodatav kasu on arvutipõhiste ettetellimissüsteemide omamise puhul seotud pigem konkurentsi (st soodustingimused või diskrimineerimise oht) ja strateegia kui ainuüksi kuludega. Kuritarvituste oht on eriti suur, kui turgu valitsev lennuettevõtja osaleb turgu valitseva arvutipõhise ettetellimissüsteemi tegevuses (nt olukord Prantsuse, Saksa ja Hispaania turul).[5]

Raportöör on arvamusel, et asja tuleks selgitada ja määratlust rangemaks muuta. Kuigi üldiselt on nii, et mida suurem on osalus omandikuuluvuses, seda lihtsam on saada soodustingimusi ning oleks raske määrata kindlaks piiri, mille ületamisel võib näha diskrimineerimise ohtu.[6]

Sel põhjusel ei soovita raportöör transpordi- ja turismikomisjonil kehtestada keeldu või piirangut lennuettevõtjate osalemisele arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kapitalis, vaid soovitab kehtestada üheselt mõistetava tingimuse: kõik lennuettevõtja investeeringud arvutipõhisesse ettetellimissüsteemi peaksid toimuma kooskõlas artikliga 10. See tähendab, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi emaettevõtja peab teistele arvutipõhistele ettetellimissüsteemidele edastama samasuguse teabe kui oma arvutipõhisele ettetellimissüsteemile. Sel viisil tagatakse kaitsemeetmed lennuettevõtjatele või raudteeveoettevõtjatele, kellel puudub osalus arvutipõhises ettetellimissüsteemis, emaettevõtjapoolse diskrimineerimise ja emaettevõtja turgu valitseva positsiooni kuritarvitamise vastu.

Turuinfo andmete edastuse osas (artikkel 7) pakub raportöör kompromissina välja, et reisibüroo andmed edastatakse, kui reisibüroo ja arvutipõhine ettetellimissüsteem on selles suhtes sõlminud kokkuleppe. Raportöör teeb ettepaneku kehtestada kompensatsioonisüsteem, mille puhul saab reisibüroo oma andmete edastamise eest rahalist tasu.

Eespool nimetatud ettepanekuid kaaludes tuleks võtta arvesse, et selles valdkonnas on palju osalisi, peamiselt lennuettevõtjad või raudteeveoettevõtjad, arvutipõhised ettetellimissüsteemid, reisibürood ja tarbijad. Kuna komisjon ei ole esitanud oma arvamust turuinfo andmete edastust käsitleva mõjuhinnangu kohta, tuleks läbivaatamisel käsitleda reisimüügi kõiki elemente. Kui tehakse otsus võtta vastu õigusakt, mis käsitleb ühte elementi, tuleb võtta arvesse selle asjakohasust ja tagajärgi muudes valdkondades. Näiteks kui reisibüroode kontaktandmete edastamist piiratakse, nagu on ette nähtud komisjoni ettepanekus, võib selle tulemusena tekkida monopoolne olukord lennuettevõtjate samaväärse süsteemi (IATA PaxIs) olemasolu tõttu.

Kuva käsitlevad sätted on esitatud ennekõike tarbijate vajadusi arvesse võttes. Teabe järjestamise kriteeriumid peavad olema õiglased ning selle eesmärgiks peab olema aidata reisibürool anda tarbijale reisimisvõimalustest kõige selgem ülevaade. Neid võib pidada täiendavateks kaitsemeetmeteks kuritarvituste vastu. Raportööri arvates antakse siin arvutipõhise ettetellimissüsteemi pakkujatele võimalus arendada välja kasutajasõbralikumad ja üksikasjalikumad otsingumootorid. Lõpuks esitatakse emaettevõtjate auditeerimist käsitlevad sätted eesmärgiga suurendada valdkonna läbipaistvust.

ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, on behalf Amadeus

APCO, on behalf Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields

ABTA

BEUC

* NON EXHAUSTIVE LIST

  • [1]  Lennuettevõtjate osalus Amadeusis: Air France 23%, Iberia 11%, Lufthansa 11%, BC Partners and Cinven 53%, (Euroopa Komisjoni energeetika ja transpordi peadirektoraadi mõjuhinnang, SEK(2007)1496).
  • [2]  Põhikuva on avaekraan, mida reisibüroo näeb, aga selle olulisust ei tohiks üle tähtsustada, kuna enamikul juhtudel teostab reisibüroo põhjalikuma otsingu, kasutades täiendavaid ekraane.
  • [3]  Läbirääkimisvabadus toob tavaliselt kaasa olukorra, kus lennuettevõtjad tellivad nn täisandmetega programmid, mille kaudu nad esitavad kõik oma hinnaandmed arvutipõhisele ettetellimissüsteemile vastutasuks väiksemate ettetellimistasude eest – komisjoni infotund märtsis 2008.
  • [4]  Ühinemise kontrolli käsitlevas kohtuasjas (M. 3717, 16. märts 2005) leidis konkurentsi peadirektoraat, et Amadeusi kontrollib ühiselt vaid BC Partners and Cinven Ltd.
  • [5]  Vt põhjalik ülevaade teemal „Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhendi muutmine”, Euroopa Parlament, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, lk. 15.
  • [6]  Euroopa Kohtul oli ühes varasemas kohtuasjas (BAT/Reynolds v. Euroopa Komisjon - kohtuotsus 17.11.1987, kohtuasi 142 ja 156/1984) järgmine arvamus: „kuigi see, et üks äriühing omandab kapitaliosaluse konkureerivas äriühingus ei tähenda iseenesest konkurentsi piiravat tegevust, võib selline osaluse omandamine siiski toimida nimetatud äriühingu äritegevust mõjutava vahendina, mis piirab või moonutab konkurentsi turul (…). See on nii eriti juhul, kui investeeriv äriühing saavutab osaluse omandamise teel või täiendavate lepingupunktide alusel juriidilise või de facto kontrolli teise äriühingu äritegevuse üle või kui lepingus nähakse ette ärialane koostöö äriühingute vahel või luuakse struktuur, mida tõenäoliselt kasutatakse selliseks koostööks (punkt 37 – rõhutatud) vt lk.14, op cit.

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (27.5.2008)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul
(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Arvamuse koostaja: Wolfgang Bulfon

LÜHISELGITUS

Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend puudutab reisikorraldajate lennu- ja rongipiletite ettetellimisi arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kaudu. Pärast määruse jõustumist 1989. aastal on seda kaks korda muudetud (1993 ja 1999). Nüüd eesseisva kolmanda läbivaatamise käigus on eesmärgiks toimimisjuhendi osalise liberaliseerimise kaudu tugevdada konkurentsi arvutipõhiste ettetellimissüsteemide vahel.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et arvutipõhiste ettetellimissüsteemide praeguse toimimisjuhendi läbivaatamine võiks aidata kaasa suuremale paindlikkusele ja pakkumise parandamisele. Kuid on siiski kahtlusi, et valitsevaid positsioone turul võidakse veelgi tugevdada, arvestades Euroopa lennundusturu praegust struktuuri, kus riiklikud lennuliinid oma koduturgudel domineerides naudivad valitsevat seisundit.

Lennuliinide, arvutipõhiste ettetellimissüsteemide ja reisibüroode seotus, kui tegemist on valitsevas seisundis turuosalistega, toob kaasa selle, et sõltumatuid reisikorraldajaid sunnitakse tulevikus osalema teatud kindlas arvutipõhises ettetellimissüsteemis, saamaks teavet teatavate lennuliinide tervikpakkumise kohta, mis sisaldab nii piletihindu kui ka kättesaadavust.

Toimimisjuhendi liberaliseerimine ei tähenda üksnes teravamat konkurentsi, vaid ka piletihindu ja kättesaadavust puudutava teabe suuremat killustumist, mille suunas liigutakse juba praegu lennuliinide alternatiivsete levituskanalite tulemusel.

Arvamuse koostaja väljendab kartust, et väikeste ja keskmise suurusega reisikorraldajate konkurentsiolukord halveneb, kuna neil ei ole piisavalt vahendeid, et sõlmida lepinguid mitme arvutipõhise ettetellimissüsteemiga, ning nad on sel juhul sunnitud kasutama lennuliinide otselevituskanaleid, et omada juurdepääsu kõikidele pakkumistele. See võib ühekülgselt tuua kaasa kõrgemad hinnad lõpptarbijale.

Arvamuse koostaja toetab artiklis 10 sätestatud meetmeid, mille eesmärk on tagada, et emaettevõtja annab kõigile arvutipõhiste ettetellimissüsteemide pakkujatele sama teavet piletihindade ja vabade kohtade kohta (full content), ka neile, kellega lepingut ei ole sõlmitud.

Arvamuse koostaja toetab täielikult komisjoni ettepanekut mitte anda turuinfo andmete edastusel reisikorraldajate kontaktandmeid, eemaldades selleks nende IATA agentuurinumbri.

Ühtlasi nõuab arvamuse koostaja, et arvutipõhistes ettetellimissüsteemides pakutavad lennusegmendid oleksid võimalikult läbipaistvad, välja tuleb tuua kõiki kohaldatavad maksud, lõivud ja tasud, mida tuleb maksta veoteenuse osutajale. Lubamatu on hiljem juurde arvestada lisatasu ettetellimise eest.

