Pranešimas - A6-0248/2008Pranešimas
A6-0248/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso

10.6.2008 - (COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Timothy Kirkhope

Procedūra : 2007/0243(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0248/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso

(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0709),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį ir 80 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0418/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6‑0248/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) Kadangi būtina sukurti veiksmingą konkurenciją tarp visų dalyvaujančių vežėjų ir pagrindinių vežėjų bei užtikrinti, kad nepriklausomai nuo dalyvavimo kompiuterinėse rezervavimo sistemose (KRS) oro vežėjų tarpe bus laikomasi nediskriminavimo principo;

Pagrindimas

Kodeksas turėtų būti skirtas konkurencijai skatinti, tuo pačiu apsaugant nuo diskriminacijos dalyvavimo kompiuterinėse rezervavimo sistemose pagrindu.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b) Siekiant užtikrinti skaidrias ir panašias konkurencines sąlygas rinkoje, pagrindiniams vežėjams turėtų būti taikomos specifinės taisyklės, kai jie dalyvauja kompiuterinėse rezervavimo sistemose kaip lėšų investuotojai;

Pagrindimas

Būtina išaiškinti, kad siekiant išvengti rinkos iškraipymo pagrindiniai vežėjai privalo laikytis papildomų taisyklių, kurios pateikiamos 10 straipsnyje.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c) Siekiant išvengti bet kokio vieno ar kelių pagrindinių vežėjų piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, esant reikalui bus taikomos EB konkurencijos taisyklės;

Pagrindimas

Būtina stiprinti nuorodas į bendrąsias konkurencijos taisykles. Elgesio kodeksas jas papildo, tačiau jų nepakeičia.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Sistemos tiekėjai turėtų aiškiai atskirti KRS nuo bet kokios oro susisiekimo bendrovės vidaus rezervavimo sistemos ir vengti rezervuoti platinimo įrenginius savo pagrindiniams vežėjams, kad pagrindiniai vežėjai naudodamiesi KRS neturėtų privilegijų.

(6) Sistemos tiekėjai turėtų aiškiai atskirti KRS nuo bet kokios oro susisiekimo bendrovės vidaus ar kitos rūšies rezervavimo sistemos ir vengti rezervuoti platinimo įrenginius savo pagrindiniams vežėjams, kad pagrindiniai vežėjai naudodamiesi KRS neturėtų privilegijų.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a) Nešališkai pateikiant informaciją ekrane didinamas pagrindinių vežėjų teikiamų transporto paslaugų skaidrumas ir vartotojų pasitikėjimas;

Pagrindimas

Išdėstymo pagal prioritetus kriterijai turi būti sąžiningi ir padėti kelionių agentūrai suteikti vartotojui aiškią informaciją apie kelionių variantų pasirinkimą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Sistemos tiekėjai turėtų užtikrinti, kad KRS pardavimo duomenimis nediskriminuojant galėtų naudotis visi dalyvaujantys vežėjai, o transporto paslaugų teikėjai negalėtų šiais duomenimis naudotis taip, kad netinkamai paveiktų kelionių agentūros pasirinkimą.

(8) Sistemos tiekėjai turėtų užtikrinti, kad KRS pardavimo duomenimis nediskriminuojant galėtų naudotis visi dalyvaujantys vežėjai, o transporto paslaugų teikėjai negalėtų šiais duomenimis naudotis taip, kad netinkamai paveiktų kelionių agentūros ir vartotojo pasirinkimą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9a. Informacija apie autobusų paslaugas, susijusias su oro transporto paslaugomis, arba geležinkelių paslaugas, teikiamas kartu su oro transporto paslaugomis, ateityje turėtų būti pateikta pagrindiniame KRS ekrane.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9b. Kompiuterinėse rezervavimo sistemose turėtų būti pateikta lengvai suprantama informacija apie išmetamą CO2 kiekį skrydžio metu sunaudojamą kurą. Tai galėtų būti nurodyta kaip vidutinis sunaudojamo kuro kiekis, tenkantis vienam asmeniui (l/100km) bei vidutinis išmetamas CO2 kiekis, tenkantis vienam asmeniui (g/km) ir galėtų būti palyginta su geriausiu kelionės traukiniu ar autobusu, trunkančios mažiau kaip penkias valandas, variantu.

 

 

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas visoms kompiuterinėms rezervavimo sistemoms (toliau – KRS), kurios apima oro susisiekimo paslaugas, kai tos sistemos siūlomos naudoti arba naudojamos Bendrijos teritorijoje.

 

Šis reglamentas taikomas visoms kompiuterinėms rezervavimo sistemoms (toliau – KRS), kurios apima oro susisiekimo paslaugas, kai tos sistemos siūlomos naudoti arba naudojamos Bendrijoje.

 

Pagrindimas

Vežimo geležinkelių transportu paslaugoms turėtų būti taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir oro transporto paslaugoms.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taip pat taikomas vežimo geležinkelių transportu paslaugoms, kurios kartu su oro susisiekimo paslaugomis įtraukiamos į pagrindinį KRS ekraną.

 

Šis reglamentas taip pat taikomas vežimo geležinkelių transportu paslaugoms, kurios kartu su oro susisiekimo paslaugomis įtraukiamos į pagrindinį KRS ekraną, kai tos paslaugos siūlomos naudoti arba naudojamos Bendrijos teritorijoje.

Pagrindimas

Vežimo geležinkelių transportu paslaugoms turėtų būti taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir oro transporto paslaugoms.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) „kompiuterinė rezervavimo sistema“ – kompiuterinė sistema, kurioje yra informacija, inter alia, apie daugiau nei vieno oro vežėjo tvarkaraščius, laisvas vietas, bilietų kainas ir susijusias paslaugas, su įrenginiais arba be įrenginių, kuriais galima rezervuoti arba išrašyti bilietus taip, kad abonentai galėtų pasinaudoti kai kuriomis arba visomis šiomis paslaugomis;

d) „kompiuterinė rezervavimo sistema“ – kompiuterinė sistema, kurioje yra informacija, inter alia, apie daugiau nei vieno oro vežėjo tvarkaraščius, laisvas vietas, bilietų kainas, su įrenginiais arba be įrenginių, kuriais galima rezervuoti arba išrašyti bilietus taip, kad abonentai galėtų pasinaudoti kai kuriomis arba visomis šiomis paslaugomis;

Pagrindimas

Dabartinė KRS ir abonentams prieinamų susijusių paslaugų apibrėžimo formuluotė sukelia sumaištį.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su kitais nuosavybės teise valdo arba veiksmingai kontroliuoja sistemos tiekėją, taip pat bet kuris jam nuosavybės teise priklausantis arba jo veiksmingai kontroliuojamas oro vežėjas arba geležinkelio įmonė (vežėjas);

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su kitais kontroliuoja sistemos tiekėjo, taip pat bet kurio jam nuosavybės teise priklausančio arba jo veiksmingai kontroliuojamo oro vežėjo arba geležinkelio įmonės (vežėjo), kapitalą arba turi jo dalį, taip pat turi juridinių teisių ir atstovų direktorių valdyboje, stebėtojų taryboje arba kitame valdymo organe;

Pagrindimas

Būtina patikslinti ir praplėsti apibrėžimą siekiant užtikrinti, kad bus visapusiškai atsižvelgta į vežėjų, kaip sistemos tiekėjo kapitalą kontroliuojančios šalies, įtaką. Galima pagrįstai teigti, kad nauda, kurią oro susisiekimo bendrovės tikisi gauti iš turimų KRS, yra labiau susijusi su konkurencija, o ne išlaidomis. Piktnaudžiavimo pavojus yra ypač didelis, kai dominuojanti oro susisiekimo bendrovė dalyvauja dominuojančioje KRS. Būtų sunku nurodyti ribą, kurią peržengus galima įtarti esant diskriminavimo pavojų. Todėl būtina praplėsti apibrėžimą, įtraukiant oro susisiekimo bendroves, valdančias kompiuterinių rezervavimo sistemų kapitalą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) sistemos tiekėjo kapitalo valdymas yra tik ekonominiai oro vežėjo ar geležinkelio įmonės investicijų į sistemos tiekėją interesai susieti su šio oro vežėjo ar geležinkelio įmonės nuosavybės į sistemos tiekėją teisėmis.

Pagrindimas

Tik dėl ekonominių investicijų į KRS oro vežėjas ar geležinkelio įmonė neturėtų būti laikoma pagrindiniu vežėju. Tik jei šios investicijos susijusios su nuosavybės teisių įgijimu, oro vežėjas ar geležinkelio įmonė laikoma pagrindiniu vežėju ir taip laikomasi 10 straipsnio. Tai reiškia, kad atsižvelgiama į atsitiktinių investicijų, kurios nesuteikia galimybės daryti įtakos sistemos tiekėjo veiklai, atvejus.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) „veiksminga kontrolė“ – santykiai, grindžiami teisėmis, sutartimis arba bet kokiomis kitomis priemonėmis, kurios kiekviena atskirai arba visos kartu, atsižvelgiant į faktines ar teisines aplinkybes, suteikia galimybę tiesiogiai arba netiesiogiai daryti lemiamą įtaką įmonei, ypač pasitelkus:

h) „kontrolė“ – santykiai, grindžiami teisėmis, sutartimis arba bet kokiomis kitomis priemonėmis, kurios kiekviena atskirai arba visos kartu, atsižvelgiant į faktines ar teisines aplinkybes, suteikia galimybę daryti lemiamą įtaką įmonei, ypač pasitelkus:

i) teisę naudotis visu įmonės turtu arba jo dalimi;

i) nuosavybės teisę arba teisę naudotis visu įmonės turtu arba jo dalimi;

ii) teises arba sutartis, kuriomis suteikiama galimybė daryti lemiamą įtaką formuojant įmonės padalinius, jiems balsuojant arba priimant sprendimus arba kitaip suteikiama galimybė daryti įtaką lemiamą įtaką įmonės veiklai;

ii) teises arba sutartis, kuriomis suteikiama galimybė daryti lemiamą įtaką formuojant įmonės padalinius, jiems balsuojant arba priimant sprendimus;

Pagrindimas

Pakeitime pabrėžiamas Elgesio kodekso ir konkurencijos politikos lygiagretumas. Naudojant tuos pačius apibrėžimus, kaip ir reglamente dėl įmonių susijungimo, reikėtų naudoti ir tuos pačius kontrolės vertinimo kriterijus.

