SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov

10.6.2008 - (KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Timothy Kirkhope

Postup : 2007/0243(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0248/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov

(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0709),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 71 a 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0418/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6‑0248/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a) Keďže je potrebné vytvoriť skutočnú hospodársku súťaž medzi zúčastnenými dopravcami a materskými dopravcami a zabezpečiť dodržiavanie zásady nediskriminácie medzi leteckými dopravcami bez ohľadu na ich účasť na PRS;

Odôvodnenie

Úlohou kódexu by malo byť posilniť hospodársku súťaž a zároveň brániť diskriminácii leteckých spoločností v PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b) Na zabezpečenie transparentných a porovnateľných podmienok hospodárskej súťaže na trhu by materskí dopravcovia mali podliehať osobitným pravidlám v prípade, ak sú kapitálovými investormi v PRS;

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že pre materských dopravcov by mali platiť ďalšie pravidlá, napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 10, aby sa zabránilo skresleniam trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c) Malo by sa ustanoviť použitie práva a postupov hospodárskej súťaže ES, aby bolo možné zabrániť akémukoľvek zneužitiu dominantného postavenia zo strany jedného alebo viacerých materských dopravcov;

Odôvodnenie

Mal by sa posilniť odkaz na všeobecné pravidlá hospodárskej súťaže. Kódex správania ich dopĺňa, ale nenahrádza ich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6) Dodávatelia systému by mali jasne oddeľovať systémy PRS od akýchkoľvek iných interných rezervačných systémov leteckých spoločností a mali by sa vyhýbať rezervácii distribučných zariadení pre svojich materských dopravcov s cieľom zabrániť tomu, aby ich materský dopravca mohol mať privilegovaný prístup k systému PRS.

6) Dodávatelia systému by mali jasne oddeľovať systémy PRS od akýchkoľvek iných interných alebo iných rezervačných systémov leteckých spoločností a mali by sa vyhýbať rezervácii distribučných zariadení pre svojich materských dopravcov s cieľom zabrániť tomu, aby ich materský dopravca mohol mať privilegovaný prístup k systému PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a) Použitie nestranného zobrazenia zvýši transparentnosť dopravných produktov a služieb, ktoré zúčastnení prepravcovia ponúkajú, a posilní dôveru spotrebiteľov;

Odôvodnenie

Hodnotiace kritériá musia byť spravodlivé a ich cieľom musí byť pomôcť cestovnej kancelárii pri tom, aby bol pre spotrebiteľa výber možností čo najtransparentnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8) Dodávatelia systému by mali zabezpečiť, aby marketingové údaje PRS boli bez diskriminácie k dispozícii pre všetkých zúčastnených dopravcov a aby poskytovatelia dopravy nemohli využívať tieto údaje na neoprávnené ovplyvňovanie voľby cestovného agenta.

8) Dodávatelia systému by mali zabezpečiť, aby marketingové údaje PRS boli bez diskriminácie k dispozícii pre všetkých zúčastnených dopravcov a aby poskytovatelia dopravy nemohli využívať tieto údaje na neoprávnené ovplyvňovanie voľby cestovného agenta alebo výberu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. Informácie o službách autobusovej dopravy pre produkty leteckej dopravy alebo o produktoch železničnej dopravy začlenených spolu s produktmi leteckej dopravy by sa v budúcnosti mali uvádzať v hlavnom zobrazení PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9b. PRS by v budúcnosti mali obsahovať ľahko zrozumiteľné informácie o emisiách CO2 a o spotrebe paliva počas letu. Tieto by mohli by byť zobrazené v podobe údajov o priemernej spotrebe na osobu/litre/100 km a o priemerných emisiách CO2 na osobu/g/km a mohli by sa porovnávať s údajmi o najlepších alternatívnych vlakových/autobusových spojov v prípade ciest kratších než päť hodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje na počítačové rezervačné systémy (ďalej PRS), pokiaľ zahŕňajú produkty leteckej dopravy ponúkané na využitie alebo používané na území Spoločenstva.

Toto nariadenie sa vzťahuje na počítačové rezervačné systémy (ďalej PRS), pokiaľ zahŕňajú produkty leteckej dopravy ponúkané na využitie alebo používané v Spoločenstve.

Odôvodnenie

K službám železničnej dopravy by sa malo pristupovať rovnako ako k službám leteckej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na produkty železničnej dopravy, ktoré sú spolu s produktmi leteckej dopravy začlenené do hlavného zobrazenia PRS.

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na produkty železničnej dopravy, ktoré sú spolu s produktmi leteckej dopravy začlenené do hlavného zobrazenia PRS, ak sú ponúkané na využitie alebo využívané na území Spoločenstva.

Odôvodnenie

K službám železničnej dopravy by sa malo pristupovať rovnako ako k službám leteckej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „počítačový rezervačný systém“ znamená počítačový systém, ktorý obsahuje informácie okrem iného o letových poriadkoch, dostupnosti, cestovnom a súvisiacich službách viac ako jedného leteckého dopravcu, so zariadeniami, cez ktoré sa môžu robiť rezervácie alebo vystavovať lístky alebo bez týchto zariadení, v rozsahu v akom sú niektoré alebo všetky tieto služby sprístupnené predplatiteľom;

d) „počítačový rezervačný systém“ je počítačový systém, ktorý obsahuje informácie okrem iného o letových poriadkoch, dostupnosti a cestovnom viac ako jedného leteckého dopravcu, so zariadeniami na rezervovanie alebo vystavovanie lístkov alebo bez týchto zariadení, v rozsahu v akom sú niektoré alebo všetky tieto služby sprístupnené predplatiteľom;

Odôvodnenie

Súčasné znenie je nepresné, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu PRS a súvisiace služby, ktoré majú užívatelia k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) „materský dopravca“ znamená akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorý priamo alebo nepriamo, sám alebo spoločne s inými vlastní alebo účinne kontroluje dodávateľa systému, ako aj akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorého vlastní alebo účinne kontroluje;

(g) „materský dopravca“ znamená akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorý priamo alebo nepriamo, sám alebo spoločne s inými kontroluje alebo sa zúčastňuje kapitálu, alebo účinne kontroluje alebo má zákonné právo menovať ktoréhokoľvek výkonného alebo iného člena správnej rady, dozornej rady alebo iného riadiaceho orgánu predajcu systému, ako aj akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorého vlastní alebo kontroluje;

Odôvodnenie

Definícia by sa mala objasniť a rozšíriť, aby sa zabezpečilo zohľadnenie vplyvu dopravcov s kapitálovou účasťou v predajcoch systému. Možno správne konštatovať, že výhody, ktoré letecké spoločnosti čakávajú od vlastníctva PRS, sa týkajú skôr konkurenčných ziskov než nákladov. Riziko zneužitia je mimoriadne vysoké v prípade, ak je dominantná letecká spoločnosť účastníkom dominantného PRS. Nebolo by jednoduché určiť hranicu, nad ktorou sa dá predpokladať riziko diskriminácie. Materskí dopravcovia by nemali mať nekalý vplyv na poskytovateľa PRS. Na zabezpečenie spravodlivosti a transparentnosti sú preto potrebné prísnejšie pravidlá týkajúce sa materských dopravcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) účasť na kapitále predajcu systému znamená kombináciu čisto hospodárskej hodnoty investície leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy do predajcu systému spojenú s  hodnotou vlastníckych práv predmetného leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy v predajcovi systému.

Odôvodnenie

Jednoduchá ekonomická investícia do PRS by nemala znamenať, že letecký dopravca alebo prevádzkovateľ železničnej dopravy je „materský dopravca“. Ib v prípade, ak je investícia spojená s akvizíciou vlastníckych práv, sa letecký dopravca alebo železničný prevádzkovateľ považuje za „materského dopravcu“, čo vedie k súladu s článkom 10. Toto znamená, že prípady náhodného investovania, ktorými nevzniká možnosť ovplyvňovať predajcu systému, sa nezohľadňujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) „účinná kontrola“ znamená vzťah založený na právnom základe, zmluvách alebo iných nástrojoch, ktoré buď samostatne, alebo spoločne a so zreteľom na skutočnosti alebo dotknuté právo, umožňujú priamo alebo nepriamo vykonávať rozhodujúci vplyv na podnik, najmä:

h) „ kontrola“ znamená vzťah založený na právnom základe, zmluvách alebo iných nástrojoch, ktoré buď samostatne alebo v kombinácii a so zreteľom na skutočnosti alebo dotknuté právo, umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na podnik, najmä:

i) právo použiť všetky aktíva podniku alebo ich časť;

i) vlastníctvo všetkých aktív podniku alebo ich časti alebo právo ich použitia ;

ii) práva alebo zmluvy, ktoré umožňujú rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodnutia orgánov podniku, alebo inak umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na riadenie obchodnej činnosti podniku;

ii) ii) práva alebo zmluvy, ktoré umožňujú rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodnutia orgánov podniku

Odôvodnenie

Tento PDN zdôrazňuje súbežnosť kódexu správania a politiky hospodárskej súťaže. Použitím rovnakých definícií ako v nariadení o fúziách je možné zabezpečiť, aby sa na hodnotenie kontroly používali rovnaké hodnotiace kritériá.

