Ziņojums - A6-0248/2008Ziņojums
A6-0248/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām

10.6.2008 - (COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Timothy Kirkhope

Procedūra : 2007/0243(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0248/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām

(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0709),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 71. pantu un 80. panta 2. punktu, ar kuriem saskaņā Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0418/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6‑0248/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5.a) Tā kā ir nepieciešams ieviest līdzdalīgo pārvadātāju un vecāko pārvadātāju efektīvu konkurenci un nodrošināt to, ka gaisa pārvadātāji neatkarīgi no to dalības DRS ievēro nediskriminēšanas principu;

Pamatojums

Rīcības kodeksu vajadzētu izstrādāt tā, lai tas sekmētu konkurenci, vienlaicīgi novēršot DRS diskriminējošu izturēšanos pret aviosabiedrībām.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5.b) Lai nodrošinātu tirgū pārredzamus un salīdzināmus konkurences noteikumus, vajadzētu piemērot īpašus noteikumus vecākajiem pārvadātājiem, kad tie piedalās DRS kā kapitāla ieguldītāji;

Pamatojums

Vajadzētu skaidri norādīt, ka vecākajiem pārvadātājiem būtu jāievēro tādi papildu noteikumi, kādi tiek minēti 10. pantā, lai nepieļautu traucējumus tirgū.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5.c) Lai novērstu viena vai vairāku vecāko pārvadātāju dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, vajadzētu pielietot EK konkurences noteikumus un procedūras;

Pamatojums

Vajadzētu stiprināt atsauci uz vispārējiem konkurences noteikumiem. Rīcības kodekss tos papildina, bet neaizstāj.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Sistēmas piedāvātājiem ir skaidri jānodala DRS no aviokompānijas iekšējās rezervēšanas sistēmas un jāatturas no izplatīšanas kanālu rezervēšanas saviem vecākajiem pārvadātājiem, lai izvairītos no situācijas, kad šādam vecākajam pārvadātājam rodas priviliģēta pieeja DRS.

(6) Sistēmas piedāvātājiem ir skaidri jānodala DRS no aviokompānijas iekšējās vai jebkāda cita veida rezervēšanas sistēmas un jāatturas no izplatīšanas kanālu rezervēšanas saviem vecākajiem pārvadātājiem, lai izvairītos no situācijas, kad šādam vecākajam pārvadātājam rodas priviliģēta pieeja DRS.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7.a) Objektīva informācijas atspoguļošana palielina līdzdalīgo pārvadātāju piedāvāto transporta produktu un pakalpojumu pārredzamību un vairo patērētāju uzticēšanos;

Pamatojums

Informācijas sakārtošanas kritērijiem jābūt taisnīgiem un jāpalīdz ceļojumu aģentam sniegt patērētājam ceļošanas iespēju visskaidrāko izvēli.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Sistēmas piedāvātājiem jānodrošina, ka DRS pārdošanas dati ir pieejami visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem bez jebkādas diskriminācijas, bet transporta pakalpojumu sniedzējiem nedrīkst būt iespēja izmantot šādus datus, jo pretējā gadījumā tie varētu mēģināt nepamatoti ietekmēt ceļojumu aģentu izvēli.

(8) Sistēmas piedāvātājiem jānodrošina, ka DRS pārdošanas dati ir pieejami visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem bez jebkādas diskriminācijas, bet transporta pakalpojumu sniedzējiem nedrīkst būt iespēja izmantot šādus datus, jo pretējā gadījumā tie varētu mēģināt nepamatoti ietekmēt ceļojumu aģentu vai patērētāju izvēli.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.a Informācija par autobusu transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar gaisa vai dzelzceļa transporta produktiem, turpmāk līdztekus gaisa transporta produktiem jāiestrādā DRS pamatpiedāvājumā.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums

9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.b DRS turpmāk jāiekļauj viegli saprotama informācija par lidojuma radīto CO2 emisiju un degvielas patēriņu. To var darīt, norādot vidējo degvielas patēriņu uz personu (litri/km) un vidējo CO2 emisijas daudzumu uz personu (g/km) un salīdzinot ar izdevīgāko alternatīvo vilcienu/ autobusu braucienu rādītājiem, ja to kopējais ceļojuma laiks nepārsniedz 5 stundas.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula attiecas uz visām datorizētām rezervēšanas sistēmām (turpmāk — „ DRS”) tiktāl, cik tas skar gaisa transporta produktus, kad tos piedāvā lietošanai vai lieto Kopienas teritorijā.

Šī regula attiecas uz visām datorizētām rezervēšanas sistēmām (turpmāk — „DRS”) tiktāl, cik tas skar gaisa transporta produktus, kad tos piedāvā lietošanai vai lieto Kopienā.

Pamatojums

Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumi ir jāuzskata par līdzvērtīgiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula attiecas arī uz dzelzceļa transporta produktiem, kuri iestrādāti DRS pamatpiedāvājumā līdztekus gaisa transporta produktiem.

 

Šī regula attiecas arī uz dzelzceļa transporta produktiem, kuri iestrādāti DRS pamatpiedāvājumā līdztekus gaisa transporta produktiem, kad tos piedāvā lietošanai vai lieto Kopienā.

Pamatojums

Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumi ir jāuzskata par līdzvērtīgiem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

2. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) „datorizēta rezervēšanas sistēma” ir datorizēta sistēma, kurā cita starpā ir informācija par satiksmes grafikiem, pieejamību, maksām un saistītiem pakalpojumiem, kurus piedāvā vairāk nekā viens gaisa pārvadātājs, ar vai bez līdzekļiem, ar kuru palīdzību var veikt rezervēšanu vai izsniegt biļetes, ja daži no šiem pakalpojumiem vai tie visi ir pieejami abonentiem,

(d) „datorizēta rezervēšanas sistēma” ir datorizēta sistēma, kurā cita starpā ir informācija par satiksmes grafikiem, pieejamību un maksām, kuras piedāvā vairāk nekā viens gaisa pārvadātājs, ar vai bez rezervēšanas vai biļešu izsniegšanas līdzekļiem, ja daži no šiem pakalpojumiem vai tie visi ir pieejami abonentiem,

Pamatojums

Pašreizējais formulējums rada neskaidrības attiecībā uz DRS definīciju un saistītajiem pakalpojumiem, kuru pieejamību nodrošina abonentiem.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

2. pants - g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kurš tieši vai netieši, individuāli vai kopā ar citiem faktiski kontrolē sistēmas piedāvātāju vai kuram tas pieder, un ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kuru tas faktiski kontrolē vai kuram tas pieder,

(g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kurš tieši vai netieši, individuāli vai kopā ar citiem kontrolē sistēmas piedāvātāju vai ir ieguldījis līdzekļus sistēmas piedāvātāja kapitālā, vai kuram ir juridiskas tiesības tā direktoru padomē, uzraudzības padomē vai jebkādā citā sistēmas piedāvātāja vadības institūcijā un kurš tajās tiek pārstāvēts, un ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kuru tas faktiski kontrolē vai kuram tas pieder,

Pamatojums

Definīciju vajadzētu padarīt skaidrāku un paplašināt, lai nodrošinātu to, ka pienācīgi tiek ņemta vērā pārvadātāju ietekme saistībā ar kapitāla turējumu sistēmas piedāvātājos. Var secināt, ka priekšrocības, uz kurām cer aviosabiedrības, iegādājoties savā īpašumā DRS, ir vairāk saistītas ar „konkurences” ieguvumiem, nevis izmaksām. Īpaši liels risks pastāv tad, kad dominējoša aviosabiedrība iesaistās dominējošā DRS. Būtu grūti norādīt limitu, kuru pārsniedzot varētu konstatēt, ka pastāv diskriminācijas risks. Galvenie pārvadātāji nedrīkst nesamērīgi ietekmēt DRS piedāvātāju. Tāpēc, lai nodrošinātu taisnīgumu un pārredzamību, galvenajiem pārvadātājiem ir nepieciešams piemērot stingrākus noteikumus.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

2. pants - ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ga) līdzekļu ieguldīšana sistēmas piedāvātāja kapitālā sastāv no aviolīnijas vai dzelzceļa transporta operatora ieguldījuma sistēmas piedāvātājā tīri ekonomiskās vērtības apvienojumā ar vērtību, ko šai aviolīnijai vai dzelzceļa transporta operatoram sniedz īpašuma tiesības uz sistēmas piedāvātāju,

Pamatojums

Vienkārša ekonomiska ieguldījuma DRS dēļ aviolīnija vai dzelzceļa transporta operators nav jāklasificē kā galvenais pārvadātājs. Aviolīnijas vai dzelzceļa transporta operatori ir uzskatāmi par galvenajiem pārvadātājiem tikai tad, ja šāds ieguldījums tiek apvienots ar īpašumtiesību iegūšanu, tādējādi nodrošinot atbilstību 10. pantam. Tas nozīmē, ka netiek ņemti vērā atsevišķi ieguldījumi, kurus veicot, netiek gūta iespēja ietekmēt sistēmas piedāvātāja darbību.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

2. pants - h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h) „faktiska kontrole” nozīmē saikni, ko veido tiesības, līgumi vai citi līdzekļi, kuri atsevišķi vai kopā un, ņemot vērā apsvērumus par faktiem vai attiecīgās tiesību normas, piešķir iespēju tieši vai netieši īstenot izšķirīgu ietekmi uzņēmumā, jo īpaši ar šādiem līdzekļiem:

(h) „kontrole” nozīmē saikni, ko veido tiesības, līgumi vai citi līdzekļi, kuri atsevišķi vai kopā un, ņemot vērā apsvērumus par faktiem vai attiecīgās tiesību normas, piešķir iespēju izšķiroši ietekmēt uzņēmumu, jo īpaši ar šādiem līdzekļiem:

(i) tiesības izmantot visus vai daļu uzņēmuma aktīvu,

(i) īpašuma tiesībām vai tiesībām izmantot visus vai daļu no uzņēmuma aktīviem,

(ii) tiesības vai līgumi, kas piešķir izšķirīgu ietekmi attiecībā uz uzņēmuma sastāvu, balsošanu vai lēmumu pieņemšanu tā struktūrā vai citādi rada izšķirīgu ietekmi uz uzņēmuma darbības veikšanu,

(ii) tiesībām vai līgumiem, kas piešķir izšķirīgu ietekmi attiecībā uz uzņēmuma sastāvu, balsošanu vai lēmumu pieņemšanu tā struktūrā,

Pamatojums

The amendment underlines the parallelism between the Code of Conduct and competition policy. And by using the same definitions as in the merger regulation, the same criteria for the assessment of control can be used.