Niinimetatud „emaettevõtja” määratluse puhul nõuab arvamuse koostaja, et lennuettevõtja või raudteeveoettevõtja igasugune otsene või kaudne osalus arvutipõhises ettetellimissüsteemis peaks kaasa tooma selle ettevõtja liigitamise „emaettevõtjaks”. Arvamuse koostaja on seisukohal, et igat laadi omandus arvutipõhises ettetellimissüsteemis tähendab teatud mõjutamist. Õiglaste konkurentsitingimuste loomiseks peaksid kõik lennuettevõtjad oma osalusest arvutipõhistes ettetellimissüsteemides loobuma.

Iga lennuettevõtja ja raudteeveoettevõtja, kes eelistab säilitada oma osaluse arvutipõhises ettetellimissüsteemis, on kohustatud täitma artiklis 3a sätestatud meetmeid.

Komisjoni ettepaneku artiklile 17 toetudes paneb arvamuse koostaja ette, et määruse rakendamise korrapärane läbivaatamine toimuks kolm korda viie aasta jooksul alates määruse jõustumisest. Läbivaatamine keskenduks eelkõige määruse tõhususele mittediskrimineerimise ja õiglase konkurentsi tagamisel arvutipõhiste ettetellimissüsteemide teenuste turul ning hindaks määruse mõju tarbijate huvidele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9 a) Vastavalt [määrusele … , millega sätestatakse ühised eeskirjad õhuveoteenuste kasutamisele ühenduses], peavad lennuettevõtjad avaldama oma hinnad, mis sisaldavad kõiki kohaldatavaid kohustuslikke ja prognoositavaid lõive, tasusid, lisatasusid ja makse. Arvutipõhistest ettetellimissüsteemidest peaks olema võimalik saada teavet ühesuguse hinnaklassiga teenuste kohta, et tagada, et reisikorraldajad saaksid seda teavet oma klientidele edastada.

Selgitus

Tarbijatel peaks olema täpne teave hindade kohta ning seega on hädavajalik, et kõikidel osalistel (lennuettevõtjatel, arvutipõhiste ettetellimissüsteemide omanikel ja reisibüroodel) oleks kohustus esitada hinnakomponente läbipaistval viisil. See on kooskõlas määruse uuendusega, millega sätestatakse ühised eeskirjad õhuveoteenuste kasutamisele (menetlemisel).

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a) Komisjon peaks jälgima regulaarselt käesoleva määruse kohaldamist ja uurima eriti, kas see on tõhus konkurentsivastase ja diskrimineeriva käitumise ärahoidmiseks reisiteenuste turul arvutipõhiste ettetellimissüsteemide vahendusel, eriti kui ettevõtjad on süsteemi tarnijatega tihedalt seotud.

Selgitus

Seadmata kahtluse alla mõju-uuringu tulemusi arvutipõhiste ettetellimissüsteemide emaettevõtjate kohta, peab komisjon jääma tähelepanelikuks ning tagama konkurentsivastase käitumise ärahoidmise.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Käesolev määrus ei piira asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamist.

 

(12) Käesolev määrus ei piira asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamist. See täiendab üldisi konkurentsieeskirju, mis jäävad täies ulatuses kohaldatavaks selliste konkurentsi takistavate kuritarvitamiste suhtes nagu konkurentsiseaduse rikkumine või turgu valitseva seisundi kuritarvitamine.

Selgitus

Toimimisjuhendi ülesandeks on aidata tagada lennuettevõtjate suhtes õiglasi ja erapooletuid tingimusi lennusüsteemide arvutipõhistes ettetellimissüsteemides. Siiski pole tegemist eraldiseisva tekstiga, vaid see täiendab artiklite 81 ja 82 sätteid.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos teistega omab või kontrollib tõhusalt süsteemi tarnijat, samuti iga lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või tõhusalt kontrollib;

g) „emaettevõtja” – lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, kes on süsteemi tarnija või kes otseselt või kaudselt, üksi või koos teistega:

 

– on süsteemi tarnija osanik või kellel on seaduslik õigus nimetada ametisse süsteemi tarnija juhatuse, nõukogu või muu juhtorgani esimees või liikmed, ning

 

– on Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud kui süsteemi tarnija üle tegelikku kontrolli omav ettevõtja, samuti iga lennuettevõtja või raudtee-ettevõtja, mida ta omab või tegelikult kontrollib.