Keďže sú už overené skúsenosťami z kontroly fúzií, ich uplatňovanie na PRS je bezproblémové, najmä keďže jestvujú uznávané usmernenia na hodnotenie kontrolných štruktúr politiky hospodárskej súťaže.

Menšinové vlastníctva aj v prípade veľmi malého vlastníckeho podielu môžu poskytnúť štatút „materského dopravcu“, ak so sebou prinášajú vplyv na strategické rozhodnutia PRS. Tento prípade nastane, ak má letecký dopravca možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv v PRS v tom zmysle, že má právomoc blokovať opatrenia určujúce strategické komerčné správanie PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) nepripojí neprimerané podmienky ku ktorejkoľvek zmluve so zúčastneným dopravcom ani nebude vyžadovať akceptovanie dodatočných podmienok, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklosti nemajú žiadne spojenie s účasťou v jeho PRS;

a) nepripojí diskriminačné podmienky ku ktorejkoľvek zmluve so zúčastneným dopravcom ani nebude vyžadovať akceptovanie dodatočných podmienok, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklosti nemajú žiadne spojenie s účasťou v jeho PRS;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je predísť možným nejasnostiam pri výklade pojmu „neprimeraný“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) nebude podmieňovať účasť v jeho PRS neúčasťou zúčastneného dopravcu v inom systéme v tej istej dobe.

b) nebude podmieňovať účasť v jeho PRS neúčasťou zúčastneného dopravcu v inom systéme v tej istej dobe alebo tým, že zúčastnený dopravca nesmie využívať alternatívne rezervačné systémy ako napríklad vlastný internetový rezervačný systém alebo call centrá.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zabrániť tomu, aby PRS obišiel slobodu vyjednávania leteckého dopravcu tým, že úplne zamietne účasť leteckého dopravcu v jeho systéme v prípade, ak neobmedzí používanie iných rezervačných kanálov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Existencia a rozsah priamej alebo nepriamej kapitálovej účasti a kontrola, ktorá vyplýva z účasti leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy na predajcovi systému alebo z účasti predajcu systému na leteckom dopravcovi alebo prevádzkovateľovi železničnej dopravy, sa uverejňuje.

Odôvodnenie

Na účely uplatňovania ustanovení uvedených v článkoch 3 a 10 a z dôvodov transparentnosti vzťahov medzi predajcami systému a leteckými dopravcami by sa tieto informácie mali uverejňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dodávateľ systému si nevyhradí žiadne špecifické postupy naplňovania a/alebo spracovávania, alebo akékoľvek iné distribučné zariadenie pre jedného alebo viacerých jeho materských dopravcov.

1. Predajca systému si nevyhradí žiadne špecifické postupy naplňovania a/alebo spracovávania, alebo akékoľvek iné distribučné zariadenie alebo akékoľvek ich zmeny pre jedného alebo viacerých zúčastnených dopravcov vrátane jeho materských dopravcov. Predajca systému poskytuje informácie o zmenách svojich distribučných systémov a postupov naplňovania a/alebo spracovávania všetkým zúčastneným dopravcom.

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa posilňuje zásada nediskriminácie leteckých dopravcov pokiaľ ide o distribučné zariadenia. Všetci leteckí dopravcovia by mali mať prístup k najnovším technickým zlepšeniam. Na zabezpečenie transparentnosti ohľadom dostupných systémov by PRS mali poskytovať informácie o nich všetkým dopravcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dodávateľ systému poskytne hlavné zobrazenie alebo zobrazenia pre každú jednotlivú transakciu cez jeho PRS a nestranným a vyčerpávajúcim spôsobom, bez diskriminácie alebo predpojatosti doň zahrnie údaje poskytnuté zúčastnenými dopravcami. Kritériá, ktoré sa použijú pre zoradenie, nesmú byť založené na akomkoľvek faktore vzťahujúcom sa priamo alebo nepriamo k totožnosti dopravcu a majú byť použité na nediskriminačnom základe voči každému zúčastnenému dopravcovi. V hlavnom zobrazení (zobrazeniach) sa dodržiavajú pravidlá stanovené v prílohe 1.

1. Predajca systému poskytuje hlavné zobrazenie alebo zobrazenia pre každú jednotlivú transakciu cez svoje PRS a nestranne a komplexne a bez diskriminácie, zaujatosti alebo zvýhodňovania doň zahŕňa údaje poskytnuté zúčastnenými dopravcami. Kritériá, ktoré sa použijú pre zoradenie, nesmú byť založené na žiadnom faktore týkajúcom sa priamo alebo nepriamo totožnosti dopravcu a uplatňujú sa nediskriminačne na každého zúčastneného dopravcu. Hlavné zobrazenie (zobrazenia) nesmie (nesmú) byť pre spotrebiteľa úmyselne zavádzajúce a, malo(mali) by byť ľahko prístupné a dodržiavať pravidlá stanovené v prílohe 1.

Odôvodnenie

Je potrebné uviesť aj problematiku zvýhodňovania, ktorá sa v pôvodnej verzii Komisie neuvádza. Pôvodné znenie je nepresné a mohlo by sa interpretovať viacerými spôsobmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade informácií poskytovaných PRS predplatiteľ použije neutrálne zobrazenie v súlade s odsekom 1, pokiaľ nie je požadované iné zobrazenie s cieľom splniť želanie spotrebiteľa.

2. V prípade informácií poskytovaných spotrebiteľovi predplatiteľ použije neutrálne zobrazenie v súlade s odsekom 1, pokiaľ nie je požadované iné zobrazenie s cieľom splniť želanie spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Treba objasniť pôvodný PDN spravodajcu. Nové znenie bráni nesprávnej interpretácii, podľa ktorej by predplatiteľ nesmel využívať informácie z iných zdrojov ako zobrazenia PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Lety, ktoré prevádzkujú leteckí dopravcovia podliehajúci zákazu vykonávania leteckej dopravy v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005, musia byť jasne označené v zobrazení.

Odôvodnenie

Týmto sa pomôže uplatňovaniu nariadenia 2111/2005 a najlepšie sa zabezpečia jeho ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Predajca systému zavedie do zobrazenia PRS špecifický symbol, prostredníctvom ktorého môžu užívatelia identifikovať informácie o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu v zmysle článku 11 nariadenia 2111/2005.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby užívatelia počítačového rezervačného systému (cestovné kancelárie a široká verejnosť) boli informovaní o letoch vykonávaných dopravcami na tzv. čiernom zozname EÚ v zmysle nariadenia 2111/2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Tento článok sa nebude uplatňovať na PRS používané leteckým dopravcom alebo prevádzkovateľom železničnej dopravy alebo skupinou leteckých dopravcov alebo prevádzkovateľov železničnej dopravy v ich vlastných priestoroch a predajných priestoroch, ktoré sú takto jasne označené.

3. Tento článok sa nevzťahuje na PRS používaný leteckým dopravcom alebo prevádzkovateľom železničnej dopravy alebo skupinou leteckých dopravcov alebo prevádzkovateľov železničnej dopravy v ich vlastných priestoroch, predajných priestoroch alebo na ich webových stránkach, ktoré sú takto jasne označené.

Odôvodnenie

Toto nie je vhodný rámec na riešenie problémov týkajúcich sa vlastných webových stránok dopravcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dodávateľ systému nepripojí ku žiadnej zmluve s predplatiteľom neprimerané podmienky, ktoré by mu bránili, aby si predplatil alebo využíval ktorýkoľvek iný systém alebo systémy a nebude vyžadovať akceptovanie dodatočných podmienok, ktoré nemajú žiadne spojenie s účasťou v jeho PRS ani mu neuloží žiadnu povinnosť akceptácie ponuky technického zariadenia alebo software.

1. Predajca systému nepripojí ku žiadnej zmluve s predplatiteľom diskriminačné podmienky, ktoré by mu bránili, aby si predplatil alebo využíval ktorýkoľvek iný systém alebo systémy a nebude vyžadovať akceptovanie dodatočných podmienok, ktoré nemajú žiadne spojenie s účasťou v jeho PRS ani mu neuloží žiadnu povinnosť akceptácie ponuky technického zariadenia alebo software.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je predísť možným nejasnostiam pri výklade pojmu „neprimeraný“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akékoľvek marketingové údaje, údaje o rezervácii a predaji budú prístupné dodávateľom systému za predpokladu, že:

1. Predajca systému sprístupní akékoľvek marketingové údaje, údaje o rezervácii a predaji budú prístupné za predpokladu, že sú takéto údaje ponúkané rovnako včas a na nediskriminačnom základe všetkým zúčastneným dopravcom vrátane materských dopravcov. Údaje môžu a na požiadanie musia zahŕňať všetkých zúčastnených dopravcov a/alebo predplatiteľov;

(a) sú takéto údaje ponúkané rovnako včas a na nediskriminačnom základe všetkým zúčastneným dopravcom vrátane materských dopravcov. Údaje môžu a na požiadanie musia zahŕňať všetkých zúčastnených dopravcov a/alebo predplatiteľov;

2. Zúčastnení dopravcovia nesmú využívať takéto údaje na nečestné ovplyvňovanie voľby predplatiteľa.

(b) keď takéto údaje vyplývajú z používania distribučných zariadení PRS predplatiteľom zriadeným na území Európskej únie, nesmú obsahovať žiadnu priamu alebo nepriamu identifikáciu tohto predplatiteľa.

3. keď takéto údaje vyplývajú z používania distribučných zariadení PRS predplatiteľom so sídlom v Spoločenstve, nesmú obsahovať žiadnu priamu alebo nepriamu identifikáciu tohto predplatiteľa, okrem prípadov, keď sa predplatiteľ dohodne s predajcom systému na podmienkach vhodného použitia takýchto údajov.

 

4. Všetky dohody medzi predplatiteľmi a predajcami systému o MIDT sa uverejňujú.

Odôvodnenie

Cestovné kancelárie by mali mať povolenie na slobodné rokovania o tom, či bude ich totožnosť zahrnutá do MIDT. V súčasnom nariadení neexistuje článok 7 písm. b) Článok 7 písm. b) podľa súčasného návrhu zníži transparentnosť trhu tým, že obmedzí trhové informácie, ktoré môžu PRS distribuovať. Trhové údaje bude navyše distribuovať IATA, ktorá nariadeniu nepodlieha. Článok 7 tak vytvára monopol IATA a zvýšenie nákladov na trhové údaje prinesie zvýšenie spotrebiteľských cien. Tento návrh bude chrániť cestovné kancelárie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Dohody medzi predplatiteľmi a predajcom systému o MIDT môžu obsahovať systém náhrad v prospech predplatiteľa.

Odôvodnenie

V dohodách medzi cestovnými kanceláriami a PRS o MIDT by mala existovať možnosť poskytovania náhrady vrátane finančnej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia monitoruje uplatňovanie diskriminačného alebo nerovnocenného zaobchádzania s leteckými dopravcami Spoločenstva predajcami systému v tretích krajinách.

 

Na žiadosť členského štátu alebo z vlastného podnetu Komisia vyšetruje možné prípady diskriminácie dopravcov EÚ v PRS tretích krajín. Ak sa zistí diskriminácia, Komisia pred prijatím rozhodnutia informuje členský štát a zainteresované strany a požiada ich od predloženie pripomienok okrem iného formou schôdze príslušných odborníkov z členských štátov.

Odôvodnenie

Otázku vyšetrovania diskriminačného alebo nerovnocenného zaobchádzania s leteckými dopravcami Spoločenstva predajcami systému v tretích krajinách by mala monitorovať Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Materský dopravca nesmie diskriminovať konkurujúci PRS tým, že mu na jeho žiadosť odmietne poskytnúť v rovnakom čase tie isté informácie o cestovných poriadkoch, cestovnom a dostupnosti týkajúce sa jeho vlastných dopravných produktov, ako aj informácie, ktoré poskytuje vlastnému PRS alebo odmietne distribuovať jeho dopravné produkty prostredníctvom iného PRS, alebo odmietne akceptovať, alebo potvrdiť časovo rovnakú rezerváciu vykonanú konkurujúcim PRS pre akékoľvek dopravné produkty, ktoré sú distribuované prostredníctvom jeho vlastného PRS. Materský dopravca musí byť povinný akceptovať a potvrdiť len tie rezervácie, ktoré sú v súlade s jeho cestovným a podmienkami.

1. Materský dopravca nesmie na základe reciprocity diskriminovať konkurujúci PRS tým, že mu na jeho žiadosť odmietne poskytnúť v rovnakom čase tie isté informácie o cestovných poriadkoch, cestovnom a dostupnosti týkajúce sa jeho vlastných dopravných produktov, ako aj informácie, ktoré poskytuje vlastnému PRS alebo odmietne distribuovať jeho dopravné produkty prostredníctvom iného PRS, alebo odmietne akceptovať, alebo potvrdiť časovo rovnakú rezerváciu vykonanú konkurujúcim PRS pre akékoľvek dopravné produkty, ktoré sú distribuované prostredníctvom jeho vlastného PRS. Materský dopravca je povinný akceptovať a potvrdiť len tie rezervácie, ktoré sú v súlade s jeho cestovným a podmienkami.

Odôvodnenie

Je žiaduce, aby sa zaviedlo ustanovenie o reciprocite vo vzťahoch medzi PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Na druhej strane, konkurujúci PRS nemôže odmietnuť uchovávanie údajov o cestovnom poriadku, cestovnom a dostupných miestach na sedenie, pokiaľ ide o dopravné služby ponúkané dopravcom s väzbami na iný PRS za rovnakých podmienok ako tých, ktoré sa dohodli s inými zákazníkmi a predplatiteľmi na ktoromkoľvek z trhov.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa majú objasniť vzťahy medzi konkurenčnými PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Materský dopravca nie je povinný akceptovať všetky náklady v tejto súvislosti, okrem nákladov na obnovu poskytovaných informácií a na prijaté rezervácie. Poplatky za rezervácie splatné PRS za prijaté rezervácie uskutočnené v súlade s odsekom 1 nesmú presiahnuť poplatky účtované rovnakým PRS alebo jeho vlastným PRS pre ostatných zúčastnených dopravcov za ekvivalentnú transakciu.

2. Materský dopravca nie je povinný akceptovať žiadne náklady v tejto súvislosti, okrem nákladov na rozmnoženie poskytovaných údajov a na prijaté rezervácie. Poplatky za rezervácie splatné PRS za prijaté rezervácie uskutočnené v súlade s odsekom 1 tohto článku sú v súlade s poplatkami účtovanými rovnakým PRS pre ostatných zúčastnených dopravcov za rovnocenné transakcie.

 

Komisia môže kedykoľvek požiadať predajcu systému o poskytnutie informácií považovaných za potrebné na zabezpečenie toho, aby dodržiaval tento odsek.

Odôvodnenie

V texte sa musí objasniť, že poplatky platené materským dopravcom nesmú presiahnuť tie, ktoré platia iní zúčastnení dopravcivia rovnakému PRS (za rovnocenné transakcie). Materskí dopravcovia a PRS musia mať dostatočnú pružnosť pri rokovaní v záujme spotrebiteľov; táto sloboda rokovania nesmie priniesť systematické konkurenčné zvýhodnenie materského dopravcu alebo konkurentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Materský dopravca nesmie spojiť či už priamo alebo nepriamo využitie ktoréhokoľvek špecifického PRS predplatiteľom s prijatím akejkoľvek provízie alebo iného stimulu alebo prekážky v záujme predaja svojich dopravných produktov.

3. Materský dopravca nesmie či už priamo alebo nepriamo diskriminovať v prospech svojho vlastného PRS, tým, že spojí využitie ktoréhokoľvek špecifického PRS predplatiteľom s prijatím akejkoľvek provízie alebo iného stimulu alebo prekážky v záujme predaja svojich dopravných produktov.

Odôvodnenie

Materský dopravca nesmie byť vylúčený z rokovaní s PRS, s ktorými nie je spojený; materskí dopravcovia sú, pokiaľ ide o PRS, rovnocenní s inými dopravcami. Toto však nesmie viesť k diskriminácii v prospech vlastného PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Materský dopravca nesmie vyžadovať priamo alebo nepriamo od predplatiteľa použitie akéhokoľvek špecifického PRS pre predaj alebo vystavenie lístkov na akékoľvek produkty dopravy, ktoré sám priamo alebo nepriamo poskytuje.

4. Materský dopravca nesmie vyžadovať priamo alebo nepriamo diskriminovať v prospech svojho vlastného PRS tým, že bude vyžadovať od predplatiteľa použitie akéhokoľvek špecifického PRS pre predaj alebo vystavenie lístkov na akékoľvek produkty dopravy, ktoré sám priamo alebo nepriamo poskytuje.

Odôvodnenie

Materský dopravca nesmie mať zákaz rokovaní s PRS, s ktorými nie je spojený; materskí dopravcovia sú, pokiaľ ide o PRS, rovnocenní s inými dopravcami. Toto však nesmie viesť k diskriminácii v prospech vlastného PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Osobné údaje sa budú spracúvať v priebehu činností PRS výlučne na účel rezervácie alebo vystavenia lístkov na dopravné produkty. Vzhľadom na spracovanie takýchto údajov v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES sa PRS bude považovať za kontrolóra údajov.

1. Osobné údaje zozbierané v priebehu činností PRS výlučne na účel rezervácie alebo vystavenia lístkov na dopravné produkty sa spracúvajú len spôsobom zlučiteľným s týmito účelmi. Vzhľadom na spracovanie takýchto údajov v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES sa predajca systému považuje za kontrolóra údajov. PRS rozlišuje osobné údaje vyžadované pre PNR a pre komerčné použitie v zmysle pojmu zmiešané údaje od iných informácií o pasažieroch, ktoré sú v systéme k dispozícii. Tieto osobné údaje sa nesmú sprístupniť iným subjektom okrem prípadov, ak s tým dotknutá osoba alebo organizácia vyjadrila výslovný súhlas v písomnej podobe.