As these are largely tested and experienced in merger control, their application to CRSs is straightforward, especially as there are recognized guidelines for the assessment of control structures in competition policy.

Minority ownerships, even with very small ownership shares, may provide the status of "parent carrier" if they provide a say in the strategic decisions of the CRS. This will be the case if the air carrier has the possibility of exercising decisive influence over the CRS, in the sense of having the power to block actions which determine the strategic commercial behaviour of the CRS.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

3. pants - 1. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) līgumu ar līdzdalīgo pārvadātāju papildināt ar nepamatotiem nosacījumiem vai pieprasīt tādu papildu nosacījumu pieņemšanu, kuri pēc būtības vai atbilstoši komerciālam lietojumam nav saistīti ar līdzdalību sistēmas piedāvātāja DRS,

(a) līgumu ar līdzdalīgo pārvadātāju papildināt ar diskriminējošiem nosacījumiem vai pieprasīt tādu papildu nosacījumu pieņemšanu, kuri pēc būtības vai atbilstoši komerciālam lietojumam nav saistīti ar līdzdalību sistēmas piedāvātāja DRS,

Pamatojums

Šo grozījumu izdara, lai izvairītos no neskaidrības, ko rada termins „nepamatots”.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

3. pants - 1. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) noteikt, ka DRS līdzdalīgais pārvadātājs nedrīkst būt vienlaikus līdzdalīgs citā sistēmā.

(b) noteikt, ka DRS līdzdalīgais pārvadātājs nedrīkst būt vienlaikus līdzdalīgs citā sistēmā vai ka līdzdalīgais pārvadātājs nevar brīvi izmantot alternatīvas rezervācijas sistēmas, piemēram, paša pārvadātāja interneta rezervācijas sistēmu vai tālruņu centrus.

Pamatojums

Šo grozījumu izdara, lai izvairītos no tā, ka DRS apiet aviolīnijas pārrunu brīvību, vispār liedzot aviolīnijai iespēju piekļūt tās sistēmai, ja aviolīnija nesamazina citu rezervēšanas kanālu izmantošanu.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

3. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Tieša vai netieša kapitāla turējuma esamību un apmēru, kā arī kontroli, ko šāda līdzdalība nodrošina gaisa pārvadātājam vai dzelzceļa transporta operatoram attiecībā uz sistēmas piedāvātāju vai sistēmas piedāvātājam attiecībā uz gaisa pārvadātāju vai dzelzceļa transporta operatoru, dara publiski zināmu.

Pamatojums

Lai piemērotu 3. un 10. panta noteikumus un nodrošinātu sistēmas piedāvātāju un gaisa pārvadātāju attiecību pārredzamību, šādu informāciju vajadzētu darīt publiski zināmu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

4. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sistēmas piedāvātājs nedrīkst izmantot konkrētu datu ielādes un/vai apstrādes procedūru vai kādus izplatīšanas līdzekļus vai uzlabojumus attiecībā uz minētajiem tikai vienam vai vairākiem sistēmas vecākajiem pārvadātājiem.

1. Sistēmas piedāvātājs nedrīkst izmantot konkrētu datu ielādes un/vai apstrādes procedūru vai kādus izplatīšanas līdzekļus, vai izmaiņas attiecībā uz minētajiem tikai vienam vai vairākiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem, tostarp, sistēmas vecākajam(-iem) pārvadātājam(-iem). Sistēmas piedāvātājs visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem sniedz informāciju par izmaiņām izplatīšanas sistēmās un ielādes/apstrādes procedūrās.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek atkārtoti ieviests nediskriminācijas princips attiecībā uz gaisa pārvadātāju biļešu izplatīšanas iespējām. Visiem gaisa pārvadātājiem ir jābūt pieejamiem jaunākajiem tehniskajiem uzlabojumiem. Lai nodrošinātu pieejamo sistēmu pārredzamību, DRS jāsniedz par tiem informācija visiem pārvadātājiem.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sistēmas piedāvātājs nodrošina pamatpiedāvājumu vai piedāvājumus par katru konkrēto darījumu savā DRS un iekļauj datus, ko snieguši līdzdalīgie pārvadātāji, turklāt minētās darbības jāveic neitrāli un visaptveroši, bez diskriminācijas vai aizspriedumiem. Ranžēšanas kritēriji nedrīkst būt balstīti uz tādiem faktoriem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar pārvadātāja identitāti, un minētie kritēriji ir jāizmanto nediskriminējoši attiecībā uz visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem. Pamatpiedāvājumā(-os) ir jāievēro 1. pielikuma noteikumi.

1. Sistēmas piedāvātājs nodrošina pamatpiedāvājumu vai piedāvājumus par katru konkrēto darījumu savā DRS un iekļauj datus, ko snieguši līdzdalīgie pārvadātāji, turklāt minētās darbības jāveic neitrāli un visaptveroši, bez diskriminācijas, aizspriedumiem vai favorītisma. Ranžēšanas kritēriji nedrīkst būt balstīti uz tādiem faktoriem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar pārvadātāja identitāti, un minētie kritēriji ir jāizmanto nediskriminējoši attiecībā uz visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem. Pamatpiedāvājums(-i) nedrīkst tīši maldināt patērētāju, tam(tiem) jābūt viegli pieejamam(-iem) un tajā(-os) ir jāievēro 1. pielikuma noteikumi.

Pamatojums

Formulējumā ir nepieciešams iekļaut arī favorītismu, kurš netika minēts Komisijas sākotnējā versijā. Sākotnējais formulējums ir neprecīzs, un to var dažādi interpretēt.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

5. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Attiecībā uz DRS sniegtu informāciju abonents izmanto saņemto neitrālo informāciju saskaņā ar šā panta 1. punktu, ja vien netiek pieprasīts informāciju atspoguļot citādi, lai apmierinātu patērētāja norādījumus

2. Attiecībā uz informāciju, ko patērētājam sniedz DRS, abonents izmanto saņemto neitrālo informāciju saskaņā ar šā panta 1. punktu, ja vien netiek pieprasīts informāciju atspoguļot citādi, lai apmierinātu patērētāja norādījumus.

Pamatojums

Referenta sākotnējā grozījuma tekstam bija nepieciešams precizējums. Jaunais formulējums novērš iespēju, ka teksts tiek nepareizi interpretēts kā aizliegums abonentam izmantot cita avota informāciju kā vien DRS sniegto piedāvājumu.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

5. pants - 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Sniegtajā informācijā ir skaidri un īpaši jānorāda lidojumi, ko veic gaisa pārvadātāji, uz kuriem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 attiecas darbības aizliegums.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiks sekmēta Regulas Nr. 2111/2005 darbība un vislabāk nodrošināta tās mērķu sasniegšana.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

5. pants - 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Sistēmas piedāvātājs ievieš DRS ekrānā atsevišķu simbolu, kuru lietotāji var atpazīt kā informāciju par tā gaisa pārvadātāja identitāti, kurš apkalpo lidojumu un uz kuru attiecas Regulas 2111/2005 11. pants.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka datorizētās rezervācijas sistēmas lietotāji (ceļojumu aģenti vai plaša sabiedrība) tiek informēti par lidojumiem, kurus apkalpo pārvadātāji, kas saskaņā ar Regulu 2111/2005 iekļauti ES melnajā sarakstā.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

5. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šo pantu nepiemēro DRS, kuras gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators vai gaisa pārvadātāju grupa vai dzelzceļa transporta operatoru grupa izmanto savā(-os) birojā(-os) un tādās pārdošanas vietās, kuras skaidri apzīmētas kā konkrētā transporta pakalpojumu sniedzēja pārdošanas vietas.

3. Šo pantu nepiemēro DRS, kuras gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators vai gaisa pārvadātāju grupa vai dzelzceļa transporta operatoru grupa izmanto savā(-os) birojā(-os), pārdošanas vietās vai tīmekļa vietnēs, kuras skaidri apzīmētas kā konkrētā transporta pakalpojumu sniedzēja pārdošanas vietas.

Pamatojums

Šis nav piemērots gadījums, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar pašu pārvadātāju tīmekļa vietnēm.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

6. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sistēmas piedāvātājs līgumu ar abonentu nedrīkst papildināt ar nepamatotiem nosacījumiem, piemēram, liedzot abonentam abonēt vai izmantot citu sistēmu vai sistēmas, pieprasot pieņemt papildu nosacījumus, kuri nav saistīti ar sistēmas piedāvātāja DRS abonēšanu, vai nosakot pienākumu pieņemt tehnisko aprīkojumu vai programmatūru.

1. Sistēmas piedāvātājs līgumu ar abonentu nedrīkst papildināt ar diskriminējošiem nosacījumiem, piemēram, liedzot abonentam abonēt vai izmantot citu sistēmu vai sistēmas, pieprasot pieņemt papildu nosacījumus, kuri nav saistīti ar sistēmas piedāvātāja DRS abonēšanu, vai nosakot pienākumu pieņemt tehnisko aprīkojumu vai programmatūru.

Pamatojums

Šo grozījumu izdara, lai izvairītos no neskaidrības, ko rada termins „nepamatots”.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sistēmas piedāvātāji dara pieejamus visus tirdzniecības, rezervēšanas un pārdošanas datus, ievērojot šādus nosacījumus:

1. Sistēmas piedāvātāji dara pieejamus visus tirdzniecības, rezervēšanas un pārdošanas datus, ievērojot identiskus termiņus un nosakot diskriminācijas aizliegumu visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem, tostarp vecākajiem pārvadātājiem. Dati var attiekties un pēc attiecīga pieprasījuma tiem ir jāattiecas uz visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem un/ vai abonentiem.