Kadangi tai plačiai išbandyta kontroliuojant įmonių susijungimus, taikymas KRS yra tiesioginis, ypač kadangi esama pripažintų konkurencijos politikos srities kontrolės struktūrų vertinimo gairių.

Maža nuosavybės teisės dalis, net jei nuosavybės teise priklausančių akcijų turima labai mažai, gali būti pagrindas suteikti pagrindinio vežėjo statusą, jei tai suteikia teisę daryti įtaką priimant strateginius KRS sprendimus. T. y. tokiu atveju, jei oro vežėjas turi galimybę daryti lemiamą įtaką KRS ir turi galią blokuoti veiksmus, kurie lemia strateginius KRS verslo sprendimus.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) į bet kokią sutartį su dalyvaujančiu vežėju įtraukti nepagrįstų sąlygų arba reikalauti vykdyti papildomas sąlygas, kurios savo pobūdžiu arba pagal komercinę praktiką nesusijusios su dalyvavimu jo KRS;

a) į bet kokią sutartį su dalyvaujančiu vežėju įtraukti diskriminuojamųjų sąlygų arba reikalauti vykdyti papildomas sąlygas, kurios savo pobūdžiu arba pagal komercinę praktiką nesusijusios su dalyvavimu jo KRS;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti painiavos, susijusios su terminu „nepagrįstas“.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kelti sąlygos, kad norėdamas dalyvauti jo KRS dalyvaujantis vežėjas tuo pat metu nebūtų kitos sistemos dalyvis.

b) kelti sąlygos, kad norėdamas dalyvauti jo KRS dalyvaujantis vežėjas tuo pat metu nebūtų kitos sistemos dalyvis ar kad dalyvaujantis vežėjas negalėtų laisvai naudotis alternatyviomis rezervavimo sistemomis, pvz., savo interneto užsakymo sistema ir skambučių centrais.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti to, kad KRS netrukdytų oro susisiekimo bendrovių derybų laisvės ir neleistų oro susisiekimo bendrovei dalyvauti savo sistemoje, jei ji neriboja kitų rezervavimo kanalų naudojimo.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Apie tiesioginį ar netiesioginį kapitalo valdymą ir valdomo kapitalo dydį, kurie oro vežėjui ar geležinkelio įmonei suteikia teisę kontroliuoti sistemos tiekėją arba tokiam sistemos tiekėjui suteikia teisę kontroliuoti oro vežėją ar geležinkelio įmonę, skelbiama viešai.

Pagrindimas

Taikant 3 ir 10 straipsnių nuostatas bei siekiant ryšių tarp sistemos tiekėjų ir oro vežėjų skaidrumo, tokia informacija turėtų būti skelbiama viešai.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sistemos tiekėjas nei vienam, nei keliems iš savo pagrindinių vežėjų nesiūlo jokios specialios duomenų įrašymo ir (arba) apdorojimo tvarkos, jokių kokių kitų platinimo įrenginių ar jokių jų patobulinimų.

1. Sistemos tiekėjas nei vienam, nei keliems iš savo dalyvaujančių vežėjų, įskaitant pagrindinius vežėjus, nesiūlo jokios specialios duomenų įrašymo ir (arba) apdorojimo tvarkos, jokių kokių kitų platinimo įrenginių ar jokių jų pakeitimų. Sistemos tiekėjas visiems dalyvaujantiems vežėjams teikia informaciją apie bet kokius savo platinimo sistemos pakeitimus ir duomenų įrašymo ir (arba) apdorojimo tvarką.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu dar kartą įrašomas oro vežėjų nediskriminavimo atsižvelgiant į platinimo įrenginius principas. Visi oro vežėjai turėtų turėti galimybę naudotis naujausiais technikos patobulinimais. Siekiant užtikrinti esamų sistemų skaidrumą, KRS visiems vežėjams turėtų teikti apie tai informaciją.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sistemos tiekėjas kiekvienai atskirai savo KRS operacijai pateikia pagrindinį ekraną ar ekranus ir objektyviai, išsamiai, nediskriminuodamas ir nešališkai juose pateikia dalyvaujančių vežėjų pateiktus duomenis. Informacijos klasifikavimo kriterijai negrindžiami jokiu veiksniu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu su vežėjo tapatybe, ir taikomi nediskriminuojant nė vieno dalyvaujančio vežėjo. Pagrindiniame (-iuose) ekrane (-uose) informacija pateikiama laikantis I priedo taisyklių.

1. Sistemos tiekėjas kiekvienai atskirai savo KRS operacijai pateikia pagrindinį ekraną ar ekranus ir objektyviai, išsamiai, nediskriminuodamas, nešališkai ir niekam neteikdamas pirmenybės juose pateikia dalyvaujančių vežėjų pateiktus duomenis. Informacijos klasifikavimo kriterijai negrindžiami jokiu veiksniu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu su vežėjo tapatybe, ir taikomi nediskriminuojant nė vieno dalyvaujančio vežėjo. Pagrindiniame (-iuose) ekrane (-uose) informacija pateikiama nesiekiant sąmoningai suklaidinti vartotojo, laikantis I priedo taisyklių ir ji turėtų būti lengvai prieinama..

Pagrindimas

Taip pat svarbu įrašyti sąvoką „niekam neteikti pirmenybės“, kuri neįtraukta į pirminį Komisijos variantą. Pirminė formuluotė yra netiksli ir galėtų būti įvairiai suprantama.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei informacija teikiama kompiuterinėje rezervavimo sistemoje, abonentas naudojasi ekranu, kuriame informacija pateikta nešališkai, kaip nurodyta 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai informacija ekrane pateikiama kitaip vartotojo pageidavimu.

2. Jei informacija vartotojui teikiama kompiuterinėje rezervavimo sistemoje, abonentas naudojasi ekranu, kuriame informacija pateikta nešališkai, kaip nurodyta 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai informacija ekrane pateikiama kitaip vartotojo pageidavimu.

Pagrindimas

Reikia paaiškinti pirminį pranešėjo pateiktą pakeitimą. Nauja formuluotė padeda teisingai suprasti, kad abonentas gali naudotis ne tik KRS, bet ir bet kokio kito šaltinio informacija.

Amendment  21

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą vadovaujantis Reglamentu EB Nr. 2111/2005, vykdomi skrydžiai turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodomi ekrane.

Justification

Tai palengvins Reglamento EB Nr. 2111/2005 taikymą ir labiausiai padės siekti jame numatytų tikslų.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Sistemos tiekėjas KRS ekrane naudoja specialų simbolį, pagal kurį vartotojai galėtų atpažinti informaciją apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę, kaip nustatyta Reglamento Nr. 2111/2005 11 straipsnyje.

Pagrindimas

Svarbu, kad asmenys, naudojantys kompiuterinę rezervavimo sistemą (kelionių agentūros ar visuomenė) būtų informuoti apie skrydžius, kuriuos vykdo vežėjai, esantys ES juodajame sąraše, kaip nustatyta Reglamente Nr. 2111/2005.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šis straipsnis netaikomas KRS, kurias oro vežėjas, geležinkelio įmonė (vežėjas) arba jų grupės naudoja savo įstaigoje ar įstaigose ir aiškiai atpažįstamose savo bilietų pardavimo vietose.

3. Šis straipsnis netaikomas KRS, kurias oro vežėjas, geležinkelio įmonė (vežėjas) arba jų grupės naudoja savo įstaigoje ar įstaigose, aiškiai atpažįstamose savo bilietų pardavimo vietose arba savo interneto svetainėse.

Pagrindimas

Tai nėra tinkamas pagrindas sprendžiant su vežėjų interneto svetainėmis susijusius klausimus.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sistemos tiekėjas į sutartį su abonentu neįtraukia nepagrįstų sąlygų, pagal kurias, pavyzdžiui, abonentui draudžiama užsisakyti arba naudotis kita sistema ar sistemomis, reikalaujama sutikti su papildomomis sąlygomis, kurios nesusijusios su jo KRS užsakymu, arba nustatomas įpareigojimas priimti techninės ar programinės įrangos pasiūlymą.

1. Sistemos tiekėjas į sutartį su abonentu neįtraukia diskriminuojamųjų sąlygų, pagal kurias, pavyzdžiui, abonentui draudžiama užsisakyti arba naudotis kita sistema ar sistemomis, reikalaujama sutikti su papildomomis sąlygomis, kurios nesusijusios su jo KRS užsakymu, arba nustatomas įpareigojimas priimti techninės ar programinės įrangos pasiūlymą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pašalinti painiavą, susijusią su terminu „nepagrįstas“.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sistemos tiekėjai gali teikti bet kokius rinkodaros, užsakymo ir pardavimo duomenis su sąlyga, kad:

1. Sistemos tiekėjai gali teikti bet kokius rinkodaros, užsakymo ir pardavimo duomenis su sąlyga, kad šie duomenys visiems dalyvaujantiems vežėjams, įskaitant pagrindinius vežėjus, būtų siūlomi per tą patį laiką ir nediskriminuojant. Duomenys gali apimti ir, jei pageidaujama, apima visus dalyvaujančius vežėjus ir (arba) abonentus.

a) šie duomenys visiems dalyvaujantiems vežėjams, įskaitant pagrindinius vežėjus, būtų siūlomi per tą patį laiką ir nediskriminuojant. Duomenys gali apimti ir, jei pageidaujama, apima visus dalyvaujančius vežėjus ir (arba) abonentus;

2. Dalyvaujantys vežėjai nesinaudoja šiais duomenimis taip, kad netinkamai paveiktų abonento pasirinkimą.

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, naudojantis KRS platinimo įrenginiais, pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti to abonento.

3. Jei tie duomenys gaunami abonentui, įsisteigusiam Bendrijoje, naudojantis KRS platinimo įrenginiais, pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti to abonento, nebent abonentas ir sistemos tiekėjas susitaria dėl tinkamo tokių duomenų naudojimo sąlygų.

 

4. Bet kuris abonento (abonentų) ir sistemos tiekėjo (tiekėjų) susitarimas dėl pardavimo informacijos įrašų skelbiamas viešai.

 

Pagrindimas

Kelionių agentūroms turėtų būti leista laisvai susitarti, ar informacija apie jų tapatybę bus įtraukiama į pardavimo informacijos įrašus.

Kelionių agentūroms turėtų būti leista laisvai susitarti, ar informacija apie jų tapatybę bus įtraukiama į pardavimo informacijos įrašus. Dabartiniame reglamente nėra 7 straipsnio b punkto. Patvirtinus dabartinį 7 straipsnio b punkto projektą sumažėtų rinkos skaidrumas, nes būtų apribotas KRS platintinos informacijos kiekis. Be to, ribojamus rinkos duomenis vis dar platintų Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA), kuriai netaikomas šis reglamentas. Taigi, priėmus 7 straipsnio b punktą, būtų sudarytos monopolinės sąlygos IATA ir dėl padidėjusios rinkos duomenų kainos padidėtų kainos vartotojams. Šiuo pakeitimu kelionių agentūros bus apsaugotos nuo oro susisiekimo bendrovės piktnaudžiavimo ir būtų išlaikyta konkurencija rinkos duomenų srityje ir tai bus naudinga vartotojams, kurie galės mokėti mažesnę kainą.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) abonentų ir sistemos tiekėjo susitarime (-uose) dėl pardavimo informacijos įrašų gali būti numatyta kompensavimo abonentams sistema.

Pagrindimas

Pagal kelionės agentūrų ir KRS susitarimus dėl pardavimo informacijos įrašų reikėtų suteikti kompensavimo galimybę, įskaitant atlygį.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija stebi diskriminuojamąjį ar neadekvatų trečiųjų šalių sistemos tiekėjų elgesį su Bendrijos oro vežėjais.

 

Komisija valstybės narės prašymu ar savo iniciatyva nagrinėja galimus ES vežėjų diskriminavimo atvejus. kuriuos KRS vykdo trečiosios šalys. Jei nustatomas toks diskriminavimo atvejis, Komisija, prieš priimdama sprendimą, informuoja valstybes nares ir suinteresuotąsias šalis ir laukia jų paaiškinimų, taip pat surengia valstybių narių atitinkamų specialistų posėdį.

Pagrindimas

Komisija turėtų prižiūrėti ne ES sistemos tiekėjų diskriminuojamojo ir neadekvataus elgesio su Bendrijos oro vežėjais atvejus.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagrindinis vežėjas neturi diskriminuoti konkuruojančios KRS atsisakydamas pagal prašymą ir per tą patį laiką jai teikti tą pačią informaciją, nurodytą jam priklausančioje KRS, apie savo transporto paslaugų tvarkaraščius, bilietų kainas ir laisvas vietas arba platinti savo transporto paslaugas per kitą KRS arba atsisakydamas per tą patį laiką priimti ar patvirtinti bet kurios savo transporto paslaugos, platinamos per jam priklausančią KRS, rezervaciją, padarytą naudojant konkuruojančią KRS. Pagrindinis vežėjas įpareigotas priimti ir patvirtinti tik tuos užsakymus, kurie atitinka jo bilietų kainas ir sąlygas.

1. Pagrindinis vežėjas, laikydamasis abipusiškumo principo, neturi diskriminuoti konkuruojančios KRS atsisakydamas pagal prašymą ir per tą patį laiką jai teikti tą pačią informaciją, nurodytą jam priklausančioje KRS, apie savo transporto paslaugų tvarkaraščius, bilietų kainas ir laisvas vietas arba platinti savo transporto paslaugas per kitą KRS arba atsisakydamas per tą patį laiką priimti ar patvirtinti bet kurios savo transporto paslaugos, platinamos per jam priklausančią KRS, rezervaciją, padarytą naudojant konkuruojančią KRS. Pagrindinis vežėjas įpareigotas priimti ir patvirtinti tik tuos užsakymus, kurie atitinka jo bilietų kainas ir sąlygas.

Pagrindimas

Pageidautina įrašyti abipusiškumo nuostatą, taikytiną KRS ryšiams.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Kita vertus, konkuruojanti KRS negali atsisakyti tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos jo kitiems klientams ir abonentams visose rinkose, saugoti duomenų, susijusių su tvarkaraščiais, bilietų kainomis ir laisvomis vietomis tų transporto paslaugų, kurias siūlo vežėjas, susijęs su kitomis KRS.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti konkuruojančių KRS santykius.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagrindinis vežėjas neįpareigotas apmokėti jokių su tuo susijusių išlaidų, išskyrus teiktinų duomenų atkūrimo ir priimtų užsakymų išlaidas. Rezervavimo mokestis, mokamas KRS už užsakymą, priimtą 1 dalyje nustatyta tvarka, negali būti didesnis už mokestį, kurį kiti dalyvaujantys vežėjai moka už tokį pat sandorį toje pačioje KRS ar savo KRS.

2. Pagrindinis vežėjas neįpareigotas apmokėti jokių su tuo susijusių išlaidų, išskyrus teiktinų duomenų atkūrimo ir priimtų užsakymų išlaidas. Rezervavimo mokestis, mokamas KRS už užsakymą, priimtą šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, turi atitikti mokestį, kurį kiti dalyvaujantys vežėjai moka už tokius pat sandorius toje pačioje KRS.

 

Komisija gali bet kuriuo metu paprašyti sistemos tiekėjo pateikti jai reikalingą informaciją siekiant nustatyti, ar sistemos tiekėjas laikosi šios dalies reikalavimų.

Pagrindimas

Tekste turi būti aiškiai nurodyta, kad mokesčiai, kuriuos moka pagrindinis vežėjas, neturi viršyti tų mokesčių, kuriuos tai pačiai KRS moka dalyvaujantys vežėjai (už tokius pat sandorius). Pagrindiniai vežėjai ir KRS turi būti suteikta galimybė lanksčiai derėtis vartotojų naudai. Ši laisvė derėtis neturėtų suteikti nuolatinio konkurencinio pranašumo pagrindiniam vežėjui ar konkurentams.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pagrindinis vežėjas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesieja abonento naudojimosi bet kokia konkrečia KRS su komisiniu atlyginimu už transporto paslaugų pardavimą arba kitokia paskata ar jos nebuvimu.

3. Pagrindinis vežėjas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nediskriminuoja teikdamas pirmenybę savo KRS susiedamas abonento naudojimąsi bet kokia konkrečia KRS su komisiniu atlyginimu už transporto paslaugų pardavimą arba kitokia paskata ar jos nebuvimu.

Pagrindimas

Pagrindiniam vežėjui neturėtų būti draudžiama derėtis su tomis KRS, su kuriomis jis nėra susijęs; pagrindiniai vežėjai, atsižvelgiant į KRS, turi tas pačias teises, kaip ir kiti vežėjai. Tačiau dėl to neturėtų būti diskriminuojama teikiant pirmenybę savo KRS.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pagrindinis vežėjas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nereikalauja, kad abonentas naudotųsi bet kokia konkrečia KRS parduodamas arba išrašydamas bet kurių jo tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamų transporto paslaugų bilietus.

4. Pagrindinis vežėjas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nediskriminuoja teikdamas pirmenybę savo KRS ir reikalaudamas, kad abonentas naudotųsi bet kokia konkrečia KRS parduodamas arba išrašydamas bet kurių jo tiesiogiai ar netiesiogiai teikiamų transporto paslaugų bilietus.

Pagrindimas

Pagrindiniam vežėjui neturėtų būti draudžiama derėtis su tomis KRS, su kuriomis jis nėra susijęs; pagrindiniai vežėjai, atsižvelgiant į KRS, turi tas pačias teises, kaip ir kiti vežėjai. Tačiau dėl to neturėtų būti diskriminuojama teikiant pirmenybę savo KRS.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Dirbant su KRS asmens duomenys tvarkomi tik rezervuojant ar išrašant transporto paslaugų bilietus. Tvarkant tokius duomenis duomenų valdytoju pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d dalį laikoma KRS.

1. Dirbant su KRS asmens duomenys, surinkti rezervuojant ar išrašant transporto paslaugų bilietus, tvarkomi tik šiuos tikslus atitinkančiu būdu. Tvarkant tokius duomenis duomenų valdytoju pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d dalį laikomas sistemos tiekėjas. KRS turi atskirti asmens duomenis, kurių reikia keleivio duomenų įrašams (angl. PNR) ar komerciniam naudojimui ir kurie apibrėžiami „mišrių duomenų“ sąvoka, nuo kitos sistemoje esančios informacijos apie keleivius. Tokie asmens duomenys neturi būti prieinami kitiems subjektams, nebent susijęs asmuo ar organizacija su tuo raštiškai aiškiai sutinka.

Pagrindimas

Vietoje KRS, kuri nėra teisinis terminas, panaudojant tinkamą apibrėžimą „sistemos tiekėjas“ padidinamas teisinis apibrėžtumas.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ypatingų duomenų kategorijoms, nurodytoms Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje, priskiriami duomenys tvarkomi tik tuomet, jei duomenų subjektas davė aiškų sutikimą tvarkyti tuos duomenis.

3. Ypatingų duomenų kategorijoms, nurodytoms Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje, priskiriami duomenys tvarkomi tik tuomet, jei duomenų subjektas buvo informuotas ir davė aiškų sutikimą tvarkyti tuos duomenis.

Pagrindimas

Sutikimas turėtų būti grindžiamas atitinkama informacija.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Į kompiuterinėje rezervavimo sistemoje teikiamus rinkodaros, užsakymo ir pardavimo duomenis neįtraukiama informacija, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima identifikuoti fizinius asmenis arba, jei tinka, organizacijas ar bendroves, kurių vardu tie asmenys veikia.

5. Į sistemos tiekėjo teikiamus rinkodaros, užsakymo ir pardavimo duomenis neįtraukiama informacija, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima identifikuoti fizinius asmenis arba, jei tinka, organizacijas ar bendroves, kurių vardu tie asmenys veikia.

Pagrindimas

Vietoje KRS, kuri nėra teisinis terminas, panaudojant tinkamą apibrėžimą „sistemos tiekėjas“ padidinamas teisinis apibrėžtumas.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Duomenų subjektas turi teisę nemokamai peržiūrėti su juo susijusius duomenis, neatsižvelgiant į tai, ar duomenys yra KRS, ar juos turi abonentas.

7. Duomenų subjektas turi teisę nemokamai peržiūrėti su juo susijusius duomenis, neatsižvelgiant į tai, ar duomenis turi sistemos tiekėjas, ar abonentas.

Pagrindimas

Vietoje KRS, kuri nėra teisinis terminas, panaudojant tinkamą apibrėžimą „sistemos tiekėjas“ padidinamas teisinis apibrėžtumas.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Šiame straipsnyje pripažįstamomis teisėmis papildomos duomenų subjekto teisės, nurodytos Direktyvoje 95/46/EB ir pagal ją priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatose.

8. Šiame straipsnyje pripažįstamomis teisėmis papildomos duomenų subjekto teisės, nurodytos Direktyvoje 95/46/EB ir pagal ją priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatose ir tarptautinių susitarimų, kuriuos yra pasirašiusi Europos Sąjunga, nuostatose.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Šio reglamento nuostatomis patikslinama ir papildoma Direktyva 95/46/EB siekiant 1 straipsnyje nurodytų tikslų. Jeigu nenumatyta kitaip, taikomos toje direktyvoje pateiktos apibrėžtys. Jei šiame straipsnyje nurodytos specialios nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo naudojant KRS netaikomos, šiuo reglamentu neprieštaraujama minėtos direktyvos nuostatoms ir nacionalinės teisės aktų, kuriuos pagal tą direktyvą priėmė valstybės narės, nuostatoms.

9. Šio reglamento nuostatomis patikslinama ir papildoma Direktyva 95/46/EB siekiant 1 straipsnyje nurodytų tikslų. Jeigu nenumatyta kitaip, taikomos toje direktyvoje pateiktos apibrėžtys. Jei šiame straipsnyje nurodytos specialios nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo naudojant KRS netaikomos, šiuo reglamentu neprieštaraujama minėtos direktyvos nuostatoms ir nacionalinės teisės aktų, kuriuos pagal tą direktyvą priėmė valstybės narės, nuostatoms bei tarptautinių susitarimų, kuriuos yra pasirašiusi Europos Sąjunga, nuostatoms.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. Jei sistemos tiekėjas duomenų bazes naudoja skirtingiems tikslams, pvz., kaip KRS ar kaip oro susisiekimų bendrovių duomenų bazę, reikėtų imtis techninių ir organizacinių priemonių siekiant užkirsti kelią duomenų bazių susijungimui ir užtikrinti, kad asmens duomenys būtų prieinami tik konkretiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sustiprinamas KRS ir duomenų banko veiklos atskyrimas.

Pakeitimas     40

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnio (naujo) - 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Auditas

 

1. Bet kuris sistemos tiekėjas, kurio kapitalo dalį valdo oro vežėjas arba geležinkelio įmonė, kas trejus metus ir tada, kai paprašo Komisija, pateikia nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje būtų pateikiama išsami informacija apie nuosavybės struktūrą ir valdymo modelį. Su audito ataskaita susijusias išlaidas padengia sistemos tiekėjas.

 

2. Sistemos tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo KRS techninę atitiktį 4, 7, 11 straipsnių ir, kai taikoma, 10 straipsnio reikalavimams kasmet stebėtų nepriklausomas auditorius. Kiekvienas sistemos tiekėjas kas trejus metus ir tada, kai paprašo Komisija, pateikia audito ataskaitą Komisijai. Su audito ataskaita susijusias išlaidas padengia sistemos tiekėjas.

 

3. Bet kuris oro vežėjas arba geležinkelio įmonė, kuriems nuosavybės teise tiesiogiai priklauso dalis sistemos tiekėjo, kas trejus metus ir tada, kai paprašo Komisija, pateikia nepriklausomo audito ataskaitą su išsamia informacija apie savo ryšius su sistemos tiekėju bei valdymo modelį. Su audito ataskaita susijusias išlaidas padengia oro vežėjas arba geležinkelio įmonė.

 

4. Sistemos tiekėjas bent tris mėnesius prieš auditoriaus paskyrimą arba bent tris mėnesius prieš pakartotinį paskyrimą po trejų metų praneša dalyvaujantiems vežėjams ir Komisijai auditoriaus tapatybę. Komisija patikrina auditoriaus kompetenciją, nebent per mėnesį nuo pranešimo bent vienas iš dalyvaujančių vežėjų suabejoja auditorius sugebėjimais atlikti savo pareigas, kaip nustatyta šiame straipsnyje. Tokiu atveju Komisija per kitus du mėnesius ir pasikonsultavusi su auditoriumi, sistemos tiekėju ir bet kuria kita šalimi, turinčia teisėtų interesų, nusprendžia, ar reikia keisti auditorių.

 

5. Auditoriui bet kuriuo metu suteikiama prieiga prie visų programų, procedūrų, operacijų ir kompiuteriuose ar kompiuterių sistemose, kuriomis sistemos tiekėjas teikia savo platinimo įrenginius, naudojamų apsaugų.

 

6. Prieš imdamasi bet kokių veiksmų, būtinų pagal 12 straipsnį, Komisija išnagrinėja 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas ataskaitas.

Pagrindimas

Kai egzistuoja glaudūs ryšiai tarp oro susisiekimo bendrovių ir KRS, siekiant padėti Komisijai prižiūrėti sąžiningą konkurenciją, būtina užtikrinti šių verslo subjektų nuosavybės santykių ir valdymo modelio skaidrumą.

Siekiant atlikti sąžiningą vertinimą, auditoriui turėtų būti suteikta neribota prieiga. Ši formuluotė – tai ankstesnio kodekso nuostatos dėl audito, kurios reikalingos siekiant skaidrumo šiame sektoriuje.

Pakeitimas     41

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnio (naujo) - 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7. Pasikonsultavusi su suinteresuotomis šalimis Komisija nustato 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos audito ataskaitos rengimo gaires.

Pagrindimas

Kai egzistuoja glaudūs ryšiai tarp oro susisiekimo bendrovių ir KRS, siekiant padėti Komisijai prižiūrėti sąžiningą konkurenciją, būtina užtikrinti šių verslo subjektų nuosavybės santykių ir valdymo modelio skaidrumą.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnio (naujo) - 8 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8. Komisija patvirtina 1, 2 ir 3 dalyse nurodyto auditoriaus kompetenciją.

Pagrindimas

Už auditoriaus patvirtinimą turėtų būti atsakinga Komisija.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai Komisija gavusi skundą ar savo iniciatyva nustato, kad pažeistas šis reglamentas, ji gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad įmonės ar įmonių asociacijos tą pažeidimą nutrauktų.

 

Kai Komisija gavusi skundą ar savo iniciatyva nustato, kad pažeistas šis reglamentas, ji gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad įmonės ar įmonių asociacijos tą pažeidimą nutrauktų. Vykdant galimų šio reglamento pažeidimų tyrimą visiškai atsižvelgiama į pagal EB Sutarties 81 ir 82 straipsnius galimo atlikti tyrimo rezultatus.

 

Pagrindimas

KRS elgesio kodeksas nepakeičia konkurencijos taisyklių, bet jas papildo, o taisyklės ir toliau taikomos be jokių apribojimų.

Amendment  44

Proposal for a regulation

Article 13

Text proposed by the Commission

Amendment

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu pavestas pareigas, Komisija gali paprastu prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą reikiamą informaciją.

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu pavestas pareigas, Komisija gali paprastu prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą reikiamą informaciją, ypač klausimais, kurie nagrinėjami 4, 7 ir 11 straipsniuose ir kuriems atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse taikomi griežčiausi duomenų apsaugos reikalavimai.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengia šio reglamento taikymo ataskaitą, kurioje įvertina poreikį palikti galioti, iš dalies pakeisti arba panaikinti šį reglamentą.

Per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengia šio reglamento taikymo ataskaitą, kurioje įvertina poreikį palikti galioti, iš dalies pakeisti arba panaikinti šį reglamentą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į greitą pažangą kompiuterinių sistemų srityje, gali pasirodyti naujos technologijos ir nauji platinimo kanalai. Dėl to periodiškai kas trejus metus reikės persvarstyti šiame reglamente nurodytas sąlygas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija kas dvejus metus pateikia Parlamentui ir Tarybai 8 straipsnio taikymo ataskaitą dėl vienodų sąlygų trečiosiose šalyse ir siūlo atitinkamas priemones siekiant pagerinti diskriminuojamąsias sąlygas, įskaitant EB ir trečiųjų šalių dvišalių oro transporto susitarimų sudarymą ar pakeitimą.

Pagrindimas

Europos Parlamento Transporto ir turizmo komitetas kas dvejus metus reguliariai informuojamas pateikiant ataskaitą dėl trečiosiose šalyse veikiančių sistemos tiekėjų elgesio su oro vežėjais. Oro transporto susitarimai su trečiosiomis šalimis yra tinkama priemonė esant tokiai padėčiai ar sprendžiant konfliktus.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei pagrindiniame ekrane rodomos bilietų kainos ir (arba) pasirenkama, kad pagal jas būtų klasifikuojama informacija, į bilietų kainas įskaičiuojami visi taikytini ir neišvengiami transporto paslaugų teikėjui mokėtini mokesčiai ir rinkliavos.

1. Jei pagrindiniame ekrane rodomos bilietų kainos ir (arba) pasirenkama, kad pagal jas būtų klasifikuojama informacija, į bilietų kainas įskaičiuojami visi taikytini oro vežėjui ar geležinkelio įmonei mokėtini mokesčiai, privalomieji mokėjimai, priemokos ir rinkliavos, kurios yra neišvengiamos ir numatomos tuo metu, kai parodomos ekrane.

 

 

2. Derinant ir atrenkant susisiekimo tarp dviejų nurodytų miestų paslaugas, kurios pateikiamos pagrindiniame ekrane, to paties miesto oro uostai ar geležinkelio stotys nediskriminuojami.

2. Derinant ir atrenkant susisiekimo tarp dviejų nurodytų miestų paslaugas, kurios pateikiamos pagrindiniame ekrane, to paties miesto oro uostai ar geležinkelio stotys nediskriminuojami.

3. Aiškiai nurodoma, kurios oro susisiekimo paslaugos yra nereguliarios. Vartotojas paprašęs turi teisę matyti pagrindinį ekraną, kuriame pateikiamos tik reguliariosios arba tik nereguliariosios paslaugos.

3. Aiškiai nurodoma, kurios oro susisiekimo paslaugos yra nereguliarios. Vartotojas paprašęs turi teisę matyti pagrindinį ekraną, kuriame pateikiamos tik reguliariosios arba tik nereguliariosios paslaugos.

4. Aiškiai nurodomi skrydžiai su tarpiniais nutūpimais.

4. Aiškiai nurodomi skrydžiai su tarpiniais nutūpimais.

5. Jei skrydžius vykdo ne tas oro vežėjas, kurio kodas nurodytas, būtina aiškiai nurodyti faktinį oro vežėją, kuris vykdo skrydį. Šis reikalavimas taikomas visais atvejais, išskyrus trumpalaikius ad hoc susitarimus.

5. Jei skrydžius vykdo ne tas oro vežėjas, kurio kodas nurodytas, būtina aiškiai nurodyti faktinį oro vežėją, kuris vykdo skrydį. Šis reikalavimas taikomas visais atvejais, išskyrus trumpalaikius ad hoc susitarimus.

6. Informacija apie kompleksines paslaugas, t. y. iš anksto parengtus už bendrą kainą siūlomus transporto ir kitų paslaugų, nesusijusių su transportu, derinius pagrindiniame ekrane neteikiama.

6. Informacija apie kompleksines paslaugas, t. y. iš anksto parengtus už bendrą kainą siūlomus transporto ir kitų paslaugų, nesusijusių su transportu, derinius pagrindiniame ekrane neteikiama.

 

6a. Atsižvelgiant į abonento pasirinkimą pagrindiniame ekrane pateikiami kelionių variantai sugrupuojami pagal bilieto kainą arba pagal:

 

(i) kelionių be sustojimo variantus, sugrupuojamus pagal išvykimo laiką;

 

(ii) visus kitus kelionių variantus, sugrupuojamus pagal kelionės trukmę.

 

6b. Joks kelionės variantas pagrindiniame ekrane negali būti nurodytas daugiau kaip vieną kartą, išskyrus 6e dalyje nurodytus atvejus.

 

6c. Jei kelionių variantai suskirstyti pagal 6a dalies i ir ii punktus, visiems skrydžiams, kurių kelionės laikas yra mažesnis nei 90 minučių, pagrindiniame ekrane turi būti parodomos visos galimos alternatyvios traukinių paslaugos, įskaitant jungiamąsias paslaugas.

 

6d. Jei KRS siūlomi kelionės tarp tų pačių miestų poros variantai su persėdimais arba siūlomas oro transporto ir traukinių paslaugų derinys, pagrindinio ekrano pirmajame puslapyje parodomas bent palankiausias oro ir traukinio transporto paslaugos variantas.

 

6e. Jei oro vežėjai veikia pagal bendrojo kodo sutartis, informacija apie skirtingus vežėjų identifikavimo kodus nurodoma aiškiai ir nesikartoja, ir pažymimas tas vežėjas, kuris faktiškai vykdo skrydį.

Pagrindimas

[Pirmoji pakeitimo dalis tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.]

Siekiant skatinti aplinkai nekenksmingą transporto rūšį, trumpesniems atstumams pirmajame ekrane turėtų būtio parodomos visos galimos alternatyvios traukinių paslaugos.

Jei kelionės tam tikru maršrutu variantai siūlomi su persėdimais, pagrindiniame ekrane turėtų būti numatyta galimybė nustatyti geriausią oro ir traukinių paslaugos variantą, jei toks yra.

Pagal šį pasiūlymą galima taikyti išimtį kodų pasidalijimui siekiant neužkirsti kelio šiai veiklai, kuri ypač mažesniems vežėjams suteikia galimybę savo keleiviams pasiūlyti didesnį tinklą. Tačiau svarbu užtikrinti pagrindinio ekrano veiksmingumą išvengiant kartojimo, kai pateikiami skrydžiai su vienodais kodais ir KRS tiekėjas pasinaudodamas technologijų naujovėmis turėtų pritaikyti savo paslaugą, kad to būtų išvengta. Vartotojai turėtų gauti naudos dėl geresnio informavimo.

AIŠKINAMOJI DALIS

Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis (KRS) kodeksas reguliuoja kaip oro vežėjai ir geležinkelių įmonės, KRS ir kelionių agentūros tvarko kelionių rezervacijas. Komisijos komunikate pateiktu pasiūlymu siekiama pakeisti Kodeksą, kuris buvo sukurtas 1989 m. Reglamentu (EEB) Nr. 2299/89 ir vėliau pakeistas reglamentais (EEB) Nr. 3089/93 ir (EB) Nr. 323/99, ir siekiama sustiprinti konkurenciją tarp KRS. Kodeksas daugiausiai taikomas oro susisiekimo bendrovių rezervacijoms, tačiau taikomas ir geležinkelio transporto paslaugoms, kurios yra integruotos į oro transporto KRS.

Šis Elgesio kodeksas buvo sukurtas esant visai kitokioms rinkos sąlygoms, nei yra dabar. Dauguma lėktuvų bilietų buvo rezervuojami naudojant KRS, kurios iš esmės buvo oro susisiekimo bendrovių nuosavybė arba jų kontroliuojamos. Elgesio kodeksas buvo sukurtas norint paskatinti skaidrumą ir apsaugoti rinką nuo piktnaudžiavimo ir konkurencijos iškraipymo, ir šiuo tikslu buvo nustatytos specialios ad hoc taisyklės. Tačiau kodeksas tampa vis labiau nepritaikytas besikeičiančioms rinkos sąlygoms: KRS rinkos kitose pasaulio šalyse nebereguliuojamos, atsirado alternatyvių bilietų platinimo kanalų, be to, daugelis oro susisiekimo bendrovių atsisakė nuosavybės teisių į KRS.

Šiandien skaičiuojama, kad KRS paslaugas teikiančių bendrovių metinė rinkos apyvarta sudaro beveik 8 mlrd. EUR (DG TREN, 2006 m.), o 2005 m. bendra Europos kelionių rinka buvo vertinama 88,2 mlrd. USD (2006 m. rugpjūčio mėn. PhoCusWright bendras kelionių rinkos pasiskirstymo pranešimas) ir buvo tikimasi, kad rinka per ateinančius trejus metus augs po 11 proc. kasmet.

Komisijos pasiūlymas

Pagrindinis Komisijos pasiūlymo tikslas – sudaryti galimybes oro susisiekimo bendrovėms ir KRS laisvai derėtis dėl oro paslaugų platinimo sąlygų. Sistemos turėtų konkuruoti savo kainomis ir paslaugų kokybe. Tačiau pripažįstama, kad turi būti pusiausvyra tarp poreikio leisti didesnę konkurenciją ir poreikio nustatyti pagrindines apsaugos priemones. Pasikonsultavus su kai kuriomis suinteresuotosiomis šalimis paaiškėjo, kad vis dar reikia kai kurių taisyklių dėl apsaugos priemonių, ypač dėl sąžiningos konkurencijos užtikrinimo, esant „pagrindiniams vežėjams“, dėl neutralaus KRS rodymo užtikrinimo ir dėl asmens duomenų apsaugos užtikrinimo.

Komisijos pasiūlyme nekeičiamas pagrindinio vežėjo apibrėžimas, išlaikant dvigubą nuosavybės ir veiksmingos kontrolės sąlygą. Komisijos pasiūlyme supaprastintos taisyklės dėl KRS, ypač jų sutartinių santykių su oro vežėjais atžvilgiu – suteikiama didesnė laisvė derėtis dėl turinio ir kainų. Tačiau pardavimo informacijos įrašų (angl. Marketing Information Data Tapes, MIDT) atžvilgiu Komisija siūlo keisti dabar galiojančias Kodekso nuostatas. Pasiūlyme įrašytu draudimu šiuose informacijos įrašuose nurodyti kelionių agentūrų tapatybę Komisija siekia užkirsti kelią oro vežėjų galimybei daryti įtaką kelionių agentūroms ir jų platinimo metodams.

Pagrindinės pasiūlymo sritys

Pagrindinių vežėjų taisyklės

Pastaraisiais metais daugelis oro susisiekimo bendrovių atsisakė nuosavybės teisių į KRS. Išliko viena išimtis – Amadeus. Jos nedidelė akcijų paketo dalis priklauso trims oro susisiekimo bendrovėms: Air France, Iberia ir Lufthansa.[1] Neaišku, kokią strateginę įtaką šioms bendrovėms daro tokia jų nuosavybė, tačiau aišku, kad reikia apsaugos priemonių nuo galimo piktnaudžiavimo. Jei nebus tokių apsaugos priemonių, gali būti, kad KRS bus sudarytos palankesnės sąlygos pagrindiniams vežėjams turinio, laiko grafikų ir t.t. atžvilgiu. Kiek žinoma, šiuo metu nei vienai KRS nepriklauso oro susisekimo bendrovė ar jos dalis.

Pardavimo informacijos įrašai (MIDT)

MIDT yra rezervavimo duomenys, kuriuos apdoroja ir oro vežėjams parduoda KRS. MIDT duomenys gali būti labai vertingi kai kurioms oro susisiekimo bendrovių pagrindinėms operacijoms – ypač pardavimams ir rinkodarai, tinklams planuoti, kainoms ir pajamoms valdyti. Tokie duomenys oro susisiekimo bendrovėms padeda suprasti rinkos tendencijas ir gauti informaciją apie konkurentus. Atsiradus alternatyviems rezervacijos platinimo kanalams, tokių duomenų vertė sumažėjo, nes tokie duomenys jau neberodo visos rinkos padėties. Nors dauguma KRS tiekėjų ir oro susisiekimo bendrovių norėtų, kad MIDT ir toliau būtų nurodyta kelionių agentūrų tapatybė, kelionių agentūros reikalauja, kad tokia informacija MIDT būtų panaikinta, nes tai oro susisekimo bendrovėms gali suteikti galimybes kelionių agentūroms daryti spaudimą, kad šios sumažintų oro susisekimo bendrovių konkurenčių rezervacijas.

Ekranas

Ekranas yra kelionių agentūros KRS informacijos užsakymui naudojamas ekranas. Paprastai kelionių agentūrai programinę įrangą teikia KRS ir tai būna numatyta jų verslo sutartyje. Labai svarbu, kad KRS teikiama informacija būtų neutrali ir sąžininga.[2]

Pranešėjo komentarai

Pranešėjas mano, kad Komisijos siekis leisti oro susisiekimo bendrovėms ir KRS derėtis dėl turinio ir kainų yra geras. Šiuo metu dėl konkurencijos trūkumo laikosi aukštesnės KRS rezervacijos kainos. Po peržiūros KRS turės tarpusavyje daug agresyviau konkuruoti, siekdamos kad jose dalyvautų oro vežėjas, todėl turės pasiūlyti mažesnius rezervacijos mokesčius ir geresnę paslaugų kokybę.[3] Pranešėjas siekia, kad šis pagrindinis tikslas būtų išlaikytas.

Komisijos pasiūlyme taip pat didelis dėmesys skiriamas asmens duomenų apsaugai, nors pranešėjo siūlomi Komisijos teksto pakeitimai suteikia didesnį teisinį aiškumą.

Tačiau kai kurie Komisijos pasiūlymo elementai yra nepatenkinami. Pagrindinio vežėjo apibrėžimas (2 straipsnio g dalis) yra klaidinantis. Naujausio DG COMP tyrimo metu buvo nustatyta, kad Lufthansa negali būti laikoma sistemos Amadeus pagrindiniu vežėju.[4] Air France, Iberia ir Lufthansa nelaiko savęs pagrindiniais vežėjais. Trumpai tariant, visos šios bendrovės teigia, kad jos yra tiesiog finansinės investuotojos.

Norint atsakyti į keblų klausima, kodėl oro susisiekimo bendrovės, nepaisydamos Elgesio kodekse numatytų prievolių, norėtų būti pagrindiniais vežėjais, reikėtų pabrėžti, kad jei oro susisekimo bendrovių dalyvavimą KRS anksčiau buvo galima pagrįsti bendrovių siekiu skatinti veiksmingo duomenų perdavimo į rinką kanalo sukūrimu, tai šiuo metu ši priežastis nebetinka. Ši padėtis laikui bėgant pasikeitė, nes KRS tapo vis mažiau priklausomomis, nes dauguma oro susisekimo bendrovių atsisakė nuosavybės teisių į KRS.

Todėl galima daryti išvadą, kad nauda, kurios oro susisiekimo bendrovės tiksi gauti įsigijusios KRS, yra labiau susijusi su „konkurencine“ nauda (t.y. palankesnėmis sąlygomis arba diskriminavimo pavojumi) ir su strateginėmis priežastimis, o ne vien tik su išlaidomis. Piktnaudžiavimo tikimybė yra ypač didelė, kai dominuojančios oro susisiekimo bendrovės dalyvauja dominuojančioje KRS (pvz., kaip tai yra Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos rinkose).[5]

Pranešėjas mano, kad šis faktas turėtų būti paaiškintas, o apibrėžimas sugriežtintas. Nors iš esmės išskirtinių sąlygų gavimas ir priklauso nuo dalyvavimo nuosavybėje laipsnio (kuo laipsnis didesnis – tuo lengviau gauti palankesnes sąlygas), būtų labai sunku nustatyti ribą, nuo kurios jau atsiranda diskriminacijos pavojus.[6]

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas pataria komitetui neįtraukti draudimo arba ribos dėl oro susisiekimo bendrovių dalyvavimo KRS kapitale, o verčiau nustatyti aiškią nuostatą – bet kokia oro susisiekimo bendrovės kapitalo investicija į KRS turi būti suderinama su 10 straipsniu. Tai reiškia, kad KRS pagrindiniai vežėjai privalo kitoms KRS teikti tokią pat nešališką informaciją, kokią teikia ir savajai KRS. Tai leidžia sukurti apsaugos priemones nuo diskriminacijos ir pagrindinių vežėjų piktnaudžiavimo savo dominuojančia padėtimi tų oro vežėjų ar geležinkelio įmonių (vežėjų) atžvilgiu, kurie nuturi jokios nuosavybės dalies KRS.

MIDT (7 straipsnis) pranešėjas siūlo kompromisą, pagal kurį kelionių agentūros tapatybė galėtų būti nurodyta MIDT tuo atveju, jei tarp kelionės agentūros ir KRS yra susitarimas. Pranešėjas siūlo kompensavimo sistemą, pagal kurią kelionių agentūrai už tokį tapatybės nurodymą būtų mokamas atlygis.

Aukščiau pateiktus pasiūlymus reikėtų vertinti atsižvelgiant į tai, kad kalbame apie sektorių, kuriame dalyvauja keli veikėjai: oro vežėjai arba geležinkelio įmonės (vežėjai), KRS, kelionių agentūros ir vartotojai. Kadangi Komisija nepateikė jokio įvertinimo dėl savo poveikio įvertinimo dėl MIDT, į apžvalgą reikėtų įtraukti visus kelionių platinimo elementus. Priimant bet kokį sprendimą teisės aktuose apibrėžti vieną platinimo elementą, būtina atsižvelgti į tokio apibrėžimo atitikimą kitoms sritims ir pasekmes joms. Pavyzdžiui, jei bus apribotas informacijos apie kelionių agentūras teikimas MIDT, kaip tą siūlo padaryti Komisija, gali susidaryti monopolinė padėtis, kai veiks panaši oro susisiekimo bendrovių duomenų rinkodaros sistema, t.y. IATA PaxIs.

Nuostatos dėl Ekrano įtrauktos pirmiausia siekiant patenkinti vartotojų poreikius. Klasifikavimo kriterijai turi būti sąžiningi ir jų tikslas turi būti padėti kelionių agentūrai suteikti vartotojui aiškiausią kelionės galimybių pasirinkimą. Tokios galimybės gali tapti papildomomis apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemonėmis. Pranešėjas taip pat mano, kad galima pasinaudoti šia proga ir KRS geriau pritaikyti vartotojams, sukurti išsamesnės paieškos galimybes. Galiausiai buvo įtrauktos nuostatos dėl pagrindinių vežėjų audito, siekiant padidinti sektoriaus skaidrumą.

ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, on behalf Amadeus

APCO, on behalf Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields

ABTA

BEUC

* Non exhaustive list

  • [1]  Oro susisiekimo bendrovių nuosavybės dalis sistemoje Amadeus: Air France - 23%, Iberia - 11%, Lufthansa - 11%, BC Partners ir Cinven - 53%, (EK - DG TREN poveikio vertinimas, SEC(2007)1496).
  • [2]  „Pagrindinis“ ekranas yra pradinis kelionių agentūros matomas ekranas, tačiau nereikėtų pervertinti jo svarbos, nes paprastai kelionių agentūros vykdo išsamesnę paiešką, naudodamos antrinius ekranus.
  • [3]  Esant derybų laisvei, oro vežėjai paprastai pasirašo vadinamąsias pilno turinio programas, pagal kurias jie KRS pateikia visas savo bilietų kainas ir už tai jiems taikomas mažesnis rezervavimo mokestis. Komisijos kovo 8 d. pranešimas.
  • [4]  2005 m. kovo 16 d. susiliejimo kontroliavimo byloje M. 3717 DG COMP nustatė, kad sistemą Amadeus bendrai kontroliuoja tik BC Partners ir Cinven Ltd.
  • [5]  . Žr. trumpą pranešimą dėl „Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis (KRS) kodekso peržiūros“, Europos Parlamentas, 2008 m., IP/B/TRAN/IC/200X_XX, 15 p.
  • [6]  Ankstesnėje byloje (BAT ir Reynolds prieš Komisiją – 1987 11 17 sprendimas, byla 142 ir 156/1984) Teisingumo Teismas teigė „nors faktas, kad viena bendrovė įsigijo konkurentės akcijų dar nėra pats savaime konkurencijos ribojimo aktas, tačiau toks įsigijimas gali tapti aptariamos bendrovės komercinės veiklos įtakojimo priemone, ribojant ar iškraipant konkurenciją rinkoje (…). Tai ypač taikytina atvejams, kai įsigijusi akcijų arba pagal papildomas sutarties sąlygas investuojanti bendrovė įgyja kitos bendrovės komercinės veiklos teisinę ir de facto kontrolę arba kai sutartyje numatytas abiejų bendrovių komercinis bendradarbiavimas arba kai sukuriama struktūra, kuri greičiausiai bus naudojama tokiam bendradarbiavimu“ (37straipsnis – paryškinimas pridėtas). Žr. 14 psl., op cit,.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ  (27.5.2008)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso
(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Nuomonės referentas: Wolfgang Bulfon

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis (KRS) kodeksas susijęs su kelionių agentūrų atliekamu oro transporto ir geležinkelio transporto bilietų rezervavimu per KRS. Nuo 1989 m., kai įsigaliojo, šis reglamentas buvo pakeistas du kartus (1993 ir 1999 m.). Būsimu trečiuoju pakeitimu siekiama padidinti konkurenciją tarp KRS iš dalies liberalizuojant Elgesio kodekso nuostatas.

Nuomonės referentas pripažįsta, kad pakeitus dabartinį Elgesio su KRS kodeksą galėtų būti užtikrintas didesnis lankstumas ir geresnės paslaugos. Vis dėlto nerimaujama, kad dėl dabartinės Europos oro susisiekimo bendrovių rinkos, kurioje nacionalinės oro susisiekimo bendrovės yra privilegijuotos, nes dominuoja savo vidaus rinkose, struktūros dominavimo pozicijos šioje rinkoje gali dar labiau sustiprėti.

Oro susisiekimo bendrovių, KRS ir kelionių agentūrų tarpusavio ryšiai, kai esama dominuojančių rinkos dalyvių, reiškia, kad nepriklausomos kelionių agentūros ateityje bus priverstos naudoti tam tikrą KRS siekdamos gauti informacijos apie visą tam tikrų oro susisiekimo bendrovių kainų įvairovę ir laisvas vietas.

Elgesio kodekso nuostatų liberalizavimas reiškia ne tik didesnę konkurenciją, bet ir didesnę informacijos apie kainas ir laisvas vietas fragmentacijos tendenciją, kuri jau randasi dėl oro susisiekimo bendrovių alternatyvių platinimo kanalų buvimo.

Nuomonės referentas labiausiai nerimauja dėl to, kad pablogės mažų ir vidutinio dydžio kelionių agentūrų galimybės konkuruoti, kadangi jos neturi pakankamai išteklių sudaryti sutartis su keletu KRS tiekėjų ir todėl turėtų naudotis oro susisiekimo bendrovių tiesioginiais platinimo kanalais, kad turėtų prieigą prie visų paslaugų. Tai gali pamažu sukelti kainų galutiniams naudotojams padidėjimą.

Nuomonės referentas pritaria 10 straipsnio nuostatoms, pagal kurias pagrindiniai vežėjai visoms KRS suteikia tą pačią informaciją apie kainas ir laisvas vietas („visa informacija“), įskaitant tas KRS, su kuriomis jie nėra sudarę sutarties.

Nuomonės referentas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui išbraukti kelionių agentūroms Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) suteiktus numerius ir taip užkirsti kelią jų tapatybės nurodymui pardavimo informacijos įrašuose (angl. MIDT).

Jis taip pat ragina kuo skaidriau nurodyti kiekvieno KRS pateikiamo skrydžio segmento kainos struktūrą ir pateikti visus transporto paslaugų tiekėjui mokėtinus mokesčius ir rinkliavas. Nepriimtina, kad atlikus rezervaciją per KRS reikėtų mokėti papildomas rinkliavas.

Sąvokos „pagrindinis vežėjas“ apibrėžties klausimu nuomonės referentas siūlo, kad bet kokia tiesiogiai arba netiesiogiai KRS dalyvaujanti oro susisiekimo bendrovė ar geležinkelio įmonė turėtų būti laikoma „pagrindiniu vežėju“. Jis mano, kad bet kokio tipo nuosavybės teisė į KRS reiškia tam tikro laipsnio įtaką. Siekiant sudaryti sąžiningas konkurencijos sąlygas visos oro susisiekimo bendrovės turėtų atsisakyti nuosavybės teisių į KRS.

Oro susisiekimo bendrovės arba geležinkelio įmonės, kurios pageidauja išlaikyti nuosavybės teises į KRS, turėtų būti saistomos priemonių, nurodytų 3a straipsnyje.

Nuomonės referentas, paskatintas Komisijos pasiūlymo 17 straipsnio nuostatų, siūlo, kad per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo datos bent tris kartus būtų peržiūrėtas šio reglamento taikymas. Atliekant peržiūrą konkrečiai didžiausias dėmesys bus skiriamas reglamento veiksmingumui siekiant užtikrinti nediskriminavimą ir sąžiningą konkurenciją KRS paslaugų rinkoje ir bus stengiamasi įvertinti šių paslaugų poveikį vartotojų interesams.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Pagal Reglamentą (…) dėl bendrų oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje taisyklių oro vežėjai turi paskelbti bilietų kainas įskaičiuodami visus taikomus mokesčius, privalomuosius mokėjimus, priemokas ir rinkliavas, kurie yra neišvengiami ir numatomi. KRS monitoriuose turėtų būti pateikiama informacija apie bilietų kainas nurodant tų pačių kategorijų kainas, kad kelionių agentūros galėtų šią informaciją perduoti savo klientams.

Pagrindimas

Vartotojams reikia suteikti tikslią informaciją apie kainas. Todėl kiekvienas veikėjas (oro vežėjai, KRS operatoriai ir kelionių agentai) turi būti įpareigotas pateikti skaidrią informaciją apie kainų sudedamąsias dalis. Tai atitinka naujos redakcijos Reglamentą dėl bendrų oro susisiekimo paslaugų teikimo taisyklių (šiuo metu svarstomas).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a) Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip taikomas šis reglamentas, ir visų pirma, ar juo veiksmingai užkertamas kelias antikonkurencinei ir diskriminuojančiai veiklai kelionių paslaugų teikimo rinkoje, kurioje naudojama KRS, visų pirma dalyvaujant su sistemos tiekėjais glaudžiai susijusiems vežėjams.

Pagrindimas

Neginčydama poveikio pagrindiniams vežėjams vertinimo rezultatų Komisija turėtų išlikti dėmesinga ir turėtų užkirsti kelią antikonkurencinei veiklai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Šis reglamentas neprieštarauja Sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymui.

(12) Šis reglamentas neprieštarauja Sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymui. Jis papildo bendras konkurencijos taisykles, kurios ir toliau visapusiškai taikomos konkurencijos pažeidimams, pavyzdžiui, antimonopolinių taisyklių pažeidimams arba piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi.

Pagrindimas

Šiuo elgesio kodeksu siekiama padėti užtikrinti teisingas ir nešališkas sąlygas oro vežėjams kompiuterinėse rezervavimo sistemose. Tekstas tik papildo 81 ir 82 straipsnių nuostatas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su kitais nuosavybės teise valdo arba veiksmingai kontroliuoja sistemos tiekėją, taip pat bet kuris jam nuosavybės teise priklausantis arba jo veiksmingai kontroliuojamas oro vežėjas arba geležinkelio įmonė (vežėjas);

g) „pagrindinis vežėjas“ – oro vežėjas arba geležinkelio įmonė (vežėjas), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su kitais:

 

valdo vieną ar daugiau sistemos tiekėjo kapitalo dalių arba turi teisę paskirti jo aukščiausius vadovus arba bet kurį valdybos, stebėtojų tarybos arba kito valdymo organo narį,

 

– kurį Komisija pripažino veiksmingai kontroliuojančiu sistemos tiekėją, taip pat bet kuris jam nuosavybės teise priklausantis arba jo veiksmingai kontroliuojamas oro vežėjas arba geležinkelio įmonė (vežėjas);

 

Komisija bet kada gali paprašyti oro vežėjo arba geležinkelio įmonės (vežėjo), turinčio vieną ar daugiau sistemos tiekėjo kapitalo dalių, pateikti informacijos, kuri laikoma reikalinga siekiant nustatyti jo, kaip pagrindinio vežėjo, galimą statusą;

Pagrindimas

Komisijos pateiktas apibrėžimas turi būti sukonkretintas. Nėra aiškiai apibrėžtos ribos, už kurios turimas KRS kapitalas aiškiai lemia jos komercinę politiką. Taigi būtina nusitaikyti į visas įmones, turinčias KRS kapitalo, ir Komisijos konkurencijos tarnyboms patikėti užduotį patikrinti, ar šios įmonės kaip nors veiksmingai kontroliuoja atitinkamą KRS.

Antroji pakeitimo dalis susijusi su skaidrumo įsipareigojimais.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sistemos tiekėjas kiekvienai atskirai savo KRS operacijai pateikia pagrindinį ekraną ar ekranus ir objektyviai, išsamiai, nediskriminuodamas ir nešališkai juose pateikia dalyvaujančių vežėjų pateiktus duomenis. Informacijos klasifikavimo kriterijai negrindžiami jokiu veiksniu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu su vežėjo tapatybe, ir taikomi nediskriminuojant nė vieno dalyvaujančio vežėjo. Pagrindiniame (-iuose) ekrane (-uose) informacija pateikiama laikantis I priedo taisyklių.

1. Sistemos tiekėjas kiekvienai atskirai savo KRS operacijai pateikia pagrindinį ekraną ar ekranus ir objektyviai, skaidriai, išsamiai, nediskriminuodamas ir nešališkai juose pateikia dalyvaujančių vežėjų pateiktus duomenis. Informacijos klasifikavimo kriterijai negrindžiami jokiu veiksniu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu su vežėjo tapatybe, ir taikomi nediskriminuojant nė vieno dalyvaujančio vežėjo. Pagrindiniame (-iuose) ekrane (-uose) informacija pateikiama laikantis I priedo taisyklių.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Teikdamas vartotojui informaciją iš KRS, abonentas praneša vartotojui galutinę už transporto paslaugą mokėtiną kainą, įskaitant visas papildomas išlaidas ir jo imamas rinkliavas už paslaugą.

Pagrindimas

Šia priemone padidinamas kainos vartotojui skaidrumas. Ji taikoma tradicinėms ir internetu paslaugas teikiančioms kelionių agentūroms. Ji papildo su kainos skaidrumu susijusius įsipareigojimus, nustatytus neseniai priimtame reglamente dėl oro transporto paslaugų vykdymo (peržiūrėtas 3-asis paketas), pagal kurį to paties reikalaujama iš oro susisiekimo bendrovių.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, naudojantis KRS platinimo įrenginiais, pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti to abonento.

b) dalyvaujantys vežėjai nesinaudoja šiais duomenimis taip, kad netinkamai paveiktų abonento pasirinkimą.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai Komisija gavusi skundą ar savo iniciatyva nustato, kad pažeistas šis reglamentas, ji gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad įmonės ar įmonių asociacijos tą pažeidimą nutrauktų.

Kai Komisija gavusi skundą ar savo iniciatyva nustato, kad pažeistas šis reglamentas, ji gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad įmonės ar įmonių asociacijos tą pažeidimą nutrauktų. Atliekant tyrimus dėl galimų šio reglamento pažeidimų atsižvelgiama į visų tyrimų pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius rezultatus.

Pagrindimas

KRS elgesio kodeksas ne pakeičia, o papildo esamas konkurencijos taisykles, kurios visapusiškai tebegalioja.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu pavestas pareigas, Komisija gali paprastu prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą reikiamą informaciją.

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu pavestas pareigas, Komisija gali paprastu prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą reikiamą informaciją, įskaitant konkretų auditą, ypač susijusį su šio reglamento 4, 7 ir 11 straipsnių reglamentuojamais dalykais.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad elgesio kodeksas bus tinkamai taikomas reikia išplėsti Komisijos įgaliojimus.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija reguliariai stebi šio reglamento taikymą, prireikus pasitelkdama 13 straipsnyje numatytą konkretų auditą. Pirmiausia nagrinėjamas reglamento veiksmingumas užtikrinant nediskriminavimą ir sąžiningą konkurenciją KRS paslaugų rinkoje.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1. Atsižvelgiant į abonento pasirinkimą pagrindiniame ekrane pateikiami kelionių variantai sugrupuojami pagal bilieto kainą arba pagal:

 

a) tiesioginių kelionių variantus, sugrupuojamus pagal išvykimo laiką;

 

b) visus kitus kelionių variantus, sugrupuojamus pagal bendrą kelionės trukmę.

Pagrindimas

Abonentams turėtų būti pateikiami keli galimi variantai.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Aiškiai nurodomi skrydžiai su tarpiniais nutūpimais.

4. Aiškiai nurodomi skrydžiai su tarpiniais nutūpimais ir sustojimo trukmė.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti geriausiai vartotojo interesus atitinkantį vartotojo pasirinkimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas

Nuorodos

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Atsakingas komitetas

TRAN

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Svarstymas komitete

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Priėmimo data

27.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ (6.5.2008)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso
(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Nuomonės referentas: Philip Bradbourn

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) Dirbant su KRS asmens duomenys tvarkomi tik rezervuojant ar išrašant transporto paslaugų bilietus. Kompetentinga valstybės narės ar trečiosios šalies policijos tarnyba neturėtų turėti prieigos teisės prie KRS asmens duomenų.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, naudojantis KRS platinimo įrenginiais, pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti to abonento.

b) jei tie duomenys gaunami abonentui, įsisteigusiam Europos Sąjungos teritorijoje, naudojantis KRS platinimo įrenginiais, pagal juos nebūtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti to abonento, laikantis valstybių narių ir Europos Sąjungos atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ypatingų duomenų kategorijoms, nurodytoms Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje, priskiriami duomenys tvarkomi tik tuomet, jei duomenų subjektas davė aiškų sutikimą tvarkyti tokius duomenis.

3. Ypatingų duomenų kategorijoms, nurodytoms Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnyje, priskiriami duomenys tvarkomi tik tuomet, jei duomenų subjektas buvo informuotas ir davė aiškų sutikimą tvarkyti tuos duomenis.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Informacija apie atpažįstamus individualius užsakymus, kurią valdo sistemos tiekėjas, saugoma atjungties režimu septyniasdešimt dvi valandas nuo paskutinio individualaus užsakymo procedūros veiksmo ir ištrinama per tris metus. Pasinaudoti šiais duomenimis leidžiama tik ginčų dėl sąskaitų atvejais.

4. Informacija apie atpažįstamus individualius užsakymus, kurią valdo sistemos tiekėjas, saugoma atjungties režimu septyniasdešimt dvi valandas nuo kelionės pabaigos, susijusios su individualaus užsakymo procedūra, ir ištrinama per tris metus. Pasinaudoti šiais duomenimis leidžiama tik ginčų dėl sąskaitų atvejais.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Į kompiuterinėje rezervavimo sistemoje teikiamus rinkodaros, užsakymo ir pardavimų duomenis neįtraukiama informacija, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai būtų galima identifikuoti fizinius asmenis arba, kai taikoma, organizacijas ar bendroves, kurių vardu tokie asmenys veikia.

Išbraukta.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 9a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. Taikomos Direktyvos 95/46/EB duomenų tvarkymo apsaugos nuostatos; jos gali būti papildytos konkrečiomis nustatytomis KRS naudojamų duomenų apsaugos nuostatomis. Priimamos atitinkamos apsaugos priemonės siekiant užtikrinti, kad skirtingų rūšių duomenys KRS būtų tvarkomi atskirai pagal skirtingas jų funkcijas.

Pagrindimas

KRS gali atlikti globalinės oro susisiekimo įmonių sąsajos funkcijas ir taip pat teikti paslaugas konkrečiai oro susisiekimo įmonei. Konkrečių apsaugos priemonių būtina imtis norint aiškiai atskirti skirtingų pagal savo funkciją rūšių informaciją.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu pavestas pareigas, Komisija gali paprastu prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą reikiamą informaciją.

Kad galėtų vykdyti jai šiuo reglamentu pavestas pareigas, Komisija gali paprastu prašymu ar sprendimu pareikalauti, kad įmonės ar įmonių asociacijos pateiktų visą reikiamą informaciją, ypač klausimais, kurie nagrinėjami 4, 7 ir 11 straipsniuose ir kuriems atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse taikomi griežčiausi duomenų apsaugos reikalavimai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas

Nuorodos

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Atsakingas komitetas

TRAN

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

Paskyrimo data

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Svarstymas komitete

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Priėmimo data

6.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Emine Bozkurt, Jas Gawronski

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodeksas

Nuorodos

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

15.11.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

29.11.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Svarstymas komitete

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Priėmimo data

29.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott