Betänkande - A6-0248/2008Betänkande
A6-0248/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

10.6.2008 - (KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Timothy Kirkhope

Förfarande : 2007/0243(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0248/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem

(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0709),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 71 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0418/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6‑0248/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Det är nödvändigt att verka för en effektiv konkurrens mellan deltagande transportföretag och moderföretag och att se till att lufttrafikföretag respekterar principen om icke-diskriminering oberoende av om de deltar i datoriserade bokningssystem eller inte.

Motivering

Koden bör utformas så att den främjar konkurrens samtidigt som den förhindrar att datoriserade bokningssystem diskriminerar lufttrafikföretag.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) För att garantera öppna och jämförbara konkurrensvillkor på marknaden bör särskilda bestämmelser gälla för moderföretag då de investerar i datoriserade bokningssystem.

Motivering

Kompletterande bestämmelser, såsom de i artikel 10, bör gälla för moderföretag, för att förhindra en snedvridning av marknaden.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) Det ska vara möjligt att hänvisa till EU:s konkurrensbestämmelser och konkurrensförfaranden för att undvika att ett eller flera moderföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Motivering

Hänvisningarna till de allmänna konkurrensbestämmelserna bör stramas upp. Uppförandekoden kompletterar dessa bestämmelser, men ersätter dem inte.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Systemleverantörer bör göra tydlig åtskillnad mellan de datoriserade bokningssystemen och flygbolagens interna bokningssystem och bör avhålla sig från att låta distributionstjänsterna vara förbehållna moderföretagen, för att undvika att moderföretagen skulle kunna få förmånstillträde till bokningssystemet.

(6) Systemleverantörer bör göra tydlig åtskillnad mellan de datoriserade bokningssystemen och flygbolagens interna bokningssystem eller andra typer av bokningssystem, och bör avhålla sig från att låta distributionstjänsterna vara förbehållna moderföretagen, för att undvika att moderföretagen skulle kunna få förmånstillträde till bokningssystemet.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) En neutral textbild ökar insynen i de transporttjänster som de deltagande transportföretagen erbjuder och ökar konsumenternas förtroende.

Motivering

Rangordningskriterierna måste vara rättvisa och syfta till att hjälpa resebyrån att erbjuda konsumenten de bästa resealternativen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Systemleverantörerna bör säkerställa att ett datoriserat bokningssystems saluföringsuppgifter är tillgängliga för alla deltagande transportföretag utan diskriminering, och transportörerna bör inte kunna använda de uppgifterna för att på ett otillbörligt sätt påverka valet av resebyrå.

(8) Systemleverantörerna bör säkerställa att ett datoriserat bokningssystems saluföringsuppgifter är tillgängliga för alla deltagande transportföretag utan diskriminering, och transportörerna bör inte kunna använda de uppgifterna för att på ett otillbörligt sätt påverka valet av resebyrå eller konsumentens eget val.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Information om busstjänster för luft- eller järnvägstransporttjänster som är integrerade jämte lufttransporttjänster bör i framtiden visas i den primära textbilden i det datoriserade bokningssystemet.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) De datoriserade bokningssystemen bör i framtiden innehålla lättförståelig information om en flygnings koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning. Denna information kan anges som den genomsnittliga bränsleförbrukningen per person/liter/100km och det genomsnittliga koldioxidutsläppet per person/g/km och kunde jämföras med uppgifter om bästa tåg- och bussförbindelser för resor kortare än 5 timmar.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på datoriserade bokningssystem, i den mån de omfattar lufttransporttjänster, som tillhandahålls eller används inom gemenskapen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska också tillämpas på järnvägstransporttjänster, som är integrerade jämte lufttransporttjänsterna i den primära textbilden för datoriserade bokningssystem.

Denna förordning ska också tillämpas på järnvägstransporttjänster, som är integrerade jämte lufttransporttjänsterna i den primära textbilden för datoriserade bokningssystem, som tillhandahålls eller används inom gemenskapen.

Motivering

Järnvägstransporttjänster måste behandlas på samma sätt som lufttransporttjänster.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) datoriserat bokningssystem: ett datoriserat system som innehåller information om bland annat tidtabeller, platstillgång, biljettpriser och tjänster i samband med befordran, från mer än ett lufttrafikföretag, med eller utan möjlighet att boka platser eller utfärda biljetter, och där några av eller samtliga dessa tjänster ställs till abonnenternas förfogande.

d) datoriserat bokningssystem: ett datoriserat system som innehåller information om bland annat tidtabeller, platstillgång och biljettpriser, från mer än ett lufttrafikföretag, med eller utan möjlighet att boka platser eller utfärda biljetter, och där några av eller samtliga dessa tjänster ställs till abonnenternas förfogande.

Motivering

Den nuvarande ordalydelsen skapar förvirring om hur ett datoriserat bokningssystem ska definieras och om de tjänster som hör ihop med systemet och som ska ställas till abonnenternas förfogande.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra, äger eller faktiskt kontrollerar en systemleverantör, liksom varje lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som det äger eller faktiskt kontrollerar.

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra kontrollerar eller deltar i kapitalet eller har lagliga rättigheter och representation i styrelsen, den övervakande styrelsen eller andra ledningsorgan för en systemleverantör, liksom varje lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som det äger eller faktiskt kontrollerar.

Motivering

Definitionen bör klargöras och utvidgas för att garantera att vederbörlig hänsyn tas till transportföretagens inflytande som en följd av aktieinnehav i systemleverantörer. Det är berättigat att dra den slutsatsen att de fördelar som flygbolag förväntar sig av att inneha datoriserade bokningssystem har mer att göra med konkurrensfördelar än med kostnader. Risken för missbruk är särskilt hög då ett dominerande flygbolag är delägare i ett dominerande datoriserat bokningssystem. Det är svårt att fastställa ett tak för de fall då risken för diskriminering ökar. Moderföretag bör inte otillbörligt påverka leverantören av datoriserade bokningssystem. Därför behövs det stängare bestämmelser om moderföretag i syfte att garantera rättvisa och öppenhet.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) deltagande i en systemleverantörs kapital: en kombination av det rent ekonomiska värdet av ett lufttrafikföretags eller järnvägstransportföretags investering i en systemleverantör och värdet av det berörda företagets äganderätt till systemleverantören.

Motivering

En enda ekonomisk investering i ett datoriserat bokningssystem bör inte medföra att ett flygbolag eller ett järnvägsbolag definieras som ”moderföretag”. Endast om en sådan investering åtföljs av förvärv av äganderätter ska ett flyg- eller järnvägsbolag betraktas som ”moderföretag” och därmed efterleva kraven i artikel 10. Detta innebär att hänsyn tas till oavsiktliga investeringar som inte medför någon möjlighet att påverka systemleverantörens verksamhet.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) faktiskt kontroll: ett förhållande som bygger på rättigheter, avtal eller andra medel, som var för sig eller tillsammans, och med hänsyn tagen till faktiska och rättsliga förhållanden, ger möjligheter att direkt eller indirekt utöva ett avgörande inflytande på ett företag, särskilt då det gäller

h) kontroll: ett förhållande som bygger på rättigheter, avtal eller andra medel, som var för sig eller i kombination, och med hänsyn tagen till faktiska och rättsliga förhållanden, ger möjligheter att utöva ett avgörande inflytande på ett företag, särskilt då det gäller

i) rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar,

i) ägande eller rätten att använda alla eller delar av ett företags tillgångar,

ii) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av företagets olika organ och på omröstningar eller beslut i organen, eller som på annat sätt ger ett avgörande inflytande på företagets verksamhet.

ii) rättigheter eller avtal som ger ett avgörande inflytande på sammansättningen av företagets olika organ och på omröstningar eller beslut i organen.

Motivering

Genom ändringsförslaget betonas parallellerna mellan uppförandekoden och konkurrenspolitiken. Genom att använda samma definitioner som i koncentrationsförordningen kan man också tillämpa samma kriterier för hur kontrollen ska bedömas.

Ovanstående aspekter har testats i bred utsträckning och man har erfarenheter av dem i samband med kontroll av företagskoncentrationer. Därför är deras tillämpning på datoriserade bokningssystem mycket enkel, särskilt eftersom det finns godkända riktlinjer för bedömningen av kontrollstrukturer inom konkurrenspolitiken.

Minoritetsägande, även med mycket små andelar, kan medföra status som ”moderföretag”, om andelarna medför en möjlighet att påverka strategiska beslut inom ett datoriserat bokningssystem. Detta kommer att vara fallet om ett flygbolag har möjlighet att utöva ett avgörande inflytande på bokningssystemet i det avseendet att flygbolaget kan blockera åtgärder som är avgörande för det datoriserade bokningssystemets strategiska kommersiella agerande.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) knyta oskäliga villkor till ett avtal med ett deltagande transportföretag eller kräva att tilläggsvillkor godtas, som genom sin karaktär eller enligt kommersiell praxis saknar samband med deltagandet i leverantörens datoriserade bokningssystem,

a) knyta diskriminerande villkor till ett avtal med ett deltagande transportföretag eller kräva att tilläggsvillkor godtas, som genom sin karaktär eller enligt kommersiell praxis saknar samband med deltagandet i leverantörens datoriserade bokningssystem,

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undvika förvirring kring termen ”oskäliga”.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) ställa som villkor för deltagande i det datoriserade bokningssystemet att ett deltagande transportföretag inte samtidigt deltar i ett annat system.

b) ställa som villkor för deltagande i det datoriserade bokningssystemet att ett deltagande transportföretag inte samtidigt deltar i ett annat system eller att ett deltagande transportföretag inte fritt får använda alternativa bokningssystem, t.ex. sitt eget bokningssystem på Internet eller teletjänstcentraler.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förhindra att ett datoriserat bokningssystem kan kringgå flygbolagets frihet att förhandla genom att vägra låta flygbolaget delta i systemet om det inte begränsar användningen av andra bokningskanaler.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Ett lufttrafik- eller järnvägstransportföretags direkta eller indirekta aktieinnehav i en systemleverantör eller en systemleverantörs direkta eller indirekta aktieinnehav i ett lufttrafik- eller järnvägstransportföretag, aktieinnehavets storlek samt den kontroll som ett sådant innehav ger upphov till ska offentliggöras.

Motivering

Denna information bör offentliggöras i syfte att tillämpa bestämmelserna i artiklarna 3 och 10 samt för att få insyn i förhållandena mellan systemleverantörer och lufttrafikföretag.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En systemleverantör får inte reservera någon specifik datainläsningsmetod, databehandlingsmetod eller distributionstjänst – eller några förbättringar av dessa – för ett eller flera av sina moderföretag.

1. En systemleverantör får inte reservera någon specifik datainläsningsmetod, databehandlingsmetod eller distributionstjänst – eller några förändringar av dessa – för ett eller flera deltagande transportföretag, medräknat sina moderföretag. Systemleverantören ska tillhandahålla de deltagande transportföretagen information om samtliga förändringar i sina distributionssystem och datainläsnings- eller databehandlingsmetoder.

Motivering

Ändringsförslaget stärker principen om icke-diskriminering mellan flygbolag i fråga om distributionssystem. Alla flygbolag bör ha tillgång till de senaste tekniska förbättringarna. För att garantera öppenhet kring de tillgängliga systemen bör de datoriserade bokningssystemen tillhandahålla alla flygbolag information om dem.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Systemleverantören ska via sitt datoriserade bokningssystem tillhandahålla en eller flera primära textbilder för varje enskild transaktion och ska däri inkludera de uppgifter som lämnats in av deltagande transportföretag på ett neutralt och uttömmande sätt som inte är diskriminerande eller partiskt. Kriterierna för rangordningen av upplysningarna får inte baseras på någon faktor som direkt eller indirekt har samband med transportföretagens identitet och inte tillämpas på ett sätt som diskriminerar något deltagande lufttrafikföretag. Den eller de primära textbilderna ska vara förenliga med reglerna i bilaga 1.

1. Systemleverantören ska via sitt datoriserade bokningssystem tillhandahålla en eller flera primära textbilder för varje enskild transaktion och ska däri inkludera de uppgifter som lämnats in av deltagande transportföretag på ett neutralt och uttömmande sätt som inte är diskriminerande, partiskt eller favoriserande. Kriterierna för rangordningen av upplysningarna får inte baseras på någon faktor som direkt eller indirekt har samband med transportföretagens identitet och inte tillämpas på ett sätt som diskriminerar något deltagande lufttrafikföretag. Den eller de primära textbilderna får inte avsiktligt vilseleda konsumenter, bör vara lättillgängliga och ska vara förenliga med reglerna i bilaga 1.

Motivering

Det är viktigt att lägga till favorisering som inte ingår i kommissionens ursprungliga formulering. Den ursprungliga ordalydelsen är inte exakt och kan lämna möjlighet till olika tolkningar.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För de upplysningar som ett datoriserat bokningssystem tillhandahåller ska en abonnent använda en neutral textbild i enlighet med punkt 1, om inte en annan textbild krävs för att tillgodose konsumentens önskemål.

2. För de upplysningar som ett datoriserat bokningssystem tillhandahåller konsumenten ska en abonnent använda en neutral textbild i enlighet med punkt 1, om inte en annan textbild krävs för att tillgodose konsumentens önskemål.

Motivering

Föredragandens ursprungliga ändringsförslag behöver förtydligas. Den nya ordalydelsen förhindrar en sådan feltolkning att abonnenten inte skulle få använda information från någon annan källa än det datoriserade bokningssystemets textbild.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Flygningar som utförs av lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet enligt förordning (EG) nr 2111/2005 ska klart och specifikt markeras på textbilden.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att underlätta tillämpningen av förordning (EG) nr 2111/2005 och att på bästa sätt garantera målen i den.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Systemleverantören ska införa en särskild symbol i det datoriserade bokningssystemets textbild som användarna ska kunna identifiera för att få information om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 2111/2005.

Motivering

Det är viktigt att de som använder datoriserade bokningssystem (resebyråer eller allmänheten generellt) är medvetna om flygningar som utförs av lufttrafikföretag på EU:s svarta lista, enligt förordning (EG) nr 2111/2005.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Denna artikel ska inte tillämpas på datoriserade bokningssystem som används av ett lufttrafikföretag eller ett järnvägstransportföretag, eller en grupp av lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag, i deras egna klart markerade kontor och försäljningsdiskar.

3. Denna artikel ska inte tillämpas på datoriserade bokningssystem som används av ett lufttrafikföretag eller ett järnvägstransportföretag, eller en grupp av lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag, i deras egna klart markerade kontor, försäljningsdiskar eller på deras egna webbsidor.

Motivering

Det här är inte rätta forumet för att ta upp frågor som rör företagens egna webbsidor.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En systemleverantör får inte knyta orimliga villkor till ett avtal med en abonnent, t.ex. hindra abonnenten från att abonnera på eller använda ett eller flera andra system, kräva att ytterligare villkor accepteras som inte har samband med deltagandet i dess datoriserade bokningssystem, eller kräva att abonnenten accepterar ett erbjudande om teknisk utrustning eller programvara.

1. En systemleverantör får inte knyta diskriminerande villkor till ett avtal med en abonnent, t.ex. hindra abonnenten från att abonnera på eller använda ett eller flera andra system, kräva att ytterligare villkor accepteras som inte har samband med deltagandet i dess datoriserade bokningssystem, eller kräva att abonnenten accepterar ett erbjudande om teknisk utrustning eller programvara.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förhindra förvirring kring termen ”oskäliga”.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Systemleverantörerna får på följande villkor tillgängliggöra alla saluförings-, boknings- och försäljningsuppgifter:

1. Systemleverantörerna får tillgängliggöra alla saluförings-, boknings- och försäljningsuppgifter under förutsättning att uppgifterna erbjuds alla deltagande lufttrafikföretag, inklusive moderföretag, inom samma tidsramar och på ett icke-diskriminerande sätt. Uppgifterna får – och ska på begäran – omfatta alla deltagande transportföretag och abonnenter.

a) Uppgifterna erbjuds alla deltagande lufttrafikföretag, inklusive moderföretag, inom samma tidsramar och på ett icke-diskriminerande sätt. Uppgifterna får – och ska på begäran – omfatta alla deltagande transportföretag och abonnenter.

2. Deltagande transportföretag får inte använda sådana uppgifter för att påverka abonnentens val på ett otillbörligt sätt.

b) Om uppgifterna har framkommit då en abonnent med säte i Europeiska unionen använt distributionstjänsterna i ett datoriserat bokningssystem, får de inte innehålla någon identifikation, varken direkt eller indirekt, av abonnenten.

3. Om uppgifterna har framkommit då en abonnent med säte i gemenskapen använt distributionstjänsterna i ett datoriserat bokningssystem, får de inte innehålla någon identifikation, varken direkt eller indirekt, av abonnenten, om inte abonnenten och systemleverantören har kommit överens om villkoren för lämplig användning av sådana uppgifter.

 

4. Alla eventuella avtal mellan abonnenter och systemleverantörer om databand med saluföringsinformation (MIDT) ska offentliggöras.

Motivering

Resebyråerna ska själva få bestämma om deras uppgifter ska tas med i databanden med saluföringsinformation (MIDT).

Artikel 7 b ingår inte i den befintliga förordningen. I den utformning som föreslås kommer artikel 7 b att minska öppenheten på marknaden genom att begränsa de marknadsuppgifter som de datoriserade bokningssystemen kan distribuera. De begränsade marknadsuppgifterna kommer dessutom fortsättningsvis att distribueras av IATA, som inte omfattas av förordningen. Därmed skapar artikel 7 b ett monopol för IATA, och de ökade kostnaderna för marknadsuppgifter medför högre priser för konsumenterna. Genom ändringsförslaget skyddas resebyråerna för missbruk från flygbolagens sida, samtidigt som konkurrensen om marknadsuppgifter bevaras. Detta gynnar konsumenterna, som kan dra nytta av lägre priser.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 7 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Avtal mellan abonnenter och systemleverantörer av databand med saluföringsinformation (MIDT) får innehålla ett kompensationssystem som gynnar abonnenterna.

Motivering

I avtal mellan resebyråer och datoriserade bokningssystem om databand med saluföringsinformation ska det finnas möjlighet till kompensation, inklusive ersättning.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska övervaka om systemleverantörer i tredjeländer diskriminerar lufttrafikföretag från gemenskapen eller behandlar dem ojämlikt.

 

Kommissionen ska på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ utreda eventuella fall av diskriminering av EU‑företag i datoriserade bokningssystem i tredjeländer. Om det konstateras att diskriminering förekommer ska kommissionen innan den fattar något beslut informera medlemsstaterna och berörda parter och inhämta deras synpunkter, bland annat genom att sammankalla relevanta experter från medlemsstaterna.

Motivering

Utredningen av om lufttrafikföretag i gemenskapen utsätts för diskriminerande eller ojämlik behandling av systemleverantörer utanför EU bör övervakas av kommissionen.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett moderföretag får inte, för någon av de lufttransporttjänster som distribueras genom deras eget system, diskriminera ett konkurrerande datoriserat bokningssystem genom att vägra att på begäran och inom samma tidsramar tillhandahålla det senare samma information om tidtabeller, biljettpriser och platstillgång avseende sina egna transporttjänster som det ger de egna datoriserade bokningssystemen, eller genom att distribuera sina egna transporttjänster via ett annat datoriserat bokningssystem eller vägra att inom samma tidsramar godkänna eller bekräfta bokningar som har gjorts via ett konkurrerande system. Moderföretaget ska bara vara skyldigt att acceptera och bekräfta de bokningar som överensstämmer med dess biljettpriser och villkor.

1. Ett moderföretag får inte, om det inte är ömsesidigt, för någon av de lufttransporttjänster som distribueras genom deras eget system, diskriminera ett konkurrerande datoriserat bokningssystem genom att vägra att på begäran och inom samma tidsramar tillhandahålla det senare samma information om tidtabeller, biljettpriser och platstillgång avseende sina egna transporttjänster som det ger de egna datoriserade bokningssystemen, eller genom att distribuera sina egna transporttjänster via ett annat datoriserat bokningssystem eller vägra att inom samma tidsramar godkänna eller bekräfta bokningar som har gjorts via ett konkurrerande system. Moderföretaget ska bara vara skyldigt att acceptera och bekräfta de bokningar som överensstämmer med dess biljettpriser och villkor.

Motivering

Det är önskvärt att införa en ömsesidighetsklausul i förbindelserna mellan de datoriserade bokningssystemen.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Omvänt kan ett konkurrerande datoriserat bokningssystem inte vägra att på samma villkor som de som beviljas övriga kunder och abonnenter på vilken som helst marknad vara databasvärd för information om tidtabeller, priser och tillgängliga platser vad gäller de transporttjänster som en transportör erbjuder som är knuten till andra datoriserade bokningssystem.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra förhållandena mellan konkurrerande datoriserade bokningssystem.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Moderföretaget ska inte vara förpliktat att godta kostnader i samband med detta utom för återgivande av de uppgifter som ska lämnas in och för godkända bokningar. Den bokningsavgift som ska betalas till det datoriserade bokningssystemet för en godkänd bokning som gjorts i enlighet med punkt 1, får inte överskrida avgiften för en likvärdig transaktion som ska betalas av andra deltagande lufttrafikföretag till samma datoriserade bokningssystem eller till deras egna datoriserade bokningssystem.

2. Moderföretaget ska inte vara förpliktat att godta kostnader i samband med detta utom för återgivande av de uppgifter som ska lämnas in och för godkända bokningar. Den bokningsavgift som ska betalas till det datoriserade bokningssystemet för en godkänd bokning som gjorts i enlighet med punkt 1, ska vara i linje med avgiften för en likvärdig transaktion som ska betalas av andra deltagande lufttrafikföretag till samma datoriserade bokningssystem.

 

Kommissionen kan när som helst be en systemleverantör att lämna all den information som behövs för att utvärdera om systemleverantören respekterar denna punkt.

Motivering

Det bör klart och tydligt framgå av texten att den avgift som moderföretag betalar bör ligga nära den som andra betalar för samma datoriserade bokningssystem (för likadana transaktioner). Det bör finnas ett visst utrymme för moderföretag och datoriserade bokningssystem att förhandla i konsumenternas intresse, men detta får inte leda till systematiska konkurrensfördelar, varken för moderföretagen eller för deras konkurrenter.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett moderföretag får inte, varken direkt eller indirekt, knyta en abonnents användning av ett visst datoriserat bokningssystem till provision eller någon annan fördel eller nackdel vid försäljningen av företagets transporttjänster.

3. Ett moderföretag får inte gynna sitt eget datoriserade bokningssystem genom att, direkt eller indirekt, knyta en abonnents användning av ett visst datoriserat bokningssystem till provision eller någon annan fördel eller nackdel vid försäljningen av företagets transporttjänster.

Motivering

Ett moderföretag får inte förbjudas att förhandla med datoriserade bokningssystem som det inte är knutet till. Ett moderföretag är, när det gäller dessa datoriserade bokningssystem, i samma situation som andra transportörer. Förhandlingarna får dock inte gynna det egna datoriserade bokningssystemet.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Ett moderföretag får varken direkt eller indirekt kräva att en abonnent använder ett visst datoriserat bokningssystem för att sälja eller utfärda biljetter för en transporttjänst som företaget självt direkt eller indirekt tillhandahåller.

4. Ett moderföretag får varken direkt eller indirekt gynna sitt eget datoriserade bokningssystem genom att kräva att en abonnent använder ett visst datoriserat bokningssystem för att sälja eller utfärda biljetter för en transporttjänst som företaget självt direkt eller indirekt tillhandahåller.

Motivering

Ett moderföretag får inte förbjudas att förhandla med datoriserade bokningssystem som det inte är knutet till. Ett moderföretag är, när det gäller dessa datoriserade bokningssystem, i samma situation som andra transportörer. Förhandlingarna får dock inte gynna det egna datoriserade bokningssystemet.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Personuppgifter ska behandlas av ett datoriserat bokningssystem uteslutande i samband med att bokningar görs eller biljetter utfärdas för transporttjänster. Vid behandlingen av sådana uppgifter ska det datoriserade bokningssystemet betraktas som registeransvarigt i enlighet med artikel 2 d i direktiv 95/46/EG.

1. Personuppgifter som samlats in av ett datoriserat bokningssystem i samband med att bokningar görs eller biljetter utfärdas för transporttjänster ska endast behandlas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål. Vid behandlingen av sådana uppgifter ska systemleverantören betraktas som registeransvarigt i enlighet med artikel 2 d i direktiv 95/46/EG. Det datoriserade bokningssystemet ska skilja mellan personuppgifter som behövs för passageraruppgifter (PNR-uppgifter) eller kommersiellt bruk enligt principen med blandade uppgifter och all annan eventuell passagerarinformation som finns i systemet. Sådana personuppgifter får endast göras tillgängliga för andra enheter om personen eller organisationen i fråga uttryckligen har gett sitt skriftliga samtycke.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbättra den rättsliga klarheten genom att använda den korrekta definitionen (systemleverantör) i stället för det datoriserade bokningssystemet som inte är en rättslig term.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det rör sig om särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 8 i direktiv 95/46/EG, ska sådana uppgifter endast behandlas om den registrerade har givit sitt uttryckliga medgivande till det.

3. När det rör sig om särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 8 i direktiv 95/46/EG, ska sådana uppgifter endast behandlas om den registrerade har gett sitt uttryckliga, informerade medgivande till det.

Motivering

Medgivandet måste grundas på korrekt information.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Det ska inte vara möjligt att varken direkt eller indirekt identifiera fysiska personer, eller i tillämpliga fall de organisationer eller företag på vars vägnar de agerar, via de uppgifter om saluföring, bokföring och försäljning som ett datoriserat bokningssystem tillgängliggör.

5. Det ska inte vara möjligt att varken direkt eller indirekt identifiera fysiska personer, eller i tillämpliga fall de organisationer eller företag på vars vägnar de agerar, via de uppgifter om saluföring, bokföring och försäljning som en systemleverantör tillgängliggör.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbättra den rättsliga klarheten genom att använda den korrekta definitionen (systemleverantör) i stället för det datoriserade bokningssystemet som inte är en rättslig term.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Den registrerade ska ha rätt att kostnadsfritt få tillgång till uppgifter om sig själv oberoende av om uppgifterna är lagrade i det datoriserade bokningssystemet eller hos abonnenten.

7. Den registrerade ska ha rätt att kostnadsfritt få tillgång till uppgifter om sig själv oberoende av om uppgifterna är lagrade hos systemleverantören eller hos abonnenten.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förbättra den rättsliga klarheten genom att använda den korrekta definitionen (systemleverantör) i stället för det datoriserade bokningssystemet som inte är en rättslig term.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. De rättigheter som tas upp i denna artikel kompletterar och existerar vid sidan av de rättigheter för registrerade som fastställs i direktiv 95/46/EG och i de nationella bestämmelser som antagits i enlighet därmed.

8. De rättigheter som tas upp i denna artikel kompletterar och existerar vid sidan av de rättigheter för registrerade som fastställs i direktiv 95/46/EG, i de nationella bestämmelser som antagits i enlighet därmed och i internationella avtal som EU ingått.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Bestämmelserna i denna förordning ska precisera och komplettera direktiv 95/46/EG för de ändamål som avses i artikel 1. Om inte annat anges ska definitionerna i det direktivet gälla. Denna förordning ska inte påverka bestämmelserna i nämnda direktiv och de nationella bestämmelser som medlemsstaterna antagit i enlighet därmed, om de särskilda bestämmelserna när det gäller bearbetning av personuppgifter i samband med den verksamhet hos ett datoriserat bokningssystem som fastställs i denna artikel inte är tillämpliga.

9. Bestämmelserna i denna förordning ska precisera och komplettera direktiv 95/46/EG för de ändamål som avses i artikel 1. Om inte annat anges ska definitionerna i det direktivet gälla. Denna förordning ska inte påverka bestämmelserna i nämnda direktiv, de nationella bestämmelser som medlemsstaterna antagit i enlighet därmed och internationella avtal som EU ingått, om de särskilda bestämmelserna när det gäller bearbetning av personuppgifter i samband med den verksamhet hos ett datoriserat bokningssystem som fastställs i denna artikel inte är tillämpliga.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Om en systemleverantör förvaltar databaser i olika egenskaper, t.ex. erbjuder ett datoriserat bokningssystem eller fungerar som databasvärd för flygbolag, ska tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att förhindra samkörning av databaserna och se till att personuppgifter endast är tillgängliga för de särskilda ändamål som de samlats in för.

Motivering

Ändringsförslaget stärker brandväggen mellan datoriserade bokningssystem och värdtjänster.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Inspektion

 

1. Samtliga systemleverantörer, som ett lufttrafikföretag eller ett järnvägstransportföretag investerat kapital i, ska vart tredje år på begäran av kommissionen, lägga fram en oberoende inspektionsrapport med detaljerade uppgifter om ägarstrukturen och förvaltningsmodellen. Systemleverantören ska stå för kostnaderna för inspektionsrapporten.

 

2. Systemleverantören ska säkerställa att en oberoende kontrollant på årsbasis övervakar att dess datoriserade bokningssystem är tekniskt förenligt med artiklarna 4, 7 och 11, samt i tillämpliga fall artikel 10. Samtliga systemleverantörer ska vart tredje år eller på begäran från kommissionen lämna sin inspektionsrapport till kommissionen. Systemleverantören ska stå för kostnaderna för inspektionsrapporten.

 

3. Samtliga lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som direkt äger en systemleverantör ska vart tredje år samt på begäran av kommissionen lägga fram en oberoende inspektionsrapport med detaljerade uppgifter om sina anknytningar till systemleverantören och dess förvaltningsmodell. Lufttrafikföretaget eller järnvägstransportföretaget ska stå för kostnaderna för inspektionsrapporten.

 

4. Systemleverantören ska meddela de deltagande transportföretagen och kommissionen namnet på kontrollanten senast tre månader innan utnämningen bekräftas. Kommissionen ska intyga att kontrollanten är kompetent, såvida inte något av de deltagande företagen inom en månad efter meddelandet ifrågasätter kontrollantens förmåga att utföra sina uppgifter enligt denna artikel. I sådana fall ska kommissionen inom ytterligare två månader och efter samråd med kontrollanten, systemleverantören och eventuella andra parter som hävdar ett berättigat intresse besluta om kontrollanten ska ersättas.

 

5. Kontrollanten ska när som helst beviljas tillträde till de program, metoder, förfaranden och säkerhetskrav som används i de datorer eller datorsystem genom vilka systemleverantören erbjuder sina distributionstjänster.

 

6. Kommissionen ska granska de rapporter som avses i punkterna 1, 2 och 3 för att avgöra om den behöver vidta åtgärder enligt artikel 12.

Motivering

Där det fortfarande finns nära förbindelser mellan flygbolag och datoriserade bokningssystem måste insyn ges i dessa företags ägarstruktur och förvaltningsmodell i syfte att bistå kommissionen i dess arbete med att övervaka att konkurrensen är rättvis.

Kontrollanten bör få fullständigt tillträde för att kunna göra en rättvis bedömning. I texten återinförs bestämmelser om kontroll från den tidigare uppförandekoden som behövs för att få insyn i sektorn.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 11a – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7. Kommissionen ska i samråd med berörda parter utarbeta riktlinjer för den inspektionsrapport som avses i punkterna 1, 2 och 3.

Motivering

Där det fortfarande finns nära förbindelser mellan flygbolag och datoriserade bokningssystem måste insyn ges i dessa företags ägarstruktur och förvaltningsmodell i syfte att bistå kommissionen i dess arbete att övervaka att konkurrensen är rättvis.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 11a – punkt 8 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8. Kommissionen ska intyga att den kontrollant som det hänvisas till i punkterna 1,2 och 3 är kompetent.

Motivering

Det är kommissionen som ska godkänna kontrollanten.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen till följd av ett klagomål eller på eget initiativ konstaterar att denna förordning överträds, får den genom beslut ålägga de berörda företagen eller företagssammanslutningarna att se till att överträdelsen upphör.

Om kommissionen till följd av ett klagomål eller på eget initiativ konstaterar att denna förordning överträds, får den genom beslut ålägga de berörda företagen eller företagssammanslutningarna att se till att överträdelsen upphör. Utredningar av möjliga överträdelser till denna förordning ska till fullo beakta resultaten av en eventuell undersökning enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget.

Motivering

Uppförandekoden för datoriserade bokningssystem ersätter inte utan kompletterar bara de gällande konkurrensreglerna, som fortsätter att vara fullt tillämpliga.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får när den fullgör de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag eller företagssammanslutningar överlämnar alla nödvändiga upplysningar.

Kommissionen får när den fullgör de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag eller företagssammanslutningar överlämnar alla nödvändiga upplysningar, särskilt i frågor som omfattas av artiklarna 4, 7 och 11, dock med förbehåll för de strängaste kraven för dataskydd som gäller i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen utarbeta en rapport om tillämpningen av denna förordning, där det ska bedömas om det är nödvändigt att bibehålla, ändra eller upphäva förordningen.

Senast tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen utarbeta en rapport om tillämpningen av denna förordning, där det ska bedömas om det är nödvändigt att bibehålla, ändra eller upphäva förordningen.

Motivering

Då de datoriserade systemen utvecklas mycket snabbt kan det uppstå ny teknik och nya distributionskanaler. Detta gör det nödvändigt att vart tredje år regelbundet se över de villkor som gäller enligt denna förordning.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska vartannat år rapportera till parlamentet och rådet om tillämpningen av artikel 8 om likabehandling i tredjeländer och föreslå eventuella lämpliga åtgärder för att minska diskrimineringen, däribland ingående eller ändring av bilaterala lufttransportavtal mellan gemenskapen och tredjeländer.

Motivering

Europaparlamentets utskott för transport och turism ska vartannat år regelbundet informeras genom en rapport om hur systemleverantörer som är verksamma i tredjeländer behandlar lufttrafikföretag. Lufttransportavtal med tredjeländer verkar vara det regelverk som är bäst lämpat för att hantera sådana situationer eller fall.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När biljettpriserna framgår av den primära textbilden eller när en rangordning görs efter biljettpriserna, ska priserna anges inklusive alla tillämpliga och obligatoriska skatter och avgifter som ska betalas till transportören.

1. När priserna framgår av den primära textbilden eller när en rangordning görs efter priset, ska priserna anges inklusive biljettpriserna och alla tillämpliga skatter, tillägg och avgifter som ska betalas till lufttrafik- eller järnvägstransportföretaget och som är obligatoriska och förutsebara när de visas i textbilden.

2. Vad gäller de uppgifter som ska ingå i den primära textbilden får vid sammanställning och val av transporttjänster mellan två givna orter ingen diskriminering ske mellan flygplatser eller järnvägsstationer som betjänar samma ort.

2. Vad gäller de uppgifter som ska ingå i den primära textbilden får vid sammanställning och val av transporttjänster mellan två givna orter ingen diskriminering ske mellan flygplatser eller järnvägsstationer som betjänar samma ort.

3. Det ska klart framgå vilken lufttransport som inte är regelbunden. En konsument ska ha rätt att på begäran få en primär textbild med enbart antingen regelbunden eller icke-regelbunden lufttransport.

3. Det ska klart framgå vilken lufttransport som inte är regelbunden. En konsument ska ha rätt att på begäran få en primär textbild med enbart antingen regelbunden eller icke-regelbunden lufttransport.

4. Det ska klart framgå vilka flygningar som innefattar mellanlandningar.

4. Det ska klart framgå vilka flygningar som innefattar mellanlandningar.

5. När en flygning utförs av ett lufttrafikföretag som inte är det lufttrafikföretag som anges i lufttrafikföretagskoden, ska det klart framgå vem som utför flygningen. Detta krav kommer att gälla vid alla tillfällen, utom vid kortvariga särskilda arrangemang.

5. När en flygning utförs av ett lufttrafikföretag som inte är det lufttrafikföretag som anges i lufttrafikföretagskoden, ska det klart framgå vem som utför flygningen. Detta krav kommer att gälla vid alla tillfällen, utom vid kortvariga särskilda arrangemang.

6. Information om kombinerade tjänster – dvs. en på förhand avtalad kombination av en transport och andra tjänster som inte är bitjänster till transporten, som erbjuds till försäljning till ett totalpris – ska inte visas i den primära textbilden.

6. Information om kombinerade tjänster – dvs. en på förhand avtalad kombination av en transport och andra tjänster som inte är bitjänster till transporten, som erbjuds till försäljning till ett totalpris – ska inte visas i den primära textbilden.

 

6a. Beroende på vad abonnenten väljer ska resealternativen på den primära textbilden rangordnas antingen utifrån biljettpris eller i följande ordning:

 

(i) alternativ för resa utan uppehåll rangordnade efter avgångstid,

 

(ii) övriga resealternativ rangordnade efter avverkad restid.

 

6b. Med undantag för vad som anges i punkt 6e får inga resealternativ visas mer än en gång i någon primär textbild.

 

6c. När resealternativen rangordnas i enlighet med punkt 6a i och ii för alla flygningar med en restid på upp till 90 minuter ska de bästa möjliga alternativa tågförbindelser, inklusive anslutningsförbindelser, visas på den första sidan av den primära textbilden.

 

6d. När resealternativ som erbjuds via det datoriserade bokningssystemet för två givna orter inkluderar anslutningsflyg eller erbjuds som en kombination av reguljär flyg- och järnvägsförbindelse, ska åtminstone den bästa reguljära flyg- och tågförbindelsen visas på den första sidan av den primära textbilden.

 

6e. När olika lufttrafikföretag har flygningar med gemensam linjebeteckning ska de olika enskilda lufttrafikföretagskoderna tydligt anges en gång och det ska framgå vem som utför flygningen.

Motivering

Punkt 1 i bilaga I handlar om biljettpriser. Detta kan vara förvirrande eftersom definitionen av ”biljettpriser” inte nödvändigtvis omfattar allt som ingår i priset. För bästa möjliga prisinsyn är det bättre om man hänvisar till priset istället för till biljettpriset.

För kortare avstånd bör även alternativa tågförbindelser visas på den första sidan för att främja mer miljövänliga transportsätt.

När resealternativen för en viss ort erbjuds med anslutningsflyg bör den primära textbilden visa den bästa reguljära flyg- och tågförbindelsen, om det finns någon sådan.

Detta förslag medger ett undantag när det gäller avtal om gemensam linjebeteckning, så att man inte avskräcker från denna typ av avtal som ger framför allt mindre lufttrafikföretag möjlighet att erbjuda sina passagerare ett större flygnät. Det är dock viktigt att förhindra att skärmen fylls i onödan då flygningar med gemensam linjebeteckning visas, och den som erbjuder det datoriserade bokningssystemet bör tekniskt anpassa sin tjänst så att detta förhindras. Konsumenterna bör tjäna på att få bättre information.

MOTIVERING

Uppförandekoden för datoriserade bokningssystem fastställer hur resebokningar ska hanteras av lufttrafikföretag, järnvägstransportföretag, datoriserade bokningssystem och resebyråer. Förslaget i kommissionens meddelande syftar till att ändra koden som fastställdes 1989 genom förordning (EG) nr 2299/89 och som ändrades genom förordning (EG) nr 3089/93 och förordning (EG) nr 323/99. Syftet med ändringen är att öka konkurrensen mellan de datoriserade bokningssystemen. Koden gäller i huvudsak flygbokningar, men också järnvägstransporttjänster som är integrerade i lufttransportbokningssystem.

Denna uppförandekod utarbetades under andra marknadsvillkor än de som nu råder. Det stora flertalet flygbokningar skedde via datoriserade bokningssystem, som till största delen ägdes eller kontrollerades av flygbolag. Uppförandekoden fastställdes för att främja insyn och förhindra marknadsmissbruk eller en snedvridning av konkurrensen genom tillfälliga bestämmelser. Denna kod lämpar sig dock allt mindre med tanke på de nya marknadsvillkoren, avregleringen av andra marknader för datoriserade bokningssystem runt om i världen, utvecklingen av alternativa distributionskanaler och flygbolagens ökade delägande i de datoriserade bokningssystemen.

I dagens läge uppskattas volymen på den årliga marknadsomsättningen för företag som tillhandahåller datoriserade bokningssystemstjänster uppgå till nästan 8 miljarder euro (DG TREN, 2006). Den europeiska affärsresemarknaden uppskattades uppgå till 88,2 miljarder US-dollar 2005 (PhoCusWright Corporate Travel Distribution Report från augusti 2006), och förväntas öka med en takt på 11 procent under de kommande tre åren.

Kommissionens förslag

Huvudsyftet med kommissionens förslag är att göra det möjligt för flygbolag och datoriserade bokningssystem att fritt kunna förhandla om villkoren för tillhandahållandet av lufttjänster. System ska tävla om priser och kvaliteten på tjänster. Trots det erkänner man i förslaget att det bör finnas en balans mellan behovet att tillåta större konkurrens och behovet av grundläggande skyddsåtgärder. Då berörda parter rådfrågades förklarade de att vissa skyddsåtgärder fortfarande behövdes, framför allt för att garantera en rättvis konkurrens i förhållande till ”moderföretag”, för att garantera att textbilderna i de datoriserade bokningssystemen är neutrala och för skydd av personuppgifter.

I kommissionens förslag ändras inte definitionen av moderföretag, vilket innebär att man har kvar det dubbla kriteriet rörande ägarskap och effektiv kontroll. I kommissionens förslag förenklas reglerna för datoriserade bokningssystem, särskilt reglerna för deras avtalsförhållande med lufttrafikföretag, vilket möjliggör större frihet att förhandla om innehåll och priser. När det gäller databand med saluföringsinformation (MIDT) föreslår kommissionen dock en ändring till den nuvarande koden. Genom att ta bort möjligheten att identifiera resebyråer i denna information syftar kommissionen till att förhindra att lufttrafikföretag eventuellt påverkar resebyråer och deras distributionsmetoder.

De viktigaste punkterna i förslaget

Bestämmelser för moderföretag

Under de senaste åren har flygbolag gjort sig av med sitt innehav av datoriserade bokningssystem. Det finns dock ett undantag: Amadeus. Amadeus ägs av tre flygbolag med minoritetsandelar, Air France, Iberia och Lufthansa[1]. Det är oklart hur stort strategiskt inflytande detta ägande ger dem, men det är klart att skyddsåtgärder behövs mot eventuellt missbruk. Utan skyddsåtgärder kan datoriserade bokningssystem gynna moderbolag vad gäller exempelvis innehåll och tidsramar. Så vitt vi vet äger inga datoriserade bokningssystem aktier i flygbolag.

Databand med saluföringsinformation (MIDT)

Med MIDT avses bokningsuppgifter som ett datoriserat bokningssystem behandlat och sålt till lufttrafikföretag. MIDT-uppgifter kan ge ett flertal flygbolags kärnuppgifter ett ökat mervärde. Detta gäller i synnerhet försäljning och marknadsföring, flygnätsplanering, prissättning och intäktshantering. Detta kan hjälpa flygbolagen att förstå marknadstrender och konkurrensinformation. Till följd av alternativa distributionskanaler för bokningar har värdet på dessa uppgifter minskat, eftersom de inte är representativa för hela marknaden. Medan majoriteten av tillhandahållarna av datoriserade bokningssystem och flygbolagen fortfarande skulle vilja att det skulle vara möjligt att identifiera resebyråer i MIDT kräver resebyråerna att identifieringen ska tas bort från MIDT, eftersom flygbolagen annars kan utöva utpressning mot resebyråerna att minska bokningar med rivaliserande flygbolag.

Textbilden

Textbilden är den bild som resebyråerna använder för att ta fram information från datoriserade bokningssystem. I vanliga fall är det de datoriserade bokningssystemen som förser resebyråerna med mjukvaran, som en del av affärsavtalet. Det är viktigt att den information som de datoriserade bokningssystemen ger resebyråerna är neutral och rättvis[2].

Föredragandes kommentarer

Föredraganden ställer sig positiv till kommissionens mål att tillåta flygbolag och datoriserade bokningssystem förhandla om innehåll och priser. För tillfället leder bristen på konkurrens till högre avgifter inom det datoriserade bokningssystemet. Efter översynen skulle datoriserade bokningssystem bli tvungna att konkurrera mer aggressivt med varandra om lufttrafikföretag med hjälp av lägre bokningsavgifter och bättre kvalitet på tjänsterna[3]. Föredraganden är mån om att detta viktiga mål inte rubbas.

I kommissionens förslag ingår också ett ändamålsenligt skydd av personuppgifter, även om de ändringsförslag till kommissionens text som föredraganden föreslår förbättrar rättssäkerheten.

Vissa punkter i kommissionens förslag är dock otillfredsställande. Definitionen av moderföretag (artikel 2 g) är missvisande. En undersökning som DG COMP nyligen gjorde visade att Lufthansa inte kan betraktas som ett moderföretag i Amadeus[4]. Air France, Iberia och Lufthansa betraktar sig inte för tillfället som moderföretag. Inom kort kommer dessa att hävda att de enbart är investerare.

För att svara på den mycket kvistiga frågan om varför flygbolag skulle föredra att vara moderföretag trots de bördor som uppförandekoden medför bör man notera att om flygbolags ekonomiska deltagande i datoriserade bokningssystem i det förgångna kunde motiveras med deras intresse att främja inrättandet av en effektiv kanal för att förmedla uppgifter till marknaden, så kan inte samma motivering användas i dag. Situationen har ändrats i takt med att de datoriserade bokningssystemen i allt högre grad har blivit självständiga enheter till följd av att ägarandelarna försvunnit.

Det är därför berättigat att dra den slutsatsen att de fördelar som flygbolag förväntar sig av att äga datoriserade bokningssystem har mer att göra med konkurrensfördelar (t.ex. med förmånsvillkor – eller med risken att bli diskriminerad) och strategiska orsaker än enbart med kostnader. Risken för missbruk är särskilt stor om ett dominerande flygbolag är delägare i ett dominerande datoriserat bokningssystem (t.ex. såsom är fallet med de franska, spanska och tyska marknaderna)[5].

Föredraganden anser att denna punkt ska klargöras och definitionen stramas upp. Även om man generellt kan säga att ju större ägarandelar man har desto enklare är det att erhålla förmånsvillkor skulle det vara svårt att ange en tröskel för när riskerna för diskriminering ökar[6].

I ljuset av detta råder föredraganden utskottet att inte införa ett förbud eller en tröskel för flygbolagens investeringar i datoriserade bokningssystem, utan att i stället införa ett klart och tydligt villkor: Samtliga investeringar som ett flygbolag gör i datoriserade bokningssystem måste vara förenliga med artikel 10. Detta innebär att moderföretag till datoriserade bokningssystem måste ge andra datoriserade bokningssystem samma prisinformation som sitt eget datoriserade bokningssystem. Detta innebär att lufttrafikföretag och järnvägstransportföretag utan ägarandelar i datoriserade bokningssystem skyddas mot diskriminering och mot att moderföretag utnyttjar sin dominerande ställning.

Vad gäller MIDT (artikel 7) föreslår föredraganden en kompromiss som skulle göra det möjligt att identifiera resebyråer i MIDT om det finns en överenskommelse om detta mellan resebyrån och det datoriserade bokningssystemet. Föredraganden föreslår ett kompenseringssystem där resebyrån ersätts för sådan identifiering.

De ovannämnda förslagen ska ses mot bakgrund av det faktum att det rör sig om en sektor med flera inblandade aktörer, i huvudsak lufttrafikföretag och järnvägstransportföretag, datoriserade bokningssystem, resebyråer och konsumenter. Eftersom kommissionen inte har kommenterat vilka effekter dess konsekvensanalys kan ha på MIDT bör översynen omfatta samtliga element i resedistributionen. Samtliga beslut att lagstifta om en del av distributionsnätet måste ta i beaktande relevansen för och konsekvenserna på andra områden. Om identifieringen av resebyråer i MIDT exempelvis begränsas på det sätt som kommissionen föreslår kan det leda till en monopolsituation, eftersom flygbolagen har ett likadant system för datamarknadsföring, t.ex. IATA PaxIs.

Bestämmelserna om textbilden har framför allt införts med tanke på konsumenternas behov. Rangordningskriterierna måste vara rättvisa och syfta till att hjälpa resebyrån att erbjuda konsumenten de bästa resealternativen. Dessa kan ses som ytterligare skyddsåtgärder mot missbruk. Föredraganden ser detta som en möjlighet för de datoriserade bokningssystemen att utveckla mer användarvänliga och detaljerade sökmöjligheter. Slutligen har bestämmelser om inspektion av moderföretag införts för att öka insynen i sektorn.

ANNEX

LIST OF STAKEHOLDERS REPRESENTATIVES AND LOBBYSTS

on Code of Conduct Review of Computerised Reservation Systems

The rapporteur would like to make it known that he was contacted during the preparation of his report by the following stakeholder representatives and lobbyists*:

Held meetings with:

Air France

British Airways

Lufthansa

SAS

IATA

Cabinet DN, on behalf Amadeus

APCO, on behalf Sabre Holdings

Travelport

Business Travel Coalition

ECTAA

ITM

Informally involved/written correspondence:

Freshfields

ABTA

BEUC

* Non exhaustive list

  • [1]  Flygbolagens ägarandelar i Amadeus: Air France 23 procent, Iberia 11 procent, Lufthansa 11 procent, BC Partners and Cinven 53 procent, (Europeiska kommissionen – DG TREN konsekvensbedömning, SEK(2007)1496).
  • [2]  Den primära textbilden är den första textbild som resebyrån ser. Dess betydelse får dock inte överskattas, eftersom resebyråerna i de flesta fall gör en mer avancerad sökning med hjälp av sekundära textbilder.
  • [3]  Förhandlingsfrihet leder i de flesta fall till att lufttrafikföretag ansluter sig till så kallade fullständiga program där de kan erbjuda samtliga priser i de datoriserade bokningssystemen i utbyte mot lägre bokningsavgifter – meddelande från kommissionen, mars 2008.
  • [4]  I fusionskontrollfallet M. 3717 av den 16 mars 2005 kom DG COMP fram till att Amadeus endast kontrolleras av BC Partners och Cinven Ltd.
  • [5]  Se Elaborated Briefing Note om ”The Revision of the code of conduct for computerised reservation systems (CRS)”, Europaparlamentet, 2008, IP/B/TRAN/IC/200X_XX, s. 15.
  • [6]  I ett gammalt mål (BAT/Reynolds mot kommissionen – dom av den 17 november 1987, mål 142 och 156/1984) fastställde domstolen följande: ”Även om den omständigheten att ett företag förvärvar aktier i ett konkurrerande företag inte i sig utgör ett konkurrensbegränsande beteende, kan ett sådant förvärv inte desto mindre utgöra ett medel att påverka ifrågavarande företags affärsmässiga uppträdande på ett sådant sätt att konkurrensen begränsas eller snedvrids på [marknaden] (…). Detta skulle särskilt bli fallet om det investerande företaget genom aktieförvärvet eller genom tilläggsbestämmelser till avtalet erhöll rättslig eller faktisk kontroll över det andra företagets affärsmässiga uppträdande, om avtalet föreskrev att ett affärssamarbete skulle äga rum mellan parterna eller skapade strukturer för att främja ett sådant samarbete” (…)” (punkt 37 – vår fetstil) Se sid. 14 i samma dom.

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (27.5.2008)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem
(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Föredragande: Wolfgang Bulfon

KORTFATTAD MOTIVERING

Uppförandekoden för datoriserade bokningssystem gäller för researrangörer som bokar flyg- och tågbiljetter via ett datoriserat bokningssystem. Sedan förordningen trädde i kraft 1989 har den ändrats två gånger, 1993 och 1999. Den tredje översynen som ska äga rum nu kommer att öka konkurrensen mellan de datoriserade bokningssystemen till följd av att uppförandekoden delvis liberaliserats.

Föredraganden medger att en översyn av den nuvarande uppförandekoden för datoriserade bokningssystem kan leda till större flexibilitet och bättre tjänster. Den rådande strukturen på den europeiska flygmarknaden, där nationella flygbolag innehar en ledande ställning till följd av den dominans som de har på sina hemmamarknader, har lett till att det dock också råder vissa farhågor för att de dominerande ställningarna på marknaderna kommer att utökas ytterligare.

Genom att flygbolag, datoriserade bokningssystem och resebyråer knyts samman av dominerande marknadsaktörer blir oberoende researrangörer i framtiden tvungna att använda ett visst datoriserat bokningssystem för att få uppgifter om det totala utbudet av priser och tillgång för vissa flygbolag.

Liberaliseringen av uppförandekoden innebär inte enbart ökad konkurrenskraft utan också en ökad splittring av informationen om priser och utbud, som redan nu håller på att utvecklas till följd av att flygbolagen har olika distributionskanaler.

Föredraganden fruktar framför allt att konkurrensen kommer att förvärras för små och medelstora researrangörer, eftersom dessa inte har tillräckligt med resurser för att ingå avtal med flera olika datoriserade bokningssystem, eller att de alternativt måste utnyttja flygbolagens direkta distributionskanaler för att få tillgång till samtliga erbjudanden. Detta kan leda till att priset för slutkonsumenterna ökar.

Föredraganden stöder de åtgärder som nämns i artikel 10, där det sägs att ett moderföretag måste ge samtliga leverantörer av datoriserade bokningssystem samma information om priser och tillgång (”fullt utbud”), också de leverantörer med vilka de inte ingått något avtal.

Föredraganden stöder helhjärtat kommissionens förslag om att stryka möjligheten att identifiera researrangören i databanden med saluföringsinformation med hjälp av dess IATA‑nummer.

Dessutom kräver föredraganden största möjliga insyn i prisstrukturen för en flygsträcka i ett datoriserat bokningssystem. I detta fall bör samtliga skatter och avgifter anges som måste betalas till tillhandahållaren av transporttjänsterna. Det är inte tillåtet att i efterhand lägga på avgifter för en bokning via ett datoriserat bokningssystem.

Vad gäller definitionen av de s.k. ”moderföretagen” kräver föredraganden att ett flygbolags eller ett järnvägsföretags direkta eller indirekta deltagande i ett datoriserat bokningssystem ska leda till att bolaget eller företaget klassificeras som ”moderföretag”. Föredraganden anser att alla former av ägande i ett datoriserat bokningssystem innebär ett visst inflytande. För att skapa en rättvis konkurrens bör samtliga flygbolag avstå från att delta i datoriserade bokningssystem.

Samtliga flygbolag och järnvägsföretag, som även i fortsättningen vill delta i datoriserade bokningssystem, måste respektera åtgärderna i artikel 3a.

Föredraganden föreslår i samband med artikel 17 i kommissionens förslag att man regelbundet ska se över hur förordningen tillämpas. Översynen bör göras tre gånger inom fem år efter det att förordningen trätt i kraft. Vid översynen bör man framför allt undersöka hur effektivt förordningen förhindrar diskriminering, hur rättvis konkurrensen är på marknaden för datoriserade bokningssystemstjänster samt effekterna av detta på konsumenternas intressen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Enligt [förordning (…) om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafiktjänster i gemenskapen] måste lufttrafikföretagen offentliggöra sina priser inklusive alla tillämpliga skatter, avgifter, tilläggsavgifter och avgifter som är oundvikliga och förutsägbara. De datoriserade bokningssystemens textbilder bör ge information om totalpriser i samma priskategorier för att garantera att resebyråer kan förmedla denna information till sina kunder.

Motivering

Konsumenterna måste få exakta uppgifter om biljettpriserna. Samtliga aktörer (lufttrafikföretag, innehavare av datoriserade bokningssystem och resebyråer) måste därför öppet redogöra för vad som ingår i biljettpriserna. Denna bestämmelse är i linje med den pågående omarbetningen av förordningen om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafiktjänster i gemenskapen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Kommissionen bör regelbundet övervaka hur denna förordning tillämpas, särskilt hur effektivt den förhindrar konkurrenshämmande och diskriminerande praxis på marknaden för distribution av resetjänster via de datoriserade bokningssystemen, särskilt när det finns transportföretag med nära kopplingar till systemleverantörer.

Motivering

Utan att ifrågasätta resultaten från undersökningen om effekterna på moderföretagen bör kommissionen vara uppmärksam och övervaka att konkurrenshämmande praxis förhindras.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i fördraget.

(12) Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i fördraget. Denna förordning kompletterar allmänna konkurrensregler som fortfarande är fullt ut tillämpliga på konkurrensbegränsningar såsom överträdelser av kartellagstiftningen eller missbruk av dominerande ställning.

Motivering

Syftet med denna uppförandekod är att bidra till att lufttrafikföretagen åtnjuter rättvisa och neutrala villkor i flygsystemet i de datoriserade bokningssystemen. Detta är dock inte en isolerad text, utan den kompletterar bestämmelserna i artiklarna 81 och 82.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra, äger eller faktiskt kontrollerar en systemleverantör, liksom varje lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som det äger eller faktiskt kontrollerar.

g) moderföretag: ett lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra

 

innehar kapitalandelar eller har laglig rätt att nominera personer i företagsledningen, styrelseledamöter, ledamöter i den övervakande styrelsen eller andra ledningsorgan för systemleverantören och

 

som erkänts av kommissionen som ett företag som faktiskt kontrollerar en systemleverantör, liksom varje lufttrafikföretag eller järnvägstransportföretag som det äger eller faktiskt kontrollerar.

 

Kommissionen kan när som helst be ett lufttrafikföretag eller ett järnvägstransportföretag som innehar kapitalandelar i en systemleverantör att lämna kommissionen all information som behövs för att utvärdera dennes eventuella ställning som moderföretag.

Motivering

Kommissionens definition bör preciseras. Det har inte fastställts någon tröskel för när ett datoriserat bokningssystems deltagande i kapitalet klart och tydligt påverkar datoriserade bokningssystems handelspolitik. Man bör därför rikta in sig på samtliga företag som innehar kapitalandelar i ett datoriserat bokningssystem och ge kommissionens konkurrensmyndigheter i uppdrag att undersöka vilka företag som effektivt kontrollerar det datoriserade bokningssystemet.

Andra delen av ändringsförslaget innehåller skyldigheter som rör insynen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 5 − punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Systemleverantören ska via sitt datoriserade bokningssystem tillhandahålla en eller flera primära textbilder för varje enskild transaktion och ska däri inkludera de uppgifter som lämnats in av deltagande transportföretag på ett neutralt och uttömmande sätt som inte är diskriminerande eller partiskt. Kriterierna för rangordningen av upplysningarna får inte baseras på någon faktor som direkt eller indirekt har samband med transportföretagens identitet och inte tillämpas på ett sätt som diskriminerar något deltagande lufttrafikföretag. Den eller de primära textbilderna ska vara förenliga med reglerna i bilaga 1.

1. Systemleverantören ska via sitt datoriserade bokningssystem tillhandahålla en eller flera primära textbilder för varje enskild transaktion och ska däri inkludera de uppgifter som lämnats in av deltagande transportföretag på ett neutralt, öppet och uttömmande sätt som inte är diskriminerande eller partiskt. Kriterierna för rangordningen av upplysningarna får inte baseras på någon faktor som direkt eller indirekt har samband med transportföretagens identitet och inte tillämpas på ett sätt som diskriminerar något deltagande transportföretag. Den eller de primära textbilderna ska vara förenliga med reglerna i bilaga 1.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Då abonnenter tillhandahåller konsumenter information från ett datoriserat bokningssystem ska de informera dem om det slutgiltiga priset för transporttjänsten, inklusive alla tilläggskostnader och serviceavgifter.

Motivering

Åtgärden ökar konsumentens insyn i priset. Detta gäller för researrangörer på nätet, men även för andra. Den kompletterar kraven på prisinsyn i den förordning som nyligen antogs om gemensamma regler för tillhandahållande av luftfartstjänster i gemenskapen (det omarbetade tredje paketet) som kräver samma sak av flygbolagen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 7 − led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om uppgifterna har framkommit då en abonnent med säte i Europeiska unionen använt distributionstjänsterna i ett datoriserat bokningssystem, får de inte innehålla någon identifikation, varken direkt eller indirekt, av abonnenten.

b) Deltagande transportföretag ska inte använda uppgifterna för att på ett otillbörligt sätt påverka valet av resebyrå.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen till följd av ett klagomål eller på eget initiativ konstaterar att denna förordning överträds, får den genom beslut ålägga de berörda företagen eller företagssammanslutningarna att se till att överträdelsen upphör.

Om kommissionen till följd av ett klagomål eller på eget initiativ konstaterar att denna förordning överträds, får den genom beslut ålägga de berörda företagen eller företagssammanslutningarna att se till att överträdelsen upphör. Utredningar av möjliga överträdelser av denna förordning ska till fullo beakta resultaten av en eventuell undersökning enligt artiklarna 81 och 82 i fördraget.

Motivering

Uppförandekoden för datoriserade bokningssystem ersätter inte utan kompletterar bara de gällande konkurrensreglerna, som fortsätter att vara fullt tillämpliga.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får när den fullgör de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag eller företagssammanslutningar överlämnar alla nödvändiga upplysningar.

Kommissionen får när den fullgör de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag eller företagssammanslutningar överlämnar alla nödvändiga upplysningar, inklusive särskilda revisioner, i synnerhet när det gäller frågor som omfattas av artiklarna 4, 7 och 11 i denna förordning.

Motivering

Kommissionen bör ha omfattande befogenheter för att övervaka att uppförandekoden tillämpas på ett bra sätt.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 17 − stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska regelbundet övervaka tillämpningen av denna förordning, vid behov med stöd av särskilda revisioner enligt artikel 13. Kommissionen ska särskilt undersöka hur effektivt förordningen kan garantera icke‑diskriminering och rättvis konkurrens på marknaden för datoriserade bokningssystemstjänster.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Bilaga I − punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Beroende på vad abonnenten väljer ska resealternativen på den primära textbilden rangordnas antingen utifrån biljettpris eller i följande ordning:

 

a) de direkta resealternativen, rangordnade enligt avgångstid,

 

b) samtliga övriga resealternativ, rangordnade enligt den totala restiden.

Motivering

Abonnenten bör kunna välja mellan olika alternativ.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Bilaga I − punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Det ska klart framgå vilka flygningar som innefattar mellanlandningar.

4. Det ska klart framgå vilka flygningar som innefattar mellanlandningar, och mellanlandningarnas längd måste visas.

Motivering

Konsumenten ska kunna göra det bästa valet som motsvarar hans eller hennes intressen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Uppförandekod för datoriserade bokningssystem

Referensnummer

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

IMCO

29.11.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Wolfgang Bulfon

31.1.2008

 

 

Behandling i utskott

26.3.2008

6.5.2008

 

 

Antagande

27.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (6.5.2008)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem
(KOM(2007)0709 – C6‑0418/2007 – 2007/0243(COD))

Föredragande: Philip Bradbourn

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Personuppgifter bör endast behandlas i ett datoriserat bokningssystem i samband med bokningar eller utfärdande av biljetter för transporttjänster. Medlemsstaternas eller tredjelands polismyndigheter bör inte ha rätt till tillgång till personuppgifter i bokningssystemet.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om uppgifterna har framkommit då en abonnent med säte i Europeiska unionen använt distributionstjänsterna i ett datoriserat bokningssystem, får de inte innehålla någon identifikation, varken direkt eller indirekt, av abonnenten.

b) Om uppgifterna har framkommit då en abonnent med säte i Europeiska unionen använt distributionstjänsterna i ett datoriserat bokningssystem, får de inte innehålla någon identifikation, varken direkt eller indirekt, av abonnenten, i enlighet med relevant lagstiftning om uppgiftsskydd i medlemsstaterna och EU.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det rör sig om särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 8 i direktiv 95/46/EG, ska sådana uppgifter endast behandlas om den registrerade har givit sitt uttryckliga medgivande till det.

3. När det rör sig om särskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 8 i direktiv 95/46/EG, ska sådana uppgifter endast behandlas om den registrerade har gett sitt uttryckliga och informerade medgivande till det.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Information som kontrolleras av systemleverantören och som rör identifierbara enskilda bokningar ska lagras offline inom 72 timmar efter det att den sista delen av den enskilda bokningen har avslutats, och den ska förstöras inom tre år. Det ska endast vara tillåtet att tillgå sådana uppgifter vid faktureringstvister.

4. Information som kontrolleras av systemleverantören och som rör identifierbara enskilda bokningar ska lagras offline inom 72 timmar efter det att den resa som den enskilda bokningen gäller har avslutats, och den ska förstöras inom tre år. Det ska endast vara tillåtet att tillgå sådana uppgifter vid faktureringstvister.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Det ska inte vara möjligt att varken direkt eller indirekt identifiera fysiska personer, eller i tillämpliga fall de organisationer eller företag på vars vägnar de agerar, via de uppgifter om saluföring, bokföring och försäljning som ett datoriserat bokningssystem tillgängliggör.

utgår

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. De bestämmelser om säkerhet vid behandling av uppgifter som anges i direktiv 95/46/EG ska tillämpas, och kan kompletteras med särskilda säkerhetsbestämmelser för uppgifter som behandlas i det datoriserade bokningssystemet. I enlighet med detta ska lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att garantera att de olika typerna av uppgifter i bokningssystemet behandlas var för sig utifrån uppgifternas funktion.

Motivering

Det datoriserade bokningssystemet kan fungera som ett globalt gränssnitt för flygbolagen, men också för företag som levererar tjänster till ett visst flygbolag. Man bör därför anta särskilda säkerhetsbestämmelser för att tydligt skilja på uppgifterna utifrån deras olika funktion.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får när den fullgör de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag eller företagssammanslutningar överlämnar alla nödvändiga upplysningar.

Kommissionen får när den fullgör de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning genom en enkel begäran eller genom beslut begära att företag eller företagssammanslutningar överlämnar alla nödvändiga upplysningar, särskilt i frågor som omfattas av artiklarna 4, 7 och 11, dock med förbehåll för de strängaste kraven för dataskydd som gäller i den berörda medlemsstaten.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Uppförandekod för datoriserade bokningssystem

Referensnummer

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Philip Bradbourn

27.2.2008

 

 

Behandling i utskott

27.3.2008

8.4.2008

6.5.2008

 

Antagande

6.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Simon Busuttil, Iliana Malinova Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Rainer Wieland, Stefano Zappalà

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Emine Bozkurt, Jas Gawronski

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Uppförandekod för datoriserade bokningssystem

Referensnummer

KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD)

Framläggande för parlamentet

15.11.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

29.11.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

29.11.2007

LIBE

13.3.2008

 

 

Föredragande

       Utnämning

Timothy Kirkhope

9.1.2008

 

 

Behandling i utskott

27.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Antagande

29.5.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Markus Ferber, Nathalie Griesbeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Aldis Kušķis, Leopold Józef Rutowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Philip Bushill-Matthews, Giles Chichester, Richard Corbett, Catherine Guy-Quint, Astrid Lulling, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Bart Staes, Glenis Willmott

Ingivande

10.6.2008