 

Euroopa Komisjon võib igal ajal nõuda lennuettevõtjalt või raudtee-ettevõtjalt, kes on süsteemi tarnija osanik, igasuguse vajaliku teabe esitamist tema võimaliku emaettevõtja staatuse määratlemiseks;

Selgitus

Komisjoni määratlust peab täpsustama. Praegu ei eksisteeri ühtegi määratletud lävendit, millest suurem osalus arvutipõhise ettetellimissüsteemi kapitalis mõjutaks üheselt arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaubanduspoliitikat. Seega tuleks arvesse võtta kõiki ettevõtteid, kellel on osalus arvutipõhise ettetellimissüsteemi kapitalis ning usaldada Euroopa Komisjoni konkurentsiasutustele ülesanne kontrollida, millised ettevõtted nende seast teostavad tegelikku kontrolli arvutipõhise ettetellimissüsteemi üle.

Muudatusettepaneku teine pool sisaldab kohustusi läbipaistvuse kohta.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Süsteemi tarnija tagab põhikuva või -kuvade olemasolu iga arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu toimuva toimingu puhul ja esitab seal osalevate lennuettevõtjate esitatud andmed selgelt ja põhjalikult ning ilma diskrimineerimata ja erapooletult. Teabe järjestamise kriteeriumid ei tohi ei otseselt ega kaudselt olla seotud andmetega lennuettevõtja kohta ja neid kriteeriume rakendatakse vahet tegemata kõikide osalevate lennuettevõtjate suhtes. Peakuva(d) peab (peavad) olema kooskõlas I lisas sätestatud eeskirjadega.

1. Süsteemi tarnija tagab põhikuva või -kuvade olemasolu iga arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu toimuva toimingu puhul ja esitab seal osalevate lennuettevõtjate esitatud andmed selgelt, läbipaistvalt ja põhjalikult ning ilma diskrimineerimata ja erapooletult. Teabe järjestamise kriteeriumid ei tohi ei otseselt ega kaudselt olla seotud andmetega lennuettevõtja kohta ja neid kriteeriume rakendatakse vahet tegemata kõikide osalevate lennuettevõtjate suhtes. Põhikuva(d) peab (peavad) olema kooskõlas I lisas sätestatud eeskirjadega.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Andes arvutipõhise ettetellimissüsteemi kaudu teavet tarbijale, teavitab tellija tarbijat lõpphinnast, mis tuleb tasuda transporditeenuse eest ning mis sisaldab kõiki selle eest nõutavaid lisakulusid ja teenustasusid.

Selgitus

See meede parandab tarbija jaoks hinna läbipaistvust. See käib nii online- kui ka offline-reisibüroode kohta. Sellega täiendatakse hinna läbipaistvuse kohustusi, mis on sätestatud hiljuti vastu võetud määruses lennutransporditeenuste kohta (läbivaadatud kolmas pakett), mis esitab samu nõudmisi lennuettevõtjatele.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) sellised andmed tulenevad sellest, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu territooriumil asutatud tellija, ei tohi need andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet tellijale.

b) osalevad lennuettevõtjad ei kasuta selliseid andmeid tellija valiku põhjendamatuks mõjutamiseks.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab kaebuse põhjal või omal algatusel, et käesolevat määrust rikutakse, võib ta otsusega nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate ühendustelt sellise rikkumise lõpetamist.

 

Kui komisjon leiab kaebuse põhjal või omal algatusel, et käesolevat määrust rikutakse, võib ta otsusega nõuda asjaomastelt ettevõtjatelt või ettevõtjate ühendustelt sellise rikkumise lõpetamist.

Käesoleva määruse võimalikku rikkumist käsitlevate uurimiste puhul võetakse täiel määral arvesse asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohase võimaliku uurimise tulemusi.

Selgitus

Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ei asenda olemasolevaid konkurentsireegleid, ta täiendab neid ning need jäävad täielikult kohaldatavaks.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et täita käesoleva määrusega talle pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku teavet.

 

Selleks et täita käesoleva määrusega talle pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku teavet, kaasa arvatud eriauditeid, eriti seoses käesoleva määruse artiklitega 4, 7 ja 11 tekkivate küsimuste kohta.

Selgitus

Komisjonil peavad olema laiendatud volitused, et jälgida toimimisjuhendi korrektset kohaldamist.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – esimene -1 lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon jälgib regulaarselt käesoleva määruse kohaldamist, kui vaja, siis artiklis 13 mainitud eriauditite abil. Komisjon jälgib eriti määruse tõhusust mittediskrimineerimise ja lojaalse konkurentsi tagamisel arvutipõhiste ettetellimissüsteemide teenuste turul.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1. Tellija valikul järjestatakse põhikuva reisivõimalused kas hinnapõhiselt või järgmises järjekorras:

 

a) otselennu võimalused, mis on järjestatud väljumisaja järgi;

 

b) kõik muud reisivõimalused, mis on järjestatud teekonna kogukestuse järgi.

Selgitus

Tellijale tuleb anda mitu võimalikku valikut.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Vahemaandumisega lende tuleb selgesti sellistena näidata.

4. Vahemaandumisega lende tuleb selgesti sellistena näidata ja vahepeatuse kestus välja tuua.

Selgitus

Nii saab tarbija teha oma huvidele vastava parima valiku.

MENETLUS

Pealkiri

Toimimisjuhend arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

Viited

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Vastutav komisjon

TRAN

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

36

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonI ARVAMUS (6.5.2008)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul
(KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

Arvamuse koostaja: Philip Bradbourn

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Isikuandmeid tuleks töödelda arvutipõhise ettetellimissüsteemi toimimise käigus ainult ettetellimiste teostamise või veotoodete piletite väljastamise eesmärgil. Liikmesriikide või kolmanda riigi pädevatele politseiasutustele ei tohiks võimaldada juurdepääsu arvutipõhiste ettetellimissüsteemide isikuandmetele.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) sellised andmed tulenevad sellest, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu territooriumil asutatud tellija, ei tohi need andmed hõlmata otsest ega kaudset viidet tellijale.

(b) sellised andmed tulenevad sellest, et arvutipõhise ettetellimissüsteemi levitusvõimalusi kasutas Euroopa Liidu territooriumil asutatud tellija, ei tohi need andmed vastavalt liikmesriikide ja Euroopa Liidu asjaomastele andmekaitseseadustele hõlmata otsest ega kaudset viidet tellijale.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 osutatud eriliste andmekategooriate puhul võib andmeid töödelda ainult siis, kui andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise loa.

3. Direktiivi 95/46/EÜ artiklis 8 osutatud eriliste andmekategooriate puhul võib andmeid töödelda ainult siis, kui andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise ja teadliku loa.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Süsteemi tarnija kontrolli all olev teave kindlakstehtavate üksiktellimuste kohta arhiveeritakse off-line-kujul 72 tunni jooksul pärast tellimuse viimase elemendi teostamist ning see teave hävitatakse kolm aasta pärast. Sellistele andmetele võimaldatakse juurdepääsu ainult vaidlustatud arvetega seotud küsimuste lahendamiseks.

4. Süsteemi tarnija kontrolli all olev teave kindlakstehtavate üksiktellimuste kohta arhiveeritakse off-line-kujul 72 tunni jooksul pärast tellimusega seotud reisi teostamist ning see teave hävitatakse kolm aasta pärast. Sellistele andmetele võimaldatakse juurdepääsu ainult vaidlustatud arvetega seotud küsimuste lahendamiseks.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Arvutipõhises ettetellimissüsteemis kättesaadavaks tehtavad andmed turustuse, ettetellimise ja müügi kohta ei tohi sisaldada otseselt ega kaudselt teavet füüsiliste isikute või vajadusel nende esindatavate organisatsioonide või äriühingute kohta.

välja jäetud

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

9 a. Kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ andmete töötlemise turvalisuse sätteid; sätteid võib täiendada eriturvasätetega, mis on kehtestatud arvutipõhise ettetellimissüsteemi poolt töödeldavate andmete jaoks. Lisaks võetakse asjakohased turvameetmed, et tagada arvutipõhise ettetellimissüsteemi erisuguste andmete eraldi töötlemine vastavalt andmete eri eesmärkidele.

Selgitus

Arvutipõhine ettetellimissüsteem võib täita globaalse liidese ülesandeid lennufirmadele, kuid pakkuda samuti teenuseid kindlale lennufirmale. Seega tuleb võtta erilised turvameetmed, et eraldada andmed selgelt vastavalt nende eesmärgile.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et täita käesoleva määrusega talle pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku teavet.

Selleks et täita käesoleva määrusega talle pandud ülesandeid, võib komisjon tavalise teabenõude või otsusega nõuda ettevõtjatelt ja ettevõtjate ühendustelt kogu vajalikku teavet, eelkõige artiklites 4, 7 ja 11 käsitletud küsimustes, järgides samas asjaomastes liikmesriikides kehtivaid kõige rangemaid andmekaitsenõudeid.

MENETLUS

Pealkiri

Toimimisjuhend arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

Viited

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Vastutav komisjon

TRAN

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

41

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Emine Bozkurt, Jas Gawronski

MENETLUS

Pealkiri

Toimimisjuhend arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul

Viited

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.11.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

29.11.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.5.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

34

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott