POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij

  10.6.2008 - (KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

  Odbor za promet in turizem
  Poročevalec: Timothy Kirkhope

  Postopek : 2007/0243(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0248/2008
  Predložena besedila :
  A6-0248/2008
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij

  (KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

  (Postopek soodločanja: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0709),

  –   ob upoštevanju členov 251(2), 71 in 80(2) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0418/2007),

  –   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6‑0248/2008),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) Ker je treba oblikovati učinkovito konkurenco med sodelujočimi prevozniki in matičnimi prevozniki ter zagotoviti spoštovanje načela nediskriminacije med letalskimi prevozniki, ne glede na njihovo sodelovanje v računalniškem sistemu rezervacij.

  Obrazložitev

  Kodeks bi moral biti oblikovan tako, da spodbuja konkurenco in hkrati preprečuje diskriminacijo letalskih prevoznikov z računalniškimi sistemi rezervacij.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5b) Da bi se na trgu zagotovili pregledni in primerljivi konkurenčni pogoji, bi morala za matične prevoznike veljati posebna pravila, ko ti sodelujejo v računalniškem sistemu rezervacij kot vlagatelji kapitala.

  Obrazložitev

  Moralo bi biti jasno, da bi morali matični prevozniki upoštevati dodatna pravila, kot so tista iz člena 10, da se prepreči izkrivljanje trga.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5c) Zagotovljena bi morala biti uporaba pravil in postopkov ES na področju konkurence, da se prepreči morebitne zlorabe prevladujočega položaja enega ali več matičnih prevoznikov.

  Obrazložitev

  Okrepiti bi bilo treba sklicevanje na splošna pravila konkurence. Kodeks poslovanja teh pravil ne nadomešča, ampak jih dopolnjuje.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Prodajalci sistema morajo jasno ločiti računalniške sisteme rezervacij od morebitnega notranjega sistema rezervacij letalskega prevoznika in se morajo vzdržati tega, da bi distribucijske zmogljivosti rezervirali za svoje matične prevoznike, da se prepreči prednostni dostop matičnega prevoznika do računalniškega sistema rezervacij.

  (6) Prodajalci sistema morajo jasno ločiti računalniške sisteme rezervacij od morebitnega notranjega ali katerega koli drugega sistema rezervacij letalskega prevoznika in se morajo vzdržati tega, da bi distribucijske zmogljivosti rezervirali za svoje matične prevoznike, da se prepreči prednostni dostop matičnega prevoznika do računalniškega sistema rezervacij.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Uporaba nepristranskega prikaza povečuje preglednost prevoznih proizvodov in storitev, ki jih ponujajo sodelujoči prevozniki, in krepi zaupanje potrošnikov.

  Obrazložitev

  Merila za razvrstitev morajo biti poštena, njihov cilj pa mora biti, da potovalni agenciji pomagajo dati potrošniku kar najbolj jasno izbiro med možnostmi potovanja.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Prodajalci sistema naj bi zagotovili, da so tržni podatki računalniškega sistema rezervacij na voljo vsem sodelujočim prevoznikom brez diskriminacije in ponudniki prevoza naj ne bi mogli uporabiti takšnih podatkov, da bi neupravičeno vplivali na izbiro potovalnih agencij.

  (8) Prodajalci sistema naj bi zagotovili, da so tržni podatki računalniškega sistema rezervacij na voljo vsem sodelujočim prevoznikom brez diskriminacije in ponudniki prevoza naj ne bi mogli uporabiti takšnih podatkov, da bi neupravičeno vplivali na izbiro potovalnih agencij ali na izbiro potrošnikov.

  Predlog spremembe 7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  9a. Informacije o avtobusnih storitvah za proizvode v zračnem prevozu ali proizvodih v železniškem prevozu, ki so vključeni poleg proizvodov v zračnem prevozu, bi morale biti v prihodnosti prikazane na glavnem prikazu računalniškega sistema rezervacij.

  Predlog spremembe 8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  9b. Računalniški sistem rezervacij bi moral v prihodnosti vključevati lahko razumljive podatke o izpustih CO2 in porabi goriva pri poletu. To bi bilo mogoče prikazati s podatki o povprečni porabi goriva na osebo v litrih/100 km in izpustih CO2 na osebo v g/km ter primerjati s podatki o najboljših alternativnih povezavah z vlakom/avtobusom za potovanja, ki trajajo manj kot 5 ur.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ta uredba se uporablja za kateri koli računalniški sistem rezervacij, če ta zajema proizvode v zračnem prevozu, ki so na voljo za uporabo ali se uporabljajo na območju Skupnosti.

  Ta uredba se uporablja za kateri koli računalniški sistem rezervacij, če ta zajema proizvode v zračnem prevozu, ki so na voljo za uporabo ali se uporabljajo v Skupnosti.

  Obrazložitev

  Storitve v železniškem prometu je treba obravnavati na enak način kot storitve zračnega prevoza.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Člen 1 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ta uredba se uporablja tudi za proizvode v železniškem prevozu, ki so poleg proizvodov v zračnem prevozu vključeni v glavni prikaz računalniškega sistema rezervacij.

   

  Ta uredba se uporablja tudi za proizvode v železniškem prevozu, ki so poleg proizvodov v zračnem prevozu vključeni v glavni prikaz računalniškega sistema rezervacij, ko so ti proizvodi na voljo za uporabo ali se uporabljajo na ozemlju Skupnosti.

  Obrazložitev

  Storitve v železniškem prometu je treba obravnavati na enak način kot storitve zračnega prevoza.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) „računalniški sistem rezervacij“ pomeni računalniški sistem, ki med drugim vsebuje informacije o redu letenja in voznem redu, razpoložljivih sedežih, prevozninah in spremljajočih storitvah več kot enega letalskega prevoznika z ali brez zmogljivosti, preko katerih lahko potekajo rezervacije ali se izdajo vozovnice, do te mere, da so nekatere ali vse te storitve na voljo naročnikom;

  (d) „računalniški sistem rezervacij“ pomeni računalniški sistem, ki med drugim vsebuje informacije o redu letenja in voznem redu, razpoložljivih sedežih ter prevozninah več kot enega letalskega prevoznika z ali brez zmogljivosti za rezerviranje ali izdajanje vozovnic, do te mere, da so nekatere ali vse te storitve na voljo naročnikom;

  Obrazložitev

  Sedanje besedilo ustvarja zmedo, kar zadeva opredelitev računalniškega sistema rezervacij in z njim povezanih storitev, ki se dajo na voljo naročniku.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka g

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g) „matični prevoznik“ pomeni letalskega prevoznika ali prevoznika v železniškem prometu, ki je posredno ali neposredno, sam ali skupaj z drugimi, lastnik prodajalca sistema ali ga dejansko nadzoruje, pa tudi vse letalske prevoznike ali prevoznike v železniškem prometu, katerih lastnik je ali ki jih dejansko nadzoruje;

  (g) „matični prevoznik“ pomeni letalskega prevoznika ali prevoznika v železniškem prometu, ki posredno ali neposredno, sam ali skupaj z drugimi, nadzoruje ali je udeležen v kapitalu prodajalca sistema ali ima zakonske pravice in je zastopan v njegovem upravnem odboru, nadzornem svetu ali drugem upravnem organu podjetja, pa tudi vse letalske prevoznike ali prevoznike v železniškem prometu, katerih lastnik je ali ki jih dejansko nadzoruje;

  Obrazložitev

  Opredelitev bi morala biti bolj jasna in razširjena, da se zagotovi ustrezno upoštevanje vpliva prevoznikov, ki je posledica kapitalskih deležev v prodajalcih sistemov. Legitimno je sklepati, da so koristi, ki jih letalski prevozniki pričakujejo od lastništva računalniških sistemov rezervacij, bolj povezane s koristmi na področju konkurence kot s stroški. Tveganje zlorab je še posebej veliko, če prevladujoč letalski prevoznik sodeluje pri prevladujočem računalniškem sistemu rezervacij. Težko bi bilo nakazati mejo, nad katero je mogoče domnevati obstoj tveganja diskriminacije. Matični prevozniki ne bi smeli nedovoljeno vplivati na izvajalca računalniškega sistemu rezervacij. Zato so za zagotovitev pravičnosti in preglednosti potrebna strožja pravila v zvezi z matičnimi prevozniki.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka g a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ga) udeležba v kapitalu prodajalca sistema pomeni kombinacijo čiste ekonomske vrednosti naložbe letalske družbe ali železniškega podjetja v prodajalcu sistema skupaj z vrednostjo lastniških pravic te letalske družbe ali železniškega podjetja v prodajalcu sistema.

  Obrazložitev

  Zaradi navadne ekonomske naložbe v računalniški sistem rezervacij se letalski prevoznik ne bi smel opredeljevati kot „matični prevoznik“. Le če je ta naložba povezana s pridobitvijo lastniških pravic, se lahko letalsko družbo ali železniško podjetje obravnava kot „matičnega prevoznika“, s čimer se doseže skladnost s členom 10. To pomeni, da se primeri naključnih naložb, ki ne dajejo možnosti vpliva nad delovanjem prodajalca sistema, ne upoštevajo.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka h

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (h) „dejanski nadzor“ pomeni odnos, vzpostavljen s pravicami, pogodbami ali drugimi sredstvi, ki posamezno ali skupaj ob upoštevanju dejstev ali zakonov dajejo možnost za izvajanje neposrednega ali posrednega odločilnega vpliva na podjetje, zlasti s:

  (h) „nadzor“ pomeni odnos, vzpostavljen s pravicami, pogodbami ali drugimi sredstvi, ki posamezno ali skupaj ob upoštevanju dejstev ali zakonov dajejo možnost za izvajanje odločilnega vpliva na podjetje, zlasti z:

  (i) pravico do uporabe celotnega premoženja ali dela premoženja podjetja;

  (i) lastništvom ali pravico do uporabe celotnega premoženja ali dela premoženja podjetja;

  (ii) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja ali kako drugače zagotavljajo odločilen vpliv na vodenje poslovanja podjetja;

  (ii) pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen vpliv na sestavo, glasovanje ali odločitve organov podjetja;

  Obrazložitev

  Predlog spremembe poudarja vzporednost kodeksa poslovanja in politike konkurenčnosti. Z uporabo enakih opredelitev, kot so tiste v uredbi o združitvah, je mogoče uporabiti ista merila za ugotavljanje nadzora.

  Ker so ta v veliki meri preverjena in preizkušena pri nadzoru združitev, je njihova uporaba pri računalniških sistemih rezervacij enostavna, še posebej, ker so v politiki konkurence na voljo priznane smernice za ugotavljanje strukture nadzora.

  Manjšinsko lastništvo, tudi z zelo majhnim lastniškim deležem, lahko zagotavlja status „matičnega prevoznika“, če se s takim deležem pridobi pravica do sooblikovanja strateških odločitev računalniških sistemov rezervacij. Do tega bo prišlo v primeru, ko ima letalski prevoznik možnost izvajanja odločilnega vpliva nad računalniškim sistemom rezervacij, in sicer tako, da lahko zaustavi ukrepe, ki določajo strateško komercialno ravnanje računalniškega sistema rezervacij.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) vključiti nerazumne pogoje v katero koli pogodbo s sodelujočim prevoznikom ali zahtevati sprejetje dodatnih pogojev, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s sodelovanjem v njegovem računalniškem sistemu rezervacij;

  (a) vključiti diskriminatorne pogoje v katero koli pogodbo s sodelujočim prevoznikom ali zahtevati sprejetje dodatnih pogojev, ki po svoji naravi ali glede na trgovinske običaje nimajo nikakršne zveze s sodelovanjem v njegovem računalniškem sistemu rezervacij;

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je preprečiti zmedo glede izraza „nerazumen“.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) kot pogoj za sodelovanje v svojem računalniškem sistemu rezervacij zahtevati, da sodelujoči prevoznik hkrati ne sodeluje tudi v drugem sistemu.

  (b) kot pogoj za sodelovanje v svojem računalniškem sistemu rezervacij zahtevati, da sodelujoči prevoznik hkrati ne sodeluje tudi v drugem sistemu ali da sodelujoči prevoznik ne sme prosto uporabljati alternativnih sistemov rezervacij, na primer lastnega internetnega sistema rezervacij in klicnih centrov.

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je preprečiti, da bi računalniški sistem rezervacij obšel pogajalsko svobodo letalske družbe s tem, ko bi ji v celoti prepovedal sodelovanje v svojem sistemu, če ne bi omejila uporabo drugih možnosti rezervacij.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Obstoj in velikost neposrednega ali posrednega deleža v kapitalu in nadzor, ki ga takšna udeležba omogoča nad letalskim prevoznikom ali prevoznikom v železniškem prometu prodajalca sistema ali nad prodajalcem sistema letalskega prevoznika ali prevoznika v železniškem prometu, se razkrije javnosti.

  Obrazložitev

  Za namene uporabe določb iz členov 3 in 10 ter zaradi preglednosti razmerij med prodajalci sistemov in letalskimi prevozniki bi morale biti takšne informacije javne.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Prodajalec sistema ne sme nameniti posebnega postopka za nalaganje in/ali obdelavo, katere koli druge distribucijske zmogljivosti ali njunih izboljšav enemu ali večim svojim matičnim prevoznikom.

  1. Prodajalec sistema ne sme nameniti posebnega postopka za nalaganje in/ali obdelavo, katere koli druge distribucijske zmogljivosti ali njunih sprememb enemu ali več svojim matičnim prevoznikom. Prodajalec sistema zagotovi vsem sodelujočim prevoznikom informacije glede vseh sprememb svojih distribucijskih sistemov in postopkov za nalaganje in/ali obdelavo.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe je namenjen okrepitvi načela nediskriminacije med letalskimi prevozniki glede na distribucijske zmogljivosti. Vsi letalski prevozniki bi morali imeti dostop do najnovejših tehničnih izboljšav. Da se zagotovi preglednost, bi morali računalniški sistemi rezervacij vsem letalskim prevoznikom zagotavljati informacije o razpoložljivih sistemih.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Prodajalec sistema zagotovi glavni zaslon ali zaslone za vsako posamezno transakcijo preko svojega računalniškega sistema rezervacij in na njih vključi podatke, ki so jih zagotovili sodelujoči prevozniki na nevtralen in izčrpen način ter brez diskriminacije ali pristranskosti. Merila za razvrstitev ne smejo temeljiti na nobenem dejavniku, ki je posredno ali neposredno povezan z identiteto prevoznika, in se morajo za vse sodelujoče prevoznike uporabljati nediskriminatorno. Glavni zaslon(-i) upošteva(-jo) pravila iz Priloge I.

  1. Prodajalec sistema zagotovi glavni zaslon ali zaslone za vsako posamezno transakcijo preko svojega računalniškega sistema rezervacij in na njih vključi podatke, ki so jih zagotovili sodelujoči prevozniki na nevtralen in izčrpen način ter brez diskriminacije, pristranskosti ali favoritizma. Merila za razvrstitev ne smejo temeljiti na nobenem dejavniku, ki je posredno ali neposredno povezan z identiteto prevoznika, in se morajo za vse sodelujoče prevoznike uporabljati nediskriminatorno. Glavni zaslon(-i) ne smejo namerno zavajati potrošnika, biti morajo lahko dostopni in upoštevati pravila iz Priloge I.

  Obrazložitev

  Treba je vključiti tudi favoritizem, ki ga začetna različica Komisije ne zajema. Izvorno besedilo je netočno in omogoča različne razlage.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pri podatkih, ki jih zagotovi računalniški sistem rezervacij, naročnik uporablja nevtralen prikaz v skladu z odstavkom 1, razen kadar se zahteva drugačen prikaz, da se ugodi posebni zahtevi potrošnika.

  2. Pri podatkih, ki jih računalniški sistem rezervacij zagotovi potrošniku, naročnik uporablja nevtralen prikaz v skladu z odstavkom 1, razen kadar se zahteva drugačen prikaz, da se ugodi posebni zahtevi potrošnika.

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti izvorni predlog spremembe poročevalca. Novo besedilo preprečuje napačno razlago, po kateri naročnik ne sme uporabljati informacij iz nobenega drugega vira razen iz prikaza računalniškega sistema rezervacij.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Na prikazu morajo biti jasno in posebej označeni leti, ki jih opravlja letalski prevoznik, za katerega velja prepoved opravljanja letov v skladu z uredbo (ES) št. 2111/2005.

  Obrazložitev

  Tako se bo lažje izvajala uredba št. 2111/2005 in bodo njeni cilji kar najbolje zagotovljeni.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b. Prodajalec sistema uvede poseben simbol v prikaz računalniškega sistema rezervacij, v katerem bodo uporabniki prepoznali podatek o identiteti letalskega prevoznika, ki opravi let, kot predvideva člen 11 uredbe 2111/2005.

  Obrazložitev

  Pomembno je, da so vsi, ki uporabljajo računalniški sistem rezervacij (potovalne agencije ali širša javnost) opozorjeni na lete, ki jih opravljajo letalski prevozniki s črne liste EU, kot to določa uredba 2111/2005.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Ta člen se ne uporablja za računalniške sisteme, ki jih letalski prevoznik ali prevoznik v železniškem prometu ali skupina letalskih prevoznikov ali prevoznikov v železniškem prometu uporablja v svojih lastnih poslovnih prostorih in prodajnih pultih, ki so kot taki jasno označeni.

  3. Ta člen se ne uporablja za računalniške sisteme, ki jih letalski prevoznik ali prevoznik v železniškem prometu ali skupina letalskih prevoznikov ali prevoznikov v železniškem prometu uporablja v svojih lastnih poslovnih prostorih, prodajnih pultih ali na svojih lastnih spletnih straneh, ki so kot taki jasno označeni.

  Obrazložitev

  To ni primeren okvir za reševanje vprašanj, povezanih s spletnimi stranmi v lasti prevoznikov.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Prodajalec sistema v pogodbo z naročnikom ne sme vključiti nerazumnih pogojev, kot je preprečevanje, da bi se naročnik naročil na ali uporabljal kateri koli drug sistem ali sisteme, ki bi zahtevali sprejem dodatnih pogojev, ki nimajo nikakršne zveze z naročilom na njegov računalniški sistem rezervacij, ali ki nalagajo obveznosti za sprejem ponudbe tehnične ali programske opreme.

  1. Prodajalec sistema v pogodbo z naročnikom ne sme vključiti diskriminatornih pogojev, kot je preprečevanje, da bi se naročnik naročil na ali uporabljal kateri koli drug sistem ali sisteme, ki bi zahtevali sprejem dodatnih pogojev, ki nimajo nikakršne zveze z naročilom na njegov računalniški sistem rezervacij, ali ki nalagajo obveznosti za sprejem ponudbe tehnične ali programske opreme.

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je preprečiti zmedo glede izraza „nerazumen“.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Prodajalci sistema lahko dajo na voljo katere koli podatke o trženju, rezervacijah in prodaji pod pogojem, da:

  1. Prodajalci sistema lahko dajo na voljo katere koli podatke o trženju, rezervacijah in prodaji pod pogojem, da so takšni podatki na voljo enako pravočasno in nediskriminatorno vsem prevoznikom, vključno z matičnimi prevozniki. Podatki lahko zajemajo in na zahtevo morajo zajemati vse sodelujoče prevoznike in/ali naročnike.

  (a) so takšni podatki na voljo enako pravočasno in nediskriminatorno vsem prevoznikom, vključno z matičnimi prevozniki. Podatki lahko zajemajo in na zahtevo morajo zajemati vse sodelujoče prevoznike in/ali naročnike;

  2. Sodelujoči prevozniki ne smejo teh podatkov uporabljati, da bi neupravičeno vplivali na naročnikovo izbiro.

  (b) v primeru, da so takšni podatki rezultat uporabe distribucijskih zmogljivosti računalniškega sistema rezervacij s strani naročnika, ki ima sedež na ozemlju Evropske unije, ne vsebujejo, posredno ali neposredno, informacij o identiteti tega naročnika.

  3. V primeru, da so takšni podatki rezultat uporabe distribucijskih zmogljivosti računalniškega sistema rezervacij s strani naročnika, ki ima sedež v Skupnosti, ne vsebujejo, posredno ali neposredno, informacij o identiteti tega naročnika, razen če se naročnik in prodajalec sistema sporazumeta o pogojih za ustrezno uporabo teh podatkov.

   

  4. Vsi sporazumi o podatkovnih trakovih s tržnimi informacijami med naročnikom (-i) in prodajalcem (-i) sistema se razkrijejo javnosti.

  Obrazložitev

  Potovalnim agencijam bi bilo treba omogočiti, da se prosto pogajajo o tem, ali naj bo njihova identiteta vključena v MIDT. Člena 7(b) ni v veljavni uredbi. Kakor je oblikovan sedaj, bo člen 7(b) zmanjšal preglednost trga, saj bo omejil tržne podatke, ki jih lahko dajejo računalniški sistemi rezervacij. Poleg tega bo Mednarodno združenje letalskih prevoznikov, ki ni zajeto v uredbi, še naprej lahko razširjalo zaupne tržne podatke. To pomeni, da bo člen 7(b) vzpostavil monopol za omenjeno združenje, višja cena tržnih podatkov pa bo imela za posledico višje cene za potrošnike. Predlog spremembe bo ščitil potovalne agencije pred zlorabo letalskih družb, obenem pa ohranil konkurenčnost tržnih podatkov, kar bo koristilo potrošnikom, saj bodo cene nižje.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) sporazumi med naročniki in prodajalcem sistema o podatkovnih trakovih s tržnimi informacijami (MIDT) lahko vključujejo sistem nadomestil v korist naročnikov.

  Obrazložitev

  Sporazumi med potovalnimi agencijami in računalniškimi sistemi rezervacij o MIDT bi morali zagotavljati možnost nadomestil, vključno s plačili.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Komisija spremlja izvajanje diskriminatorne ali neenakovredne obravnave letalskih prevoznikov Skupnosti s strani prodajalcev sistema v tretjih državah.

   

  Na zahtevo države članice ali na lastno pobudo Komisija razišče morebitne primere diskriminacije do prevoznikov EU v računalniških sistemih rezervacij v tretjih državah. Kadar odkrije diskriminacijo in preden sprejme odločitev, Komisija obvesti države članice in zainteresirane strani ter zaprosi za njihove pripombe, vključno z sklicanjem sestanka s strokovnjaki iz tega področja iz držav članic.

  Obrazložitev

  Komisija mora spremljati vprašanje preiskave diskriminatorne ali neenake obravnave letalskih prevoznikov Skupnosti s strani prodajalcev sistema zunaj EU.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Matični prevoznik ne sme diskriminirati konkurenčnih računalniških sistemov rezervacij s tem, da jim na zahtevo in enako pravočasno ne zagotovi enakih informacij o redih letenja in voznih redih, prevozninah in razpoložljivih sedežih v svojih proizvodih prevoza, kakršne posreduje lastnemu računalniškemu sistemu rezervacij, ali da ne distribuira svojih proizvodov prevoza prek drugega računalniškega sistema rezervacij ali tako da ne sprejme ali pravočasno ne potrdi rezervacije, ki poteka prek konkurenčnega računalniškega sistema rezervacij za katerega koli od svojih proizvodov prevoza, ki jih distribuira prek lastnega računalniškega sistema rezervacij. Matični prevoznik mora sprejeti in potrditi le tiste rezervacije, ki so v skladu z njegovimi prevozninami in pogoji.

  1. Matični prevoznik ne sme na podlagi recipročnosti diskriminirati konkurenčnih računalniških sistemov rezervacij s tem, da jim na zahtevo in enako pravočasno ne zagotovi enakih informacij o redih letenja in voznih redih, prevozninah in razpoložljivih sedežih v svojih proizvodih prevoza, kakršne posreduje lastnemu računalniškemu sistemu rezervacij, ali da ne distribuira svojih proizvodov prevoza prek drugega računalniškega sistema rezervacij ali tako da ne sprejme ali pravočasno ne potrdi rezervacije, ki poteka prek konkurenčnega računalniškega sistema rezervacij za katerega koli od svojih proizvodov prevoza, ki jih distribuira prek lastnega računalniškega sistema rezervacij. Matični prevoznik mora sprejeti in potrditi le tiste rezervacije, ki so v skladu z njegovimi prevozninami in pogoji.

  Obrazložitev

  Zaželeno je uvesti klavzulo o recipročnosti v odnose med računalniškimi sistemi rezervacij.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Po drugi strani konkurenčni računalniški sistem rezervacij ne sme zavrniti shranjevanja podatkov o voznih redih, prevozninah in razpoložljivih sedežih v zvezi s prevoznimi storitvami, ki jih ponuja prevoznik, ki je povezan z drugimi računalniškimi sistemi rezervacij, in sicer pod enakimi pogoji, kot so tisti, ki jih je odobril drugim svojim strankam in naročnikom na katerem koli trgu.

  Obrazložitev

  Name predloga spremembe je pojasniti odnose med konkurenčnimi računalniškimi sistemi rezervacij.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Matični prevoznik v zvezi s tem ni dolžan sprejeti nobenih stroškov razen za reproduciranje podatkov, ki jih bo objavil, in za sprejete rezervacije. Pristojbina za rezervacijo, ki zapade v plačilo računalniškemu sistemu rezervacij za sprejeto rezervacijo, narejeno v skladu z odstavkom 1, ne sme presegati pristojbine, ki jo isti ali njegov lastni računalniški sistem rezervacij zaračuna drugim sodelujočim prevoznikom za enakovreden posel.

  2. Matični prevoznik v zvezi s tem ni dolžan sprejeti nobenih stroškov razen za reproduciranje podatkov, ki jih bo objavil, in za sprejete rezervacije. Pristojbina za rezervacijo, ki zapade v plačilo računalniškemu sistemu rezervacij za sprejeto rezervacijo, narejeno v skladu z odstavkom 1 tega člena, je skladna s pristojbino, ki jo isti računalniški sistem rezervacij zaračuna drugim sodelujočim prevoznikom za enakovredne posle.

   

  Komisija lahko kadar koli prosi prodajalca sistema, da zagotovi vse podatke, ki se zdijo potrebni za zagotovitev njegove skladnosti s tem odstavkom.

  Obrazložitev

  Besedilo mora pojasniti dejstvo, da pristojbine, ki jih plača matični prevoznik, ne smejo biti višje od tistih, ki jih istemu računalniškemu sistemu rezervacij plačujejo drugi sodelujoči prevozniki. Matični prevozniki in računalniški sistemi rezervacij morajo izkazovati potrebno prožnost in se pogajati v interesu potrošnikov, ta pogajalska svoboda pa ne sme omogočiti sistematične konkurenčne prednosti matičnemu prevozniku ali konkurentom.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Matični prevoznik ne sme niti posredno niti neposredno povezovati naročnikove uporabe določenega računalniškega sistema rezervacij s sprejemanjem kakršne koli provizije ali druge spodbude ali ovire za prodajo proizvodov prevoza.

  3. Matični prevoznik ne sme niti posredno niti neposredno diskriminirati v korist lastnega računalniškega sistema rezervacij s povezovanjem naročnikove uporabe določenega računalniškega sistema rezervacij s sprejemanjem kakršne koli provizije ali druge spodbude ali ovire za prodajo proizvodov prevoza.

  Obrazložitev

  Matičnemu prevozniku se ne sme prepovedati, da se pogaja z računalniškimi sistemi rezervacij, s katerimi ni povezan. Matični prevozniki so, kar se tiče računalniških sistemov rezervacij, enakovredni drugim prevoznikom. To pa ne sme voditi v diskriminacijo v korist lastnih računalniških sistemov rezervacij.

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Matični prevoznik ne sme od naročnika niti posredno niti neposredno zahtevati uporabe določenega računalniškega sistema rezervacij za prodajo ali izdajo vozovnic za proizvode prevoza, ki jih posredno ali neposredno zagotavlja sam.

  4. Matični prevoznik ne sme niti posredno niti neposredno diskriminirati v korist lastnega računalniškega sistema rezervacij in od naročnika zahtevati uporabo določenega računalniškega sistema rezervacij za prodajo ali izdajo vozovnic za proizvode prevoza, ki jih posredno ali neposredno zagotavlja sam.

  Obrazložitev

  Matičnemu prevozniku se ne sme prepovedati, da se pogaja z računalniškimi sistemi rezervacij, s katerimi ni povezan. Matični prevozniki so, kar se tiče računalniških sistemov rezervacij, enakovredni drugim prevoznikom. To pa ne sme voditi v diskriminacijo v korist lastnih računalniških sistemov rezervacij.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Osebni podatki se v času dejavnosti računalniškega sistema rezervacij obdelujejo izključno za namene rezervacije ali izdaje vozovnic za proizvode prevoza. Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov, se računalniški sistem rezervacij šteje za upravljavca podatkov v skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES.

  1. Osebni podatki, zbrani v času dejavnosti računalniškega sistema rezervacij za namene rezervacije ali izdaje vozovnic za proizvode prevoza, se obdelujejo le na način, ki je skladen s temi nameni. Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov, se prodajalec sistema šteje za upravljavca podatkov v skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES. Računalniški sistem rezervacij ločuje osebne podatke, ki se zahtevajo za evidenco imen letalskih potnikov ali za komercialno uporabo, kot to določa koncept „mešanih podatkov“, od vseh ostalih podatkov o potnikih, ki so na voljo v sistemu. Teh podatkov se ne sme dati na voljo drugim subjektom, če zadevna oseba ali organizacija v to izrecno ne privoli v pisni obliki.

  Obrazložitev

  Tako se z uporabo pravilne opredelitve (prodajalec sistema), namesto izraza računalniški sistem rezervacij, ki ni pravni pojem, poveča pravna jasnost.

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Če gre za posebne vrste podatkov iz člena 8 Direktive 95/46/ES, se takšni podatki obdelajo le, če je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, dal svojo izrecno privolitev za obdelavo teh podatkov.

  3. Če gre za posebne vrste podatkov iz člena 8 Direktive 95/46/ES, se takšni podatki obdelajo le, če je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, dal svojo izrecno privolitev na podlagi informacij za obdelavo teh podatkov.

  Obrazložitev

  Privolitev mora temeljiti na ustreznih informacijah.

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Podatki o trženju, rezervacijah in prodaji, ki jih daje na voljo računalniški sistem rezervacij, ne vsebujejo niti posredne niti neposredne identifikacije fizičnih oseb ali, kjer je primerno, organizacij ali podjetij, v imenu katerih delujejo.

  5. Podatki o trženju, rezervacijah in prodaji, ki jih daje na voljo prodajalec sistema, ne vsebujejo niti posredne niti neposredne identifikacije fizičnih oseb ali, kjer je primerno, organizacij ali podjetij, v imenu katerih delujejo.

  Obrazložitev

  Tako se z uporabo pravilne opredelitve (prodajalec sistema), namesto izraza računalniški sistem rezervacij, ki ni pravni pojem, poveča pravna jasnost.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  7. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, je upravičen do brezplačnega dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ne glede na to, ali podatke hrani računalniški sistem rezervacij ali naročnik.

  7. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, je upravičen do brezplačnega dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ne glede na to, ali podatke hrani prodajalec sistema ali naročnik.

  Obrazložitev

  Tako se z uporabo pravilne opredelitve (prodajalec sistema), namesto izraza računalniški sistem rezervacij, ki ni pravni pojem, poveča pravna jasnost.

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  8. Pravice, priznane v tem členu, dopolnjujejo pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, določene v Direktivi 95/46/ES in nacionalnih določbah, sprejetih v skladu z Direktivo.

  8. Pravice, priznane v tem členu, dopolnjujejo pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, določene v Direktivi 95/46/ES in nacionalnih določbah, sprejetih v skladu z Direktivo, ter določbah mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je Evropska unija.

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  9. Določbe te uredbe podrobno opredeljujejo in dopolnjujejo Direktivo 95/46/ES za namene, navedene v členu 1. Če ni določeno drugače, se uporabljajo opredelitve pojmov iz navedene direktive. Če se določene določbe glede obdelave osebnih podatkov v okviru dejavnosti računalniškega sistema rezervacij, določene v tem členu, ne uporabljajo, ta uredba ne posega v določbe navedene direktive in nacionalne določbe, ki so jih države članice sprejele v skladu z navedeno direktivo.

  9. Določbe te uredbe podrobno opredeljujejo in dopolnjujejo Direktivo 95/46/ES za namene, navedene v členu 1. Če ni določeno drugače, se uporabljajo opredelitve pojmov iz navedene direktive. Če se določene določbe glede obdelave osebnih podatkov v okviru dejavnosti računalniškega sistema rezervacij, določene v tem členu, ne uporabljajo, ta uredba ne posega v določbe navedene direktive in nacionalne določbe, ki so jih države članice sprejele v skladu z navedeno direktivo, ter v določbe mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je Evropska unija.

  Predlog spremembe  39

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  9a. Kadar prodajalec sistema upravlja z bazami podatkov v različnih vlogah, na primer kot računalniški sistem rezervacij ali kot gostitelj letalskih družb, je treba sprejeti tehnične in organizacijske ukrepe, da se prepreči povezovanje baz podatkov, in zagotovi, da so osebni podatki dostopni le za namene, za katere so bili zbrani.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe okrepi „kitajski zid“ med računalniškim sistemom rezervacij in gostiteljskimi dejavnostmi.

  Predlog spremembe  40

  Predlog uredbe

  Člen 11 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Revizija

   

  1. Vsak prodajalec sistema, v katerem ima letalski prevoznik ali prevoznik v železniškem prometu kapitalski delež, mora vsaka tri leta in pa na zahtevo Komisije predložiti neodvisno revidirano poročilo, v katerem sta podrobno navedena njegova lastniška struktura in model upravljanja. Stroške, povezane z revizijskim poročilom, krije prodajalec sistema.

   

  2. Prodajalec sistema zagotovi, da neodvisni revizor vsako leto spremlja tehnično skladnost njegovega računalniškega sistema rezervacij s členi 4, 7, 11 in če je to potrebno 10. Vsak prodajalec sistema predloži Komisiji svoje revizorsko poročilo vsake tri leta in na zahtevo Komisije tudi dodatno. Stroške, povezane z revizijskim poročilom, krije prodajalec sistema.

   

  3. Vsak letalski prevoznik ali prevoznik v železniškem prometu, ki ima neposreden lastniški delež v prodajalcu sistema, vsake tri leta na zahtevo Komisije tudi dodatno predloži neodvisno revidirano poročilo, v katerem je podrobno navedena njegova vključenost v prodajalcu sistema in njegov model upravljanja. Stroške, povezane z revizijskim poročilom, krije letalski prevoznik ali prevoznik v železniškem prometu.

   

  4. Prodajalec sistema sporoči sodelujočim prevoznikom in Komisiji identiteto revizorja vsaj tri mesece pred potrditvijo imenovanja. Komisija potrdi usposobljenost revizorja, razen če v enem mesecu po uradnem obvestilu o tem, kateri koli od sodelujočih prevoznikov ugovarja sposobnosti revizorja, da izpolni naloge, ki jih zahteva ta člen. V tem primeru Komisija, po posvetovanju z revizorjem, prodajalcem sistema in vsemi drugimi stranmi, ki sklicuje na upravičeni interes, v dveh mesecih odloči, ali je treba revizorja zamenjati ali ne.

   

  5. Revizorju je kadar koli omogočen dostop do vseh programov, postopkov, operacij in zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo na računalnikih ali v računalniških sistemih, prek katerih prodajalec sistema ponuja svoje zmogljivosti distribucije.

   

  6. Komisija preuči poročila iz odstavkov 1, 2 in 3 z namenom sprejetja morebitnih ukrepov, ki so potrebni v skladu s členom 12.

  Obrazložitev

  Kjer še vedno obstajajo tesne povezave med računalniškimi sistemi rezervacij in letalskimi prevozniki, je treba zagotoviti preglednost, kar zadeva lastniško strukturo in upravni model teh ustanov, da se Komisiji pomaga pri nadzorovanju poštene konkurence.

  Revizorju bi bilo treba omogočiti popoln dostop, da lahko oblikuje pravično oceno. Besedilo vrača določbe iz prejšnjega kodeksa, ki se nanašajo na revizijo in so potrebne za doseganje preglednosti v sektorju.

  Predlog spremembe  41

  Predlog uredbe

  Člen 11 a novo– odstavek 7 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  7. Komisija ob posvetovanju z zainteresiranimi stranmi oblikuje smernice za revizorsko poročilo iz odstavkov 1, 2 in 3.

  Obrazložitev

  Kjer še vedno obstajajo tesne povezave med računalniškimi sistemi rezervacij in letalskimi prevozniki, je treba zagotoviti preglednost, kar zadeva lastniško strukturo in upravni model teh ustanov, da se Komisiji pomaga pri nadzorovanju poštene konkurence.

  Predlog spremembe  42

  Predlog uredbe

  Člen 11 a novo – odstavek 8 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  8. Komisija potrdi usposobljenost revizorja iz odstavkov 1, 2 in 3.

  Obrazložitev

  Komisija bi morala nositi odgovornost za odobritev revizorja.

  Predlog spremembe  43

  Predlog uredbe

  Člen 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Kadar Komisija na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo odkrije kršitev te uredbe, lahko z odločbo zahteva od zadevnih podjetij ali podjetniških združenj, da tako kršitev odpravijo.

  Kadar Komisija na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo odkrije kršitev te uredbe, lahko z odločbo zahteva od zadevnih podjetij ali podjetniških združenj, da tako kršitev odpravijo. Preiskava o morebitnih kršitvah te uredbe v celoti upošteva rezultate morebitnega pregleda iz členov 81 in 82 Pogodbe o ES.

  Obrazložitev

  Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ne nadomešča, ampak dopolnjuje obstoječa pravila o konkurenci, ki se še naprej v celoti uporabljajo.

  Predlog spremembe  44

  Predlog uredbe

  Člen 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta uredba, Komisija lahko z enostavnim zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij ali podjetniških združenj, da ji predložijo vse potrebne informacije.

  Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta uredba, Komisija lahko z enostavnim zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij ali podjetniških združenj, da ji predložijo vse potrebne informacije, zlasti o vprašanjih iz členov 4, 7 in 11, vendar v skladu z najstrožjimi zahtevami v zvezi z varovanjem podatkov, ki veljajo v zadevni državi članici.

  Predlog spremembe  45

  Predlog uredbe

  Člen 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija v petih letih po začetku veljavnosti te uredbe pripravi poročilo o uporabi te uredbe, ki ocenjuje potrebo po ohranitvi, popravkih ali odpravi sedanje uredbe.

  Komisija v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe pripravi poročilo o uporabi te uredbe, ki ocenjuje potrebo po ohranitvi, popravkih ali odpravi sedanje uredbe.

  Obrazložitev

  Glede na hitro napredovanje računalniških sistemov se lahko na tem področju pojavijo nove tehnologije in nove distribucijske poti. Zato je treba redno vsake tri leta pregledati pogoje, določene v tej uredbi.

  Predlog spremembe  46

  Predlog uredbe

  Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Komisija poroča Parlamentu in Svetu vsake dve leti in sicer tako, da pošlje poročilo o uporabi člena 8 glede enakovredne obravnave v tretjih državah in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe, namenjene ublažitvi diskriminatornih pogojev, vključno s sklenitvijo ali spremembo dvostranskih sporazumov o zračnem prometu zu med Evropsko skupnostjo in tretjimi državami.

  Obrazložitev

  Odbor za promet in turizem Evropskega parlamenta je treba redno vsake dve leti obveščati, in sicer s poročilom o tem, kako prodajalci sistema v tretjih državah obravnavajo letalske prevoznike. Ustrezen okvir za obravnavo takšnih situacij ali incidentov se zdijo sporazumi o zračnem prometu.

  Predlog spremembe  47

  Predlog uredbe

  Priloga I

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Kadar so prevoznine prikazane v glavnem prikazu in/ali je izbrana razvrstitev glede na prevoznine, prevoznine vključujejo vse veljavne in neizogibne davke, dajatve in pristojbine, ki jih je treba plačati prevozniku.

  1. Kadar so cene prikazane v glavnem prikazu in/ali je izbrana razvrstitev glede na cene, cene vključujejo prevoznine in vse veljavne davke, dajatve, dodatne dajatve in pristojbine, ki jih je treba plačati letalskemu prevozniku ali prevozniku v železniškem prometu in ki so neizogibne in predvidljive v času, ko so prikazane v prikazu.

  2. Pri sestavi in izbiri proizvodov prevoza za določen par mest za vključitev v glavni prikaz, ne sme biti diskriminacije med različnimi letališči ali železniškimi postajami, ki oskrbujejo isto mesto.

  2. Pri sestavi in izbiri proizvodov prevoza za določen par mest za vključitev v glavni prikaz, ne sme biti diskriminacije med različnimi letališči ali železniškimi postajami, ki oskrbujejo isto mesto.

  3. Leti, ki niso del rednega zračnega prevoza, morajo biti jasno označeni. Potrošnik ima pravico, da se na zahtevo glavni prikaz omeji le na redni ali čarterski prevoz.

  3. Leti, ki niso del rednega zračnega prevoza, morajo biti jasno označeni. Potrošnik ima pravico, da se na zahtevo glavni prikaz omeji le na redni ali čarterski prevoz.

  4. Leti s postanki na progi morajo biti jasno označeni.

  4. Leti s postanki na progi morajo biti jasno označeni.

  5. Kadar lete izvaja letalski prevoznik, ki ni letalski prevoznik, kot ga označuje koda prevoznika, mora biti dejanski izvajalec leta jasno opredeljen. Ta zahteva velja za vse primere, razen za kratkoročne priložnostne sporazume.

  5. Kadar lete izvaja letalski prevoznik, ki ni letalski prevoznik, kot ga označuje koda prevoznika, mora biti dejanski izvajalec leta jasno opredeljen. Ta zahteva velja za vse primere, razen za kratkoročne priložnostne sporazume.

  6. Informacije o kompletih proizvodov – tj. vnaprej določenih kombinacijah prevoza z drugimi storitvami, ki niso podrejene prevozu in so naprodaj za skupno ceno – niso vključene v glavni prikaz.

  6. Informacije o kompletih proizvodov – tj. vnaprej določenih kombinacijah prevoza z drugimi storitvami, ki niso podrejene prevozu in so naprodaj za skupno ceno – niso vključene v glavni prikaz.

   

  6a. Možnosti potovanja se na izbiro naročnika na glavnem prikazu razvrstijo bodisi po prevozninah ali v naslednjem vrstnem redu:

   

  (i) možnosti potovanja brez postanka se razvrstijo po času odhoda;

   

  (ii) vse druge možnosti potovanja se razvrstijo po času trajanja potovanja.

   

  6b. Razen v primerih, predvidenih v odstavku 6e, se nobena možnost potovanja ne sme navesti več kot enkrat v glavnem prikazu.

   

  6c. Kadar so možnosti potovanja razvrščene v skladu z odstavkom 6a (i) in (ii), je treba pri vseh poletih, katerih potovalni čas ni daljši od 90 minut, na prvi strani glavnega prikaza navesti najbolje razvrščeno nadomestno železniško storitev, vključno s povezovalnimi storitvami.

   

  6d. Kadar se v računalniškem sistemu rezervacij možnosti potovanja, ki služijo dvema mestoma, ponujajo s povezovalnimi leti ali s kombinacijo rednega zračnega in železniškega prevoza, mora biti vsaj najvišje razvrščena možnost z rednim zračnim in železniškim prevozom navedena v glavnem prikazu.

   

  6e. Kadar prevozniki delujejo v okviru dogovorov o letih pod skupno oznako, morajo biti informacije o različnih kodah posameznih prevoznikov vključene na jasen način in brez podvajanja, naveden pa mora biti prevoznik, ki dejansko izvaja let.

  Obrazložitev

  Odstavek 2 priloge 1 se nanaša na prevoznine. To lahko povzroča zmedo, saj opredelitev „prevoznine“ ne vključuje nujno vseh sestavin cene. Da bi zagotovili kar največjo preglednost cen, bi bil učinek ukrepa večji, če bi se sklicevali neposredno na ceno in ne na prevoznino.

  Za krajše razdalje morajo biti predvidene železniške storitve prikazane tudi na glavnem zaslonu, da se spodbuja okolju prijazen način prevoza.

  Kadar se možnosti potovanja do določenega potovalnega cilja ponujajo s povezovalnim letom, mora glavni prikaz omogočati razvrstitev najboljše možnosti z rednim zračnim in železniškim prevozom, kadar je ta na voljo.

  Predlog spremembe dopušča izjemo pri dogovorih o letih pod skupno oznako, da se ne bi odvračalo tovrstnih dogovorov, ki zlasti manjšim prevoznikom omogočajo, da svojim potnikom ponujajo večje omrežje. Pomembno pa je preprečiti t.i. zapolnjevanje zaslonov pri prikazovanju letov pod skupno oznako. Izvajalec računalniškega sistema rezervacij bi moral to preprečiti s posodabljanjem storitve s tehnološkimi inovacijami. Potrošniki bi morali imeti korist zaradi boljše obveščenosti.

  OBRAZLOŽITEV

  Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ureja načine, na katere letalski prevozniki in prevozniki v železniškem prometu, računalniški sistemi rezervacij in potovalne agencije upravljajo z rezervacijami potovanj. Cilj predloga, zajetega v sporočilu Komisije, je reformirati kodeks – ta je bil oblikovan leta 1989 z uredbo 2299/89 in spremenjen z uredbama 3089/93 in 323/99 – z okrepitvijo konkurence med računalniškimi sistemi rezervacij. Kodeks se uporablja predvsem za rezervacije letalskih vozovnic, velja pa tudi za železniške storitve, ki so vključene v računalniški sistem rezervacij.

  Kodeks je nastal v času, ko so bile razmere na trgu zelo drugačne od sedanjih. Večina rezervacij letalskih vozovnic je bila opravljena prek računalniških sistemov rezervacij, ki so jih večinoma imeli v lasti ali nadzirali letalski prevozniki. Do oblikovanja kodeksa ravnanja je prišlo, da bi se z vrsto ad hoc pravil spodbujala preglednost in preprečile morebitne zlorabe trga ali izkrivljanje konkurence. Vseeno kodeks postaja vedno manj primeren zaradi novih razmer na trgu, deregulacije drugih trgov računalniških sistemov rezervacij po svetu, razvoja alternativnih distribucijskih poti in zmanjšanja lastništva letalskih prevoznikov v računalniških sistemih rezervacij.

  Danes se ocenjuje, da letni obseg tržnega prometa, ki ga ustvarijo podjetja, ki ponujajo storitve računalniških sistemov rezervacij, dosega vrednost skoraj 8 milijard EUR (DG TREN, 2006), medtem ko je bila leta 2005 ocenjena vrednost evropskega trga poslovnih potovanj 88,2 milijardi USD (PhoCusWright Corporate Travel Distribution Report, Avgust 2006) in se zanj pričakuje, da bo v naslednjih treh letih rasel s stopnjo 11 %.

  Predlog Komisije

  Glavni cilj predloga Komisije je omogočiti letalskim prevoznikom in računalniškim sistemom rezervacij, da bi se prosto pogajali o pogojih za distribucijo storitev zračnega prevoza. Sistemi bi si morali biti konkurenčni pri cenah in kakovosti storitev. Vseeno priznava, da bi moralo obstajati ravnotežje med potrebo po dovoljevanju večje konkurence in potrebo po osnovnih zaščitnih ukrepih. Ko so bile zainteresirane strani zaprošene za mnenje so pojasnile, da so še vedno potrebni nekateri zaščitni ukrepi – predvsem za zagotavljanje poštene konkurence v prisotnosti matičnih prevoznikov, da se zagotovijo nepristranski prikazovalniki računalniških sistemov rezervacij in jamči za varstvo osebnih podatkov.

  Predlog Komisije ne spreminja opredelitve matičnega prevoznika in ohranja dvojni preskus lastništva in dejanskega nadzora. Predlog Komisije poenostavlja pravila glede računalniških sistemov rezervacij, zlasti kar zadeva njihova pogodbena razmerja z letalskimi prevozniki, in jim omogoča večjo svobodo pri pogajanjih o vsebini in prevozninah. Komisija pa predlaga spremembo veljavnega kodeksa v povezavi s podatkovnimi trakovi s tržnimi informacijami (MIDT). Namen Komisije je preprečiti morebitno vplivanje letalskih prevoznikov na potovalne agencije in njihove distribucijske metode, in sicer tako, da se odstrani možnost prepoznavanja potovalne agencije iz te informacije.

  Osrednja področja predloga

  Pravila o matičnih prevoznikih

  V zadnjih letih so se letalski prevozniki umaknili iz lastništva računalniških sistemov rezervacij. Ostaja ena izjema: Amadeus. Njegovi lastniki so trije letalski prevozniki, Air France, Iberia in Lufthansa,[1] ki imajo manjšinske deleže. Ni jasno, koliko strateškega vpliva jim daje to lastništvo, vendar je jasno, da so potrebni zaščitni ukrepi pred morebitnimi zlorabami. Brez njih bi bilo mogoče, da bi računalniški sistem rezervacij dajal prednost matičnemu letalskemu prevozniku, kar zadeva vsebino, točnost itd. Trenutno, kolikor je znano, noben računalniški sistem rezervacij nima lastniškega deleža v letalskih prevoznikih.

  Podatkovni trakovi s tržnimi informacijami (MIDT)

  MIDT so podatki o rezervacijah, ki jih računalniški sistem rezervacij obdela in proda letalskim prevoznikom. Podatki MIDT lahko znatno povečajo vrednost nekaterim glavnim dejavnostim letalskih prevoznikov – natančneje, gre za prodajo in trženje, načrtovanje omrežja, oblikovanje cen in upravljanje s prihodki. To lahko letalskim prevoznikom pomaga razumeti tržne trende in podatke o konkurentih. Zaradi alternativnih možnosti rezervacij se vrednost teh podatkov zmanjšuje, saj ne predstavlja celotnega trga. Medtem ko bi si večina ponudnikov računalniškega sistema rezervacij in letalskih prevoznikov želela, da v MIDT ostane na voljo oznaka potovalne agencije, slednje zahtevajo, da se ta odstrani iz MIDT, saj bi utegnila omogočiti letalskim prevoznikom izvajanje pritiska na potovalne agencije, da bi zmanjšale število svojih rezervacij pri tekmecih.

  Prikaz

  Prikaz je zaslon, ki ga potovalna agencija uporablja za naročanja podatkov računalniškega sistema rezervacij. Programsko opremo za potovalno agencijo praviloma zagotovi računalniški sistem rezervacij kot del njune poslovne pogodbe. Bistvenega pomena je, da so podatki, ki jih računalniški sistem rezervacij zagotavlja potovalni agenciji, nepristranski in pošteni.[2]

  Ugotovitve poročevalca

  Poročevalec meni, da je dober namen Komisije omogočiti letalskim prevoznikom in računalniškim sistemom rezervacij, da se pogajajo o vsebini in prevozninah. Pomanjkanje konkurence trenutno vodi k višjim pristojbinam za rezervacije prek računalniškega sistema rezervacij. Po reviziji bi morali računalniški sistemi rezervacij agresivneje tekmovati med sabo za sodelovanje letalskih prevoznikov na podlagi nižjih pristojbin za rezervacije in boljše kakovosti storitev.[3] Poročevalec si želi, da bi ta osrednji cilj ostal nedotaknjen.

  Predlog Komisije zagotavlja tudi ustrezno varstvo osebnih podatkov, čeprav predlogi sprememb besedila Komisije, ki jih predlaga poročevalec, povečujejo pravno varnost.

  Nekateri deli predloga Komisije vseeno niso zadovoljivi. Opredelitev matičnega prevoznika (člen 2(g)) je zavajajoča. Nedavna preiskava DG COM je pripeljala do ugotovitve, da Lufthanse ni mogoče obravnavati kot matičnega prevoznika Amadeusa.[4] Air France, Iberia in Lufthansa sebe sedaj ne štejejo za matične prevoznike. Skratka, vsi prevozniki trdijo, da gre le za finančne naložbe.

  Da bi odgovorili na zalo težko vprašanje o tem, zakaj bi moralo biti letalskim prevoznikom ljubše, da so matični prevozniki, navkljub bremenom, ki jih nalaga kodeks poslovanja, je treba ugotoviti, da danes ni več mogoče upravičevati udeležbe letalskih prevoznikov v lastništvu računalniških sistemov rezervacij z njihovim interesom, da spodbudijo nastanek učinkovitega kanala za posredovanje podatkov na trg, kot je to veljalo v preteklosti. S časom so se razmere spremenile, saj so računalniški sistemi rezervacij po umiku iz lastništva postali avtonomne ustanove.

  Zato je legitimno sklepati, da so koristi, ki jih letalski prevozniki pričakujejo od lastništva računalniških sistemov rezervacij, bolj povezane s koristmi na področju konkurence (tj. s pogoji prednostne obravnave – ali s tveganjem, da se jih diskriminira) in strateškimi razlogi kot pa izključno s stroški. Tveganje zlorab je še posebej veliko, če prevladujoč letalski prevoznik sodeluje pri prevladujočem računalniškem sistemu rezervacij (kar na primer velja za francoski, nemški in španski trg).[5]

  Poročevalec meni, da bi bilo treba to pojasniti in natančneje opredeliti. Čeprav na splošno velja, da je z večjo udeležbo v lastništvu večja možnost pridobiti prednostne pogoje, bi bilo težko navesti mejo, nad katero je mogoče sklepati o obstoju tveganja diskriminacije.[6]

  Ob upoštevanju tega poročevalec svetuje Odboru, naj ne naloži prepovedi ali določi meje za udeležbo letalskih prevoznikov v kapitalu računalniških sistemov rezervacij, temveč raje določi nedvoumen pogoj: vsaka kapitalska naložba letalskega prevoznika v računalniškem sistemu rezervacij bi morala voditi v izpolnjevanje člena 10. To pomeni, da morajo matični prevozniki računalniškega sistema rezervacij zagotavljati ostalim računalniškim sistemom rezervacij enake podate o prevozninah kot lastnemu sistemu. Tako se zagotovijo zaščitni ukrepi pred zlorabami dominantnega položaja matičnih prevoznikov in diskriminacijo letalskih prevoznikov ali prevoznikov v železniškem prometu, ki nimajo lastniškega deleža v računalniškem sistemu rezervacij.

  V zvezi z MIDT (člen 7) poročevalec predlaga kompromis, ki dovoljuje navedbo potovalne agencije v MIDT, če se o tem sporazumeta agencija in računalniški sistem rezervacij. Poročevalec predlaga sistem nadomestil, v katerem bi potovalna agencija dobila plačilo v zameno za takšno navedbo.

  Navedene predloge bi bilo treba obravnavati v luči dejstva, da gre za sektor, v katerem je udeleženih več akterjev, predvsem letalski prevozniki ali prevozniki v železniškem prometu, računalniški sistemi rezervacij, potovalne agencije in potrošniki. Glede na to, da komisija ni predstavila nobene ocene njene presoje vplivov na MIDT, bi morala revizija vključevati vse elemente distribucije potovanj. Vsaka odločitev o sprejemanju zakonodaje glede enega dela distribucije mora upoštevati tudi pomen in posledice tega za druga področja. Če se na primer omeji navajanje potovalnih agencij v MIDT, kot predlaga Komisija, bi to lahko pripeljalo v monopolni položaj zaradi obstoja podobnega sistema trženja podatkov letalskih prevoznikov, tj. IATA PaxIs.

  Določbe, ki zadevajo prikaze, so bile vključene predvsem zato, da bi bile v podporo potrebam potrošnikov. Merila za razvrstitev morajo biti poštena in imeti za cilj pomagati potovalni agenciji, da potrošniku da kar najbolj jasno izbiro možnosti potovanj. Te je mogoče obravnavati kot dodatne zaščitne ukrepe pred zlorabami. Po mnenju poročevalca je to priložnost za računalniške sisteme rezervacij, da razvijejo možnosti iskanja, ki bodo uporabniku prijaznejše in natančnejše. Nazadnje so bile določbe o reviziji matičnega prevoznika vključene, da bi se povečala preglednost sektorja.

  ANNEX

  LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

  on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

  The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

  Held meetings with:

  Air France

  British Airways

  Lufthansa

  SAS

  IATA

  Cabinet DN, on behalf Amadeus

  APCO, on behalf Sabre Holdings

  Travelport

  Business Travel Coalition

  ECTAA

  ITM

  Informally involved/written correspondence:

  Freshfields

  ABTA

  BEUC

  * Non exhaustive list

  • [1]  Lastništvo letalskih prevoznikov v Amadeusu: Air France 23 %, Iberia 11 %, Lufthansa 11 %, BC Partners in Cinven 53 %, (EC - DG TREN Presoja vplivov, SEC(2007)1496)
  • [2]  Glavni prikaz je otvoritveni zaslon, ki ga vidi potovalna agencija, njegove pomembnosti pa ne gre precenjevati, saj v večini primerov potovalna agencija opravi podrobnejše iskanje in pri tem uporabi naslednje zaslone.
  • [3]  Prosta pogajanja praviloma pripeljejo do tega, da letalski prevozniki pristanejo na tako imenovane programe s polno vsebino, pri katerih računalniškemu sistemu rezervacij zagotavljajo vse svoje prevoznine v zameno za nižje pristojbine za rezervacije. Obvestilo Komisije, marec 08.
  • [4]  Pri nadzoru združevanja v zadevi M. 3717 z dne 16. marca 2005 je DG COMP ugotovil, da Amadeus skupno nadzorujeta le BC Partners in Cinven Ltd.
  • [5]  Glej podrobno sporočilo o reviziji kodeksa poslovanja računalniških sistemov rezervacij (CRS), Evropski parlament, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, str. 15.
  • [6]  V zgodnjem primeru (BAT/Reynolds proti Komisiji, sodba z dne 17. 11. 1987 v zadevi 142 in 156/1984) je Sodišče ugotovilo, da „čeprav to, da družba pridobi lastniški delež v konkurenčni družbi, samo po sebi ne predstavlja ravnanja, ki omejuje konkurenco, lahko takšna pridobitev vseeno služi kot sredstvo za vplivanje na poslovno ravnanje zadevne družbe in tako omejuje ali izkrivlja konkurenco na trgu (...). To še zlasti velja, če družba, ki pridobiva delež, z nakupom delnic ali prek subsidiarnih klavzul v sporazumu pridobi pravni ali dejanski nadzor nad poslovnim ravnanjem druge družbe ali če sporazum predvideva poslovno sodelovanje med družbami ali ustvarja strukturo, ki bi jo bilo mogoče uporabiti za tovrstno sodelovanje“ (odstavek 37; poudarke dodal avtor). Glej str. 14., op. cit.

  MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (27.5.2008)

  za Odbor za promet in turizem

  o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij
  (KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

  Pripravljavec mnenja: Wolfgang Bulfon

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij obravnava rezervacije vozovnic organizatorjev potovanj za letalske družbe in železniška podjetja prek računalniških sistemov rezervacij. Po tem ko je uredba začela veljati leta 1989, je bila dvakrat spremenjena (leta 1993 in 1999). Predvidena tretja revizija naj bi z delno liberalizacijo kodeksa poslovanja povečala konkurenco med računalniškimi sistemi rezervacij.

  Pripravljavec mnenja meni, da bi revizija sedanjega kodeksa poslovanja za računalniške sisteme rezervacij lahko vodila do večje prilagodljivosti in boljše ponudbe. Obstajajo pa pomisleki, da bi se zaradi sedanje strukture evropskega trga letalskih družb, na katerem imajo nacionalne letalske družbe zaradi prevlade na domačih trgih vodilno vlogo, prevladujoči položaj še okrepil.

  Zaradi povezanosti letalskih družb, računalniškega sistema rezervacij in potovalnih agentov v primeru vodilnih udeležencev na trgu bodo v prihodnje neodvisni organizatorji potovanj prisiljeni sodelovati pri določenem računalniškem sistemu rezervacij, da bodo dobili informacije o celotni ponudbi v zvezi s tarifami in razpoložljivostjo določenih letalskih družb.

  Liberalizacija kodeksa poslovanja ne pomeni le ostrejše konkurence, ampak tudi večjo razdrobljenost informacij o tarifah oziroma razpoložljivosti, ki se poraja že dandanes zaradi alternativnih distribucijskih poti letalskih družb.

  Pripravljavec mnenja se zlasti boji, da se bodo konkurenčni pogoji poslabšali za male in srednje organizatorje potovanj, saj ti nimajo dovolj sredstev, da bi sklenili pogodbe z več računalniškimi sistemi rezervacij, oziroma bi morali uporabljati neposredne distribucijske poti letalskih družb, da bi lahko imeli na voljo celotno ponudbo. To bil lahko pripeljalo do vse višjih cen za končne uporabnike.

  Pripravljavec mnenja podpira ukrepe, ki jih določa člen 10, da bi matični prevozniki vsem ponudnikom računalniških sistemov rezervacij zagotovili enake informacije v zvezi s tarifami in razpoložljivostmi („celotno vsebino“), tudi tistim, s katerimi nimajo sklenjenih pogodb.

  Pripravljavec mnenja v celoti podpira predlog Komisije, da se v podatkovnih trakovih s tržnimi informacijami odpravi identifikacija organizatorjev potovanj na podlagi njihove agencijske številke Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov.

  Zahteva tudi kar najboljšo preglednost v zvezi s strukturo tarif v segmentu letalskih storitev, ki jih vsebuje računalniški sistem rezervacij, pri čemer morajo biti navedeni vsi morebitni davki, prispevki in pristojbine, ki jih je treba plačati ponudniku prevoznih storitev. Naknadno zaračunani pribitki za rezervacijo prek računalniškega sistema rezervacij niso dovoljeni.

  Glede opredelitve „matičnih prevoznikov“ zahteva, da vsaka neposredna ali posredna udeležba letalske družbe ali železniškega podjetja pri računalniškem sistemu rezervacij pomeni klasifikacijo „matičnega prevoznika“. Pripravljavec mnenja meni, da vsakršna oblika lastništva pri računalniškem sistemu rezervacij pomeni določen vpliv. Da bi se oblikovali pravični pogoji konkurence, se morajo letalski prevozniki umakniti od udeležbe pri računalniških sistemih rezervacij.

  Vsaka letalska družba in vsako železniško podjetje, ki je želi ostati udeleženo pri računalniških sistemih rezervacij, je vezano na ukrepe, določene v členu 3a.

  Pripravljavec mnenja po zgledu člena 17 predloga Komisije predlaga redno revizijo uporabe uredbe, ki naj bi se v petih letih od začetka veljave opravila trikrat. Revizija bo osredotočena na učinkovitost uredbe glede zagotavljanja nediskriminacije in poštene konkurence na trgu za storitve računalniških sistemov rezervacij ter oceno njenih vplivov na interese potrošnikov.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9a) V skladu z Uredbo (…) o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti letalski prevozniki objavijo prevoznine, ki vključujejo vse veljavne davke ter prispevke, pribitke in pristojbine, ki so neizogibni in predvidljivi. Prikazi računalniškega sistema rezervacij bi morali dajati podatke o prevozninah, ki vključujejo iste kategorije cen, da bi potovalne agencije lahko sporočile te podatke svojim strankam.

  Obrazložitev

  Potrošniki morajo prejeti natančne informacije o prevozninah. Vsi trije akterji (letalski prevoznik, upravljavec računalniškega sistema rezervacij in potovalna agencija) morajo zato biti dolžni zagotavljati pregledne informacije o elementih, ki sestavljajo prevoznine. To je v skladu s prenovo uredbe o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov (ki se trenutno preučuje).

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 11 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11a) Komisija bi morala redno spremljati uporabo uredbe, zlasti pa njeno učinkovitost pri preprečevanju protikonkurenčne in diskriminatorne prakse na trgu distribucije potovalnih storitev preko računalniških sistemov rezervacij, zlasti v prisotnosti prevoznikov, ki so tesno povezani s prodajalci sistemov.

  Obrazložitev

  Ne da bi bili zaradi tega vprašljivi rezultati ocene učinka na matične prevoznike, mora Komisija ostati budna in preprečevati protikonkurenčno ravnanje.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12) Ta uredba ne posega v uporabo členov 81 in 82 Pogodbe.

  (12) Ta uredba ne posega v uporabo členov 81 in 82 Pogodbe. Dopolnjuje splošna pravila o konkurenci, ki se še naprej v celoti uporabljajo za konkurenčne zlorabe, kot so kršitev protitrustovskih pravil in zloraba prevladujočega položaja.

  Obrazložitev

  Namen kodeksa poslovanja je, da pomaga zagotoviti poštene in nepristranske pogoje za letalske prevoznike v računalniških sistemih rezervacij. Besedilo pa ni osamljeno, ampak dopolnjuje določbe členov 81 in 82.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka (g)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g) „matični prevoznik“ pomeni letalskega prevoznika ali prevoznika v železniškem prometu, ki je posredno ali neposredno, sam ali skupaj z drugimi, lastnik prodajalca sistema ali ga dejansko nadzoruje, pa tudi vse letalske prevoznike ali prevoznike v železniškem prometu, katerih lastnik je ali ki jih dejansko nadzoruje;

  (g) „matični prevoznik“ pomeni letalskega prevoznika ali prevoznika v železniškem prometu, ki je posredno ali neposredno, sam ali skupaj z drugimi:

   

  – lastnik enega ali več kapitalskih deležev v prodajalcu sistema ali ima pravico v njem imenovati glavne izvršne delavce ali člane upravnega odbora, nadzornega sveta ali drugega upravljavskega organa in

   

  je bil priznan s strani Komisije, da dejansko nadzoruje prodajalca sistema, pa tudi vse letalske prevoznike ali prevoznike v železniškem prometu, katerih lastnik je ali ki jih dejansko nadzoruje;

   

  Komisija lahko kadar koli zahteva od letalskega prevoznika ali prevoznika v železniškem prometu, ki je lastnik enega ali več kapitalskih deležev v prodajalcu sistema, da ji posreduje vse podatke, potrebne za določitev njegovega morebitnega statusa matičnega prevoznika.

  Obrazložitev

  Opredelitev Komisije mora biti podrobnejša. Ni opredeljena mejna vrednost, kdaj kapitalski deleži v računalniškem sistemu rezervacij jasno vplivajo na njegove komercialne odločitve. Zato se je treba usmeriti v vsa podjetja, ki imajo kapitalske deleže računalniškega sistema rezervacij, in organom Komisije, pristojnim za konkurenco, zaupati nalogo, da preverijo, ali ta podjetja izvajajo učinkovit nadzor nad zadevnim računalniškim sistemom rezervacij.

  Drugi del predloga spremembe se nanaša na obveznosti, povezane s preglednostjo.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Prodajalec sistema zagotovi glavni zaslon ali zaslone za vsako posamezno transakcijo preko svojega računalniškega sistema rezervacij in na njih vključi podatke, ki so jih zagotovili sodelujoči prevozniki na nevtralen in izčrpen način ter brez diskriminacije ali pristranskosti. Merila za razvrstitev ne smejo temeljiti na nobenem dejavniku, ki je posredno ali neposredno povezan z identiteto prevoznika, in se morajo za vse sodelujoče prevoznike uporabljati nediskriminatorno. Glavni zaslon(-i) upošteva(-jo) pravila iz Priloge I.

