BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indiens regering

12.6.2008 - (16681/2007 – C6‑0073/2008 – 2007/0207(CNS)) - *

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Christian Ehler

Procedure : 2007/0207(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0254/2008
Indgivne tekster :
A6-0254/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indiens regering

(16681/2007 – C6‑0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0576),

–   der henviser til udkastet til Rådets afgørelse (16681/2007),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 170, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0073/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6‑0254/2008),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Indiens regering.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

Rådets tekst

Ændringsforslag

 

(3a) Aftalen er et centralt element for at søge at opnå målene for det strategiske partnerskab mellem EU og Indien fra 2004 og for at opnå bredere politiske mål.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 b (ny)

Rådets tekst

Ændringsforslag

 

(3b) Ansvaret for effektivt at koordinere og lette samarbejdsaktiviteterne i henhold til aftalen ligger hos styrelsesudvalget for VT-samarbejde mellem Fællesskabet og Indien, og det er hensigtsmæssigt, at udvalget mødes årligt for at vurdere arbejdsprogrammet, og at dets forretningsorden bygger på principperne for gennemsigtighed og ansvarlighed.

Begrundelse

I konsekvensanalysen af aftalen anføres, at styrelsesudvalget ikke har holdt nok møder, og at mere regelmæssige møder kunne forbedre koordineringen.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 c (ny)

Rådets tekst

Ændringsforslag

 

(3c) Det bør prioriteres højt at opnå sammenlignelige informationer og et forbedret datagrundlag på basis af den fælles forskningsaktivitet, der gennemføres under aftalen.

Begrundelse

Det er en afgørende forudsætning for at kunne vurdere resultaterne af samarbejdet, at der er sammenlignelige data til rådighed.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 d (ny)

Rådets tekst

Ændringsforslag

 

(3d) Ved gennemførelsen af aftalen bør begge parter søge at øge Fællesskabets og Indiens deltagelse i hinandens forskningsprogrammer og øge antallet af forskerudvekslinger mellem Fællesskabet og Indien samt at fremme forskernes mobilitet generelt.

Begrundelse

Konsekvensanalysen af det videnskabelige samarbejde mellem EU og Indien viste, at især EU's deltagelse i indiske forskningsprogrammer er lav. Derfor må begge parter i fællesskab søge at mindske denne ubalance. Fælles indkaldelser af forslag kunne være en måde at gribe dette an på. Et andet problem, som kom for dagens lys, er det lave antal udvekslinger af videnskabsfolk. Der er et stort potentiale for at øge dette ved hjælp af programmer såsom Marie Curie-aktiviteter. Den anden del er inspireret af anbefalingerne i den konsekvensanalyse, der er foretaget af en uafhængig ekspert. Den har følgende ordlyd: Der bør oprettes en mobilitetsordning for forskere, f.eks. et "India window" skabt efter Erasmus Mundus-modellen.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 e (ny)

Rådets tekst

Ændringsforslag

 

(3e) Ved gennemførelsen af aftalen bør energi- og miljøpolitikken samt den nødvendige udvikling af innovativ energiteknologi også prioriteres højt. Det er i høj grad i begge parters interesse, at der gennemføres fælles anstrengelser og initiativer, eksempelvis omkring udvikling af økonomiske teknologier til kulstofopsamling og –lagring og vedvarende teknologier.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 f (ny)

Rådets tekst

Ændringsforslag

 

(3f) I forbindelse med gennemførelsen af aftalen bør der også tages særligt hensyn til gensidighedsprincippet.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 g (ny)

Rådets tekst

Ændringsforslag

 

(3g) Desuden er det ønskeligt, at der gennemføres en midtvejsevaluering af aftalens gennemførelse.

BEGRUNDELSE

Indledning

Retsgrundlaget for dette forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen fra 2002 mellem Fællesskabet og Indien om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem de to parter er dobbelt. For det første, den artikel i EF-traktaten, der udgør grundlaget for det internationale samarbejde, er artikel 170. For det andet, samarbejde mellem Fællesskabet og tredjelande eller internationale organisationer er underlagt bestemmelserne i artikel 300, både for så vidt angår indledning af forhandlinger og vedtagelse af den endelige ordlyd.

Kommissionen valgte i dette tilfælde – som det også var tilfældet i forbindelse med 2002-aftalen – at foreslå anvendelse af proceduren med høring af Europa-Parlamentet i henhold til artikel 300, stk. 3, første afsnit.

Da aftalens tekst, der er vedlagt som bilag til ændringsforslaget, indholdsmæssigt er identisk med 2002-aftalen, og begge parter har givet udtryk for, at de var interesserede i at forlænge aftalen i dens nuværende form, har Kommissionen imidlertid foreslået at anvende en ettrinsprocedure. Denne procedure forstås som én procedure og én retsakt om undertegnelse og indgåelse.

Den forlængede aftales konkrete indhold

Den logik, der ligger til grund for det nævnte forslag, er følgende. Ved at udvide og lette samarbejdet om videnskabelig og teknologisk forskning på områder af fælles interesse for Fællesskabet og Indien hævdes det i Kommissionens forslag, at dette vil styrke samarbejdsaktiviteterne og fremme anvendelsen af samarbejdets resultater hos begge aftalens parter. Dette vil i så fald medføre en situation, der er til alles fordel. Under disse omstændigheder, hævdes det, vil situationen være til alles fordel af en anden grund. Det endelige resultat er en kombination af økonomisk og social dynamik, hvilket medfører et gensidigt positivt udbytte.

Den samme logik lå til grund for 2002-aftalen. Endvidere var konsekvensanalysen af aftalen, som blev udført af en uafhængig ekspert i oktober 2006, positiv. Dens konklusion var at anbefale en forlængelse af 2002-aftalen i yderligere fem år.

Forlængelsen baseres på følgende fire principper: afbalancerede gensidige fordele, gensidig adgang til alle forskningsaktiviteter, informationsudveksling og beskyttelse af intellektuel ejendomsret.

Effektiviteten af denne fælles samarbejdsaktivitet inden for forskning og teknologisk udvikling er imidlertid afhængig af den institutionelle struktur. Ifølge Kommissionens forslag skulle et styrelsesudvalg for VT-samarbejde, bestående af lige mange tjenestemænd fra hver part i henhold til 2002-aftalen, være ansvarligt for styringen af den forlængede aftale.

Men erfaringerne med styrelsesudvalg af denne art har vist, at to af principperne for god ledelse, nemlig gennemsigtighed og ansvarlighed, ikke overholdes til fulde. Ordføreren foreslår derfor en ændring af betragtningerne i dette forslag, med det formål at præcisere dette punkt, og anmoder om, at det bliver taget i betragtning, når styrelsesudvalgets egen forretningsorden bliver udformet.

To andre ændringsforslag – det ene om sammenlignelig statistik, det andet om forskeres mobilitet – er inspireret af anbefalingerne i den konsekvensanalyse, der er foretaget af en uafhængig ekspert.

Finansieringen af dette fælles projekt fordeles ligeligt mellem Fællesskabet og Indien. Ifølge finansieringsoversigten til forslaget vil Fællesskabsbudgettet i perioden 2007-2011 afholde anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen (udgifter til drift og administration) på 842 500 EUR.

Formidling og udnyttelse af oplysninger er et vigtigt element i denne aftale. Et bilag om intellektuel ejendomsret er vedlagt og udgør en integrerende del af aftalen. Dette bilag indeholder alle standardbestemmelser om ejendomsret og tildeling og udøvelse af rettigheder samt specifikke bestemmelser om ophavsretligt beskyttede værker og videnskabelig litteratur såvel som kriterier for "ikke-frigivet viden".

På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren godkendelse af forslaget med de anførte ændringer.

PROCEDURE

Titel

Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og Indien

Referencer

16681/2007 – C6-0073/2008 – KOM(2007)05762007/0207(CNS)

Dato for høring af EP

14.11.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

21.2.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

21.2.2008

BUDG

21.2.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

27.11.2007

BUDG

14.11.2007

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Christian Ehler

27.2.2008

 

 

Behandling i udvalg

8.4.2008

21.4.2008

27.5.2008

 

Dato for vedtagelse

5.6.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Christian Ehler, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Mieczysław Edmund Janowski, Eija-Riitta Korhola, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Giovanna Corda, Catherine Neris, Antolín Sánchez Presedo

Dato for indgivelse

13.6.2008