Odôvodnenie

Použitím správnej definície (predajca systému) namiesto PRS, ktorý nie je právnym termínom, sa zlepšuje právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o osobitné kategórie údajov uvedené v článku 8 smernice 95/46/ES, takéto údaje budú spracované iba vtedy, ak osoba, o ktorej údaje ide, dá svoj výslovný súhlas k spracovaniu týchto údajov.

3. Pokiaľ ide o osobitné kategórie údajov uvedené v článku 8 smernice 95/46/ES, takéto údaje budú spracované iba vtedy, ak osoba, o ktorej údaje ide, dá svoj výslovný informovaný súhlas k spracovaniu týchto údajov .

Odôvodnenie

Súhlas musí vychádzať s dostatočnej informovanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Marketingové údaje, údaje o rezervácii a predaji sprístupnené PRS nebudú obsahovať žiadnu identifikáciu, priamu alebo nepriamu, fyzických osôb alebo v prípade potreby organizácií alebo spoločností, v mene ktorých konajú.

5. Marketingové údaje, údaje o rezervácii a predaji sprístupnené prostredníctvom predajcu systému neobsahujú žiadnu priamu ani nepriamu identifikáciu fyzických osôb, prípadne organizácií alebo spoločností, v mene ktorých konajú.

Odôvodnenie

Použitím správnej definície (predajca systému) namiesto PRS, ktorý nie je právnym termínom, sa zlepšuje právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Osoba, o ktorej údaje ide, je oprávnená na bezplatný prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú, bez ohľadu na to, či tieto údaje uchováva PRS alebo predplatiteľ.

7. Dotknutá osoba má právo na bezplatný prístup k údajom, ktoré sa jej týkajú, bez ohľadu na to, či tieto údaje uchováva predajca systému alebo predplatiteľ.

Odôvodnenie

Použitím správnej definície (predajca systému) namiesto PRS, ktorý nie je právnym termínom, sa zlepšuje právna istota.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Práva uznané v tomto článku sú doplnkové a existujú ako dodatok k právam osoby, o ktorej údaje ide, ustanoveným smernicou 95/46/ES a vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na jej základe.

8. Práva uznané v tomto článku sú doplnkové a existujú ako dodatok k právam osoby, o ktorej údaje ide, ustanoveným smernicou 95/46/ES a vnútroštátnymi ustanoveniami prijatými na jej základe a ustanoveniami medzinárodných dohôd, ktorých je zmluvnou stranou Európska únia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Ustanovenia tejto smernice zreteľne formulujú a dopĺňajú smernicu 95/46/ES na účely uvedené v článku 1. Ak nie je ustanovené inak, uplatňujú sa pojmy vymedzené v tejto smernici. Kde sa neuplatňujú osobitné ustanovenia vzhľadom na spracovanie osobných údajov v kontexte činností PRS ustanovených v tomto článku, nemá toto nariadenie vplyv na ustanovenia uvedenej smernice a na vnútroštátne ustanovenia prijaté členskými štátmi na jej základe.

9. Ustanovenia tejto smernice zreteľne formulujú a dopĺňajú smernicu 95/46/ES na účely uvedené v článku 1. Ak nie je ustanovené inak, uplatňujú sa pojmy vymedzené v tejto smernici. Kde sa neuplatňujú osobitné ustanovenia vzhľadom na spracovanie osobných údajov v kontexte činností PRS ustanovených v tomto článku, nemá toto nariadenie vplyv na ustanovenia uvedenej smernice, na vnútroštátne ustanovenia prijaté členskými štátmi na jej základe a na medzinárodné dohody, ktorých je zmluvnou stranou Európska únia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a. Ak predajca systému prevádzkuje databázy na rôzne účely, napríklad PRS alebo hosting pre leteckých dopravcov , musia sa zohľadniť technické a organizačné opatrenia s cieľom zabrániť prepojeniu databáz a zabezpečiť, aby boli osobné údaje prístupné iba na osobitné účely, na ktoré boli zozbierané.

Odôvodnenie

Týmto PDN sa posilňuje čínsky múr medzi PRS a hostingovými činnosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 11a nový

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Audit

 

1. Každý predajca systému, na ktorého kapitále sa účastní letecký dopravca alebo prevádzkovateľ železničnej dopravy, predkladá pravidelne každé tri roky a tiež na žiadosť Komisie správu kontrolovanú nezávislým audítorom, v ktorej sa uvádzajú podrobnosti o jeho vlastníckej štruktúre a o modeli jeho riadenia. Náklady v súvislosti s auditovanou správou znáša predajca systému.

 

2. Predajca systému zabezpečí, aby bola zhoda jeho PRS s článkami 4, 7, 11 a v prípade potreby 10 monitorovaná nezávislým audítorom na báze kalendárneho roku. Každý predajca systému predkladá svoju audítorskú správu Komisii pravidelne každé tri roky a tiež v iných termínoch na žiadosť Komisie. Náklady v súvislosti s auditovanou správou znáša predajca systému.

 

3. Každý letecký dopravca alebo prevádzkovateľ železničnej dopravy, ktorý priamo vlastní podiel na predajcovi systému, predkladá na žiadosť Komisie správu kontrolovanú nezávislým audítorom, v ktorej sa uvádzajú podrobnosti o účasti v predajcovi systému a o modeli jeho riadenia. Náklady v súvislosti s auditovanou správou znáša letecký dopravca alebo prevádzkovateľ železničnej dopravy.

 

4. Predajca systému informuje zúčastnených dopravcov a Komisiu o totožnosti audítora najmenej tri mesiace pred potvrdením jeho menovania. Komisia potvrdí odbornú spôsobilosť audítora, okrem prípadu, ak do jedného mesiaca od notifikácie niektorý zo zúčastnených dopravcov vznesie námietku voči spôsobilosti audítora vykonávať úlohy požadované podľa tohto článku. V tomto prípade Komisia, v priebehu ďalších dvoch mesiacov a po konzultácii s audítorom, predajcom systému a ktoroukoľvek stranou majúcou oprávnený záujem rozhodne, či má byť audítor nahradený alebo nie.

 

5. Audítor má kedykoľvek prístup ku všetkým programom, postupom, činnostiam a ochranným zariadeniam používaných počítačmi alebo počítačovými systémami, pomocou ktorých predajca systému dáva k dispozícií svoje distribučné zariadenia.

 

6. Komisia preskúma správy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 vzhľadom na prijatie potrebných opatrení podľa článku 12.

Odôvodnenie

V prípade, ak ešte existuje úzke prepojenie medzi leteckou spoločnosťou a PRS, je potrebné zabezpečiť transparentnosť v otázke vlastníckej štruktúry subjektu a modelu riadenia s cieľom pomôcť Komisii pri monitorovaní spravodlivej hospodárskej súťaže.

Audítor by mal mať plný prístup, aby mohol vykonať spravodlivé hodnotenie. Týmto znením sa obnovujú ustanovenia o audite z predchádzajúceho kódexu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie transparentnosti v odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový) – odsek 7 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7. V konzultácii so zainteresovanými stranami vypracuje Komisia usmernenia pre audítorskú správu uvedenú v odsekoch 1, 2 a 3.

Odôvodnenie

V prípade, ak ešte existuje úzke prepojenie medzi leteckou spoločnosťou a PRS, je potrebné zabezpečiť transparentnosť v otázke vlastníckej štruktúry subjektu a modelu riadenia s cieľom pomôcť Komisii pri monitorovaní spravodlivej hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový) – odsek 8 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8. Komisia potvrdí odbornú spôsobilosť audítora uvedeného v odsekoch 1, 2 a 3.

Odôvodnenie

Komisia by mala mať zodpovednosť za schválenie audítora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak Komisia konajúc na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu zistí porušovanie tohto nariadenia, môže svojím rozhodnutím požadovať, aby podniky alebo združenia podnikov takéto protiprávne konanie ukončili.

Ak Komisia konajúc na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu zistí porušovanie tohto nariadenia, môže svojím rozhodnutím požadovať, aby podniky alebo združenia podnikov takéto protiprávne konanie ukončili. Vyšetrovanie v súvislosti s potenciálnym porušením tohto nariadenia plne zohľadní výsledky prípadného prieskumu uskutočneného v súlade s článkami 81 a 82 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Kódex správania PRS nenahradzuje, ale doplňuje platné pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sú naďalej platné v plnom rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením môže Komisia jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií.

Na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením môže Komisia jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikovo poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií, predovšetkým o záležitostiach týkajúcich sa článkov 4, 7 a 11, pričom sa však musia splniť najprísnejšie požiadavky na ochranu údajov uplatniteľné v príslušnom členskom štáte/štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vypracuje Komisia správu o jeho uplatňovaní, ktorá bude zohľadňovať potrebu dodržiavania, zmeny a doplnenia alebo zrušenia tohto nariadenia.

Do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vypracuje Komisia správu o jeho uplatňovaní, ktorá bude zohľadňovať potrebu dodržiavania, zmeny a doplnenia alebo zrušenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozvoj počítačových systémov sa na scéne môžu objaviť nové technológie a nové distribučné kanály. To si vyžiada pravidelné hodnotenie podmienok vymedzených v tomto nariadení každé tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia predkladá Parlamentu a Rade raz za dva roky správu o uplatňovaní článku 8, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie v tretích krajinách, a navrhuje akékoľvek vhodné opatrenie na zmiernenie diskriminačných podmienok vrátane uzatvorenia alebo zmeny bilaterálnych dohôd o leteckej doprave medzi ES a tretími krajinami.

Odôvodnenie

Výbor pre dopravu a cestovný ruch Európskeho parlamentu by mal byť pravidelne raz za dva roky informovaný v správe o zaobchádzaní s leteckými dopravcami zo strany predajcov systému pôsobiacich v tretích krajinách. Dohody o leteckej doprave s tretími krajinami sú pravdepodobne vhodným rámcom na riešenie takýchto situácií alebo incidentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Príloha I

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď je cestovné znázornené v hlavnom zobrazení a/alebo keď sa zvolí klasifikácia na základe cestovného, bude cestovné zahŕňať všetky príslušné a nevyhnutné dane a poplatky, ktoré treba zaplatiť poskytovateľovi dopravy.

1. Ak je cena zobrazená v hlavnom zobrazení a/alebo keď sa zvolí klasifikácia na základe ceny, cena zahŕňa cestovné a všetky poplatky PRS a príslušné a nevyhnutné dane, príplatky a poplatky, ktoré treba zaplatiť leteckému dopravcovi alebo prevádzkovateľovi železničnej dopravy, a ktorým nie je možné sa vyhnúť a ktoré je možné predpokladať v čase, keď sa zobrazujú na zobrazení.

2. Pri zostavovaní a výbere dopravných produktov pre danú dvojicu miest pri ich zahrnutí do hlavného zobrazenia sa nesmie vykonávať žiadna diskriminácia voči letiskám alebo železničným staniciam obsluhujúcim to isté mesto.

2. Pri zostavovaní a výbere dopravných produktov pre danú dvojicu miest pri ich zahrnutí do hlavného zobrazenia sa nesmie vykonávať žiadna diskriminácia voči letiskám alebo železničným staniciam obsluhujúcim to isté mesto.

3. Lety iné než pravidelná letecká doprava musia byť jasne identifikované. Spotrebiteľ je oprávnený mať k dispozícii na požiadanie hlavné zobrazenie, vyhradené len pre pravidelnú alebo nepravidelnú dopravu.

3. Lety iné než pravidelná letecká doprava musia byť jasne identifikované. Spotrebiteľ je oprávnený mať k dispozícii na požiadanie hlavné zobrazenie, vyhradené len pre pravidelnú alebo nepravidelnú dopravu.

4. Lety zahrňujúce zastávky na trase musia byť jasne identifikované.

4. Lety zahrňujúce zastávky na trase musia byť jasne identifikované.

5. Ak lety prevádzkuje letecký dopravca, ktorý nie je leteckým dopravcom identifikovaným označovacím kódom dopravcu, skutočný prevádzkovateľ letu musí byť jasne identifikovaný. Táto požiadavka bude platiť vo všetkých prípadoch, s výnimkou pre krátkodobé dojednania ad hoc.

5. Ak lety prevádzkuje letecký dopravca, ktorý nie je leteckým dopravcom identifikovaným označovacím kódom dopravcu, skutočný prevádzkovateľ letu musí byť jasne identifikovaný. Táto požiadavka bude platiť vo všetkých prípadoch, s výnimkou pre krátkodobé dojednania ad hoc.

6. Informácie o viazaných produktoch – t. j. dopredu stanovené kombinácie dopravy s inými službami, ktoré nie sú doplnkovými službami dopravy ponúkanými ako integrálna časť tohto produktu ceny, nesmú byť uvedené na hlavnom zobrazení.

6. Informácie o viazaných produktoch – t. j. dopredu stanovené kombinácie dopravy s inými službami, ktoré nie sú doplnkovými službami dopravy ponúkanými ako integrálna časť tohto produktu ceny, nesmú byť uvedené na hlavnom zobrazení.

 

6a. Podľa výberu predplatiteľa sa cestovné možnosti zoradia v hlavnom zobrazení podľa cestovného alebo podľa tohto poradia:

 

i) cestovné možnosti bez prerušenia zoradené podľa času odletu;

 

ii) všetky ostatné cestovné možnosti zoradené podľa dĺžky trvania cesty.

 

6b. S výnimkou ustanovení odseku 6e nesmie byť v hlavnom zobrazení žiadna cestovná možnosť zobrazená viac ako raz.

 

6c. Keď sú cestovné možnosti zoradené v súlade s odsekom 6a písm. i) a ii), tak sa pri všetkých letoch s dĺžkou trvania letu do 90 minút zobrazia na prvej stránke hlavného zobrazenia najlepšie umiestnené alternatívne vlakové spoje vrátane prípojov.

 

6d. Keď sú cestovné možnosti pre rovnakú dvojicu miest ponúkané s prípojnými letmi alebo ako kombinácia pravidelnej leteckej a železničnej dopravy na PRS, na prvej stránke hlavného zobrazenia sa zobrazí aspoň najlepšie umiestnená možnosť pravidelnej leteckej a železničnej dopravy.

 

6e. Ak leteckí dopravcovia vykonávajú prevádzku podľa dohody o spoločných letových kódoch, informácie o odlišných individuálnych označovacích kódoch dopravcu sa uvádzajú jasne bez zdvojenia a označuje sa prevádzkovateľ vykonávajúci let.

Odôvodnenie

Odsek 2 prílohy I odkazuje na cestovné. To môže vytvárať nejasnosti, pretože pojem cestovné nemusí zahŕňať všetky prvky ceny. Na zabezpečenie čo najlepšej transparentnosti cien v nadväznosti na toto opatrenie by bolo lepšie, ak by sme odkazovali priamo na cenu a nie na cestovné.

V prípade kratších vzdialeností by sa na prvej obrazovke mali objaviť aj možné alternatívne vlakové spojenia, aby sa podporoval ekologickejší spôsob dopravy.

Ak sa možnosti cestovania ponúkajú s prípojnými letmi, malo by hlavné zobrazenie umožniť vyhodnotenie najlepšej možnosti dopravy poskytovanej pravidelnou leteckou a železničnou dopravou, ak takáto možnosť existuje.

Návrh umožňuje výnimku, pokiaľ ide o dohody o spoločných letových kódoch, aby sa tak neodradzovalo od tohto druhu dohôd umožňujúcich najmä menším dopravcom ponúkať väčšiu sieť letov. Je však dôležité, aby sa zabránilo nesprávnemu zobrazovaniu spoločných kódov, a poskytovateľ PRS by mal svoje služby prispôsobiť technologickým inováciám, aby sa tomu zabránilo. Spotrebitelia by mali mať prospech s lepšej informovanosti.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kódexom správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (ďalej len PRS) sa reguluje spôsob, ktorým leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia železničnej dopravy, PRS a cestovné kancelárie riadia cestovné rezervácie. Cieľom návrhu uvedeného v oznámení Komisie je reforma kódexu z roku 1989 (nariadenie 2299/89), ktorý bol zmenený a doplnený nariadeniami 3089/93 a 323/99, posilnením hospodárskej súťaže medzi PRS. Kódex sa uplatňuje najmä na rezervácie leteniek, ale aj na služby železničnej dopravy, ktoré sú integrované do PRS pre leteckú dopravu.

Tento kódex vznikol v trhových podmienkach, ktoré boli od súčasných veľmi odlišné. Väčšina rezervácií leteniek sa uskutočňovala prostredníctvom PRS, ktoré väčšinou vlastnili alebo ovládali letecké spoločnosti. Kódex správania bol vytvorený na podporu transparentnosti a aby sa zabránilo zneužívaniu trhu alebo skresleniu hospodárskej súťaže prostredníctvom súboru pravidiel ad hoc. Kódex je ale stále menej a menej vhodný v dnešnej situácii, ktorú charakterizuje deregulácia iných PRS vo svete, rozvoj alternatívnych distribučných kanálov a znižovanie vlastníckych podielov leteckých spoločností v PRS.

V súčasnosti sa celkový ročný objem trhového obratu vytvoreného spoločnosťami, ktoré poskytujú služby PRS, odhaduje na takmer 8 miliárd EUR (GR TREN, 2006), zatiaľ čo európsky trh podnikov cestovného ruchu sa odhaduje na 88,2 miliardy EUR v roku 2005 (PhoCusWright Corporate Travel Distribution Report August 2006) a očakáva sa, že v nasledujúcich troch rokoch bude rásť o 11 %.

Návrh Komisie

Hlavným cieľom návrhu Komisie je, aby mohli letecké spoločnosti a PRS slobodne vyjednať podmienky distribúcie služieb leteckej dopravy. Systémy by si mali vzájomne konkurovať cenou a kvalitou služieb. Uznáva sa, že musí existovať rovnováha medzi potrebou povolenia intenzívnejšej hospodárskej súťaže a základnými zárukami. Zainteresované strany pri konzultáciách uviedli, že sú ešte potrebné niektoré pravidlá, ktoré by zabezpečili záruky, najmä spravodlivú hospodársku súťaž za prítomnosti tzv. materských dopravcov, neutrálne zobrazenie na PRS a ochranu osobných údajov.

Návrh Komisie nemení vymedzenie pojmu materský dopravca a zachováva dvojitú podmienku, vlastníctvo a efektívnu kontrolu. Návrh Komisie zjednodušuje pravidlá o PRS najmä pokiaľ ide o ich zmluvný vzťah s leteckými dopravcami a povoľuje viac slobody na rokovanie o obsahu a cenách. V otázke marketingových informácií (MIDT) navrhuje Komisia zmenu aktuálneho kódexu. Odstránením možnosti identifikácie cestovnej kancelárie v týchto informáciách sa Komisia usiluje zabrániť možnému vplyvu leteckých dopravcov na cestovné kancelárie a ich distribučné metódy.

Kľúčové prvky návrhu

Pravidlá o materských dopravcoch

V posledných rokoch sa letecké spoločnosti zbavovali vlastníctva PRS. Zostáva jedna výnimka: Amadeus. Tri letecké spoločnosti, Air France, Iberia a Lufthansa, sú jeho minoritnými akcionármi[1]. Nie je jasné, aký vplyv im vlastníctvo umožňuje, ale je jasné, že sú potrebné záruky voči potenciálnemu zneužitiu. Bez nich by bolo možné, aby PRS uprednostňoval materského dopravcu v obsahu, včasnosti atď. Podľa dostupných informácií nevlastní v súčasnosti žiaden PRS podiel v leteckých spoločnostiach.

Dátové pásky s marketingovými informáciami (MIDT)

MIDT sú údaje, ktoré PRS spracúva a predáva leteckým dopravcom. Údaje MIDT môžu predstavovať významnú pridanú hodnotu pre viaceré kľúčové prevádzky leteckých dopravcov: konkrétne predaj a marketing, plánovanie siete, cenotvorba a manažment príjmov. Letecké spoločnosti tak môžu lepšie analyzovať trhové trendy a informácie o konkurencii. V dôsledku alternatívnych rezervačných distribučných kanálov hodnota týchto informácií klesla, pretože už nie sú reprezentatívne pre celý trh. Hoci si väčšina poskytovateľov PRS a leteckých dopravcov želá, aby v MIDT zostala identifikácia cestovnej kancelárie, cestovné kancelárie si želajú ich odstránenie z MIDT preto, že by leteckí dopravcovia mohli vyvíjať tlak na cestovné kancelárie, aby znížili rezervácie u konkurenčných dopravcov.

Zobrazenie

Zobrazenie je obrazovka, ktorú používa cestovná kancelária na zobrazovanie informácií PRS. Softvér obvykle poskytuje cestovnej kancelárii PRS ako súťaž obchodnej zmluvy. Je kľúčové, aby boli informácie poskytované PRS cestovnej kancelárii neutrálne a vyvážené[2].

Poznámky spravodajcu

Váš spravodajca sa domnieva, že úmysel Komisie, t.j. umožniť leteckým dopravcom a PRS rokovať o obsahu a cenách, je dobrý. V súčasnosti vedie nedostatočná konkurencia k vysokým poplatkom za rezervácie v PRS. Podľa revízie by si PRS museli vzájomne konkurovať agresívnejšie o účasť leteckých dopravcov na základe nižších poplatkov a vyššej kvality služieb[3]. Váš spravodajca si želá, aby sa zachoval tento základný cieľ.

Návrh Komisie stanovuje aj dostatočnú ochranu osobných údajov, hoci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spravodajcu zvyšujú právnu istotu.

Niektoré prvky návrhu Komisie sú však neuspokojivé. Vymedzenie pojmu materský dopravca je zavádzajúce. V nedávnom vyšetrovaní GR COMP sa prišlo k záveru, že Lufthansu nie je možné považovať za materského dopravcu systému Amadeus[4]. Air France, Iberia a Lufthansa v súčasnosti samé seba nepovažujú za materských dopravcov. Stručne povedané: každá z týchto spoločností tvrdí, že sú len finančnými investormi.

Prečo by mali byť letecké spoločnosti radšej materskými dopravcami, napriek zaťaženiu, ktoré z tohto podľa kódexu správania vyplýva? Ak chceme zodpovedať na túto veľmi chúlostivú otázku, musíme konštatovať, že účasť leteckých dopravcov na majetku PRS v minulosti mohla byť zdôvodnená záujmom o podporu vytvárania účinného kanálu na komunikáciu údajov na trh. Dnes tomu tak už nie je. Situácia sa časom zmenila a PRS sa stali čoraz nezávislejšími subjektmi po diverzifikácii ich vlastníctva.

Možno tak legitímne dospieť k záveru, že prínosy, ktoré letecké spoločnosti od vlastníctva PRS očakávajú, sa týkajú skôr „konkurenčných“ výhod (t.j. preferenčné podmienky alebo riziko diskriminácie) a strategických dôvodov, než výlučne nákladov. Riziko zneužitia je mimoriadne vysoké vtedy, ak je dominantný letecký prepravca účastníkom dominantného PRS (napr. v prípade francúzskeho. nemeckého a španielskeho trhu)[5].

Spravodajca sa domnieva, že toto by sa malo objasniť a malo by sa tiež upresniť vymedzenie pojmu. Vo všeobecnosti síce platí, že čím väčší vlastnícky podiel, tým sa ľahšie získajú preferenčné podmienky, ale len ťažko možno určiť hranicu, po prekročení ktorej hrozí diskriminácia[6].

Váš spravodajca preto výboru odporúča, aby nezakázal ani nestanovil limit pre účasť leteckých spoločností na kapitále PRS, ale aby určil jednoznačnú podmienku: každá kapitálová investícia do PRS zo strany leteckého dopravcu by mala viesť k dodržiavaniu článku 10. To znamená, že materský dopravca PRS by musel poskytnúť iným PRS rovnaké informácie o cenách ako vlastnému PRS. Takto sa zabezpečí proti diskriminácii a zneužívaniu dominantného postavenia materskými dopravcami v prípade tých leteckých dopravcov alebo prevádzkovateľov železničnej dopravy, ktorí nemajú vlastnícky podiel v PRS.

V súvislosti s MIDT (článok 7 )spravodajca navrhuje kompromis, ktorý by umožnil identifikáciu cestovnej kancelárie v MIDT v prípade, ak jestvuje dohoda medzi cestovnou kanceláriou a PRS. Spravodajca navrhuje systém kompenzácií, v ktorom by sa cestovným kanceláriám za identifikáciu poskytovala finančná náhrada.

Uvedené návrhy by sa mali posudzovať v kontexte sektoru, v ktorom sú zainteresované viaceré strany, predovšetkým leteckí dopravcovia, prevádzkovatelia železničnej dopravy, PRS, cestovné kancelárie a spotrebitelia. Keďže Komisia nepredložila žiadne hodnotenie alebo posúdenie vplyvu o MIDT, mala by sa revízia týkať všetkých prvkov distribúcie cestovných produktov. V každom rozhodnutí o tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa niektorého z distribučných prvkov treba zohľadniť význam a dôsledky v iných oblastiach. Napríklad ak sa identifikácia cestovných kancelárií v MIDT obmedzí podľa návrhu Komisie, môže vzniknúť monopol kvôli tomu, že jestvuje podobný systém predaja údajov leteckých spoločností, t.j. IATA PaxIs.

Boli doplnené ustanovenia o zobrazení, ktorých účelom je najmä prospech pre spotrebiteľov. Hodnotiace kritériá musia byť spravodlivé a ich cieľom musí byť pomôcť cestovnej kancelárii pri tom, aby bol pre spotrebiteľa výber možností čo najtransparentnejší. Môžu sa považovať za ďalšie záruky proti zneužitiu. Váš spravodajca to považuje za príležitosť, aby PRS vyvinuli užívateľsky prístupnejšie a podrobnejšie možnosti vyhľadávania. Vložili sa tiež ustanovenia o audite materských prepravcov, ktoré zlepšia transparentnosť odvetvia.

ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, on behalf Amadeus

APCO, on behalf Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields

ABTA

BEUC

* NON EXHAUSTIVE LIST

  • [1]  Vlastnícky podiel leteckých spoločností v systéme Amadeus: Air France 23%, Iberia 11 %, Lufthansa 11 %, BC Partnerst a Cinven 53 %, (EK – hodnotenie vplyvu GR TREN, SEK(2007)1496)
  • [2]  Hlavné zobrazenie je prvá obrazovka, ktorú vidí pracovník cestovnej kancelárie, ale jeho význam by sa nemal preceňovať, pretože pracovní obvykle vykonáva podrobnejšie vyhľadávanie na sekundárnej obrazovke.
  • [3]  Sloboda vyjednávania obvykle vedie k tomu, že leteckí prepravcovia využívajú tzv. programy plného obsahu, t.j. poskytnú PRS všetky ceny výmenou za nižšie rezervačné poplatky - brífing Komisie z marca 2008.
  • [4]  V prípade kontroly fúzií M 3717 dospelo GR COMP k záveru, že Amadeus spoločne kontrolujú iba BC Partners a Cinven Ltd.
  • [5]  . Pozri podrobný informačný oznam o revízii kódexu správania pre počítačové rezervačné systémy (PRS), Európsky parlament, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, s. 15.
  • [6]  V jednom z rozsudkov v minulosti (BAT, Reynolds/Komisia, rozsudok zo 17.11.1987, vec 142 a 156/1984) dospel Súdny dvor k záveru, že „hoci akvizícia vlastníckeho podielu v konkurenčnom subjekte nie je samá o sebe správaním narušujúcim hospodársku súťaž, takáto akvizícia môže napriek tomu slúžiť ako nástroj ovplyvňovania obchodného správania dotknutej spoločnosti tak, aby sa obmedzila alebo skreslila hospodárska súťaž na trhu (...) Toto bude platiť najmä vtedy, ak akvizíciou podielu alebo prostredníctvom subsidiárnych ustanovení dohody získa investujúca spoločnosť zákonnú alebo de facto kontrolu nad obchodným správaním druhej spoločnosti, alebo ak sa v dohode ustanoví obchodná spolupráca spoločností alebo sa vytvorí štruktúra, ktorá sa pravdepodobne na takúto spoluprácu použije (ods. 37, doplnené zdôraznenie). pozri s. 14, op cit,

STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (27.5.2008)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov
(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Wolfgang Bulfon

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (v skratke PRS) sa týka rezervácií leteniek a lístkov leteckých a železničných spoločností, ktoré prostredníctvom PRS vykonáva cestovná kancelária. Od nadobudnutia účinnosti v roku 1989 bolo toto nariadenie dvakrát prepracované (v roku 1993 a 1999). Nadchádzajúca tretia revízia má prostredníctvom čiastočnej liberalizácie kódexu správania posilniť súťaž medzi PRS.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko uznáva, že prepracovanie súčasného kódexu správania pre používanie PRS by mohlo viesť k vyššej flexibilite a zlepšeniu ponuky. Existujú však aj obavy, že v dôsledku súčasnej štruktúry európskeho leteckého trhu, na ktorom majú vnútroštátne letecké linky dominantné postavenie vďaka prevahe na domácich trhoch, by mohlo dochádzať k ďalšiemu posilňovaniu dominantného postavenia na trhu.

Prostredníctvom prepojenia leteckých liniek, PRS a cestovných agentúr v prípade dominantných účastníkov trhu budú nezávislé cestovné kancelárie v budúcnosti nútené k účasti na určitom PRS, aby získali informácie o celkovej ponuke cestovného a dostupnosti určitých leteckých liniek.

Liberalizácia kódexu správania znamená nielen posilnenú súťaž, ale aj zvýšenú fragmentáciu, resp. rozdrobenosť informácií o cestovnom či dostupnosti, ktorá sa už v súčasnosti prejavuje prostredníctvom alternatívnych distribučných kanálov leteckých liniek.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa obáva o zhoršenie konkurenčnej situácie predovšetkým v prípade malých a stredných cestovných kancelárií, pretože tieto cestovné kancelárie nemajú dostatok prostriedkov na to, aby uzatvárali zmluvy s viacerými PRS, resp. by museli využívať priame distribučné kanály leteckých liniek, aby mohli disponovať všetkými ponukami. Môže tak dochádzať k postupnému zvyšovaniu cien pre konečných spotrebiteľov.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje opatrenia uvedené v článku 10 s cieľom podnietiť materského leteckého dopravcu, aby všetkým poskytovateľom PRS dodával rovnaké informácie o cestovnom a dostupnosti („full content“), a to aj tým, s ktorými nemá uzatvorenú zmluvu.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko plne podporuje návrh Komisie, aby sa ochránila identifikácia cestovnej kancelárie na dátových páskach s trhovými informáciami (MIDT) prostredníctvom zmazania jej agentúrneho čísla IATA.

Ďalej požaduje čo najväčšiu transparentnosť štruktúry cestovného v rámci určitého leteckého segmentu ponúkaného v PRS, pričom musia byť uvedené všetky príslušné dane, poplatky a odmeny, ktoré treba zaplatiť poskytovateľovi dopravy. Dodatočne vyúčtované prirážky za rezerváciu v PRS sú neprípustné.

V otázke tzv. materských leteckých dopravcov spravodajca požaduje, aby každá priama alebo nepriama účasť leteckej alebo železničnej spoločnosti na PRS viedla k jej klasifikácii ako tzv. materského dopravcu. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že každý druh vlastníctva PRS zahŕňa určité ovplyvňovanie. V záujme vytvorenia spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže by sa mali všetky letecké spoločnosti zbaviť účasti na PRS.

Pre tie letecké alebo železničné spoločnosti, ktoré uprednostňujú zachovanie svojej účasti na PRS, sú záväzné opatrenia, ktoré sa uvádzajú v článku 3 písm. a).

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko na základe článku 17 návrhu Komisie navrhuje, aby sa uplatňovanie nariadenia opakovane preskúmavalo, a to trikrát počas piatich rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. Preskúmanie sa bude týkať najmä účinnosti nariadenia pri zabezpečovaní nediskriminačnej situácie a spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu služieb PRS a posúdenia jeho dosahu na záujmy spotrebiteľov.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Podľa nariadenia (…) o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve leteckí dopravcovia musia uverejniť svoje cestovné vrátane všetkých príslušných daní, platieb, prirážok a poplatkov, ktoré sú nevyhnutné a predvídateľné. Zobrazenia PRS by mali poskytovať informácie o konečnom cestovnom v rámci rovnakých cenových kategórií, aby cestovné kancelárie tieto informácie mohli sprostredkovať svojim klientom.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť spotrebiteľom presné informácie o cestovnom, a je preto nevyhnutné, aby boli všetky subjekty (leteckí dopravcovia, držitelia PRS a cestovné kancelárie) zaviazané k transparentnosti pri informovaní o jednotlivých zložkách cestovného. Táto požiadavka je v súlade s prepracovaným znením nariadenia o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb, ktoré je v súčasnosti predmetom skúmania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Komisia by mala pravidelne monitorovať uplatňovanie tohto nariadenia a najmä jeho účinnosť pri predchádzaní antikonkurenčným a diskriminačným praktikám na trhu s predajom cestovných služieb prostredníctvom PRS, hlavne pri dopravcoch s úzkym prepojením na predajcov systému.

Odôvodnenie

Komisia by mala byť bez toho, aby spochybňovala výsledky hodnotenia vplyvu o materských dopravcoch, naďalej ostražitá a dbať na to, aby sa predchádzalo praktikám narúšajúcim hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Toto nariadenie nemá dosah na uplatňovanie článkov 81 a 82 zmluvy.

(12) Toto nariadenie nemá dosah na uplatňovanie článkov 81 a 82 zmluvy. Je doplnením všeobecných pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré sa naďalej plne uplatňujú na prípady zneužívania hospodárskej súťaže, ako je porušenie protitrustových predpisov či zneužívanie dominantného postavenia.

Odôvodnenie

Cieľom tohto kódexu správania je prispieť k zabezpečeniu spravodlivých a nestranných podmienok pre leteckých dopravcov v počítačových rezervačných systémoch. Nejde však o izolovaný text. Tento text dopĺňa ustanovenia článkov 81 a 82.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 2 − písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) „materský dopravca“ znamená akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorý priamo alebo nepriamo, sám alebo spoločne s inými vlastní alebo účinne kontroluje dodávateľa systému, ako aj akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorého vlastní alebo účinne kontroluje;

(g) „materský dopravca“ znamená akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorý priamo alebo nepriamo, sám alebo spoločne s inými:

 

– vlastní jeden alebo viacero kapitálových podielov alebo má zákonné právo menovať ktoréhokoľvek výkonného alebo iného člena správnej rady, dozornej rady alebo iného riadiaceho orgánu dodávateľa systému a

 

– bol uznaný Európskou úniou za vykonávajúceho účinnú kontrolu dodávateľa systému, ako aj akéhokoľvek leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorého vlastní alebo účinne kontroluje.

 

Komisia môže kedykoľvek požiadať leteckého dopravcu alebo prevádzkovateľa železničnej dopravy, ktorí vlastnia jeden alebo viacero kapitálových podielov dodávateľa systému, aby jej poskytli všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na určenie ich štatútu materského dopravcu;

Odôvodnenie

Definíciu Komisie je potrebné spresniť. V skutočnosti nie je definovaný prah, za ktorým kapitálová účasť v PRS jasne ovplyvňuje obchodnú politiku PRS. Treba sa preto zamerať na všetky spoločnosti, ktoré majú kapitálovú účasť v PRS, a poveriť orgány Európskej komisie zodpovedné za hospodársku súťaž overením, ktoré z týchto spoločností vykonávajú účinnú kontrolu PRS.

Druhá časť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa týka záväzkov súvisiacich s transparentnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 5 − odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dodávateľ systému poskytne hlavné zobrazenie alebo zobrazenia pre každú jednotlivú transakciu cez jeho PRS a nestranným a vyčerpávajúcim spôsobom, bez diskriminácie alebo predpojatosti doň zahrnie údaje poskytnuté zúčastnenými dopravcami. Kritériá, ktoré sa použijú pre zoradenie, nesmú byť založené na akomkoľvek faktore vzťahujúcom sa priamo alebo nepriamo k totožnosti dopravcu a majú byť použité na nediskriminačnom základe voči každému zúčastnenému dopravcovi. V hlavnom zobrazení (zobrazeniach) sa dodržiavajú pravidlá stanovené v prílohe 1.

1. Dodávateľ systému poskytne hlavné zobrazenie alebo zobrazenia pre každú jednotlivú transakciu cez jeho PRS a nestranným, transparentným a vyčerpávajúcim spôsobom, bez diskriminácie alebo predpojatosti doň zahrnie údaje poskytnuté zúčastnenými dopravcami. Kritériá, ktoré sa použijú pre zoradenie, nesmú byť založené na akomkoľvek faktore vzťahujúcom sa priamo alebo nepriamo k totožnosti dopravcu a majú byť použité na nediskriminačnom základe voči každému zúčastnenému dopravcovi. V hlavnom zobrazení (zobrazeniach) sa dodržiavajú pravidlá stanovené v prílohe 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Pri poskytovaní informácií spotrebiteľovi z PRS predplatiteľ informuje spotrebiteľa o konečnej cene, ktorú treba zaplatiť za dopravnú službu, vrátane všetkých dodatočných nákladov a poplatkov za služby, ktoré si účtuje.

Odôvodnenie

Toto opatrenie zvyšuje cenovú transparentnosť pre spotrebiteľa. Týka sa cestovných agentov, ktorí poskytujú služby on-line aj off-line. Opatrenie dopĺňa záväzky týkajúce sa cenovej transparentnosti, ktoré vyplývajú z nedávno prijatého nariadenia o prevádzke leteckých dopravných služieb (revidovaný tretí balíček), na základe ktorého majú letecké spoločnosti rovnaké povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       7

Návrh nariadenia

Článok 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) keď takéto údaje vyplývajú z používania distribučných zariadení PRS predplatiteľom zriadeným na území Európskej únie, nesmú obsahovať žiadnu priamu alebo nepriamu identifikáciu tohto predplatiteľa.

(b) zúčastnení dopravcovia nesmú využívať takéto údaje na neoprávnené ovplyvňovanie voľby predplatiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       8

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak Komisia konajúc na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu zistí porušovanie tohto nariadenia, môže svojím rozhodnutím požadovať, aby podniky alebo združenia podnikov takéto protiprávne konanie ukončili.

Ak Komisia konajúc na základe sťažnosti alebo z vlastného podnetu zistí porušovanie tohto nariadenia, môže svojím rozhodnutím požadovať, aby podniky alebo združenia podnikov takéto protiprávne konanie ukončili. Vyšetrovanie v súvislosti s potenciálnym porušením tohto nariadenia plne zohľadní výsledky eventuálneho prieskumu uskutočneného v súlade s článkami 81 a 82 Zmluvy.

Odôvodnenie

Kódex správania PRS nenahradzuje, ale doplňuje platné pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré je možné naďalej v plnej miere uplatňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením môže Komisia jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií.

Na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením môže Komisia jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií vrátane informácií o osobitných auditoch týkajúcich sa najmä otázok, na ktoré sa vzťahujú články 4, 7 a 11 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Európska komisia potrebuje rozšírené právomoci, aby mohla zabezpečiť riadne uplatňovanie tohto kódexu správania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 17 − odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia pravidelne monitoruje uplatňovanie tohto nariadenia, v prípade potreby prostredníctvom osobitných auditov, ako je ustanovené v článku 13. Skúma najmä účinnosť tohto nariadenia pri zabezpečovaní nediskriminácie a spravodlivej hospodárskej súťaže na trhu služieb PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       11

Návrh nariadenia

Príloha I – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Podľa výberu predplatiteľa sa cestovné možnosti zoradia v hlavnom zobrazení podľa cestovného alebo v tomto poradí:

 

(a) možnosti priamej cesty zoradené podľa času odchodu;

 

(b) všetky ostatné cestovné možnosti zoradené podľa celkovej doby trvania cesty.

Odôvodnenie

Predplatiteľ musí mať na výber viacero možností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Príloha I − bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Lety zahrňujúce zastávky na trase musia byť jasne identifikované.

4. Lety zahrňujúce zastávky na trase musia byť jasne identifikované a musí byť zobrazované trvanie zastávok.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby si spotrebiteľ mohol čo najlepšie vybrať vo vlastnom záujme.

POSTUP

Názov

Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov

Referenčné čísla

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Dátum prijatia

27.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (6.5.2008)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov
(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Philip Bradbourn

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

13b) Osobné údaje by sa v priebehu činnosti PRS mali spracúvať výlučne na účel rezervácie alebo vystavenia lístkov na dopravné produkty. Príslušné policajné orgány členských štátov alebo tretieho štátu by nemali mať prístup k osobným údajom PRS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) keď takéto údaje vyplývajú z používania distribučných zariadení PRS predplatiteľom zriadeným na území Európskej únie, nesmú obsahovať žiadnu priamu alebo nepriamu identifikáciu tohto predplatiteľa.

b) keď takéto údaje vyplývajú z používania distribučných zariadení PRS predplatiteľom zriadeným na území Európskej únie, nesmú obsahovať žiadnu priamu ani nepriamu identifikáciu tohto predplatiteľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi členského štátu a Európskej únie v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o osobitné kategórie údajov uvedené v článku 8 smernice 95/46/ES, takéto údaje budú spracované iba vtedy, ak osoba, o ktorej údaje ide, dá svoj výslovný súhlas k spracovaniu týchto údajov.

3. Pokiaľ ide o osobitné kategórie údajov uvedené v článku 8 smernice 95/46/ES, takéto údaje budú spracované iba vtedy, ak osoba, o ktorej údaje ide, dá svoj výslovný informovaný súhlas k spracovaniu týchto údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Informácie kontrolované dodávateľom systému týkajúce sa identifikovateľných individuálnych rezervácií sa archivujú off-line počas sedemdesiatich dvoch hodín po doplnení poslednej časti pri individuálnej rezervácii a sú zničené do troch rokov. Prístup k takým údajom je povolený len pri sporoch týkajúcich sa fakturácie."

4. Informácie kontrolované dodávateľom systému týkajúce sa identifikovateľných individuálnych rezervácií sa archivujú off-line počas sedemdesiatich dvoch hodín po skončení cesty týkajúcej sa individuálnej rezervácie a sú zničené do troch rokov. Prístup k takým údajom je povolený len pri sporoch týkajúcich sa fakturácie."

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Marketingové údaje, údaje o rezervácii a predaji sprístupnené PRS nebudú obsahovať žiadnu identifikáciu, priamu alebo nepriamu, fyzických osôb alebo v prípade potreby organizácií alebo spoločností, v mene ktorých konajú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a. Uplatňujú sa ustanovenia smernice 95/46/ES týkajúce sa bezpečnosti spracovania údajov, pričom sa môžu doplniť o osobitné ustanovenia o bezpečnosti stanovené pre údaje spracúvané prostredníctvom PRS. Treba preto prijať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sa rôzne typy údajov spracúvali v PRS oddelene na základe ich rozdielnych funkcií.

Odôvodnenie

PRS môže spĺňať funkciu globálneho rozhrania pre letecké spoločnosti, ale aj funkciu poskytovateľa služieb pre konkrétnu leteckú spoločnosť. Treba preto prijať osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa jasne oddelili údaje na základe ich rozdielnych funkcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením môže Komisia jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie všetkých nevyhnutných informácií.

Na plnenie povinností prenesených na Komisiu týmto nariadením môže Komisia jednoduchou žiadosťou alebo rozhodnutím požiadať podniky a združenia podnikov, aby poskytli všetky nevyhnutné informácie, predovšetkým o záležitostiach týkajúcich sa článkov 4, 7 a 11, pričom sa však musia splniť najprísnejšie požiadavky na ochranu údajov uplatniteľné v príslušnom členskom štáte/štátoch.

POSTUP

Názov

Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov

Referenčné čísla

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Dátum prijatia

6.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Emine Bozkurt, Jas Gawronski

POSTUP

Názov

Kódex správania pre používanie počítačových rezervačných systémov

Referenčné čísla

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Dátum predloženia v EP

15.11.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

29.11.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Dátum prijatia

29.5.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott