Pranešimas - A6-0253/2008Pranešimas
A6-0253/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų

12.6.2008 - (COM(2007)0532 – C6–0319/2007 – 2007/0199(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Atanas Paparizov

Procedūra : 2007/0199(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0253/2008
Pateikti tekstai :
A6-0253/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų

(COM(2007)0532 – C6–0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0532),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0319/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6‑0253/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Nuo 1999 m. laipsniškai kuriamos gamtinių dujų (toliau – dujų) vidaus rinkos tikslas – visiems Bendrijos vartotojams – piliečiams ar verslininkams – suteikti realių pasirinkimo galimybių, naujų verslo ir daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, kad būtų galima užtikrinti didesnį veiksmingumą, konkurencingas kainas, aukštesnius paslaugų standartus ir prisidėti prie tiekimo saugumo bei tvarumo.

(1) Nuo 1999 m. laipsniškai kuriamos gamtinių dujų (toliau – dujų) vidaus rinkos tikslas – visiems Bendrijos vartotojams – piliečiams ar verslininkams – suteikti realių pasirinkimo galimybių, naujų verslo ir daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, kad būtų galima užtikrinti didesnį veiksmingumą, konkurencingas kainas, aukštesnius paslaugų standartus ir prieigos galimybes kuo didesniam skaičiui žmonių ir prisidėti prie tiekimo saugumo bei tvarumo.

Pagrindimas

Galimybė naudotis įperkamomis dujomis kuo didesniam skaičiui žmonių yra labai svarbi.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Tačiau šiuo metu visoms Bendrijos bendrovėms neužtikrinama teisė parduoti dujas bet kurioje valstybėje narėje vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos ar nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad kiekvienoje valstybėje narėje kol kas nėra užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais nustatytos priežiūros lygis.

(3) Tačiau šiuo metu visoms Bendrijos bendrovėms neužtikrinama teisė parduoti dujas bet kurioje valstybėje narėje vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos ar nepalankių aplinkybių. Pabrėžtina, kad kiekvienoje valstybėje narėje kol kas išlieka izoliuotos rinkos ir nėra užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie tinklo ir vienodai veiksmingas teisės aktais nustatytos priežiūros lygis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a) Turėtų būti pasiektas pakankamas tarpvalstybinio tinklų sujungimo pajėgumų lygis, kuris būtų pirmasis žingsnis siekiant integruoti rinkas ir sukurti energijos vidaus rinką.

Pagrindimas

Ši nauja konstatuojamoji dalis atitiktų 2007 m. kovo 8–9 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės išvadas, nes būtų pripažinta, kad skirtinguose ES regionuose reikalingų sujungimo pajėgumų lygis faktiškai skiriasi.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos energetikos politika“ pabrėžiama, kaip svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visoms dujų bendrovėms Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos komunikate „Europos dujų ir elektros energijos sektorių tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį (Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir priemonės nesudaro sistemos, leisiančios sukurti tinkamai veikiančią vidaus rinką.

(4) Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos energetikos politika“ pabrėžiama, kaip svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visoms dujų bendrovėms Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos komunikate „Europos dujų ir elektros energijos sektorių tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį (Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir priemonės nebuvo tinkamai perkeltos visose valstybėse narėse, taigi iki šiol negalėjo būti deramai įvykdytas tikslas sukurti tinkamai veikiančią energijos vidaus rinką.

Pagrindimas

Sektorių tyrimas buvo atliktas 2005 m. liepos mėn., t. y. tuo metu, kai dauguma valstybių narių dar nebuvo visiškai perkėlusios Dujų direktyvos, o 2006 m. gruodžio mėn. Komisija patvirtino (žr. MEMO/06/481), kad 16 iš 25 valstybių narių galiojančių teisės aktų neperkėlė arba perkėlė nepatenkinamai. Galiojantys Bendrijos teisės aktai turi būti tinkamai perkelti į nacionalinę teisę. .

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas laipsniškas techninių ir komercinių kodeksų suderinamumas suteikiant ir valdant veiksmingą prieigą prie tarpvalstybinių perdavimo tinklų, taip pat būtų užtikrintas suderintas bei pakankamai perspektyvinis perdavimo sistemos planavimas ir tinkamas techninis jos tobulinimas Bendrijoje, tuo pat metu tinkamai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, ir būtų skatinamas energijos vartojimo efektyvumas ir moksliniai tyrimai bei inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti technologijas, kurias naudojant išmetama mažai anglies dioksido. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų eksploatuoti savo tinklus vadovaudamiesi tais suderintais techniniais ir veikimo rinkoje kodeksais.

(6) Pirmiausia reikia skatinti dujų tinklų fizinių jungčių sukūrimą, glaudesnį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas laipsniškas techninių ir komercinių kodeksų suderinamumas suteikiant ir valdant veiksmingą ir skaidrią prieigą prie tarpvalstybinių perdavimo tinklų, taip pat būtų užtikrintas suderintas bei pakankamai perspektyvinis perdavimo sistemos planavimas ir tinkamas techninis jos tobulinimas Bendrijoje, tuo pat metu tinkamai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, ir būtų skatinamas energijos vartojimo efektyvumas ir moksliniai tyrimai bei inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti technologijas, kurias naudojant išmetama mažai anglies dioksido. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų eksploatuoti savo tinklus vadovaudamiesi tais suderintais techniniais ir veikimo rinkoje kodeksais.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Kad būtų galima užtikrinti optimalų dujų perdavimo tinklo valdymą Bendrijoje, reikėtų sukurti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą. Vykdydamas savo užduotis tinklas turėtų laikytis Bendrijos konkurencijos taisyklių, kurios ir toliau taikomos Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo sprendimams. Tinklo užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o veiklos metodais turėtų būti užtikrinamas veiksmingumas, atstovavimas ir skaidrumas. Atsižvelgiant į tai, kad didesnę pažangą galima užtikrinti veikiant regiono lygiu, perdavimo sistemos operatoriai visoje bendradarbiavimo sistemoje turėtų sukurti regionines struktūras, tačiau tuo pačiu jie turėtų užtikrinti, kad regiono mastu pasiekti rezultatai būtų suderinami su kodeksais ir investavimo planais Bendrijos lygiu. Bendradarbiavimo tokiose regioninėse struktūrose prielaida – veiksmingas tinklo eksploatavimo veiklos atskyrimas nuo gavybos ir tiekimo veiklos; neatskyrus šių veiklos rūšių dėl perdavimo sistemos operatorių regioninio bendradarbiavimo gali atsirasti antikonkurencinio elgesio rizika.

(7) Kad būtų galima užtikrinti optimalų dujų perdavimo tinklo valdymą Bendrijoje, reikėtų sukurti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą. Vykdydamas savo užduotis tinklas turėtų laikytis Bendrijos konkurencijos taisyklių, kurios ir toliau taikomos Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo sprendimams. Tinklo užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o veiklos metodais turėtų būti užtikrinamas veiksmingumas, atstovavimas ir skaidrumas. Atsižvelgiant į tai, kad didesnę pažangą galima užtikrinti veikiant regiono lygiu, perdavimo sistemos operatoriai visoje bendradarbiavimo sistemoje turėtų sukurti regionines struktūras, tačiau tuo pačiu jie turėtų užtikrinti, kad regiono mastu pasiekti rezultatai būtų suderinami su kodeksais ir investavimo planais Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų skatinti bendradarbiavimą regionų lygmeniu ir prižiūrėti tinklo veiksmingumą šiuo lygmeniu.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrą tarpvalstybinę vidaus rinką ir bendradarbiavimą labai svarbu, kad valstybės narės skatintų bendradarbiavimą regionų lygmeniu ir įsipareigotų prižiūrėti tinklo veiksmingumą. Be to veiksmingas nuosavybės atskyrimas nėra būtina sąlyga siekiant užtikrinti regioninį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas gali vykti ir būti veiksmingas neatliekant nuosavybės atskyrimo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Visi rinkos dalyviai yra suinteresuoti veikla, kurią turėtų vykdyti Europos perdavimo sistemos operatorių tinklas. Dėl to konsultacijų procesas yra labai svarbus, o jam palengvinti ir supaprastinti sukurtoms organizacijoms, kaip antai EASEE–dujos (Europos energijos mainų supaprastinimo asociacija), turėtų tekti reikšmingas vaidmuo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo metu viešąsias konsultacijas ES lygmeniu įsipareigojusi vykdyti ERGEG. Todėl Agentūra turėtų imtis šio uždavinio, nes ji jau turi tinkamas nustatytas taisykles ir patirties vykdant viešąsias konsultacijas. Be to, Agentūra veikia visų rinkos dalyvių interesais, o perdavimo sistemos operatoriai gali būti suinteresuotoji šalis. Siekiant užtikrinti proceso veiksmingumą, taip pat reikėtų pabrėžti, kad sukūrus pernelyg daug konsultacijų organų būtų galimas konsultacijų dubliavimasis.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią pastaraisiais metais vykdė nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija, galima daryti išvadą, kad dabartinių skaidrumo reikalavimų ir prieigos prie infrastruktūros taisyklių kol kas nepakanka.

(11) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią pastaraisiais metais vykdė nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija, galima daryti išvadą, kad dabartinių skaidrumo reikalavimų ir prieigos prie infrastruktūros taisyklių kol kas nepakanka siekiant užtikrinti tikrą, atvirą ir veiksmingą vidaus rinką.

Pagrindimas

Formuluotės patikslinimas.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos dalyviai turi būti tikri, kad už piktnaudžiavimą padėtimi gali būti taikomos sankcijos. Kompetentingos institucijos turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai ištirti įtariamus piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl kompetentingos institucijos turi turėti galimybę naudotis duomenimis, susijusiais su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. Dujų rinkoje apie visus šiuos sprendimus sistemos operatoriams pranešama pajėgumų rezervavimo, paskyrimų ir realių dujų srautų duomenų forma. Sistemos operatoriai turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį galėtų gauti šią informaciją.

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos dalyviai turi būti tikri, kad už piktnaudžiavimą padėtimi gali būti taikomos veiksmingos sankcijos. Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti įgaliojimai veiksmingai ištirti įtariamus piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl kompetentingos institucijos turi turėti galimybę naudotis duomenimis, susijusiais su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. Dujų rinkoje apie visus šiuos sprendimus sistemos operatoriams pranešama pajėgumų rezervavimo, paskyrimų ir realių dujų srautų duomenų forma. Sistemos operatoriai turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį galėtų gauti šią informaciją ir laisvai ja naudotis. Be to, kompetentingos valdžios institucijos turėtų nuolat prižiūrėti, kaip sistemos operatoriai laikosi taisyklių.

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti nediskriminacinės, skaidrios ir veiksmingos rinkos veikimą, kompetentingoms institucijoms turėtų būti užtikrinta galimybė laisvai naudotis svarbia elektros energijos tiekimo įmonių informacija, jos taip pat turėtų prižiūrėti, kaip elektros energijos tiekimo įmonės laikosi taisyklių.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų užkertamas kelias patekti į naujas mažmenines rinkas. Todėl apie tiekimo grandinę reglamentuojančias taisykles ir jos dalyvių įpareigojimus reikia pranešti visiems rinkos dalyviams; tos taisyklės ir įpareigojimai turi būti suderinti, kad padidėtų Bendrijos rinkos integracija.

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų užkertamas kelias patekti į naujas mažmenines rinkas. Todėl apie tiekimo grandinę reglamentuojančias taisykles ir jos dalyvių įpareigojimus reikia pranešti visiems rinkos dalyviams; tos taisyklės ir įpareigojimai turi būti suderinti, kad padidėtų Bendrijos rinkos integracija. Kompetentingos valdžios institucijos turėtų nuolat prižiūrėti, kaip rinkos dalyviai laikosi taisyklių.

Pagrindimas

Šiuo sakiniu siekiama paaiškinti kompetentingos institucijos atsakomybę ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiais yra nepakankamos, todėl taisykles reikia tobulinti. Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės (ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo sistemos operatoriams skirtos gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl kurių Madrido forume susitarė visos suinteresuotosios šalys, taikomos netinkamai, todėl jos turi būti privalomos.

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiais kai kuriose valstybėse narėse yra nepakankamos, todėl reikia iš esmės tobulinti galiojančių taisyklių įgyvendinimą. Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės (ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo sistemos operatoriams skirtos gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl kurių Madrido forume susitarė visos suinteresuotosios šalys, kai kuriais atvejais taikomos netinkamai, todėl jos turi būti privalomos. Net jeigu savanoriškai taikomos gairės šiuo metu beveik visiškai perkeltos visoje Europos Sąjungoje, suteikus joms privalomąjį pobūdį padidėtų rinkos dalyvio pasitikėjimas galimybe nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis saugyklomis.

Pagrindimas

Savanoriškai taikomos laikymo sistemos operatoriams skirtos gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairės jau perkeltos daugelyje valstybių narių. Vis dėlto iki šiol rinkos dalyvių pasitikėjimas tokios naudojimosi saugyklomis sistemos faktiniu veikimu yra labai nedidelis. Taigi šių taisyklių įstatyminis įtvirtinimas būtų pasitikėjimą stiprinanti priemonė.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

1 straipsnio c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) palengvinti tinkamai veikiančių ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų ir tinkamai veikiančios skaidrios didmeninės rinkos formavimąsi; jame numatomos tų taisyklių derinimo priemonės, kad būtų įmanoma vykdyti tarpvalstybinę prekybą dujomis ir tarpvalstybinį dujų tiekimą mažmeniniams vartotojams.

(c) palengvinti tinkamai veikiančios ir skaidrios didmeninės rinkos, pasižyminčios aukštu dujų tiekimo saugumo lygiu, formavimąsi ir numatyti prieigos prie tinklo taisyklių derinimo priemones, kad būtų įmanoma vykdyti tarpvalstybinę prekybą dujomis.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punkto –a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-a) 1 dalies 1 punktas pakeičiamas taip:

 

„1. „perdavimas“ – tai gamtinių dujų transportavimas tranzitiniu vamzdynu arba vamzdynų tinklu, kurį daugiausia sudaro didelio slėgio vamzdynai, išskyrus transportavimą gavybos proceso vamzdynu arba vamzdynų tinklais, ir išskyrus vamzdynus arba vamzdynų tinklus, jungiančius saugyklas ir vietinį paskirstymą, ir bendrai išskyrus transportavimą vamzdynais, daugiausia naudojamais gamtinių dujų vietiniam paskirstymui. [...]“

Pagrindimas

Dabartinė „perdavimo“ apibrėžtis yra neaiški ir klaidinanti, todėl turėtų būti patikslinta.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visi perdavimo sistemos operatoriai Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų Europos dujų perdavimo tinklo valdymą ir tinkamą techninį jo tobulinimą.

Visi perdavimo sistemos operatoriai Bendrijos lygiu bendradarbiauja įsteigdami Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą, kad užtikrintų optimalų Europos dujų perdavimo tinklo valdymą, koordinuotą naudojimą ir tinkamą techninį jo tobulinimą ir skatintų dujų vidaus rinkos sukūrimą, tarpvalstybinę prekybą ir energijos rinkų veikimą.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir Agentūrai steigiamo Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą, įskaitant konsultavimosi su kitomis suinteresuotosiomis šalimis taisykles.

1. Ne vėliau kaip iki […] dujų perdavimo sistemos operatoriai pateikia Komisijai ir Agentūrai steigiamo Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo įstatų projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą.

Pagrindimas

Konsultavimasis ES lygmeniu iki šiol buvo ERGEG uždavinys. Šis uždavinys turėtų būti perduotas būsimai Agentūrai, kuriai bus patikėta viešojo intereso apsauga.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Per šešias savaites nuo minėtų dokumentų gavimo dienos Agentūra pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių.

2. Per du mėnesius nuo minėtų dokumentų gavimo dienos Agentūra, oficialiai pasitarus su visas suinteresuotas šalis, ypač sistemos naudotojus ir klientus, atstovaujančiomis organizacijomis, pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2b straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Gavusi Agentūros nuomonę, Komisija per 3 mėnesius pateikia nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių projekto.

3. Komisija, atsižvelgdama į pagal 2 dalį pateiktą Agentūros nuomonę, per 3 mėnesius nuo minėtosios nuomonės gavimo pateikia nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių projekto.

Pagrindimas

Priimdama sprendimą dėl ENTSOG įstatų, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių, Komisija turėtų atsižvelgti į sistemos naudotojų ir klientų Agentūrai išsakytas nuomones, išdėstytas Agentūros pateiktoje nuomonėje.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

„2 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas priima:

1. Kad būtų pasiekti 2a straipsnyje nustatyti tikslai, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas parengia ir perduoda Agentūrai tvirtinti pagal procedūrą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. … , įsteigiančio Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, 2d straipsnyje ir 6 straipsnio 3 dalyje:

(a) 3 dalyje minėtų sričių technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus,

(a) 3 dalyje minėtų sričių tinklų techninių taisyklių kodeksų projektą, parengtą bendradarbiaujant su rinkos dalyviais ir tinklo naudotojais,

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo priemones ir mokslinių tyrimų planus,

(b) bendrąsias tinklo eksploatavimo priemones ir mokslinių tyrimų planus,

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų investavimo planą,

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų investavimo planą, įskaitant pasiūlos ir paklausos atitikimo ataskaitą,

 

(ca) priemones, kuriomis užtikrinamas skubus tinklo eksploatavimo koordinavimas normaliomis ir nepaprastosios padėties sąlygomis,

 

(cb) gaires, pagal kurias koordinuojamas Bendrijos ir trečiųjų šalių perdavimo sistemų operatorių techninis bendradarbiavimas,

(d) metinę veiklos programą,

(d) metinę veiklos programą, pagrįstą Agentūros nustatytais prioritetais,

(e) metinę ataskaitą,

(e) metinę ataskaitą,

(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir žiemos mėnesiais.

(f) metines tiekimo prognozes vasaros ir žiemos mėnesiais.

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę veiklos programą įtraukiamas techninių taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais metais reikia parengti, ir preliminarus tvarkaraštis.

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę veiklos programą įtraukiamas tinklų techninių taisyklių kodeksų sąrašas bei aprašymas, taip pat bendro tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos planas, kuriuos tais metais reikia parengti, ir preliminarus tvarkaraštis.

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas sritis, remiantis metinėje veiklos programoje apibrėžtais prioritetais:

3. Išsamūs tinklo techninių taisyklių kodeksai apima toliau nurodytas sritis, remiantis metinėje veiklos programoje apibrėžtais prioritetais:

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės,

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės, įskaitant funkcinio suderinamumo taisykles ir operatyvines procedūras, taikomas nepaprastosios padėties atvejais;

(b) prijungimo prie tinklo ir prieigos taisyklės,

(b) prijungimo prie tinklo ir prieigos taisyklės,

(c) keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo taisyklės,

 

(d) sąveikos taisyklės,

 

(e) veiklos procedūros nepaprastosios padėties atveju,

 

(f) pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo taisyklės,

(f) tarptautinio pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo taisyklės,

(g) prekybos taisyklės,

 

(h) skaidrumo taisyklės,

(h) su tinklais susijusios skaidrumo taisyklės,

(i) balansavimo taisyklės, įskaitant paskyrimų procedūras, disbalanso mokesčių taisykles ir perdavimo sistemos operatorių sistemų operacinio balansavimo taisykles,

(i) balansavimo ir atsiskaitymo taisyklės,

(j) suderintojo transportavimo tarifo sudedamųjų dalių taisyklės,

 

(k) dujų tinklų energijos vartojimo efektyvumas.

(k) dujų tinklų energijos vartojimo efektyvumas.

4. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas prižiūri techninių taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų įgyvendinimą, o priežiūros veiklos rezultatus įtraukia į 1 dalies e punkte nurodytą metinę ataskaitą.

4. Agentūra prižiūri, kaip Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas įgyvendina atitinkamus tinklų techninių taisyklių kodeksus.

5. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas kas dvejus metus paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą planą. Tame investavimo plane aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, pateikiamas veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo įvertinimas. Investavimo planas rengiamas visų pirma remiantis nacionaliniais investavimo planais ir Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane nurodomas investicijų trūkumas, pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas kas dvejus metus (gavus Agentūros patvirtinimą) paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą planą. Tame investavimo plane aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, atsižvelgiant į saugyklas ir SGD įrenginius, pateikiamas veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo įvertinimas. Investavimo planas rengiamas visų pirma remiantis nacionaliniais investavimo planais, atsižvelgiant į regioninio ir Bendrijos lygmens su tinklo planavimu susijusius aspektus, įskaitant Transeuropinių energetikos tinklų gaires pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Investavimo plane nurodomas investicijų trūkumas, pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio dujų perdavimo pajėgumų atžvilgiu, ir apima investicijas į perdavimo tinklų sistemos sujungimo linijas, ypač, laikant prioritetu, į jungtis tarp „energijos salų“ ir Europos Sąjungos dujų tinklų, taip pat investicijas į kitą infrastruktūrą, reikalingą siekiant veiksmingos prekybos, konkurencijos ir tiekimo saugumo. Kliūčių, trukdančių didinti tarptautinį tinklų pajėgumą, susidarančių dėl skirtingų patvirtinimo procedūrų arba praktikos, apžvalga pateikiama investavimo plano priede. Perdavimo sistemų operatoriai įgyvendina paskelbtą investavimo planą.

6. Komisijos prašymu Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas pataria Komisijai priimant gaires, nurodytas 9 straipsnyje.

6. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas savo iniciatyva gali teikti pasiūlymų Agentūrai, susijusių su bet kurios srities, kuri neišvardyta 3 dalyje, tinklų techninių taisyklių kodeksų projektu, kad būtų pasiekti tikslai, nustatyti 2a straipsnyje. Agentūra atitinkamai patvirtina tinklų techninių taisyklių kodeksus, laikydamasi 2ea straipsnyje (tinklų kodeksų kūrimas) nustatytos tvarkos, kartu užtikrindama, kad šie kodeksai nepreištarautų gairėms, priimtoms pagal 2e straipsnį (gairių kūrimas).

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2 d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas pateikia Agentūrai techninių taisyklių bei veikimo rinkoje kodeksų, 10 metų investavimo plano ir metinės veiklos programos projektus, įskaitant informaciją apie konsultacijų procesą.

2. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas pateikia Agentūrai tvirtinti techninių tinklo taisyklių kodeksų projektus ir dokumentus, nurodytus 2c straipsnio 1 dalyje.

Jei Agentūra mano, kad metinės veiklos programos arba 10 metų investavimo plano projektais neužkertamas kelias diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga konkurencija ir veiksmingas rinkos veikimas, ji pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę.

Agentūra prižiūri techninių taisyklių kodeksų, 10 metų investavimo plano ir metinės veiklos programos įgyvendinimą ir įtraukia šios priežiūros rezultatus į metinę priežiūros ataskaitą. Jei perdavimo sistemos operatoriai nesilaiko Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo 10 metų investavimo plano arba metinės veiklos programos reikalavimų, Agentūra apie tai praneša Komisijai.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2e straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Techninių taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų parengimas ir įvertinimas

Gairių kūrimas

1. Pasitarusi su Agentūra, Komisija gali paraginti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą per pagrįstą laiką parengti 2c straipsnio 3 dalyje nurodytų sričių kodeksus, jeigu Komisija mano, kad tokie kodeksai yra būtini veiksmingam rinkos veikimui užtikrinti.

1. Pasitarusi su Agentūra, Komisija parengia metinį prioritetų sąrašą, ir nurodo svarbiausias klausimus susijusius su dujų vidaus rinkos plėtra.

2. Agentūra pateikia Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę, jei ji mano, kad:

2. Atsižvelgdama į prioritetų sąrašą, Komisija gali įgalioti Agentūrą ne vėliau kaip per šešis mėnesius sukurti gairių projektą, kuriame būtų nustatyti pagrindiniai, aiškūs ir objektyvūs taisyklių suderinimo principai, apibrėžti 2c straipsnyje.

(a) Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 3 dalyje nurodytų sričių techninėmis taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu neužkertamas kelias diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga konkurencija ir veiksmingas rinkos veikimas;

 

(b) Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

 

(c) perdavimo sistemos operatoriai nesugeba įgyvendinti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso.

 

3. Savo iniciatyva ar gavusi Agentūros rekomendaciją Komisija gali priimti 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims skirtas gaires, jei ji mano, kad:

3. Rengdama šių gairių projektą, Agentūra oficialiai, atvirai ir skaidriai konsultuojasi su Europos dujų perdavimo sistemos operatoriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.

(a) Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo priimtomis 2c straipsnio 3 dalyje nurodytų sričių techninėmis taisyklėmis ar veikimo rinkoje kodeksu neužkertamas kelias diskriminuoti, neužtikrinama veiksminga konkurencija ir veiksmingas rinkos veikimas;

 

(b) Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas per pagrįstą laikotarpį nesugeba susitarti dėl 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso;

 

(c) perdavimo sistemos operatoriai nesugeba įgyvendinti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo priimtų 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims skirtų techninių taisyklių ar veikimo rinkoje kodekso.

 

Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 

4. 3 dalimi neprieštaraujama Komisijos teisei priimti ir iš dalies keisti gaires, nurodytas 9 straipsnyje.

4. Agentūra, remdamasi šių konsultacijų rezultatais, patvirtina gairių projektą. Ji nurodo konsultacijų metu gautas pastabas ir paaiškina, kaip į jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į pastabas neatsižvelgiama, Agentūra nurodo priežastis.

 

4a. Komisija savo iniciatyva arba Agentūros reikalavimu gali taikyti tą pačią procedūrą gairėms atnaujinti.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2ea straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2ea straipsnis

Tinklų kodeksų kūrimas

 

1. Agentūrai patvirtinus gaires remiantis 2ea straipsnyje numatyta tvarka, Komisija per šešis mėnesius įgalioja Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą parengti tinklų kodeksų projektą, visiškai atitinkantį gairėse numatytus principus.

 

2. Rengdamas šių kodų projektą, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas atsižvelgia į rinkos dalyvių sukauptą techninio pobūdžio patirtį ir teikia jiems informaciją apie padarytą pažangą.

 

3. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas pateikia kodeksų projektus Agentūrai.

 

4. Komisija oficialiai, atvirai ir skaidriai konsultuojasi dėl šių techninių tinklų taisyklių kodeksų projekto.

 

5. Agentūra, remdamasi šių konsultacijų rezultatais, patvirtina kodeksų projektą. Ji nurodo konsultacijų metu gautas pastabas ir paaiškina, kaip į jas buvo atsižvelgta.

 

6. Agentūra savo iniciatyva arba Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo reikalavimu gali taikyti tą pačią procedūrą kodeksams pakartotinai svarstyti.

 

7. Jei Komisija nusprendžia, kad perdavimo sistemos operatoriais nesugeba įgyvendinti tinklo techninių taisyklių kodekso, Agentūrai rekomendavus ji gali perduoti šį tinklo techninių taisyklių kodeksą komitetui, nurodytam 13 straipsnio 1 dalyje, galutinai patvirtinti, remdamasi procedūra, nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

„2 f straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vykdydamas savo užduotis Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas rengia plataus masto, išankstines, atviras ir skaidrias konsultacijas su visais susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai rengia technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, paskirstymo sistemos operatoriai, SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, taip pat atitinkamos (sektoriaus) asociacijos, techninės įstaigos ir suinteresuotųjų šalių grupės.

1. Vykdydama savo užduotis Agentūra rengia oficialias, atviras ir skaidrias konsultacijas su visais susijusiais rinkos dalyviais. Konsultacijose dalyvauja tiekimo įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, paskirstymo sistemos operatoriai, SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, taip pat atitinkamos (sektoriaus) asociacijos, techninės įstaigos ir suinteresuotųjų šalių grupės.

2. Visi su 1 dalyje minėtais klausimais susiję dokumentai ir susitikimų protokolai skelbiami viešai.

2. Visi su 1 dalyje minėtais klausimais susiję dokumentai ir susitikimų protokolai skelbiami viešai.

3. Prieš priimdamas metinę veiklos programą, technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas nurodo konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip į jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į pastabas neatsižvelgiama, tinklas nurodo priežastis.

3. Prieš priimdama gaires ir tinklo techninių taisyklių kodeksus Agentūra nurodo konsultacijų metu gautas pastabas ir kaip į jas buvo atsižvelgta. Tais atvejais, kai į pastabas neatsižvelgiama, Agentūra nurodo priežastis.

 

3a. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas bendradarbiauja su rinkos dalyviais ir tinklo naudotojais pagal 2ea straipsnio 2 dalies nuostatas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

„2 h straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 dalyje minėtas užduotis, perdavimo sistemos operatoriai regiono mastu bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo veikloje. Pirmiausia, jie kas dvejus metus paskelbia regioninį investavimo planą ir juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl investavimo.

1. Kad padėtų įgyvendinti 2c straipsnio 1 dalyje minėtas užduotis, perdavimo sistemos operatoriai regiono mastu bendradarbiauja dalyvaudami Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo veikloje. Pirmiausia, dujų perdavimo sistemos operatoriai kas dvejus metus paskelbia regioninį investavimo planą ir juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl investavimo.

Regioninis investavimo planas neprieštarauja 2c straipsnio 1 dalies c punkte nurodytam 10 metų investavimo planui.

Regioninis investavimo planas neprieštarauja 2c straipsnio 1 dalies c punkte nurodytam 10 metų investavimo planui.

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina taikyti operatyvines priemones optimaliam tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo galimybes pasitelkus netiesioginius aukcionus ir balansavimo mechanizmų integravimą.

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina taikyti operatyvines priemones optimaliam tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių pajėgumų koordinuotą paskirstymą ir tarptautinių balansavimo mechanizmų atitiktį.

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 

Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu ir Agentūra.

 

 

3a. Valstybių narių reguliavimo institucijos ir kitos atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos bendradarbiauja tarpusavyje visais lygmenimis, siekdamos suderinti rinkos planą ir integruoti savo nacionalines rinkas bent vienu regioniniu lygmeniu ar daugiau šių lygmenų, nes tai būtų pirmas ir tarpinis žingsnis link visiškai liberalizuotos vidaus rinkos. Ypač jos skatina perdavimo tiklų operatorių bendradarbiavimą regioniniu lygmeniu ir palengvina jų regioninę integraciją, siekdamos sukurti konkurencingą Europos rinką, palengvinti jų reguliavimo ir techninių sistemų suderinimą, ir ypač integruoti išlikusias „dujų salas“.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) 3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa pakeičiama taip:

 

„1. Tarifai arba jiems apskaičiuoti naudojamos metodikos, kurias taiko perdavimo sistemos operatoriai, SGD sistemos operatoriai arba laikymo sistemos operatoriai ir kurios patvirtintos reguliavimo institucijų pagal Direktyvos 2003/55/EB 25 straipsnio 2 dalį, ir pagal tos direktyvos 18 straipsnio 1 dalį paskelbti tarifai yra skaidrūs, juose atsižvelgiama į sistemos vientisumo bei jos tobulinimo poreikį ir atsispindi patirtos faktinės išlaidos tiek, kiek šios išlaidos atitinka veiksmingo ir struktūriškai palyginamo tinklo operatoriaus patirtas išlaidas ir kiek jos yra skaidrios, įskaitant atitinkamą investicijų grąžą[...]. Tarifai arba jiems apskaičiuoti naudojamos metodikos taikomos nediskriminuojant.“

(Keičiama Reglamento Nr. 1775/2005 5 straipsnio 1 dalis)

Pagrindimas

Dėl dabar taikomų 3 straipsnio nuostatų dėl tarifų nustatymo tais atvejais, kai vyksta veiksminga vamzdynų tarpusavio konkurencija, daugelyje perdavimo sistemų visoje Europoje tarifai nėra pagrįsti išlaidomis. Sunku nustatyti neigiamą poveikį dujų vartotojams, kuriems tenka didesni tinklo mokesčiai arba energijos kainos, tačiau jį galima laikyti dideliu.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) 3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa pakeičiama taip:

 

„Tarifai arba jiems apskaičiuoti naudojamos metodikos palengvina veiksmingą prekybą dujomis ir konkurenciją, tuo pat metu išvengiant tinklo naudotojų tarpusavio subsidijavimo ir numatant paskatas investicijoms bei išlaikant arba sukuriant perdavimo tinklų sąveiką. Tai gali apimti specialų naujų investicijų reguliavimo režimą.“

(Reglamento Nr. 1775/2005 3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa papildoma nauju tekstu)

Pagrindimas

Dėl dabar taikomų 3 straipsnio nuostatų dėl tarifų nustatymo tais atvejais, kai vyksta veiksminga vamzdynų tarpusavio konkurencija, daugelyje perdavimo sistemų visoje Europoje tarifai nėra pagrįsti išlaidomis. Sunku nustatyti neigiamą poveikį dujų vartotojams, kuriems tenka didesni tinklo mokesčiai arba energijos kainos, tačiau jį galima laikyti dideliu.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

3 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarifai tinklo naudotojams nustatomi atskirai ir nepriklausomai už kiekvieną dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba išleidimo iš perdavimo sistemos punktą. Tinklo mokesčiai skaičiuojami neatsižvelgiant į sutartyse numatytus maršrutus.

Tarifai tinklo naudotojams nustatomi atskirai ir nepriklausomai už kiekvieną dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba išleidimo iš perdavimo sistemos punktą. Tinklo mokesčiai skaičiuojami neatsižvelgiant į sutartyse numatytus maršrutus. Prieiga prie tinklo yra atvira naujiems dalyviams jų nediskriminuojant.

Pagrindimas

Svarbu siekiama užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą konkurenciją nediskriminuojant ir visiems suteikiant lygias galimybes.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

3 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tarifai arba jiems apskaičiuoti naudojamos metodikos taikomos nediskriminuojant ir yra skaidrios.

(3 straipsnio 1 dalis papildoma penkta pastraipa)

Pagrindimas

Tarifų ir jiems nustatyti taikomų metodikų skaidrumas yra svarbiausia gerai veikiančios vidaus rinkos prielaida.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

4 a straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) užtikrina, kad jų paslaugos atitiktų paklausą rinkoje ir būtų nediskriminuojant siūlomos visiems tinklo naudotojams; pirmiausia, jei SGD ar laikymo sistemos operatorius tą pačią paslaugą siūlo skirtingiems vartotojams, jis taiko lygiavertes sutartines sąlygas ir nuostatas;

(a) užtikrina, kad jų paslaugos atitiktų paklausą rinkoje ir būtų nediskriminuojant siūlomos visiems tinklo naudotojams; pirmiausia, jei SGD ar laikymo sistemos operatorius tą pačią paslaugą siūlo skirtingiems vartotojams tuo pat metu, jis taiko lygiavertes sutartines sąlygas ir nuostatas;

Pagrindimas

Sutarties sąlygos ir nuostatos laikui bėgant keičiasi, todėl siūlomų panašių paslaugų sąlygas ir nuostatas galima palyginti tik tam tikru laiko momentu.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

4a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) siūlo paslaugas, kurios yra suderinamos su jungtinėmis dujų transportavimo sistemomis, ir palengvina prieigą bendradarbiaudami su perdavimo sistemos operatoriais;

(b) siūlo paslaugas, kurios yra suderinamos su jungtinėmis dujų transportavimo sistemomis, ir palengvina laisvą prieigą bendradarbiaudami su perdavimo sistemos operatoriais;

Pagrindimas

Laisva prieiga yra labai svarbi.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

4a straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus saugyklų ir SGD įrenginių naudotojų komercinius poreikius, viešai paskelbia svarbią informaciją, pirmiausia informaciją apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi jomis;

(c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus saugyklų ir SGD įrenginių naudotojų komercinius poreikius, viešai paskelbia svarbią informaciją, pirmiausia informaciją apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi jomis, tačiau šios informacijos skelbimą tikrina kompetentinga valdžios institucija;

Pagrindimas

Siekiant, kad taisyklės būtų veiksmingos ir jų būtų laikomasi, būtina, jog kompetentinga valdžios institucija prižiūrėtų reikalingos informacijos paskelbimą.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) 2 dalies a punktas pakeičiama taip:

 

(a) siunčia atitinkamus ekonominius signalus, kad būtų galima veiksmingai naudotis didžiausiais techniniais pajėgumais, sudaro geresnes sąlygas investicijoms į naują infrastruktūrą ir palengvina tarpvalstybinę dujų prekybą.“

(Reglamento Nr. 1775/2005 5 straipsnio 2 dalies a punktas papildomas nauju tekstu)

Pagrindimas

Prieiga prie transportavimo pajėgumų ir, vadinasi, atitinkamų pajėgumų paskirstymo mechanizmų (angl. CAM) ir perkrovos valdymo tvarkos (angl. CPM), užtikrinančių veiksmingą esamos infrastruktūros naudojimą, taikymas yra ypač svarbūs plėtojant bendrą Europos dujų rinką. 5 straipsnį reikėtų pakeisti įtraukiant į jį pajėgumų paskirstymo mechanizmų ir perkrovos valdymo tvarkos tarpvalstybinį aspektą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Perdavimo sistemos operatoriai įgyvendina ir paskelbia nediskriminacinę ir skaidrią perkrovos valdymo tvarką, kuri grindžiama šiais principais:

3. Perdavimo sistemos operatoriai įgyvendina ir paskelbia nediskriminacinę ir skaidrią perkrovos valdymo tvarką, kuria palengvinama tarptautinė prekyba nediskriminacinėmis sąlygomis ir pagal laisvos konkurencijos principus.

(a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo sistemos operatorius bent prieš dieną pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus pertraukiamuosius pajėgumus;

Siekiant užkirsti kelią sutartinei perkrovai perdavimo sistemos operatorius bent prieš dieną pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus pajėgumus.

(b) tinklo naudotojai, norintys perparduoti arba pernuomoti nepanaudotus sutartyje numatytus pajėgumus antrinėje rinkoje, turi teisę tai daryti. Valstybės narės gali reikalauti, kad tinklo naudotojai apie tai praneštų ar informuotų perdavimo sistemos operatorių.“

 

Pagrindimas

Prieiga prie transportavimo pajėgumų ir, vadinasi, atitinkamų pajėgumų paskirstymo mechanizmų (angl. CAM) ir perkrovos valdymo tvarkos (angl. CPM), užtikrinančių veiksmingą esamos infrastruktūros naudojimą, taikymas yra ypač svarbūs plėtojant bendrą Europos dujų rinką. 5 straipsnį reikėtų pakeisti įtraukiant į jį pajėgumų paskirstymo mechanizmų ir perkrovos valdymo tvarkos tarpvalstybinį aspektą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Perdavimo sistemos operatoriai reguliariai įvertina naujų investicijų poreikį rinkoje. Planuodami naujas investicijas perdavimo sistemos operatoriai įvertina paklausą rinkoje.

6. Perdavimo sistemos operatoriai reguliariai įvertina naujų investicijų poreikį rinkoje. Planuodami naujas investicijas perdavimo sistemos operatoriai įvertina paklausą rinkoje ir atsižvelgia į tiekimo saugumo kriterijus.

Pagrindimas

Paklausa rinkoje neturėtų būti vienintelis kriterijus planuojant naujas investicijas. Tiekimo saugumas yra svarbus klausimas ir negali būti garantuotas, jei infrastruktūros yra skirtos tik poreikiui patenkinti neatsižvelgiant į, pvz., perdavimo infrastruktūros sutrikimus.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Ilgalaikės techninės perkrovos atveju perdavimo sistemos operatoriai sureguliuoja perkrovą papildomais naujais pajėgumais pagal paklausą rinkoje. Siekiant įvertinti paklausą rinkoje perdavimo sistemos operatoriai imasi pralaidumo pripažinimo procedūrų.

Pagrindimas

Naujoje 5 straipsnio 6a dalyje teigiama, kad dėl tinklo operatoriaus pareigos valdyti perkrovą savaime suprantama, kad šis operatorius privalo reguliuoti ir ilgalaikę perkrovą, investuodamas į naują infrastruktūrą pagal poreikius rinkoje, kurie įvertinami pralaidumo pripažinimo procedūromis (kurios naudojamos nustatyti rinkos poreikius ir prireikus kuo skaidriau ir nediskriminuojant skirti pajėgumų arba suteikti prieigą trečiosioms šalims). Taigi tinklo operatoriai privalo organizuoti pralaidumo pripažinimo procedūras.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punkto d papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 straipsnio 6 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b. Nacionalinės reguliavimo institucijos prižiūri, kaip nacionalinėse dujų sistemose ir jungiamuosiuose vamzdynuose vykdomas perkrovos valdymas.

 

Perdavimo sistemos operatoriai savo perkrovos valdymo procedūras, įskaitant pajėgumų paskirstymą, pateikia nacionalinėms reguliavimo institucijoms tvirtinti. Nacionalinės reguliavimo institucijos, prieš patvirtindamos šias taisykles, gali pareikalauti atlikti dalinius jų pakeitimus.

(Šiuo pakeitimu Reglamento Nr. 1775/2005 5 straipsnyje įterpiama nauja dalis)

Pagrindimas

Siekiant veiksmingo įgyvendinimo Reglamente Nr. 1775/2005 turėtų būti aiškiai nustatyta, kad reguliavimo institucijos formaliai patvirtina perkrovos valdymo procedūras.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 a straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) sistemos operatorius nepanaudotus SGD įrenginio ir saugyklos pajėgumus siūlo pirminėje rinkoje; saugyklos atveju pajėgumai siūlomi bent prieš dieną ir yra pertraukiamieji;

(a) sistemos operatorius nepanaudotus SGD įrenginio ir saugyklos pajėgumus nedelsdamas siūlo pirminėje rinkoje; saugyklos atveju pajėgumai siūlomi bent prieš dieną ir yra pertraukiamieji;

Pagrindimas

Siekiama užkirsti kelią dujų kaupimui.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 a straipsnio 3 dalies 1 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiose priemonėse atsižvelgiama į atitinkamus sistemos vientisumą, taip pat į tiekimo saugumą.

Pagrindimas

Pagal principą, pripažintą gairėse, susijusiose su perdavimo tinklų perkrovos valdymo principais, perkrovos valdymo taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į siuntėjo įsipareigojimus galutiniam naudotojui ir infrastruktūrų fizines ypatybes.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais srautų duomenimis, perdavimo sistemos operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus turima informacija.

7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais srautų duomenimis, perdavimo sistemos operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus turima informacija. Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad visa būtina informacija būtų skelbiama.

Perdavimo sistemos operatoriai paskelbia informaciją apie priemones, kurių ėmėsi sistemai subalansuoti, taip pat šiam tikslui skirtas išlaidas bei gautas pajamas.

Nacionalinei reguliavimo institucijai pareikalavus perdavimo sistemos operatoriai informuoja apie priemones, kurių ėmėsi sistemai subalansuoti, taip pat apie šiam tikslui skirtas išlaidas bei gautas pajamas.

Atitinkami rinkos dalyviai teikia perdavimo sistemos operatoriams šiame straipsnyje nurodytus duomenis.

Atitinkami rinkos dalyviai teikia perdavimo sistemos operatoriams šiame straipsnyje nurodytus duomenis.

Pagrindimas

Ši informacija yra komerciniu požiūriu jautri, todėl dėl jos perdavimo sistemos operatoriai galėtų patekti į nepalankią padėtį rinkoje.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD sistemos ir laikymo sistemos operatorius reguliariai ir nuolat patogiu ir standartizuotu būdu skelbia kiekybinę informaciją apie sutartyse numatytus ir turimus saugyklų ir SGD įrenginių pajėgumus.

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD sistemos ir laikymo sistemos operatorius reguliariai ir nuolat patogiu ir standartizuotu būdu skelbia kiekybinę informaciją apie sutartyse numatytus ir turimus saugyklų ir SGD įrenginių pajėgumus. Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad visa būtina informacija būtų skelbiama.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dujų rinkos skaidrumą ir atvirumą, būtina, kad kompetentinga valdžios institucija užtikrintų, jog reikalinga informacija būtų skelbiama.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai paskelbia kiekvienoje saugykloje ar SGD įrenginyje laikomą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, kuriems netaikomos nuostatos dėl trečiosios šalies teisės jais naudotis. Informacija taip pat teikiama perdavimo sistemos operatoriui, kuris bendrą informaciją paskelbia visos sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal atitinkamus punktus, lygmeniu. Informacija atnaujinama bent kartą per dieną.

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai paskelbia kiekvienoje saugykloje ar saugyklų, esančių toje pat balansavimo zonoje, grupėje, ar SGD įrenginyje laikomą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, kuriems netaikomos nuostatos dėl trečiosios šalies teisės jais naudotis. Informacija taip pat teikiama perdavimo sistemos operatoriui, kuris bendrą informaciją paskelbia visos sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal atitinkamus punktus, lygmeniu. Informacija atnaujinama bent kartą per dieną.

Pagrindimas

Laikymo sistemos operatoriai gali parduoti saugyklų pajėgumus po vieną saugyklą ar saugyklų grupėmis. Pastaruoju atveju informacijos apie atskiras saugyklas paskelbimas netinka saugyklų naudotojams. Į šį principą atsižvelgta Gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairėse laikymo sistemos operatoriams (angl. Guidelines for Good Third Party Access Practice for Storage System Operator, GGPSSO) – siūloma skelbti informaciją apie atskiras saugyklas arba apie saugyklų grupes. Jeigu leidimas skelbti informaciją suteikiamas tik kiekvienai atskirai saugyklai, tai galėtų paskatinti orientavimąsi į trumpalaikius projektus (arbitražą, spekuliaciją).

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Siekdami užtikrinti skaidrius, objektyvius ir nediskriminuojančius tarifus bei palengvinti veiksmingą infrastruktūrų panaudojimą, SGD ir laikymo įrenginių operatoriai arba atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos skelbia pagrįstai ir pakankamai išsamią informaciją apie tarifų apskaičiavimą, metodiką ir trečiųjų šalių naudojamos, taikant reguliavimą, infrastruktūros tarifų struktūrą. SGD ir laikymo įrenginių operatoriai savo perkrovos valdymo procedūras, įskaitant pajėgumų paskirstymą, pateikia reguliavimo institucijoms tvirtinti. Reguliavimo institucijos, prieš patvirtindamos šias taisykles, gali pareikalauti atlikti dalinius jų pakeitimus.

Pagrindimas

Nuostata dėl skaidrumo turėtų būti taikoma ne tik perdavimo infrastruktūroms, bet ir SGD ir laikymo įrenginiams atsižvelgiant į tai, kad šioms infrastruktūroms taip pat taikoma reguliuojamos prieigos tvarka (išskyrus infrastruktūras, kurioms taikomos išimtys, ir infrastruktūras, kurioms pagal Direktyvos 2003/55/EB 19 straipsnį taikoma trečiųjų šalių prieigos prie sistemos tvarka), ir informacija apie tarifus turi būti vienodai atvira visiems tarpininkams.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6 a straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Jei SGD arba laikymo įrenginių operatorius mano, kad dėl konfidencialumo priežasčių jis neturi teisės viešai paskelbti visus reikiamus duomenis, jis kreipiasi į kompetentingas institucijas dėl leidimo riboti informacijos apie konkretų tašką ar taškus skelbimą.

 

Kompetentingos institucijos, įvertinusios konkrečius atvejus, išduoda leidimą arba atsisako jį išduoti, pirmiausia atsižvelgdamos į poreikį gerbti teisėtą komercinį konfidencialumą ir tikslą sukurti konkurencingą dujų vidaus rinką. Jei leidimas išduodamas, turimi saugojimo ir (arba) SGD įrenginių pajėgumai skelbiami nenurodant kiekybinių duomenų, kurie pažeistų konfidencialumą.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nenumatoma procedūra, pagal kurią sprendžiami su SGD ir saugojimo veikla susijusių komercinių paslapčių klausimai. Turi būti nustatyta teisinga rinkos interesų ir komercinio konfidencialumo interesų pusiausvyra.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas perdavimo sistemos, laikymo sistemos ir SGD sistemos operatorius imasi pagrįstų veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos laisvai prekybai teisėmis naudotis pajėgumais ir būtų palengvinta tokia prekyba. Kiekvienas operatorius parengia suderintas sutartis dėl transportavimo, SGD įrenginių bei saugyklų ir pirminėje rinkoje taikomas procedūras, kad būtų palengvinta antrinė prekyba pajėgumais, ir pripažįsta pirminių teisių naudotis pajėgumais perdavimą, kai apie jį praneša sistemos naudotojai.

Kiekvienas perdavimo sistemos, laikymo sistemos ir SGD sistemos operatorius imasi pagrįstų veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos laisvai prekybai teisėmis naudotis pajėgumais ir būtų palengvinta tokia prekyba. Prekyba vykdoma pagal skaidrumo ir nediskriminacijos principus. Kiekvienas operatorius parengia suderintas sutartis dėl transportavimo, SGD įrenginių bei saugyklų ir pirminėje rinkoje taikomas procedūras, kad būtų palengvinta antrinė prekyba pajėgumais, ir pripažįsta pirminių teisių naudotis pajėgumais perdavimą, kai apie jį praneša sistemos naudotojai.

Pagrindimas

Skaidrumo ir nediskriminacijos principai užtikrina vienodas sąlygas visiems operatoriams ir garantuoja vartotojų teisių apsaugą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

8 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų formavimąsi regiono ir Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių, paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų apibrėžti atsižvelgiant į sutartines priemones, įsipareigojimus vartotojams, keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo taisykles, duomenų nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti skaitiklių duomenis.

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių, veiksmingų ir skaidrių rinkų formavimąsi regiono ir Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių, paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų detaliai apibrėžti atsižvelgiant į sutartines priemones, įsipareigojimus vartotojams, keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo taisykles, duomenų nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti skaitiklių duomenis.

Šios taisyklės paskelbiamos, parengiamos taip, kad būtų suderintos galimybės pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu, ir persvarstomos reguliavimo institucijų.

Šios taisyklės turi būti skelbiamos ir tas taisykles turi reguliariai persvarstyti reguliavimo institucijos.

Pagrindimas

Tikslas suderinti tarpvalstybines mažmenines rinkas nėra būtinas siekiant plėtoti gerai veikiančias regionines ir Bendrijos didmenines rinkas, kurioms ir toliau turėtų būti teikiama pirmenybė. Tokio reguliuojamo tikslo įtraukimas turėtų būti tiksliai įvertintas ir atidžiai išnagrinėtos išlaidos ir nauda, nes gali būti, kad susidarytų ženklios išlaidos, kurios būtų didesnės už naudą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gairės

Trečiųjų šalių teisės naudotis paslaugomis gairės

1. Prireikus, gairėse, kuriomis užtikrinamas šio reglamento tikslui pasiekti reikalingas minimalus suderinimo lygis, nurodoma:

1. Prireikus, Komisija gali priimti gaires, kuriomis užtikrinamas šio reglamento tikslui pasiekti reikalingas minimalus suderinimo lygis ir nurodoma išsami informacija apie trečiosios šalies teisės naudotis sistema paslaugas, įskaitant šių paslaugų pobūdį, trukmę ir kitus reikalavimus pagal 4 ir 4a straipsnius.

(a) išsami informacija apie trečiosios šalies teisės naudotis sistema paslaugas, įskaitant šių paslaugų pobūdį, trukmę ir kitus reikalavimus pagal 4 ir 4a straipsnius;

 

(b) išsami informacija apie pajėgumų paskirstymo mechanizmų principus ir perkrovos valdymo tvarkos taikymą sutartinės perkrovos atveju pagal 5 ir 5a straipsnius;

 

(c) išsami informacija apie duomenų teikimą ir techninės informacijos, būtinos tinklo naudotojams, kad jie galėtų įgyti veiksmingą teisę naudotis tinklu, apibrėžimą ir visų atitinkamų punktų, kuriems galioja skaidrumo reikalavimai, apibrėžimą, taip pat informaciją, kuri turi būti skelbiama apie visus atitinkamus punktus, bei šios informacijos skelbimo tvarkaraštį pagal 6 ir 6a straipsnius;

 

(d) išsami informacija apie tarifų nustatymo metodiką pagal 3 straipsnį;

 

(e) išsami informacija apie balansavimo taisykles pagal 7 straipsnį;

 

(f) išsami informacija apie pirminėje rinkoje taikomą tvarką, kuria siekiama palengvinti antrinę prekybą pajėgumais, ir teisių į pirminius pajėgumus perdavimo tarp tinklo naudotojų tvarką pagal 8 straipsnį;

 

(g) išsami informacija, susijusi su mažmeninės rinkos klausimais pagal 8a straipsnį;

 

(h) išsami informacija 2c straipsnio 3 dalyje išvardytais klausimais.

 

2. Su 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytais klausimais susijusios gairės, skirtos perdavimo sistemos operatoriams, pateikiamos priede.

2. Trečiųjų šalių teisės naudotis paslaugomis gairės, nurodytos 1 dalyje, skirtos perdavimo sistemos operatoriams, pateikiamos priede.

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje pastraipoje nurodytas gaires ir priimti naujas 1 dalyje išvardytoms sritims skirtas gaires. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

 

3. Pagal šį reglamentą patvirtintų gairių taikymas ir dalinis keitimas atspindi nacionalinių dujų sistemų skirtumus, todėl Bendrijos lygiu nėra būtinos vienodos išsamios trečiosios šalies teisės naudotis tinklu sąlygos. Vis dėlto, jomis gali būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, kurie turi būti tenkinami siekiant nediskriminuojančių ir skaidrių teisės naudotis tinklu sąlygų, būtinų dujų vidaus rinkai, kurie tuomet galėtų būti taikomi atsižvelgiant į nacionalinių dujų sistemų skirtumus.

3. Pagal šį straipsnį patvirtintų trečiųjų šalių teisės naudotis paslaugomis gairių taikymas ir dalinis keitimas atspindi nacionalinių dujų sistemų skirtumus, todėl Bendrijos lygiu nėra būtinos vienodos išsamios trečiosios šalies teisės naudotis tinklu sąlygos. Vis dėlto, jomis gali būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, kurie turi būti tenkinami siekiant nediskriminuojančių ir skaidrių teisės naudotis tinklu sąlygų, būtinų dujų vidaus rinkai, kurie tuomet galėtų būti taikomi atsižvelgiant į nacionalinių dujų sistemų skirtumus.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2003/55/EB 25 straipsnį įsteigtos nacionalinės reguliavimo institucijos būtų kompetentingos veiksmingai užtikrinti šio reglamento laikymąsi, suteikdamos įgaliojimus arba taikyti veiksmingas, įtikinančias ir proporcingas bausmes, kurias sudarytų iki 10 proc. sistemos operatoriaus apyvartos vidaus rinkoje, arba operatoriaus licencijos atėmimas. Valstybės narės informuoja Komisiją apie šiuos įgaliojimus iki 2010 m. sausio 1 d., taip pat nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.“

(Reglamento Nr. 1775/2005 13 straipsnio 1 dalis turi būti pakeista)

Pagrindimas

Iš dabartinės Reglamento Nr. 1775/2005 įgyvendinimo padėties matyti, kad esama trūkumų, nes trūksta veiksmingų valstybių narių vykdomų sankcijų. Negali būti jokių derybų nesilaikymo atvejais ir reguliavimo institucijoms turėtų būti suteiktos galios, kad jos veiksmingai vykdytų savo vykdymo priežiūros įgaliojimus.

AIŠKINAMOJI DALIS

Reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų

Bendras pasiūlymo įvertinimas

- Šiuo pasiūlymu siekiama nustatyti europines bendradarbiavimo gerinimo ir vidaus rinkos veiklos stiprinimo priemones koordinuojant perdavimų sistemos operatorius ir derinant saugojimo sistemų operatorių taisykles. Šiuo pasiūlymu taip pat siekiama padidinti skaidrumą ir ilgalaikes perspektyvas, kad būtų užtikrintas dujų tiekimas, investavimo planavimas ir užkardyti dideli dujų tiekimo sutrikimai. Pranešėjas prie šių tikslų gali bendrai prisidėti principų lygmeniu.

- Išnagrinėjęs reglamento projektą, susijusį su gamtinių dujų rinka ir trečiuoju energetikos paketu, pranešėjas yra įsitikinęs, kad priimant skaidrias ir socialiai tinkamas priemones reikia atsižvelgti į vartotojų apsaugą. Nepaisant to, reglamentas susijęs su techninėmis priemonėmis, skirtomis prieigos prie tinklų techninei reguliavimo sistemai kurti. Direktyva turėtų būti atitinkamai taikoma kaip teisinė priemonė, skirta vartotojų iškeltiems klausimams ES lygmeniu spręsti.(3 straipsnis dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų). Kaip alternatyva vartotojai gali būti apsaugomi taikant specifines nacionalines priemones, kurios turi atitikti ES konkurencijos teisės nuostatas.

- Komisija taip pat susirūpinusi dėl didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje esančio veiklos koncentracijos lygio, bet ji nekreipia dėmesio į rinkos ypatybę – mažmeninės prekybos integravimą į dujų didmeninę prekybą ir energetikos gamybą, kuri greičiausiai sutvirtins dominuojančių bendrovių pozicijas. Europos rinkoms vis didesnį poveikį daro integruotos didmeninės pardavimo bendrovės, veikiančios ir elektros, ir dujų rinkose. Ypač reikia pagerinti MVĮ prisijungimą prie tinklų.

- Galiausia esame ypač susirūpinę ir tuo, kad į įvairias dabartinio, antrojo, energetikos paketo įgyvendinimo valstybėse narėse pakopas kreipiamas nepakankamas dėmesys. Trečiojo paketo įgyvendinimą užtikrinančios sąlygos kelia daug keblumų, nes dar ne visai įgyvendintas antrasis liberalizavimo etapas. Todėl priimtos papildomos priemonės sukeltų teisinį netikrumą. Be teisinių pažeidimo procedūrų, reikėtų rasti įgyvendinimą užtikrinančias praktines priemones.

I. Perdavimo sistemos operatorių bendradabiavimas: Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. European Network of transmission system operators for gas (ENTSOG)), kaip struktūros, atsakingos už privalomąsias užduotis, sukūrimas yra svarbus žingsnis į priekį:

i) ENTSOG, nacionalinių reguliavimo institucijų ir Agentūros galių pusiausvyra. Pranešėjas mano, kad ENTSOG bendradarbiavimo sritis yra per plati (priimti suvienodintus techninius ir veikimo rinkoje kodeksus, apimančius ne tik saugumo, bet ir prekybos taisykles, koordinuoti tinklo operacijas, priimti 10 metų investavimo planą, skelbti tinklo plėtros planus).

Jis mano, kad ENTSOG veikla, kaip bendro reguliavimo forma, prilygsta Europos Komisijos veiklai ir turėtų būti apribota iki techninių klausimų, susijusių su trečiosios šalies prieiga prie tinklo, saugumo, patikimumo ir operacinio suderinamumo taisyklėmis, veiklos procedūromis. Pranešėjas siūlo, kad kodeksų ir taisyklių, kuriuos turi parengti ENTSOG, taikymo sritis turėtų apsiriboti perdavimo tinklų operacijomis.

Tokiomis aplinkybėmis pranešėjas mano, kad Agentūros įkūrimas – tai labai svarbus žingsnis pirmyn į integruotą rinką ir jos įgaliojimus būtų galima sustiprinti siekiant patvirtinti ENTSOG sukurtą darbo programą, stebėti ir tikrinti perdavimo sistemos operatorių iniciatyvas dėl regioninio bendradarbiavimo ir koordinuoti 10 metų investavimo plano rengimą. Pranešėjas siūlo, kad Agentūra pritartų ENTSOG parengtiems kodeksams.

ii) Kitų operatorių ir suinteresuotų šalių dalyvavimas dujų rinkoje. Derėtų numatyti papildomas nuostatas, užtikrinančias tinkamas ir išankstines konsultacijas su suinteresuotomis šalimis dėl su rinka susijusių klausimų dalyvaujant ir Europos energijos mainų supaprastinimo asociacijai (angl. EASEE-gas). Konsultuojamasi su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant gamintojus, tinklo operatorius, tiekėjus ir vartotojus.

Agentūra, rengdama pasiūlymus ir rekomendacijas, atsakingai konsultuojasi su visomis suinteresuotomis šalimis.

II. Rinkos integravimas vadovaujantis regioninėmis iniciatyvomis. Naujoji reguliavimo sistema skatina perdavimo sistemos operatorių ir reguliavimo institucijų regionines iniciatyvas, kad būtų užtikrintas palankiausias tinklo valdymas, tinkamas investicijų planavimas ir vykdymas.

i) Būtinas žingsnis integruotos vidaus rinkos link. Pranešėjas mano, kad regioninio bendradarbiavimo lygmuo pasiūlyme apibrėžtas neaiškiai, nors tai svarbus žingsnis į integruotą vidaus rinką. Labai svarbu sujungti „energijos salas“, pavyzdžiui, Baltijos valstybes arba Pirėnų pusiasalį.

Dėl tos priežasties pranešėjas siūlo, kad perdavimo sistemos operatoriams reglamente būtų numatytas tikslus grafikas ir konkretūs tikslai, kurie turėtų būti įgyvendinami regioniniu lygmeniu, siekiant įsteigti vieno vartotojo sąsają. Pranešėjas taip pat dvejoja dėl Agentūros vaidmens, susijusio su perdavimo sistemos operatorių iniciatyvomis dėl regioninio bendradarbiavimo, ir siūlytų suteikti Agentūrai įgaliojimus, kad ji užtikrintų tinkamą tinklų techninės ir reguliavimo sistemos tarp regionų konvergenciją ir vykdytų regioninio investicijų plano priežiūrą.

ii) Kaip reglamentas „regionines iniciatyvas“ gali padaryti praktiškai veikiančias? Komisijos pasiūlymus būtų galima sustiprinti pirmiausia sukuriant vieno vartotojo sąsają (pvz., vieno langelio schemą), regioniniu lygiu užtikrinančias komercinę veiklą kelių perdavimo sistemos operatorių vardu. Turėtų būti aiškiai apibrėžtos sritys, kuriose perdavimo sistemos operatoriai privalo bendradarbiauti. Perdavimo sistemos operatoriai galėtų steigti regioninius nustatytas pareigas vykdančius padalinius.

III. Tiekimo saugumas. Pranešėjo nuomone, reglamento nuostatas būtina išnagrinėti tiekimo saugumo požiūriu.

- Investicijų planavimas. Remiantis reglamento projektu, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas parengtų 10 metų savanorišką tinklo plėtros schemą ES lygmeniu.

i) Būtina parengti geresnį investavimo plėtros planą. Investavimo planavimas turėtų būti paremtas atsižvelgiant į rinkos vartotojų požiūrį ir poreikius nacionaliniu lygmeniu, kadangi perdavimo sistemos operatoriai savarankiškai planuoja savo investicijas, ir Europos lygmeniu.

Pranešėjo nuomone, šie planai turėtų būti nacionalinių reguliavimo institucijų patvirtinti (o net tik pateikti Agentūrai dėl konsultacijų) ir griežtai prižiūrimi, jei norima, kad jie būtų veiksmingi; derėtų išaiškinti nacionalinių, regioninių ir Europos planų koordinavimą.

ii) Investicijų planus privalo vienodai rengti visi perdavimo sistemos operatoriai nepaisant rinkos struktūrų, kurios galutinai patvirtintos direktyvoje (veiklos atskyrimas, ISO ar bet kuris kitas sprendimas). Investicijų planą turėtų stebėti Agentūra ir nacionalinė reguliavimo institucija, kad būtinos investicijos būtų atliekamos laiku. Šiuo etapu pranešėjas mano, kad šis pranešimas turi būti rengiamas atsižvelgiant į parlamentinį darbą rengiant atitinkamas direktyvos dėl gamtinių dujų vidaus rinkos nuostatas. Šiuo metu dar per anksti įvesti specifinius investavimo, nacionalinių ir Europos planų sujungimo ir nacionalinių reguliavimo institucijų investicijų patvirtinimo mechanizmus. Šiai dienai pranešėjas siūlo papildomas priemones, kaip įtraukti Agentūrą bent į 10 metų investavimo plano rengimą.

- Teisė naudotis dujų saugyklomis. Laikymo sistemų operatorių reguliavimo tvarka būtų suderinta vadovaujantis gerąja patirtimi ir Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės (angl. ERGEG) jau nustatytomis gairėmis. Esamos dabartinio reglamento dėl perdavimo sistemos operatorių nuostatos būtų išplėstos ir apimtų sandėliavimo operatorius ir suskystintų gamtinių dujų terminalus, siekiant sukurti bendrą požiūrį į trečiosios šalies teisę naudotis dujų saugyklomis.

i) Pranešėjas mano, kad teisės naudotis dujų saugyklomis taisyklės neturėtų sudaryti sąlygų ilgalaikio tiekimo saugumo pavojui. Remiantis Direktyva 2004/67/EB dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, prie 5 straipsnio a dalies nuostatų derėtų pridėti kai kurias apsaugos priemones nustatančią išlygą.

ii) Perdavimo sistemos operatoriams taikomos perkrovos valdymo, sandėliavimo ir SGD operatorių taisyklės (remiantis nenutrūkstamu pajėgumu ir kasdiene prieiga) turėtų būti tvirtai apibrėžtos ir jose turėtų būti atsižvelgta bent į ilgalaikes sutartis ir lankstumo mechanizmus.

IV. Skaidrumo reikalavimai. Pasiūlytas reglamentas išplečia perdavimo sistemos operatoriams keliamus jau esamus skaidrumo reikalavimus skelbti komercines dujų atsargas, esamų pajėgumų paklausos ir pasiūlos prognozes, tinklo ir prekybos pajėgumų balansavimo sąnaudas. Naujos nuostatos, atsižvelgiant į ex-ante ir ex-post pasiūlos ir paklausos informaciją ir taip pat taikomos perdavimo sistemos operatoriams ir priemonėms, kurių imtasi sistemai subalansuoti.

Nors tos nuostatos – tai svarbios gairės siekiant pagerinti rinkos skaidrumą, kuris suteiks naudos visiems rinkos dalyviams, ir nors teisė naudotis dujų saugyklomis yra teisėta, pranešėjas mano, kad užtikrinus tinkamą komercinį konfidencialumą tokių duomenų paskelbimas bendrai sustiprintų rinką. Tačiau reikia pridurti, kad kai kurie dujų sandoriai yra labai jautri komercinė informacija. Priimtos apsaugos priemonės, kurios prireikus būtų taikomos.

V. Instituciniai aspektai. Reglamentas nepakankamai aiškus komitologijos procedūros bei Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo išimtinių teisių atžvilgiu.

i) Viena vertus, nors ENTSOG užduotis yra sudaryti kodeksus, esant tam tikroms aplinkybėms pasinaudojus komitologijos procedūra, kai manoma, kad ENTSOG priimti techniniai ar veikimo rinkoje kodeksai neužtikrins nediskriminacinės, veiksmingos konkurencijos ir produktyvios paslaugų veiklos, gali įsikišti Komisija.

ii) Kita vertus, Komisija, remdamasi 9 straipsniu, gali imtis iniciatyvos ir prireikus patvirtinti toje pačioje srityje „gaires“ siekdama nustatyti išsamią informaciją apie trečiųjų šalių teisę naudotis paslaugomis, apie pajėgumų paskirstymo mechanizmus ir perkrovos valdymo tvarkos taikymą ir t. t.

Atsižvelgiant į tai, kad klausimų, susijusių su būsimomis gaires, yra labai daug, pranešėjas siūlo aiškią ir patikimą ex-ante tvarką, kuria remiantis bendradarbiaujant Agentūrai ir suinteresuotoms šalims bus parengta komitologijos procedūra.

Komisija, bendradarbiaudama su pasiūlyta Agentūra (ACER), turėtų sudaryti klausimų sąrašą ir nustatyti prioritetus. Gairių projektas turėtų būti svarstomas viešai ir, jei būtina, nuolatos vertinamas Komisijos ir ACER agentūros.

ANNEX: GENERAL CONTEXT OF THE GAS SECTOR IN EU

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;

- gas accounts for one-fifth of all electricity generated,

- no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third countries (62% in 2006),

- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030;

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives;

- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as underground storage facilities;

- insufficient coordination, especially on cross-border issues.

EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe

Source: European Commission DG TREN, Eurostat

EU-27 Origin of Natural Gas (2004)

Source: European Commission DG TREN, Eurostat

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ (8.5.2008)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų
(COM(2007)0532 – C6–0319/2007 – 2007/0199(COD))

Nuomonės referentas: Christian Ehler

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija pateiktuose teisėkūros pakeitimų, susijusių su vidaus rinkos teisės aktų paketu, pagrindimuose ir paaiškinimuose nurodo, kad dabartinių energijos vidaus rinkos teisinių nuostatų – nors ir padaryta pažanga – neužtenka norint baigti kurti vidaus rinką.

Europos Komisijos pasiūlyme, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, turėtų būti nurodyti šie papildomi su teisine sistema susiję tikslai:

· nustatyti nediskriminacines taisykles, reglamentuojančias teisės naudotis suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiais ir saugyklomis sąlygas;

· palengvinti tinkamai veikiančių ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų ir

· palengvinti tinkamai veikiančios skaidrios didmeninės rinkos formavimąsi;

Teikiant šią nuomonę siekiama aiškiai palaikyti raginimą kuo greičiau suformuoti vidaus rinką. Vidaus rinka padės padidinti tiekimo saugumą už prieinamą kainą. Vis dėlto priemonės ir taisyklės, kurias Komisija pateikia pasiūlyme dėl reglamento projekto, negali būti laikomos išsamiomis.

Kritinių pastabų reikėtų pareikšti visų pirma dėl:

· pateikto poveikio vertinimo,

· kartais nepakankamo subsidiarumo principo taikymo,

· nenuosekliai atskirtų Europos institucijų kompetencijos sričių ir

· Komisijos kompetencijos priimti gaires vadovaujantis komitologijos procedūra išplėtimo.

Per daug nesigilinant į nuomonės referento pateiktus pakeitimus, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad į klausimus dėl poveikio vertinimo patikimumo, kuriuos visų pirma kėlė Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, buvo atsakyta nepatenkinamai. Ateityje teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų būtų privaloma užtikrinti, kad kritiškai panagrinėjus tyrimus ir analizes, jie pasirodytų patikimi arba kad poveikio vertinimas, taigi ir Komisijos pasiūlymas, nebūtų pripažįstami.

Tai, kad nepakankamai laikomasi subsidiarumo principo, ypač matyti iš pasiūlytų nuostatų, susijusių su mažmenine rinka. Pasiūlymu derinti taisykles labai kišamasi į teisės sritis, kurios priklauso valstybių narių reguliavimo kompetencijai. Užuot siekus suderinti taisykles Europos lygmeniu, galimybės pasiekti skaidrias mažmenines rinkas klausimas turėtų būt sprendžiamas taikant nacionalines reglamentuojamąsias nuostatas. Nuomonėje vėl raginama, kad leidžiant teisės aktus įvairiose teisės srityse būtų priimamos nuostatos, pagal kurias būtų skatinama ir užtikrinama galimybė pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu.

Kitas svarbus šioje nuomonėje nagrinėjamas klausimas – siekti, kad siūlomos taisyklės būtų skaidresnės sąnaudų požiūriu ir kad steigiant naujas europines institucijas būtų aiškiai atskiriama jų kompetencija ir užduotys. Šiuo tikslu vienas pakeitimas buvo suformuluotas taip, kad būtų finansuojama ne didinant kontroliuojamus tarifus, o tiesiai iš ES biudžeto. Atskiriant užduotis dviguba kompetencija buvo panaikinta ir aiškiai priskirta Komisijai, nacionalinėms reguliavimo institucijoms, Agentūrai ir perdavimo sistemos operatorių tinklui, kurį dar reikia sukurti.

Trečiasis svarbus parengtuose pakeitimuose pateiktas dalykas – apibrėžti Komisijos veiklos apribojimai. Negalima atsisakyti iki šiol pagal šį reglamentą taikyto veikimo būdo, t. y. Parlamentas ir Taryba priima gaires, o Komisija jas gali keisti nustatyta tvarka. Pagal parengtus pakeitimus užtikrinama, kad Komisijai būtų sudarytos tinkamos sąlygos veikti techninių klausimų srityje. Vis dėlto reguliuojant visuomeniškai ir politiškai svarbias sritis turi būti taikomas įprastas teisės aktų leidybos būdas. Siekiant netrukdyti vykstančioms konsultacijoms teisėkūros klausimais, Komisijai reikia suteikti galimybę taikant tolesnę procedūrą papildyti naująjį reglamentą arba priimti gaires siekiant jį pakeisti.

Nuomonėje norima atskleisti ir naujus veikimo būdus siekiant greičiau padidinti tinklo pajėgumus. Svarbi priemonė siekiant sparčiai panaikinti perkrovą, greta geresnio investavimo, gali būti supaprastinta ir pigesnė leidimų išdavimo procedūra. Siekiant geriau apžvelgti leidimų išdavimo procedūrų trukmę Europoje ir su jomis susijusias sąnaudas, taip pat nustatyti, kokios nuostatos trukdo kurti tarpvalstybinį tinklą, perdavimo sistemos operatorių tinklui, kurį reikia sukurti, priskirta šios srities stebėjimo funkcija. Vykdant leidimų išdavimo procedūras reikėtų siekti sudaryti geresnes sąlygas pritaikant pažangiąją patirtį arba nustatant teisėkūros taisykles.

PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 1 dalies 1 papunkčio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomas technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus;

(a) su tinklais susijusių 3 dalyje minėtų sričių technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus,

Pagrindimas

Reglamentas labiau orientuojamas į tinklus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 1 dalies 1 papunkčio c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(c) kas dvejus metus rengiamą 10 metų investavimo planą,

(c) kas trejus metus rengiamą 10 metų investavimo planą, skirtą tinklų vystymui,

Pagrindimas

Reglamentas labiau orientuojamas į tinklus.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

 

Per vienus metus ir vėliau kas trejus metus Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas atlieka su tinklu susijusių leidimo išdavimų procedūrų trukmės apžvalgą ir nacionalinių taisyklių arba įvairių formų nacionalinių teisės aktų, dėl kurių delsiama, trukdoma plėsti tarpvalstybinį tinklą arba jo plėtra yra brangesnė, apžvalgą.

Pagrindimas

Fa punktas įterpiamas siekiant spręsti problemą, kai dėl skirtingų nacionalinių taisyklių, susijusių su leidimų išdavimu, trukdoma plėsti tarpvalstybinį tinklą. Siekiant rasti reikalingus sprendimus arba pagerinti padėtį naudojantis pažangiąja patirtimi, reikia stebėti dabartinę padėtį.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę veiklos programą įtraukiamas techninių taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais metais reikia parengti, ir preliminarus tvarkaraštis.

2. Į 1 dalies d punkte nurodytą metinę veiklos programą įtraukiamas su tinklais susijusių techninių taisyklių ir veikimo rinkoje kodeksų sąrašas bei aprašymas, taip pat tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos koordinavimo planas, kuriuos tais metais reikia parengti, ir preliminarus tvarkaraštis.

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiama, kad užduotys susijusios su tinklais.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 3 dalies įvadinė formuluotė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

3. Išsamios techninės taisyklės ir veikimo rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas sritis, remiantis metinėje veiklos programoje apibrėžtais prioritetais:

3. Išsamios su tinklais susijusios techninės taisyklės ir veikimo rinkoje kodeksai apima toliau nurodytas sritis, remiantis metinėje veiklos programoje apibrėžtais prioritetais:

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiama, kad užduotys susijusios su tinklais.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(a) saugumo ir patikimumo taisyklės;

(a) energetikos tinklų saugumo ir patikimumo taisyklės;

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiama, kad užduotys susijusios su tinklais.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 3 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(g) prekybos taisyklės;

(g) prekybos pajėgumų taisyklės,

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiama, kad užduotys susijusios su tinklais.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 3 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(h) skaidrumo taisyklės;

(h) su tinklais susijusios skaidrumo taisyklės,

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiama, kad užduotys susijusios su tinklais.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

5. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas kas dvejus metus paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į tinklą planą. Tame investavimo plane aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, pateikiamas veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo įvertinimas. Investavimo planas visų pirmiausia turi būti parengtas remiantis nacionaliniais investavimo planais ir Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi būti nurodytas investicijų trūkumas, pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio elektros energijos perdavimo pajėgumų atžvilgiu.

5. Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas kas trejus metus paskelbia Bendrijos 10 metų investavimo į tinklų plėtrą planą. Tame investavimo plane aprašomas integruoto tinklo modeliavimas, pateikiamas veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, pasiūlos ir paklausos atitikimo ataskaita ir sistemos atsparumo įvertinimas. Investavimo planas visų pirmiausia turi būti parengtas remiantis nacionaliniais investavimo planais ir Transeuropinių energetikos tinklų gairėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB. Jame turi būti nurodytas investicijų trūkumas, pirmiausiai įvertintas tarpvalstybinio elektros energijos perdavimo pajėgumų atžvilgiu. Prie investavimo plano kaip priedas pridedama tarpvalstybinio tinklo plėtros kliūčių, kurių kyla dėl skirtingų leidimų išdavimo procedūrų arba skirtingos leidimų išdavimo praktikos, apžvalga.

Pagrindimas

Reikalavimas rengti investavimo planą kas trejus metus turėtų padėti pateikti reikalingą informaciją ir išvengti nereikalingos biurokratijos.

Į 2c straipsnio 1 dalį fa punktas įterpiamas siekiant spręsti problemą, kai dėl skirtingų nacionalinių taisyklių, susijusių su leidimų išdavimu, trukdoma plėsti tarpvalstybinį tinklą. Siekiant rasti reikalingus sprendimus arba pagerinti padėtį naudojantis pažangiąja patirtimi, reikia stebėti dabartinę padėtį.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2c straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

6. Komisijos prašymu Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas pataria Komisijai priimant gaires, nurodytas 9 straipsnyje. 2d straipsnis

6. Komisijos prašymu Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas pataria Komisijai iš dalies keičiant gaires, nurodytas 9 straipsnyje.

Pagrindimas

Nuostata keičiama atsižvelgiant į siūlomus 9 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2e straipsnio 3 dalies įvadinė formuluotė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

3. Komisija savo nuožiūra arba gavusi agentūros rekomendaciją gali priimti 2c straipsnio 3 dalyje išvardytoms sritims skirtas gaires, jeigu Komisija mano, kad:

3. Gavusi Agentūros rekomendaciją Komisija gali priimti 2c straipsnio 3 dalyje nurodytoms sritims skirtas gaires, jei ji mano, kad:

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad kompetencija būtų priskirta vienareikšmiškai.

Pakeitimai 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2e straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos nepažeidžia Komisijos teisės priimti ir iš dalies pakeisti 9 straipsnyje nurodytų gairių.

4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos nepažeidžia Komisijos teisės iš dalies pakeisti 9 straipsnyje nurodytų gairių.

Pagrindimas

Reglamento tekstas keičiamas atsižvelgiant į siūlomus 9 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2e straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

 

4a. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą, kada ji planuoja priimti 3 dalyje minimas gaires.

Pagrindimas

Jeigu Komisija ima veikti Reglamento 2e straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, daroma išvada, kad dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas, finansuojamas iš viešųjų lėšų, ne iki galo atlieka savo užduotis, nustatytas reglamente. Europos Parlamentas ir Taryba turi būti išsamiai informuojami apie tai, kad galėtų inicijuoti atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2g straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo veikla susijusias išlaidas padengia perdavimo sistemos operatoriai; į jas atsižvelgiama skaičiuojant tarifus.

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo veikla susijusios išlaidos padengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto.

Pagrindimas

Pagal įterptus 2a–2h straipsnius reikia sukurti naują sistemą, kuri turėtų būti finansuojama. Kadangi naujasis tinklas bus jungiamas ES lygmeniu, jį finansuoti taip pat reikia iš ES biudžeto. Finansuojant iš tarifų nebūtų galima stebėti išlaidų arba esant reikalui įvertinti naujosios struktūros.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2h straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

3. Komisija gali apibrėžti kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros veiklos geografinį regioną. Ši priemonė, skirta neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, priimama laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Šiuo tikslu Komisija gali konsultuotis su Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklu ir Agentūra.

 

Pagrindimas

Regioninis bendradarbiavimas organizuojamas vykdant tinklo veiklą. Kaip vyks bendradarbiavimas ir kokiu lygmeniu jis bus organizuojamas, nustatoma tinklo veiklos taisyklėse. Nebūtina ir netikslinga, kad Komisija išleistų specialų potvarkį.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo sistemos operatorius bent prieš dieną pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus pertraukiamuosius pajėgumus;

(a) sutartinės perkrovos atveju perdavimo sistemos operatorius bent prieš dieną pasiūlo pirminėje rinkoje nepanaudotus pertraukiamuosius pajėgumus, jeigu tai netrukdo vykdyti ilgalaikio tiekimo sutarties įsipareigojimų;

Pagrindimas

Perkrovos valdymo taisyklėmis būtina atsižvelgti į tiekėjo įsipareigojimus galutiniams vartotojams ir į tiekimo patikimumą (ilgalaikio tiekimo sutartys).

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5a straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

 

Šiomis priemonėmis atsižvelgiama į konkrečios sistemos vientisumą ir tiekimo patikimumą.

Pagrindimas

Kaip jau buvo pripažinta perdavimo tinklų perkrovos valdymo principų gairėse, perkrovos valdymo taisyklėmis atsižvelgiama į tiekėjo įsipareigojimus galutiniams vartotojams ir į fizinius infrastruktūrų ypatumus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai paskelbia kiekvienoje saugykloje ar SGD įrenginyje laikomą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, kuriems netaikomos nuostatos dėl trečiosios šalies teisės jais naudotis. Informacija taip pat teikiama perdavimo sistemos operatoriui, kuris bendrą informaciją paskelbia visos sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal atitinkamus punktus, lygmeniu. Informacija atnaujinama bent kartą per dieną.

4. Visi SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai paskelbia kiekviename saugojimo įrenginyje arba saugojimo įrenginių grupėje, esančioje toje pačioje balansavimo zonoje, ar SGD įrenginyje laikomą dujų kiekį, įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų bei SGD įrenginių pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius, kuriems netaikomos nuostatos dėl trečiosios šalies teisės jais naudotis. Informacija taip pat teikiama perdavimo sistemos operatoriui, kuris bendrą informaciją paskelbia visos sistemos ar posistemės, apibrėžiamos pagal atitinkamus punktus, lygmeniu. Informacija atnaujinama bent kartą per dieną.

Pagrindimas

Tiekėjai tikisi, kad duomenys bus skelbiami tokiu būdu, kuris derėtų su komerciniais pasiūlymais. Laikymo operatoriai gali parduoti savo laikymo pajėgumus vietomis (fiziniai įrenginiai) arba laikymo vietų grupėmis. Pastaruoju atveju žodis „vietomis“ vartotojams neturi reikšmės. Tai buvo pripažinta ir Gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairėse laikymo sistemos operatoriams (angl. GGPSSO). Kiekvienos vietos laikymo apimčių nurodymas skatina trumpalaikę prekybą, suteikiant informacijos apie sistemos vidaus sureguliavimą. Tai sukelia didesnį kainų svyravimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Perdavimo sistemos operatoriai, laikymo sistemos operatoriai ir SGD sistemos operatoriai užtikrina, kad penkerius metus nacionalinė reguliavimo institucija, nacionalinė konkurencijos institucija ir Komisija galėtų naudotis visa 6 bei 6a straipsniuose ir priedo 3 dalyje nurodyta informacija.“

Perdavimo sistemos operatoriai, laikymo sistemos operatoriai ir SGD sistemos operatoriai užtikrina, kad trejus metus nacionalinė reguliavimo institucija, nacionalinė konkurencijos institucija ir Komisija galėtų naudotis visa 6 bei 6a straipsniuose ir priedo 3 dalyje nurodyta informacija.“

Pagrindimas

Manoma, kad siekiant geresnės kontrolės, treji metai yra labiau tinkamas laikotarpis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

 

6c straipsnis

 

Informacijos skelbimo apribojimai

 

Jei perdavimo tinklų, saugojimo sistemos arba SGD sistemos operatorius mano, kad laikydamasis konfidencialumo reikalavimų neturi teisės skelbti visų reikalingų duomenų, jis kreipiasi į kompetentingas institucijas prašydamas leidimo riboti atitinkamų duomenų skelbimą.

 

Agentūra patvirtina arba atmeta tokį prašymą ištirdama kiekvieną atskirą atvejį, atsižvelgiant į poreikį saugoti teisėtas prekybos paslaptis iš vienos pusės ir atsižvelgdama į tikslą sukurti konkurencijai atvirą gamtinių dujų rinką iš kitos.

 

Šiame straipsnyje minėtas leidimas neduodamas, jeigu trys ar daugiau naudotojų įsigijo tuos pačius pajėgumus pagal sutartį.

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais duomenų skelbimas gali prieštarauti nacionalinėms duomenų apsaugos taisyklėms arba tikslui suformuoti konkurencijai atvirą dujų rinką. Taigi išimtiniais atvejais tikslinga leisti išnagrinėti konkrečias aplinkybes.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

8a straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Šios taisyklės turi būti skelbiamos, jos parengiamos taip, kad būtų užtikrinama suderinta prieiga prie kitos valstybės narės vartotojų, ir tas taisykles turi reguliariai persvarstyti reguliavimo institucijos.

Šios taisyklės parengiamos taip, kad būtų skatinama ir užtikrinama prieiga prie kitos valstybės narės vartotojų. Taisyklės skelbiamos po to, kai jas persvarsto reguliavimo institucijos.

Pagrindimas

Už mažmenines rinkas ir sąlygų nustatymą, įskaitant ir paskirstymo sistemos operatoriams, ir toliau atsakingos valstybės narės. Galimybes pasiekti vartotojus tarpvalstybiniu mastu galima užtikrinti ir nesuderinus jų Europos mastu, panašiai, kaip ir paslaugų rinkoje.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

9 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(g) išsami informacija, susijusi su mažmeninės rinkos klausimais pagal 8a straipsnį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Už reikalingas taisykles, susijusias su mažmeninių vartotojų rinkomis, ir toliau turi būti atsakingos valstybės narės.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

9 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(h) išsami informacija 2c straipsnio 3 dalyje išvardytais klausimais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Įgaliojimas priimti gaires 2c straipsnio 3 dalyje nurodytais klausimais, nustatytas 2e straipsnio 3 dalyje. Kadangi kitas 9 straipsnio 1 dalyje išvardytas gaires Komisija gali tik iš dalies keisti, bet ne priimti, šią nuorodą, laikantis nuoseklumo, iš 9 straipsnio reikia išbraukti.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

2. Su 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytais klausimais susijusios gairės, skirtos perdavimo sistemos operatoriams, pateikiamos priede.

2. Su 1 dalies a, b ir c punktuose išvardytais klausimais susijusios gairės, skirtos perdavimo sistemos operatoriams, pateikiamos priede. Gairės 1 dalies a–c punktuose paminėtais klausimais dėl saugojimų įrenginių operatorių ir SGD įrenginių operatorių bei 1 dalies d–f punktuose paminėtais klausimais patvirtinamos vėliau, taikant įprastinę procedūrą ir pateikiamos šio reglamento papildomame priede.

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą siekiama užtikrinti, kad gaires nustatyta tvarka priimtų Parlamentas ir Taryba. Įgaliojimų perdavimas Komisijai turi būti apribotas teise daryti dalinius pakeitimais, kurių galbūt gali reikėti. Komisija mano, kad gairės būtinos norint pasiekti reglamento tikslų, taigi jie turi būti nustatyti reglamente. Komisija gali teikti atitinkamus papildomus pasiūlymus vykstant procedūrai.

Pakeitimai 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje pastraipoje nurodytas gaires ir priimti naujas 1 dalyje išvardytoms sritims skirtas gaires. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Komisija gali iš dalies keisti pirmoje pastraipoje nurodytas gaires. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą siekiama užtikrinti, kad gaires nustatyta tvarka priimtų Parlamentas ir Taryba. Įgaliojimų perdavimas Komisijai turi būti apribotas teise daryti dalinius pakeitimais, kurių galbūt gali reikėti. Komisija mano, kad gairės būtinos norint pasiekti reglamento tikslų, taigi jie turi būti nustatyti reglamente.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

9 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

 

Komisija, prieš iš dalies keičiant gaires, kas yra minima antroje pastraipoje arba prieš siūlydama patvirtinti pirmoje pastraipoje minimas gaires užtikrina, kad būtų atlikti poveikio vertinimai ir būtų pasitarta su visais susijusiais veikėjais, įskaitant, jei tinkama, tiekimo įmones, vartotojus, sistemos naudotojus, paskirstymo sistemos operatorius, SGD sistemos ir laikymo sistemos operatorius, taip pat atitinkamas (sektoriaus) asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų šalių grupes. Komisija Agentūros taip pat paprašo pateikti savo nuomonę.

Pagrindimas

Jeigu Komisijos vykdomieji įgaliojimai praplečiami derinant su Reglamento apimtimi, pageidautina įvesti skaidrumo ir konsultavimosi priemones, kaip tai yra Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo atveju, ypač kai klausimai susiję su techninėmis problemomis, pvz. naudojimusi infrastruktūromis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygos

Nuorodos

COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON.

11.10.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

Paskyrimo data

Christian Ehler

23.10.2007

 

 

Svarstymas komitete

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Priėmimo data

6.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

1

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (9.4.2008)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų
(COM(2007)0532 – C6–0319/2007 – 2007/0199(COD))

Nuomonės referentas: Emmanouil Angelakas

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo siūlomu Reglamentu siekiama iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų (COM(2007)532). Pasiūlymas yra Energetikos teisės aktų paketo (Elektros energijos ir dujų rinkos. Trečiasis teisės aktų paketas), kurį Komisija pateikė 2007 m. rugsėjo mėn., dalis. Nuomonės referentas apskritai pritaria Energetikos teisės aktų paketui. Teisės aktų paketas yra labai svarbus siekiant užbaigti tebevykstantį Europos energijos ir dujų sektorių liberalizavimo procesą ir užtikrinti tikrą, skaidrią ir atvirą vidaus rinką.

Nors nuomonės referentas ir pritaria Energetikos teisės aktų paketui, jis mano, kad sunku pasiekti nuosavybės atskyrimo tikslus visoje Europoje, nes Europos šalys yra labai skirtingos. Kai kuriose šalyse dar tebejuntami antrojo energetikos teisės aktų paketo įgyvendinimo padariniai, kadangi minėtieji teisės aktai dar nėra deramai įgyvendinti arba taikomi. Todėl sunku vienu metu taikyti nuosavybės kriterijus visose valstybėse narėse. Be to kai kurios valstybės narės yra sudariusios ilgalaikes sutartis (kai kurios - 50-čiai metų), o tai taip pat trukdo siekti atskyrimo tikslų. Galiausiai nuomonės referentas nėra įsitikinęs, kad įgyvendinant atskyrimą sumažės kainos ir vartotojai pajus kokį nors skirtumą savo naudai.

Remdamasis šia nuomone, nuomonės referentas siūlo priimti pakeitimus atsižvelgiant į šiuos dalykus:

· Veiksmingas regioninis bendradarbiavimas yra labai svarbus užtikrinant tikros vidaus rinkos sukūrimą. Todėl nuomonės referentas pritaria, kad turi būti sukurtas Europos perdavimo sistemos operatorių tinklas, kuriame būtų bendradarbiaujama siekiant užtikrinti Europos dujų rinkos veiksmingumą, atstovavimą ir skaidrumą. Nuomonės referentas mano, kad labai svarbu, jog valstybės narės regionų lygmeniu skatintų ir prižiūrėtų tinklų operatorius. Nuomonės referentas taip pat mano, kad elektros energijos perdavimo ir paskirstymo veiklos atskyrimas nuo elektros energijos gamybos ir jos tiekimo nėra bendradarbiavimo perdavimo tinklų srityje prielaida. Perdavimo tinklai neabejotinai gali būti veiksmingi neatlikus nuosavybės atskyrimo visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

· Be to tarp dujų ir elektros energijos rinkų esama struktūrinių skirtumų, todėl turi būti taikomos skirtingos priemonės. Nėra paprasta dujų sektoriuje taikyti tolesnes atskyrimo priemones, todėl būtini konkretūs sprendimai siekiant užtikrinti galutinį dujų sektoriaus vidaus rinkos sukūrimą.

· Galimybę kuo didesniam skaičiui žmonių naudotis įperkamomis dujomis nuomonės referentas laiko svarbiausiu klausimu. Nuomonės referentas taip pat pritaria, kad Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas, rengdamas darbus, turi atvirai ir skaidriai konsultuotis su suinteresuotomis šalimis. Nuomonės referentas siūlo taip pat konsultuotis su vartotojais ir vartotojų organizacija, nes jie yra svarbios suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.

· Nuomonės referentas yra taip pat įsitikinęs, kad tiekimo saugumas yra svarbus siekiant užkirsti kelią kainų svyravimams ir panaikinti Europos vartotojų nesaugumą kainų atžvilgiu. Tiekimo saugumą kartu su kitomis priemonėmis galima pasiekti užkirtus kelią rinkos koncentracijai ir užtikrinus tikrą ir atvirą energijos prekybos rinką.

· Tad naujiems dalyviams atvirų suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginių ir saugyklų užtikrinimą nuomonės referentas laiko dar vienu svarbiausiu klausimu. Skaidri informacija apie saugyklas ir pajėgumus yra svarbi siekiant užtikrinti energijos prekybos vidaus rinką. Tai užtikrins teisingas kainas ir tikrą atvirą rinką, kurios bus naudingos vartotojams. Informacijos paskelbimą turi prižiūrėti kompetentinga valdžios institucija;

· Galiausiai nuomonės referentas mano, kad reikia parengti viešą, atnaujintą visų Europos dujų vamzdynų planą ir kad Komisija turi jį skelbti ir atnaujinti. Visi dabartiniai ir busimieji regioniniai dujotiekiai Europoje turi būti geriau matomi siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, geresnę informaciją apie „energijos skyles“ (perdavimo tinklų ar jungčių nebuvimą) ir pasiūlyti galimus naujus tarpvalstybinius tinklus. Tai pagerintų tinklo planavimą Europoje.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(1) Nuo 1999 m. laipsniškai kuriamos gamtinių dujų (toliau – dujų) vidaus rinkos tikslas – visiems Bendrijos vartotojams – piliečiams ar verslininkams – suteikti realių pasirinkimo galimybių, naujų verslo ir daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, kad būtų galima užtikrinti didesnį veiksmingumą, konkurencingas kainas, aukštesnius paslaugų standartus ir prisidėti prie tiekimo saugumo bei tvarumo.

(1) Nuo 1999 m. laipsniškai kuriamos gamtinių dujų (toliau – dujų) vidaus rinkos tikslas – visiems Bendrijos vartotojams – piliečiams ar verslininkams – suteikti realių pasirinkimo galimybių, naujų verslo ir daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, kad būtų galima užtikrinti didesnį veiksmingumą, konkurencingas kainas, aukštesnius paslaugų standartus ir prieigos galimybes kuo didesniam skaičiui žmonių ir prisidėti prie tiekimo saugumo bei tvarumo.

Pagrindimas

Galimybė naudotis įperkamomis dujomis kuo didesniam skaičiui žmonių yra labai svarbi.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos energetikos politika“ pabrėžiama, kaip svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visoms dujų bendrovėms Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos komunikate „Europos dujų ir elektros energijos sektorių tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį (Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir priemonės nesudaro sistemos, leisiančios sukurti tinkamai veikiančią vidaus rinką.

(4) Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos energetikos politika“ pabrėžiama, kaip svarbu baigti kurti gamtinių dujų vidaus rinką ir sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visoms dujų bendrovėms Bendrijoje. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Dujų ir elektros vidaus rinkos perspektyvos“ ir Komisijos komunikate „Europos dujų ir elektros energijos sektorių tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį (Galutinė ataskaita)“ nurodyta, kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir priemonės nesudaro sistemos, leisiančios sukurti tinkamai veikiančią, veiksmingą ir reguliuojamą vidaus rinką.

Pagrindimas

Jei norima, kad dujų vidaus rinka tinkamai veiktų, laisva konkurencija nėra vienintelis veiksnys. Svarbiausia, kad ši rinka būtų reguliuojama.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas laipsniškas techninių ir komercinių kodeksų suderinamumas suteikiant ir valdant veiksmingą prieigą prie tarpvalstybinių perdavimo tinklų, taip pat būtų užtikrintas suderintas bei pakankamai perspektyvinis perdavimo sistemos planavimas ir tinkamas techninis jos tobulinimas Bendrijoje, tuo pat metu tinkamai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, ir būtų skatinamas energijos vartojimo efektyvumas ir moksliniai tyrimai bei inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti technologijas, kurias naudojant išmetama mažai anglies dioksido. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų eksploatuoti savo tinklus vadovaudamiesi tais suderintais techniniais ir veikimo rinkoje kodeksais.

(6) Pirmiausia reikia skatinti glaudesnį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas laipsniškas techninių ir komercinių kodeksų suderinamumas suteikiant ir valdant veiksmingą ir skaidrią prieigą prie tarpvalstybinių perdavimo tinklų, taip pat būtų užtikrintas suderintas bei pakankamai perspektyvinis perdavimo sistemos planavimas ir tinkamas techninis jos tobulinimas Bendrijoje, tuo pat metu tinkamai atsižvelgiant į aplinkos apsaugą, ir būtų skatinamas energijos vartojimo efektyvumas ir moksliniai tyrimai bei inovacijos, ypač siekiant plačiau naudoti atsinaujinančios energijos šaltinius ir diegti technologijas, kurias naudojant išmetama mažai anglies dioksido. Perdavimo sistemos operatoriai turėtų eksploatuoti savo tinklus vadovaudamiesi tais suderintais techniniais ir veikimo rinkoje kodeksais.

Pagrindimas

Skaidri prieiga prie tarpvalstybinių perdavimo tinklų yra ypač svarbi plėtojant veiksmingą ir atvirą rinką. Neužtikrinus skaidrios prieigos gali atsirasti kliūčių ir būti daromas poveikis konkurencijos lygiui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(7) Kad būtų galima užtikrinti optimalų dujų perdavimo tinklo valdymą Bendrijoje, reikėtų sukurti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą. Vykdydamas savo užduotis tinklas turėtų laikytis Bendrijos konkurencijos taisyklių, kurios ir toliau taikomos Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo sprendimams. Tinklo užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o veiklos metodais turėtų būti užtikrinamas veiksmingumas, atstovavimas ir skaidrumas. Atsižvelgiant į tai, kad didesnę pažangą galima užtikrinti veikiant regiono lygiu, perdavimo sistemos operatoriai visoje bendradarbiavimo sistemoje turėtų sukurti regionines struktūras, tačiau tuo pačiu jie turėtų užtikrinti, kad regiono mastu pasiekti rezultatai būtų suderinami su kodeksais ir investavimo planais Bendrijos lygiu. Bendradarbiavimo tokiose regioninėse struktūrose prielaida – veiksmingas tinklo eksploatavimo veiklos atskyrimas nuo gavybos ir tiekimo veiklos; neatskyrus šių veiklos rūšių dėl perdavimo sistemos operatorių regioninio bendradarbiavimo gali atsirasti antikonkurencinio elgesio rizika.

(7) Kad būtų galima užtikrinti optimalų dujų perdavimo tinklo valdymą Bendrijoje, reikėtų sukurti Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklą. Vykdydamas savo užduotis tinklas turėtų laikytis Bendrijos konkurencijos taisyklių, kurios ir toliau taikomos Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo sprendimams. Tinklo užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o veiklos metodais turėtų būti užtikrinamas veiksmingumas, atstovavimas ir skaidrumas. Atsižvelgiant į tai, kad didesnę pažangą galima užtikrinti veikiant regiono lygiu, perdavimo sistemos operatoriai visoje bendradarbiavimo sistemoje turėtų sukurti regionines struktūras, tačiau tuo pačiu jie turėtų užtikrinti, kad regiono mastu pasiekti rezultatai būtų suderinami su kodeksais ir investavimo planais Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų skatinti bendradarbiavimą regionų lygmeniu ir prižiūrėti tinklo veiksmingumą šiuo lygmeniu.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrą tarpvalstybinę vidaus rinką ir bendradarbiavimą labai svarbu, kad valstybės narės skatintų bendradarbiavimą regionų lygmeniu ir įsipareigotų prižiūrėti tinklo veiksmingumą. Be to veiksmingas nuosavybės atskyrimas nėra būtina sąlyga siekiant užtikrinti regioninį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas gali vykti ir būti veiksmingas neatliekant nuosavybės atskyrimo.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

 

(8a) Kalbant apie konsultavimosi procesą, profesionalūs galutiniai vartotojai, vartotojai ir vartotojų organizacijos turėtų ryžtingiau ir aktyviau dalyvauti įgyvendinant Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo uždavinius, visų pirma tuomet, kai rengiamos techninės taisyklės ir rinkos veikimo kodeksai bei metų darbo programos.

Pagrindimas

Vartotojai ir vartotojų organizacijos taip pat turėtų dalyvauti konsultacijose, nes jie yra svarbios suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Siekdama užtikrinti didesnį viso dujų vamzdyno padėties Europoje skaidrumą Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas, bendradarbiaudamas su Komisija, turėtų parengti, paskelbti ir atnaujinti dujų tinklo Europoje planą. Visi vamzdynai ir galimos regioninės jungtys turėtų būti įtrauktos į šį planą. Rengiant planą reikėtų konsultuotis su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, ypač siekiant patikrinti, ar jis atitinka 10 metų investavimo planus. Planas turėtų būti pateiktas Komisijai peržiūrėti.

Pagrindimas

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas turėtų parengti, paskelbti ir atnaujinti dujų tinklo, įskaitant galimas regionines jungtis, Europoje planą siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą, geresnę informaciją apie „energijos skyles“ (perdavimo tinklų ar jungčių nebuvimą) ir pasiūlyti galimus naujus tarpvalstybinius tinklus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(11) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią pastaraisiais metais vykdė nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija, galima daryti išvadą, kad dabartinių skaidrumo reikalavimų ir prieigos prie infrastruktūros taisyklių kol kas nepakanka.

(11) Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią pastaraisiais metais vykdė nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija, galima daryti išvadą, kad dabartinių skaidrumo reikalavimų ir prieigos prie infrastruktūros taisyklių kol kas nepakanka siekiant užtikrinti tikrą, atvirą ir veiksmingą vidaus rinką.

Pagrindimas

Formuluotės patikslinimas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos dalyviai turi būti tikri, kad už piktnaudžiavimą padėtimi gali būti taikomos sankcijos. Kompetentingos institucijos turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai ištirti įtariamus piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl kompetentingos institucijos turi turėti galimybę naudotis duomenimis, susijusiais su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. Dujų rinkoje apie visus šiuos sprendimus sistemos operatoriams pranešama pajėgumų rezervavimo, paskyrimų ir realių dujų srautų duomenų forma. Sistemos operatoriai turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį galėtų gauti šią informaciją.

(13) Kad padidėtų pasitikėjimas rinka, jos dalyviai turi būti tikri, kad už piktnaudžiavimą padėtimi gali būti taikomos reikiamos sankcijos. Kompetentingos institucijos turėtų sudaryti sąlygas veiksmingai ištirti įtariamus piktnaudžiavimo rinka atvejus. Todėl kompetentingos institucijos turi turėti galimybę naudotis duomenimis, susijusiais su tiekimo įmonių veiklos sprendimais. Dujų rinkoje apie visus šiuos sprendimus sistemos operatoriams pranešama pajėgumų rezervavimo, paskyrimų ir realių dujų srautų duomenų forma. Sistemos operatoriai turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį galėtų gauti šią informaciją ir laisvai ja naudotis. Kompetentingos valdžios institucijos turėtų nuolat prižiūrėti, kaip sistemos operatoriai laikosi taisyklių.

Pagrindimas

Siekdamos užtikrinti nediskriminacinės, skaidrios ir veiksmingos rinkos veikimą, kompetentingoms institucijoms turėtų būti užtikrinta galimybė laisvai naudotis svarbia elektros energijos tiekimo įmonių informacija, jos taip pat turėtų prižiūrėti, kaip elektros energijos tiekimo įmonės laikosi taisyklių.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų užkertamas kelias patekti į naujas mažmenines rinkas. Todėl apie tiekimo grandinę reglamentuojančias taisykles ir jos dalyvių įpareigojimus reikia pranešti visiems rinkos dalyviams; tos taisyklės ir įpareigojimai turi būti suderinti, kad padidėtų Bendrijos rinkos integracija.

(14) Konkurencija dėl buitinių vartotojų turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų užkertamas kelias patekti į naujas mažmenines rinkas. Todėl apie tiekimo grandinę reglamentuojančias taisykles ir jos dalyvių įpareigojimus reikia pranešti visiems rinkos dalyviams; tos taisyklės ir įpareigojimai turi būti suderinti, kad padidėtų Bendrijos rinkos integracija. Kompetentingos valdžios institucijos turėtų nuolat prižiūrėti, kaip rinkos dalyviai laikosi taisyklių.

Pagrindimas

Šiuo sakiniu siekiama paaiškinti kompetentingos institucijos atsakomybę ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiais yra nepakankamos, todėl taisykles reikia tobulinti. Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės (ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo sistemos operatoriams skirtos gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl kurių Madrido forume susitarė visos suinteresuotosios šalys, taikomos netinkamai, todėl jos turi būti privalomos.

(15) Galimybės naudotis dujų saugyklomis ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) įrenginiais yra nepakankamos, todėl taisykles reikia iš esmės tobulinti. Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės (ERGEG) atliekamos stebėsenos rezultatai rodo, kad savanoriškai taikomos laikymo sistemos operatoriams skirtos gerosios patirties, kaip suteikti trečiosioms šalims teisę naudotis saugyklomis, gairės, dėl kurių Madrido forume susitarė visos suinteresuotosios šalys, taikomos netinkamai, todėl jos turi būti privalomos.

Pagrindimas

Siekiant tikros vidaus rinkos būtina iš esmės pagerinti prieigos prie dujų saugyklų ir SGD įrenginių taisykles.

Pakeitimas11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2f straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

1. Vykdydamas savo užduotis Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas rengia plataus masto, išankstines, atviras ir skaidrias konsultacijas su visais susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai rengia technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo įmonės, vartotojai, sistemos naudotojai, paskirstymo sistemos operatoriai, SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, taip pat atitinkamos (sektoriaus) asociacijos, techninės įstaigos ir suinteresuotųjų šalių grupės.

1. Vykdydamas savo užduotis Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas rengia plataus masto, išankstines, atviras ir skaidrias konsultacijas su visais susijusiais rinkos dalyviais, pirmiausia tuomet, kai rengia technines taisykles ir veikimo rinkoje kodeksus ir metinę veiklos programą, nurodytus 2c straipsnio 1 ir 3 dalyse. Konsultacijose dalyvauja tiekimo įmonės, pirkėjai, vartotojai, vartotojų organizacijos, sistemos naudotojai, paskirstymo sistemos operatoriai, SGD sistemos ir laikymo sistemos operatoriai, taip pat atitinkamos (sektoriaus) asociacijos, techninės įstaigos ir suinteresuotųjų šalių grupės.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti veiksmingą ir įvairiapusį konsultavimosi procesą. Taigi vartotojai ir vartotojų organizacijos taip pat turėtų dalyvauti konsultacijose, nes jie yra svarbios suinteresuotosios šalys ir galutiniai buitiniai vartotojai.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2g straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo veikla susijusias išlaidas padengia perdavimo sistemos operatoriai; į jas atsižvelgiama skaičiuojant tarifus.

Su 2a–2h straipsniuose minėta Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo veikla susijusias išlaidas padengia perdavimo sistemos operatoriai; į jas neatsižvelgiama skaičiuojant galutiniams vartotojams taikomus tarifus.

Pagrindimas

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo sukūrimas neturėtų būti kainų galutiniams vartotojams augimo priežastimi.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

2h straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina taikyti operatyvines priemones optimaliam tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo galimybes pasitelkus netiesioginius aukcionus ir balansavimo mechanizmų integravimą.

2. Perdavimo sistemos operatoriai skatina taikyti operatyvines priemones optimaliam tinklo valdymui užtikrinti, taip pat skatina plėtoti energijos biržas, tarpvalstybinių pajėgumų paskirstymo galimybes pasitelkus netiesioginius aukcionus ir balansavimo mechanizmų integravimą. Valstybės narės skatina ir prižiūri šį tinklą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikros tarpvalstybinės rinkos veikimą ir bendradarbiavimą labai svarbu, kad valstybės narės skatintų su elektros tinklu susijusią veiklą ir įsipareigotų prižiūrėti šio tinklo veiksmingumą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

3 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Tarifai tinklo naudotojams nustatomi atskirai ir nepriklausomai už kiekvieną dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba išleidimo iš perdavimo sistemos punktą. Tinklo mokesčiai skaičiuojami neatsižvelgiant į sutartyse numatytus maršrutus.

Tarifai tinklo naudotojams nustatomi atskirai ir nepriklausomai už kiekvieną dujų įleidimo į perdavimo sistemą arba išleidimo iš perdavimo sistemos punktą. Tinklo mokesčiai skaičiuojami neatsižvelgiant į sutartyse numatytus maršrutus. Prieiga prie tinklo yra atvira naujiems dalyviams jų nediskriminuojant.

Pagrindimas

Svarbu siekiama užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą konkurenciją nediskriminuojant ir visiems suteikiant lygias galimybes.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

4a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

b) siūlo paslaugas, kurios yra suderinamos su jungtinėmis dujų transportavimo sistemomis, ir palengvina prieigą bendradarbiaudami su perdavimo sistemos operatoriais;

b) siūlo paslaugas, kurios yra suderinamos su jungtinėmis dujų transportavimo sistemomis, ir palengvina laisvą prieigą bendradarbiaudami su perdavimo sistemos operatoriais;

Pagrindimas

Laisva prieiga yra labai svarbi.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

4a straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus saugyklų ir SGD įrenginių naudotojų komercinius poreikius, viešai paskelbia svarbią informaciją, pirmiausia informaciją apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi jomis;

c) per laikotarpį, atitinkantį pagrįstus saugyklų ir SGD įrenginių naudotojų komercinius poreikius, viešai paskelbia svarbią informaciją, pirmiausia informaciją apie prieinamas paslaugas ir naudojimąsi jomis. Būtinos informacijos paskelbimą prižiūri kompetentinga valdžios institucija;

Pagrindimas

Siekiant, kad taisyklės būtų veiksmingos ir jų būtų laikomasi, būtina, jog kompetentinga valdžios institucija prižiūrėtų reikalingos informacijos paskelbimą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

5a straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

a) sistemos operatorius nepanaudotus SGD įrenginio ir saugyklos pajėgumus siūlo pirminėje rinkoje; saugyklos atveju pajėgumai siūlomi bent prieš dieną ir yra pertraukiamieji;

a) sistemos operatorius nepanaudotus SGD įrenginio ir saugyklos pajėgumus nedelsdamas siūlo pirminėje rinkoje; saugyklos atveju pajėgumai siūlomi bent prieš dieną ir yra pertraukiamieji;

Pagrindimas

Siekiama užkirsti kelią dujų kaupimui.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais srautų duomenimis, perdavimo sistemos operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus turima informacija.

7. Remdamiesi paskyrimais, dujų srautų į sistemą ir iš jos prognozėmis bei faktiniais srautų duomenimis, perdavimo sistemos operatoriai viešai paskelbia ex-ante ir ex-post informaciją apie pasiūlą ir paklausą. Skelbiama informacija yra tokia pat išsami, kaip ir perdavimo sistemos operatoriaus turima informacija. Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad būtina informacija būtų skelbiama.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dujų rinkos skaidrumą ir atvirumą, būtina, kad kompetentinga valdžios institucija užtikrintų, jog reikalinga informacija būtų skelbiama.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

6a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD sistemos ir laikymo sistemos operatorius reguliariai ir nuolat patogiu ir standartizuotu būdu skelbia kiekybinę informaciją apie sutartyse numatytus ir turimus saugyklų ir SGD įrenginių pajėgumus.

2. Kiekvienas paslaugas teikiantis SGD sistemos ir laikymo sistemos operatorius reguliariai ir nuolat patogiu ir standartizuotu būdu skelbia kiekybinę informaciją apie sutartyse numatytus ir turimus saugyklų ir SGD įrenginių pajėgumus. Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad būtina informacija būtų skelbiama.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti dujų rinkos skaidrumą ir atvirumą, būtina, kad kompetentinga valdžios institucija užtikrintų, jog reikalinga informacija būtų skelbiama.

Pakeitimas20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 13 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1775/2005

8a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimai

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų formavimąsi regiono ir Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių, paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų apibrėžti atsižvelgiant į sutartines priemones, įsipareigojimus vartotojams, keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo taisykles, duomenų nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti skaitiklių duomenis.

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančių, veiksmingų ir skaidrių tarpvalstybinių mažmeninių rinkų formavimąsi regiono ir Bendrijos mastu, valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių, paskirstymo sistemos operatorių, tiekimo įmonių, vartotojų ir, prireikus, kitų rinkos dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų apibrėžti atsižvelgiant į sutartines priemones, įsipareigojimus vartotojams, keitimosi duomenimis ir atsiskaitymo taisykles, duomenų nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti skaitiklių duomenis.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad tarpvalstybinės mažmeninės rinkos veiktų taip pat veiksmingai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prieigos prie gamtinių dujų perdavimo tinklų sąlygos

Nuorodos

COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Emmanouil Angelakas

21.11.2007

 

 

Svarstymas komitete

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

 

Priėmimo data

8.4.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prieigos prie gamtinių dujų perdavimo tinklų sąlygos

Nuorodos

COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

19.9.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.10.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

9.10.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Atanas Paparizov

9.10.2007

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

29.1.2008

 

31.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Priėmimo data

28.5.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Emmanouil Angelakas, Mihaela Popa