Procedura : 2007/0243(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0248/2008

Teksty złożone :

A6-0248/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0402

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 290kWORD 541k
10.6.2008
PE 402.929v02-00 A6-0248/2008

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji

(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Timothy Kirkhope

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji

(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0709),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 71 i art. 80 ust. 2 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0418/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0248/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) mając na uwadze, że konieczne jest stworzenie skutecznej konkurencji między przewoźnikami uczestniczącymi i macierzystymi oraz zapewnienie poszanowania zasady niedyskryminacji przewoźników lotniczych, niezależnie od tego, czy uczestniczą w komputerowym systemie rezerwacji (KSR);

Uzasadnienie

Kodeks powinien mieć na celu wzmacnianie konkurencji przy jednoczesnym zapobieganiu związanej z komputerowym systemem rezerwacji dyskryminacji linii lotniczych.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) W celu zapewnienia przejrzystych i porównywalnych warunków konkurencji na rynku przewoźnicy macierzyści powinni podlegać określonym przepisom w przypadku ich uczestnictwa w KSR w charakterze głównego inwestora;

Uzasadnienie

Należy jasno zaznaczyć, że przewoźnicy macierzyści powinni podlegać dodatkowym przepisom, takim jak postanowienia art. 10, z myślą o uniknięciu zakłóceń rynkowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c) Należy przewidzieć możliwość odwołania się do wspólnotowych przepisów i procedur w dziedzinie konkurencji, aby zapobiec wszelkim nadużyciom pozycji dominującej przez jednego lub kilku przewoźników macierzystych;

Uzasadnienie

Należy wzmocnić odniesienia do ogólnych przepisów w zakresie konkurencji. Kodeks postępowania dopełnia je, ale ich nie zastępuje.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Sprzedawcy systemu powinni wyraźnie odizolować systemy KSR od ewentualnych wewnętrznych systemów rezerwacji linii lotniczej i powinni powstrzymywać się od rezerwowania urządzeń dystrybucyjnych na potrzeby swoich przewoźników macierzystych, aby zapobiec możliwości uzyskania przez przewoźnika macierzystego uprzywilejowanego dostępu do systemu KSR.

(6) Sprzedawcy systemu powinni wyraźnie odizolować systemy KSR od ewentualnych wewnętrznych lub wszelkich innych systemów rezerwacji linii lotniczej i powinni powstrzymywać się od rezerwowania urządzeń dystrybucyjnych na potrzeby swoich przewoźników macierzystych, aby zapobiec możliwości uzyskania przez przewoźnika macierzystego uprzywilejowanego dostępu do systemu KSR.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) wykorzystanie obiektywnych wykazów zwiększa przejrzystość produktów transportowych i usług oferowanych przez przewoźników uczestniczących oraz zwiększa zaufanie konsumentów;

Uzasadnienie

Kryteria wykorzystywane do ustalania porządku wyświetlania muszą być sprawiedliwe, a ich celem ma być pomoc biurom podróży w zapewnieniu konsumentom możliwie najjaśniejszego wyboru opcji podróży.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Sprzedawcy systemu powinni zapewnić dostępność danych marketingowych KSR wszystkim przewoźnikom uczestniczącym, bez dyskryminacji, a przedsiębiorstwa transportowe powinny zostać pozbawione możliwości wykorzystywania tych danych w celu wywierania bezprawnego wpływu na decyzje biura podróży.

(8) Sprzedawcy systemu powinni zapewnić dostępność danych marketingowych KSR wszystkim przewoźnikom uczestniczącym, bez dyskryminacji, a przedsiębiorstwa transportowe powinny zostać pozbawione możliwości wykorzystywania tych danych w celu wywierania bezprawnego wpływu na decyzje biura podróży czy też na decyzje konsumentów.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9a. Główny wykaz KSR powinien w przyszłości obejmować, obok produktów transportu lotniczego, informacje o usługach transportu autobusowego lub kolejowego.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9b. KSR powinien w przyszłości zawierać łatwo zrozumiałe informacje o emisjach CO2 i zużyciu paliwa podczas lotu. Informacje te będą wskazane za pomocą danych o średnim zużyciu paliwa na osobę/litr/100km i o średniej emisji CO2 na osobę w g/km, oraz będą mogły być zestawione z danymi o najlepszych alternatywnych połączeniach kolejowych/autobusowych dla podróży nie dłuższych niż pięć godzin.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdego komputerowego systemu rezerwacji (zwanego dalej „KSR”) w zakresie, w jakim obejmuje on produkty transportu lotniczego, kiedy są oferowane do użytkowania lub użytkowane na terytorium Wspólnoty.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do każdego komputerowego systemu rezerwacji (zwanego dalej „KSR”) w zakresie, w jakim obejmuje on produkty transportu lotniczego, kiedy są oferowane do użytkowania lub użytkowane we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Produkty transportu kolejowego muszą być traktowane tak samo, jak produkty transportu lotniczego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do produktów transportu kolejowego, które są objęte głównym wykazem KSR wraz z produktami transportu lotniczego.

 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do produktów transportu kolejowego, które są objęte głównym wykazem KSR wraz z produktami transportu lotniczego, kiedy są oferowane do użytkowania lub użytkowane we Wspólnocie.

Uzasadnienie

Produkty transportu kolejowego muszą być traktowane tak samo, jak produkty transportu lotniczego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 − litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „komputerowy system rezerwacji” oznacza system komputerowy zawierający, między innymi, informacje o rozkładach, dostępności, taryfach i pokrewnych usługach dotyczące więcej niż jednego przewoźnika lotniczego, wraz z urządzeniami, za pomocą których można dokonywać rezerwacji lub wystawiać bilety, lub bez takich urządzeń, w zakresie, w którym niektóre lub wszystkie te usługi są udostępniane abonentom.

d) „komputerowy system rezerwacji” oznacza system komputerowy zawierający, między innymi, informacje o rozkładach, dostępności i taryfach, dotyczące więcej niż jednego przewoźnika lotniczego, wraz z urządzeniami służącymi do dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletów, lub bez takich urządzeń, w zakresie, w którym niektóre lub wszystkie te usługi są udostępniane abonentom.

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie wprowadza niejasność do definicji KSR i pokrewnych usług dostępnych dla abonentów.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) "przewoźnik macierzysty" oznacza przewoźnika lotniczego lub kolejowego, który bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest właścicielem sprzedawcy systemu lub sprawuje nad nim skuteczną kontrolę, oraz każdego przewoźnika lotniczego lub kolejowego, którego jest właścicielem lub nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

g) "przewoźnik macierzysty" oznacza przewoźnika lotniczego lub kolejowego, który bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi, sprawuje nad nim kontrolę, wnosi wkład do kapitału, posiada prawa i jest reperezentowany w zarządzie, organie nadzorczym lub innym organie zarządzającym sprzedawcy systemu, oraz każdego przewoźnika lotniczego lub kolejowego, którego jest właścicielem lub nad którym sprawuje kontrolę;

Uzasadnienie

Powyższą definicję należy uściślić i rozszerzyć w celu zapewnienia odpowiedniego uwzględnienia wpływu przewoźników w konsekwencji tworzących holdingi kapitałowe z udziałami w sprzedawcach systemu. Uzasadnione jest stwierdzenie, że korzyści, których linie lotnicze spodziewają się w związku z udziałami w KSR mają więcej wspólnego z zyskami związanymi z konkurencją niż z kosztami. Ryzyko nadużyć jest szczególnie wysokie w przypadku uczestnictwa dominującego przewoźnika w wiodącym KSR. Trudno byłoby ocenić próg, po przekroczeniu którego pojawiałoby się ryzyko dyskryminacji. Przewoźnicy macierzyści nie powinni mieć nieuzasadnionego wpływu na dostawcę KSR. Aby zachować sprawiedliwość i przejrzystość, należy zastosować surowsze przepisy w odniesieniu do przewoźników macierzystych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) udział w kapitale sprzedawcy systemu oznacza połączenie czysto ekonomicznego wymiaru inwestycji przewoźnika lotniczego lub kolejowego w przedsiębiorstwo sprzedawcy systemu z prawami własności, jakie wspomniany przewoźnik lotniczy lub kolejowy posiada w tym przedsiębiorstwie;

Uzasadnienie

Czysto ekonomiczna inwestycja w KSR nie powinna oznaczać, że przewoźnik lotniczy lub kolejowy staje się przewoźnikiem macierzystym. Jedynie w przypadkach, gdy taka inwestycja łączy się z nabyciem praw własności, przewoźnik lotniczy lub kolejowy zostaje uznany za „przewoźnika macierzystego”, zgodnie z art. 10. Oznacza to, że bierze się pod uwagę przypadkowych inwestycji, które nie prowadzą do uzyskania kontroli nad działalnością sprzedawcy systemu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) „skuteczna kontrola” oznacza stosunek opierający się na prawach, umowach lub na innej podstawie, który samodzielnie albo w powiązaniu z innymi okolicznościami, oraz z uwzględnieniem stanu faktycznego lub prawnego, daje możliwość wywierania, bezpośrednio lub pośrednio, decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności przez:

h) „kontrola” oznacza stosunek opierający się na prawach, umowach lub na innej podstawie, który samodzielnie albo łącznie oraz z uwzględnieniem stanu faktycznego lub prawnego daje możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo, w szczególności przez:

(i) prawa użytkowania całości lub części aktywów przedsiębiorstwa;

(i) własność lub prawa użytkowania całości lub części aktywów przedsiębiorstwa;

(ii) prawa lub umowy, które zapewniają decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa lub w inny sposób zapewniają decydujący wpływ na prowadzenie działalności tego przedsiębiorstwa;

(ii) prawa lub umowy, które zapewniają decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa;

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla analogię między kodeksem postępowania a polityką konkurencji. Dzięki użyciu takiej samej definicji, jak w rozporządzeniu w sprawie koncentracji przedsiębiorstw, można wykorzystać te same kryteria w ocenie kontroli.

Ponieważ przepisy te zostały dokładnie przetestowane przy okazji kontroli koncentracji przedsiębiorstw, ich zastosowanie do KSR jest proste, zwłaszcza że istnieją uznane wytyczne dotyczące oceny struktur kontrolnych w polityce konkurencji.

Udziały mniejszościowe, nawet w przypadku bardzo małej ilości udziałów, mogą spowodować zmianę statusu na „przewoźnika macierzystego”, jeżeli dany przewoźnik ma wpływ na decyzje strategiczne KSR. Zaliczają się do tego przypadki, w których przewoźnik lotniczy ma możliwość wywierania decydującego wpływu na KSR, tzn. gdy ma władzę umożliwiającą mu zablokowanie akcji, które decydują o postępowaniu strategicznym KSR.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nie dołącza do umowy z przewoźnikiem uczestniczącym bezzasadnych warunków ani nie wymaga przyjęcia warunków dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z uczestniczeniem w jego KSR;

a) nie dołącza do umowy z przewoźnikiem uczestniczącym dyskryminujących warunków ani nie wymaga przyjęcia warunków dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z uczestniczeniem w jego KSR;

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie niejasności wynikającej z terminu „bezzasadny”.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) nie uzależnia uczestniczenia w jego KSR od tego, czy przewoźnik uczestniczący nie jest jednocześnie uczestnikiem innego systemu.

b) nie uzależnia uczestniczenia w jego KSR od tego, czy przewoźnik uczestniczący nie jest jednocześnie uczestnikiem innego systemu ani nie ogranicza jego swobody korzystania z innego systemu rezerwacji, takiego jak jego własny internetowy system rezerwacji i centra obsługi telefonicznej.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie sytuacji, w której KSR może ograniczać swobodę negocjacyjną linii lotniczych poprzez brak zgody na korzystanie z systemów KSR, jeśli przewoźnik nie ograniczy wykorzystania innych kanałów sprzedaży.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Istnienie i zakres bezpośrednich lub pośrednich holdingów kapitałowych oraz kontrola, którą w związku z taką formą udziału sprawują nad sprzedawcami systemu przewoźnicy lotniczy lub kolejowi albo sprzedawcy systemu nad przewoźnikami lotniczymi lub kolejowymi są podawane do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Tego typu informacje powinny być podawane do publicznej wiadomości w trosce o zastosowanie postanowień art. 3 i art. 10 oraz w trosce o przejrzystość relacji między sprzedawcami sytemu i przewoźnikami lotniczymi.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Sprzedawca systemu nie rezerwuje dla swojego(-ich) macierzystego(-ych) przewoźnika(-ów) określonej procedury wprowadzania i/lub przetwarzania danych, jakiegokolwiek urządzenia dystrybucyjnego ani też wprowadzonych ulepszeń.

1. Sprzedawca systemu nie rezerwuje dla jednego lub większej liczby przewoźników uczestniczących, w tym swojego(-ich) macierzystego(-ych) przewoźnika(-ów), określonej procedury wprowadzania i/lub przetwarzania danych, jakiegokolwiek urządzenia dystrybucyjnego ani też wprowadzonych w nich zmian. Sprzedawca systemu dostarcza wszystkim przewoźnikom uczestniczącym informacji o wszelkich zmianach w swoich systemach dystrybucji oraz w procedurach wprowadzania lub przetwarzania danych.

Uzasadnienie

Poprawka kładzie nacisk na zasadę niedyskryminacji przewoźników lotniczych, jeśli chodzi o urządzenia dystrybucyjne. Wszyscy przewoźnicy lotniczy powinni mieć dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych. Aby zachować przejrzystość w zakresie dostępnych systemów, KSR powinny dostarczać wszystkim przewoźnikom informacje na ich temat.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Sprzedawca systemu przewiduje wyświetlanie głównego(-ych) wykazu(-ów) dla każdej poszczególnej transakcji dokonywanej za pośrednictwem jego KSR i włącza do niego (nich) dane dostarczone przez przewoźników uczestniczących w sposób obiektywny, wyczerpujący, niedyskryminacyjny i bezstronny. Kryteria wykorzystywane do ustalania porządku wyświetlania nie opierają na jakimkolwiek czynniku bezpośrednio lub pośrednio odnoszącym się do tożsamości przewoźnika i są stosowane w sposób niedyskryminujący żadnego z przewoźników uczestniczących. Główny(-e) wykaz(-y) są zgodne z zasadami określonymi w załączniku I.

1. Sprzedawca systemu przewiduje wyświetlanie głównego(-ych) wykazu(-ów) dla każdej poszczególnej transakcji dokonywanej za pośrednictwem jego KSR i włącza do niego (nich) dane dostarczone przez przewoźników uczestniczących w sposób obiektywny, wyczerpujący, niedyskryminacyjny, bezstronny i niefaworyzujący żadnego z nich. Kryteria wykorzystywane do ustalania porządku wyświetlania nie opierają na jakimkolwiek czynniku bezpośrednio lub pośrednio odnoszącym się do tożsamości przewoźnika i są stosowane w sposób niedyskryminujący żadnego z przewoźników uczestniczących. Główny(-e) wykaz(-y) nie wprowadza(-ją) umyślnie konsumentów w błąd, jest/są łatwo dostępne i zgodne z zasadami określonymi w załączniku I.

Uzasadnienie

Należy dopisać pojęcie faworyzowania, którego nie uwzględnia pierwotne sformułowanie Komisji. Pierwotne sformułowanie jest nieprecyzyjne i dopuszcza możliwość różnych interpretacji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku informacji dostarczanej przez KSR, abonent używa obiektywnego wykazu, zgodnie z ust. 1, chyba że w związku z preferencjami wskazanymi przez konsumenta wymagane jest wyświetlenie innego wykazu.

2. W przypadku informacji dostarczanej konsumentowi przez KSR abonent używa obiektywnego wykazu, zgodnie z ust. 1, chyba że w związku z preferencjami wskazanymi przez konsumenta wymagane jest wyświetlenie innego wykazu.

Uzasadnienie

Poprawka sprawozdawcy wymaga wyjaśnienia. Nowe sformułowanie pomoże uniknąć złej interpretacji sugerującej, że abonent nie może wykorzystać informacji z żadnego źródła poza wykazem KSR.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. loty wykonywane przez przewoźników lotniczych objętych zakazem świadczenia usług na mocy rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 muszą być jasno i wyraźnie wymienione w wykazie.

Uzasadnienie

Ułatwiłoby to wykonywanie rozporządzenia 2111/2005 i najskuteczniej zapewniłoby osiągnięcie jego celów.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Sprzedawca systemu wprowadza do wykazu KSR specjalny symbol, który dostarcza użytkownikom informacji na temat tożsamości przewoźnika lotniczego obsługującego lot, zgodnie z art. 11 rozporządzenia 2111/2005.

Uzasadnienie

Jest istotnie, aby użytkownicy komputerowych systemów rezerwacji (biura podróży lub konsumenci) byli informowani o lotach obsługiwanych przez przewoźników znajdujących się na czarnej liście UE zgodnie z rozporządzeniem 211/2005.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Niniejszy artykuł nie dotyczy KSR używanych przez przewoźników lotniczych lub kolejowych albo grupę przewoźników lotniczych lub kolejowych we własnym(-ych) biurze (-rach) i stanowiskach sprzedaży wyraźnie wskazanych jako takie.

3. Niniejszy artykuł nie dotyczy KSR używanych przez przewoźników lotniczych lub kolejowych albo grupę przewoźników lotniczych lub kolejowych we własnym(-ych) biurze (-rach), stanowiskach sprzedaży lub na ich własnych stronach internetowych wyraźnie wskazanych jako takie.

Uzasadnienie

Nie jest stosowne, by kwestie związane ze stronami internetowymi przewoźników były objęte tymi ramami.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Sprzedawca systemu nie włącza do umowy z abonentem bezzasadnych warunków takich jak warunki uniemożliwiające mu abonowanie lub korzystanie z innego(-ych) systemu(-ów), wymagające przyjęcia warunków dodatkowych, które nie mają związku z abonowaniem KSR sprzedawcy systemu lub zobowiązujące do przyjęcia oferty dotyczącej sprzętu technicznego lub oprogramowania.

1. Sprzedawca systemu nie włącza do umowy z abonentem dyskryminujących warunków, takich jak warunki uniemożliwiające mu abonowanie lub korzystanie z innego(-ych) systemu(-ów), wymagające przyjęcia warunków dodatkowych, które nie mają związku z abonowaniem KSR sprzedawcy systemu lub zobowiązujące do przyjęcia oferty dotyczącej sprzętu technicznego lub oprogramowania.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uniknięcie niejasności w związku z terminem „bezzasadny”.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprzedawcy systemu mogą udostępniać wszelkie dane dotyczące marketingu, rezerwacji i sprzedaży, pod warunkiem że:

1. Sprzedawcy systemu mogą udostępniać wszelkie dane dotyczące marketingu, rezerwacji i sprzedaży, pod warunkiem że dane takie są oferowane w tym samym czasie i w sposób niedyskryminacyjny wszystkim przewoźnikom uczestniczącym, w tym przewoźnikom macierzystym. Dane mogą obejmować i obejmują na żądanie wszystkich przewoźników uczestniczących i/lub abonentów.

a) dane takie są oferowane w tym samym czasie i w sposób niedyskryminacyjny wszystkim przewoźnikom uczestniczącym, w tym przewoźnikom macierzystym; Dane mogą obejmować i obejmują na żądanie wszystkich przewoźników uczestniczących i/lub abonentów

2. Przewoźnicy uczestniczący nie wykorzystują takich danych do wywierania niepożądanego wpływu na wybór abonenta.

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku korzystania z urządzeń dystrybucyjnych przez abonenta mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować tego abonenta.

3. jeżeli dane te uzyskano w wyniku korzystania z urządzeń dystrybucyjnych przez abonenta mającego siedzibę we Wspólnocie, nie mogą one zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować tego abonenta, chyba że sam abonent i sprzedawca systemu uzgodnią warunki właściwego wykorzystania takich danych.

 

4. Wszelkie porozumienia w sprawie MIDT między abonentem/abonentami a sprzedawcą/sprzedawcami systemu są podawane do publicznej wiadomości.

Uzasadnienie

Biura podróży powinny mieć swobodę negocjacji w kwestii ujawniania ich tożsamości poprzez taśmy magnetyczne z danymi marketingowymi (MIDT). Art. 7 lit. b nie istnieje w niniejszym rozporządzeniu. W obecnej formie art. 7 lit. b zmniejszy przejrzystość rynku poprzez ograniczenie informacji rynkowych, które KSR może rozpowszechniać. Dodatkowo zastrzeżone dane rynkowe w dalszym ciągu będą rozpowszechniane przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA), którego nie obejmuje zakres niniejszego rozporządzenia. Art. 7 lit. b stworzy zatem monopol dla IATA, a zwiększone koszty danych rynkowych spowodują wzrost cen dla konsumentów. Niniejsza poprawka chroni biura podróży przed nadużyciami ze strony linii lotniczych przy jednoczesnej ochronie konkurencji w zakresie danych rynkowych – co jest z korzyścią dla konsumentów, którzy zapłacą niższe ceny.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) umowa(-y) pomiędzy abonentami i sprzedawcą systemów w sprawie MIDT może uwzględniać system rekompensat na korzyść abonentów.

Uzasadnienie

Umowy pomiędzy biurami podróży a KSR w sprawie MIDT powinny przewidywać możliwość rekompensaty, również rekompensaty finansowej.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja monitoruje występowanie dyskryminującego lub nierównego traktowania wspólnotowych przewoźników lotniczych przez sprzedawców systemu w krajach trzecich.

 

Na wniosek państwa członkowskiego lub z inicjatywy własnej Komisja prowadzi dochodzenie w przypadkach potencjalnej dyskryminacji przewoźników UE w KSR w krajach trzecich. W przypadku wykrycia takiej dyskryminacji, przed powzięciem decyzji Komisja powiadamia państwa członkowskie i zainteresowane strony oraz zwraca się do nich o komentarze, w tym organizuje spotkanie z właściwymi ekspertami z państw członkowskich.

Uzasadnienie

Komisja powinna monitorować wyniki postępowania w sprawie dyskryminującego lub nierównego traktowania wspólnotowych przewoźników lotniczych przez sprzedawców systemu spoza UE.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przewoźnik macierzysty nie może dyskryminować konkurencyjnego KSR, odmawiając mu dostarczenia na żądanie, w jednakowym czasie, takich samych informacji o rozkładach, taryfach i dostępności swoich produktów transportowych jak informacje, które przewoźnik macierzysty dostarcza własnemu KSR, albo niepozwalając innemu KSR na dystrybucję swoich produktów transportowych, albo też odmawiając przyjęcia lub potwierdzenia w jednakowym czasie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem konkurencyjnego KSR i dotyczącej jego własnego produktu transportowego, który jest dystrybuowany przez należący do niego KSR. Przewoźnik macierzysty jest zobowiązany do przyjmowania i potwierdzania tylko tych rezerwacji, które są zgodne z jego taryfami i warunkami.

1. Z zastrzeżeniem wzajemności przewoźnik macierzysty nie może dyskryminować konkurencyjnego KSR, odmawiając mu dostarczenia na żądanie, w jednakowym czasie, takich samych informacji o rozkładach, taryfach i dostępności swoich produktów transportowych jak informacje, które przewoźnik macierzysty dostarcza własnemu KSR, albo niepozwalając innemu KSR na dystrybucję swoich produktów transportowych, albo też odmawiając przyjęcia lub potwierdzenia w jednakowym czasie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem konkurencyjnego KSR i dotyczącej jego własnego produktu transportowego, który jest dystrybuowany przez należący do niego KSR. Przewoźnik macierzysty jest zobowiązany do przyjmowania i potwierdzania tylko tych rezerwacji, które są zgodne z jego taryfami i warunkami.

Uzasadnienie

Pożądane jest wprowadzenie klauzuli wzajemności w stosunkach między KSR.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Z kolei konkurencyjny KSR nie może odmówić przechowywania informacji dotyczących rozkładów, taryf i wolnych miejsc w odniesieniu do produktów transportowych przewoźnika macierzystego innych KSR na takich samych warunkach, jakie oferuje innym klientom i abonentom na jakimkolwiek rynku.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie stosunków między konkurencyjnymi KSR.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przewoźnik macierzysty nie jest zobowiązany do honorowania jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, poza kosztami wynikającymi z powielania dostarczanych informacji i kosztami przyjętych rezerwacji. Opłata za rezerwację należna KSR z tytułu przyjętej rezerwacji, dokonanej zgodnie z przepisami ust. 1, nie może przekroczyć wysokości opłaty, którą dany KSR lub własny KSR przewoźnika macierzystego obciąża innych przewoźników uczestniczących za równoważną transakcję.

2. Przewoźnik macierzysty nie jest zobowiązany do honorowania jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, poza kosztami wynikającymi z powielania dostarczanych informacji i kosztami przyjętych rezerwacji. Opłata za rezerwację należna KSR z tytułu przyjętej rezerwacji, dokonanej zgodnie z przepisami ust. 1 tego artykułu jest zgodna z wysokością opłaty, którą dany KSR obciąża innych przewoźników uczestniczących za równoważne transakcje.

 

Komisja może w dowolnym czasie zwrócić się do sprzedawcy systemu o dostarczenie wszelkich informacji, które uzna ona za niezbędne do stwierdzenia, czy sprzedawca systemu przestrzega niniejszego ustępu.

Uzasadnienie

Tekst musi wyjaśniać fakt, że opłaty uiszczane przez przewoźnika macierzystego nie mogą być wyższe od opłat wnoszonych dla tego samego KSR przez pozostałych równoważnych przewoźników uczestniczących (za równoważne transakcje). Przewoźnicy macierzyści i KSR muszą mieć niezbędną elastyczność negocjowania w interesie konsumentów; ta swoboda negocjacji nie może prowadzić do żadnej regularnej przewagi konkurencyjnej ani dla przewoźnika macierzystego, ani dla jego konkurentów.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przewoźnik macierzysty nie wiąże, bezpośrednio ani pośrednio, korzystania przez abonenta z określonego KSR z płatnością prowizji ani z innym środkiem motywującym lub demotywującym do sprzedaży produktów transportowych przewoźnika macierzystego.

3. Przewoźnik macierzysty nie faworyzuje bezpośrednio ani pośrednio, własnego KSR, wiążąc korzystanie przez abonenta z określonego KSR z płatnością prowizji ani z innym środkiem motywującym lub demotywującym do sprzedaży produktów transportowych przewoźnika macierzystego.

Uzasadnienie

Przewoźnik macierzysty nie może mieć zakazu negocjowania z KSR, w których nie jest przewoźnikiem macierzystym; wobec tych KSR jest on w takiej samej sytuacji, jak pozostali przewoźnicy. Negocjacje nie mogą jednak prowadzić do uprzywilejowania jego własnego KSR.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Przewoźnik macierzysty nie żąda od abonenta, bezpośrednio ani pośrednio, aby korzystał z określonego KSR do celów sprzedaży lub wystawiania biletów na produkty transportowe oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez przewoźnika macierzystego.

4. Przewoźnik macierzysty nie faworyzuje bezpośrednio ani pośrednio własnego KSR, żądając od abonenta, aby korzystał z określonego KSR do celów sprzedaży lub wystawiania biletów na produkty transportowe oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez przewoźnika macierzystego.

Uzasadnienie

Przewoźnik macierzysty nie może mieć zakazu negocjowania z KSR, w których nie jest przewoźnikiem macierzystym; wobec tych KSR jest on w takiej samej sytuacji, jak pozostali przewoźnicy. Negocjacje nie mogą jednak prowadzić do uprzywilejowania jego własnego KSR.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności KSR wyłącznie w celu dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletów na produkty transportowe. W kontekście przetwarzania tych danych KSR będzie uważany za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE.

1. Dane osobowe gromadzone w ramach działalności KSR w celu dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletów na produkty transportowe są przetwarzane wyłącznie w sposób opowiadający wyżej wymienionym celom. W kontekście przetwarzania tych danych sprzedawca systemu będzie uważany za administratora danych zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE. KSR oddziela dane osobowe wymagane dla PNR lub do celów handlowych, zgodnie z definicją „danych mieszanych”, od wszelkich innych dostępnych w systemie informacji o pasażerach. Tego rodzaju dane osobowe nie mogą być udostępniane innym jednostkom bez wyraźnej pisemnej zgody zainteresowanej osoby lub organizacji.

Uzasadnienie

Poprawka ta zwiększa precyzję prawną przez zastosowanie poprawnej definicji (sprzedawca systemu) w miejsce KSR, który nie jest terminem prawnym.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku danych szczególnej kategorii, o których jest mowa w art. 8 dyrektywy 95/46/WE, dane te mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 8 dyrektywy 95/46/WE, dane te mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, na podstawie uzyskanych informacji udzieliła wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

Uzasadnienie

Zgoda musi być wydana w oparciu o odpowiednie informacje.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 - ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Udostępniane przez KSR dane dotyczące marketingu, rezerwacji i sprzedaży nie mogą zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować osoby fizyczne albo organizacje lub spółki, w imieniu których mogą działać te osoby.

5. Udostępniane przez sprzedawcę systemów dane dotyczące marketingu, rezerwacji i sprzedaży nie mogą zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować osoby fizyczne albo organizacje lub spółki, w imieniu których mogą działać te osoby.

Uzasadnienie

Poprawka ta zwiększa precyzję prawną przez zastosowanie poprawnej definicji (sprzedawca systemu) w miejsce KSR, który nie jest terminem prawnym.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do bezpłatnego dostępu do własnych danych, bez względu na to, czy dane te są przechowywane są przez KSR czy przez abonenta.

7. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do bezpłatnego dostępu do własnych danych, bez względu na to, czy dane te są przechowywane są przez sprzedawcę systemów czy przez abonenta.

Uzasadnienie

Poprawka ta zwiększa precyzję prawną przez zastosowanie poprawnej definicji (sprzedawca systemu) w miejsce KSR, który nie jest terminem prawnym.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Prawa przyznane w niniejszym artykule mają charakter uzupełniający i dodatkowy wobec praw osób, których dotyczą dane, ustanowionych dyrektywą 95/46/WE i w przepisach krajowych przyjętych zgodnie z tą dyrektywą.

8. Prawa uznane w niniejszym artykule mają charakter uzupełniający i dodatkowy wobec praw osób, których dotyczą dane, ustanowionych dyrektywą 95/46/WE, w przepisach krajowych przyjętych zgodnie z tą dyrektywą i w przepisach porozumień międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Przepisy niniejszego rozporządzenia uszczegóławiają i uzupełniają dyrektywę 95/46/WE zgodnie z celami przedstawionymi w art. 1. Jeśli nie przewidziano inaczej, stosują się definicje określone w tej dyrektywie. W przypadkach gdy nie stosują się przepisy szczególne niniejszego artykułu dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności KSR, niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów powyższej dyrektywy i przepisów krajowych przyjętych przez państwa członkowskie na jej podstawie.

9. Przepisy niniejszego rozporządzenia uszczegóławiają i uzupełniają dyrektywę 95/46/WE zgodnie z celami przedstawionymi w art. 1. Jeśli nie przewidziano inaczej, stosują się definicje określone w tej dyrektywie. W przypadkach, gdy nie stosują się przepisy szczególne niniejszego artykułu dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności KSR, niniejsze rozporządzenie nie narusza przepisów powyższej dyrektywy, przepisów krajowych przyjętych przez państwa członkowskie na jej podstawie i porozumień międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 - ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a. Jeżeli sprzedawca systemu eksploatuje bazy danych różnego rodzaju, np. w formie KSR lub w formie serwera udostępnianego liniom lotniczym, to należy wprowadzić środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia wzajemnym połączeniom między bazami danych i dopilnowania, by dane osobowe były dostępne wyłącznie do celów, do których zostały zgromadzone.

Uzasadnienie

Poprawka wzmacnia zaporę („chiński mur”) między KSR a usługami udostępniania zasobów serwerowych.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kontrola

 

1. Każdy sprzedawca systemu, w którego kapitale ma udział przewoźnik lotniczy lub kolejowy przedstawia co trzy lata, a dodatkowo na wniosek Komisji, w terminie czterech miesięcy, sporządzone w wyniku niezależnego audytu sprawozdanie, które szczegółowo wskazuje strukturę własności i model zarządzania. Koszty związane ze sprawozdaniem poddanym audytowi ponosi sprzedawca systemu.

 

2. Sprzedawca systemu zapewnia coroczne monitorowanie dokonywane przez niezależnego rewidenta dostosowania technicznego jego KSR do art. 4, 7, 11 i w stosownych przypadkach art. 10. Każdy sprzedawca systemu przedstawia Komisji sprawozdanie swego rewidenta co trzy lata oraz dodatkowo na wniosek Komisji. Koszty związane ze sprawozdaniem poddanym audytowi ponosi sprzedawca systemu.

 

3. Każdy przewoźnik lotniczy lub kolejowy posiadający bezpośrednie udziały w kapitale sprzedawcy systemu przedstawia co trzy lata, a dodatkowo na wniosek Komisji, sporządzone w wyniku niezależnego audytu sprawozdanie, w którym określa się jego zaangażowanie w działania sprzedawcy systemu i model zarządzania. Koszty związane ze sprawozdaniem z audytu ponosi przewoźnik lotniczy lub kolejowy.

 

4. Sprzedawca systemu powiadamia przewoźników uczestniczących i Komisję o tożsamości audytora co najmniej trzy miesiące przed potwierdzeniem jego wyznaczenia. Komisja potwierdza kompetencje audytora, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia żaden z przewoźników uczestniczących nie wniesie zastrzeżeń do zdolności audytora do przeprowadzenia zadań wymaganych w niniejszym artykule. W takim przypadku Komisja, w terminie dwóch miesięcy i po konsultacji z audytorem, sprzedawcą systemu i wszelkimi innymi stronami powołującymi się na uzasadniony interes, decyduje, czy należy zmienić audytora.

 

5. 1 b. Audytor ma w każdym momencie zapewniony dostęp do wszelkich programów, procedur, operacji i zabezpieczeń stosowanych w komputerach lub systemach komputerowych, przez które sprzedawca systemu świadczy usługi dystrybucyjne.

 

6. Komisja bada takie sprawozdania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, celu podjęcia wszelkich niezbędnych działań zgodnie z art. 12.

Uzasadnienie

W przypadku istnienia ścisłych powiązań między liniami lotniczymi a KSR w dalszym ciągu istnieje konieczność zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do struktury własności i modelu zarządzania tych podmiotów, by pomóc Komisji w monitorowaniu uczciwości konkurencji.

Aby móc przeprowadzić uczciwą ocenę, audytor powinien mieć dostęp do wszystkich elementów. Sformułowanie tekstu ponownie wprowadza zawarte w poprzednim kodeksie przepisy dotyczące audytu, niezbędne do osiągnięcia przejrzystości w sektorze.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a nowy - ustęp 7 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7. W ramach konsultacji z zainteresowanymi stronami Komisja określa wytyczne dla sprawozdania z audytu, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3.

Uzasadnienie

W przypadku istnienia ścisłych powiązań między liniami lotniczymi a KSR w dalszym ciągu istnieje konieczność zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do struktury własności i modelu zarządzania tych podmiotów, by pomóc Komisji w monitorowaniu uczciwości konkurencji.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11a nowy - ustęp 8 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8. Komisja ocenia kompetencje rewidenta, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3.

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za zatwierdzenie rewidenta powinna leżeć w gestii Komisji.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi, stwierdzi naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, może w drodze decyzji nakazać zainteresowanym przedsiębiorstwom lub stowarzyszeniom przedsiębiorstw, by zaprzestały naruszenia.

Jeżeli Komisja, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi, stwierdzi naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, może w drodze decyzji nakazać zainteresowanym przedsiębiorstwom lub stowarzyszeniom przedsiębiorstw, by zaprzestały takiego naruszania. Dochodzenia dotyczące potencjalnego naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia w pełni uwzględniają wyniki ewentualnego śledztwa przeprowadzonego w oparciu o art. 81 i 82 traktatu WE.

Uzasadnienie

Kodeks postępowania KSR nie zastępuje obowiązujących przepisów w zakresie konkurencji, tylko je uzupełnia, a przepisy te nadal mają w pełni zastosowanie.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu wypełniania obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, występując ze zwykłym żądaniem informacji lub w drodze decyzji.

W celu wypełniania obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, występując ze zwykłym żądaniem informacji lub w drodze decyzji, w szczególności w kwestiach objętych art. 4, 7 i 11, ale podlegających najsurowszym wymogom w zakresie ochrony danych, które mają zastosowanie w danym państwie członkowskim (danych państwach członkowskich).

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W okresie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja sporządzi sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia, w którym oceni potrzebę utrzymania, zmiany lub uchylenia niniejszego rozporządzenia.

W okresie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja sporządzi sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia, w którym oceni, czy należy utrzymać, zmienić lub uchylić niniejsze rozporządzenie.

Uzasadnienie

Ze względu na szybki rozwój systemów komputerowych mogą się pojawić nowe technologie i nowe kanały dystrybucji. Powoduje to konieczność przeprowadzania co trzy lata okresowego przeglądu warunków ustanowionych w rozporządzeniu.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 - ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja co dwa lata składa Parlamentowi i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania art. 8 dotyczącego równoprawnego traktowania w krajach trzecich i proponuje wszelkie odpowiednie działania w celu złagodzenia dyskryminujących warunków, w tym zawarcie lub zmianę dwustronnych porozumień w sprawie transportu lotniczego między WE a krajami trzecimi.

Uzasadnienie

Regularnie co dwa lata Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego będzie informowana w formie sprawozdania o traktowaniu przewoźników lotniczych przez sprzedawców systemów działających w krajach trzecich. Porozumienia z krajami trzecimi w sprawie transportu lotniczego wydają się stanowić odpowiednie ramy dla rozwiązywania tego rodzaju sytuacji lub incydentów.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy w głównym wykazie są wyświetlane taryfy i/lub gdy wybrano porządek wyświetlania oparty na taryfach, taryfy te zawierają wszystkie stosujące się i konieczne podatki, opłaty i koszty, które należy uiścić przedsiębiorstwu transportowemu.

1. W przypadku, gdy w głównym wykazie są wyświetlane ceny i/lub gdy wybrano porządek wyświetlania oparty na cenach, ceny te zawierają taryfy oraz wszystkie obowiazujące podatki, opłaty, dopłaty i koszty należne przewoźnikowi lotniczemu lub kolejowemu, które są nieuniknione i mogą być przewidziane w chwili wyświetlenia.

2. Przy tworzeniu i doborze produktów transportowych w komunikacji pomiędzy daną parą miast, które mają być ujęte w głównym wykazie, nie mogą być stosowane praktyki dyskryminujące związane z faktem, że dane miasto jest obsługiwane przez różne porty lotnicze lub stacje kolejowe.

2. Przy tworzeniu i doborze produktów transportowych w komunikacji pomiędzy daną parą miast, które mają być ujęte w głównym wykazie, nie mogą być stosowane praktyki dyskryminujące związane z faktem, że dane miasto jest obsługiwane przez różne porty lotnicze lub stacje kolejowe.

3. Należy wyraźnie wskazać połączenia inne niż regularne usługi lotnicze. Konsument ma prawo żądać wyświetlenia głównego wykazu ograniczonego tylko do usług regularnych lub nieregularnych.

3. Należy wyraźnie wskazać połączenia inne niż regularne usługi lotnicze. Konsument ma prawo żądać wyświetlenia głównego wykazu ograniczonego tylko do usług regularnych lub nieregularnych.

4. Należy wyraźnie wskazać loty z międzylądowaniami.

4. Należy wyraźnie wskazać loty z międzylądowaniami.

5. W przypadku gdy loty są wykonywane przez innego przewoźnika lotniczego niż określa to użyty kod, faktyczny przewoźnik musi zostać wyraźnie wskazany. Wymóg ten ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem krótkoterminowych uzgodnień ad hoc.

5. W przypadku gdy loty są wykonywane przez innego przewoźnika lotniczego niż określa to użyty kod, faktyczny przewoźnik musi zostać wyraźnie wskazany. Wymóg ten ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem krótkoterminowych uzgodnień ad hoc.

6. W wykazie głównym nie figurują informacje o produktach w pakiecie, tzn. o ustalonych z góry i oferowanych za łączną cenę kombinacjach usług transportowych i innych usług, niebędących usługami dodatkowymi wobec usług transportowych.

6. W wykazie głównym nie figurują informacje o produktach w pakiecie, tzn. o ustalonych z góry i oferowanych za łączną cenę kombinacjach usług transportowych i innych usług, niebędących usługami dodatkowymi wobec usług transportowych.

 

6a. Na życzenie abonenta w wykazie głównym opcje podróży są uszeregowane albo według wysokości taryf albo w następującym porządku:

 

(i) opcje podróży bez przesiadek uszeregowane według godziny odlotu;

 

(ii) pozostałe opcje podróży uszeregowane według długości trwania podróży.

 

6b. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 6 lit. e) żadne połączenie nie może być umieszczone w głównym wykazie więcej niż jeden raz.

 

6c. Jeżeli dla wszystkich lotów, których łączny czas nie przekracza 90 minut, opcje podróży sklasyfikowano zgodnie z art. 6 lit. a) pkt i) i ii), to w głównym wykazie muszą być wyświetlone najlepsze alternatywne usługi kolejowe, w tym połączenia z przesiadkami.

 

6d. Jeżeli opcje podróży między tą samą parą miast są oferowane w KSR z lotem łączonym lub w kombinacji regularnych usług lotniczych i kolejowych, to na pierwszym ekranie głównego wykazu wyświetlone są przynajmniej najlepsze opcje uszeregowane według regularnych usług lotniczych i kolejowych.

 

6e. Jeżeli przewoźnicy lotniczy działają w ramach porozumień o wspólnym kodzie, to wyraźnie i bez dublowania podane są informacje o poszczególnych kodach identyfikacyjnych przewoźników, wskazany jest także przewoźnik rzeczywiście obsługujący lot.

Uzasadnienie

Ustęp 2 załącznika 1 odnosi się do taryf. Może to być mylące, ponieważ pojęcie „taryfy” nie musi koniecznie obejmować wszystkich elementów ceny. Jeżeli chcemy zapewnić maksymalną przejrzystość cen, to skutek środka będzie silniejszy, jeśli wprowadzimy bezpośrednie odniesienie do cen, a nie do taryf.

Na krótszych dystansach na pierwszym ekranie powinny być wyświetlane również realne alternatywne usługi kolejowe w celu propagowania środka transportu bardziej przyjaznego środowisku.

Jeżeli opcje podróży do danego miasta są oferowane z lotem łączonym, to główny wykaz powinien umożliwiać uszeregowanie najlepszych opcji (jeżeli są dostępne) według regularnych usług lotniczych i kolejowych.

Wniosek dopuszcza wyjątek w przypadku porozumień o wspólnym kodzie, aby nie zniechęcać do tego typu zawierania porozumień, które umożliwiają zwłaszcza małym przewoźnikom lotniczym oferowanie pasażerom szerszej sieci połączeń. Ważne jest jednak, by zapobiec „zapchaniu” ekranu poprzez wielokrotne wyświetlanie lotów obsługiwanych pod wspólnym kodem; aby uniknąć takich sytuacji, dostawcy KSR powinni odpowiednio dostosować swoje usługi poprzez wprowadzenie innowacji technologicznych. Lepsze informowanie powinno przynieść korzyść konsumentom.


UZASADNIENIE

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (zwanych dalej KSR) obejmuje przepisy dotyczące zarządzania rezerwacjami podróżnymi przez przewoźników lotniczych i kolejowych, KSR i biura podróży. Wniosek zawarty w komunikacie Komisji ma na celu zmienienie kodeksu ustanowionego w 1989 r. rozporządzeniem 2299/89 i zmienionego rozporządzeniami 3089/93 i 323/99 poprzez wzmocnienie konkurencji między KSR. Kodeks ma głównie zastosowanie do rezerwacji lotniczych, ale obowiązuje również w odniesieniu do usług kolejowych włączonych do KSR poświęconych transportowi lotniczemu.

Kodeks postępowania stworzono w warunkach rynkowych znacznie różniących się od warunków panujących obecnie. Większość rezerwacji lotniczych dokonywano za pośrednictwem KSR, które w większości należały do linii lotniczych lub były przez nie kontrolowane. Kodeks postępowania ustanowiono z myślą o promowaniu przejrzystości i zapobieganiu wszelkim nadużyciom rynkowym lub zakłóceniom konkurencji poprzez przyjęcie zbioru przepisów ad hoc. Kodeks jednak okazuje się coraz gorzej przystosowany do nowej sytuacji rynkowej, zniesienia kontroli na innych rynkach KSR na świecie, rozwoju alternatywnych kanałów dystrybucji i zmniejszenia się udziałów linii lotniczych w KSR.

Roczne obroty rynkowe przedsiębiorstw oferujących usługi w zakresie KSR szacuje się dziś na blisko 8 mld euro (DG TREN, 2006), podczas gdy europejski rynek podróży służbowych oszacowano w 2005 r. na 88,2 mld dolarów (sprawozdanie dotyczące rozłożenia podróży służbowych opracowane przez PhoCusWright w sierpniu 2006 r.) i przez trzy najbliższe lata przewiduje się jego wzrost o 11%.

Wniosek Komisji

Głównym celem wniosku Komisji jest umożliwienie liniom lotniczym i KSR swobodnych negocjacji w sprawie warunków dystrybucji usług lotniczych. Systemy powinny być konkurencyjne cenowo i w odniesieniu do jakości usług. We wniosku tym przyznaje się jednak, że wskazane jest zachowanie równowagi między koniecznością zwiększenia konkurencji i zapewnienia podstawowych zabezpieczeń. Podczas konsultacji zainteresowane strony wyjaśniły, że wciąż potrzebne są pewne przepisy zabezpieczające, służące przede wszystkim zapewnieniu uczciwej konkurencji w przypadku przewoźników macierzystych, bezstronności wykazów KSR oraz ochrony danych osobowych.

Wniosek Komisji pozostaje niezmieniony w odniesieniu do definicji przewoźnika macierzystego, pozostawiając podwójny test prawa własności i rzeczywistą kontrolę. Wniosek Komisji upraszcza przepisy w zakresie KSR, w szczególności dotyczące wynikających z umów stosunków z przewoźnikami lotniczymi, pozwalając na większą swobodę negocjowania oferty taryfowej i jej zawartości. W odniesieniu do taśm magnetycznych z danymi marketingowym (MIDT) Komisja proponuje jednak zmianę obecnego kodeksu. Uniemożliwiając identyfikację biura podróży w ramach tego systemu, Komisja chce zapobiec ewentualnym naciskom ze strony przewoźników lotniczych wobec biur podróży i w stosunku do ich metod dystrybucji.

Główne zagadnienia wniosku

Przepisy dotyczące przewoźników macierzystych

W ostatnich latach linie lotnicze wyzbyły się udziałów w KSR. Wyjątkiem pozostaje Amadeus należący do trzech linii lotniczych będących udziałowcami mniejszościowymi: Air France, Iberii i Lufthansy(1). Nie jest jasne jak wielki strategiczny wpływ mają one w związku z posiadanymi udziałami, wiadomo jednak, że konieczne są zabezpieczenia przeciwko potencjalnym nadużyciom. Ich brak umożliwiłby KSR faworyzowanie przewoźnika macierzystego w odniesieniu do zawartości oferty taryfowej, wywiązywania się z terminów itd. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą żaden KSR nie ma udziałów w liniach lotniczych.

Taśmy magnetyczne z danymi marketingowymi (MIDT)

MIDT zawierają przetworzone dane dotyczące rezerwacji, które KSR sprzedają przewoźnikom lotniczym. Dane zawarte na MIDT mogą znacząco pomóc w niektórych podstawowych operacjach dokonywanych przez linie lotnicze; w szczególności w sprzedaży i działaniach marketingowych, planowaniu sieci połączeń, ustanawianiu cen i zarządzaniu wpływami. Może to pomóc liniom lotniczym zrozumieć tendencje rynkowe i informacje dotyczące konkurencji. Alternatywne kanały dystrybucji rezerwacji spowodowały, że wartość tych danych stopniowo malała ze względu na fakt, że nie reprezentują one całego rynku. Podczas gdy większość operatorów KSR i linii lotniczych życzyłaby sobie utrzymania dostępności identyfikacji biur podróży poprzez MIDT, biura podróży żądają usunięcia tych danych z MIDT ze względu na możliwość wywierania na nie presji przez linie lotnicze chcące ograniczenia rezerwacji dokonywanych u konkurencyjnych linii lotniczych.

Wykaz

Wykaz umieszczony jest na ekranie używanym przez biura podróży w celu zamawiania informacji od KSR. Program ten jest zwykle udostępniany biurom podróży przez KSR w ramach umowy biznesowej. Istotne jest, by informacje dostarczane przez KSR biurom podróży były bezstronne i uczciwe(2).

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca jest zdania, że cel Komisji polegający na umożliwieniu liniom lotniczym i KSR negocjowania oferty taryfowej i jej zawartości jest słuszny. Obecnie brak konkurencji prowadzi do wyższych opłat za rezerwacje w ramach KSR. Po wprowadzeniu zmian KSR musiałyby bardziej ze sobą konkurować o zaangażowanie linii lotniczych poprzez obniżanie opłat za rezerwacje i lepszą jakość usług(3). Sprawozdawca gorąco pragnie, by ten główny cel pozostał zachowany w istniejącej formie.

Wniosek Komisji przewiduje również odpowiednią ochronę danych osobowych, chociaż poprawki do tekstu Komisji przedłożone przez sprawozdawcę wzmacniają bezpieczeństwo prawne.

Niektóre elementy wniosku Komisji nie są jednak satysfakcjonujące. Definicja przewoźnika macierzystego (art. 2g) jest myląca. Dochodzenie przeprowadzone niedawno przez DG ds. Konkurencji dowiodło, że Lufthansy nie można uznać za przewoźnika macierzystego systemu Amadeus(4). Air France, Iberia i Lufthansa nie uważają się obecnie za przewoźników macierzystych. Reasumując, każdy z przewoźników twierdzi, że w tym kontekście można jedynie mówić o inwestycjach finansowych.

By odpowiedzieć na kontrowersyjne pytanie, dlaczego linie lotnicze miałyby woleć status przewoźnika macierzystego mimo wynikających z kodeksu postępowania obciążeń, należy zauważyć, że podczas gdy w przeszłości można było uzasadnić udział linii lotniczych w kapitale KSR ich chęcią promowania nowego wydajnego kanału przekazywania danych na rynek, dziś nie ma już na to uzasadnienia. Sytuacja zmieniła się, a z czasem KSR coraz częściej zaczęły stawać się niezależnymi podmiotami w wyniku wyzbywania się w nich udziałów.

Uzasadniony jest zatem wniosek, że korzyści, jakich linie lotnicze oczekują z udziałów w KSR mają więcej wspólnego z zyskami w kontekście konkurencji (tzn. preferencyjnymi warunkami lub ryzykiem dyskryminacji) i strategii niż z samymi kosztami. Ryzyko nadużyć jest szczególnie wysokie w przypadku udziałów danych dominujących linii lotniczych w dominującym KSR (np. jak w przypadku rynku francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego)(5).

Sprawozdawca jest zdania, że kwestię tę należy wyjaśnić, a zakres definicji zawęzić. Chociaż z reguły większa liczba udziałów ułatwia uzyskanie preferencyjnych warunków, trudno byłoby wyznaczyć próg, po przekroczeniu którego można podejrzewać niebezpieczeństwo dyskryminacji(6).

Mając na uwadze powyższe, sprawozdawca radzi Komisji nie wprowadzać zakazu albo progu udziału linii lotniczych w kapitale KSR, a raczej ustanowić zdecydowany warunek zgodności z art. 10 w przypadku każdej inwestycji kapitałowej linii lotniczych w KSR. Oznacza to, że przewoźnicy macierzyści danego KSR zobowiązani są przekazywać innym KSR takie same informacje w zakresie taryf przewozowych, jakie przekazują swojemu własnemu KSR. W ten sposób wprowadza się zabezpieczenia przeciwko dyskryminacji i nadużywaniu dominującej pozycji rynkowej przewoźników macierzystych w stosunku do przewoźników lotniczych lub kolejowych, którzy nie posiadają udziałów w KSR.

W odniesieniu do MIDT (art. 7) sprawozdawca proponuje kompromis pozwalający na identyfikację biura podróży poprzez MIDT w przypadku istnienia umowy między biurem podróży a KSR. Sprawozdawca wnioskuje o ustanowienie systemu rekompensat, w ramach którego biuro podróży otrzymuje wynagrodzenie w zamian za identyfikację.

Przy rozpatrywaniu powyższych wniosków należy wziąć pod uwagę, że w przedmiotowy sektor angażuje się szereg stron, przede wszystkim przewoźników lotniczych lub kolejowych, komputerowych systemów rezerwacji, biur podróży i konsumentów. Jako że Komisja nie przedstawiła wyników oceny wpływu w zakresie MIDT, wprowadzane zmiany powinny obejmować wszystkie elementy dystrybucji w zakresie podróży. Jakakolwiek decyzja w sprawie uregulowania prawnego jednego elementu dystrybucji musi uwzględniać znaczenie dla pozostałych składowych i wpływ na nie. Na przykład proponowane przez Komisję ograniczenie identyfikacji biur podróży poprzez MIDT może spowodować powstanie monopolu podobnego systemu danych marketingowych linii lotniczych o nazwie IATA PaxIs.

Przepisy dotyczące wykazu wprowadzono przede wszystkim w trosce o interes konsumentów. Kryteria wykorzystywane do ustalania porządku wyświetlania muszą być sprawiedliwe, a ich celem ma być pomoc biurom podróży w zapewnieniu konsumentom możliwie najjaśniejszego wyboru opcji podróży. Postanowienia te można uznać za dodatkowe zabezpieczenia przed nadużyciami. Sprawozdawca widzi w powyższym szansę opracowania przez KSR bardziej przyjaznych dla użytkowników i bardziej szczegółowych opcji wyszukiwania. Wreszcie wprowadzenie przepisów dotyczących audytu przewoźników macierzystych służy zwiększeniu przejrzystości w tym sektorze.

ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, on behalf Amadeus

APCO, on behalf Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields

ABTA

BEUC

* Non exhaustive list

(1)

Udziały linii lotniczych w systemie Amadeus: Air France 23%, Iberia 11%, Lufthansa 11%, BC Partners i Cinven 53%, (Ocena wpływu przeprowadzona przez KE - DG TREN, SEC(2007)1496)

(2)

Główny wykaz jest pierwszym ekranem, który widzi pracownik biura podróży, nie należy jednak przeceniać jego znaczenia, ponieważ w większości przypadków pracownicy biura podróży prowadzą bardziej zaawansowane wyszukiwanie przy pomocy ekranów pobocznych.

(3)

Swoboda negocjacji zwykle prowadzi do wykupienia przez przewoźników lotniczych tzw. pełnych programów, w ramach których wszystkie połączenia są obsługiwane przez dany KSR w zamian za obniżenie opłat za rezerwacje – informacje Komisji, marzec 2008 r.

(4)

Analizując sprawę kontroli nad połączeniem M. 3717 z dnia 16 marca 2005 r., DG ds. Konkurencji wykazała, że Amadeus pozostaje jedynie pod wspólną kontrolą BC Partners i Cinven Ltd.

(5)

. Zob. rozszerzona notatka w sprawie rewizji kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (KSR), Parlament Europejski, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, str. 15.

(6)

W jednej ze wczesnych spraw (BAT/Reynolds przeciwko Komisji – orzeczenie 17.11.1987, sprawa 142 i 156/1984) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że „chociaż nabycie przez przedsiębiorstwo udziałów konkurencji nie stanowi samo w sobie postępowania naruszającego zasady konkurencji, może jednak służyć jako narzędzie wpływu na decyzje handlowe przedmiotowego przedsiębiorstwa, jednocześnie ograniczając lub zaburzając konkurencję na rynku (…). Jest to w szczególności prawdą, kiedy poprzez nabycie udziałów lub poprzez dodatkowe klauzule umowy inwestor zyskuje prawną lub rzeczywistą kontrolę nad decyzjami handlowymi przedsiębiorstwa lub kiedy umowa przewiduje współpracę handlową między przedsiębiorstwami albo owocuje utworzeniem struktury mogącej służyć do tego rodzaju współpracy” (ust. 37 – podkreślenie własne). zob. str. 14, idem. zob. str. 14, idem.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (27.5.2008)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji

(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Wolfgang Bulfon

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (w skrócie KSR) dotyczy dokonywania przez agencje turystyczne rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych za pomocą KSR. Od momentu wejścia w życie w 1989 r. rozporządzenie było dwukrotnie poddawane przeglądowi (w 1993 i 1999 r.). Zbliżający się trzeci przegląd ma na celu wzmocnienie konkurencji między KSR poprzez częściową liberalizację kodeksu postępowania.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje, że przegląd obecnego kodeksu postępowania dla KSR mógłby prowadzić do zwiększenia elastyczności i poprawy oferty. Jednak istnieją również obawy, że ze względu na obecną strukturę europejskiego rynku lotniczego, na którym krajowe linie lotnicze posiadają uprzywilejowaną pozycję dzięki swojej dominacji na rodzimych rynkach krajowych, mogłoby dojść do dalszego poszerzenia dominującej pozycji na rynku.

Wskutek wzajemnych powiązań między liniami lotniczymi, KSR i biurami podróży, w przypadku występowania podmiotów dominujących na rynku, niezależne agencje turystyczne będą w przyszłości zmuszone uczestniczyć w określonym komputerowym systemie rezerwacji, by uzyskać informacje o pełnej ofercie taryfowej i dostępności określonych linii lotniczych.

Liberalizacja kodeksu postępowania oznacza nie tylko wzmocnienie konkurencji, lecz także zwiększenie fragmentaryzacji względnie rozbicia informacji o taryfach lub dostępności, która jest już dziś wprowadzana poprzez alternatywne kanały dystrybucji linii lotniczych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej obawia się przede wszystkim, że pogorszy się pozycja konkurencyjna małych i średnich agencji turystycznych, gdyż nie dysponują one wystarczającymi środkami pozwalającymi im na zawarcie umów z kilkoma KSR i że w przeciwnym razie będą one musiały korzystać z bezpośrednich kanałów dystrybucji linii lotniczych, aby uzyskać dostęp do wszystkich ofert. Może to stopniowo doprowadzić do wzrostu cen dla końcowego konsumenta.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera środki przewidziane w art. 10, mające na celu zobowiązanie macierzystych przewoźników do dostarczania wszystkim operatorom KSR takich samych informacji o taryfach i dostępności („pełna zawartość oferty”), również tym, z którymi nie zawarli umowy.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej w pełni popiera propozycję Komisji dotyczącą skreślenia możliwości identyfikowania agencji turystycznych na taśmach magnetycznych z danymi marketingowymi (MIDT) na podstawie kodu identyfikacyjnego IATA.

Sprawozdawca w dalszym ciągu domaga się, aby struktura cenowa każdego odcinka lotów oferowanego w KSR gwarantowała jak największą przejrzystość, wykazując wszystkie podatki, opłaty i koszty należne przedsiębiorstwu transportowemu. Naliczanie dopłat do rezerwacji w KSR z mocą wsteczną jest niedopuszczalne.

W kwestii tzw. „macierzystych przewoźników” sprawozdawca domaga się, aby wszelkie bezpośrednie lub pośrednie uczestnictwo przewoźnika lotniczego lub kolejowego w KSR prowadziło do zaklasyfikowania go jako „macierzystego przewoźnika”. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że wszelkie stosunki własnościowe w KSR wiążą się z wywieraniem pewnego wpływu. W celu stworzenia warunków uczciwej konkurencji wszyscy przewoźnicy lotniczy powinni wycofać swoje udziały w KSR.

Każdy przewoźnik lotniczy i kolejowy, który woli zachować udział w KSR, podlega przepisom, o których mowa w art. 3a).

W oparciu o art. 17 wniosku Komisji sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje okresowe przeglądy zastosowania rozporządzenia, które powinny mieć miejsce 3 razy w ciągu 5 lat od jego wejścia w życie. Przegląd będzie w szczególności koncentrował się na skuteczności rozporządzenia w zakresie zapewnienia niedyskryminacji i uczciwej konkurencji na rynku usług KSR oraz ocenie jego wpływu na interesy konsumentów.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Komisja Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka       1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9a) Zgodnie z rozporządzeniem (…) w sprawie wspólnych zasad wykonywania usług transportu lotniczego na terenie Wspólnoty przewoźnicy lotniczy muszą podawać do publicznej wiadomości swoje ceny lotów jako kwoty łączne zawierające wszelkie należne podatki, należności, dopłaty i opłaty, które są niemożliwe do uniknięcia i przewidywalne. Wykazy KSR powinny podawać informacje o cenach lotów łącznie z tymi samymi kategoriami cen, tak aby biura podróży mogły przekazywać te informacje swoim klientom.

Uzasadnienie

Konsumenci muszą dysponować dokładnymi informacjami dotyczącymi cen i w związku z tym konieczne jest, by wszystkie podmioty (przewoźnicy lotniczy, posiadacze KSR i biura podróży) obowiązywała przejrzystość w odniesieniu do części składowych cen. Jest to w pełni zgodne z pracami nad rozporządzeniem w sprawie wspólnych zasad wykonywania usług transportu lotniczego (trwające przekształcenie).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) Komisja powinna regularnie kontrolować stosowanie przedmiotowego rozporządzenia, a zwłaszcza jego skuteczność w zapobieganiu stosowania praktyk antykonkurencyjnych i dyskryminacyjnych na rynku dystrybucji usług podróży za pośrednictwem KSR, w szczególności w przypadku przewoźników mających bliskie powiązania ze sprzedawcami korzystającymi z systemu.

Uzasadnienie

Nie kwestionując wyników analizy wpływu na przewoźników macierzystych, Komisja musi pozostać czujna i dopilnować zapobiegania praktykom antykonkurencyjnym.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Niniejsze rozporządzenie nie narusza stosowania przepisów art. 81 i 82 Traktatu.

(12) Niniejsze rozporządzenie nie narusza stosowania przepisów art. 81 i 82 Traktatu. Niniejsze rozporządzenie uzupełnia ogólne zasady konkurencji, które w pełni obowiązują w takich przypadkach naruszenia wspomnianych zasad, jak nieprzestrzeganie zakazu zawierania porozumień kartelowych lub wykorzystywanie dominującej pozycji.

Uzasadnienie

Odnośny kodeks postępowania ma na celu przyczynienie się do stworzenia uczciwych i bezstronnych warunków dla przewoźników lotniczych w komputerowych systemach rezerwacji. Nie jest to jednak oddzielny tekst. Uzupełnia postanowienia art.81 i 82.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 − litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) „przewoźnik macierzysty” oznacza przewoźnika lotniczego lub kolejowego, który bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi, jest właścicielem sprzedawcy systemu lub sprawuje nad nim skuteczną kontrolę, oraz każdego przewoźnika lotniczego lub kolejowego, którego jest właścicielem lub nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

(g) „przewoźnik macierzysty” oznacza przewoźnika lotniczego lub kolejowego, który bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi,

 

- posiada co najmniej jeden udział w kapitale lub jest uprawniony do mianowania kadry kierowniczej lub członków zarządu, rady nadzorczej bądź innego organu kierowniczego sprzedawcy systemu, a także

 

- i został uznany przez Komisję Europejską za sprawującego skuteczną kontrolę nad sprzedawcą systemu, oraz każdego przewoźnika lotniczego lub kolejowego, którego jest właścicielem lub nad którym sprawuje rzeczywistą kontrolę;

 

Komisja może w dowolnym czasie zwrócić się do przewoźnika lotniczego lub kolejowego posiadającego co najmniej jeden udział w kapitale sprzedawcy systemu o udzielenie wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do stwierdzenia, czy ma on status przewoźnika macierzystego;

Uzasadnienie

Definicja Komisji musi zostać uściślona. Nie istnieje określony próg, powyżej którego udział w kapitale KSR pociąga za sobą wyraźny wpływ na politykę handlową KSR. Należy zatem uwzględnić wszystkie linie mające udziały w kapitale KSR i pozostawić organom Komisji Europejskiej właściwym ds. konkurencji zadanie sprawdzenia, które z tych linii sprawują rzeczywistą kontrolę nad KSR.

Druga część poprawki wprowadza obowiązki dotyczące przejrzystości.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Sprzedawca systemu przewiduje wyświetlanie głównego(-ych) wykazu(-ów) dla każdej poszczególnej transakcji dokonywanej za pośrednictwem jego KSR i włącza do niego (nich) dane dostarczone przez przewoźników uczestniczących w sposób obiektywny, wyczerpujący, niedyskryminacyjny i bezstronny. Kryteria wykorzystywane do ustalania porządku wyświetlania nie opierają na jakimkolwiek czynniku bezpośrednio lub pośrednio odnoszącym się do tożsamości przewoźnika i są stosowane w sposób niedyskryminujący żadnego z przewoźników uczestniczących. Główny(-e) wykaz(-y) są zgodne z zasadami określonymi w załączniku I.

1. Sprzedawca systemu przewiduje wyświetlanie głównego(-ych) wykazu(-ów) dla każdej poszczególnej transakcji dokonywanej za pośrednictwem jego KSR i włącza do niego (nich) dane dostarczone przez przewoźników uczestniczących w sposób obiektywny, przejrzysty, wyczerpujący, niedyskryminacyjny i bezstronny. Kryteria wykorzystywane do ustalania porządku wyświetlania nie opierają na jakimkolwiek czynniku bezpośrednio lub pośrednio odnoszącym się do tożsamości przewoźnika i są stosowane w sposób niedyskryminujący żadnego z przewoźników uczestniczących. Główny(-e) wykaz(-y) są zgodne z zasadami określonymi w załączniku I.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W przypadku informacji dostarczanej konsumentowi z KSR abonent podaje konsumentowi ostateczną cenę należną za usługę przewozu obejmującą wszystkie dodatkowe koszty i opłaty przez niego naliczane.

Uzasadnienie

Środek ten zwiększa przejrzystość ceny dla konsumenta. Dotyczy zarówno biur podróży typu on-line, jak i off-line. Stanowi uzupełnienie dla zobowiązań do zachowania przejrzystości cen, zawartych w przyjętym niedawno rozporządzeniu w sprawie realizacji usług transportu lotniczego (zmieniony „trzeci pakiet lotniczy”), które wymaga tego samego od linii lotniczych.

Poprawka       7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 − litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku korzystania z urządzeń dystrybucyjnych przez abonenta mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować tego abonenta.

(b) przewoźnicy uczestniczący nie wykorzystują takich danych do wywierania niepożądanego wpływu na wybór abonenta.

Poprawka       8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli Komisja, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi, stwierdzi naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, może w drodze decyzji nakazać zainteresowanym przedsiębiorstwom lub stowarzyszeniom przedsiębiorstw, by zaprzestały naruszenia.

Jeżeli Komisja, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi, stwierdzi naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, może w drodze decyzji nakazać zainteresowanym przedsiębiorstwom lub stowarzyszeniom przedsiębiorstw, by zaprzestały naruszenia. Dochodzenia dotyczące potencjalnego naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia w pełni uwzględniają wyniki ewentualnego śledztwa przeprowadzonego w oparciu o art. 81 i 82 traktatu.

Uzasadnienie

Kodeks postępowania KSR nie zastępuje istniejących przepisów w dziedzinie konkurencji, które w pełni obowiązują, ale je uzupełnia.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu wypełniania obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, występując ze zwykłym żądaniem informacji lub w drodze decyzji.

W celu wypełniania obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może – występując ze zwykłym żądaniem informacji lub w drodze decyzji – zwrócić się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, w tym o przedstawienie wyników szczegółowych audytów, zwłaszcza w kwestiach objętych art. 4, 7 i 11 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Komisja Europejska musi posiadać szerokie uprawnienia, aby czuwać nad odpowiednim stosowaniem tego kodeksu postępowania.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 − ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przeprowadza regularne kontrole stosowania niniejszego rozporządzenia, wykorzystując w razie konieczności szczegółowe audyty przewidziane w art. 13. Sprawdza ona w szczególności skuteczność rozporządzenia w zapewnianiu niedyskryminacji i uczciwej konkurencji na rynku usług KSR.

Poprawka       11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1. Na życzenie abonenta w wykazie głównym opcje podróży są uszeregowane albo według wysokości taryf albo w następującym porządku:

 

(a) opcje podróży bezpośredniej, uszeregowane według godziny odjazdu;

 

(b) wszystkie inne opcje podróży uszeregowane według całkowitego czasu trwania podróży.

Uzasadnienie

Należy pozostawić abonentowi możliwość wyboru.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I − punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Należy wyraźnie wskazać loty z międzylądowaniami.

4. Należy wyraźnie wskazać loty z międzylądowaniami i określić czas trwania międzylądowań.

Uzasadnienie

Tak aby konsument mógł dokonać najlepszego dla siebie wyboru.

PROCEDURA

Tytul

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji

Odsyłacze

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Data przyjęcia

27.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (6.5.2008)

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji

(COM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Philip Bradbourn

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b). Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności KSR wyłącznie w celu dokonywania rezerwacji lub wystawiania biletów na produkty transportowe. Właściwe organy policyjne państw członkowskich lub państw trzecich nie mają prawa dostępu do danych osobowych znajdujących się w KSR.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku korzystania z urządzeń dystrybucyjnych przez abonenta mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować tego abonenta.

b) jeżeli dane te uzyskano w wyniku korzystania z urządzeń dystrybucyjnych przez abonenta mającego siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, nie mogą one zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować tego abonenta, zgodnie z odpowiednim, stosowanym w państwach członkowskich i UE prawem w zakresie ochrony danych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku danych szczególnej kategorii, o których jest mowa w art. 8 dyrektywy 95/46/WE, dane te mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku danych szczególnej kategorii, o których jest mowa w art. 8 dyrektywy 95/46/WE, dane te mogą być przetwarzane tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej i świadomej zgody na ich przetwarzanie.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Informacja, którą administruje sprzedawca systemu, dotycząca możliwej do zidentyfikowania poszczególnej rezerwacji, jest zapisywana w pamięci autonomicznej (offline) w terminie 72 godzin liczonych od zakończenia ostatniego etapu poszczególnej rezerwacji i usuwana w terminie trzech lat. Dostęp do tych danych jest dozwolony tylko w przypadku sporów dotyczących faktur.

4. Informacja, którą administruje sprzedawca systemu, dotycząca możliwej do zidentyfikowania poszczególnej rezerwacji, jest zapisywana w pamięci autonomicznej (offline) w terminie 72 godzin liczonych od zakończenia podróży odnoszącej się do poszczególnej rezerwacji i usuwana w terminie trzech lat. Dostęp do tych danych jest dozwolony tylko w przypadku sporów dotyczących faktur.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Udostępniane przez KSR dane dotyczące marketingu, rezerwacji i sprzedaży nie mogą zawierać żadnych informacji pozwalających, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować osoby fizyczne albo organizacje lub spółki, w imieniu których mogą działać te osoby.

skreślony

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a. Zastosowanie mają przepisy dyrektywy 95/46/WE dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych; mogą one zostać uzupełnione szczegółowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa danych ustanowionymi dla danych przetwarzanych przez KSR. Przyjmowane są zatem odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania, że poszczególne typy danych zawartych w KSR są przetwarzane oddzielnie, zgodnie z ich różnymi funkcjami.

Uzasadnienie

KSR może spełniać funkcje globalnego interfejsu dla linii lotniczych, ale także usługodawcy w przypadku konkretnej linii lotniczej. Należy w związku z tym przyjąć szczególne środki bezpieczeństwa w celu wyraźnego podzielenia danych według ich różnych funkcji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu wypełniania obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, występując ze zwykłym żądaniem informacji lub w drodze decyzji.

W celu wypełniania obowiązków wyznaczonych niniejszym rozporządzeniem Komisja może zwrócić się do przedsiębiorstw lub stowarzyszeń przedsiębiorstw o dostarczenie wszelkich koniecznych informacji, występując ze zwykłym żądaniem informacji lub w drodze decyzji, w szczególności w kwestiach objętych art. 4, 7 i 11, ale podlegających najsurowszym wymogom w zakresie ochrony danych, które mają zastosowanie w danym państwie członkowskim (danych państwach członkowskich).

PROCEDURA

Tytuł

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji

Odsyłacze

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Data przyjęcia

6.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emine Bozkurt, Jas Gawronski


PROCEDURA

Tytuł

Kodeks postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji

Odsyłacze

COM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Data przedstawienia w PE

15.11.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

29.11.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Data przyjęcia

29.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott

Data złożenia

10.6.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności