JELENTÉS a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

12.6.2008 - (COM(2007)0532 – C6‑0319/2007 – 2007/0199(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Atanas Paparizov

Eljárás : 2007/0199(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0253/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0253/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0532 – C6‑0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0532),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0319/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0253/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A földgáz 1999 óta fokozatosan kialakítás alatt álló belső piaca tényleges választási lehetőségeket kíván biztosítani valamennyi közösségi fogyasztónak, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt, új üzleti lehetőségeket kíván kínálni és bővíteni kívánja a határkeresztező kereskedelmet, és ezáltal a hatékonyság fokozására, versenyképes árak kialakulására, a szolgáltatások színvonalának javítására, valamint az ellátás biztonságának és fenntarthatóságának fokozására törekszik.

(1) A földgáz 1999 óta fokozatosan kialakítás alatt álló belső piaca tényleges választási lehetőségeket kíván biztosítani valamennyi közösségi fogyasztónak, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt, új üzleti lehetőségeket kíván kínálni és bővíteni kívánja a határkeresztező kereskedelmet, és ezáltal a hatékonyság fokozására, versenyképes árak kialakulására, a szolgáltatások színvonalának javítására, a lehető legtöbb ember hozzáférésének megvalósítására, valamint az ellátás biztonságának és fenntarthatóságának fokozására törekszik.

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a lehető legtöbben megfizethető áron hozzáférjenek a földgázhoz.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem biztosítható egyetlen tagállam vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, megkülönböztetésmentes módon és hátrányos feltételektől mentesen. Különösen a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és az egységesen eredményes hatósági felügyelet hiánya jelent több tagállamban is problémát.

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem biztosítható egyetlen tagállam vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, megkülönböztetésmentes módon és hátrányos feltételektől mentesen. Különösen a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és az egységesen eredményes hatósági felügyelet hiánya jelent több tagállamban is problémát, és továbbra is léteznek elszigetelt piacok.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A piacok integrálásának első lépéseként és a belső piac kiteljesítése érdekében a határkeresztező rendszerösszekötő kapacitások elégséges szintjét kellene elérni.

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés összhangban állna az Európai Tanács 2007. március 8–9-i brüsszeli ülésének elnökségi következtetéseivel, valamint elismerné, hogy a gyakorlatban a szükséges rendszerösszekötő kapacitás az EU különböző régióiban eltérő lesz.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság által „Európai energiapolitika” címmel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény kiemelte a földgáz belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott arra, hogy a földgázágazatban a Közösségen belül valamennyi vállalat számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. A Bizottság által a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény, valamint a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” című bizottsági közlemény kimutatta, hogy a jelenleg hatályos szabályok és intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő keretet a jól működő belső piac célkitűzésének eléréséhez.

(4) A Bizottság által „Európai energiapolitika” címmel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény kiemelte a földgáz belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott arra, hogy a földgázágazatban a Közösségen belül valamennyi vállalat számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. A Bizottság által a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény, valamint a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” című bizottsági közlemény kimutatta, hogy a jelenleg hatályos szabályokat és intézkedéseket nem ültették át megfelelően a tagállamokban, aminek következtében még nem sikerült megvalósítani a jól működő belső energiapiac célkitűzését.

Indokolás

Az ágazati felülvizsgálatra 2005 júliusában került sor, amikor a tagállamok negy része még nem ültette át a gázirányelvet, 2006 decemberében pedig a Bizottság tanúsította, hogy a 25 tagállamból 16 nem ültette át, vagy nem megfelelően ültette át a hatályos szabályozást. A hatályos szabályozást megfelelően át kell ültetni a nemzeti jogba.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Meg kell erősíteni különösen a szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködést és koordinációt abból a célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá váljanak a határkeresztező szállítási hálózatokhoz való tényleges hozzáférés biztosításának és fenntartásának műszaki és kereskedelmi előírásai, a környezet szempontjainak megfelelő figyelembevétele mellett biztosítva legyen a közösségi szállítási rendszer összehangolt és kellőképpen előretekintő tervezése és folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az energiahatékonyság, és – különösen a megújuló energiaforrások részarányának növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák terjedése érdekében – ösztönzést kapjon a kutatás és az innováció. Kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők ilyen egymáshoz igazodó műszaki és piaci előírások alapján működtessék hálózatukat.

(6) Meg kell erősíteni különösen a földgázhálózatok összekapcsolódási pontjait, az szállításirendszer-üzemeltetõk közötti együttmûködést és koordinációt abból a célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá váljanak a határkeresztezõ szállítási hálózatokhoz való tényleges és átlátható hozzáférés biztosításának és fenntartásának mûszaki és kereskedelmi elõírásai, a környezet szempontjainak megfelelõ figyelembevétele mellett biztosítva legyen a közösségi szállítási rendszer összehangolt és kellõképpen elõretekintõ tervezése és folyamatos mûszaki fejlõdése, javuljon az energiahatékonyság, és – különösen a megújuló energiaforrások részarányának növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák terjedése érdekében – ösztönzést kapjon a kutatás és az innováció. Kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők ilyen egymáshoz igazodó műszaki és piaci előírások alapján működtessék hálózatukat.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Közösségen belüli földgázszállító hálózat optimális üzemeltetésének biztosítása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetőket európai hálózatba kell szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat feladatait a közösségi versenyjogi szabályokkal összhangban végezze; a közösségi versenyjogi szabályokat az európai szállításirendszer-üzemeltetők által létrehozott hálózat határozataira is alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a hálózat feladatait jól meghatározott keretek között végezze, és munkamódszerei kielégítsék a hatékony működés, a reprezentativitás és az átláthatóság követelményét. Minthogy regionális szinten hatékonyabban lehet eredményeket elérni, kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők a közösségi szintű együttműködésen belül regionális struktúrákat hozzanak létre, miközben gondoskodnak arról, hogy a regionális szintű tevékenység összhangban legyen a közösségi szinten megállapított előírásokkal és beruházási tervekkel. A regionális struktúrák keretében folytatott együttműködésnek előfeltétele a hálózatüzemeltetés tényleges leválasztása a termelésről és az ellátásról; ennek hiányában a szállításirendszer-üzemeltetők regionális szintű együttműködése a versenyellenes magatartás kockázatát hordozza magában.

(7) A Közösségen belüli földgázszállító hálózat optimális üzemeltetésének biztosítása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetőket európai hálózatba kell szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat feladatait a közösségi versenyjogi szabályokkal összhangban végezze; a közösségi versenyjogi szabályokat az európai szállításirendszer-üzemeltetők által létrehozott hálózat határozataira is alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a hálózat feladatait jól meghatározott keretek között végezze, és munkamódszerei kielégítsék a hatékony működés, a reprezentativitás és az átláthatóság követelményét. Minthogy regionális szinten hatékonyabban lehet eredményeket elérni, kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők a közösségi szintű együttműködésen belül regionális struktúrákat hozzanak létre, miközben gondoskodnak arról, hogy a regionális szintű tevékenység összhangban legyen a közösségi szinten megállapított előírásokkal és beruházási tervekkel. A tagállamoknak regionális szinten támogatniuk kell az együttműködést, és figyelemmel kell kísérniük a hálózat hatékonyságát.

Indokolás

A regionális szintű együttműködés tagállamok általi támogatása és a hálózat hatékonyságának nyomon követésére irányuló kötelezettség rendkívül fontos a határokon átnyúló, valódi belső piac és együttműködés biztosításához. Emellett a tényleges tulajdonosi szétválasztás nem szükséges előfeltétele a regionális együttműködésnek. Az együttműködés a tulajdonosi szétválasztás nélkül is fennállhat és hatékonyan működhet.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke fűződik az európai szállításirendszer-üzemeltetők részvételével kialakítandó hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e hálózat működésének alapvető eleme lesz a konzultáció, amelyben fontos szerepet kell kapnia a konzultációs folyamat elősegítésére és ésszerűsítésére már létrehozott struktúrák, így különösen az energiakereskedelem egyszerűsítésére létrehozott európai ágazati szövetség, az EASEE–gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange) igénybevételének.

törölve

Indokolás

A nyilvános konzultációkat uniós szinten jelenleg a Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGEG) végzi. Emiatt az Ügynökségnek kellene vállalnia ezt a feladatot, mivel az már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik a társadalmi konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Emellett az ügynökség az összes piaci résztvevő érdekében fellép, míg a szállításirendszer-irányítók potenciálisan érdekelt felek. A folyamat hatékonyságának biztosítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy túl sok tanácsadó testület létrehozása a tanácsadói feladatok megkettőzéséhez vezethet.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság által az elmúlt években végzett piacmonitoring-tevékenység során világossá vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági követelmények és infrastruktúra-hozzáférési szabályok elégtelenek.

(11) A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság által az elmúlt években végzett piacmonitoring-tevékenység során világossá vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági követelmények és infrastruktúra-hozzáférési szabályok elégtelenek a valódi, nyílt és hatékony belső piac biztosításához.

Indokolás

A szöveg pontosítása.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A piacba vetett bizalom megerősítése érdekében kívánatos, hogy a piaci résztvevők biztosak lehessenek a visszaélések szankcionálhatóságában. Az illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell felruházni, amelyek révén hatékonyan vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. Ezért az illetékes hatóságoknak hozzá kell férniük azokhoz az adatokhoz, amelyekből megismerhetik az ellátóvállalkozások operatív döntéseit. A földgázpiacon valamennyi ilyen döntésről, így különösen a kapacitásfoglalásról, a nominálásról és a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségekről, értesíteni kell a rendszerüzemeltetőket. A rendszerüzemeltetőknek egy meghatározott ideig biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok ezekhez az információkhoz hozzáférjenek.

(13) A piacba vetett bizalom megerősítése érdekében kívánatos, hogy a piaci résztvevők biztosak lehessenek a visszaélések hatékony szankcionálhatóságában. Az illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell felruházni, amelyek révén ténylegesen vizsgálhatják a vélt piaci visszaéléseket. Ezért az illetékes hatóságoknak hozzá kell férniük azokhoz az adatokhoz, amelyekből megismerhetik az ellátóvállalkozások operatív döntéseit. A földgázpiacon valamennyi ilyen döntésről, így különösen a kapacitásfoglalásról, a nominálásról és a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségekről, értesíteni kell a rendszerüzemeltetőket. A rendszerüzemeltetőknek egy meghatározott ideig biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok ezekhez az információkhoz könnyen hozzáférjenek. Ezenfelül az illetékes hatóságoknak rendszeresen nyomon kell követniük, hogy a rendszerüzemeltetők betartják-e a szabályokat.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak egy megkülönböztetésmentes, átlátható és hatékony piac biztosítása érdekében könnyen hozzá kell férniük az ellátóvállalkozásoktól származó fontos információkhoz, és ellenőrzik, hogy az ellátóvállalkozások betartják-e a szabályokat.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A lakossági fogyasztókért folyó versenyhez szükséges, hogy az ellátóvállalkozások ne ütközzenek akadályokba, ha új kiskereskedelmi piacokra kívánnak belépni. Ezért az ellátási lánc működését meghatározó feladat- és felelősségi köröknek valamennyi piaci szereplő előtt ismertnek kell lenniük, és a közösségi piac egységességének fokozása érdekében ezeket a feladat- és felelősségi köröket össze kell hangolni.

(14) A lakossági fogyasztókért folyó versenyhez szükséges, hogy az ellátóvállalkozások ne ütközzenek akadályokba, ha új kiskereskedelmi piacokra kívánnak belépni. Ezért az ellátási lánc működését meghatározó feladat- és felelősségi köröknek valamennyi piaci szereplő előtt ismertnek kell lenniük, és a közösségi piac egységességének fokozása érdekében ezeket a feladat- és felelősségi köröket össze kell hangolni. Az illetékes hatóságoknak rendszeresen nyomon kell követniük, hogy a piaci szereplők betartják-e a szabályokat.

Indokolás

A kiegészítésre az illetékes hatóság hatáskörének tisztázása, valamint a szabályok végrehajtásának biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A földgáztárolók és az LNG-létesítmények hozzáférhetősége elégtelen, ezért a szabályozást tovább kell fejleszteni. A Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGEG) monitoringtevékenysége során arra a következtetésre jutott, hogy a tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatáról a Madridi Fórumon valamennyi érdekelt egyetértésével elfogadott önkéntes iránymutatások alkalmazása nem kielégítő, ezért az abban foglaltakat kötelezővé kell tenni.

(15) A földgáztárolók és az LNG-létesítmények hozzáférhetősége egyes tagállamokban elégtelen, ezért a hatályos szabályozás végrehajtását radikálisan javítani kell. A Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó Hatóságok Európai Csoport (ERGEG) monitoringtevékenysége bebizonyította, hogy a tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatáról a Madridi Fórumon valamennyi érdekelt egyetértésével elfogadott önkéntes iránymutatások alkalmazása bizonyos esetekben nem kielégítő, ezért az abban foglaltakat kötelezővé kell tenni. Jóllehet az Európai Unióban az önkéntes iránymutatások átültetése csaknem teljes mértékben megtörtént, ezek kötelezővé tétele növelné az üzemeltetők bizalmát a tárolókhoz való diszkriminációtól mentes hozzáférésben.

Indokolás

A tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatáról szóló önkéntes iránymutatások átültetése jelenleg is zajlik több tagállamban. A piaci szereplők azonban ezidáig kevés bizalommal vannak a gyakorlatban működő tárolóhozzáférési rendszer iránt. Ezen intézkedések jogszabályba emelése bizalomépítő intézkedés lesz.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1775/2005/EK rendelet

1 cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) elősegítse a jól működő, átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok és egy jól működő, átlátható nagykereskedelmi piac kialakulását; ennek keretében mechanizmusokat határoz meg e szabályok összehangolására annak érdekében, hogy lehetővé váljon a határokon átnyúló földgáz-kereskedelem és a lakossági fogyasztók földgázzal való határokon átnyúló ellátása.

(c) elősegítse a jól működő, átlátható nagykereskedelmi piac kialakulását és a gázellátás magas fokú biztonságát, illetve gondoskodjon olyan mechanizmusokról, amelyek révén harmonizálhatók a határokon átnyúló földgáz-kereskedelemre vonatkozó hálózat-hozzáférési szabályok.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont – a alpont (új)

1775/2005/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-a) az (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

1. „szállítás”: a földgáz tranzitvezetéken vagy főképp nagynyomású csővezetékekből álló hálózaton keresztül történő szállítása, kivéve az értékesítési lánc felső részén elhelyezkedő csővezetékeken vagy hálózatokon, valamint a helyi elosztást szolgáló tárolókhoz csatlakozó csővezetékeken keresztül történő szállítást, továbbá általában kivéve az elsődlegesen a földgáz helyi elosztására szolgáló csővezetékeken keresztül történő szállítást.

Indokolás

A szállítás jelenlegi definíciója nem egyértelmű, félrevezető, ezért egyértelművé kell tenni.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai földgázszállító hálózat optimális üzemeltetése és folyamatos műszaki fejlődése érdekében valamennyi szállításirendszer-üzemeltető köteles együttműködést folytatni közösségi szinten, és ebből a célból létrehozni a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatát.

Az európai földgázszállító hálózat optimális és koordinált üzemeltetése és folyamatos műszaki fejlődése, valamint a belső gázpiac létrehozása, a határkeresztező kereskedelem és az energiapiacok működése előmozdítása érdekében valamennyi szállításirendszer-üzemeltető köteles együttműködést folytatni közösségi szinten, és ebből a célból létrehozni a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatát.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az ügynökségnek a létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata alapszabályának tervezetét, leendő tagjainak jegyzékét és – a többi érdekelttel folytatandó konzultáció eljárási szabályait is tartalmazó – eljárási szabályzatának tervezetét.

(1) A gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az ügynökségnek a létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata alapszabályának tervezetét, leendő tagjainak jegyzékét és eljárási szabályzatának tervezetét.

Indokolás

Az EU-szintű tanácsadás mostanáig az ERGEG feladata volt. Ezt a feladatot a közérdek védelmével megbízott jövőbeli ügynökségnek kell átvennie.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ügynökség az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről e dokumentumok átvételétől számítva hat héten belül véleményt alkot, és ezt megküldi a Bizottságnak.

(2) Az ügynökség valamennyi érdekelt, különösen a rendszerhasználók és a fogyasztók képviseleti szervezeteivel folytatott hivatalos konzultációt követően az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről e dokumentumok átvételétől számított két hónapon belül véleményt terjeszt a Bizottság elé.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 b cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről az ügynökség véleményének átvételétől számítva három hónapon belül véleményt alkot.

3. A Bizottság az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről az ügynökség (2) bekezdésnek megfelelően kiadott véleményét figyelembe véve, illetve annak átvételétől számítva három hónapon belül véleményt alkot.

Indokolás

A Bizottságnak az Ügynökség véleményén keresztül figyelembe kell vennie a rendszerhasználók és az ügynökség ügyfeleinek véleményét az ENTSOG alapszabályáról, tagjairól és eljárási szabályairól hozott döntésekben.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a következő dokumentumokat:

(1) A 2a. cikkben foglalt célkitűzések elérése érdekében a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata a 2d. cikkben, valamint az Energiaszabályozói Együttműködési ügynökség létrehozásáról szóló …../EK rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően megállapodik az alábbi dokumentumokról, és az ügynökségnek jóváhagyásra benyújtja azokat:

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) bekezdésben felsorolt területeken;

a) a piaci szereplőkkel és hálózati felhasználókkal együttműködésben kidolgozott, a (3) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozó hálózati előírások tervezetét;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási tervet;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási tervet, amely jelentést tartalmaz a kereslet és a kínálat egyensúlyáról;

 

ca) a hálózat normál és rendkívüli körülmények közötti üzemeltetésének valós idejű koordinálását biztosító intézkedéseket;

 

cb) iránymutatásokat a közösségi szállításirendszer-üzemeltetők és harmadik országok szállításirendszer-üzemeltetői közötti műszaki együttműködés koordinációjáról;

d) az éves munkaprogramot;

d) az Ügynökség által meghatározott prioritásokra alapuló éves munkaprogramot;

e) az éves jelentést;

e) az éves jelentést;

f) évente nyári és téli gázellátási előrejelzést.

f) évente nyári és téli gázellátási előrejelzést.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves munkaprogramban – indikatív időütemezés kíséretében – fel kell sorolni az adott évben kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási és fejlesztési tevékenység összehangolására vonatkozó tervet, és ismertetni kell leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves munkaprogramban – indikatív időütemezés kíséretében – fel kell sorolni az adott évben kidolgozandó hálózati előírásokat, illetőleg a közös hálózatüzemeltetésre és kutatási és fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, és ismertetni kell leírásukat.

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat – az éves munkaprogramban megállapított prioritásokkal összhangban – a következő területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes hálózati előírásokat – az éves munkaprogramban megállapított prioritásokkal összhangban – a következő területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra vonatkozó szabályok;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra vonatkozó szabályok, beleértve az együttműködtethetőséget és a vészhelyzeti operatív eljárásokat is;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok;

 

d) az együttműködtethetőség szabályai;

 

e) szükséghelyzeti operatív eljárások;

 

f) a kapacitásallokáció és a szűk keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a határkeresztező kapacitás felosztásának és a szűk keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;

 

h) átláthatósági szabályok;

h) a hálózatra vonatkozó átláthatósági szabályok;

i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a nominálási eljárások szabályait, az egyensúlyozási díjak számítására vonatkozó szabályokat és a szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait is;

i) az egyensúlyozási és elszámolási szabályok;

j) a szállítási tarifák összehangolt rendszerével kapcsolatos szabályok;

 

k) a földgázhálózatok energiahatékonysága.

k) a földgázhálózatok energiahatékonysága.

(4) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata figyelemmel kíséri a műszaki és a piaci előírások végrehajtását, és az ezzel összefüggő tevékenységének eredményeiről az (1) bekezdés e) pontjában előírt éves jelentésben beszámol.

(4) Az ügynökség figyelemmel kíséri a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által alkotott hálózati előírások végrehajtását.

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati beruházási tervet tesz közzé. A beruházási tervben ismertetni kell az integrált hálózat modelljét, forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a kínálat egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A beruházási tervet különösen a nemzeti beruházási tervek és az 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozóan megállapított iránymutatások alapján kell elkészíteni. A beruházási tervben – különösen a határkeresztező kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a beruházást igénylő területeket.

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata az ügynökség jóváhagyását követően kétévente tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati beruházási tervet tesz közzé. A beruházási tervben ismertetni kell az integrált hálózat modelljét – a földgáztárolók és az LNG-létesítmények figyelembevételével –, forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a kínálat egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A beruházási tervet különösen a nemzeti beruházási tervek alapján kell elkészíteni, figyelembe véve a hálózati tervezés regionális és európai vonatkozásait, beleértve az 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozóan megállapított iránymutatásokat. A beruházási tervben – különösen a határkeresztező kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a beruházást igénylő területeket, valamint a rendszerösszekötésbe, különösképpen és elsődlegesen az Európai Unió „energiaszigetei” és földgázhálózatai közötti összeköttetésekbe, és a hatékony kereskedelemhez, a versenyhelyzet kialakításához és a szolgáltatás biztosításához szükséges egyéb infrastruktúrákba történő beruházásokat. A befektetési tervhez mellékelni kell a határkeresztező kapacitások fejlesztése előtt álló azon akadályok áttekintését, amelyek az eltérő jóváhagyási eljárásokból és gyakorlatokból adódnak. A szállításirendszer-üzemeltetőknek végre kell hajtaniuk a kiadott befektetési tervet.

(6) A Bizottság kérésére a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata tanácsokkal szolgál a Bizottságnak a 9. cikkben előírt iránymutatások elfogadásához.

(6) A 2a. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata saját kezdeményezésre tervezett hálózati előírásokat javasolhat az ügynökségnek azon területek vonatkozásában, amelyek nem szerepelnek a (3) bekezdésben. Az ügynökség ezt követően a 2ea. cikkben (hálózati előírások kidolgozása) meghatározott eljárásnak megfelelően elfogadja az előírásokat, annak biztosítása mellett, hogy azok nem ütköznek a 2e. cikk (iránymutatások kidolgozása) értelmében elfogadott iránymutatásokkal.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az ügynökségnek a műszaki és a piaci előírások tervezetét, a tíz évre szóló beruházási terv tervezetét, valamint a konzultációs folyamatra vonatkozó információkat is tartalmazó éves munkaprogram tervezetét.

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata jóváhagyásra megküldi az ügynökségnek a hálózati előírások tervezetét és a 2c. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat.

Az ügynökség a Bizottság részére kellő indokolással ellátott véleményt alkot, ha úgy véli, hogy az éves munkaprogram tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási terv tervezete nem biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését.

Az ügynökség figyelemmel kíséri a műszaki előírások, a tíz évre szóló beruházási terv és az éves munkaprogram végrehajtását, és e tevékenysége eredményeit belefoglalja éves jelentésébe. Abban az esetben, ha a szállításirendszer-üzemeltetők nem tartják be a hálózati előírásokat, a tíz évre szóló beruházási tervet, vagy a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának éves munkaprogramját, az ügynökség erről tájékoztatja a Bizottságot.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 e cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki és a piaci előírások kidolgozása és értékelése

Iránymutatások kidolgozása

(1) A Bizottság – az ügynökséggel folytatott konzultációt követően, ésszerű határidőn belül – felkérheti a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken műszaki és piaci előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy a piac hatékony működése érdekében ilyen előírásokra szükség van.

(1) Az ügynökséggel folytatott konzultációt követően a Bizottság éves prioritási listát állít össze, amelyben felsorolja a földgáz belső piacának fejlesztése szempontjából legfontosabb kérdéseket.

(2) Az ügynökség kellő indokolással ellátott véleményt alkot a Bizottság részére, ha úgy véli, hogy:

(2) A prioritáslistára figyelemmel a Bizottság megbízza az ügynökséget azzal, hogy legfeljebb hat hónapon belül iránymutatás-tervezeteket dolgozzon ki, amelyekben a 2c. cikknek megfelelően meghatározza a harmonizációs szabályok alapvető, egyértelmű és objektív elveit.

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken elfogadott valamely műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését;

 

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn belül nem jutott egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó műszaki vagy piaci előírást illetően;

 

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem követnek valamely, a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken elfogadott műszaki vagy piaci előírást.

 

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, hogy:

(3) Az irányelvek kidolgozása során az ügynökség nyílt és átlátható módon konzultál a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatával és más érintettekkel.

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken elfogadott valamely műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését;

 

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn belül nem jutott egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó műszaki vagy piaci előírást illetően;

 

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem követnek valamely, a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken elfogadott műszaki vagy piaci előírást.

 

Azokat az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkoznak, a 14. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

 

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem sértik a Bizottság azon jogát, hogy a 9. cikkel összhangban iránymutatásokat fogadjon el, illetve módosítson.

(4) A konzultáció alapján az ügynökség iránymutatás-tervezetet fogad el. Az ügynökség jelzi, milyen észrevételeket kapott a konzultáció során, és hogyan vette ezeket figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

 

(4a) A Bizottság saját kezdeményezésére vagy az ügynökség kérésére ugyanezt az eljárást megindíthatja az iránymutatások naprakésszé tétele végett.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 e a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2ea. cikk

Hálózati előírások kidolgozása

 

(1) Az iránymutatások ügynökség általi elfogadását követő hat hónapon belül a 2e. cikk értelmében a Bizottság megbízza a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatát, hogy az iránymutatásokban meghatározott elvek teljes körű tiszteletben tartásával dolgozzák ki a hálózati előírások tervezetét.

 

(2) Az előírások megfogalmazásakor a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata figyelembe veszi a piaci szereplők és a hálózati felhasználók műszaki tapasztalatait, és folyamatosan tájékoztatja őket az előrehaladásról.

 

(3) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata benyújtja az ügynökségnek az előírások tervezetét.

 

(4) Az ügynökség nyílt és átlátható hivatalos konzultációt folytat az előírás-tervezettel kapcsolatban.

 

(5) Az ügynökség a konzultáció alapján elfogadja az előírások tervezetét. Az ügynökség jelzi, milyen észrevételeket kapott a konzultáció során, és hogyan vette ezeket figyelembe.

 

(6) Az ügynökség saját kezdeményezésére vagy a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata kérésére ugyanezen eljárásnak megfelelően sor kerülhet a meglévő előírások felülvizsgálatára.

 

(7) Amennyiben a Bizottság úgy látja, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők nem tartják be valamely hálózati előírást, az ügynökség javaslatára benyújthatja az adott hálózati előírást a 13 cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak annak érdekében, hogy a bizottság azt a 13. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően véglegesen elfogadja;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 f cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak ellátásával összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci előírások, valamint éves munkaprogram kidolgozása során – széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a konzultációnak ki kell terjednie az ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a rendszerhasználókra, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőire és a tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a megfelelő (ágazati) szövetségeket, a műszaki testületeket és az érdekelteket tömörítő platformokat is.

(1) Az ügynökség feladatainak ellátásával összefüggésben széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon hivatalosan konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a konzultációnak ki kell terjednie az ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a rendszerhasználókra, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőire és a tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a megfelelő (ágazati) szövetségeket, a műszaki testületeket és az érdekelteket tömörítő platformokat is.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kérdésekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét a nyilvánosság elé kell tárni.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kérdésekkel kapcsolatos valamennyi dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét a nyilvánosság elé kell tárni.

(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt éves munkaprogram, illetőleg műszaki és piaci előírások elfogadását megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a konzultáció során hozzá beérkezett észrevételekről, valamint arról, hogy ezeket az észrevételeket hogyan vette figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

(3) Az iránymutatások és a hálózati előírások elfogadását megelőzően az ügynökség beszámol a konzultáció során hozzá beérkezett észrevételekről, valamint arról, hogy ezeket az észrevételeket hogyan veszi figyelembe Ha az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

 

(3a) A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata a 2ea. cikk (2) bekezdése szerint együttműködik a piaci szereplőkkel és a rendszerhasználókkal:

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 h cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) bekezdésében előírt feladatokhoz való hozzájárulás céljából regionális együttműködést alakítanak ki. Ennek keretében különösen kétévente regionális beruházási tervet tesznek közzé, és a regionális beruházási terv alapján beruházási döntéseket hozhatnak.

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) bekezdésében előírt feladatokhoz való hozzájárulás céljából regionális együttműködést alakítanak ki. Ennek keretében a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők különösen kétévente regionális beruházási tervet tesznek közzé, és a regionális beruházási terv alapján beruházási döntéseket hozhatnak.

A regionális beruházási terv nem lehet ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt tíz évre szóló beruházási tervvel.

A regionális beruházási terv nem lehet ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) pontjában előírt tíz évre szóló beruházási tervvel.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a hálózat optimális üzemeltetése érdekében elősegítik operatív megegyezések létrehozását, továbbá elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a határkeresztező kapacitás implicit aukciókon történő allokálását, valamint a kiegyensúlyozó mechanizmusok integrálását.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a hálózat optimális üzemeltetése érdekében elősegítik operatív megegyezések létrehozását, továbbá elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a határkeresztező kapacitás rendszerezett allokálását, valamint a határon átnyúló kiegyensúlyozó mechanizmusok kompatibilitását.

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes együttműködési struktúrák tevékenységének területi hatályát. Ezt az intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

 

A Bizottság ebből a célból konzultálhat a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatával és az ügynökséggel.”

 

 

(3a) A tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai és más illetékes hatóságai minden szinten együttműködnek piaci szerkezetük harmonizálása és nemzeti piacaik legalább egy vagy több regionális szinten történő integrálása céljából, ami a teljesen liberalizált belső piac felé vezető első lépés. Különösképpen elősegítik a szállításirendszer-üzemeltetők regionális együttműködését, és megkönnyítik regionális szintű integrációjukat a versenyképes európai piac megvalósítása, jogi és szabályozói keretrendszereik harmonizálásának elősegítése, és mindenekelőtt az Unióban jelenleg létező földgázszigetek integrálása céljából.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 a pont (új)

1775/2005/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 3. cikk (1) bekezdésének 1. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A szabályozó hatóságok által a 2003/55/EK irányelv 25. cikkének (2) bekezdése alapján jóváhagyott, a szállításirendszer-üzemeltetők és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői által alkalmazott díjaknak, illetve a számításukhoz használt módszereknek, továbbá az irányelv 18. cikkének (1) bekezdése értelmében közzétett díjaknak átláthatóknak kell lenniük, figyelembe kell venniük a rendszeregyensúlyra és annak fejlesztésére vonatkozó szükségleteket, és a tényleges költségeket kell tükrözniük, amennyiben az ilyen költségek megfelelnek egy hatékony és szerkezetileg összehasonlítható rendszerüzemeltető költségeinek, illetve átláthatóak, és egyidejűleg biztosítaniuk kell a befektetések megfelelő megtérülését[…]. A díjakat és a számításukhoz használt módszereket megkülönböztetésmentesen kell alkalmazni.”

(A 1775/2005 rendelet jelenleg hatályos 3. cikke (1) bekezdésének módosítása)

Indokolás

A 3. cikk jelenleg hatályos rendelkezései, amelyek a díjszabásoknak a vezetékek közötti valódi verseny esetén való összehasonlítására vonatkoznak, Európa számos szállítási rendszerében nem költség alapú díjszabások kialakulásához vezettek. Ennek magasabb hálózati díjak vagy energiaárak formájában a gázfogyasztókra gyakorolt negatív hatását nehéz pontosan meghatározni, de jelentősnek tekinthető.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 b pont (új)

1775/2005/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A 3. cikk (1) bekezdésének 3. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

 

„A díjak, illetve a számításukhoz használt módszerek megkönnyítik a hatékony földgáz-kereskedelmet és a versenyt, miközben elkerülhetővé teszik a rendszerhasználók közötti keresztfinanszírozást, továbbá ösztönzik a befektetéseket, és biztosítják a szállítóhálózatok együttműködő-képességének fenntartását vagy kialakítását. Ez magában foglalhatja az új beruházások különleges szabályozás szerinti kezelését.”

(A 1775/2005 rendelet jelenleg hatályos 3. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének kiegészítése)

Indokolás

A 3. cikk jelenleg hatályos rendelkezései, amelyek a díjszabásoknak a vezetékek közötti valódi verseny esetén való összehasonlítására vonatkoznak, Európa számos szállítási rendszerében nem költség alapú díjszabások kialakulásához vezettek. Ennek magasabb hálózati díjak vagy energiaárak formájában a gázfogyasztókra gyakorolt negatív hatását nehéz pontosan meghatározni, de jelentősnek tekinthető.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

1775/2005/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendszerhasználókra kirótt díjakat a szállítási rendszer egyes betáplálási és kiadási pontjaira külön-külön, független módon kell meghatározni. A hálózat használatáért szedett díjakat tilos a szerződésben rögzített útvonal alapján meghatározni.

A rendszerhasználókra kirótt díjakat a szállítási rendszer egyes betáplálási és kiadási pontjaira külön-külön, független módon kell meghatározni. A hálózat használatáért szedett díjakat tilos a szerződésben rögzített útvonal alapján meghatározni. A hálózathoz való hozzáférés megkülönböztetésmentes alapon nyitva áll az új belépők előtt.

Indokolás

Fontos az átláthatóság, valamint az egyenlő esélyekkel és megkülönböztetéstől mentesen zajló, hatékony verseny biztosítása.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

1775/2005/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A díjaknak és a számításukhoz használt módszereknek átláthatónak, alkalmazásuknak pedig megkülönböztetésmentesnek kell lenniük.

(A 3. cikk (1) bekezdésének kiegészítése egy ötödik albekezdéssel)

Indokolás

A díjak és a meghatározásukhoz használt módszerek átláthatósága a jól működő belső piac kulcsfontosságú előfeltétele.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

1775/2005/EK rendelet

4 a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) biztosítják, hogy valamennyi, a piaci kereslet kielégítésére törekvő rendszerhasználó számára megkülönböztetésmentes módon nyújtsanak szolgáltatásokat; ha különösen egy LNG-létesítmény rendszerüzemeltetője vagy egy tárolásirendszer-üzemeltető ugyanazt a szolgáltatást különböző ügyfeleknek kínálja, akkor ezt egymással egyenértékű szerződéses feltételek alapján köteles tenni;

a) biztosítják, hogy valamennyi, a piaci kereslet kielégítésére törekvő rendszerhasználó számára megkülönböztetésmentes módon nyújtsanak szolgáltatásokat; ha különösen egy LNG-létesítmény rendszerüzemeltetője vagy egy tárolásirendszer-üzemeltető ugyanazt a szolgáltatást egyidejűleg különböző ügyfeleknek kínálja, akkor ezt egymással egyenértékű szerződéses feltételek alapján köteles tenni;

Indokolás

A szerződéses feltételek az idő elteltével változhatnak, így csak az egy adott időpontban kínált azonos szolgáltatások szerződéses feltételeit lehet összehasonlítani.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

1775/2005/EK rendelet

4 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek az összekapcsolt földgázszállítási rendszerek használatának megfelelnek, továbbá a hozzáférést a szállításirendszer-üzemeltetőkkel folytatott együttműködés révén elősegítik;

b) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek az összekapcsolt földgázszállítási rendszerek használatának megfelelnek, továbbá a könnyű hozzáférést a szállításirendszer-üzemeltetőkkel folytatott együttműködés révén elősegítik;

Indokolás

Fontos a könnyű hozzáférés.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

1775/2005/EK rendelet

4 a cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a földgáztárolók és az LNG-létesítmények használói ésszerű kereskedelmi igényeinek megfelelő időkeretben közzéteszik az érdeklődésre számot tartó információkat, így különösen a szolgáltatások igénybevételével és elérhetőségével kapcsolatos adatokat.

c) a földgáztárolók és az LNG-létesítmények használóinak ésszerű kereskedelmi igényeivel összeegyeztethető időkeretben közzéteszik az érdeklődésre számot tartó információkat, így különösen a szolgáltatások igénybevételével és elérhetőségével kapcsolatos adatokat, és e közzétételt az illetékes hatóság ellenőrzi.

Indokolás

A szabályok hatékonyságának és végrehajtásának biztosítása érdekében fontos, hogy az illetékes hatóság ellenőrizze a szükséges adatok közzétételét.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont – a a alpont (új)

1775/2005/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) az (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„a) megfelelő gazdasági jelzéseket adnak a kapacitás hatékony és maximális kihasználása érdekében, és megkönnyítik az új infrastruktúrába való beruházást, valamint a határokon átnyúló földgáz-kereskedelmet.”

(A módosítás kiegészíti a 1775/2005 rendelet jelenleg hatályos 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját)

Indokolás

A szállítási kapacitásokhoz való hozzáférés, és ennek révén a megfelelő kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások, amelyek biztosítják a meglévő infrastruktúra hatékony kihasználását, létfontosságúak az egységes európai földgázpiac kialakulása szempontjából. Az 5. cikket ki kell egészíteni a kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások határokon átnyúló dimenziójával.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont – b pont

1775/2005/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szűk keresztmetszetek kezelésében a szállításirendszer-üzemeltetők – a következő elvek alapján – kötelesek megkülönböztetésmentes és átlátható eljárásokat követni, és kötelesek ezeket közzétenni:

(3) A szűk keresztmetszetek kezelésében a szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek olyan megkülönböztetésmentes és átlátható eljárásokat követni, amelyek elősegítik megkülönböztetésmentességen alapuló és a szabad verseny elveivel összhangban lévő határokon átnyúló földgáz-kereskedelmet, és kötelesek ezeket közzétenni.

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a szállításirendszer-üzemeltető a fel nem használt kapacitását legalább a következő napra köteles megszakítható szolgáltatásként felkínálni az elsődleges piacon;

Szerződéses szűk keresztmetszet megakadályozása érdekében a szállításirendszer-üzemeltető a fel nem használt kapacitását legalább a következő napra köteles felkínálni az elsődleges piacon.

b) a rendszerhasználók jogosultak a szerződés alapján őket megillető fel nem használt kapacitást a másodlagos piacon viszonteladásra bocsátani vagy alhaszonbérletbe adni.

 

Indokolás

A szállítási kapacitásokhoz való hozzáférés, és ennek révén a megfelelő kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások, amelyek biztosítják a meglévő infrastruktúra hatékony kihasználását, létfontosságúak az egységes európai földgázpiac kialakulása szempontjából. Az 5. cikket ki kell egészíteni a kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások határokon átnyúló dimenziójával.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

1775/2005/EK rendelet

5 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek rendszeresen elemezni az új beruházások iránti piaci igényt. Az új beruházások tervezésekor a szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek elemezni a piaci keresletet.

(6) A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek rendszeresen elemezni az új beruházások iránti piaci igényt. Az új beruházások tervezésekor a szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek elemezni a piaci keresletet és figyelembe venni az ellátásbiztonság kritériumait.

Indokolás

Új beruházások tervezésekor a piaci igény nem lehet a megfontolás kizárólagos kritériuma. Az ellátás biztonsága kulcsfontosságú kérdés, és nem garantálható, ha az infrastruktúrát pusztán a kereslet kielégítése érdekében alakítják ki, de nem veszik figyelembe, például, a szállítási infrastruktúrában bekövetkező meghibásodás esetét.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont – d pont

1775/2005/EK rendelet

5 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A fizikai szűk keresztmetszet hosszú távú fennállása esetén a szállításirendszer-üzemeltetők új kapacitások piaci kereslet szerinti bevonásával oldják fel a szűk keresztmetszetet. A piaci kereslet felmérése érdekében a szállításirendszer-üzemeltetők „open season” eljárásokat hajtanak végre.

Indokolás

Az 5. cikk új (6a) bekezdése meghatározza, hogy a hosszú távon fennálló szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szállításirendszer-üzemeltetői kötelezettség a hosszú távú szűk keresztmetszet új infrastruktúrába való beruházás révén történő megszüntetésére is kiterjed, ami az „open season” eljárások révén felmért piaci keresleten alapul (ami a piac igényeinek megállapítására szolgál, és szükség esetén lehetővé teszi új kapacitások allokálását vagy a hozzáférés harmadik felek számára történő megadását a lehető legátláthatóbb és legmegkülönböztetésmentesebb módon). A hálózatüzemeltetők tehát kötelesek „open season” eljárásokat szervezni.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont – d pont

1775/2005/EK rendelet

5 cikk – 6 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A nemzeti szabályozó hatóságok ellenőrzik a szűk keresztmetszetek kezelését a nemzeti gázrendszereken és rendszerösszekötőkön belül.

 

A szállításirendszer-üzemeltetők a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárásaikat, beleértve a kapacitásallokációt is, jóváhagyásra benyújtják a nemzeti szabályozó hatóságokhoz. A nemzeti szabályozó hatóságok a jóváhagyás előtt kérhetik ezen eljárások módosítását.

(A módosítás új albekezdéssel egészíti ki az 1775/2005 rendelet jelenleg hatályos 5. cikkét)

Indokolás

Az eredményes végrehajtás biztosítása érdekében a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárások szabályozók általi hivatalos jóváhagyását egyértelműen meg kell határozni a 1775/2005 rendeletben.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

1775/2005/EK rendelet

5 a cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a rendszerüzemeltető köteles a fel nem használt LNG-létesítménybeli kapacitást és tárolókapacitást – földgáztároló esetében legalább a következő napra, megszakítható szolgáltatásként – az elsődleges piacon felkínálni;

a) a rendszerüzemeltető köteles a fel nem használt LNG-létesítménybeli kapacitást és tárolókapacitást – földgáztároló esetében legalább a következő napra, megszakítható szolgáltatásként – az elsődleges piacon haladéktalanul felkínálni;

Indokolás

A földgáz felhalmozásának elkerülése érdekében.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

1775/2005/EK rendelet

5 a cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az intézkedéseknek figyelembe kell venniük az érintett rendszer integritását, valamint az ellátás biztonságát.

Indokolás

A szállítási hálózatok szűk keresztmetszeteinek kezelésére vonatkozó iránymutatásokban elismert elvnek megfelelően a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályok kialakításakor figyelembe kellene venni a szállítóknak a végső felhasználók felé vállalt kötelezettségeit és az infrastruktúrák fizikai jellemzőit.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Article 1 – point 9 – point c

1775/2005/EK rendelet

6 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A szállításirendszer-üzemeltetők előzetesen és utólagosan – a nominálások, az előrejelzések, valamint a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségek alapján – információkat tesznek közzé a kínálatra és a keresletre vonatkozóan. A közzétett információk részletességének a szállításirendszer-üzemeltető rendelkezésére álló információkhoz kell igazodnia.

(7) A szállításirendszer-üzemeltetők előzetesen és utólagosan – a nominálások, az előrejelzések, valamint a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségek alapján – információkat tesznek közzé a kínálatra és a keresletre vonatkozóan. A közzétett információk részletességének a szállításirendszer-üzemeltető rendelkezésére álló információkhoz kell igazodnia. Az illetékes hatóság gondoskodik minden szükséges információ közzétételéről.

A szállításirendszer-üzemeltetők nyilvánosságra hozzák a rendszer kiegyensúlyozása érdekében meghozott intézkedéseiket, és közzéteszik az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeiket és keletkező bevételeiket.

A szállításirendszer-üzemeltetők kérésre tájékoztatják a nemzeti szabályozó hatóságot a rendszer kiegyensúlyozása érdekében meghozott intézkedéseikről, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő költségeikről és keletkező bevételeikről.

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e cikkben meghatározott adatokat a szállításirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátani.

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e cikkben meghatározott adatokat a szállításirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátani.

Indokolás

Ez az információ üzleti szempontból érzékeny, és hátrányos piaci helyzetbe hozhatja a szállításirendszer-üzemeltetőket.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében valamennyi LNG-létesítmény üzemeltetője és valamennyi tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, görgetett adatok formájában, felhasználóbarát, szabványosított módon – számadatokat tesz közzé a földgáztároló és az LNG-létesítmény szerződésben lekötött és szabad kapacitásáról.

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében valamennyi LNG-létesítmény üzemeltetője és valamennyi tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, görgetett adatok formájában, felhasználóbarát, szabványosított módon – számadatokat tesz közzé a földgáztároló és az LNG-létesítmény szerződésben lekötött és szabad kapacitásáról. Az illetékes hatóság gondoskodik minden szükséges információ közzétételéről.

Indokolás

Az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell a szükséges információk közzétételéről, a földgázpiac átláthatóságának és nyitottságának biztosítása érdekében.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-üzemeltetők közzéteszik az egyes földgáztárolókban, illetve LNG-létesítményekben lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is, amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek is, aki köteles őket a rendszer vagy a releváns pontok által meghatározott alrendszer szintjén összesítve közzétenni. Az adatokat legalább naponta frissíteni kell.

(4) Az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-üzemeltetők közzéteszik az egyes földgáztárolókban vagy az azonos egyensúlyozási övezetekben található földgáztárolók csoportjában, illetve LNG-létesítményekben lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is, amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek is, aki köteles őket a rendszer vagy a releváns pontok által meghatározott alrendszer szintjén összesítve közzétenni. Az adatokat legalább naponta frissíteni kell.

Indokolás

A tárolásirendszer-üzemeltetők helyszín vagy helyszínek csoportjai szerint értékesíthetik tárolási kapacitásukat. Utóbbi esetben a „helyszín” szerinti közzététel nem érinti a tárolók felhasználóit. Ez az elv a tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatáról szóló iránymutatásokba (GGPSSO) is bekerült: helyszín vagy helyszínek csoportjai szerinti közzététel. Ha egyébként csak a helyszín szerinti közzétételt engedélyeznék, a rövid távú kereskedelemi magatartást ösztönöznék (arbitrázs ügyletek, spekulációk).

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az átlátható, objektív és megkülönböztetésmentes díjak biztosítása, valamint a földgáz-infrastruktúra hatékony hasznosításának megkönnyítése érdekében az LNG-létesítmények és a földgáztárolók üzemeltetői vagy az illetékes nemzeti hatóságok a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférésre irányadó szabályok alá tartozó infrastruktúra díjának kialakításáról, annak módszereiről és struktúrájáról ésszerűen és kellően részletezett információt tesznek közzé. Az LNG-létesítmények és a földgáztárolók üzemeltetői benyújtják a szabályozó hatóságoknak jóváhagyásra a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárásaikat, ideértve a kapacitáselosztást is. A szabályozó hatóságok a jóváhagyás előtt kérhetik ezen eljárások módosítását.

Indokolás

Az átláthatósági előírásnak nemcsak a szállítási infrastruktúrákra kell vonatkoznia, hanem az LNG- és a tárolási létesítményekre is, mivel ezekre a létesítményekre is érvényes a szabályozott hozzáférés (kivéve a mentességet élvező infrastruktúrákat, illetve a tárgyalásos hozzáférési szabályok hatálya alá eső infrastruktúrákat a 2003/55/EK irányelv 19. cikkében foglaltaknak megfelelően).

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 a cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Amennyiben az LNG-létesítmény vagy a földgáztároló üzemeltetője úgy ítéli meg, hogy titoktartási okokból nem jogosult valamennyi kért adatot közzétenni, engedélyt kell kérnie az illetékes hatóságoktól az érintett pontra vagy pontokra vonatkozó információ közzétételének korlátozására.

 

Az illetékes hatóságok az engedélyt eseti alapon megadhatják vagy elutasíthatják, különös figyelemmel a jogos üzleti titok tiszteletben tartásának szükségességére és a földgáz belső versenypiacának megteremtésére vonatkozó célkitűzésre. Ha megadják az engedélyt, közzéteszik a földgáztárolók és/vagy az LNG-létesítmények rendelkezésre álló kapacitását azon számszerű adatok megadása nélkül, amelyek ellenkeznének a titoktartás követelményével.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem gondoskodik az LNG-létesítmények és a földgáztárolók tevékenységeivel kapcsolatos üzleti titokra vonatkozó eljárásról. Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a piac érdekei és az üzleti titoktartás érdekei között.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 12 pont

1775/2005/EK rendelet

8 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi szállításirendszer-üzemeltető, tárolásirendszer-üzemeltető és LNG-rendszer üzemeltetője ésszerű lépéseket tesz a kapacitásjogokkal való szabad kereskedelem lehetővé tételére és megkönnyítésére. Valamennyi üzemeltető kidolgoz az elsődleges piacra irányadó, a másodlagos kapacitáskereskedelmet elősegítő harmonizált szerződéseket és eljárásokat a szállítás, az LNG-létesítmények és a földgáztárolók igénybevételére vonatkozóan, továbbá amennyiben a rendszerhasználók erről értesítik, elismeri az elsődleges kapacitásjogok átruházását.

Valamennyi szállításirendszer-üzemeltető, tárolásirendszer-üzemeltető és LNG-rendszer üzemeltetője ésszerű lépéseket tesz a kapacitásjogokkal való szabad kereskedelem lehetővé tételére és megkönnyítésére. Mindezt az átláthatóság és a diszkriminációmentesség elvének tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani. Valamennyi üzemeltető kidolgoz az elsődleges piacra irányadó, a másodlagos kapacitáskereskedelmet elősegítő harmonizált szerződéseket és eljárásokat a szállítás, az LNG-létesítmények és a földgáztárolók igénybevételére vonatkozóan, továbbá amennyiben a rendszerhasználók erről értesítik, elismeri az elsődleges kapacitásjogok átruházását.

Indokolás

Az átláthatóság és a megkülönböztetéstől való mentesség elve minden szereplő számára azonos feltételeket garantál, és védi a fogyasztók érdekeit.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

1775/2005/EK rendelet

8 a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális és közösségi szintű, jól működő, átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok kialakulásának elősegítése érdekében a tagállamok gondoskodnak azon feladat- és felelősségi körök meghatározásáról, amelyekkel a szállításirendszer-üzemeltetők, az elosztórendszer-üzemeltetők, az ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint szükség szerint más piaci résztvevők a szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere- és az elszámolási szabályokkal, az adatok feletti tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel összefüggésben rendelkeznek.

A regionális és közösségi szintű, jól működő, hatékony és átlátható piacok kialakulásának elősegítése érdekében a tagállamok gondoskodnak azon feladat- és felelősségi körök részletes meghatározásáról, amelyekkel a szállításirendszer-üzemeltetők, az elosztórendszer-üzemeltetők, az ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint szükség szerint más piaci résztvevők a szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere- és az elszámolási szabályokkal, az adatok feletti tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel összefüggésben rendelkeznek.

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni, kidolgozásuk során a fogyasztókhoz való hozzáférés határokon átnyúló összehangolására kell törekedni, és ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a szabályozó hatóságokat felülvizsgálati jogkörrel kell felruházni.

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni, és ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a szabályozó hatóságokat felülvizsgálati jogkörrel kell felruházni.

Indokolás

Az összehangolt határokon átnyúló kiskereskedelmi piacokra vonatkozó cél megvalósulása nem szükséges a regionális és közösségi szintű nagybani piacok jó működéséhez, amelynek prioritást kell adni. A fenti szabályozási cél hatásait alaposan fel kellene mérni, a költség-haszon arányt részletesen elemezni kellene, mivel valószínű, hogy a befektetések jelentős része nem térülne meg, és ezek mértéke meghaladná az előnyöket

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1775/2005/EK rendelet

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Iránymutatások

A harmadik felek részére biztosított hozzáférési szolgáltatásokról szóló iránymutatások

(1) Az e rendelet céljainak eléréséhez szükséges mértékű harmonizáció minimális szintjének biztosítása érdekében, a szükségesnek ítélt körben a következő kérdésekről kell iránymutatásokat kiadni:

(1) Az e rendelet céljainak eléréséhez szükséges mértékű harmonizáció minimális szintjének biztosítása érdekében a szükségesnek ítélt körben a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek részletesen meghatározzák a harmadik felek részére biztosított hozzáférési szolgáltatásokat, ideértve e szolgáltatások jellegét, időtartamát és a velük szemben támasztott egyéb követelményeket is, összhangban a 4. és a 4a. cikkel.

a) a harmadik felek részére biztosított hozzáférési szolgáltatások részletes meghatározásáról, ideértve e szolgáltatások jellegét, időtartamát és a velük szemben támasztott egyéb követelményeket is, összhangban a 4. és a 4a. cikkel;

 

b) a szerződéses szűk keresztmetszet esetén alkalmazandó kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások elveinek részletes meghatározásáról, összhangban az 5. és az 5a. cikkel;

 

c) az információszolgáltatás részletes meghatározásáról, azon műszaki információk részletes meghatározásáról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a rendszerhasználók tényleges hozzáférést nyerjenek a rendszerhez, valamint az átláthatósági követelmények teljesítése szempontjából releváns összes pont részletes meghatározásáról, ideértve az egyes releváns pontokban közzéteendő információk és a közzététel időütemezésének részletes meghatározását is, összhangban a 6. és a 6a. cikkel;

 

d) a díjszámítás részletes módszertanáról, összhangban a 3. cikkel;

 

e) az egyensúlyozás részletes szabályairól, összhangban a 7. cikkel;

 

f) a másodlagos piacon folytatott kapacitáskereskedelem elősegítésére az elsődleges piacon alkalmazott, valamint az elsődleges kapacitásjogok rendszerhasználók közötti átruházására irányadó eljárások részletes meghatározásáról, összhangban a 8. cikkel;

 

g) a 8a. cikkben a kiskereskedelmi piacokkal kapcsolatban előírt rendelkezések részletes alkalmazásáról;

 

h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt kérdéskörök részletes szabályairól.

 

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt kérdésekre vonatkozó iránymutatásokat a szállításirendszer-üzemeltetők tekintetében a melléklet határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a harmadik felek részére biztosított hozzáférési szolgáltatásokra vonatkozó iránymutatásokat a szállításirendszer-üzemeltetők tekintetében a melléklet határozza meg.

A Bizottság jogosult módosítani az első albekezdésben felsorolt iránymutatásokat, és jogosult iránymutatásokat elfogadni az (1) bekezdésben felsorolt kérdésekben. Azokat az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – kiegészítéssel vagy másként történő – módosítására vonatkoznak, a 14. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

 

(3) Az e rendelet értelmében elfogadott iránymutatások alkalmazása és módosítása tükrözi a nemzeti gázrendszerek közötti különbségeket, és nem teszik szükségessé a harmadik fél hozzáférésével kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó, közösségi szintű, egységes, részletes feltételek meglétét. Az iránymutatások ugyanakkor a földgáz belső piacához szükséges, megkülönböztetésmentes és átlátható hálózati hozzáférési feltételek elérése érdekében betartandó minimumkövetelményeket határozhatnak meg, amelyeket a nemzeti földgázhálózatok közötti különbségek figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) A harmadik felek részére biztosított hozzáférési szolgáltatásokról szóló, e cikk értelmében elfogadott iránymutatások alkalmazása és módosítása tükrözi a nemzeti gázrendszerek közötti különbségeket, és nem teszik szükségessé a harmadik fél hozzáférésével kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó, közösségi szintű, egységes, részletes feltételek meglétét. Az iránymutatások ugyanakkor a földgáz belső piacához szükséges, megkülönböztetésmentes és átlátható hálózati hozzáférési feltételek elérése érdekében betartandó minimumkövetelményeket határozhatnak meg, amelyeket a nemzeti földgázhálózatok közötti különbségek figyelembevételével kell alkalmazni.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 a pont (új)

1775/2005/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok biztosítják, hogy a 2003/55/EK irányelv 25. cikkében foglaltaknak megfelelően létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel rendelkezzenek e rendelet hatékony betartatásához, minden egyes szabálysértés vonatkozásában felruházva a hatóságokat a hatékony, visszatartó erejű és arányos – a rendszerüzemeltető hazai piacon lebonyolított éves forgalmának 10 %-áig terjedő – bírság kiszabását vagy az üzemeltető engedélyének visszavonását lehetővé tevő jogkörrel. A tagállamok legkésőbb 2010. január 1-jéig tájékoztatják ezekről a Bizottságot, és haladéktalanul értesítik minden későbbi módosításról is.”

(A 1775/2005/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdését ki kell igazítani)

Indokolás

A 1775/2005/EK rendelet végrehajtásának jelenlegi állapota hiányosságokat mutat, mivel hiányoznak a tagállamok által végrehajtott hatékony szankciók. Tárgyalásról nem lehet szó a rendelet be nem tartása esetén, és a szabályozóknak szükségük van a végrehajtást kikényszerítő hatékony hatáskörre.

INDOKOLÁS

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosításáról szóló rendelet

A javaslat általános értékelése

- A javaslat célja európai eszközök bevezetése az együttműködés javítása, valamint a belső piac működésének megerősítése érdekében, a szállításirendszer-üzemeltetők koordinálása és a tárolórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó szabályok összehangolása révén. A javaslat célja emellett az átláthatóság és a hosszú távú kilátások javítása is, a földgázellátás biztosítása, a beruházástervezés, valamint a komoly üzemzavarok megakadályozása érdekében. Az előadó általában véve elvi szinten egyetért az említett célkitűzésekkel.

- Az előadó meggyőződése, hogy a harmadik csomag gázpiaccal kapcsolatos javaslatainak vizsgálatakor a fogyasztók védelmét is szem előtt kell tartani átlátható és társadalmilag elfogadható intézkedések elfogadása révén. A rendelet azonban a hálózatokhoz való hozzáférés technikai szabályozási keretének létrehozására irányuló technikai intézkedésekkel kapcsolatos. Az irányelvet ennek megfelelően alkalmassá kell tenni arra, hogy a fogyasztók körében tapasztalható aggodalmak EU-szintű megoldásának jogalkotási jellegű eszköze legyen. (Lásd a közszolgáltatási kötelezettségekről szóló 3. cikket.) Ennek alternatívájaként a fogyasztók védelme olyan egyedi nemzeti intézkedésekkel is megoldható, amelyek összhangban állnak az EU versenyjogával.

A Bizottságot emellett aggasztja a nagy- és kiskereskedelmi tevékenységeken belül az összefonódás mértéke is, de nem tudja kezelni a piac fő kihívását, vagyis a kiskereskedelem, illetve a földgáz-nagykereskedelem és a villamosenergia-termelés integrálását, aminek híján nagy eséllyel megszilárdítja majd a domináns vállalkozások pozícióit. A piacokat Európa-szerte egyre inkább integrált nagykereskedelmi és kiskereskedelmi vállalatok uralják, amelyek mind a villamos energia, mind pedig a földgáz piacán aktívak. Jelentős mértékben javítani kell a kis- és középvállalatok hálózatokhoz való hozzáférését.

- Aggasztónak találjuk továbbá, hogy a tagállamok közötti jelenlegi második energiacsomag végrehajtásának eltérő szakaszait nem veszik kellő mértékben figyelembe. A harmadik csomag végrehajtását biztosító feltételek kérdésesek, mivel a liberalizáció második köre még nem valósult meg teljesen. Ezért további intézkedések elfogadása jogbizonytalansághoz vezethet. Gyakorlati kiigazító intézkedések szükségesek tehát a végrehajtás biztosításához, a jogsértési eljárások mellett.

I. Együttműködés a szállítási rendszerek üzemeltetői között: a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata (ENTSOG) mint a kötelező feladatokat ellátó struktúra megteremtése fontos előrelépés.

i) hatásköri egyensúly az ENTSOG, a nemzeti szabályozók és az ügynökség között: Az előadó véleménye szerint túlságosan széleskörűen állapították meg az ENTSOG együttműködési területét (összehangolt műszaki és piaci kódexek elfogadása, amelyek kiterjednek a biztonsági szabályokra, továbbá a kereskedelem szabályaira, a hálózati műveletek összehangolására, egy 10 éves beruházási terv elfogadására, a hálózati fejlesztési tervek közzétételére). Úgy véli, hogy az ENTSOG munkájának – mint egy, az Európai Bizottság tevékenységével párhuzamos együttműködési formának – a harmadik felek hálózathoz való hozzáférésével, a biztonsággal és megbízhatósággal, valamint az együttműködtethetőségi szabályokkal és a működési eljárásokkal kapcsolatos technikai kérdésekre kell korlátozódnia. Az előadó azt javasolja, hogy az ENTSOG-nak kényszerítőbb erejű előírásokat és szabályokat kell megfogalmaznia a szállításirendszer-üzemeltetésre vonatkozóan.

Ezzel kapcsolatban az előadó úgy véli, hogy az ügynökség létrehozása fontos előrelépés az integrált piac szempontjából, hatásköreit pedig meg kell erősíteni, az ENTSOG által elfogadott munkaprogram jóváhagyása, a szállítási rendszerek üzemeltetői által a regionális együttműködéssel kapcsolatos kezdeményezések figyelemmel kísérése és felülvizsgálata, valamint a 10 éves beruházási terv szövegezésének összehangolása érdekében. Az előadó szerint az ügynökségnek támogatnia kell az ENTSOG által készített előírástervezeteket.

ii) más gázpiaci üzemeltetők és érdekeltek bevonása: Az érdekelt felekkel való megfelelő, rendszeres és előzetes konzultációt biztosító, kiegészítő rendelkezések megállapítására van szükség a piaci kérdésekre vonatkozóan az EASEE gázszövetség bevonásával Valamennyi érintett féllel konzultálni kell, ideértve a termelőket, a hálózatüzemeltetőket, az ellátóvállalkozásokat és a fogyasztókat is.

Az ügynökség feladataként kell kijelölni azt is, hogy javaslatai és ajánlásai kidolgozásakor konzultáljon valamennyi érintett féllel.

II. A piac integrációja regionális kezdeményezések útján: az új szabályozási keret támogatja és összehangolja a regionális kezdeményezéseket a szállításirendszer-üzemeltetők és a szabályozási hatóságok között, a hálózat optimális kezelésének, valamint a megfelelő beruházástervezés és szállítás biztosítása érdekében.

i) szükséges lépés egy integrált belső piac felé: Úgy ítéljük meg, hogy a regionális együttműködés dimenziója nincs egyértelműen meghatározva, habár ez fontos lépés egy integrált belső piac felé vezető úton. Alapvető fontosságú a kapcsolódások kiépítése az „energiaszigetekkel”, például a Balti-államokkat és az Ibériai-félszigettel.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a gázrendelet tegyen kötelezővé a szállításirendszer-üzemeltetők számára egy pontos menetrendet, amely regionális szinten végrehajtandó konkrét célkitűzéseket tartalmaz, ezáltal megvalósítva az egységes felhasználói felületek létrehozását. Az előadó aggodalmát fejezi ki az ügynökség által a szállításirendszer-üzemeltetők regionális együttműködésre irányuló kezdeményezései vonatkozásában játszott szerep kapcsán is, és szükségesnek tartja az ügynökség feljogosítását arra, hogy biztosítsa a technikai és szabályozási keretek régiók közötti szükséges konvergenciáját, illetve ellássa a regionális beruházási tervek felülvizsgálatát.

ii) hogyan teheti a rendelet gyakorlatban is működőképessé a „regionális kezdeményezéseket”? A Bizottság javaslatai a következő módokon erősíthetők meg: először is egységes felhasználói felületek (például egyablakos kiszolgálás) létrehozása, a különféle szállításirendszer-üzemeltetők nevében regionális szintű kereskedelmi feladatok biztosításával; Világosabban kell meghatározni azokat a területeket, amelyeken belül a szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek együttműködni egymással. A szállításirendszer-üzemeltetőknek meg kell fontolniuk előre meghatározott feladatkörrel rendelkező regionális szervek létrehozását.

III. Ellátásbiztonság: Az előadó számára igen fontos, hogy a rendelet rendelkezéseit az ellátásbiztonság szempontjából megvizsgálják.

- Beruházástervezés: a rendelettervezet szerint uniós szinten az ENTSOG-nak kell kialakítania a 10 éves – önkéntes – hálózatfejlesztési rendszert.

i) A beruházási fejlesztési tervek megerősítésének szükségessége: A beruházástervezést a piaci felhasználók szempontjai és igényei alapján kell irányítani nemzeti szinten (ahol a szállításirendszer-üzemeltetők maguk tervezik független beruházásaikat) és európai szinten egyaránt. az előadó úgy véli, hogy e terveket a nemzeti szabályozóknak jóvá kell hagyniuk – és nem csupán tanácskérés céljából benyújtaniuk az ügynökségnek –, és szigorúan nyomon kell követniük, amennyiben ezeket eredményessé kívánjuk tenni; egyértelművé kell tenni a nemzeti, regionális és európai tervek összehangolását.

ii) A beruházási terveket valamennyi szállítási rendszerüzemeltetőnek egyaránt ki kell dolgoznia, tekintet nélkül az irányelvben végül elfogadott piaci struktúrákra (a tulajdonlás elválasztása, ISO vagy bármely egyéb megoldás).

A beruházási tervet az ügynökség és a nemzeti szabályozó hatóságok kísérik figyelemmel, gondoskodva arról, hogy a szükséges beruházásokra idejekorán sor kerüljön. Az előadó azonban jelenleg úgy véli, hogy a jelentésnek a javasolt irányelv földgázpiaccal kapcsolatos rendelkezéseit illetően végzett parlamenti munkával párhuzamosan kell előrehaladnia. Túlságosan korainak tartja egy egyedi mechanizmus bevezetését a beruházások végrehajtását, a nemzeti és európai tervek közötti kapcsolatot, valamint a beruházások nemzeti szabályozó hatóságok által történő jóváhagyási mechanizmusait illetően. Az előadó egyelőre kiegészítő intézkedéseket javasol annak érdekében, hogy legalább az ügynökséget vonják be a tízéves európai beruházási tervek előkészítésébe.

- Hozzáférés a tároláshoz: A tárolási rendszerek üzemeltetőire vonatkozó szabályozási keretet az ERGEG által már kialakított bevált gyakorlat és iránymutatások szerint kell összehangolni. A jelenlegi rendeletnek a szállítási rendszerüzemeltetőkkel kapcsolatos meglévő rendelkezéseit ki kell terjeszteni a tárolási üzemeltetőkre és az LNG-terminálokra is annak érdekében, hogy közös megközelítés jöjjön létre a harmadik felek tároláshoz való hozzáférését illetően.

i) Az előadó úgy ítéli meg, hogy a tároláshoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok nem veszélyeztethetik a hosszú távú ellátásbiztonságot. Az 5a. cikk rendelkezései közé beillesztettek egy záradékot, amely bizonyos védintézkedéseket vezet be a 2004/67/EK irányelvhez kapcsolódóan és a gázellátás biztonsága érdekében.

ii) A szállítási rendszerüzemeltetők, a tárolási és LNG-üzemeltetők által alkalmazott szabályokat a szűk keresztmetszetek kezelésére (megszakítható kapacitás és napi hozzáférés alapján) egyértelműen meg kell határozni, és ezeknek legalább a hosszú távú szerződések és rugalmassági mechanizmusok meglétét figyelembe kell venniük.

IV. Átláthatósági követelmények: a javasolt rendelet a már meglévő átláthatósági követelményeket kiterjeszti a szállítási rendszerüzemeltetőkre a kereskedelmi gázkészletek, a keresletre és a kínálatra vonatkozó előrejelzések, valamint a hálózat és a kereskedelem kiegyensúlyozásának költségei tekintetében. Új rendelkezések is alkalmazandók a szállításirendszer-üzemeltetőkre, a kereslettel és a kínálattal kapcsolatos, előzetes és utólagos információk és a rendszer egyensúlya érdekében meghozott intézkedések tekintetében.

Habár ezek a rendelkezések fontos mérföldkövet jelentenek a piac átláthatóságának növeléséhez vezető úton – amely valamennyi piaci szereplő számára kedvező –, és bár a hozzáférési jog törvényes, az előadó úgy ítéli meg, hogy a megfelelő kereskedelmi titoktartás garantálása mellett az ilyen adatok közzététele erősítheti a piacot. Emlékeztetni kell ugyanakkor arra, hogy a földgázzal kapcsolatos bizonyos tranzakciók kereskedelmi szempontból igen érzékenyek. Szükség esetén bizonyos védintézkedéseket vezettek be.

V. Intézményi szempontok A javaslat nem eléggé világos az ENTSOG hatáskörei kapcsán alkalmazandó komitológiai eljárást illetően:

i) egyrészt amennyiben az ENTSOG feladata az előírások kidolgozása, a Bizottság pontosan meghatározott körülmények között komitológiai eljárás útján beavatkozhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ENTSOG által elfogadott technikai vagy piaci előírások nem biztosítják a megkülönböztetés-mentességet, a tényleges versenyt és a szolgáltatás hatékony működését.

ii) másrészt a Bizottság a 9. cikk értelmében a körülményektől függetlenül kezdeményezhet, illetve elfogadhat iránymutatásokat ugyanezen a területen annak érdekében, hogy pontosítsa a harmadik fél szolgáltatáshoz való hozzáférésével, a kapacitásallokációs mechanizmusokkal, a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárással, stb kapcsolatos részleteket.

Tekintetbe véve azoknak a témáknak a széles körét, amelyek kapcsán iránymutatások elfogadását tervezik, az előadó javasolja, hogy egy világos és szilárd alapokon nyugvó előzetes eljárásnak kell megelőznie és előkészítenie a komitológiai eljárást, együttműködésben az ügynökséggel, illetve konzultálva az érintett felekkel. A Bizottságnak kell meghatároznia és prioritás szerint rendeznie a témákat, a javasolt ügynökséggel (ACER) együttműködésben, valamint az iránymutatások tervezetét nyivános konzultáció tárgyává kell tenni vagy szükség esetén a Bizottság és az ACER szabályozási hatásvizsgálatainak kell alávetni.

MELLÉKLET: A FÖLDGÁZÁGAZAT ÁLTALÁNOS HÁTTERE AZ EU-BAN

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;

- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,

- no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third countries (62% in 2006),

- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;

- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as underground storage facilities;

- insufficient coordination, especially on cross-border issues.

EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe

Source: European Commission DG TREN, Eurostat

EU-27 Origin of Natural Gas (2004)

Source: European Commission DG TREN, Eurostat

VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (8.5.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0532 – C6‑0319/2007 – 2007/0199(COD))

A vélemény előadója: Christian Ehler

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a belső piaci csomag keretében beterjesztett jogalkotási módosító indítványok indokolásaiban és magyarázataiban megemlíti, hogy a belső energiapiacra vonatkozó jelenlegi jogi szabályozás – a megállapítható előrehaladás ellenére – nem elegendő a belső piac teljes körű megvalósításához.

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosítására irányuló európai bizottsági javaslat révén a jogi keretek további célkitűzéseiként kell rögzíteni, hogy:

· megkülönböztetésmentes szabályokat állapítson meg az LNG-létesítményekhez és a földgáztárolókhoz való hozzáférés feltételeire vonatkozóan,

· elősegítse a jól működő, átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok kialakulását, valamint

· elősegítse egy jól működő, átlátható nagykereskedelmi piac kialakulását.

E vélemény kifejezett célja a belső piac lehető leggyorsabb, teljes körű megvalósítására vonatkozó követelmény támogatása. A belső piac a megfizethető árakon történő ellátás biztonságának növelését szolgálja. Azonban nem lehet átfogóan támogatni azon eszközöket és szabályozásokat, amelyekre a Bizottság a rendelettervezetben javaslatot tesz.

A kritika különösen a következőkre irányul:

· az előterjesztett hatásvizsgálatok,

· a szubszidiaritás elvének időnkénti figyelmen kívül hagyása,

· a hatáskörök nem következetes elhatárolása az európai struktúrák között, valamint

· a Bizottság hatáskörének kiterjesztése és az iránymutatások meghatározására vonatkozó komitológiai eljárás.

Anélkül, hogy részletesen kitérnénk saját módosítási javaslatainkra, meg kell jegyezni, hogy a hatásvizsgálatok elfogadhatóságát érintő, mindenekelőtt az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság által megfogalmazott nyitott kérdéseket nem válaszolták meg kielégítő módon. A jövőbeni törvényjavaslatokkal kapcsolatban feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy amennyiben a vizsgálatok és elemzések nem állják ki a kritikai vizsgálat próbáját, ne fogadják el a hatásvizsgálatot, illetve a Bizottság javaslatát.

A szubszidiaritás elvének figyelmen kívül hagyása különösen a kiskereskedelmi piacok területén javasolt szabályozásra vonatkozóan állapítható meg. A javasolt harmonizáció átfogó módon beavatkozik olyan jogterületekbe, amelyek a tagállamok szabályozási hatáskörébe tartoznak. Az átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacokhoz való jobb hozzáférést az európai szintű harmonizáció helyett nemzeti szabályozások révén kellene megvalósítani. A vélemény új jogalkotási kötelezettséget vezet be, különböző jogterületeken előírások megalkotása révén kívánja támogatni és biztosítani a fogyasztókhoz való határokon átnyúló hozzáférést.

A vélemény további súlypontját jelenti, hogy a javasolt szabályozást a költségek szempontjából átlátható módon kell kialakítani, és hogy az új európai struktúrák esetén egyértelművé kell tenni a hatáskörök és feladatok világos elhatárolását. Ezért az egyik módosítás arról szól, hogy a finanszírozás ne ellenőrizhetetlen díjemelésekből, hanem közvetlenül az Európai Unió költségvetéséből történjen. A feladatok elhatárolása kapcsán a párhuzamos hatásköröket a hatásköröknek a Bizottsághoz, a nemzeti szabályozó hatóságokhoz, az ügynökséghez és a szállításirendszer-üzemeltetők létrehozandó hálózatához történő egyértelmű hozzárendelésével helyettesítették.

A kidolgozott módosítások harmadik súlypontját a Bizottság tevékenységét érintő jogi korlátok megfogalmazása jelenti. Nem szabad megkerülni a rendelet keretében eddig alkalmazott eljárást, amely szerint az iránymutatásokat a Parlament és a Tanács fogadja el, a Bizottság pedig meghatározott eljárás keretében utólag finomíthatja. A kidolgozott módosítások biztosítják, hogy a műszaki kérdések terén a Bizottság számára adottak legyenek a szükséges feltételek. A társadalompolitikai szempontból jelentős területeken mégis a rendes jogalkotási eljárást kell alkalmazni. A folyamatban lévő jogalkotói konzultáció hátráltatásának elkerülése érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kiegészítéseket terjesszen be, vagy egy további eljárás keretében az új rendelet módosítása céljából iránymutatások elfogadására törekedjen.

A vélemény új megközelítést kíván felmutatni a hálózati kapacitás gyorsabb kiépítése érdekében. Fontos megjegyezni, hogy a rendszerüzemeltetők fokozottabb beruházási tevékenysége mellett az egyszerűbb és olcsóbb engedélyezési eljárás is lehetővé teheti a szűk keresztmetszetek gyors elhárítását. Ezért ezen a területen a szállításirendszer-üzemeltetők újonnan létrehozandó hálózatára monitoringfeladatokat ruháztak annak érdekében, hogy európai szinten jobb áttekintést kapjunk az engedélyezési eljárások időtartamáról, valamint az engedélyezési eljárásokkal összefüggő költségekről, továbbá meg lehessen állapítani, hogy mely szabályozások akadályozzák a határokon átnyúló hálózatfejlesztést. A legjobb gyakorlat vagy jogalkotói előírások formájában kell az engedélyezési eljárások keretfeltételeinek javítására törekedni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 1 bekezdés – első albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) bekezdésben felsorolt területeken;

a) a hálózatra vonatkozó műszaki és piaci előírásokat a (3) bekezdésben felsorolt területeken;

Indokolás

A hálózatra vonatkozó szabályozás határozottabb kialakítása.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 1 bekezdés – első albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) kétévente tíz évre szóló beruházási tervet;

c) háromévente tíz évre szóló hálózatfejlesztésre vonatkozó beruházási tervet;

Indokolás

A hálózatra vonatkozó szabályozás határozottabb kialakítása.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

az első évben és utána háromévente a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata áttekinti a hálózat területén az engedélyezési eljárások időtartamát, valamint az olyan nemzeti szabályokat vagy azon szabályok különböző nemzeti kialakítását, amelyek késleltetik, drágítják vagy akadályozzák a hálózat határokon átnyúló fejlesztését.

Indokolás

Az fa) pont kiegészítése azt a problémát veszi figyelembe, hogy a határokon átnyúló hálózatfejlesztést akadályozzák az engedélyezési eljárás területén fennálló különböző nemzeti szabályozások. A szükséges megoldások kialakításához, illetve a legjobb gyakorlat azonosítása révén a javítások megvalósításához a tényleges helyzet monitoringjára van szükség.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves munkaprogramban – indikatív időütemezés kíséretében – fel kell sorolni az adott évben kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási és fejlesztési tevékenység összehangolására vonatkozó tervet, és ismertetni kell leírásukat.

2. Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves munkaprogramban – indikatív időütemezés kíséretében – fel kell sorolni az adott évben kidolgozandó hálózatra vonatkozó műszaki és piaci előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási és fejlesztési tevékenység összehangolására vonatkozó tervet, és ismertetni kell leírásukat.

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a feladatok a hálózati szempontokra vonatkoznak.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Részletes műszaki és piaci előírásokat – az éves munkaprogramban megállapított prioritásokkal összhangban – a következő területeken kell kidolgozni:

3. Részletes hálózatra vonatkozó műszaki és piaci előírásokat – az éves munkaprogramban megállapított prioritásokkal összhangban – a következő területeken kell kidolgozni:

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a feladatok a hálózati szempontokra vonatkoznak.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a biztonságra és a megbízhatóságra vonatkozó szabályok;

a) az energiahálózat biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó szabályok;

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a feladatok a hálózati szempontokra vonatkoznak.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 3 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a kereskedés szabályai;

g) a kapacitáskereskedés szabályai;

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a feladatok a hálózati szempontokra vonatkoznak.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 3 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) átláthatósági szabályok;

h) a hálózatra vonatkozó átláthatósági szabályok;

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a feladatok a hálózati szempontokra vonatkoznak.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati beruházási tervet tesz közzé. A beruházási tervben ismertetni kell az integrált hálózat modelljét, forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a kínálat egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A beruházási tervet különösen a nemzeti beruházási tervek és az 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozóan megállapított iránymutatások alapján kell elkészíteni. A beruházási tervben – különösen a határkeresztező kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a beruházást igénylő területeket.

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata háromévente tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózatfejlesztési beruházási tervet tesz közzé. A beruházási tervben ismertetni kell az integrált hálózat modelljét, forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a kínálat egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A beruházási tervet különösen a nemzeti beruházási tervek és az 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozóan megállapított iránymutatások alapján kell elkészíteni. A beruházási tervben – különösen a határkeresztező kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a beruházást igénylő területeket. A beruházási tervhez mellékletként csatolni kell a határokon átnyúló hálózatfejlesztés akadályainak áttekintését, amelyek a különböző engedélyezési eljárásokból vagy a különböző engedélyezési gyakorlatokból adódnak.

Indokolás

A beruházási tervezés hároméves ciklusban történő aktualizálása arra szolgál, hogy a szükséges információkat fölösleges bürokrácia nélkül lehessen rendelkezésre bocsátani.

A 2c. cikk (1) bekezdése fa) pontjának kiegészítése azt a problémát veszi figyelembe, hogy a határokon átnyúló hálózatfejlesztést akadályozzák az engedélyezési eljárás területén fennálló különböző nemzeti szabályozások. A szükséges megoldások kialakításához, illetve a legjobb gyakorlat azonosítása révén a javítások megvalósításához a tényleges helyzet monitoringjára van szükség.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 c cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A Bizottság kérésére a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata tanácsokkal szolgál a Bizottságnak a 9. cikkben előírt iránymutatások elfogadásához.

6. A Bizottság kérésére a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata tanácsokkal szolgál a Bizottságnak a 9. cikkben előírt iránymutatások módosításához.

Indokolás

A szabályozás hozzáigazítása a 9. cikk javasolt módosításaihoz.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 e cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság – saját kezdeményezésére vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, hogy:

3. A Bizottság az ügynökség ajánlása alapján a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, hogy:

Indokolás

A módosítás célja a hatáskörök egyértelmű hozzárendelésének biztosítása.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 e cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem sértik a Bizottság azon jogát, hogy a 9. cikkel összhangban iránymutatásokat fogadjon el, illetve módosítson.

4. A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések nem sértik a Bizottság azon jogát, hogy a 9. cikkel összhangban iránymutatásokat módosítson.

Indokolás

A rendelet szövegének hozzáigazítása a 9. cikk javasolt módosításaihoz.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 e cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A Bizottság értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot, amikor iránymutatásokat szándékozik kiadni a (3) bekezdés szerint.

Indokolás

Amennyiben a Bizottság lépéseket tesz a rendelet 2e. cikkének (3) bekezdése értelmében, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy a gázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők közpénzekből finanszírozott európai hálózata nem teljesíti megfelelő mértékben e rendeletben meghatározott feladatait. Ebben az esetben a szükséges módosítások bevezetése érdekében erről átfogó tájékoztatást kell adni az Európai Parlamentnek és Tanácsnak.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 g cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben előírt feladatkörének elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket a szállításirendszer-üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása során figyelembe kell venni.

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben előírt feladatkörének elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket az Európai Unió általános költségvetése viseli.

Indokolás

Az újonnan bevezetett 2a–2h. cikkek célja új struktúrák kialakítása, melyek finanszírozást igényelnek. Mivel az új hálózat kapcsolására az Európai Unió szintjén kerül sor, ezért a hálózatot az Európai Unió költségvetéséből kell finanszírozni. A tarifákból történő finanszírozás nem tenné lehetővé a költségellenőrzést, és végeredményben az új struktúra értékelését sem.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 h cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Bizottság meghatározhatja az egyes együttműködési struktúrák tevékenységének területi hatályát. Ezt az intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

törölve

A Bizottság ebből a célból konzultálhat a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatával és az ügynökséggel.

 

Indokolás

A regionális együttműködés szervezésére a hálózaton belül kerül sor. A hálózat alapszabályában kell rögzíteni, hogy milyen módon kerül sor az együttműködésre, és az együttműködést a szervezet mely szintjén kell biztosítani. Nem szükséges, és nem lenne célravezető, ha a Bizottság külön rendelkezést bocsátana ki.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

1775/2005/EK rendelet

5 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a szállításirendszer-üzemeltető a fel nem használt kapacitását legalább a következő napra köteles megszakítható szolgáltatásként felkínálni az elsődleges piacon;

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a szállításirendszer-üzemeltető a fel nem használt kapacitását legalább a következő napra köteles megszakítható szolgáltatásként felkínálni az elsődleges piacon, amennyiben ez nem akadályozza meg hosszú távú beszállítói megállapodások végrehajtását;

Indokolás

A keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályoknak figyelembe kellene venniük a szállítóknak a végső felhasználók felé vállalt kötelezettségeit és az ellátás biztonságát (a hosszú távú beszállítói megállapodások fennállása).

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

1775/2005/EK rendelet

5 a cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az intézkedéseknek figyelembe kell venniük az érintett rendszer integritását, valamint az ellátás biztonságát.

Indokolás

Amint azt a szállítási hálózatokra vonatkozó keresztmetszet-kezelési elvekben már elismerték, a keresztmetszet-kezelési szabályok kialakításának figyelembe kellene vennie a szállítóknak a végső felhasználók felé vállalt kötelezettségeit és az infrastruktúrák fizikai jellemzőit.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-üzemeltetők közzéteszik az egyes földgáztárolókban, illetve LNG-létesítményekben lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is, amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek is, aki köteles őket a rendszer vagy a releváns pontok által meghatározott alrendszer szintjén összesítve közzétenni. Az adatokat legalább naponta frissíteni kell.

4. Az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-üzemeltetők közzéteszik az egyes földgáztároló létesítményekben, vagy az azonos egyensúlyozási övezetekben található tároló létesítmények csoportjában, illetve LNG-létesítményekben lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is, amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek is, aki köteles őket a rendszer vagy a releváns pontok által meghatározott alrendszer szintjén összesítve közzétenni. Az adatokat legalább naponta frissíteni kell.

Indokolás

A szállítók a kereskedelemi ajánlatoknak megfelelő adatok közzé tételét várják el. A tárolásirendszer-üzemeltetők helyszín (fizikai létesítmény) vagy tárolási helyszínek csoportjai szerint értékesíthetik tárolási kapacitásukat. Utóbbi esetben a „helyszín” szerinti közzététel általában nem érinti a felhasználókat. Ezt elismerték a GGPSSO-ban (a tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatában).

A tárolási mennyiségek helyszín szerinti közzététele a rendszeren belüli finomhangolásra vonatkozó információk biztosítása révén rendszerint elősegíti a rövid távú kereskedelmi magatartásokat. Ez fokozott áringadozásokhoz vezet.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szállításirendszer-üzemeltetők, a tárolásirendszer-üzemeltetők és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői öt évre visszamenőleg folyamatosan hozzáférhetővé teszik a nemzeti szabályozó hatóság, a nemzeti versenyhatóság és a Bizottság számára a 6. cikkben, a 6a. cikkben és a melléklet 3. részében előírt valamennyi információt.

A szállításirendszer-üzemeltetők, a tárolásirendszer-üzemeltetők és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői három évre visszamenőleg folyamatosan hozzáférhetővé teszik a nemzeti szabályozó hatóság, a nemzeti versenyhatóság és a Bizottság számára a 6. cikkben, a 6a. cikkben és a melléklet 3. részében előírt valamennyi információt.

Indokolás

Az elérni kívánt jobb ellenőrzéshez elegendő a hároméves időszak.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6c. cikk

 

Az információk közzétételének korlátozása

 

Amennyiben egy távvezeték-hálózat, tárolási rendszer vagy LNG-berendezés üzemeltetője azon a véleményen van, hogy az adatok bizalmas jellegéből adódóan nem jogosult minden szükséges adat közzétételére, akkor kéri az illetékes hatóságokat, hogy engedélyezzék a vonatkozó adatok közzétételének korlátozását.

 

Az illetékes hatóság esetenként engedélyezi vagy utasítja el az engedély megadását, figyelembe véve egyrészt a jogszerű üzleti titok védelmének szükségességét, másrészt a versenyre nyitott földgázpiac létrehozásának célját.

 

Az e cikkben említett engedély nem adható meg, ha ugyanazon a ponton három vagy több rendszerhasználó rendelkezik szerződésben vállalt kapacitással.

Indokolás

Egyedi esetekben a közzététel ellentétben állhat az adatvédelem területén hatályos nemzeti szabályozásokkal, vagy a közzététel gátolhatja a versenyre nyitott földgázpiac célkitűzéseit. Ezért célravezetőnek tűnik kivételes esetekben megengedni egyedi esetek vizsgálatát.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

1775/2005/EK rendelet

8 a cikk – második albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni, kidolgozásuk során a fogyasztókhoz való hozzáférés határokon átnyúló összehangolására kell törekedni, és ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a szabályozó hatóságokat felülvizsgálati jogkörrel kell felruházni.

Ezeket a szabályokat olyan módon kell kidolgozni, hogy ösztönözzék és biztosítsák a fogyasztókhoz való, határokon átnyúló hozzáférést. A szabályokat a felülvizsgálatot követően a szabályozó hatóságoknak kell nyilvánosságra hozni.

Indokolás

A kiskereskedelmi piacokért, valamint a keretfeltételek meghatározásáért – többek között az elosztóhálózat-üzemeltetők számára – továbbra is a tagállamok a felelősek. A szolgáltatások piacához hasonlóan a fogyasztókhoz való, határokon átnyúló hozzáférést európai harmonizáció nélkül is biztosítani lehet.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1775/2005/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) a 8a. cikkben a kiskereskedelmi piacokkal kapcsolatban előírt rendelkezések részletes alkalmazásáról;

törölve

Indokolás

A kiskereskedelmi piacokon szükséges szabályozásért maradjanak továbbra is a tagállamok felelősek.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1775/2005/EK rendelet

9 cikk – 1 bekezdés – h pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt kérdéskörök részletes szabályairól.

törölve

Indokolás

A 2e. cikk (3) bekezdése tartalmazza a felhatalmazást, hogy iránymutatást fogadjanak el a 2c. cikk (3) bekezdésére vonatkozóan. Mivel a 9. cikk (1) bekezdésében említett többi iránymutatást csak a Bizottság módosíthatja, azonban azt nem fogadhatja el, az azokra történő hivatkozást szerkesztési okokból törölni kell.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1775/2005/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt kérdésekre vonatkozó iránymutatásokat a szállításirendszer-üzemeltetők tekintetében a melléklet határozza meg.

2. Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt kérdésekre vonatkozó iránymutatásokat a szállításirendszer-üzemeltetők tekintetében a melléklet határozza meg. Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban szereplő tárolásirendszer-üzemeltetőkre és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőire vonatkozó szükséges iránymutatásokat, valamint az (1) bekezdés d)–f) pontjaiban szereplő kérdésekre vonatkozó iránymutatásokat rendes eljárás keretében e rendelet kiegészítő mellékleteként, egy későbbi időpontban kell elfogadni.

Indokolás

A javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a Parlament és a Tanács rendes eljárással fogadja el. A Bizottságnak biztosított hatásköröket az adott esetben szükségessé váló kiigazításokra kell korlátozni. A Bizottság az iránymutatásokat szükségesnek tekinti a rendelet céljainak eléréséhez, ezért az iránymutatásokat e rendelet keretében kell kialakítani. A Bizottság a folyamatban lévő eljárásban szabadon dönthet a szükséges kiegészítések előterjesztéséről.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1775/2005/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság jogosult módosítani az első albekezdésben felsorolt iránymutatásokat, és jogosult iránymutatásokat elfogadni az (1) bekezdésben felsorolt kérdésekben. Azokat az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – kiegészítéssel vagy másként történő – módosítására vonatkoznak, a 14. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

A Bizottság jogosult módosítani az első albekezdésben felsorolt iránymutatásokat. Azokat az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – kiegészítéssel vagy másként történő – módosítására vonatkoznak, a 14. cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással kell elfogadni.

Indokolás

A javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a Parlament és a Tanács rendes eljárással fogadja el. A Bizottságnak biztosított hatásköröket az adott esetben szükségessé váló kiigazításokra kell korlátozni. A Bizottság az iránymutatásokat szükségesnek tekinti a rendelet céljainak eléréséhez, ezért az iránymutatásokat e rendelet keretében kell kialakítani.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

1775/2005/EK rendelet

9 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a második albekezdésben említett iránymutatások módosítása vagy az első albekezdésben felsorolt kérdésekről szóló iránymutatások elfogadása előtt biztosítja, hogy hatásvizsgálatot végeznek, és konzultálnak minden érintett féllel, beleértve adott esetben az ellátóvállalkozásokat, a fogyasztókat, a rendszerhasználókat, az elosztórendszer-üzemeltetőket, az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőit és a tárolásirendszer-üzemeltetőket, a megfelelő (ágazati) szövetségeket, a műszaki testületeket és az érdekelteket tömörítő platformokat is. A Bizottság kikéri az Ügynökség véleményét is.

Indokolás

Amennyiben a Bizottság végrehajtási hatáskörét a rendelet teljes hatályára kiterjesztik, előnyösebb bizonyos átláthatósági és konzultációs mechanizmusok bevezetése, amint az ENTSOG esetében arra sor került, különösen, ha elsősorban technikai, például infrastruktúra-hozzáférési kérdésekről van szó.

ELJÁRÁS

Cím

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei

Hivatkozások

COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.10.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Christian Ehler

23.10.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Az elfogadás dátuma

6.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

1

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (9.4.2008)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0532 – C6‑0319/2007 – 207/0199(COD))

A vélemény előadója: Emmanouil Angelakas

RÖVID INDOKOLÁS

E rendeletre irányuló javaslat a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendeletet módosítja (COM(2007)532). A javaslat az „energiacsomag” (Villamosenergia- és földgáz piacok: harmadik jogalkotási csomag”) része, melyet a Bizottság 2007 szeptemberében terjesztett elő. A vélemény előadója általában véve támogatja az energiacsomagot. A csomag fontos lépést jelent az energia- és a földgázágazatban folyó európai liberalizációs folyamatok lezárásában, ily módon biztosítva egy tényleges, átlátható és nyitott belső piac létrejöttét.

Jóllehet a vélemény előadója támogatja az energiacsomagot, azon a véleményen van, hogy az európai országok között fennálló jelentős különbségek miatt nehéz Európa-szerte megvalósítani a tulajdonosi szétválasztásra irányuló célokat. Vannak olyan országok, ahol a második energiacsomag hatásait egyelőre még nem lehetett felmérni, mivel azt még nem alkalmazták vagy nem hajtották végre megfelelően. Ezért nehéz összehangolt kritériumokat alkalmazni a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozóan valamennyi tagállamban. Emellett néhány tagállam hosszú lejáratú szerződésekkel rendelkezik (némelyik 50 évre szól), ami tovább nehezíti a tulajdonosi szétválasztásra irányuló célok megvalósítását. Végezetül a vélemény előadója nincs meggyőződve arról, hogy a tulajdonosi szétválasztás az árak csökkenéséhez vezet, és ezáltal bármiféle változást hozna a fogyasztók számára.

E véleménnyel összhangban a vélemény előadója az alábbi szempontok alapján javasol módosításokat:

· A hatékony regionális együttműködés rendkívül fontos a tényleges belső piac biztosításához. A vélemény előadója ezért támogatja a szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatának létrehozását, amelyben az együttműködés alapját az európai földgázpiac hatékonyságának, reprezentativitásának és átláthatóságának biztosítása képezi. A vélemény előadója nagyon fontosnak tartja, hogy a tagállamok regionális szinten támogassák és ellenőrizzék a hálózatüzemeltetőket. A vélemény előadója emellett úgy véli, hogy a szállítási hálózaton belüli együttműködés nem feltételezi a termeléstől az ellátásig terjedő hálózati tevékenységek szétválasztását. A szállítási hálózat a részt vevő valamennyi tagállamban végrehajtott tulajdonosi szétválasztás nélkül is könnyen hatékony lehet.

· Ezenkívül strukturális különbségek vannak a földgáz és a villamos energia piacai között, ami eltérő intézkedések alkalmazását igényli. A földgázágazatban nem célszerű további szétválasztási intézkedéseket alkalmazni, és egyedi megoldásokra van szükség ahhoz, hogy lehetővé váljon a belső piac megvalósítása a gázágazatban.

· A vélemény előadója szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a lehető legtöbb ember jusson hozzá megfizethető áron az energiához. A vélemény előadója azt is támogatja, hogy a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata munkájának előkészítésekor nyitott és átlátható módon konzultáljon az érdekelt felekkel. A vélemény előadója javasolja, hogy a fogyasztókat és a fogyasztói szervezeteket is vonják be a konzultációba, mivel ők – lakossági végfelhasználókként – fontos érdekelt feleknek számítanak.

· A vélemény előadójának meggyőződése továbbá, hogy az ellátás biztonsága fontos az áringadozások elkerülése érdekében, és az európai fogyasztók számára megszünteti az árakkal kapcsolatos bizonytalanságot. Az ellátás biztonsága – egyéb intézkedések mellett – úgy érhető el, ha elkerülik a piaci koncentrációt, és biztosítják egy valós és nyitott energia-kereskedelmi piac létrejöttét.

· Ezért a vélemény előadója azt is fontos kérdésnek tartja, hogy az új belépők számára nyitott LNG- és tárolólétesítményeket biztosítsanak nyílt hozzáféréssel. A földgáztárolókkal és a tárolási lehetőségekkel kapcsolatos átlátható tájékoztatás fontos a belső energia-kereskedelmi piac biztosításához. Ez garantálja majd a méltányos árakat és egy ténylegesen nyitott piacot, ami a fogyasztók javát szolgálja. Az adatok közzétételét az illetékes hatóságok ellenőrzik.

· Végezetül a vélemény előadója úgy véli, hogy szükség van egy, az európai gázvezetékekre vonatkozó nyilvános és naprakész európai „útitervre”, amelynek közzététele és aktualizálása a Bizottság feladata. Egyszerűbbé kell tenni valamennyi meglévő és jövőbeli európai regionális földgázvezeték áttekintését, egyrészt az átláthatóság és az „energiahézagokról”(a gázvezetékek vagy kapcsolódások hiánya) való jobb tájékoztatás, másrészt pedig a lehetséges új határkeresztező kapcsolódásokra történő javaslattétel érdekében. Mindez javítja majd a hálózattervezést Európában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság kéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A földgáz 1999 óta fokozatosan kialakítás alatt álló belső piaca tényleges választási lehetőségeket kíván biztosítani valamennyi közösségi fogyasztónak, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt, új üzleti lehetőségeket kíván kínálni és bővíteni kívánja a határkeresztező kereskedelmet, és ezáltal a hatékonyság fokozására, versenyképes árak kialakulására, a szolgáltatások színvonalának javítására, valamint az ellátás biztonságának és fenntarthatóságának fokozására törekszik.

(1) A földgáz 1999 óta fokozatosan kialakítás alatt álló belső piaca tényleges választási lehetőségeket kíván biztosítani valamennyi közösségi fogyasztónak, magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt, új üzleti lehetőségeket kíván kínálni és bővíteni kívánja a határkeresztező kereskedelmet, és ezáltal a hatékonyság fokozására, versenyképes árak kialakulására, a szolgáltatások színvonalának javítására, a lehető legtöbb ember hozzáférésének megvalósítására, valamint az ellátás biztonságának és fenntarthatóságának fokozására törekszik.

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a lehető legtöbben megfizethető áron hozzáférjenek a földgázhoz.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság által „Európai energiapolitika” címmel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény kiemelte a földgáz belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott arra, hogy a földgázágazatban a Közösségen belül valamennyi vállalat számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani.

A Bizottság által a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény, valamint a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” című bizottsági közlemény kimutatta, hogy a jelenleg hatályos szabályok és intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő keretet a jól működő belső piac célkitűzésének eléréséhez.

(4) A Bizottság által „Európai energiapolitika” címmel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény kiemelte a földgáz belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott arra, hogy a földgázágazatban a Közösségen belül valamennyi vállalat számára egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. A Bizottság által a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közlemény, valamint a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” című bizottsági közlemény kimutatta, hogy a jelenleg hatályos szabályok és intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő keretet a jól működő, hatékony és szabályozott belső piac célkitűzésének eléréséhez.

Indokolás

A gáz belső piacának megfelelő működéséhez nem elegendő a szabad verseny, hanem elsősorban a szóban forgó piacot szabályozó hatóságra van szükség.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Meg kell erősíteni különösen az szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködést és koordinációt abból a célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá váljanak a határkeresztező szállítási hálózatokhoz való tényleges hozzáférés biztosításának és fenntartásának műszaki és kereskedelmi előírásai, a környezet szempontjainak megfelelő figyelembevétele mellett biztosítva legyen a közösségi szállítási rendszer összehangolt és kellőképpen előretekintő tervezése és folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az energiahatékonyság, és – különösen a megújuló energiaforrások részarányának növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák terjedése érdekében – ösztönzést kapjon a kutatás és az innováció. Kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők ilyen egymáshoz igazodó műszaki és piaci előírások alapján működtessék hálózatukat.

(6) Meg kell erősíteni különösen a szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködést és koordinációt abból a célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá váljanak a határkeresztező szállítási hálózatokhoz való tényleges és átlátható hozzáférés biztosításának és fenntartásának műszaki és kereskedelmi előírásai, a környezet szempontjainak megfelelő figyelembevétele mellett biztosítva legyen a közösségi szállítási rendszer összehangolt és kellőképpen előretekintő tervezése és folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az energiahatékonyság, és – különösen a megújuló energiaforrások részarányának növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású technológiák terjedése érdekében – ösztönzést kapjon a kutatás és az innováció. Kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők ilyen egymáshoz igazodó műszaki és piaci előírások alapján működtessék hálózatukat.

Indokolás

A határkeresztező szállítási hálózatokhoz való átlátható hozzáférés elengedhetetlen egy hatékony és nyitott piac kialakításához. Az átlátható hozzáférés hiánya akadályokat teremthet és befolyásolhatja a verseny szintjét.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Közösségen belüli földgázszállító hálózat optimális üzemeltetésének biztosítása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetőket európai hálózatba kell szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat feladatait a közösségi versenyjogi szabályokkal összhangban végezze; a közösségi versenyjogi szabályokat az európai szállításirendszer-üzemeltetők által létrehozott hálózat határozataira is alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a hálózat feladatait jól meghatározott keretek között végezze, és munkamódszerei kielégítsék a hatékony működés, a reprezentativitás és az átláthatóság követelményét. Minthogy regionális szinten hatékonyabban lehet eredményeket elérni, kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők a közösségi szintű együttműködésen belül regionális struktúrákat hozzanak létre, miközben gondoskodnak arról, hogy a regionális szintű tevékenység összhangban legyen a közösségi szinten megállapított előírásokkal és beruházási tervekkel. A regionális struktúrák keretében folytatott együttműködésnek előfeltétele a hálózatüzemeltetés tényleges leválasztása a termelésről és az ellátásról; ennek hiányában a szállításirendszer-üzemeltetők regionális szintű együttműködése a versenyellenes magatartás kockázatát hordozza magában.

(7) A Közösségen belüli földgázszállító hálózat optimális üzemeltetésének biztosítása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetőket európai hálózatba kell szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat feladatait a közösségi versenyjogi szabályokkal összhangban végezze; a közösségi versenyjogi szabályokat az európai szállításirendszer-üzemeltetők által létrehozott hálózat határozataira is alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a hálózat feladatait jól meghatározott keretek között végezze, és munkamódszerei kielégítsék a hatékony működés, a reprezentativitás és az átláthatóság követelményét. Minthogy regionális szinten hatékonyabban lehet eredményeket elérni, kívánatos, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők a közösségi szintű együttműködésen belül regionális struktúrákat hozzanak létre, miközben gondoskodnak arról, hogy a regionális szintű tevékenység összhangban legyen a közösségi szinten megállapított előírásokkal és beruházási tervekkel. A tagállamoknak támogatniuk kell a regionális szintű együttműködést, és azon a szinten nyomon kell követniük a hálózat hatékonyságát.

Indokolás

A regionális szintű együttműködés tagállamok általi támogatása és a hálózat hatékonyságának nyomon követésére irányuló kötelezettség rendkívül fontos a határokon átnyúló, valódi belső piac és együttműködés biztosításához. Emellett a tényleges tulajdonosi szétválasztás nem szükséges előfeltétele a regionális együttműködés biztosításának. Az együttműködés a tulajdonosi szétválasztás nélkül is fennállhat és hatékonyan működhet.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A konzultációs folyamatot illetően a szakmai végfelhasználóknak, a fogyasztóknak és a fogyasztói szervezeteknek határozottabban és tevékenyebben kell részt vállalniuk a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak végrehajtásában, különösen a műszaki és piaci előírások, valamint éves munkaprogramjának kidolgozása során.

Indokolás

A konzultációs folyamat során a fogyasztókkal és a fogyasztói szervezetekkel is konzultálni kell, mivel – lakossági végfelhasználókként – fontos érdekelt felek.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9a) Ateljes európai gázvezeték-helyzet nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának „térképet” kell készítenie, közzétennie és naprakészen tartania az európai gázhálózatról. A szóban forgó térképnek tartalmaznia kell valamennyi gázvezetéket és lehetséges regionális kapcsolódást. A térkép elkészítésekor konzultálni kell az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel, elsősorban annak ellenőrzése érdekében, hogy a térkép összeegyeztethető-e a tízéves beruházási tervekkel. A térképet be kell nyújtani a Bizottsághoz felülvizsgálatra.

Indokolás

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának a lehetséges regionális kapcsolódásokat is tartalmazó „térképet” kell készítenie, közzétennie és naprakészen tartania az európai gázhálózatról annak érdekében, hogy biztosítsák az átláthatóságot, az „energiahézagokról” (vezetékek vagy kapcsolódások hiánya) való jobb tájékoztatást és hogy lehetséges új határkeresztező kapcsolódásokra tehessenek javaslatokat.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság által az elmúlt években végzett piacmonitoring-tevékenység során világossá vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági követelmények és infrastruktúra-hozzáférési szabályok elégtelenek.

(11) A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság által az elmúlt években végzett piacmonitoring-tevékenység során világossá vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági követelmények és infrastruktúra-hozzáférési szabályok elégtelenek ahhoz, hogy biztosítsák a tényleges, nyitott és hatékony belső piacot.

Indokolás

A szöveg pontosítása.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A piacba vetett bizalom megerősítése érdekében kívánatos, hogy a piaci résztvevők biztosak lehessenek a visszaélések szankcionálhatóságában. Az illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell felruházni, amelyek révén hatékonyan vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. Ezért az illetékes hatóságoknak hozzá kell férniük azokhoz az adatokhoz, amelyekből megismerhetik az ellátóvállalkozások operatív döntéseit. A földgázpiacon valamennyi ilyen döntésről, így különösen a kapacitásfoglalásról, a nominálásról és a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségekről, értesíteni kell a rendszerüzemeltetőket. A rendszerüzemeltetőknek egy meghatározott ideig biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok ezekhez az információkhoz hozzáférjenek.

(13) A piacba vetett bizalom megerősítése érdekében kívánatos, hogy a piaci résztvevők biztosak lehessenek a visszaélések megfelelő szankcionálhatóságában. Az illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell felruházni, amelyek révén hatékonyan vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. Ezért az illetékes hatóságoknak hozzá kell férniük azokhoz az adatokhoz, amelyekből megismerhetik az ellátóvállalkozások operatív döntéseit. A földgázpiacon valamennyi ilyen döntésről, így különösen a kapacitásfoglalásról, a nominálásról és a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségekről, értesíteni kell a rendszerüzemeltetőket. A rendszerüzemeltetőknek egy meghatározott ideig biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok ezekhez az információkhoz könnyen hozzáférjenek. Az illetékes hatóságoknak rendszeresen ellenőrizniük kell a rendszerüzemeltetők szabályoknak való megfelelését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak egy megkülönböztetésmentes, átlátható és hatékony piac biztosítása érdekében könnyen hozzá kell férniük az ellátóvállalkozásoktól származó fontos információkhoz, és ellenőrzik, hogy az ellátóvállalkozások betartják-e a szabályokat.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A lakossági fogyasztókért folyó versenyhez szükséges, hogy az ellátóvállalkozások ne ütközzenek akadályokba, ha új kiskereskedelmi piacokra kívánnak belépni. Ezért az ellátási lánc működését meghatározó feladat- és felelősségi köröknek valamennyi piaci szereplő előtt ismertnek kell lenniük, és a közösségi piac egységességének fokozása érdekében ezeket a feladat- és felelősségi köröket össze kell hangolni.

(14) A lakossági fogyasztókért folyó versenyhez szükséges, hogy az ellátóvállalkozások ne ütközzenek akadályokba, ha új kiskereskedelmi piacokra kívánnak belépni. Ezért az ellátási lánc működését meghatározó feladat- és felelősségi köröknek valamennyi piaci szereplő előtt ismertnek kell lenniük, és a közösségi piac egységességének fokozása érdekében ezeket a feladat- és felelősségi köröket össze kell hangolni. Az illetékes hatóságoknak rendszeresen ellenőrizniük kell a piaci szereplők szabályoknak való megfelelését.

Indokolás

A kiegészítésre az illetékes hatóság hatáskörének tisztázása, valamint a szabályok végrehajtásának biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A földgáztárolók és az LNG-létesítmények hozzáférhetősége elégtelen, ezért a szabályozást tovább kell fejleszteni. A Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGEG) monitoringtevékenysége során arra a következtetésre jutott, hogy a tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatáról a Madridi Fórumon valamennyi érdekelt egyetértésével elfogadott önkéntes iránymutatások alkalmazása nem kielégítő, ezért az abban foglaltakat kötelezővé kell tenni.

(15) A földgáztárolók és az LNG-létesítmények hozzáférhetősége elégtelen, ezért a szabályozást radikálisan tovább kell fejleszteni. A Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja (ERGEG) monitoringtevékenysége során arra a következtetésre jutott, hogy a tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatáról a Madridi Fórumon valamennyi érdekelt egyetértésével elfogadott önkéntes iránymutatások alkalmazása nem kielégítő, ezért az abban foglaltakat kötelezővé kell tenni.

Indokolás

A szabályok radikális javítására van szükség a földgáztárolók és az LNG-létesítmények hozzáférhetősége tekintetében, a valós belső piac biztosítása érdekében.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 f cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak ellátásával összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci előírások, valamint éves munkaprogram kidolgozása során – széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a konzultációnak ki kell terjednie az ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a rendszerhasználókra, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőire és a tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a megfelelő (ágazati) szövetségeket, a műszaki testületeket és az érdekelteket tömörítő platformokat is.

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak ellátásával összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci előírások, valamint éves munkaprogram kidolgozása során – széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a konzultációnak ki kell terjednie az ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a fogyasztói szervezetekre, a rendszerhasználókra, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőire és a tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a megfelelő (ágazati) szövetségeket, a műszaki testületeket és az érdekelteket tömörítő platformokat is.

Indokolás

Fontos a hatékony és változatos konzultációs folyamat biztosítása. Ezért a fogyasztókkal és a fogyasztói szervezetekkel is konzultálni kell, mivel azok – a földgáz lakossági végfelhasználóiként – fontos érdekelt felek.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 g cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben előírt feladatkörének elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket a szállításirendszer-üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása során figyelembe kell venni.

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben előírt feladatkörének elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket a szállításirendszer-üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a végfogyasztóknak szánt tarifák kiszámítása során nem kell figyelembe venni.

Indokolás

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának létrehozása nem eredményezhet áremelkedést a végfogyasztók számára.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 3 pont

1775/2005/EK rendelet

2 h cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A szállításirendszer-üzemeltetők a hálózat optimális üzemeltetése érdekében elősegítik operatív megegyezések létrehozását, továbbá elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a határkeresztező kapacitás implicit aukciókon történő allokálását, valamint a kiegyensúlyozó mechanizmusok integrálását.

2. A szállításirendszer-üzemeltetők a hálózat optimális üzemeltetése érdekében elősegítik operatív megegyezések létrehozását, továbbá elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a határkeresztező kapacitás implicit aukciókon történő allokálását, valamint a kiegyensúlyozó mechanizmusok integrálását. A hálózatot a tagállamok támogatják és nyomon követik.

Indokolás

A hálózat tagállamok általi támogatása és a hálózat hatékonyságának nyomon követésére irányuló kötelezettség rendkívül fontos a határokon átnyúló, valódi belső piac és együttműködés biztosításához.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

1775/2005/EK rendelet

3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendszerhasználókra kirótt díjakat a szállítási rendszer egyes betáplálási és kiadási pontjaira külön-külön, független módon kell meghatározni. A hálózat használatáért szedett díjakat tilos a szerződésben rögzített útvonal alapján meghatározni.

A rendszerhasználókra kirótt díjakat a szállítási rendszer egyes betáplálási és kiadási pontjaira külön-külön, független módon kell meghatározni. A hálózat használatáért szedett díjakat tilos a szerződésben rögzített útvonal alapján meghatározni. A hálózathoz való hozzáférés megkülönböztetésmentes alapon nyitva áll az új belépők előtt.

Indokolás

Fontos az átláthatóság, valamint az egyenlő esélyekkel és megkülönböztetésmentesen zajló, hatékony verseny biztosítása.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

1775/2005/EK rendelet

4 a cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek az összekapcsolt földgázszállítási rendszerek használatának megfelelnek, továbbá a hozzáférést a szállításirendszer-üzemeltetőkkel folytatott együttműködés révén elősegítik;

b) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek az összekapcsolt földgázszállítási rendszerek használatának megfelelnek, továbbá a könnyű hozzáférést a szállításirendszer-üzemeltetőkkel folytatott együttműködés révén elősegítik;

Indokolás

Fontos a könnyű hozzáférés.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 6 pont

1775/2005/EK rendelet

4 a cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a földgáztárolók és az LNG-létesítmények használói ésszerű kereskedelmi igényeinek megfelelő időkeretben közzéteszik az érdeklődésre számot tartó információkat, így különösen a szolgáltatások igénybevételével és elérhetőségével kapcsolatos adatokat.

c) a földgáztárolók és az LNG-létesítmények használói ésszerű kereskedelmi igényeinek megfelelő időkeretben közzéteszik az érdeklődésre számot tartó információkat, így különösen a szolgáltatások igénybevételével és elérhetőségével kapcsolatos adatokat. A szükséges adatok közzétételét az illetékes hatóság ellenőrzi.

Indokolás

A szabályok hatékonyságának és végrehajtásának biztosítása érdekében fontos, hogy az illetékes hatóság ellenőrizze a szükséges adatok közzétételét.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

1775/2005/EK rendelet

5 a cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a rendszerüzemeltető köteles a fel nem használt LNG-létesítménybeli kapacitást és tárolókapacitást – földgáztároló esetében legalább a következő napra, megszakítható szolgáltatásként – az elsődleges piacon felkínálni;

a) a rendszerüzemeltető köteles a fel nem használt LNG-létesítménybeli kapacitást és tárolókapacitást – földgáztároló esetében legalább a következő napra, megszakítható szolgáltatásként – az elsődleges piacon haladéktalanul felkínálni;

Indokolás

A földgáz felhalmozásának elkerülése érdekében.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont – c pont

1775/2005/EK rendelet

6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A szállításirendszer-üzemeltetők előzetesen és utólagosan – a nominálások, az előrejelzések, valamint a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségek alapján – információkat tesznek közzé a kínálatra és a keresletre vonatkozóan. A közzétett információk részletességének a szállításirendszer-üzemeltető rendelkezésére álló információkhoz kell igazodnia.

7. A szállításirendszer-üzemeltetők előzetesen és utólagosan – a nominálások, az előrejelzések, valamint a rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségek alapján – információkat tesznek közzé a kínálatra és a keresletre vonatkozóan. A közzétett információk részletességének a szállításirendszer-üzemeltető rendelkezésére álló információkhoz kell igazodnia. Az illetékes hatóság gondoskodik a szükséges információk közzétételéről.

Indokolás

Az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell a szükséges információk közzétételéről, a földgázpiac átláthatóságának és nyitottságának biztosítása érdekében.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 10 pont

1775/2005/EK rendelet

6 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében valamennyi LNG-létesítmény üzemeltetője és valamennyi tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, görgetett adatok formájában, felhasználóbarát, szabványosított módon – számadatokat tesz közzé a földgáztároló és az LNG-létesítmény szerződésben lekötött és szabad kapacitásáról.

2. Az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében valamennyi LNG-létesítmény üzemeltetője és valamennyi tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, görgetett adatok formájában, felhasználóbarát, szabványosított módon – számadatokat tesz közzé a földgáztároló és az LNG-létesítmény szerződésben lekötött és szabad kapacitásáról. Az illetékes hatóság gondoskodik a szükséges információk közzétételéről.

Indokolás

Az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell a szükséges információk közzétételéről, a földgázpiac átláthatóságának és nyitottságának biztosítása érdekében.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 13 pont

1775/2005/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális és közösségi szintű, jól működő, átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok kialakulásának elősegítése érdekében a tagállamok gondoskodnak azon feladat- és felelősségi körök meghatározásáról, amelyekkel a szállításirendszer-üzemeltetők, az elosztórendszer-üzemeltetők, az ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint szükség szerint más piaci résztvevők a szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere- és az elszámolási szabályokkal, az adatok feletti tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel összefüggésben rendelkeznek.

A regionális és közösségi szintű, jól működő, hatékony, átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok kialakulásának elősegítése érdekében a tagállamok gondoskodnak azon feladat- és felelősségi körök meghatározásáról, amelyekkel a szállításirendszer-üzemeltetők, az elosztórendszer-üzemeltetők, az ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint szükség szerint más piaci résztvevők a szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere- és az elszámolási szabályokkal, az adatok feletti tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel összefüggésben rendelkeznek.

Indokolás

Cél a határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok hatékony működésének biztosítása.

ELJÁRÁS

Cím

A földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételei

Hivatkozások

COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)

Illetékes bizottság

ITRE

Véleményt nyilvánított

  A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

IMCO

11.10.2007

A vélemény előadója

  A kijelölés dátuma

Emmanouil Angelakas

21.11.2007

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

 

Elfogadás dátuma

8.4.2008

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

ELJÁRÁS

Cím

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei

Hivatkozások

COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

19.9.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

11.10.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

9.10.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Atanas Paparizov

9.10.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

29.1.2008

 

31.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Az elfogadás dátuma

28.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Emmanouil Angelakas, Mihaela Popa