(a) datus piedāvā, ievērojot identiskus termiņus, diskriminācijas aizliegumu visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem, tostarp vecākajiem pārvadātājiem. Dati var attiekties un pēc attiecīga pieprasījuma tiem ir jāattiecas uz visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem un/ vai abonentiem,

 

2. Līdzdalīgie pārvadātāji neizmanto šādus datus, lai nepamatoti neietekmētu abonentu izvēli.

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā reģistrēts abonents šādus datus iegūst no DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, ne netieši neiekļauj norādes par abonenta identitāti.

 

3. Ja Kopienā reģistrēts abonents šādus datus iegūst no DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, ne netieši neiekļauj norādes par abonenta identitāti, ja vien abonents un sistēmas piedāvātājs nav vienojušies par atbilstošiem noteikumiem šādu datu izmantošanai.

 

4. Publisko jebkādu(-s) abonenta(-u) un sistēmas piegādātāja(-u) noslēgto(-s) nolīgumu(-s) par tirdzniecības informācijas datu ierakstiem.

Pamatojums

Ceļojumu aģentiem vajadzētu atļaut brīvi vienoties par to, vai viņu identitāte tiek iekļauta MIDT. Spēkā esošajā regulā nav 7. panta b) apakšpunkta. Priekšlikumā piedāvātajā formulējumā ar 7. panta b) apakšpunktu, ierobežojot tirgus informāciju, ko DRS drīkst izplatīt, tiktu samazināta tirgus pārredzamība. Turklāt ierobežoto tirgus informāciju joprojām izplatītu Starptautiskā gaisa transporta asociācija, uz kuru šī regula neattiecas. Tādējādi ar 7. panta b) apakšpunktu tiktu izveidots Starptautiskās gaisa transporta asociācijas monopols un tirgus datu izmaksu pieauguma rezultātā augstākas cenas būtu jāmaksā patērētājiem. Ar šo grozījumu ceļojumu aģentūras tiks aizsargātas pret aviolīniju pārkāpumiem, vienlaicīgi saglabājot tirgus datu konkurenci, kas radīs priekšrocības patērētājiem, kuriem būs jāmaksā mazāk.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

7. pants - 1. punkts - ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) abonentu un sistēmas piedāvātāja līgumā vai līgumos par MIDT var iekļaut abonentu kompensēšanas shēmu.

Pamatojums

Ceļojumu aģentu un DRS līgumos par MIDT vajadzētu iekļaut iespēju par kompensāciju, tai skaitā atalgojumu.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

8. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija uzrauga to, vai sistēmas piedāvātāji trešajās valstīs nepiemēro diskriminējošus vai nevienlīdzīgus režīmus pret Kopienas gaisa pārvadātājiem.

 

Pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas Komisija izskata iespējamos diskriminācijas gadījumus, kas attiecībā pret ES gaisa pārvadātājiem ir pieļauti trešo valstu DRS. Ja šādu diskrimināciju konstatē, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas informē dalībvalstis un ieinteresētos dalībniekus un lūdz tiem sniegt komentārus, tostarp, organizējot attiecīgo dalībvalstu ekspertu sanāksmes.

Pamatojums

Komisijai jāuzrauga izmeklēšana attiecībā uz to, vai sistēmu piedāvātāji, kas atrodas ārpus ES, neizturas pret Kopienas gaisa pārvadātājiem diskriminējoši vai nevienlīdzīgi.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vecākie pārvadātāji nedrīkst diskriminēt konkurējošās DRS, atsakoties tām sniegt (pēc attiecīga pieprasījuma un identiskos termiņos) datus par savu transporta produktu grafikiem, maksām un pieejamību vai sniedzot datus, kas atšķirtos no tiem, ko vecākais pārvadātājs nodrošina savai DRS, un atsakoties pieņemt vai apstiprināt identiskos termiņos rezervāciju, kas veikta caur konkurējošā DRS, jebkuram no tās transporta produktiem, kurus izplata, izmantojot šā vecākā pārvadātāja DRS. Vecākajam pārvadātājam ir jāpieņem un jāapstiprina tikai tās rezervācijas, kuras atbilst minētās sabiedrības maksām un nosacījumiem.

1. Vecākie pārvadātāji, ievērojot savstarpīgumu, nedrīkst diskriminēt konkurējošās DRS, atsakoties tām sniegt (pēc attiecīga pieprasījuma un identiskos termiņos) datus par savu transporta produktu grafikiem, maksām un pieejamību vai sniedzot datus, kas atšķirtos no tiem, ko vecākais pārvadātājs nodrošina savai DRS, un atsakoties pieņemt vai apstiprināt identiskos termiņos rezervāciju, kas veikta caur konkurējošā DRS, jebkuram no tās transporta produktiem, kurus izplata, izmantojot šā vecākā pārvadātāja DRS. Vecākajam pārvadātājam ir jāpieņem un jāapstiprina tikai tās rezervācijas, kuras atbilst minētās sabiedrības maksām un nosacījumiem.

Pamatojums

Ir vēlams DRS savstarpējās attiecībās ieviest savstarpīguma klauzulu.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Konkurējoša DRS nedrīkst atteikties uzglabāt datus par tādu transporta pakalpojumu grafikiem, maksām un pieejamām sēdvietām, kurus piedāvā ar citām DRS saistīts pārvadātājs, ar tādiem pašiem nosacījumiem, ar kādiem tiek uzglabāti citu klientu un abonentu dati jebkurā tirgū.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ieviesta skaidrība konkurējošo DRS attiecībās.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vecākajam pārvadātājam šajā ziņā nav jāsedz izmaksas, izņemot tās, kas rodas par sniedzamo datu reproducēšanu un par pieņemtajām rezervācijām. Rezervēšanas maksa, kas jāmaksā DRS par apstiprinātu rezervāciju, kura veikta saskaņā ar šā panta 1. punktu, nedrīkst pārsniegt maksu, ko viena un tā pati DRS vai ko tās DRS pieprasa citiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem par identisku darījumu.

2. Vecākajam pārvadātājam šajā ziņā nav jāsedz izmaksas, izņemot tās, kas rodas par sniedzamo datu reproducēšanu un par pieņemtajām rezervācijām. Rezervēšanas maksu, kas jāmaksā DRS par apstiprinātu rezervāciju, kura veikta saskaņā ar šā panta 1. punktu, pielīdzina maksai, ko viena un tā pati DRS pieprasa citiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem par identiskiem darījumiem.

 

Komisija var jebkurā laikā pieprasīt sistēmas piedāvātājam sniegt jebkādu informāciju, kas tiek uzskatīta par nepieciešamu, lai nodrošinātu šī punkta noteikumu ievērošanu.

Pamatojums

Tekstā ir skaidri jānorāda, ka maksa, ko maksā vecākais pārvadātājs, nedrīkst pārsniegt tās, kuras citi līdzdalīgie pārvadātāji maksā tai pašai DRS (par līdzīgiem darījumiem). Patērētāju interesēs attiecībā uz vienošanos panākšanu starp vecākajiem pārvadātājiem un DRS vajadzētu atvēlēt zināmu elastīgumu, taču šī pārrunu brīvība nedrīkst radīt sistemātiskas konkurences priekšrocības ne vecākajiem pārvadātājiem, ne to konkurentiem.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Vecākais pārvadātājs tieši vai netieši nedrīkst saistīt kāda abonenta konkrētas DRS lietošanu ar maksājuma saņemšanu vai cita veida veicinošām vai kavējošām iniciatīvām transporta produktu pārdošanai.

3. Vecākais pārvadātājs nedrīkst tieši vai netieši diskriminēt par labu savai DRS, saistot kāda abonenta konkrētas DRS lietošanu ar maksājuma saņemšanu vai cita veida veicinošām vai kavējošām iniciatīvām transporta produktu pārdošanai.

Pamatojums

Vecākajiem pārvadātājiem nedrīkst aizliegt veikt pārrunas ar DRS, ar kuriem tie nav saistīti, jo attiecībā uz DRS izmantošanu vecākie pārvadātāji ir līdzvērtīgi citiem pārvadātājiem. Taču tas nedrīkst radīt diskrimināciju par labu to DRS.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Vecākais pārvadātājs tiešā vai netiešā veidā nedrīkst pieprasīt abonentam kādas konkrētas DRS lietošanu biļešu pārdošanai vai izdošanai par transporta produktiem, kurus tā pati tiešā vai netiešā veidā nodrošina.

4. Vecākais pārvadātājs tiešā vai netiešā veidā nedrīkst diskriminēt par labu savai DRS, pieprasot abonentam kādas konkrētas DRS lietošanu biļešu pārdošanai vai izdošanai par transporta produktiem, kurus tā pati tiešā vai netiešā veidā nodrošina.

Pamatojums

Vecākajiem pārvadātājiem nedrīkst aizliegt veikt pārrunas ar DRS, ar kuriem tie nav saistīti, jo attiecībā uz DRS izmantošanu vecākie pārvadātāji ir līdzvērtīgi citiem pārvadātājiem. Taču tas nedrīkst radīt diskrimināciju par labu to DRS.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

11. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Personas datus DRS apstrādātā tikai un vienīgi, lai rezervētu transporta produktu vai izdotu biļetes šādu produktu izmantošanai. Attiecībā uz šādu datu apstrādi DRS ir uzskatāma par personas datu apstrādātāju saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punktu.

1. Personas dati, ko DRS savas darbības laikā ievākusi, lai rezervētu transporta produktu vai izdotu biļetes šādu produktu izmantošanai, tiek apstrādāti tikai atbilstoši šiem mērķiem. Attiecībā uz šādu datu apstrādi sistēmas piedāvātājs ir uzskatāms par personas datu apstrādātāju saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 2. panta d) punktu. DRS atdala pasažieru datu reģistram un komerciālai izmantošanai vajadzīgos personas datus kā noteikts saistībā ar „jaukto datu jēdzienu” no citas sistēmā pieejamas informācijas par pasažieriem. Šādus personas datus nedrīkst darīt pieejamus citiem, ja vien attiecīgā persona vai organizācija tam nav skaidri rakstveidā piekritusi.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzlabota juridiskā skaidrība, aizstājot „DRS”, kas nav juridisks termins, ar pareizu terminu - „sistēmas piedāvātājs”.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

11. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja kāda darbība ir saistīta ar Direktīvas 95/46/EK 8. pantā minēto datu kategorijām, šādus datus apstrādā tikai, kad datu subjekts dod nepārprotamu piekrišanu šādu datu apstrādei.

3. Ja kāda darbība ir saistīta ar Direktīvas 95/46/EK 8. pantā minēto datu kategorijām, šādus datus apstrādā tikai, kad datu subjekts, pamatojoties uz saņemto informāciju, dod nepārprotamu piekrišanu šādu datu apstrādei.

Pamatojums

Lai dotu piekrišanu, datu subjektam jāsaņem pietiekama informācija.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

11. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dati par tirdzniecību, rezervācijām un pārdošanu, kas ir darīti pieejami DRS, nedrīkst ietvert tiešas vai netiešas norādes par tādu fizisku personu vai organizāciju vai uzņēmumu identitāti, kuru vārdā DRS rīkojas.

5. Dati par tirdzniecību, rezervācijām un pārdošanu, kas ir darīti pieejami sistēmas piedāvātājam, nedrīkst ietvert tiešas vai netiešas norādes par tādu fizisku personu vai organizāciju vai uzņēmumu identitāti, kuru vārdā DRS rīkojas.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzlabota juridiskā skaidrība, aizstājot „DRS”, kas nav juridisks termins, ar pareizu terminu - „sistēmas piedāvātājs”.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

11. pants - 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Datu subjektam ir tiesības bez maksas piekļūt datiem, kas attiecas uz šo subjektu, neraugoties uz to, vai datus glabā DRS vai abonents.

7. Datu subjektam ir tiesības bez maksas piekļūt datiem, kas attiecas uz šo subjektu, neraugoties uz to, vai datus glabā sistēmas piedāvātājs vai abonents.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzlabota juridiskā skaidrība, aizstājot „DRS”, kas nav juridisks termins, ar pareizu terminu - „sistēmas piedāvātājs”.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

11. pants - 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Šajā pantā konkretizētās tiesības papildina un pastāv papildus datu subjekta tiesībām, kuras noteiktas Direktīvā 95/46/EK un saskaņā ar minēto direktīvu pieņemtajos valsts noteikumos.

8. Šajā pantā konkretizētās tiesības papildina un pastāv papildus datu subjekta tiesībām, kuras noteiktas Direktīvā 95/46/EK, saskaņā ar minēto direktīvu pieņemtajos valsts noteikumos un Eiropas Savienības noslēgto starptautisko nolīgumu noteikumos.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

11. pants - 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Šīs regulas noteikumi konkretizē un papildina Direktīvu 95/46/EK 1. pantā minētajiem nolūkiem. Ja nav noteikts citādi, piemēro iepriekšminētajā direktīvā noteiktās definīcijas. Ja netiek piemēroti šajā pantā noteiktie konkrētie noteikumi attiecībā uz personas datu apstrādi DRS darbību kontekstā, šī regula neskar minētās direktīvas noteikumus un valsts noteikumus, kuri pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu.

9. Šīs regulas noteikumi konkretizē un papildina Direktīvu 95/46/EK 1. pantā minētajiem nolūkiem. Ja nav noteikts citādi, piemēro iepriekšminētajā direktīvā noteiktās definīcijas. Ja netiek piemēroti šajā pantā noteiktie konkrētie noteikumi attiecībā uz personas datu apstrādi DRS darbību kontekstā, šī regula neskar ne minētās direktīvas noteikumus un valsts noteikumus, kuri pieņemti saskaņā ar minēto direktīvu, ne arī Eiropas Savienības noslēgto starptautisko nolīgumu noteikumus.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

11. pants - 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a Ja sistēmas piedāvātājs, izmantojot datubāzes, pilda dažādas funkcijas, piemēram, DRS vai aviolīniju informācijas uzglabāšanas funkcijas, ir jāveic tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nepieļautu šo datubāzu savstarpēju savienojamību un nodrošinātu to, ka personas dati ir pieejami tikai tajos konkrētajos nolūkos, kuros tie tika ievākti.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pastiprināta nepārkāpjama barjera starp DRS un informācijas uzglabāšanas darbībām.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Revīzija

 

1. Sistēmas piedāvātājs, kurā savu kapitālu ieguldījis gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, ik pēc trīs gadiem un papildus tam ik reizi, kad to pieprasa Komisija, iesniedz neatkarīgu revidentu ziņojumu, kurā detalizēti attēlota tā īpašumtiesību struktūra un pārvaldības modelis. Izmaksas saistībā ar revidentu ziņojumu sedz sistēmas piedāvātājs.

 

2. Sistēmas piedāvātājs nodrošina, ka tā DRS tehnisko atbilstību 4., 7., 11 un attiecīgos gadījumos 10. panta prasībām katru gadu pārbauda neatkarīgs revidents. Katrs sistēmas piedāvātājs sava revidenta ziņojumu iesniedz Komisijai reizi trīs gados un papildus tam ik reizi, kad to pieprasa Komisija. Izmaksas saistībā ar revidentu ziņojumu sedz sistēmas piedāvātājs.

 

3. Ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kurš ir tiešs sistēmas piedāvātāja īpašnieks, reizi trīs gados un papildus tam ik reizi, kad to pieprasa Komisija, iesniedz neatkarīga revidenta ziņojumu, kurā ir detalizēti attēlota tā līdzdalība sistēmas piedāvātājā un pārvaldības modelis. Izmaksas saistībā ar revidentu ziņojumu sedz gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators.

 

4. Sistēmas piedāvātājs paziņo līdzdalīgajiem pārvadātājiem un Komisijai revidenta identifikācijas datus vismaz trīs mēnešus pirms iecelšanas apstiprinājuma. Komisija apliecina revidenta kompetenci, ja vien viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas kāds no līdzdalīgajiem pārvadātājiem neiebilst pret revidenta spēju veikt šajā pantā paredzētos uzdevumus. Šajā gadījumā Komisija turpmāko divu mēnešu laikā un, apspriežoties ar revidentu, sistēmas piedāvātāju un jebkuru citu iesaistīto pusi, kurai ir likumīgas intereses, izlemj par to, vai revidents jāmaina.

 

5. Revidentam piešķir piekļuvi jebkurā laikā visām programmām, procedūrām, operācijām un aizsarglīdzekļiem, ko izmanto datoros vai datoru sistēmās, ar kuru palīdzību sistēmas piedāvātājs nodrošina izplatīšanas līdzekļus.

 

6. Komisija izskata 1., 2. un 3. punktā minētos ziņojumus ar mērķi veikt visus vajadzīgos pasākumus saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

Pamatojums

Gadījumos, kad aviosabiedrības un DRS joprojām ir cieši saistītas, ir nepieciešams nodrošināt šo vienību īpašumtiesību struktūras un pārvaldības modeļa pārredzamību, lai palīdzētu Komisijai uzraudzīt to, vai konkurence ir godīga.

Revidentam ir jānodrošina pilnīga piekļuve, lai viņš varētu veikt objektīvu novērtējumu. Ar šo formulējumu tiek atkārtoti ieviesti iepriekšējā kodeksa noteikumi par revīziju, kuri ir nepieciešami, lai panāktu pārredzamību šajā sektorā.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns) - 7. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7. Saziņā ar ieinteresētajām pusēm Komisija izstrādā vadlīnijas 1., 2. un 3. punktā minētā revidenta ziņojuma sagatavošanai.

Pamatojums

Gadījumos, kad aviosabiedrības un DRS joprojām ir cieši saistītas, ir nepieciešams nodrošināt šo vienību īpašumtiesību struktūras un pārvaldības modeļa pārredzamību, lai palīdzētu Komisijai uzraudzīt to, vai konkurence ir godīga.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

11.a pants (jauns) - 8. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8. Komisija apliecina 1., 2. un 3. punktā minētā revidenta kompetenci.

Pamatojums

Atbildību par revidenta apstiprināšanu vajadzētu uzņemties Komisijai.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija, rīkojoties pēc sūdzības saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, konstatē, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi, tad, pieņemot lēmumu, tā var pieprasīt attiecīgajam uzņēmumam vai uzņēmumu asociācijai pārtraukt konstatēto pārkāpumu.

Ja Komisija, rīkojoties pēc sūdzības saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, konstatē, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi, tad, pieņemot lēmumu, tā var pieprasīt attiecīgajam uzņēmumam vai uzņēmumu asociācijai pārtraukt konstatēto pārkāpumu. Izmeklēšanā par iespējamu šīs regulas noteikumu pārkāpumu pilnībā ņem vērā tās eventuālās izmeklēšanas rezultātus, kas veikta saskaņā ar EK līguma 81. un 82. pantu.

Pamatojums

Ar DRS rīcības kodeksu neaizstāj, bet papildina vispārējos konkurences noteikumus, kurus joprojām pilnībā piemēro gadījumos, kad notiek pārkāpumi konkurences jomā.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot lēmumu vai nosūtot vienkāršu pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu nepieciešamo informāciju.

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot lēmumu vai nosūtot vienkāršu pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu nepieciešamo informāciju, īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas minēti 4., 7. un 11. pantā, bet saskaņā ar visstingrākajām datu aizsardzības prasībām, kuras ir piemērojamas attiecīgajā(-s) dalībvalstī(-s).

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

17. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija izstrādā ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā novērtē nepieciešamību saglabāt, grozīt vai atcelt šo regulu.

Trīs gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija izstrādā ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Ziņojumā novērtē nepieciešamību saglabāt, grozīt vai atcelt šo regulu.

Pamatojums

Ņemot vērā datorsistēmu straujo attīstību, var parādīties jaunas tehnoloģijas un jauni izplatīšanas kanāli. Tādēļ ik pēc trijiem gadiem būs nepieciešams pārskatīt regulā paredzētos nosacījumus.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

17. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija reizi divos gados iesniedz Parlamentam un Padomei ziņojumu par 8. panta piemērošanu attiecībā uz vienlīdzīgu režīmu trešajās valstīs un ierosina piemērotus pasākumus diskriminējošu noteikumu atvieglošanai, tai skaitā divpusēju gaisa transporta pārvadājumu nolīgumu noslēgšanu starp EK un trešajām valstīm.

Pamatojums

Eiropas Parlamenta Transporta un tūrisma komiteja regulāri reizi divos gados, iesniedzot ziņojumu, jāinformē par to, kā sistēmu piedāvātāji trešajās valstīs izturas pret gaisa pārvadātājiem. Gaisa transporta pārvadājumu nolīgumi ar trešajām valstīm, šķiet, ir piemērots instruments šādu situāciju vai gadījumu risināšanai.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja maksas atspoguļo pamatpiedāvājumā un/vai kad ranžēšana tiek balstīta uz maksām, tajās iekļauj visus piemērojamos un neatceļamos nodokļus, maksājumus un nodevas, kas ir jāmaksā transportēšanas sniedzējam.

1. Ja cenas atspoguļo pamatpiedāvājumā un/vai kad ranžēšana tiek balstīta uz cenām, tajās iekļauj maksas un visus piemērojamos nodokļus, maksājumus, piemaksas un nodevas, kas ir jāmaksā gaisa pārvadātājam vai dzelzceļa transporta operatoram un kuras nav atceļamas un nav bijušas paredzamas tajā brīdī, kad cenas bija redzamas piedāvājumā.

2. Pamatpiedāvājumā, izstrādājot un izraugoties transporta produktus konkrētam pilsētu pārim, aizliegts diskriminēt pēc konkrētas lidostas vai dzelzceļa stacijas, kas apkalpo vienu un to pašu pilsētu.

2. Pamatpiedāvājumā, izstrādājot un izraugoties transporta produktus konkrētam pilsētu pārim, aizliegts diskriminēt pēc konkrētas lidostas vai dzelzceļa stacijas, kas apkalpo vienu un to pašu pilsētu.

3. Skaidri jāidentificē lidojumi, kuri nav regulāro gaisa satiksmes pakalpojumu klāstā. Patērētājam ir tiesības pēc attiecīgā pieprasījuma lietot pamatpiedāvājumu, kurā iekļauti tikai regulārie vai neregulārie pakalpojumi.

3. Skaidri jāidentificē lidojumi, kuri nav regulāro gaisa satiksmes pakalpojumu klāstā. Patērētājam ir tiesības pēc attiecīgā pieprasījuma lietot pamatpiedāvājumu, kurā iekļauti tikai regulārie vai neregulārie pakalpojumi.

4. Lidojumi ar starpnosēšanos ir skaidri jāidentificē.

4. Lidojumi ar starpnosēšanos ir skaidri jāidentificē.

5. Ja lidojumu veic gaisa pārvadātājs, kurš nav identificēts ar pārvadātāju noteikšanas kodu, ir skaidri jāidentificē faktiskais lidojuma operators. Prasība attiecas uz visiem gadījumiem, izņemot īstermiņa ad hoc gadījumus.

5. Ja lidojumu veic gaisa pārvadātājs, kurš nav identificēts ar pārvadātāju noteikšanas kodu, ir skaidri jāidentificē faktiskais lidojuma operators. Prasība attiecas uz visiem gadījumiem, izņemot īstermiņa ad hoc gadījumus.

6. Informācija par kombinētajiem pakalpojumiem, proti, iepriekš noteiktām transporta kombinācijām ar citiem pakalpojumiem, kas nav saistīti ar transportu un kas ir piedāvāti par to pašu cenu, netiek iekļauti pamatpiedāvājumā.

6. Informācija par kombinētajiem pakalpojumiem, proti, iepriekš noteiktām transporta kombinācijām ar citiem pakalpojumiem, kas nav saistīti ar transportu un kas ir piedāvāti par to pašu cenu, netiek iekļauti pamatpiedāvājumā.

 

6.a Pēc abonenta izvēles ceļojuma iespējas pamatpiedāvājumā tiek sakārtotas vai nu pēc to maksas vai šādā kārtībā:

 

(i) nepārtraukta ceļojuma iespējas, kas sakārtotas pēc atiešanas laika;

 

(ii) visas citas ceļojuma iespējas, kas sakārtotas pēc ceļojumā izmantotā laika.

 

6.b Izņemot 6.e punktā norādītos gadījumus, pamatpiedāvājumā vienu no ceļojuma iespējām nedrīkst norādīt vairāk kā vienu reizi.

 

6.c Ja ceļojuma iespējas sakārto saskaņā ar 6.a punkta (i) un (ii) apakšpunktos minēto kārtību, ietverot sarakstā visus lidojumus, kuru brauciena laiks nepārsniedz 90 minūtes, pamatpiedāvājuma pirmajā ekrānā kā alternatīva jānorāda visi labāk izmantojamie vilciena pakalpojumi, tai skaitā savienojumu pakalpojumi.

 

6.d Ja DRS tiek piedāvātas ceļojuma iespējas tam pašam pilsētu pārim, norādot lidojumus ar pārsēšanos vai regulārus gaisa un dzelzceļa transporta pakalpojumu savienojumus, pamatpiedāvājuma pirmajā ekrānā ir jānorāda vismaz labākais regulārais gaisa un dzelzceļa transporta pakalpojumu savienojums.

 

6.e Ja gaisa pārvadātāji darbojas atbilstīgi kodu koplietojuma mehānismiem, ir skaidri un, nedublējot informāciju, jānorāda katra individuālā pārvadātāja atkodējums un jānorāda pārvadātājs, kurš faktiski izpilda lidojumu.

Pamatojums

Regulas I pielikuma 2. punktā tiek minētas maksas. Tas var būt maldinoši, jo termina „maksa” definīcijā var arī nebūt ietverti visi cenas elementi. Lai nodrošinātu maksimālu cenas pārredzamību, pasākuma ietekme būtu lielāka, ja „maksu” vietā tiktu runāts par „cenām”.

Īsākiem ceļojumiem pirmajā ekrānā kā alternatīva ir jānorāda arī reāli izmantojamie vilcienu pakalpojumi, lai veicinātu videi draudzīgāku transporta veidu izmantošanu.

Ja galamērķa sasniegšanai kā ceļojuma iespēja tiek piedāvāti lidojumi ar pārsēšanos, pamatpiedāvājumā, ja iespējams, vajadzētu ļaut sakārtot labākās iespējas pēc regulāriem gaisa un dzelzceļa transporta pakalpojumu savienojumiem.

Ar šo priekšlikumu tiek pieļauts izņēmums attiecībā uz kodu koplietojuma mehānismiem, lai nelaupītu šādu mehānismu izveides iespējas, kas ļauj īpaši mazākiem gaisa pārvadātājiem piedāvāt plašāku lidojumu tīklu pasažieriem. Taču ir svarīgi, piedāvājot kodu koplietojuma lidojumus, nepieļaut pārmērīgu ekrānu piepildīšanu, un, lai to nepieļautu, DRS piedāvātājiem ir jāpielāgo savi pakalpojumi, ieviešot tehnoloģiskus jauninājumus. Patērētājiem, saņemot plašāku informāciju, ir jāgūst priekšrocības.

PASKAIDROJUMS

Rīcības kodekss datorizētām rezervēšanas sistēmām (turpmāk DRS) nosaka, kā gaisa pārvadātāji, dzelzceļa transporta operatori, DRS operatori un ceļojumu aģenti veic ceļojumu pakalpojumu rezervēšanu. Komisijas paziņojumā ietvertā priekšlikuma mērķis ir ieviest izmaiņas kodeksā, kurš tika izveidots 1989. gadā ar Regulu Nr. 2299/89 un kurā grozījumi izdarīti ar Regulām Nr. 3089/93 un 323/99, palielinot konkurenci starp DRS. Kodekss galvenokārt attiecas uz aviopakalpojumu rezervēšanu, taču tas attiecas arī uz dzelzceļa transporta pakalpojumiem, kas ir iekļauti gaisa transporta DRS.

Šo rīcības kodeksu izveidoja tirgus apstākļos, kas ļoti atšķiras no mūsdienu tirgus apstākļiem. Tolaik gandrīz vienmēr aviopakalpojumu rezervēšanu veica, izmantojot datorizētās rezervēšanas sistēmas (DRS), un vairums DRS vai nu piederēja aviokompānijām, vai arī aviokompānijas šīs sistēmas kontrolēja. Rīcības kodeksu izveidoja, lai veicinātu pārredzamību un novērstu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un konkurences pārkāpumus, izstrādājot konkrētus ad hoc noteikumus. Taču rīcības kodekss aizvien biežāk jāatzīst par nepiemērotu jaunajiem tirgus apstākļiem, citu DRS tirgu ierobežojumu atcelšanai visā pasaulē, alternatīvo izplatīšanas kanālu attīstībai un aviokompāniju īpašumtiesību uz DRS samazinājumam.

Pašreiz gada apgrozījums tirgū tiem uzņēmumiem, kas sniedz DRS pakalpojumus, tiek novērtēts gandrīz 8 miljardu eiro vērtībā (ĢD TREN, 2006), bet Eiropas korporatīvo ceļojumu tirgus 2005. gadā tika novērtēts 88,2 miljardu dolāru vērtībā (PhoCusWright 2006. gada augusta ziņojums par korporatīvo ceļojumu izplatīšanu), un ir paredzams, ka tas palielināsies par 11 % nākamo trīs gadu laikā.

Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikuma galvenais mērķis ir panākt, lai aviokompānijām un DRS būtu vairāk iespēju risināt sarunas par gaisa satiksmes pakalpojumu izplatīšanas nosacījumiem. Sistēmām ir jākonkurē gan cenu, gan piedāvāto pakalpojumu ziņā. Tomēr tā atzīst, ka ir jābūt līdzsvaram starp lielākas konkurences nepieciešamību un pamata aizsardzības pasākumu nepieciešamību. Aptaujājot ieinteresētās puses, noskaidrojās, ka vairāki noteikumi par aizsardzības pasākumiem vēl ir nepieciešami galvenokārt tādēļ, lai nodrošinātu taisnīgu konkurenci apstākļos, kad darbojas vecākie pārvadātāji, kā arī lai nodrošinātu DRS informācijas atspoguļošanas neitralitāti un garantētu personas datu aizsardzību.

Komisijas priekšlikumā nav izmainīta definīcija par vecāko pārvadātāju, saglabājot divējādu īpašumtiesību un faktiskās kontroles pārbaudi. Komisijas priekšlikumā ir iekļauti vienkāršoti noteikumi attiecībā uz DRS, īpaši attiecībā uz to līgumattiecībām ar gaisa pārvadātājiem, pieļaujot lielāku rīcības brīvību attiecībā uz sarunām par rezervēšanas maksu un maksu saturu. Taču Komisija ierosina ieviest izmaiņas pašreizējā kodeksā attiecībā uz tirdzniecības informācijas datu ierakstiem (MIDT). Atceļot iespēju noteikt ceļojumu aģentu identitāti informācijas datos, Komisijas mērķis ir novērst iespējamo gaisa pārvadātāju ietekmi uz ceļojumu aģentiem un to izplatīšanas metodēm.

Priekšlikuma galvenās jomas

Noteikumi par vecāko pārvadātāju

Pēdējos gados aviokompānijas ir atbrīvojušās no DRS īpašumtiesībām. Vienīgais izņēmums ir Amadeus. Tā pieder trīs aviokompānijām, kas ir mazākuma akcionāres: Air France, Iberia un Lufthansa.[1] Nav skaidrs, cik lielu stratēģisko ietekmi šīs īpašumtiesības nodrošina, taču ir skaidrs, ka nepieciešami drošības pasākumi pret iespējamajiem konkurences noteikumu pārkāpumiem. Ja šādu pasākumu nebūs, tad DRS varēs dot priekšroku vecākajam pārvadātājam attiecībā uz saturu, termiņu utt. Kā zināms, patlaban neviena DRS nav aviokompāniju akcionāre.

Tirdzniecības informācijas datu ieraksti (MIDT)

MIDT ir apstrādātie aviopakalpojumu dati, ko DRS pārdod gaisa pārvadātājiem. MIDT dati var ievērojami palielināt vairāku aviokompāniju pamata operāciju vērtību, īpaši tas attiecas uz pārdošanas un mārketinga, tīkla plānošanas, cenu noteikšanas un ieņēmumu administrēšanas operācijām. Tas var palīdzēt aviokompānijām saprast tendences tirgū un informāciju par konkurentiem. Alternatīvu rezervācijas izplatīšanas kanālu dēļ šo datu vērtība mazinās, jo tie nesniedz informāciju par visu tirgu. Vairums DRS pakalpojumu piegādātāju un aviokompāniju vēlas, lai ceļojumu aģentu identitāte joprojām būtu pieejama MIDT, bet ceļojumu aģenti pieprasa to izņemšanu no MIDT, jo tādējādi aviokompānijas var piespiest ceļojumu aģentus samazināt rezervāciju skaitu konkurējošai aviokompānijai.

Pamatpiedāvājums

Pamatpiedāvājums ir ekrāns, ko lieto ceļojumu aģents, lai pasūtītu informāciju no DRS. DRS parasti piegādā programmatūru ceļojumu aģentam, kā tas paredzēts līgumā. Ir svarīgi, lai DRS sniegtais pamatpiedāvājums ceļojumu aģentiem būtu neitrāls un taisnīgs.[2]

Referenta komentāri

Referents uzskata, ka Komisijas mērķis piešķirt aviokompānijām un DRS rīcības brīvību sarunu risināšanā par rezervēšanas maksu un maksu saturu ir atbalstāms. Patlaban valda konkurences trūkums, tādējādi DRS rezervēšanas cenas ir augstākas, nekā nepieciešams. Saskaņā ar izskatīto variantu DRS vajadzētu efektīvāk konkurēt citai ar citu par gaisa pārvadātāju līdzdalību, pamatojoties gan uz zemākām aviopakalpojumu cenām, gan augstāku pakalpojumu kvalitāti.[3] Referents uzskata, ka šis galvenais mērķis nav jāmaina.

Komisijas priekšlikumā ir arī iekļauti noteikumi par personas datu piemērotu aizsardzību, lai gan referenta ierosinātajos grozījumos Komisijas tekstam ir palielināta tiesiskā skaidrība.

Tomēr daži Komisijas priekšlikuma punkti nav apmierinoši. Definīcija par vecākajiem pārvadātājiem (2. panta g) punkts) ir maldinoša. Nesenā Konkurences ģenerāldirektorāta pētījumā tika secināts, ka aviosabiedrību Lufthansa nevar uzskatīt par Amadeus vecāko pārvadātāju.[4] Air France, Iberia un Lufthansa tagad neuzskata sevi par vecākajiem pārvadātājiem. Īsumā, katra no tām apgalvo, ka ir vienkārši veikusi finansiālus ieguldījumus.

Lai atbildētu uz ļoti sarežģīto jautājumu par to, kāpēc aviokompānijām ir jādod priekšroka vecākajiem pārvadātājiem par spīti rīcības kodeksā paredzētajam slogam, ir jāatzīmē, ka, ja aviokompāniju līdzdalību DRS pašu kapitālā pagātnē varētu attaisnot ar viņu interesi veicināt efektīva datu komunikāciju kanāla izveidi tirgū, tad mūsdienās tam nav attaisnojuma. Šī situācija ir mainījusies laika gaitā, DRS arvien biežāk kļuva par neatkarīgiem uzņēmumiem pēc īpašumtiesību atcelšanas.

Tādēļ ir izdarāms secinājums, ka priekšrocībām, ko aviokompānijas paredz gūt no DRS īpašumtiesībām, ir vairāk saistības ar konkurences palielināšanu (t.i., īpaši labvēlīgiem nosacījumiem vai arī risku tikt diskriminētām) un stratēģiskiem iemesliem nekā tikai ar izmaksām. Ļaunprātīgas izmantošanas risks ir īpaši augsts, ja dominējoša aviokompānija piedalās dominējošā DRS, piemēram, kā tas notiek Francijas, Vācijas un Spānijas tirgū[5].

Referents uzskata, ka šī situācija ir jānoskaidro un definīcija jāierobežo. Lai gan parasti lielāka līdzdalība īpašumtiesībās nodrošina lielākas iespējas vieglāk panākt īpaši labvēlīgus nosacījumus, tomēr būtu grūti noteikt sākumpunktu, kurā diskriminācijas risks parādās.[6]

Ņemot vērā iepriekš minēto, referents iesaka komitejai nenoteikt aizliegumu vai riska parādīšanās sākumpunktu aviokompāniju līdzdalībai DRS kapitālā, taču iesaka izvirzīt nepārprotamu noteikumu: ikvienam aviokompānijas veiktajam ieguldījumam DRS kapitālā ir jāatbilst 10. panta nosacījumiem. Tas nozīmē, ka DRS vecākajiem pārvadātājiem ir jāsniedz citiem DRS tāda pati taisnīga informācija kā savam DRS, lai nodrošinātu aizsardzības pasākumus pret diskrimināciju un dominējošās pozīcijas izmantošanu attiecībā pret ieguldījuma daļu DRS īpašumtiesībās.

Attiecībā uz MIDT (7. pants) referents iesaka panākt kompromisu, ļaujot ceļojumu aģentiem atklāt identitāti MIDT, ja ir noslēgts līgums starp ceļojumu aģentiem un DRS. Referents iesaka izveidot kompensāciju sistēmu, atlīdzinot ceļojumu aģentam par šādas identitātes atklāšanu.

Iepriekš minētie priekšlikumi ir jāapsver, ņemot vērā to, ka šajā sektorā ir iesaistītas vairākas puses, galvenokārt gaisa pārvadātāji un dzelzceļa transporta operatori, DRS, ceļojumu aģenti un patērētāji. Tā kā Komisija nav sniegusi nekādu novērtējumu par MIDT ietekmes novērtējumu, tad pārskatā ir jāiekļauj visas ceļojumu izplatīšanas jomas. Pieņemot jebkādu lēmumu par vienu izplatīšanas jomu, ir jāņem vērā atbilstība un šī lēmuma ietekme uz citām jomām. Piemēram, ja saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ceļojumu aģentu identitātes uzrādīšana MIDT ir ierobežota, tad tas var radīt monopolu, jo aviokompānijās pastāv līdzīgas datu mārketinga sistēmas, piemēram, IATA PazIs.

Noteikumi attiecībā uz pamatpiedāvājumu ir sarindoti noteiktā secībā, sākot no pirmā un galvenā, lai labāk apmierinātu patērētāju vajadzības. Klasifikācijas kritērijiem ir jābūt taisnīgiem, un to mērķis ir palīdzēt ceļojumu aģentam piedāvāt patērētājam ceļojumu iespēju skaidru izvēli. To varētu uzskatīt par papildu aizsardzības pasākumiem pret ļaunprātīgu izmantošanu. Referents uzskata, ka tā ir iespēja DRS attīstīt patērētājiem draudzīgākas un detalizētākas izvēles iespējas. Visbeidzot, lai palielinātu sektora pārskatāmību, ir pievienoti vecāko pārvadātāju revīzijas noteikumi.

ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, on behalf Amadeus

APCO, on behalf Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields

ABTA

BEUC

* Non exhaustive list

  • [1]  Aviokompāniju īpašumtiesības Amadeus: Air France 23 %, Iberia 11 %, Lufthansa 11 %, BC Partners and Cinven 53 %, (EK — ĢD TREN ietekmes novērtējums, SEC(2007)1496).
  • [2]  „Pamatpiedāvājums” ir sākotnējais ekrāns, kuru redz ceļojumu aģents, tomēr tā nozīmi nevajadzētu pārvērtēt, jo vairumā gadījumu ceļojumu aģents veic detalizētāku meklēšanu, izmantojot papildu ekrānus.
  • [3]  Brīvība attiecībā uz sarunām parasti noved pie tā, ka gaisa pārvadātāji abonē tā saucamās pilna satura programmas, caur kurām viņi ievada visus datus par maksu DRS apmaiņā pret zemāku rezervēšanas maksu —Komisijas 2008. gada marta paziņojums.
  • [4]  2005. gada 16. marta apvienošanās kontroles lietā M. 3717 Konkurences ģenerāldirektorāts secināja, ka Amadeus kopīgi kontrolē vienīgi BC Partners and Cinven Ltd.
  • [5]  Skatīt izstrādāto paziņojumu par rīcības kodeksa datorizētām rezervēšanas sistēmām (DRS) pārskatīšanu, Eiropas Parlaments, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, 15.lpp.
  • [6]  Senā lietā (Tiesas 1987. gada 17. novembra spriedums apvienotajās lietās 142/84 un 156/84 BAT un Reynolds/Komisija) tiesa pieņēma lēmumu, ka „lai gan pašu kapitāla iegūšana konkurējošā uzņēmumā pati par sevi nenozīmē rīcību ierobežojošu konkurenci, tomēr šāds ieguvums var kalpot kā instruments, kas ietekmē aplūkojamā uzņēmuma komercdarbību, lai ierobežotu vai izkropļotu konkurenci tirgū (…). Tas it īpaši ir attiecināms uz gadījumiem, kad, iegūstot akciju paketi vai iekļaujot līgumā punktus par meitas uzņēmumu, ieguldījumus veikušais uzņēmums iegūst juridisku vai faktisku kontroli pār otra uzņēmuma komercdarbību vai kad līgumā ir paredzēta tirdznieciskā sadarbība starp uzņēmumiem vai tiek izveidota struktūra, kuru varētu izmantot šādai sadarbībai” (37. punkts — autora uzsvērums). Skatīt 14. lpp., op cit.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (27.5.2008)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām
(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Atzinumu sagatavoja: Wolfgang Bulfon

ĪSS PAMATOJUMS

Rīcības kodekss datorizētām rezervēšanas sistēmām (DRS) attiecas uz ceļojumu rīkotāju biļešu rezervēšanu aviokompānijās un dzelzceļa sabiedrībās ar DRS. Kopš Regulas stāšanās spēkā tas ir divas reizes pārstrādāts (1993. un 1999. gadā). Ar tagadējo trešo pārskatīšanu rīcības kodeksu paredzēts daļēji vienkāršot, palielinot konkurenci starp DRS.

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka tagadējā DRS Rīcības kodeksa pārstrādāšana ieviestu lielāku elastību un uzlabotu pakalpojumu. Tomēr pastāv arī šaubas, ka uz pašreizējā Eiropas aviopārvadājumu tirgus struktūras pamata, nacionālās aviolīnijas ir izdevīgākā situācija, jo tās dominē iekšzemes tirgos, kas varētu novest pie tālākas dominēšanas paplašināšanās.

Ar aviolīniju iesaistīšanos, DRS un ceļojumu aģenti no vadošajiem tirgus dalībniekiem nākotnē tiks spiesti kļūt par neatkarīgiem ceļojumu rīkotājiem, ņemot dalību kādā noteiktā DRS, lai saņemtu informāciju par kopīgo tarifu piedāvājumu un noteiktu aviolīniju pieejamību.

Rīcības kodeksa liberalizācija nozīmē ne tikai lielāku konkurenci, bet arī pastiprinātu tendenci uz lielāku informācijas sadrumstalotību saistībā ar ceļojumu cenām un pieejamību, kas jau notiek lidsabiedrību alternatīvo izplatīšanas kanālu dēļ.

Atzinuma sagatavotājs pauž bažas galvenokārt par vidējo un mazo ceļojumu rīkotāju konkurētspēju, kuriem nav pietiekamu līdzekļu, lai noslēgtu līgumus ar DRS, līdz ar to viņiem jāizmanto aviolīniju tiešie izplatīšanas kanāli, lai piekļūtu visiem pakalpojumiem. Tas pakāpeniski var novest pie cenu pieauguma gala patērētājam.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta 10. panta noteikumus, kas paredz nodrošināt, ka vecākie pārvadātāji visiem DRS pakalpojumu piedāvātājiem sniedz vienādu informāciju par tarifiem un pieejamību, arī tiem, ar kuriem tā nav noslēgusi līgumu.

Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu novērst ceļojumu rīkotāju identifikāciju datu ierakstos (MIDT), svītrojot to IATA aģentūru numurus.

Atzinuma sagatavotājs arī aicina nodrošināt DRS piedāvātā lidojuma segmenta pēc iespējas pārskatāmāku tarifu struktūru, uzrādot kopīgos piemērojamos nodokļus, maksājumus un nodevas, kuras piedāvātājam jāmaksā pārvadātājam. Vēlāk pierēķinātie maksājumi ir nepieļaujami.

Tā saukto „vecāko pārvadātāju” jautājumā viņš aicina, ka katra tieša vai netieša aviokompānijas vai dzelzceļa sabiedrības dalība DRS noved pie klasifikācijas „vecākais pārvadātājs”. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka katram dalības veidam DRS ir kaut kāda ietekme. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, visām aviokompānijām jāatsauc dalība DRS.

Katrai aviokompānijai un dzelzceļa sabiedrībai, kura vēlas turpināt dalību DRS, ir saistoši pasākumi, kuri paredzēti 3.a pantā.

Atzinuma sagatavotājs Komisijas priekšlikuma 17. panta mudināts ierosina, ka regulas īstenošanas periodiskam pārskatam jānotiek trīs reizes piecu gadu laikā pēc tās stāšanās spēkā. Pārskatā it sevišķi jāanalizē, kādā mērā regula ir efektīva attiecībā uz nediskriminācijas un godīgas konkurences nodrošināšanu DRS pakalpojumu tirgū, un jānovērtē, kā tie ietekmē patērētāju intereses.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9a) Atbilstīgi Regulai (…) par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanai Kopienā gaisa pārvadātājiem jāpublicē maksa, kurā iekļauti visi piemērojamie nodokļi, nodevas, papildu maksas un atalgojumi, kuri ir paredzami un nenovēršami. DRS jāuzrāda informācija par pilnām maksām vienā cenu kategorijā, lai ceļojumu aģenti šo informāciju var sniegt saviem klientiem.

Pamatojums

Patērētājiem jābūt precīzai informācijai par maksām, tādēļ ikvienam no dalībniekiem (gaisa pārvadātājiem, DRS operatoriem un ceļojumu aģentūrām) jānodrošina pārredzama informācija par maksu veidojošajiem elementiem. Šāds noteikums tieši atbilst pašreiz pārskatīšanas procesā esošajai regulai par kopīgiem noteikumiem gaisa transporta pakalpojumu sniegšanā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11a) Komisijai regulāri jāuzrauga šīs regulas piemērošana un jo īpaši tas, cik efektīvi tā novērš ar CRS starpniecību sniegtu ceļojumu pakalpojumu tirgū prakses, kas kropļo konkurenci un ir diskriminējošas, jo īpaši apstākļos, kad tirgū ir pārvadātāji, kuriem ir ciešas saites ar sistēmas piedāvātājiem.

Pamatojums

Neapšaubot novērtējuma par ietekmi uz vecākajiem pārvadātājiem rezultātus, Komisijai jānovērš konkurenci ierobežojošas prakses.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Šī regula neskar Līguma 81. un 82. panta piemērošanu.

(12) Šī regula neskar Līguma 81. un 82. panta piemērošanu. Tā papildina vispārējos konkurences noteikumus, kas pilnībā paliek spēkā attiecībā uz tādiem konkurences pārkāpumiem kā konkurences ierobežošana vai vadošas pozīcijas ļaunprātīga izmantošana.

Pamatojums

Rīcības kodeksa mērķis ir palīdzēt nodrošināt gaisa pārvadātājiem taisnīgus un objektīvus nosacījumus datorizētajās rezervēšanas sistēmās. Tomēr tas nav pilnīgi neatkarīgs teksts, bet papildina 81. un 82. panta noteikumus.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

2. pants − g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kurš tieši vai netieši, individuāli vai kopā ar citiem faktiski kontrolē sistēmas piedāvātāju vai kuram tas pieder, un ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kuru tas faktiski kontrolē vai kuram tas pieder,

g) „vecākais pārvadātājs” ir ikviens gaisa pārvadātājs vai dzelzceļa transporta operators, kurš tieši vai netieši, individuāli vai kopā ar citiem:

 

– pieder sistēmas piedāvātāja uzņēmējsabiedrības viena vai vairākas kapitāla daļas un kuram ir tiesības izvirzīt kandidātus sistēmas piedāvātāja direktoru padomes, uzraudzības padomes vai citas pārvaldes struktūras administratīvā darbinieka vai locekļa amatam, un

 

– ir atzīts no Eiropas Komisijas puses par tādu, kas faktiski kontrolē sistēmas piedāvātāju un ikvienu gaisa pārvadātāju vai dzelzceļa transporta operatoru, kuram tas ir īpašnieks vai kuru tas faktiski kontrolē.

 

Eiropas Komisija jebkurā brīdī var pieprasīt gaisa pārvadātājam vai dzelzceļa transporta operatoram, kam ir sistēmas piedāvātāja kapitāla daļa vai daļas, sniegt visu informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, lai tam piešķirtu iespējamo vecākā pārvadātāja statusu.

Pamatojums

Jāprecizē Komisijas loma. Faktiski neeksistē noteikta robeža, pēc kuras līdzdalība DRS kapitālā rada noteiktu ietekmi uz DRS tirdzniecības politiku. Tādēļ jāvēršas pie visiem uzņēmumiem, kam ir daļa DRS kapitālā, un jāpilnvaro Eiropas Komisijas konkurences struktūrvienības pārbaudīt, kuriem no šiem uzņēmumiem ir faktiskā vara pār DRS.

Grozījuma otra daļa nosaka pienākumus saistībā ar pārredzamību.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5. pants − 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sistēmas piedāvātājs nodrošina pamatpiedāvājumu vai piedāvājumus par katru konkrēto darījumu savā DRS un iekļauj datus, ko snieguši līdzdalīgie pārvadātāji, turklāt minētās darbības jāveic neitrāli un visaptveroši, bez diskriminācijas vai aizspriedumiem. Ranžēšanas kritēriji nedrīkst būt balstīti uz tādiem faktoriem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar pārvadātāja identitāti, un minētie kritēriji ir jāizmanto nediskriminējoši attiecībā uz visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem. Pamatpiedāvājumā(-os) ir jāievēro 1. pielikuma noteikumi.

1. Sistēmas piedāvātājs nodrošina pamatpiedāvājumu vai piedāvājumus par katru konkrēto darījumu savā DRS un iekļauj datus, ko snieguši līdzdalīgie pārvadātāji, turklāt minētās darbības jāveic neitrāli, pārredzami un visaptveroši, bez diskriminācijas vai aizspriedumiem. Ranžēšanas kritēriji nedrīkst būt balstīti uz tādiem faktoriem, kas tieši vai netieši ir saistīti ar pārvadātāja identitāti, un minētie kritēriji ir jāizmanto nediskriminējoši attiecībā uz visiem līdzdalīgajiem pārvadātājiem. Pamatpiedāvājumā(-os) ir jāievēro 1. pielikuma noteikumi.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

5. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Sniedzot patērētājam informāciju no DRS, abonents informē patērētāju par galīgo cenu, kas jāmaksā par transporta pakalpojumu, iekļaujot visas papildizmaksas un iekasējamo maksu par pakalpojumu.

Pamatojums

Šāda grozījuma mērķis ir uzlabot patērētājam pārredzamību. Tas attiecas gan uz ceļojumu aģentūrām, kas strādā tiešsaistē, gan visām citām aģentūrām. Tas papildina cenu pārredzamības prasību, kas nesen pieņemta citā regulā par gaisa transporta pakalpojumiem (pārskatītā trešā pakete), ar ko nosaka identiskas prasības aviosabiedrībām.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums

7. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) ja Eiropas Savienības teritorijā reģistrēts abonents šādus datus iegūst no DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, ne netieši neiekļauj norādes par abonenta identitāti.

b) līdzdalīgie pārvadātāji neizmanto šādus datus, lai nepamatoti neietekmētu abonenta izvēli.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija, rīkojoties pēc sūdzības saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, konstatē, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi, tad, pieņemot lēmumu, tā var pieprasīt attiecīgajam uzņēmumam vai uzņēmumu asociācijai pārtraukt konstatēto pārkāpumu.

Ja Komisija, rīkojoties pēc sūdzības saņemšanas vai pēc savas iniciatīvas, konstatē, ka ir pārkāpti šīs regulas noteikumi, tad, pieņemot lēmumu, tā var pieprasīt attiecīgajam uzņēmumam vai uzņēmumu asociācijai pārtraukt konstatēto pārkāpumu. Izmeklēšanā par iespējamu šīs regulas noteikumu pārkāpumu pilnībā ņem vērā tās eventuālās izmeklēšanas rezultātus, kas veikta saskaņā ar Līguma 81. un 82. pantu.

Pamatojums

DRS rīcības kodekss neaizstāj, bet tikai papildina spēkā esošos konkurences noteikumus, tiem pilnībā paliekot spēkā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot lēmumu vai nosūtot vienkāršu pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu nepieciešamo informāciju.

Lai veiktu pienākumus, kas tai uzlikti ar šo regulu, Komisija var ar vienkāršu lūgumu vai lēmumu lūgt uzņēmumus vai uzņēmumu asociācijas sniegt visu nepieciešamo informāciju, tostarp veikt īpašas revīzijas, it sevišķi attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem attiecas šīs regulas 4., 7. un 11. pants.

Pamatojums

Eiropas Komisijai jābūt plašākām pilnvarām, lai nodrošinātu rīcības kodeksa pareizu piemērošanu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

17. pants − -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija regulāri uzrauga šīs regulas piemērošanu, ja nepieciešams, izmantojot īpašas revīzijas, kā noteikts 13. pantā. Jo īpaši tā izskata, cik efektīvi regula DRS pakalpojumu tirgū nodrošina godīgu konkurenci un novērš diskrimināciju.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums

I pielikums − -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-1. Pēc abonenta izvēles ceļojuma iespējas pamatpiedāvājumā sakārto vai nu pēc maksas vai šādā secībā:

 

a) tiešā ceļojuma iespējas pēc izbraukšanas laika;

 

b) visas citas ceļojuma iespējas pēc ceļojuma ilguma.

Pamatojums

Jāpiedāvā abonentiem vairākas iespējamās izvēles.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

I pielikums − 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lidojumi ar starpnosēšanos ir skaidri jāidentificē.

4. Lidojumi ar starpnosēšanos ir skaidri jāidentificē, kā arī jānorāda pārtraukuma ilgums starp lidojumiem.

Pamatojums

Lai patērētāji varētu izdarīt vislabāko izvēli, atbilstoši savām interesēm.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām

Atsauces

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

TRAN

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Pieņemšanas datums

27.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

36

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejaS ATZINUMS (6.5.2008)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rīcības kodeksu datorizētām rezervēšanas sistēmām
(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Atzinumu sagatavoja: Philip Bradbourn

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

13.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13b) DRS darbības gaitā personas dati ir jāapstrādā tikai un vienīgi, lai rezervētu transporta produktu vai izdotu biļetes šādu produktu izmantošanai. Dalībvalstu vai trešo valstu kompetentās policijas iestādes nav tiesīgas piekļūt DRS reģistrēto personu datiem.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

7. pants - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā reģistrēts abonents šādus datus iegūst no DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos ne tieši, ne netieši neiekļauj norādes par abonenta identitāti.

(b) ja Eiropas Savienības teritorijā reģistrēts abonents šādus datus iegūst no DRS izplatīšanas līdzekļiem, tajos neiekļauj ne tiešas, ne netiešas norādes par abonenta identitāti saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts un Eiropas Savienības tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

11. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja kāda darbība ir saistīta ar Direktīvas 95/46/EK 8. pantā minēto datu kategorijām, šādus datus apstrādā tikai, kad datu subjekts dod nepārprotamu piekrišanu šādu datu apstrādei.

3. Ja kāda darbība ir saistīta ar Direktīvas 95/46/EK 8. pantā minēto datu kategorijām, šādus datus apstrādā tikai, kad datu subjekts dod nepārprotamu un informētu piekrišanu šādu datu apstrādei.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

11. pants - 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Sistēmas piedāvātāja rīcībā esošos datus, kuri attiecas uz identificējamām individuālām rezervācijām, pēc pēdējā elementa slēgšanas konkrētajā rezervācijā glabā nesaistē septiņdesmit divas stundas un iznīcina trīs gadu laikā. Piekļuve šādiem datiem atļauta tikai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar strīdus gadījumiem par samaksu.

4. Sistēmas piedāvātāja rīcībā esošos datus, kuri attiecas uz identificējamām individuālām rezervācijām, pēc tā ceļojuma veikšanas, kas attiecas uz konkrēto rezervāciju, glabā nesaistē septiņdesmit divas stundas un iznīcina trīs gadu laikā. Piekļuve šādiem datiem atļauta tikai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar strīdus gadījumiem par samaksu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

11. pants - 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Dati par tirdzniecību, rezervācijām un pārdošanu, kas ir darīti pieejami DRS, nedrīkst ietvert tiešas vai netiešas norādes par tādu fizisku personu vai organizāciju vai uzņēmumu identitāti, kuru vārdā DRS rīkojas.

svītrots

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

11. pants - 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a Jāpiemēro Direktīvas 95/46/EK noteikumi par datu apstrādes drošību; tos var papildināt ar īpašiem noteikumiem par tādu datu drošību, kurus apstrādā DRS. Attiecīgi ir jāveic piemēroti drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka datorizētajā rezervēšanas sistēmā dažādus datus apstrādā atsevišķi, proti, katra veida datus apstrādā atbilstīgi to funkcijai.

Pamatojums

Lidsabiedrības DRS var izmantot par vispārēju saskarni, un šī sistēma var būt arī konkrētas lidsabiedrības pakalpojumu sniedzējs. Tādēļ ir vajadzīgi īpaši drošības pasākumi, lai skaidri nodalītu dažādus datus atbilstoši to funkcijai.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot lēmumu vai nosūtot vienkāršu pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu nepieciešamo informāciju.

Lai veiktu pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar šo regulu, Komisija, pieņemot lēmumu vai nosūtot vienkāršu pieprasījumu, var pieprasīt uzņēmumiem vai uzņēmumu asociācijām sniegt visu nepieciešamo informāciju, īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas minēti 4., 7. un 11. pantā, bet saskaņā ar visstingrākajām datu aizsardzības prasībām, kuras ir piemērojamas attiecīgajā(-s) dalībvalstī(-s).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām

Atsauces

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

TRAN

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Pieņemšanas datums

6.5.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

41

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Emine Bozkurt, Jas Gawronski

PROCEDŪRA

Virsraksts

Rīcības kodekss attiecībā uz datorizētām rezervēšanas sistēmām

Atsauces

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

15.11.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

29.11.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Pieņemšanas datums

29.5.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

1

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott