Procedură : 2007/2258(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0249/2008

Texte depuse :

A6-0249/2008

Dezbateri :

PV 01/09/2008 - 23
CRE 01/09/2008 - 23

Voturi :

PV 02/09/2008 - 5.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0386

RAPORT     
PDF 140kWORD 118k
10.6.2008
PE 404.499v02-00 A6-0249/2008

privind anumite aspecte legate de asigurarea auto

(2007/2258(INI))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportor: Nickolay Mladenov

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind anumite aspecte legate de asigurarea auto

(2007/2258(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere raportul final al Comisiei intitulat „Anumite aspecte legate de asigurarea auto” (COM(2007)0207) („raportul Comisiei”),

–   având în vedere Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE ale Consiliului (a patra directivă privind asigurarea auto)(1),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0249/2008),

A. întrucât libera circulație a persoanelor în Europa, în special în contextul ultimelor două valuri de extindere și al lărgirii corespunzătoare a grupului Schengen, a avut ca rezultat creșterea rapidă a numărului persoanelor precum și a vehiculelor care traversează granițele naționale, atât din motive profesionale, cât și personale;

B. întrucât prioritatea protejării victimelor accidentelor necesită o legislație privind asigurarea auto clară, precisă și eficace la nivel european;

C. întrucât a patra directivă privind asigurarea auto invita Comisia să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului referitor la punerea în aplicare și la eficacitatea sancțiunilor naționale introduse cu privire la procedura de ofertă/răspuns justificate, precum și referitor la echivalența lor și să înainteze propuneri dacă este necesar;

D. întrucât raportul Comisiei examinează dispozițiile în materie de sancțiuni naționale, eficacitatea mecanismului privind existența unui reprezentant însărcinat cu soluționarea cererilor de despăgubire și posibilitatea încheierii unei asigurări voluntare de protecție juridică la care pot adera în plus potențialele victime ale accidentelor rutiere;

E. întrucât articolul 4 alineatul (6) din a patra directivă privind asigurarea auto reglementează procedura de ofertă motivată, prin care victimele accidentelor de mașină care au loc în străinătate au dreptul să ceară o indemnizare reprezentantului însărcinat cu soluționarea cererilor de despăgubire al asiguratorului din țara de rezidență a victimei;

F. întrucât victima trebuie să primească un răspuns justificat din partea asiguratorului în termen de trei luni în lipsa căruia sunt prevăzute sancțiuni;

G. întrucât este încă nevoie să se clarifice funcționarea acestei dispoziții;

H. întrucât Comisia trebuie să țină seama pe deplin de extindere în procesul de punere în aplicare a politicilor UE, în special de costurile relativ ridicate ale asigurării auto în noile state membre;

I. întrucât diferite dispoziții în materie de sancțiuni cu privire la procedura de ofertă/răspuns justificate au fost puse în aplicare în statele membre;

J. întrucât consultările cu autoritățile naționale, inclusiv din noile state membre, au confirmat faptul că dispozițiile actuale în materie de sancțiuni, acolo unde există, sunt oportune și puse în aplicare în mod eficient în UE

K. întrucât, totuși, unele state membre nu prevăd sancțiuni specifice, ci se bazează numai pe obligația asiguratorului de a plăti dobânzile legale aferente valorii indemnizației în cazul în care oferta sau răspunsul motivat nu este formulat într-un termen de trei luni;

L. întrucât sistemul privind existența unui însărcinat al cererilor de despăgubire este relativ bine cunoscut în majoritatea statelor membre;

M. întrucât, consultările purtate de Comisie în vederea aprecierii cunoștințelor populației privind sistemul de soluționare a cererilor de despăgubire prin reprezentanți au vizat doar statele membre și sectorul asigurărilor, fără a reuși să implice suficient și cetățenii și asociațiile de consumatori, adică părțile cele mai interesate în funcționarea corectă a sistemului;

N. întrucât asigurarea de protecție juridică pentru cheltuielile judiciare suportate de victimele accidentelor auto este disponibilă în majoritatea statelor membre; întrucât mai mult de 90% din totalul cazurilor sunt soluționate extrajudiciar și cheltuielile judiciare sunt rambursate în multe state membre; întrucât, în plus, asigurătorii în materie de cheltuieli juridice au oferit deja acoperire pentru toate tipurile de cazuri transfrontaliere pentru o perioadă și au însărcinat în consecință propriile departamente să soluționeze cererile din străinătate și să ușureze înțelegerile rapide;

O. întrucât întrebarea dacă aceste cheltuieli judiciare motivate ar trebui acoperite de asigurarea de răspundere civilă auto în toate statele membre este încă deschisă;

P. întrucât, totuși, acoperirea cheltuielilor judiciare justificate de către asigurarea de răspundere civilă auto, în toate statele membre, contribuie în mod sigur la creșterea protecției și a încrederii consumatorilor europeni;

Q. întrucât piețele de asigurări din noile state membre se dezvoltă în mod constant; întrucât, totuși, în anumite state membre, asigurarea de protecție juridică este un produs relativ nou care are nevoie să fie promovat, deoarece asigurarea de protecție juridică este destul de puțin cunoscută;

R. întrucât acoperirea obligatorie a cheltuielilor judiciare ar trebui să sporească încrederea consumatorilor în asigurarea de răspundere civilă auto, în special în cazurile în care se solicită despăgubiri, deoarece consumatorii din multe state membre noi se tem de taxele judiciare ridicate, care ar fi acoperite de asigurarea obligatorie;

S. întrucât asigurarea obligatorie de protecție juridică ar crea un volum de muncă suplimentar și mai complex pentru sistemul judiciar și ar putea întârzia rezolvarea contestațiilor și mări numărul de plângeri nejustificate;

T. întrucât asigurarea de răspundere civilă auto și asigurarea de protecție juridică au obiective și funcții diferite, și anume în timp ce asigurarea de răspundere civilă auto permite acoperirea cheltuielilor consumatorului în cazul plângerilor adresate împotriva lui ca urmare a unui accident rutier, asigurarea de protecție juridică acoperă costurile unui proces împotriva unui terț în urma unui accident rutier;

U. întrucât campaniile publice realizate de autoritățile naționale, de sectorul asigurărilor și de organizațiile de consumatori sunt importante pentru dezvoltarea piețelor naționale,

1.  salută raportul Comisiei și subliniază importanța implicării depline și efective a tuturor părților interesate, în special consumatorii, în procesul de consultare pentru dezvoltarea politicilor UE în acest domeniu;

2.  solicită, prin urmare, implicarea sistematică a organizațiilor de consumatori care reprezintă în special victimele în procesul de evaluare a eficacității sistemelor existente în statele membre;

3.  salută această evaluare ex post a măsurilor legislative, pentru a se asigura că normele funcționează în conformitate cu scopul urmărit și pentru a identifica eventualele aplicări necorespunzătoare neprevăzute;

4.  subliniază importanța creșterii încrederii consumatorilor în polițele de asigurare auto pentru călătoriile transfrontaliere cu autovehiculele în UE, în special a automobiliștilor din vechile state membre care călătoresc spre destinații din noile state membre și viceversa;

5.  consideră că promovarea soluțiilor legale existente și dictate de piață, care protejează consumatorul, întăresc încrederea acestuia în asigurările auto;

6.  este de părere că statele membre sunt de asemenea responsabile de buna funcționare a sistemelor proprii de asigurare naționale în raport cu legislația UE privind procedura de cerere sau răspuns motivat și cheltuielile judiciare suportate de victime;

7.  solicită Comisiei să continue să monitorizeze îndeaproape buna funcționare a mecanismelor de piață și să prezinte un raport periodic Parlamentului pe această temă;

8.  consideră că simpla obligație a asiguratorului de a plăti dobânzile legale în caz de întârziere nu are caracter de sancțiune și, în consecință, este necesară intensificarea controalelor din partea Comisiei și aceasta trebuie să ia măsurile adecvate în această privință astfel încât toate piețele statelor membre să funcționeze armonios și consumatorii să fie protejați în mod eficace;

9.  subliniază că relațiile de muncă dintre Comisie, autoritățile naționale, sectorul asigurărilor și consumatori ar trebui întărite pentru a asigura furnizarea constantă de date exacte privind întărirea sistemelor existente;

10.  consideră, în conformitate cu abordarea UE general stabilită privind sancțiunile, că principiul subsidiarității ar trebui menținut și că nu este nevoie de armonizarea dispozițiilor în materie de sancțiuni naționale;

11.  consideră că organismele de reglementare la nivel național sunt mai bine plasate pentru a garanta nivelul cel mai înalt de protecție a consumatorului pe piețele naționale;

12.  recomandă, prin urmare, în ceea ce privește procedura de cerere sau răspuns motivat, să lase la alegerea statelor membre impunerea de sancțiuni, precum și tipurile și nivelurile dispozițiilor potrivite;

13.  invită statele membre să garanteze eficacitatea sancțiunilor prevăzute în cazul nerespectării termenului de trei luni pentru prezentarea unui răspuns motivat la cererea de despăgubire sau a unei oferte motivate de despăgubire,

14.  consideră oportun ca, înainte de aplicarea sancțiunilor, să se cerceteze atent cauzele deficiențelor societăților de asigurări, luând în considerare în special factorii independenți de respectivele societăți; speră continuarea monitorizării de către Comisie a piețelor naționale și acordarea de asistență din partea acesteia autorităților naționale care o solicită;

15.  reamintește importanța stimulării încrederii cetățenilor în funcționarea sistemului de soluționare a cererilor de despăgubire prin reprezentanți prin promovarea acestui sistem prin campanii publice și prin intermediul altor măsuri adecvate;

16.  invită statele membre și Comisia să sporească încrederea consumatorilor prin încurajarea măsurilor adecvate care măresc gradul de sensibilizare și prin utilizarea centrelor de informare naționale cu privire la asigurări, solicitând, de exemplu, asiguratorilor să includă în pachetul informațional contractual informațiile de contact ale centrelor de informare din statele membre respective;

17.  invită, în plus, statele membre să ceară asigurătorilor, în cadrul pachetului informațional precontractual, să ofere consumatorilor informații complete privind modul în care funcționează sistemul privind existența unui însărcinat al cererilor de despăgubire și care sunt utilizările și beneficiile acestuia pentru partea asigurată;

18.  îndeamnă Comisia să continue monitorizarea sistemului și să coordoneze și să ofere asistență atunci când este nevoie sau în cazul în care autoritățile naționale cer asistență;

19.  consideră, în plus, în ceea ce privește asigurarea de răspundere civilă auto, că acoperirea obligatorie a cheltuielilor juridice ar descuraja în mod cert recurgerea la procedurile extrajudiciare, ceea ce ar putea spori numărul acțiunilor în instanță și ar conduce, prin urmare, la creșterea nejustificată a volumului de muncă din sistemul judiciar și ar risca să destabilizeze funcționarea pieței de asigurări facultative de protecție juridică, care există și se află în evoluție;

20.  consideră, prin urmare, că, în general, efectele negative ale introducerii unui sistem de acoperire obligatorie a cheltuielilor juridice în cadrul asigurării de răspundere civilă auto ar depăși beneficiile potențiale;

21.  îndeamnă Comisia să ia, în colaborare cu statele membre, măsurile suplimentare necesare pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la asigurarea de protecție juridică, precum și la alte produse de asigurare, în special în statele membre noi, concentrându-se asupra informării cetățenilor despre avantajele ofertelor și deținerii uneia din aceste asigurări;

22.  consideră, în acest context, că rolul organismelor de reglementare la nivel național este capital pentru punerea în aplicare a bunelor practici din alte state membre;

23.  invită, prin urmare, Comisia să consolideze protecția consumatorului îndemnând statele membre să își încurajeze organismele de reglementare la nivel național și companiile de asigurări naționale pentru a spori gradul de informare cu privire la existența unei asigurări facultative de protecție juridică;

24.  consideră că informațiile precontractuale privind asigurarea auto ar putea să cuprindă informații referitoare la posibilitatea de a exclude o asigurare care să acopere cheltuielile judiciare;

25.  invită statele membre să încurajeze organismele de reglementare la nivel național și intermediarii să informeze clienții cu privire la riscurile și la asigurarea facultativă suplimentară care ar putea fi în folosul acestora, ca de exemplu asigurarea de protecție juridică, asigurarea de asistență și asigurarea de furt auto;

26.  invită statele membre care nu au introdus sisteme alternative de soluționare a cererilor de despăgubire să ia în considerare introducerea unor astfel de sisteme bazate pe bunele practici din alte state membre;

27.  solicită Comisiei să nu aducă atingere rezultatelor studiilor comandate în urma adoptării Regulamentului „Roma II”(2) privind diferențele dintre despăgubirile acordate pentru vătămările corporale, studii care ar putea să sugereze o soluție prin intermediul unei asigurări și, deci, o modificare în consecință a celei de-a patra directive privind asigurările auto;

28. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 181, 20.7.2000, p. 65. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2005/14/CE (JO L 149, 11.6.2005, p. 14).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO L 199, 31.7.2007, p. 40).


EXPUNERE DE MOTIVE

În cadrul UE, nivelurile transfrontaliere ale călătoriilor cu autovehiculul sunt în creștere în relație cu libertatea de circulație a persoanelor. Acest fapt sporește necesitatea unei legislații clare, precise și funcționale privind asigurarea auto la nivel UE. Protecția victimelor accidentelor a constituit dintotdeauna o prioritate care necesită soluționarea mai multor probleme.

Raportul Comisiei din iunie 2007 (COM 2007(0207)) privind anumite aspecte legate de asigurarea auto examinează mai multe aspecte importante, în special punerea în aplicare a celei de-a patra directivă privind asigurarea auto referitoare la dispozițiile în materie de sancțiuni naționale și la eficacitatea acestor dispoziții, eficacitatea mecanismului de soluționare a cererilor de despăgubire prin reprezentanți, precum și existența unei asigurări facultative de protecție juridică, la care pot adera potențialele victime ale accidentelor rutiere.

Raportul Comisiei se referă în special la o anumită dispoziție din cadrul celei de-a patra directivă privind asigurarea auto. Dispoziția în cauză guvernează procedura de ofertă motivată. În temeiul celei de-a patra directive, victimele accidentelor auto survenite în străinătate (sau transfrontaliere) au dreptul de a solicita compensație la reprezentatul însărcinat cu soluționarea cererilor de despăgubire al asigurătorului numit în țara de reședință a victimei. Victima trebuie să primească un răspuns de la asigurător în termen de 3 luni, în caz contrar fiind prevăzute sancțiuni. A doua parte a raportului Comisiei abordează chestiunea cheltuielilor judiciare suportate de către victimă și dacă acestea ar trebui acoperite de către asigurător sau de către partea care a produs prejudiciul.

Dispozițiile de penalizare naționale ale statelor membre și eficiența punerii în aplicare a acestora în cadrul mecanismelor de piață sunt încă examinate de către Comisie. Sunt prevăzute sancțiuni dacă termenul de trei luni pentru un răspuns sau ofertă motivată nu este respectat. Comisia a trimis chestionare statelor membre, iar experții Comisiei lucrează încă la rezumarea rezultatelor și la actualizarea unui tabel cu toate penalizările.

Consultările cu autoritățile naționale, inclusiv în noile state membre, au confirmat faptul că actualele dispoziții de penalizare sunt adecvate, iar punerea în aplicare a acestora este efectivă pe întreg cuprinsul UE. Acest raport propune Comisiei să continue monitorizarea situației, să coordoneze și să ofere asistență atunci când este nevoie sau în cazul în care autoritățile naționale cer asistență, în special dată fiind creșterea rapidă a numărului de europeni care călătoresc în alte state membre UE în urma extinderii UE și a zonei Schengen.

În plus, în acest raport se propune a lăsa la discreția statelor membre impunerea de sancțiuni și alegerea sancțiunilor adecvate în conformitate cu principiul subsidiarității și, în consecință, nu este nevoie de armonizarea dispozițiilor în materie de sancțiuni naționale. Într-adevăr, diferite sisteme au apărut în statele membre, iar organismele naționale de reglementare sunt mai bine situate pe piețele lor naționale pentru a garanta nivelul maxim posibil de protecție a consumatorului.

Sistemul de soluționare a cererilor de despăgubire prin reprezentanți este cunoscut în toate statele membre UE. Potrivit articolului 5 din cea de-a patra directivă privind asigurarea auto, toate statele membre au stabilit un centru de informare. Acest centru este obligat să informeze toate victimele unui accident rutier transfrontalier (conducători auto, pasageri, pietoni), în legătură cu modul în care își pot exercita dreptul la despăgubire în străinătate. Victimele pot identifica astfel asiguratorul părții din străinătate și reprezentantul însărcinat cu cererile de despăgubire al acestuia prin intermediul numărului de înmatriculare din străinătate, dacă este necesar. Toate centrele de informare pot fi contactate prin telefon sau e-mail în general, dar multe dintre acestea și-au creat și propriul site web pentru a informa imediat consumatorul. Informațiile relevante sunt actualizate în permanență. Dacă persoana asigurată telefonează companiei de asigurări în cazul unui accident transfrontalier, aceasta îi oferă de cele mai multe ori informațiile de contact ale centrelor de informare.

Încrederea consumatorilor ar crește dacă statele membre ar găsi măsurile adecvate pentru a oferi consumatorilor informațiile de contact ale centrelor de informare naționale, dacă este nevoie de informații suplimentare. În plus, ca parte a pachetului de informații contractuale, consumatorii ar trebui să primească informații cuprinzătoare cu privire la modul în care funcționează sistemul soluționare a cererilor de despăgubire prin reprezentanți și care sunt utilizările și beneficiile acestuia pentru partea asigurată.

Asigurarea pentru cheltuieli judiciare este disponibilă în majoritatea statelor membre (exclusiv Malta și Cipru). Potrivit cifrelor, mai mult de 90% din totalul cazurilor sunt soluționate extrajudiciar și cheltuielile judiciare sunt rambursate în multe state membre. Piețele din noile state membre sunt în formare și înregistrează o creștere constantă. Cu toate acestea, pentru un număr din aceste piețe, asigurarea de protecție juridică reprezintă un produs relativ nou, care trebuie promovat. Gradul de conștientizare publică cu privire la asigurarea de protecție juridică rămâne scăzut în noile state membre și este nevoie să fie mărit.

Principala problemă care se pune aici este dacă să se introducă asigurarea obligatorie de protecție juridică pe tot teritoriul UE sau dacă să se păstreze asigurarea facultativă de protecție juridică ca o soluție fiabilă și eficace. Prima opțiune prezintă unele avantaje, în special pentru consumatorii din noile state membre. Aceasta ar trebui să crească încrederea consumatorului, în special atunci când acesta apelează la soluționarea judiciară, dat fiind faptul că numeroși consumatori din noile state membre se feresc de taxele judiciare costisitoare. Aceasta ar crea însă un volum de muncă suplimentar și mai complex pentru instanțe, rezultând în întârzieri în soluționarea litigiilor, posibil un procentaj mai mare de pretenții nejustificate, rate de asigurare mai mari, în special în țările în care asigurătorii propun în prezent o acoperire mai ieftină care nu include încă nicio asigurare de protecție juridică. Cel mai important, aceasta ar crea un contrastimulent pentru soluționarea cererilor de despăgubire în afara instanței. În plus, funcționarea pieței asigurărilor de protecție juridică ar fi destabilizată. Pe ansamblu, efectele negative ale introducerii unui sistem de asigurare obligatorie de protecție juridică ar depăși beneficiile posibile.

Sunt necesare demersuri suplimentare pentru creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește asigurarea de protecție juridică, în special în noile state membre. Consumatorii ar trebui informați în legătură cu avantajele de a li se oferi și de a deține această asigurare. Rolul organismelor de reglementare naționale pentru punerea în aplicare a celor mai bune practici din alte state membre este esențial.

Campaniile publice ale autorităților naționale, industria de asigurare privată și organizațiile consumatorilor sunt importante pentru dezvoltarea corespunzătoare a piețelor naționale. Intermediarii ar trebui să fie obligați să informeze clientul despre riscurile posibile și necesitatea asigurării pentru cheltuieli juridice. Pe lângă acestea, acele state membre care nu au instituite sisteme alternative de soluționare a cererilor de despăgubire ar trebui încurajate să introducă modele de cele mai bune practici preluate din alte state membre.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (29.5.2008)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

privind unele aspecte ale asigurărilor auto

(2007/2258(INI))

Raportor pentru aviz : Giuseppe Gargani

SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice invită Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată următoarele sugestii:

A.  întrucât numărul deplasărilor transfrontaliere cu automobilul este în creștere datorită liberei circulații a persoanelor în Europa și, prin urmare, este cu atât mai necesară o reglementare clară și funcțională pentru protecția victimelor accidentelor rutiere,

B.   întrucât statele membre adoptă în prezent dispoziții diferite referitoare la diferitele aspecte ale asigurărilor auto, astfel încât se impune efectuarea unei analize de către Comisie, în colaborare cu autoritățile naționale,

C.  întrucât consultările avute cu autoritățile naționale, inclusiv cu cele ale noilor state membre, au confirmat faptul că dispozițiile actuale în materie de sancțiuni, acolo unde acestea există, sunt valabile și au efectul scontat în întreaga Uniune Europeană;

D.  întrucât, pentru a estima cunoștințele populației privind sistemul de despăgubire prin reprezentanți, consultările purtate de Comisie nu au avut în vedere decât statele membre și sectorul asigurărilor, fără a reuși să aibă implice suficient cetățenii și asociațiile de consumatori, adică tocmai persoanele cele mai interesate de funcționarea corectă a sistemului;

1.   invită statele membre să garanteze eficacitatea sancțiunilor prevăzute în cazul nerespectării termenului de trei luni pentru prezentarea unui răspuns motivat la cererea de despăgubire sau a unei oferte motivate de despăgubire,

2.   consideră oportun ca, înainte de aplicarea sancțiunilor, să se cerceteze atent cauzele deficiențelor societăților de asigurări, luând în considerare în special factorii independenți de respectivele societăți; speră continuarea monitorizării de către Comisie a piețelor naționale și acordarea de asistență din partea acesteia autorităților naționale care o solicită;

3.   solicită insistent statelor membre să furnizeze informațiile necesare privind sistemul de despăgubire prin reprezentanți autorizați, care să cuprindă și lista lor din fiecare stat membru, și aceasta nu doar solicitând societăților de asigurări să specifice, în informațiile precontractuale, modalitățile de funcționare a sistemului și avantajele acestuia, ci și, în special, favorizând contactele cu centrele de informare înființate în diferite state membre;

4.   solicită Comisiei să nu aibă opinii preconcepute asupra rezultatelor studiilor comandate în urma adoptării Regulamentului „Roma II”(1)cu privire la diferențele dintre despăgubirile acordate pentru vătămările corporale, studii care ar putea să sugereze o soluție prin intermediul unei asigurări și, deci, o modificare în consecință a celei de-a patra directive privind asigurările auto(2);

5.   invită Comisia să definească mecanisme alternative de soluționare a litigiilor privind cererile de despăgubire, cum ar fi sistemul compensațiilor directe , și să introducă astfel de sisteme pe baza celor mai bune practici în vigoare în alte state membre;

6.   consideră oportună menținerea caracterului facultativ al asigurărilor pentru cheltuielile judiciare, în vederea respectării specificului piețelor naționale; speră ca statele membre și Comisia să promoveze cunoașterea acestui tip de asigurare, prin intermediul unor campanii de informare pertinente și să încurajeze libertatea de prestare a unui astfel de serviciu, astfel încât să se încurajeze difuzarea modelelor inspirate din cele mai bune practici ale altor state membre.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

29.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

(1)

Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO L 199, 31.7.2007, p. 40).

(2)

Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto (JO L 181, 20.7.2000, p. 65).


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

3.6.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

12

Membri titulari prezenți la votul final

Charlotte Cederschiöld, Gabriela Crețu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Graf Alexander Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Dragoș Florin David, Jean-Paul Gauzès, Sirpa Pietikäinen

Aviz juridic - Politica de confidențialitate