ZPRÁVA o bílé knize týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou

  18. 6. 2008 - (2007/2285(INI))

  Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  Zpravodaj: Alessandro Foglietta

  Postup : 2007/2285(INI)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0256/2008

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o bílé knize týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou

  (2007/2285(INI))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (KOM(2007)0279),

  –   s ohledem na své usnesení ze dne 1. února 2007 o prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity[1],

  –   s ohledem na druhý akční plán Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu v oblasti potravin a výživy na období 2007–2012, přijatý Regionálním výborem WHO pro Evropu ve dnech 17. až 20. září 2007 v Bělehradě, a na Evropskou chartu boje proti obezitě, přijatou regionální kanceláří WHO v roce 2006,

  –   s ohledem na cíle stanovené v Evropské chartě boje proti obezitě Evropskou ministerskou konferencí WHO, která se konala v Istanbulu ve dnech 15. až 17. listopadu 2006,

  –   s ohledem na to, že dne 22. května 2004 byla na 57. světovém zdravotnickém shromáždění přijata světová strategie týkající se stravy, fyzické aktivity a zdraví,

  –   s ohledem na závěry Rady pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 2. a 3. června 2005 týkající se obezity, výživy a fyzické aktivity,

  –   s ohledem na závěry Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 5. a 6. prosince 2007, nazvané Zavádění strategie EU týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou,

  –   s ohledem na závěry zasedání regionální kanceláře WHO, které se konalo v Kodani v roce 2006 na téma Fyzická aktivita a zdraví v Evropě: důkaz pro činnost,

  –   s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (KOM(2007)0391),

  –   s ohledem na zelenou knihu Komise nazvanou Na cestě k nové kultuře městské mobility (KOM(2007)0551),

  –   s ohledem článek 45 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2008),

  A. vzhledem k tomu, že nadváha, obezita a nemoci související se stravou nabývají rozměrů epidemie a rozhodující měrou přispívají k hlavním příčinám úmrtnosti a nemocnosti v Evropě,

  B.  vzhledem k tomu, že je vědecky prokázáno, že u mužů a žen je procento výskytu a stupeň závažnosti patologií spojených se špatnou výživou odlišné,

  C. vzhledem k tomu, že podle WHO trpí nadváhou nebo obezitou více než 50 % dospělého evropského obyvatelstva,

  D. vzhledem k tomu, že obezitou trpí více než 5 milionů dětí a nadváhou téměř 22 milionů dětí, přičemž uvedená čísla rychle narůstají, takže do roku 2010 bude podle předpovědí nadváhou nebo obezitou trpět dalších 1,3 milionu dětí ročně,

  E.  vzhledem k tomu, že 7 % rozpočtu členských států EU určeného na zdravotnictví je využito na léčbu onemocnění, které mohou vznikat v důsledku obezity,

  F.  vzhledem k tomu, že nemoci spojené s obezitou a nadváhou podle odhadů spotřebují v celé Evropě 6 % vládních výdajů na zdravotní péči; vzhledem k tomu, že nepřímé náklady těchto podmínek jsou například vzhledem ke snížené produktivitě a nemocenské dovolené podstatně vyšší,

  G. vzhledem k tomu, že abdominální obezita je vědecky uznávána jako jedna z hlavních příčin několika nemocí souvisejících s hmotností, jako jsou kardiovaskulární choroby a diabetes 2. typu,

  H.  vzhledem k tomu, že stravovací návyky vytvořené v dětství často přetrvávají do dospělosti a že výzkumy ukázaly, že děti trpící obezitou mají větší sklony k obezitě v dospělosti,

  I.   vzhledem k tomu, že evropští občané žijí v prostředí přispívajícím k obezitě, kde riziko obezity zvyšuje sedavý způsob života,

  J.   vzhledem k tomu, že špatná strava je hlavním rizikovým faktorem pro jiné nemoci související se stravou, které jsou hlavní příčinou úmrtí v EU, včetně koronárního srdečního onemocnění, rakoviny, diabetu a mozkové příhody,

  K. vzhledem k tomu, že zpráva WHO z roku 2005 o zdraví v Evropě analyticky ukazuje, že mnoho úmrtí a nemocí je způsobeno sedmi hlavními rizikovými faktory, z nichž šest (hypertenze, cholesterol, body mass index, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny, nedostatečná fyzická aktivita a nepřiměřeně vysoká konzumace alkoholu) souvisí se stravou a tělesnou aktivitou, a vzhledem k tomu, že je k těmto zdravotním faktorům nutno přistupovat souběžně ve snaze zabránit významnému počtu úmrtí a nemocí,

  L.  vzhledem k tomu, že za primární prevenci nadváhy považuje fyzickou aktivitu ve spojení s vyváženou stravou, a se znepokojením konstatuje, že každý třetí Evropan ve svém volném čase nikdy necvičí, zatímco průměrný Evropan stráví více než pět hodin denně sezením, a že strava mnoha Evropanů není vyvážená,

  M. vzhledem k tomu, že abdominální obezita je v současnosti odborníky široce uznávána za nejběžnější příčinu kardiometabolických abnormalit, jež zvyšují riziko kardiovaskulárních chorob a diabetu 2. typu,

  N. vzhledem k tomu, že počet hodin tělesné výchovy v posledním desetiletí klesl jak na základních, tak na středních školách, a že v oblasti sportovních zařízení a stavu vybavení existují mezi členskými státy velké rozdíly,

  O. vzhledem k tomu, že v Evropské chartě boje proti obezitě stanovila WHO úkol dosáhnout viditelného pokroku v boji proti dětské obezitě v příštích 4–5 letech a zvrátit současný trend nejpozději do roku 2015,

  P.  vzhledem k tomu, že zdravá strava musí mít určité kvantitativní a kvalitativní vlastnosti, musí být zaměřena na individuální potřeby a musí vždy dodržovat stravovací zásady,

  Q. vzhledem k tomu, že strava musí obsahovat tyto kategorie kritérií, kterým lze přiznat „hodnotu pro zdraví“: (1) výživová a energetická hodnota (nutriční hodnota), (2) zdravotní a toxikologická kritéria (bezpečnost potravin), (3) přírodní vlastnosti potravin („estetické/chuťové“ a „zažívací“ kvality) a (4) ekologická povaha produkce potravin (udržitelné zemědělství),

  R.  vzhledem k tomu, že proti nadváze a obezitě by se mělo bojovat holistickým způsobem uplatňovaným ve všech oblastech vládních politik a na různých úrovních, zvláště na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, a to za přísného zachování subsidiarity,

  S.  vzhledem k tomu, že by neměl být přehlížen význam alkoholu, vzhledem k jeho vysoké energetické hodnotě, a kouření, které narušují chuť k jídlu a pití a je s nimi spojeno mnoho známých rizik pro zdraví,

  T.  vzhledem k tomu, že sociální rozměr problému a zejména skutečnost, že nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity je registrovaná u osob z nižších sociálně-ekonomických skupin; konstatuje se znepokojením, že by obezita mohla prohloubit zdravotní a sociálně-ekonomické nerovnosti, zejména u nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, jako jsou například zdravotně postižení,

  U. vzhledem k tomu, že sociálně-ekonomické nerovnosti nabývají s růstem cen surovin (jako například obilovin, másla, mléka atd.) jiný rozměr, který nemá obdoby ani pokud jde o množství dotčených produktů, ani pokud jde o rozsah tohoto nárůstu,

  V. vzhledem k tomu, že zvýšení cen surovin ve spojení s neprůhledností pravidel, kterými se řídí sektor velkoobchodní distribuce v některých členských státech, způsobilo strmý růst cen základních potravin, jako jsou např. ovoce a zelenina a neslazené mléčné výrobky, a že toto zvýšení cen zatěžuje rozpočet většiny domácností v EU, a vzhledem k tomu, že se EU musí s touto výzvou vyrovnat,

  W. vzhledem k tomu, že zdravotně postižení tvoří 15 % aktivního obyvatelstva EU; vzhledem k tomu, že kromě toho studie ukazují, že zdravotně postižení jsou více ohroženi obezitou, mimo jiné vzhledem k patofyziologickým změnám v metabolismu energie a složení těla a vzhledem ke svalové atrofii a fyzické ochablosti,

  X. vzhledem k tomu, že by se mělo dostat podpory veškerým iniciativám zúčastněných stran z různých odvětví, které jsou zaměřeny na zlepšení dialogu, výměnu osvědčených postupů a samoregulaci, například prostřednictvím akční platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví či prostřednictvím pracovní skupiny pro sport a zdraví nebo sítě EU pro zdraví upevňující tělesnou aktivitu (HEPA),

  Y. vzhledem k tomu, že by měly být jako součást kulturního dědictví podporovány různé tradiční kuchyně, avšak že by mělo být zároveň zajištěno, aby spotřebitelé znali jejich skutečný vliv na zdraví, aby se mohli informovaně rozhodovat,

  Z.  vzhledem k tomu, že by spotřebitelé v Evropě měli mít přístup k nezbytným informacím, které jim umožní zvolit nejlepší zdroje výživy pro optimální stravu s ohledem na jejich konkrétní životní styl a zdravotní stav,

  AA.     vzhledem k tomu, že nové iniciativy průmyslu na samoregulaci reklamy se budou zabývat vyvážeností a povahou reklamy na potraviny a nápoje; vzhledem k tomu, že je potřeba, aby se samoregulační opatření vztahovala na veškeré formy uvádění výrobků na trh prostřednictvím internetu a jiných nových médií; vzhledem k tomu, že reklama na potraviny tvoří přibližně polovinu celkového reklamního vysílacího času v době, kdy televizi sledují děti, přičemž existují jasné důkazy o tom, že televizní reklama ovlivňuje krátkodobé stravovací návyky dětí ve věku od 2 do 11 let; vzhledem k tomu, že Parlament konstatuje se znepokojením, že existují nové formy uvádění výrobků na trh využívající nejrůznější technologické prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, které zahrnují komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů, výměnu rychlých zpráv (instant messaging), videohry a interaktivní hry na internetu; vzhledem k tomu, že se již mnoho výrobců potravin, reklamních a marketingových firem a sdružení na ochranu zdraví a spotřebitele velmi výrazně zapojilo do akční platformy EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví a že již mohou odkázat na úspěšné studie a projekty,

  AB.     vzhledem k tomu, že podvýživa, která postihuje zejména starší osoby, stojí evropské systémy zdravotnické péče podobné částky jako obezita a nadváha,

  1.  vítá bílou knihu o výživě jako významný krok na cestě k ucelené strategii, jež má zamezit růstu obezity a nadváhy a řešit problém chronických chorob v Evropě, které souvisí se stravou, jako jsou například kardiovaskulární choroby, včetně srdečních chorob a mozkových příhod, rakoviny a diabetu;

  2.  znovu vyzývá členské státy, aby uznaly obezitu za chronickou chorobu; domnívá se, že by mělo být vynaloženo úsilí s cílem zabránit stigmatizaci jednotlivců nebo skupin lidí, které jsou náchylné ke zdravotním problémům spojeným s výživou, nadváhou a obezitou, a to z důvodu kulturních faktorů, nemocí, jako je například diabetes, nebo poruch příjmu potravy, jako jsou anorexie nebo bulimie; doporučuje členským státům, aby zajistily přístup těchto lidí ke vhodné léčbě v rámci svých vnitrostátních zdravotních systémů;

  3.  domnívá se, že nejlepším způsobem, jak bojovat proti obezitě u obyvatelstva EU, je víceúrovňový a komplexní přístup, a zdůrazňuje, že existuje mnoho evropských programů (výzkumných, zdravotních, vzdělávacích, celoživotního učení), které nám mohou pomoci čelit této skutečné metle;

  4.  domnívá se, že politika zaměřená na kvalitu potravin může významně přispět k podpoře zdraví a omezení obezity a že srozumitelné informace na etiketách jsou klíčem pro to, aby si zákazníci mohli vybrat mezi dobrou, lepší a méně dobrou výživou;

  5.  souhlasí s vytvořením skupiny na vysoké úrovni, která se bude zabývat výživou a fyzickou aktivitou, a evropskými systémy pro zdravotní průzkum zaměřenými na shromažďování fyzických a biologických měření, např. průzkumem stavu zdraví (HES) nebo evropským dotazníkovým šetřením o zdravotním stavu (EHIS) jako účinnými nástroji sloužícími tvůrcům politik a všem aktérům zapojeným do zvyšování informovanosti a výměny osvědčených postupů v boji proti obezitě;

  6.  žádá Komisi, aby zajistila vyrovnané zastoupení žen a mužů v budoucí skupině na vysoké úrovni pro výživu a tělesnou aktivitu, aby bylo možno lépe se zaměřit na problémy a navrhnout nejlepší řešení podle pohlaví, tj. jednak pro muže a jednak pro ženy;

  7.  uznává, že samoregulace hraje v boji proti obezitě významnou roli, a zdůrazňuje, že je potřeba stanovit pro všechny zainteresované strany jasné a konkrétní cíle a nezávisle sledovat jejich plnění; připomíná, že regulace je někdy nezbytná pro dosažení zásadní a smysluplné změny ve všech průmyslových odvětvích, zejména pokud jde o děti, s cílem zajistit ochranu spotřebitelů a vysoké standardy veřejného zdraví; se zájmem bere na vědomí 203 závazků přijatých v souvislosti s platformou EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, jež je zaměřena na změny složení výrobků, omezení reklamy pro děti a podporu vyvážené stravy prostřednictvím označování potravin; domnívá se, že členství v platformě by mělo být rozšířeno, aby zahrnovalo výrobce počítačových her a konzol i poskytovatele internetových služeb;

  8.  požaduje nicméně konkrétnější opatření zaměřená zejména na děti a ohrožené skupiny;

  9.  naléhavě žádá Komisi, aby k výživě přijala více holistický přístup, aby ze špatné výživy učinila vedle obezity klíčovou prioritu v oblastech výživy a zdraví a aby ji začlenila do výzkumných iniciativ financovaných EU a do partnerství na úrovni EU všude tam, kde to bude možné;

  10. domnívá se, že by evropští spotřebitelé měli mít přístup k informacím nezbytným k tomu, aby mohli zvolit nejlepší zdroj živin potřebných pro dosažení a zachování optimálního přísunu výživy, který je nejvhodnější pro jejich individuální životní styl a zdraví; domnívá se, že by se mělo věnovat více pozornosti zlepšení zdravotní gramotnosti občanů, aby mohli účinně rozhodovat o své stravě a o stravě svých dětí; domnívá se, že informovanost a vzdělávání rodičů v oblasti výživy by měli zajišťovat příslušní odborníci (učitelé, organizátoři kulturních akcí, odborníci na zdravotní problematiku) na místech k tomu vhodných; je přesvědčen, že by informování spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy a označování potravin měly odrážet přání samotných spotřebitelů;

  11. zdůrazňuje v této souvislosti, že je nezbytné, aby se připravovaný program týkající se zavádění ovoce do škol stal součástí širšího pedagogického rámce, např. zavedením předmětu věnovaného výživě a zdraví na základních školách;

  12. zdůrazňuje základní roli ženy ve stravovacích návycích rodiny a její rozhodující příspěvek k boji proti obezitě, protože ve většině rodin právě ona přímo ovlivňuje výběr potravin;

  13. vyzývá členské státy, regiony a subjekty na místní úrovni, aby byly aktivnější při rozvoji „společenství podporujících fyzickou aktivitu“, a to zejména v souvislosti s plánováním měst, aby vedly obce k podpoře tělesné aktivity jakožto každodenní záležitosti, a aby vytvořily v místním prostředí podmínky, jež budou obyvatele motivovat k fyzickým aktivitám ve volném čase; tohoto cíle lze dosáhnout zaváděním místních opatření k omezení závislosti na automobilech a k podporování chůze a citlivým propojením komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, podporováním prostředků hromadné dopravy, budováním parků a dostupných sportovních zařízení, cyklostezek a přechodů pro chodce; vyzývá obce, aby podporovaly síť „měst pro zdravý životní styl“, která nabízí společná opatření zaměřená na boj proti obezitě;

  14. vybízí členské státy, aby přijaly pojem aktivního dojíždění jak pro školní děti, tak pro zaměstnance; vybízí místní orgány, aby tento pojem považovaly za prioritu při posuzování městské dopravy a při plánování;

  15. připomíná, že vytvářením oblastí, ve kterých mohou děti a mladí lidé poznávat přírodu, se nabízí alternativa k tradičním aktivitám pro volný čas a zároveň se posiluje fantazie, kreativita a zvídavost;

  16. žádá sportovní organizace, aby věnovaly zvláštní pozornost skutečnosti, že mladé dívky často po pubertě zanechávají sportovní činnosti; připomíná, že tato sdružení mohou hrát zásadní roli a dbát na udržení zájmu dívek a žen o provozování různých sportovních činností;

  17. zdůrazňuje, že by Evropská unie měla hrát vedoucí úlohu při stanovení jednotného přístupu a podpoře koordinace a osvědčených postupů mezi členskými státy; je přesvědčen, že významnou evropskou přidanou hodnotu lze zajistit v oblastech, jako je informování spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, reklama ve sdělovacích prostředcích, zemědělská výroba a označování potravin, zejména s údaji o obsahu transmastných kyselin; vyzývá k vypracování evropských ukazatelů, jako jsou např. šířka pasu a další rizikové faktory spojené s obezitou (zejména s abdominální obezitou);

  18. zdůrazňuje, že soukromý sektor musí hrát roli při snižování obezity prostřednictvím přípravy a vývoje nových zdravějších produktů; domnívá se však, že je zapotřebí tento sektor více povzbuzovat k vývoji přehledných informačních systémů a zlepšení označení, které spotřebitelům umožní provést informovanou volbu;

  Naší prioritou jsou děti

  19. vyzývá Komisi a všechny aktéry, aby jako svou prioritu stanovili boj proti obezitě od nejranějšího období života s vědomím, že stravovací návyky vytvořené v dětství často přetrvávají po mnoho let;

  20. požaduje, aby byla uspořádána informační kampaň ke zvýšení informovanosti těhotných žen o významu vyvážené a zdravé stravy, která v průběhu těhotenství poskytne optimální množství některých živin, a aby byly ženy a jejich partneři upozorněni na význam kojení; připomíná, že kojení, odstavení dítěte až po dosažení šesti měsíců věku, seznámení dětí se zdravou stravou a dohled nad velikostí porcí mohou napomoci tomu, aby dítě nezískalo nadváhu nebo se nestalo obézním; zdůrazňuje však, že kojení není jediným prostředkem boje proti obezitě a že vyvážené stravovací návyky se vytvářejí dlouhodobě; zdůrazňuje, že informační kampaně musí vzít v úvahu skutečnost, že otázka kojení je soukromou záležitostí, a respektovat svobodnou vůli a volbu matky;

  21. upozorňuje členské státy na to, že je nutné, aby vnitrostátní zdravotnická zařízení podporovala speciální poradenství v oblasti stravování pro těhotné ženy a ženy v menopauze, neboť menopauza a těhotenství jsou dvěma rozhodujícími etapami v životě ženy, v jejichž průběhu hrozí zvýšené riziko nadváhy;

  22. naléhavě žádá členské státy, aby navrhly pokyny vypracované odborníky o tom, jak zvýšit tělesnou aktivitu již v předškolním věku a podpořit vzdělávání v oblasti výživy již v tomto raném období;

  23. domnívá se, že opatření, která zajistí, aby se tělesná aktivita a vyvážené stravování staly součástí chování dětí, musí učinit především školy; vyzývá skupinu na vysoké úrovni, která se zabývá výživou a fyzickou aktivitou, aby vypracovala pokyny týkající se výživových politik ve školách a podpory vzdělávání v oblasti výživy a pro jeho pokračování v období po ukončení školní docházky; žádá členské státy, aby do školních osnov zahrnuly výhody vyplývající z vyvážené stravy a tělesné aktivity;

  24. žádá dále členské státy, subjekty na místní úrovni a školské orgány, aby sledovaly a zlepšily jakost a výživové normy stravování ve školách a školkách, a to i prostřednictvím odborného školení a pokynů pro personál jídelen, kontroly kvality dodavatelů stravy a pokynů pro zdravou stravu ve školních jídelnách; zdůrazňuje význam přizpůsobení velikostí porcí kalorickým potřebám a doplnění těchto jídel o ovoce a zeleninu; požaduje, aby bylo poskytováno více informací o vyvážené stravě, a podněcuje k tomu, aby se ve školách přestaly prodávat potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru a s nízkou výživovou hodnotou; zasazuje se o to, aby na prodejních místech bylo místo toho dostupnější čerstvé ovoce a zelenina; vyzývá příslušné orgány, aby zajistily, aby ve školním rozvrhu byly věnovány alespoň tři hodiny týdně fyzické aktivitě v souladu s cíli bílé knihy o sportu, a žádá tyto orgány, aby zajistily plány pro budování nových sportovních zařízení pro veřejnost, jež by byla přístupná zdravotně postiženým, a aby zachovaly stávající sportovní zařízení ve školách; vítá případný projekt „Ovoce do škol“, který by byl finančně podporován EU, podobně jako tomu je v případě stávajícího programu zaměřeného na dodávky mléka do škol; vyzývá, aby byly nalezeny možnosti pokračovat v bezplatné distribuci ovoce a zeleniny do škol a pro dobročinné organizace v průběhu roku 2008, jak to požadují některé členské státy, než bude s účinností od 1. ledna 2009 zaveden projekt „Ovoce do škol“;

  25. žádá místní orgány členských států, aby podporovaly dostupnost zařízení pro volný čas a vytváření příležitostí v místním prostředí, které lidi motivují k tomu, aby se ve volném čase zapojili do fyzické aktivity;

  26. žádá členské státy, místní orgány a školské orgány, aby zajistily, aby byl v prodejních automatech umístěných ve školách nabízen výběr zdravých potravin; domnívá se, že sponzorování tzv. HSSF výrobků (výrobků s vysokým obsahem cukru, soli a tuku) s nízkou výživovou hodnotou – a reklama na ně ve školních prostorách – by mělo podléhat schválení školních orgánů nebo probíhat s jejich výslovným souhlasem a mělo by být sledováno sdruženími rodičů žáků; je toho názoru, že sportovní organizace a družstva by měly sloužit jako vzor pohybu a zdravé výživy; žádá, aby všechny sportovní organizace a družstva přijaly dobrovolný závazek propagovat vyváženou stravu a fyzickou aktivitu především mezi dětmi; předpokládá, že všechny sportovní organizace a týmy podporují vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; zdůrazňuje mimoto, že evropským sportovním hnutím by neměla být kladena za vinu nadváha a obezita v Evropě;

  27. vítá reformu společné organizace trhu v rámci společné zemědělské politiky (SZP), která umožní, aby bylo ve školách podáváno více ovoce a zeleniny za předpokladu, že bude kontrolována jakost těchto produktů, včetně obsahu chemických látek;

  28. naléhavě žádá Evropskou unii a zejména její Radu ECOFIN, aby prokázaly více pružnosti při uplatňování snížených sazeb DPH na základní životní potřeby pro sociální, ekonomické, environmentální nebo zdravotní účely ze strany členských států; vybízí v tomto ohledu členské státy, které tak dosud neučinily, aby snížily DPH na ovoce a zeleninu, jak je k tomu opravňují předpisy Společenství; požaduje mimoto změnu platných dokumentů Společenství tak, aby odvětví ovoce a zeleniny mohlo využít výrazně sníženou sazbu DPH nižší než 5 %;

  29. vítá iniciativy EU, jako je zřízení internetových stránek nazvaných Malí šéfkuchaři EU a Evropský den zdravé výživy, který proběhl dne 8. listopadu 2007; doporučuje, aby byla upořádána informační kampaň zaměřená na zvýšení informovanosti, pokud jde o vztah mezi výrobky s vysokým obsahem energie a časovým ekvivalentem fyzické aktivity, jež je zapotřebí k tomu, aby se spálily příslušné kalorie;

  Informovaný výběr potravin a dostupnost zdravých produktů

  30. domnívá se, že změna složení potravin je účinným nástrojem ke snížení příjmu tuku, cukru a soli v naší stravě a vybízí výrobce potravin, aby se dále zapojili do změny složení potravin s vysokým obsahem energie a nízkým obsahem výživných látek s cílem snížit obsah tuku, cukru a soli a zvýšit obsah vlákniny, ovoce a zeleniny; vítá závazky, které na dobrovolném základě přijali výrobci a jež se týkají zavedení výživových kritérií pro složení potravin;

  31. zdůrazňuje, že nutriční označování musí být povinné a jasné, aby spotřebitel mohl zvolit zdravé potraviny; doporučuje proto, aby nutriční označování bylo prováděno v 100g/100ml ve snaze umožnit spotřebitelům porovnat obsah živin v různých potravinářských výrobcích;

  32. požaduje zákaz umělých transmastných kyselin v celé EU a naléhavě žádá členské státy EU, aby uplatňovaly osvědčené postupy při kontrole obsahu látek (např. soli) v potravinách, a vyzývá Komisi, aby vypracovala program výměny osvědčených postupů ve všech členských státech; poukazuje na to, že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, pokud jde o chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení a zaručené tradiční speciality a pro další druhy tradičních výrobků, s cílem zachovat původní receptury; v tomto ohledu vkládá velká očekávání do budoucí zelené knihy o politice jakosti v zemědělství, a to ve vztahu k lepší kvalitě a k systémům chráněného zeměpisného označení;

  33. vyzývá k analýze úlohy, kterou hrají látky zvýrazňující chuť a vůni, např. glutamáty, guanyláty a inosináty, které jsou ve velkém množství obsaženy v mnoha potravinách, zejména v hotových jídlech a průmyslově vyráběných potravinách, a k určení vlivu těchto látek na spotřební chování;

  34. zdůrazňuje, že současné vědecké poznatky ukazují, že velmi vysoká konzumace transmastných kyselin (vyšší než 2 % celkového příjmu energie) je spojena s významným zvýšením rizik kardiovaskulárních chorob; hluboce proto lituje, že dosud nebyla v Evropě přijata žádná opatření pro snížení kumulativní expozice evropských spotřebitelů vůči transmastným kyselinám a nasyceným mastným kyselinám, které jsou obsaženy v mnoha druzích zpracovaných výrobků s nízkou výživovou hodnotou;

  35. zdůrazňuje, že průmyslově vyráběné transmastné kyseliny představují závažnou, dobře dokumentovanou a zbytečnou hrozbu pro zdraví Evropanů, které by se mělo čelit vhodnou legislativní iniciativou usilující o účinné vyloučení průmyslově vyráběných transmastných kyselin z potravinářských výrobků;

  36. vyzývá výrobní odvětví, aby přezkoumala velikost jednotlivě podávaných porcí jídla, přičemž bude stanoveno více možností pro menší porce;

  37. vítá nový návrh Komise na revizi směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin; naléhavě ji žádá, aby zajistila, aby se označení stalo viditelným a spotřebitelům snadno srozumitelným, včetně povinného nutričního označování na přední straně obalu s použitím barevného kódování;

  38. dále žádá Komisi, aby provedla komplexní přezkum dopadu SZP na zdraví s cílem posoudit, zda by měly být provedeny změny politiky, které by usnadnily zlepšení stravy v Evropě;

  Sdělovací prostředky a reklama

  39. vyzývá veškeré poskytovatele mediálních služeb, aby ve spolupráci s členskými státy a sportovními organizacemi vytvořily další pobídky pro více tělesných aktivit a pro sportovní záznamy ve všech sdělovacích prostředcích;

  40. je si vědom významu sdělovacích prostředků při informování, vzdělávání a přesvědčování v souvislosti se zdravím a vyváženou stravou, jakož i jejich úlohy při vytváření stereotypů o tělesném vzhledu; domnívá se, že dobrovolný přístup, jenž byl přijat ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách bez hranic, pokud jde o reklamy na potraviny s nízkou výživovou hodnotou určené dětem, je krokem správným směrem, že by měl být konkrétně monitorován, a žádá Komisi, aby předložila přísnější návrhy v případě, že přezkum této směrnice v roce 2010 dojde k závěru, že dobrovolný přístup na tomto poli selhal; vyzývá členské státy a Komisi, aby vybídly poskytovatele mediálních služeb k vypracování kodexů chování o nevhodné audiovizuální komerční komunikaci týkající se potravinářských výrobků a nápojů a vyzývá provozovatele, aby předložili konkrétní opatření na vnitrostátní úrovni s cílem provést nebo posílit ustanovení přijatá v této směrnici;

  41. vyzývá průmysl, aby věnoval zvláštní pozornost reklamě na potravinářské výrobky, zvláště reklamě zaměřené zejména na děti; požaduje chráněné vysílací časy bez reklam a zákaz reklam na nezdravé potraviny se specifickým zaměřením na děti; veškerá tato omezení by se měla vztahovat také na nové formy sdělovacích prostředků, jako jsou např. on-line hry, automaticky otevíraná okna a posílání textových zpráv;

  Péče o zdraví a výzkum

  42. uznává, že zdravotničtí odborníci, především dětští lékaři a lékárníci, by si měli být vědomi zásadní úlohy, kterou mají v časném rozpoznání osob s rizikem nadváhy a kardiovaskulárních nemocí, a domnívá se, že tito odborníci by měli být důležitými aktéry v boji proti epidemii obezity a nepřenosných nemocí; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala evropské antropometrické ukazatele a pokyny o kardiometabolických rizikových faktorech spojených s obezitou; zdůrazňuje význam provádění systematických rutinních měření ve spojení s prověřováním dalších kardiometabolických rizikových faktorů s cílem posoudit nemoci doprovázející nadváhu/obezitu na úrovni primární péče;

  43. upozorňuje na problém špatné výživy jakožto stavu, ve kterém nedostatek, přebytek nebo nevyváženost stravy vede k měřitelným škodlivých dopadům na tkáň, postavu a tělesnou funkci; připomíná také, že špatná výživa je velkou zátěží jak pro životní podmínky jednotlivce, tak pro společnost, zejména pro systém zdravotní péče, a že vede ke zvýšené úmrtnosti, delším pobytům v nemocnici, větším komplikacím a nižší kvalitě života pacientů; připomíná, že dny navíc strávené v nemocnici a léčba komplikací způsobených špatnou výživou stojí veřejné rozpočty ročně miliardy eur;

  44. poukazuje na odhady, podle kterých 40 % pacientů v nemocnicích a 40 až 80 % osob v domovech pro seniory trpí podvýživou; vyzývá členské státy, aby zlepšily množství a kvalitu stravy v nemocnicích a domovech pro seniory, což povede ke snížení doby strávené v nemocnicích;

  45. je přesvědčen, že je nezbytné řádně uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků jako „klinických dietetiků“ a „odborníků na výživu“;

  46. vyzývá Komisi, aby podporovala osvědčené postupy ve zdravotnictví, například prostřednictvím Zdravotnického fóra EU, a rovněž informační kampaně o rizicích spojených s obezitou, zejména abdominální obezitou, a upozornila tak na kardiovaskulární rizika; naléhavě žádá Komisi, aby zajistila informovanost o nebezpečí domácích diet, zejména pokud tyto diety zahrnují používání léků proti obezitě užívaných bez lékařského předpisu; vyzývá Komisi, aby věnovala více pozornosti problému podvýživy, nedostatečné výživy a dehydratace;

  47. vyzývá členské státy, aby řádně prováděly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy[2];

  48. vyzývá Komisi a členské státy, aby financovaly výzkum souvislostí mezi obezitou a chronickými chorobami, jako je rakovina a diabetes, neboť je nutné, aby epidemiologický výzkum určil faktory, které nejvíce souvisí se zvýšením výskytu obezity, jako je identifikace a posouzení nejrůznějších biomarkerů v podskupinách zkoumaných subjektů s cílem objasnit biologické mechanismy vedoucí k obezitě; vyzývá rovněž k vypracování studií pro srovnání a posouzení účinnosti různých zákroků, včetně psychologického výzkumu; vyzývá členské státy, aby vytvořily systém pro zajištění přístupu ke službám prevence, kontroly a regulace nadváhy, obezity a souvisejících chronických chorob;

  49. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi tematické priority v rámci sedmého rámcového programu v oblasti zdraví;

  50. vybízí k dalšímu vědeckému výzkumu abdominální obezity a jejímu monitorování v souvislosti se sedmým rámcovým programem;

  51. vyzývá Komisi, aby podporovala celoevropské informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost a zejména na lékařské profese, ve snaze zvýšit informovanost o rizicích abdominální obezity;

  52. žádá, aby otázka výživy byla skutečně řádně zohledněna ve všech evropských politikách a postupech.

  0

  0 0

  53. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí a Světové zdravotnické organizaci.

  • [1]  Úř. věst. C 250 E, 25.10.2007, s. 93.
  • [2]  Úř. věst. L 183, 12. 7. 2002, s. 51.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Celosvětový problém nadváhy a obezity nabývá rozměrů epidemie, přičemž představuje závažné riziko pro lidské zdraví.

  Proto je zapotřebí, abychom přijali jasná opatření na všech úrovních zaměřená na řešení tohoto jevu. Boj proti obezitě, obzvláště u dětí, musí být prioritou na mezinárodní, evropské, vnitrostátní i místní úrovni, přičemž se promítne do koordinovaných kroků uskutečňovaných obecními úřady, školami a rodinami; zapojit se musí rovněž výrobní odvětví, zdravotničtí odborníci a odborníci na zdravý životní styl.

  Obezita patří mezi největší zabijáky a je konkrétně spojena s řadou chronických onemocnění, jako je diabetes 2. typu, kardiovaskulární choroby, hypertenze, koronární srdeční onemocnění i některé druhy rakoviny.

  Podle Světové zdravotnické organizace má více než miliarda osob nadváhu a více než 300 milionů lidí je obézních. V Evropě je rozsah tohoto jevu ještě více alarmující, neboť nadváhu má více než polovina evropského obyvatelstva a výdaje přímo související s obezitou tvoří 6 % výdajů ve zdravotnictví.

  Vzrůstá dětská obezita (v Evropě je 22 milionů dětí s nadváhou); z tohoto důvodu by měla být věnována patřičná pozornost dosažení cíle WHO zastavit růst úrovně obezity v příštích čtyřech až pěti letech a vývoj zvrátit do roku 2015.

  Jsem přesvědčena, že by Evropa mohla poskytnout přidanou hodnotu prostřednictvím koordinace evropských politik zaměřených na boj proti obezitě a že jedním z účinných způsobů, jak dosáhnout pokroku, je vyhledávání a výměna osvědčených postupů na evropské úrovni.

  V této souvislosti vítám záměr Komise začít uplatňovat integrovaný přístup k obezitě zahrnující veškeré politiky i všechny úrovně řízení. Má-li být problém řešen účinně, je zásadní i zapojení soukromého sektoru.

  Domnívám se však, přičemž mám v neposlední řadě na mysli názor Evropského parlamentu vyjádřený v usnesení o zelené knize (P6_TA(2007)19), že by mělo být znění bílé knihy konkrétnější, zejména co se týče uvedení, která evropská legislativní opatření by mohla napomoci v boji proti obezitě, pokud by byla jasnější.

  Sdílím názor, že by k zásadnímu průlomu mohla přispět víceodvětvová spolupráce s výrobními odvětvími. Řešení, které upřednostňuje Komise, konkrétně akční platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, nepochybně napomůže k zapojení subjektů, které se angažují v zavádění postupů, jež by mohly umožnit důkladnější posuzování obsahu energie ve výrobcích. Na druhé straně si však myslím, že to, co je navrženo, není dostatečné; vyčkávání a hledání cest, kdy účinnost navrženého přístupu bude přezkoumána v roce 2010, neodpovídá cíli snížit úroveň dětské obezity v příštích pěti letech, jak to navrhuje WHO ve svém druhém akčním plánu WHO pro Evropu v oblasti potravin a výživy pro období 2007–2012.

  Podle výroční zprávy akční platformy EU z roku 2007 se 31 členů platformy zavázalo provést 203 politických opatření. Pokud jde o obsah přijatých závazků (34 % z nich je ze strany výrobců, 24 % ze strany nevládních organizací a 14 % ze strany distributorů), týkají se tyto závazky nejvíce „podpory zdravého životního stylu“, „vzdělávání a výživy“ a „fyzické aktivity“.

  Zásadní jsou závazky související s nutričním označením (17 %) a s reklamou a uváděním výrobků na trh (11 %), přičemž by podle mého názoru mohly vést k vytvoření zajímavých návrhů týkajících se základu závazné evropské legislativy – již nelze v žádném případě odkládat – s cílem revidovat ustanovení o nutričním označení a reklamě.

  Jak zdůraznili samotní představitelé Komise, měly by úlohu v evropské akční platformě hrát i sportovní organizace, snad tím, že přislíbí, že budou odmítat sponzorství spojené s výrobky s vysokým obsahem energie.

  V souladu s plánem dobrovolného přístupu zpravodaj vítá vytvoření skupiny na vysoké úrovni, která se bude zabývat výživou a fyzickou aktivitou a jež umožní členským státům výměnu zkušeností a podpoří osvědčené postupy. Je zapotřebí věnovat co nejvyšší úsilí podpoře politik zacílených na snížení obsahu takových složek v potravinách, které by mohly při nadměrné konzumaci poškodit zdraví; zde mám na paměti dánský zákon z roku 2003, kterým se omezuje obsah transmastných kyselin v potravinách na hodnotu 2 %, což řada států opakovaně označila za svůj cíl, jenž by měl být dosažen ve všech členských státech. Dalším příkladem jsou politiky zaměřené na snížení obsahu soli, například v Irsku, kde existuje podpora ze strany vnitrostátního irského orgánu pro bezpečnost potravin (FSAI), přičemž cílem, kterého je zapotřebí dosáhnout, je denní příjem 6 gramů do roku 2010. V rámci skupiny na vysoké úrovni lze takové zkušenosti sdílet a rozšířit je do všech členských států.

  Sociální hledisko

  Existuje řada faktorů, které mají vliv na nesprávnou stravu, podvýživu a obezitu, přičemž je zapotřebí zohlednit i náklady, dostupnost a informovanost. Nelze zapomínat na skutečnost, že cena výrobku je často v nepřímém poměru s jeho jakostí.

  Obzvláště pokud jde o ženy, není náhodou, že se obezita vyskytuje přibližně šestkrát častěji u žen chudých než lépe situovaných.

  Je nepopiratelné, že záliba v potravinách s velmi vysokým obsahem energie, avšak nízkým obsahem výživných látek je často určována ekonomickou výhodností.

  Jsem proto přesvědčena, že by měla být zajištěna podpora ve formě poukázek vydávaných osobám ze sociálně slabších skupin. Kromě toho by měly být budovány trhy s potravinami, zejména v chudších oblastech, za účelem prodeje zdraví prospěšných přírodních produktů (zvláště ovoce a zeleniny) za „sociální“ cenu, přičemž tyto trhy nabídnou nezbytné záruky, pokud jde o jakost a bezpečnost potravin.

  Děti

  Jednou z priorit bílé knihy by mělo být snížení obezity u dětí. Pro naše generace je důležitá zdravá budoucnost.

  Rozhodujícími faktory pro zdravý vývoj jsou kojení, vzdělávání týkající se výběru potravin a především tělesná aktivita, začínající již v předškolním věku.

  Hlavní výchovná úloha, včetně používání případných diet, spočívá na rodičích a rodině, a proto by zde měla existovat široká podpora v podobě rozsáhlých, konkrétně zaměřených informačních kampaní organizovaných vnitrostátními zdravotnickými orgány, místními zdravotnickými službami a různými výrobními odvětvími.

  Avšak vzhledem k tomu, že rostoucí dítě tráví stále více času ve škole, mohly by se ze škol stát ústřední místa pro provádění integrovaných akcí v boji proti obezitě.

  Členské státy by měly ze všeho nejdříve ustanovit povinnou fyzickou aktivitu pro děti, a to 30 minut denně, jak to doporučuje WHO. Pro tento účel by měl být denně stanoven dostatečný čas, kromě dnů s tělesnou výchovou.

  Měla by být přijata rovněž další opatření, jako např. přezkoumání velikosti porcí a kontrola jakosti a výživových hodnot u školního stravování, využívání školních jídelen jako míst pro šíření znalostí, pokud jde o příslušné vzdělávání v oblasti výživy, dále poskytování nejrůznějšího zařízení k podpoře fyzické aktivity o přestávkách (hřiště a tělocvičny, které mohou být přístupné i mimo vyučování), vypracování přehledů na vědeckém základě, které shrnou studie a informace týkající se výživy a souvisejících procesů, zákaz prodeje potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve školních stáncích s občerstvením a především v prodejních automatech a organizování školních služeb pro doprovod žáků při jejich cestách do školy a ze školy pěšky.

  Školy a pracoviště by navíc měly mít k dispozici odborníka na výživu a dietetiku.

  Podle mého názoru je rovněž nanejvýš důležité zamezit jakémukoli nabízení nezdravých potravinových výrobků formou reklamy či sponzorství akcí a poskytování těchto výrobků jako dárků či zdarma distribuovaných vzorků mimo školní budovy.

  Na druhé straně se zpravodaj obává případů, vyskytujících se většinou v zemích mimo Evropu, kdy některé školy zašly tak daleko, že zahrnuly body mass index (BMI) do konečného hodnocení výkonu žáka. Domnívám se, že tato myšlenka slouží k nepatřičné stigmatizaci obezity a podněcuje nadměrnou diskriminaci dětí, které mohou mít socializační problémy kvůli své nadváze.

  Bylo by mnohem užitečnější dětí přimět, aby vstoupily do účinného cyklu, v němž se budou stravovat rozumně.

  Kromě toho by výrobní odvětví měla učinit dobrovolné kroky, pokud jde o snížení obsahu energie či velikosti porcí výrobků, které jsou určené zejména dětem.

  Pokud jde o změnu nařízení o zdravotních tvrzeních, ráda bych v této zprávě připomněla, že by pro EFAS a Komisi mělo být věcí prvořadého zájmu zajistit, aby zdravotní tvrzení na potravinách pro děti vycházela z vědeckého hodnocení, s cílem zamezit nabízení nutričně nevyvážených výrobků na základě nepravdivých zdravotních tvrzení.

  Starší osoby a postižené osoby

  Zpravodaj se domnívá, že by měla být přijata konkrétní opatření týkající se stravování ohrožených skupin, například starších osob, zejména těch, které žijí samy, trpících problémy souvisejícími s podvýživou, dehydratací apod. Měly by být prováděny kampaně informující zvláště ženy po menopauze o nezbytnosti kontrolovat svou hmotnost s cílem zajistit, aby ukládání tuku, které má hormonální souvislost, nevedlo ke vzniku abdominálního tuku, jenž představuje závažná zdravotní rizika.

  Osobám s různým postižením by měly být k dispozici služby, zařízení a programy, které jim mimo jiné umožní, aby se zapojily do sportovních a pohybových aktivit.

  Místní orgány

  Prevence obezity v každém životním období není pouze problémem zdravotním, ale má významný kulturní a sociální dosah, který nelze přehlížet.

  V souvislosti s tím je nezbytné, aby byl uplatňován globální přístup na všech úrovních, kde by hlavními protagonisty měli být místní orgány a tvůrci politik.

  Je třeba přehodnotit městské plány, s hlavním důrazem na parky, hřiště a prostory pro provádění venkovních volnočasových aktivit, cyklostezky a aktivní dopravní prostředky, čímž bude zabezpečeno prostředí pro každodenní fyzické aktivity.

  Bylo by možné případně vyzkoušet způsoby regulace soustřeďování provozoven rychlého občerstvení v dané oblasti, přičemž bude poskytován nezbytný prostor menším maloobchodníkům nabízejícím ekologické a tradiční výrobky.

  Místní orgány by tak měly aktivně bojovat za zdravý životní styl s důrazem na informovanou spotřebu. EU by navíc měla podporovat sítě propojující města a obce usilující o přesvědčování občanů o výhodách zdravé stravy a fyzické aktivity.

  Pomoc malým a středním podnikům

  Měly by být zohledněny potřeby malých a středních zemědělských a potravinářských podniků a dalších subjektů v této oblasti.

  Nelze dosáhnout skutečného pokroku, zejména pokud jde o výzkum a vývoj zdraví prospěšných, nutričně bohatých nových výrobků, pokud iniciátorům takových změn nebudou poskytnuty prostředky – v neposlední řadě peněžní – nezbytné pro uskutečnění těchto záměrů.

  Navrhuji proto vytvoření specifických podpůrných opatření na povzbuzení a pomoc malým a středním podnikům usilujícím o zlepšení svých výrobků jako takových či zvýšení informovanosti spotřebitelů o výživových hodnotách v těchto výrobcích.

  Sport

  Každý evropský občan by měl mít možnost provozovat fyzickou aktivitu v souladu s doporučením WHO, tedy alespoň 30 minut cvičení denně. Iniciativy stanovené v bílé knize o sportu a spolupráce se sportovními asociacemi by měla být pro EU příležitostí k tomu, aby navrhla účinná pravidla týkající se fyzické aktivity a zahrnula je do programů financovaných z prostředků EU, zejména v rámci sedmého výzkumného rámcového programu, programu pro veřejné zdraví 2008–2013, programu Mládež v akci, Aktivní občanství a rovněž programu pro podporu tělesného cvičení v přírodním prostředí, LIFE+.

  Je rovněž nezbytné, jak již na to upozornily některé čtvrti, aby v akční platformě EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví byly výrazněji zastoupeny sportovní organizace.

  Výzkum

  Zpravodaj vítá skutečnost, že „diabetes a obezita“ byly zahrnuty mezi prioritní výzkumné oblasti v rámci sedmého rámcového programu. Klíč spočívá ve stanovení příčin obezity, virových a genetických faktorů, které mohou přispět k jejímu vzniku, a úlohy některých látek (například glutamanu sodného).

  Další oblastí, kterou je zapotřebí prozkoumat, jsou léčebné postupy a klinické procedury používané k prevenci a léčbě obezity, které by měly trvale vycházet z předpokladu nejvyšší možné ochrany pacientova zdraví.

  Reklama

  Z řady studií vyplývá, že jednou z hlavních příčin obezity, zejména u dětí, jsou reklamy na výrobky s vysokým obsahem tuku, cukru a soli. Kromě televizního vysílání se reklama zaměřená na děti uplatňuje prostřednictvím mobilních telefonů či pomocí internetu a může mít rovněž podobu sponzorství u sportovních nebo kulturních akcí. Často se ke sdělení využívají hrdinové kreslených seriálů či celebrity. Vítám úsilí o samoregulaci průmyslu a sdělovacích prostředků, nedomnívám se však, že by mohl být kompromis stanovený ve směrnici „televize bez hranic“ považován za dostačující. Upřednostnila bych omezení týkající se množství reklam zaměřených na děti a vysílacích bloků, v nichž mohou být reklamy uváděny.

  Věřím, že Komise bude ochotna přehodnotit strategii týkající se boje proti obezitě s ohledem na specifický dosah, jaký má reklama a uvádění výrobků na trh.

  Ochrana tradičních výrobků

  K široké otázce ochrany tradičních výrobků pociťuji povinnost zdůraznit, že by tyto výrobky měly být chráněny, neboť tvoří součást tradičního kulturního dědictví evropských občanů. Domnívám se proto, že by tradiční receptury měly být chráněny i tehdy, kdy je záměrem změnit složení výrobků za účelem boje proti obezitě.

  STANOVISKO VýborU pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (9. 4. 2008)

  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  k Bílé knize - Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou
  (2007/2285(INI))

  Navrhovatelka: Małgorzata Handzlik

  NÁVRHY

  Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

  A.  vzhledem k tomu, že nadváha a obezita způsobují řadu chronických onemocnění, včetně kardiovaskulárních chorob, hypertenze, diabetu 2. typu, mrtvice, některých druhů rakoviny apod.; vzhledem k tomu, že se předpokládá, že chronická onemocnění budou do roku 2020 příčinou ¾ všech úmrtí na celém světě;

  B.   vzhledem k tomu, že je nutno věnovat zvláštní pozornost obezitě dětí a dospívajících za účelem jejího včasného léčení, stejně jako osobám patřícím k nejvíce znevýhodněným sociálně ekonomickým skupinám, které se nacházejí v nevýhodnější pozici v důsledku nerovných příležitostí, pokud jde o zdravotní péči a sociální postavení, což má často také dopad na kvalitu a vyváženost jejich stravování;

  C.  vzhledem k tomu, že 7 % rozpočtu členských států EU určeného na zdravotnictví je využito na léčbu onemocnění, které mohou vznikat v důsledku obezity;

  1.   vítá přístup, který zaujala Komise v návaznosti na Bílou knihu - Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (KOM(2007)0279), na jehož základě bude podnikům nabídnuta možnost přispívat pomocí samoregulačních iniciativ ke snižování výskytu onemocnění v důsledku nadváhy a obezity; vyzývá nicméně Komisi, aby úzce sledovala a podporovala iniciativy podniků zaměřené na odpovědnou propagaci a snižování množství soli, tuku a cukru v potravinách s tím, že v roce 2010 provede hodnocení stávající situace;

  2.   vítá návrh Komise na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (KOM(2008)0040), neboť spotřebitelé nezbytně potřebují jasné nutriční údaje ve formě jednoduchého, srozumitelného a čitelného označení na baleních, aby mohli učinit na základě řádně poskytnutých informací zdravé rozhodnutí související s výživou;

  3.   uznává, že spotřebitelé, zejména ti nejzranitelnější, mohou mít mylnou představu o tom, co znamená zdravá výživa; vyzývá proto členské státy, aby ve spolupráci s podniky a se sdruženími spotřebitelů využily nejnovějších informací a vládou vedených marketingových kampaní, a motivovaly tak spotřebitele k výběru zdravých potravin; zejména vyzývá členské státy, aby vypracovaly vzdělávací programy v oblasti stravování pro mateřské a základní školy a využily přitom osvědčené postupy stanovené v rámci programu ENHPS (Evropská síť škol podporujících zdraví);

  4.   s obavami bere na vědomí, že obezita je přeshraničním jevem, který ovlivňuje všechny členské státy, přičemž v nových členských státech míra obezity rapidně roste; vyzývá proto Komisi, aby považovala veřejné zdraví za prioritní cíl každé ze svých politik, zejména politik zaměřených na vzdělávání, mládež, kulturu, sport a zemědělství, a aby přitom věnovala zvýšenou pozornost sociálnímu rozměru tohoto problému; dále vyzývá Komisi, aby určila společné projekty na prosazování kvalitnější výživy a zdravého životního stylu a aby vytvořila v rámci EU systém sledování zdraví; vyzývá členské státy, aby ve spolupráci s Komisí podporovaly výměnu osvědčených postupů a zkušeností, zejména prostřednictvím rozvoje sítí referenčních center a prostřednictvím spolupráce všech zúčastněných subjektů na místní, regionální a vnitrostátní úrovni, a povzbuzovaly tak občany k tomu, aby žili aktivní společenský život a rozvíjeli fyzické činnosti;

  5.   vyzývá členské státy, aby připravily formální vzdělání nebo odbornou kvalifikaci v oblasti péče o osoby trpící diabetem a dohledu nad touto nemocí, včetně poskytování dalšího vzdělávání o této nemoci zdravotním pracovníkům, kteří pracují v jiných oborech, než je diabetologie;

  6.   vyzývá členské státy, aby řádně prováděly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy[1];

  7.   zdůrazňuje význam problému dětské obezity a žádá Komisi, aby přijala veškerá opatření nezbytná k její prevenci, zejména aby uplatňovala přísný dohled nad komerční propagací potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru, které jsou určeny na děti a dospívající;

  8.  žádá, aby otázka výživy byla skutečně řádně zohledněna ve všech evropských politikách a postupech.        

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  8.4.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  20

  13

  3

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Olle Schmidt, Gary Titley, Janusz Wojciechowski

  • [1]  Úř. věst. L 183, 12. 7. 2002, s. 51.

  STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (1. 4. 2008)

  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  k Bílé knize o zdravotních problémech souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou
  (2007/2285(INI))

  Navrhovatel: Czesław Adam Siekierski

  NÁVRHY

  Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

  1.  poukazuje na významnou úlohu, jež hraje SZP v oblasti zdravé výživy jako součást uceleného přístupu k řešení problematiky nadváhy a obezity; zdůrazňuje úlohu evropských zemědělských výrobců a zpracovatelů, kteří zajišťují zdravou výživu dostatečné kvality a používají výrobní metody šetrné k životnímu prostředí a k zachování biologické rozmanitosti, a tím přispívají k řešení tohoto problému;

  2.   domnívá se, že při tvorbě SZP, zejména společných organizací trhu, je nutno více brát

        v úvahu vliv potravin na zdraví a že např. u mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, jejichž distribuci na školách SZP podporuje, musí být v nejvyšší možné míře zaručena čerstvost, přirozený původ a minimální obsah tuku a cukru;

  3.   vyzývá Evropskou komisi, aby v co nejkratším možném termínu předložila návrh právní úpravy týkající se zavádění ovoce do škol, v souladu s požadavkem Rady ze dne 20. června 2007 a s požadavkem Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007;

  4.   žádá, aby byl snížen obsah nasycených tuků, transtuků, soli a cukru v potravinách, protože zvýšený obsah těchto látek může vést ke vzniku onemocnění krevního oběhu, nádorových onemocnění, cukrovky a obezity; současně poukazuje na to, že rychlost a rozsah změn ve složení výrobků by měly zohledňovat jak kvalitu výrobků, tak i technologické a hospodářské kapacity zemědělských výrobců a zemědělského průmyslu;

  5.   vyzývá k analýze úlohy, kterou hrají látky zvýrazňující chuť a vůni, např. glutamáty, guanyláty a inosináty, které jsou ve velkém množství obsaženy v mnoha potravinách, zejména v hotových jídlech a průmyslově vyráběných potravinách, a určit tak vliv těchto látek na spotřební chování;

  6.   naléhavě žádá, aby byl v rámci potravinářského průmyslu uskutečněn hloubkový výzkum týkající se výrobků, do nichž mohou být přidávány zdravé složky, např. vitaminy A a D, aby se tak spotřebitelé mohli svobodněji rozhodovat a aby nedocházelo k nedobrovolnému podporování spotřeby některých potravin s vysokým obsahem tuku, např. másla;

  7.   zdůrazňuje, že pro realizaci cílů bílé knihy má velký význam partnerství veřejného a soukromého sektoru, a také spolupráce subjektů na všech úrovních, od úrovně Společenství až po úroveň místní;

  8.   vítá široce zaměřené informační programy, jejichž cílem je upozornit rodiče na jejich odpovědnost za vyváženou výživu dětí, stejně jako programy zaměřené na vzdělávání dětí a mládeže, které podporují zdravou výživu a fyzickou aktivitu;

  9.   zasazuje se o to, aby byly zaváděny a podporovány programy zaměřené na informační akce ve školách, do nichž budou zapojeni zdravotničtí pracovníci i osoby přímo odpovědné za školní stravování dětí a mládeže;

  10. žádá, aby členské státy, místní instituce a školské orgány přizpůsobily jakost a nutriční normy školního stravování současnému stavu poznatků v oblasti výživy; požaduje takovou nabídku stravování, která bude s ohledem na tyto poznatky vyvážená a přizpůsobená potřebám; trvá na tom, aby nabídka automatů zahrnovala i čerstvé ovoce a zeleninu, stejně jako pestrý výběr mléčných výrobků; žádá členské státy, aby zajistily zvýšení počtu hodin tělesné výchovy ve školách;

  11. zdůrazňuje v této souvislosti, že je nezbytné, aby se připravovaný program týkající se zavádění ovoce do škol stal součástí širšího pedagogického rámce, např. zavedením předmětu věnovaného výživě a zdraví na základních školách;

  12. považuje za zásadní, aby byly ve všech školských zařízeních zakázány všechny druhy patronátů či reklamních akcí zaměřených na výrobky s příliš vysokým obsahem cukru, soli a tuku;

  13. zdůrazňuje, že odpovědnost za odrazování od spotřeby nepříliš zdravé příležitostné stravy, za nabídku zdravých potravin a za podporu zdravých stravovacích zvyklostí nesou školy, veřejné orgány, nemocnice, sportovní oddíly a střediska pro mládež;

  14. považuje za důležité zpřístupnit informace o vyváženém způsobu stravování bez nadbytku soli, cukru či tuku a podporovat iniciativy ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, olivového oleje a mléčných výrobků mezi mladými lidmi a skupinami populace s nízkými příjmy i u starších lidí a žen s dětmi; v souladu s tímto vyzývá Komisi, aby urychlila zavedení celoevropského programu distribuce ovoce do škol;

  15. považuje za nezbytné podporovat a propagovat informační a preventivní kampaně týkající se rizikových stravovacích zvyklostí, např. anorexie a bulimie;

  16. domnívá se, že Společenství musí i na své úrovni přijmout opatření k podpoře spotřeby zdravých potravin, např. zeleniny, ovoce a mléčných výrobků, mimo jiné tak, že zajistí jejich finanční dostupnost, že se zaměří na zdravější stravování ve školních a podnikových jídelnách a že bude financovat projekty zaměřené na podporu zdravé výživy;

  17. podporuje požadavek, aby informace o kupovaných výrobcích byly pro průměrného spotřebitele srozumitelné, a to zejména jasným stanovením základního složení výrobku a uvedením jednotného, snadno rozeznatelného loga, z nějž lze vyvodit, do jaké míry výrobek splňuje kritéria zdravé výživy;

  18. domnívá se, že potraviny dovážené ze třetích zemí by měly splňovat tytéž přísné požadavky a kritéria týkající se kvality, norem sledovatelnosti, zdraví a ochrany zvířat i ochrany životního prostředí a zachování biologické rozmanitosti, jaké platí pro potraviny vyrobené v zemích EU.

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  1.4.2008

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Esther De Lange, Brian Simpson, Struan Stevenson

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

   

  STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (4. 3. 2008)

  pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

  k bílé knize: Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou
  (2007/2285(INI))

  Navrhovatelka: Anna Záborská

  NÁVRHY

  Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

  A.  připomínaje, že je vědecky dokázáno, že u mužů a žen je procento výskytu a stupeň závažnosti patologií spojených se špatnou výživou odlišné,

  1.   vyjadřuje politování nad tím, že Komise zaujala v bílé knize k otázce pohlaví neutrální postoj a žádá Komisi a akční platformu pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, aby vzaly v úvahu rozdíly mezi muži a ženami, a to zejména:

  - při shromažďování údajů a výsledků iniciativ na všech úrovních s cílem porovnat je na evropské úrovni;

  - při šíření osvědčených postupů, aby byly lépe zohledněny individuální vlastnosti lidských bytostí a aby informační a vzdělávací kampaně mohly být účinněji a lépe zaměřeny;

  - při přípravě informačních strategií, zejména těch, které jsou zaměřeny na skupiny nejvíce náchylné k rychlému přibírání váhy (bývalí kuřáci, těhotné nebo kojící ženy);

  - při dialogu se všemi zainteresovanými stranami (zemědělsko-potravinářským průmyslem, řetězci rychlého občerstvení, školskými orgány, zástupci rodičů nebo dětí atd.);

  2.   zdůrazňuje, že služby zohledňující pohlaví jsou zásadní při omezování nerovného zacházení s muži a ženami při řešení zdravotních problémů vyplývajících ze špatné výživy, z nadváhy nebo obezity; domnívá se tedy, že služby musí být upraveny podle potřeby, aby umožnily ženám přístup k léčení na všech úrovních péče, a to od základní až po specializovanou; vyzývá členské státy, aby zajistily občanům, zejména ženám a dívkám, na něž se nevztahuje systém vnitrostátního pojištění, záchrannou síť v oblasti lékařské péče;

  3.   upozorňuje členské státy na to, že je nutné, aby vnitrostátní zdravotnická zařízení podporovala speciální poradenství v oblasti stravování pro těhotné ženy a ženy v menopauze, neboť menopauza a těhotenství jsou dvěma rozhodujícími etapami v životě ženy, v jejichž průběhu hrozí zvýšené riziko nadváhy;

  4.   žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly kojení v základních zdravotnických zařízeních;

  5.   konstatuje, že dětská obezita se rychle stává obecným jevem téměř ve všech členských státech Unie; vyzývá Komisi a členské státy, aby v úzké spolupráci s místními orgány a školami, soukromým sektorem a odvětvím propagace, vyzkoušely různé alternativy s cílem:

  - nabídnout vyvážené stravovací režimy přizpůsobené různému věku ve školních jídelnách i jiných zařízeních;

  - nabídnout rodičům a dětem vzdělávací a informační akce o životní hygieně, o blahodárném vlivu sportování a o odpovědném rodinném chování, zejména u mladých dívek, které je třeba připravit na budoucí mateřské povinnosti;

  - napomáhat tomu, aby znevýhodněné skupiny měly přístup ke zdravé výživě;

  6.   žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly speciální vzdělávací programy, informační kampaně a preventivní opatření se zaměřením na riziko, jež představuje pro děti nadměrné používání nových informačních a komunikačních technologií, a zejména videoher, které přispívají k omezování jejich fyzické a sportovní aktivity, a následkem toho ke vzniku nadváhy;

  7.   vybízí členské státy, aby se dohodly s podniky a módními návrháři na sjednocení velikostí a vybízely organizátory módních přehlídek, aby najímali modely dosahující indexu tělesné hmotnosti přibližně 18, což je index doporučený Světovou zdravotní organizací (WHO), který má zabránit šíření kritérií krásy spojených s extrémní hubeností a zabránit nebezpečí vzniku zdravotních problémů, jako jsou anorexie nebo bulimie;

  8.   žádá Komisi, aby zajistila vyrovnané zastoupení žen a mužů v budoucí skupině na vysoké úrovni pro výživu a tělesnou aktivitu, aby bylo možno lépe se zaměřit na problémy a navrhnout nejlepší řešení podle pohlaví, tj. jednak pro muže a jednak pro ženy;

  9.   vítá, že Komise má v úmyslu vyhodnotit v roce 2010 dobrovolný závazek tohoto odvětví, pokud jde o kodex chování týkající se obchodních sdělení na potravinách a nápojích určených pro děti; vyzývá k tomu, aby obdobná sdělení byla také na potravinách a nápojích určených pro těhotné nebo kojící ženy;

  10. žádá členské státy, regionální a místní orgány a rovněž sportovní organizace, aby se ujaly iniciativy s cílem vytvářet prostory pro pohyb mládeže na čerstvém vzduchu, zpřístupnily fyzické a sportovní aktivity všem, aby tyto aktivity podněcovaly a podporovaly u dětí od nejútlejšího věku, a to zejména ve školách, a aby přihlížely k případným rozdílným preferencím žen a mužů; zdůrazňuje, že pracovní nároky i povinnosti v domácnosti mohou ženám bránit v pravidelném provozování fyzické aktivity;

  11. žádá sportovní organizace, aby věnovaly zvláštní pozornost skutečnosti, že mladé dívky často po pubertě zanechávají sportovní činnosti; připomíná, že tyto organizace mohou hrát zásadní roli a dbát na udržení zájmu dívek a žen o provozování různých sportovních činností;

  12. vyzývá všechny typy pojišťovacích společností, aby stanovily takovou tarifní politiku, která zohlední rozdíly mezi ženami a muži, pokud jde o zdravotní potíže související s výživou, nadváhou a obezitou;

  13. zdůrazňuje základní roli ženy ve stravovacích návycích rodiny a její rozhodující příspěvek k boji proti obezitě, protože ve většině rodin právě ona přímo ovlivňuje výběr potravin;

  14. podporuje myšlenku uspořádání rozsáhlé kampaně, jejíž pomocí bude Evropská unie zvyšovat informovanost o rizicích, která s sebou přináší obezita, a která bude informačním centrem, na které se může veřejnost – a zejména ženy – obracet nebo odkud může získávat rady.

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  27.2.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Kinga Gál, Małgorzata Handzlik, Tunne Kelam, Manolis Mavrommatis

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  27.5.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  54

  0

  1

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Umberto Guidoni, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Salvatore Tatarella