  1. Prodajalec sistema zagotovi glavni zaslon ali zaslone za vsako posamezno transakcijo preko svojega računalniškega sistema rezervacij in na njih vključi podatke, ki so jih zagotovili sodelujoči prevozniki na nevtralen, pregleden in izčrpen način ter brez diskriminacije ali pristranskosti. Merila za razvrstitev ne smejo temeljiti na nobenem dejavniku, ki je posredno ali neposredno povezan z identiteto prevoznika, in se morajo za vse sodelujoče prevoznike uporabljati nediskriminatorno. Glavni zaslon(-i) upošteva(-jo) pravila iz Priloge I.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a. Ko potrošniku posreduje informacije iz računalniškega sistema rezervacij, naročnik potrošnika obvesti o končni ceni, ki jo je treba plačati za prevozno storitev, vključno z vsemi dodatnimi stroški in pristojbinami za storitve, ki jih zaračunava.

  Obrazložitev

  Ta ukrep potrošnikom omogoča boljšo preglednost v zvezi s ceno ter velja za virtualne in fizične potovalne agencije. Dopolnjuje zahteve v zvezi s preglednostjo cen nedavno sprejete uredbe o opravljanju zračnih prevozov (prenovljen tretji paket), ki enako zahteva od letalskih družb.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Člen 7 – točka (b)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) v primeru, da so takšni podatki rezultat uporabe distribucijskih zmogljivosti računalniškega sistema rezervacij s strani naročnika, ki ima sedež na ozemlju Evropske unije, ne vsebujejo, posredno ali neposredno, informacij o identiteti tega naročnika.

  (b) sodelujoči prevozniki ne smejo teh podatkov uporabljati, da bi neupravičeno vplivali na naročnikovo izbiro.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Člen 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Kadar Komisija na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo odkrije kršitev te uredbe, lahko z odločbo zahteva od zadevnih podjetij ali podjetniških združenj, da tako kršitev odpravijo.

  Kadar Komisija na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo odkrije kršitev te uredbe, lahko z odločbo zahteva od zadevnih podjetij ali podjetniških združenj, da tako kršitev odpravijo. Preiskava o morebitnih kršitvah te uredbe v celoti upošteva rezultate morebitnega pregleda iz členov 81 in 82 pogodbe ES.

  Obrazložitev

  Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ne nadomešča, ampak dopolnjuje obstoječa pravila o konkurenci, ki se še naprej v celoti uporabljajo.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Člen 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta uredba, Komisija lahko z enostavnim zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij ali podjetniških združenj, da ji predložijo vse potrebne informacije.

  Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta uredba, Komisija lahko z enostavnim zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij ali podjetniških združenj, da ji predložijo vse potrebne informacije, vključno s predložitvijo posebnih revizij, zlasti glede vsebin iz členov 4, 7 in 11 te uredbe.

  Obrazložitev

  Komisija potrebuje razširjena pooblastila, da zagotovi primerno uporabo kodeksa poslovanja.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Člen 17 – odstavek –1 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Komisija redno spremlja uporabo te uredbe, po potrebi s pomočjo posebnih revizij, kakor to določa člen 13. Preverja zlasti učinkovitost uredbe pri zagotavljanju nediskriminacije in lojalne konkurence na trgu storitev računalniških sistemov rezervacij.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Priloga I – točka –1 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  -1. Možnosti potovanja se na izbiro naročnika na glavnem prikazu razvrstijo bodisi po prevozninah ali v naslednjem vrstnem redu:

   

  (a) možnosti direktnega potovanja, razvrščene po času odhoda;

   

  (b) vse ostale možnosti potovanja, razvrščene po skupnem času potovanja.

  Obrazložitev

  Naročniki naj imajo več možnosti izbire.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Priloga I – točka 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Leti s postanki na progi morajo biti jasno označeni.

  4. Leti s postanki na progi morajo biti jasno označeni in prikazano mora biti trajanje postankov.

  Obrazložitev

  Da se lahko potrošnik najbolje odloči glede na svoje želje.

  POSTOPEK

  Naslov

  Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

  Pristojni odbor

  TRAN

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  29.11.2007

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Wolfgang Bulfon

  31.1.2008

   

   

  Obravnava v odboru

  26.3.2008

  6.5.2008

   

   

  Datum sprejetja

  27.5.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

  MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (6.5.2008)

  za Odbor za promet in turizem

  o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij
  (KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

  Pripravljavec mnenja: Philip Bradbourn

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog Uredbe

  Uvodna izjava 13 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (13b) Osebni podatki se v okviru dejavnosti računalniškega sistema rezervacij obdelujejo izključno za namene rezervacije ali izdaje vozovnic za proizvode prevoza. Pristojni policijski organi držav članic ali tretjih držav ne bi smeli imeti dostopa do osebnih podatkov iz računalniških sistemov rezervacij.

  Predlog spremembe  2

  Predlog Uredbe

  Člen 7 - točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) v primeru, da so takšni podatki rezultat uporabe distribucijskih zmogljivosti računalniškega sistema rezervacij s strani naročnika, ki ima sedež na ozemlju Evropske unije, ne vsebujejo, posredno ali neposredno, informacij o identiteti tega naročnika.

  (b) v primeru, da so takšni podatki rezultat uporabe distribucijskih zmogljivosti računalniškega sistema rezervacij s strani naročnika, ki ima sedež na ozemlju Evropske unije, ne vsebujejo, posredno ali neposredno, informacij o identiteti tega naročnika, v skladu z ustreznimi zakoni držav članic in Evropske unije za varovanje osebnih podatkov.

  Predlog spremembe  3

  Predlog Uredbe

  Člen 11 - odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Če gre za posebne vrste podatkov iz člena 8 Direktive 95/46/ES, se takšni podatki obdelajo le, če je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, dal svojo izrecno privolitev za obdelavo teh podatkov.

  3. Če gre za posebne vrste podatkov iz člena 8 Direktive 95/46/ES, se takšni podatki obdelajo le, če je posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, dal svojo izrecno in prostovoljno privolitev za obdelavo teh podatkov.

  Predlog spremembe  4

  Predlog Uredbe

  Člen 11 - odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Informacije o posameznih prepoznavnih rezervacijah, ki so pod nadzorom prodajalca sistema, se v 72 urah po izpolnitvi zadnjega elementa v posamezni rezervaciji shranijo v arhivu izven spleta in se uničijo v treh letih. Dostop do takšnih podatkov se dovoli le v primeru spora v zvezi z izdanim računom.

  4. Informacije o posameznih prepoznavnih rezervacijah, ki so pod nadzorom prodajalca sistema, se v 72 urah po končanem potovanju, na katerega se posamezna rezervacija nanaša, shranijo v arhivu izven spleta in se uničijo v treh letih. Dostop do takšnih podatkov se dovoli le v primeru spora v zvezi z izdanim računom.

  Predlog spremembe  5

  Predlog Uredbe

  Člen 11 - odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Podatki o trženju, rezervacijah in prodaji, ki jih daje na voljo računalniški sistem rezervacij, ne vsebujejo niti posredne niti neposredne identifikacije fizičnih oseb ali, kjer je primerno, organizacij ali podjetij, v imenu katerih delujejo.

  črtano

  Predlog spremembe  6

  Predlog Uredbe

  Člen 11 - odstavek 9 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  9a. Uporabljajo se varnostna določila o obdelavi podatkov v skladu z direktivo95/46/ES, ki se jih lahko dopolni s posebnimi določbami o varovanju tajnosti podatkov, obravnavanih v okviru računalniških sistemov rezervacij. Sprejmejo se tudi ustrezni varnostni ukrepi, s čimer se zagotovi, da se različne vrste podatkov v računalniškem sistemu rezervacij obravnavajo ločeno v skladu z njihovimi različnimi nameni.

  Obrazložitev

  Računalniški sistem rezervacij lahko deluje kot globalni vmesnik za letalske družbe ali pa tudi kot izvajalec storitev za določeno letalsko družbo. Zato je priporočljivo sprejeti posebne varnostne ukrepe, da se podatki jasno ločujejo glede na njihove različne namene.

  Predlog spremembe  7

  Predlog Uredbe

  Člen 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta uredba, Komisija lahko z enostavnim zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij ali podjetniških združenj, da ji predložijo vse potrebne informacije.

  Za izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga ta uredba, Komisija lahko z enostavnim zahtevkom ali odločbo zahteva od podjetij ali podjetniških združenj, da ji predložijo vse potrebne informacije, zlasti o vprašanjih iz členov 4, 7 in 11, vendar v skladu z najstrožjimi zahtevami v zvezi z varovanjem podatkov, ki veljajo v zadevni državi članici.

  POSTOPEK

  Naslov

  Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

  Pristojni odbor

  TRAN

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  13.3.2008

   

   

   

  Pripravljavec mnenja

         Datum imenovanja

  Philip Bradbourn

  27.2.2008

   

   

  Obravnava v odboru

  27.3.2008

  8.4.2008

  6.5.2008

   

  Datum sprejetja

  6.5.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Emine Bozkurt, Jas Gawronski

  POSTOPEK

  Naslov

  Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

  Datum predložitve EP

  15.11.2007

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  TRAN

  29.11.2007

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  29.11.2007

  LIBE

  13.3.2008

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Timothy Kirkhope

  9.1.2008

   

   

  Obravnava v odboru

  27.2.2008

  8.4.2008

  28.5.2008

   

  Datum sprejetja

  29.5.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott