SPRÁVA o Bielej knihe o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou

  18.6.2008 - (2007/2285(INI))

  Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Spravodajca: Alessandro Foglietta

  Postup : 2007/2285(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0256/2008

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o Bielej knihe o zdravotných problémoch súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou

  (2007/2285(INI))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe (KOM(2007)0279),

  –   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. februára 2007 o podpore zdravej výživy a telesnej aktivity[1],

  –   so zreteľom na druhý Európsky akčný plán Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre politiku v oblasti potravín a výživy na roky 2007–2012, ktorý prijal Regionálny výbor WHO pre Európu na svojom zasadnutí v Belehrade 17. ‑ 20. septembra 2007, a na Európsku chartu boja proti obezite, ktorú prijal Regionálny úrad WHO v roku 2006,

  –   so zreteľom na ciele stanovené na európskej ministerskej konferencii WHO, ktorá sa konala 15. – 17. novembra 2006 v Istanbule, ako aj v Európskej charte boja proti obezite,

  –   so zreteľom na Globálnu stratégiu pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, prijatú 22. mája 2004 na 57. zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia,

  –   so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. júna 2005, na tému Obezita, výživa a telesná aktivita,

  –   so zreteľom na závery zasadnutia Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti týkajúce sa spotrebiteľa, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 5. a 6 decembra 2007, pod názvom Zavedenie stratégie EÚ na riešenie zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou,

  –   so zreteľom na závery zasadnutia Regionálneho úradu WHO, ktoré sa konalo v roku 2006 v Kodani na tému Telesná aktivita a zdravie v Európe: dôkazy pre akciu,

  –   so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe (KOM(2007)0391),

  –   so zreteľom na zelenú knihu Komisie pod názvom Za novú kultúru mestskej mobility (KOM(2007)0551),

  –   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a na stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6‑0000/2008),

  A. keďže nadváha a obezita a ochorenia súvisiace so stravovaním patria v Európe medzi hlavné faktory prispievajúce k úmrtnosti a chorobnosti a ich výskyt nezadržateľne narastá,

  B.  keďže je vedecky dokázané, že miera vplyvu a stupeň závažnosti patológií spojených s výživou sa u mužov a žien prejavuje odlišným spôsobom,

  C. keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí viac ako 50 % dospelého európskeho obyvateľstva nadváhou alebo obezitou,

  D. keďže viac ako 5 miliónov detí je obéznych a takmer 22 miliónov ich má nadváhu a tento počet sa rýchlo zvyšuje, predpokladá sa, že v dôsledku toho bude mať do roku 2010 nadváhu alebo bude obéznych ďalších 1,3 milióna detí,

  E.  keďže v EÚ sa z vnútroštátnych rozpočtov na zdravotníctvo každoročne vynakladá do 7 % na choroby, ktoré súvisia s obezitou,

  F.  keďže na choroby súvisiace s obezitou a nadváhou sa v Európe vynakladá 6 % verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, keďže nepriame náklady tohto stavu súvisiace napríklad so zníženou produktivitou alebo práceneschopnosťou sú omnoho vyššie,

  G. keďže obezita v brušnej oblasti sa vedecky uznáva ako jeden z hlavných predpokladov viacerých chorôb súvisiacich s hmotnosťou, akými sú napríklad srdcovocievne ochorenia a cukrovka typu 2,

  H. keďže stravovacie návyky získané v detstve často pretrvávajú do dospelosti a výskum ukázal, že obézne deti sa s veľkou pravdepodobnosťou stanú obéznymi dospelými,

  I.   keďže európski občania žijú v „obezogénnom” prostredí, v ktorom sedavý spôsob života zvyšuje riziko obezity,

  J.   keďže nesprávne stravovanie je hlavným rizikovým faktorom vzniku iných chorôb súvisiacich so stravovaním, ktoré sú hlavnou príčinou úmrtí v EÚ, vrátane infarktu, rakoviny, cukrovky a porážky,

  K. keďže v správe Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2005 o zdraví v Európe sa analyticky dokazuje, že veľký počet úmrtí a chorôb spôsobuje sedem hlavných rizikových faktorov, z ktorých šesť (vysoký krvný tlak, cholesterol, index telesnej hmotnosti, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, nedostatok telesnej aktivity a nadmerná spotreba alkoholu) súvisí so stravou a telesnou aktivitou, a keďže je potrebné zaoberať sa týmito činiteľmi ovplyvňujúcimi zdravie naraz, s cieľom zamedziť značnému počtu úmrtí a chorôb,

  L.  keďže sa domnieva, že telesná aktivita spolu s vyváženým stravovaním je základnou metódou na predchádzanie nadváhe a so znepokojením konštatuje, že každý tretí Európan sa vo voľnom čase vôbec nevenuje telesnej aktivite, pričom priemerný Európan strávi viac než päť hodín denne sedavou činnosťou, a že mnoho Európanov sa nestravuje vyvážene,

  M. keďže odborníci dnes všeobecne uznávajú obezitu v brušnej oblasti za hlavnú príčinu kardiometabolických abnormalít, ktoré zvyšujú riziko vzniku srdcovocievnych ochorení a cukrovky typu 2,

  N. keďže počet vyučovacích hodín vyhradených športu sa na základných aj na stredných školách v poslednom desaťročí znížil a medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o zariadenia a vybavenie,

  O. keďže WHO v Európskej charte boja proti obezite stanovila cieľ, ktorým je dosiahnutie viditeľného pokroku v boji proti detskej obezite v najbližších štyroch až piatich rokoch, s cieľom zvrátiť súčasný trend najneskôr do roku 2015,

  P.  keďže zdravé stravovanie musí spĺňať určité kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti, musí byť prispôsobené individuálnym potrebám a musí neustále spĺňať prísne stravovacie zásady,

  Q. keďže stravovanie, ak sa má považovať za stravovanie so „zdravotnou hodnotou“, musí zahŕňať tieto kategórie kritérií: 1) obsah živín a energetický obsah (výživná hodnota), 2) zdravotné a toxikologické kritériá (bezpečnosť potravín), 3) prírodné vlastnosti potravín („estetické/chuťové“ a „zažívacie“ kvality), 4) ekologický charakter produkcie potravín (trvalo udržateľné poľnohospodárstvo),

  R.  keďže problém nadváhy a obezity by sa mal riešiť prostredníctvom holistického prístupu pôsobiaceho v rámci oblastí vládnej politiky a na rôznych vládnych úrovniach, najmä na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, s náležitým zohľadnením subsidiarity,

  S.  keďže závažnosť alkoholu s jeho vysokým obsahom kalórií a fajčenia, ktoré menia chuť na jedlo a pitie a prinášajú so sebou mnohé známe zdravotné riziká, by sa nemala prehliadať,

  T.  keďže spoločenský rozmer problému, a najmä skutočnosť, že najvyšší podiel výskytu nadváhy a obezity je zaznamenaný u nižších spoločensko-ekonomických vrstiev obyvateľstva; so znepokojením poznamenávajúc, že výsledkom by mohlo byť prehĺbenie zdravotných a spoločensko-ekonomických rozdielov, najmä v prípade najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, akými sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím,

  U. keďže spoločensko-ekonomické rozdiely nadobúdajú ďalší rozmer v podobe nebývalého zvýšenia cien surovín (akými sú napríklad obilniny, maslo, mlieko atď.), pokiaľ ide o počet príslušných výrobkov a rozsah zvýšení,

  V. keďže kombinácia vyšších cien surovín a neprehľadnosť pravidiel riadenia rozsiahlej distribúcie v niektorých členských štátoch viedla k zvyšovaniu cien základných potravín, akými sú napríklad ovocie a zelenina a mliečne výrobky bez cukru, ktoré zaťažujú rozpočet väčšiny domácností v EÚ, a keďže EÚ musí na túto výzvu reagovať,

  W. keďže osoby so zdravotným postihnutím tvoria 15 % aktívneho obyvateľstva EÚ; keďže štúdie okrem toho preukazujú, že osoby so zdravotným postihnutím podliehajú väčšiemu riziku následkov obezity, okrem iného, patofyziologickým zmenám v metabolizme energie a stavbe tela a svalovej atrofii a fyzickej nečinnosti,

  X. keďže by sa mali podporovať iniciatívy všetkých zainteresovaných strán vyvíjaných v záujme zlepšenia dialógu, výmeny osvedčených postupov a metód sebakontroly, napríklad Európskej akčnej platformy pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie, ako aj pracovnej skupiny pre šport a zdravie a siete EÚ na podporu zdraviu prospešnej telesnej aktivity (HEPA),

  Y. keďže rôzne tradičné kuchyne by sa mali presadzovať ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva, súčasne by sa však mali prijať kroky na zabezpečenie toho, aby si spotrebitelia boli vedomí ich skutočného vplyvu na zdravie, aby sa mohli kvalifikovane rozhodovať,

  Z.  keďže spotrebitelia v Európe by mali mať prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na to, aby si mohli vyberať z najlepších zdrojov potravín pre optimálne stravovanie vzhľadom na ich individuálny životný štýl a zdravotný stav,

  AA.     keďže v najnovších iniciatívach odvetvia, ktoré sa týkajú samoregulácie reklamy, sa bude riešiť vyváženosť a charakter reklamy na potraviny a nápoje; keďže samoregulačné opatrenia musia pokrývať všetky formy marketingu na internete a iné nové médiá; keďže reklamy na potraviny predstavujú približne polovicu všetkej reklamy odvysielanej v televízii v čase určenom pre detského diváka a keďže existujú jasné dôkazy o tom, že televízne reklamy ovplyvňujú krátkodobé stravovacie návyky detí vo veku od dvoch do jedenástich rokov; keďže Parlament so znepokojením berie na vedomie používanie nových foriem marketingu, ktorý využíva všetky technologické prostriedky, a najmä tzv. „advergames” („inzerohry”) s použitím mobilných telefónov, instant messagingu (zasielania okamžitých správ), videohier a interaktívnych hier na internete; keďže mnohí výrobcovia potravín, reklamné a marketingové spoločnosti a združenia na ochranu zdravia a spotrebiteľov už preukazujú dôležité záväzky v rámci Akčnej platformy EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie a môžu už poukázať na úspešné štúdie a projekty,

  AB.     keďže na podvýživu, ktorá postihuje najmä starších ľudí, vynakladajú európske systémy zdravotnej starostlivosti podobné sumy ako na obezitu a nadváhu,

  1.  víta Bielu knihu o výžive ako významný krok v rámci celkovej stratégie na zastavenie nárastu obezity a nadváhy a riešenie chronických chorôb súvisiacich so stravovaním, akými sú napríklad srdcovocievne ochorenia vrátane infarktu a porážky, rakoviny a cukrovky v Európe;

  2.  pripomína svoju výzvu pre členské štáty, aby uznali obezitu za chronickú chorobu; je presvedčený, že je potrebné zabezpečiť, aby neboli poznačení jednotlivci alebo skupiny, ktoré sú náchylné na zdravotné problémy súvisiace s výživou, nadváhou a obezitou v dôsledku kultúrnych faktorov, chorôb, akými sú napríklad cukrovka alebo patologická konzumácia, ako napríklad anorexia alebo bulímia a odporúča členským štátom, aby zabezpečili týmto ľuďom prístup k vhodnej liečbe v rámci ich vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti;

  3.  považuje viacúrovňový a komplexný prístup za najlepší spôsob boja s obezitou u európskeho obyvateľstva a zdôrazňuje, že existuje mnoho európskych programov (týkajúcich sa výskumu, zdravia, vzdelávania, celoživotného vzdelávania), ktoré nám môžu pomôcť pri riešení tohto vážneho problému;

  4. domnieva sa, že politika zameraná na kvalitu potravín môže významne prispieť k podporovaniu zdravia a zníženiu obezity, a že komplexné informácie na etiketách sú kľúčom k tomu, aby si spotrebitelia mohli vyberať medzi dobrými, lepšími a horšími potravinami;

  5.  schvaľuje vytvorenie Skupiny na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu a systémov prieskumu európskeho zdravia, ktoré zhromažďujú fyzické a biologické merania, ako sú Prieskumu zdravia formou vyšetrení (HES) a Prieskum európskeho zdravia formou interview (EHIS), ako účinných nástrojov, ktoré tvorcom politík a všetkým ostatným zapojeným aktérom umožnia rozšírenie vedomostí a výmenu osvedčených postupov v boji proti obezite;

  6.  žiada Komisiu, aby zabezpečila vyrovnané zastúpenie žien a mužov v budúcej pracovnej skupine na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu tak, aby bolo možné lepšie sa zamerať na problémy a ponúknuť lepšie riešenia na základe rodového hľadiska, to znamená na jednej strane pre mužov a na druhej strane pre ženy;

  7.  uznáva podstatnú úlohu samoregulácie v boji proti obezite; zdôrazňuje potrebu stanovenia jasných a konkrétnych cieľov pre všetky príslušné strany a vytvorenia nezávislého monitorovania týchto cieľov; poznamenáva, že regulácia je niekedy nevyhnutná na dosiahnutie podstatnej a účelnej zmeny v rámci všetkých priemyselných odvetví, najmä pokiaľ ide o deti, s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľa a vysokú úroveň verejného zdravia; so záujmom berie na vedomie 203 záväzkov prijatých v súvislosti s Akčnou platformou EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie, ktoré sa zameriavajú na zmenu zloženia výrobkov, obmedzenie reklamy zameranej na deti a označovanie zamerané na podporu vyváženého stravovania; usudzuje, že členstvo v platforme by sa malo rozšíriť, aby zahŕňalo výrobcov počítačových hier a konzol, ako aj poskytovateľov internetových služieb;

  8.  vyzýva však na konkrétnejšie opatrenia zamerané obzvlášť na deti a na rizikové skupiny;

  9.  naliehavo žiada Komisiu, aby si osvojila holistickejší prístup k stravovaniu, a aby z podvýživy popri obezite urobili kľúčovú prioritu v oblasti stravovania a zdravia, a aby ju všade, kde to je možné, začleňovali do výskumných iniciatív financovaných EÚ a partnerstiev na úrovni EÚ;

  10. domnieva sa, že spotrebitelia v Európe by mali mať prístup k potrebným informáciám, aby si mohli vyberať najlepšie zdroje potravín potrebných na dosiahnutie a udržanie optimálneho príjmu potravy najvhodnejšieho pre ich individuálny spôsob života a zdravotný stav; je presvedčený, že zvyšovaniu vedomostí občanov o zdraví by sa mala venovať väčšia pozornosť, aby mohli účinne rozhodovať o svojich vlastných spôsoboch stravovania a o spôsoboch stravovania svojich detí; domnieva sa, že informovať a vzdelávať rodičov v otázkach výživy by mali príslušní odborníci (učitelia, organizátori kultúrnych podujatí, zdravotní odborníci) vo vhodných priestoroch; je presvedčený, že informovanosť spotrebiteľa, osveta v oblasti výživy a označovanie potravín by mali odzrkadľovať priania samotných spotrebiteľov;

  11. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam prepojenia budúceho programu poskytovania ovocia v školách so širšou vzdelávacou koncepciou, napríklad prostredníctvom vyučovacích hodín o stravovaní a zdraví na základných školách;

  12. zdôrazňuje základnú úlohu žien vo výchove k zdravej výžive rodiny a ich rozhodný prínos k boju proti obezite, keďže sú to práve ženy, ktoré vo väčšine rodín priamo ovplyvňujú výber potravín;

  13. vyzýva členské štáty, regióny a miestne subjekty, aby najmä v súvislosti s mestským plánovaním boli aktívnejšie pri rozvíjaní „spoločenstiev podporujúcich aktivitu” s cieľom vytvárania samospráv, ktoré by viedli k telesnej činnosti ako každodennej rutine, a vytváraním príležitostí v miestnom prostredí, ktoré by motivovali ľudí zapájať sa do telesných činností vo voľnom čase; toto je možné dosiahnuť zavedením opatrení miestneho charakteru na zníženie závislosti na automobiloch a na podporu chôdze, ako aj prepojením obchodného a sídelného rozvoja vo významnej miere prostredníctvom podporovania hromadnej dopravy, parkov, dostupných športových zariadení, cyklistických chodníkov a prechodov pre chodcov; vyzýva obce na podporu siete „mestá za zdravý životný štýl“, ktorá pripravuje spoločné aktivity na boj proti obezite;

  14. vyzýva členské štáty, aby si osvojili myšlienku aktívneho dochádzania do škôl a do zamestnania; vyzýva miestne orgány, aby zvažovali túto myšlienku ako prioritu pri hodnotení mestskej dopravy a plánovaní;

  15. poznamenáva, že zabezpečenie oblastí, kde môžu deti a mladí ľudia prísť do styku s prírodou, im poskytuje alternatívu k tradičným aktivitám vo voľnom čase a súčasne zlepšuje predstavivosť, kreativitu a záujem o skúmanie nových vecí;

  16. žiada športové združenia, aby venovali osobitnú pozornosť skutočnosti, že dievčatá po zavŕšení dospievania často zanechajú športovú aktivitu; poukazuje na to, že tieto združenia môžu zohrávať veľkú úlohu pri zachovaní záujmu dievčat a žien o rôzne športové aktivity;

  17. zdôrazňuje, že Európska únia by sa mala pri vytváraní spoločného prístupu a podpory koordinácie a osvedčených postupov medzi členskými štátmi ujať vedúcej úlohy; je presvedčený, že je možné dosiahnuť európsky prínos v oblastiach, ako sú informovanosť spotrebiteľa, osveta v oblasti výživy, reklama v médiách, poľnohospodárska výroba a označovanie potravín najmä uvádzaním obsahu transmastných kyselín; vyzýva na vytvorenie európskych ukazovateľov, akými sú napríklad obvod pása a akékoľvek iné rizikové faktory súvisiace s obezitou (najmä pokiaľ ide o obezitu v brušnej oblasti);

  18. zdôrazňuje, že súkromný sektor musí zohrávať úlohu pri znižovaní obezity prostredníctvom vývoja nových a zdravších produktov; je však presvedčený, že je potrebné zvýšiť podporu súkromnému sektoru, aby vyvíjal jasné informačné systémy a zlepšoval označovanie výrobkov, umožňujúce spotrebiteľom informovane si vyberať;

  Naša priorita: deti

  19. vyzýva Komisiu a všetkých ostatných aktérov, aby si stanovili ako prioritu boj s obezitou od raného obdobia života, pričom treba vziať na vedomie, že stravovacie návyky získané v detstve často pretrvávajú po mnohých rokoch;

  20. požaduje rozbehnutie informačných kampaní s cieľom zvýšiť povedomie tehotných žien o význame vyváženého a zdravého stravovania a optimálneho prísunu určitých výživových zložiek počas tehotenstva, ako aj žien a ich partnerov o význame dojčenia; pripomína, že dojčenie dieťaťa do šiestich mesiacov, zdravé stravovanie detí a kontrola veľkosti porcií môže pomôcť zabrániť vzniku nadváhy a obezity u detí; zdôrazňuje ale, že dojčenie nie je jediným prostriedkom boja proti obezite a že vyvážené stravovacie návyky sa vytvárajú počas dlhého obdobia; zdôrazňuje, že informačné kampane by mali pripomínať, že dojčenie je osobnou záležitosťou a mali by rešpektovať slobodnú vôľu a výber žien;

  21. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili rozvíjanie osobitných poradenských služieb týkajúcich sa výživy pre tehotné ženy a ženy v období menopauzy vnútroštátnymi zdravotnými službami, pretože tehotenstvo a menopauza sú dve rozhodujúce obdobia v živote žien sprevádzané zvýšeným rizikom hromadenia tukov;

  22. naliehavo žiada členské štáty, aby na základe odporúčaní odborníkov navrhli usmernenia pre podporu telesnej činnosti už v predškolskom období a presadzovali osvetu v oblasti výživy už v tomto ranom veku;

  23. domnieva sa, že v prvom rade treba podniknúť na úrovni školy kroky, ktoré zaručia, že telesná aktivita a vyvážené stravovanie sa stanú súčasťou správania sa dieťaťa, vyzýva Skupinu na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu, aby vypracovala usmernenia politík týkajúcich sa výživy na školách a aby presadzovala osvetu v oblasti výživy a jej pokračovanie aj v období po škole; vyzýva členské štáty, aby začlenili výhody vyváženej stravy a telesnej činnosti do školských osnov;

  24. ďalej žiada členské štáty, miestne subjekty a školské orgány, aby monitorovali a zlepšovali kvalitu a výživové normy jedál v školách a materských školách a to aj prostredníctvom osobitných školení a usmernení pre zamestnancov stravovacích zariadení, kontroly kvality dodávateľov a usmernení pre zdravé stravovanie v jedálňach; zdôrazňuje význam prispôsobovania veľkosti porcií potrebám a pridávania ovocia a zeleniny do týchto jedál; žiada rozšíriť vzdelávanie v oblasti vyváženej výživy a podporuje upustenie od predaja potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli a cukru a s nízkou výživnou hodnotou na školách; naopak, zasadzuje sa o väčšiu dostupnosť čerstvého ovocia a zeleniny na predajných miestach; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili aspoň tri školské vyučovacie hodiny týždenne venované telesnej činnosti v súlade s cieľmi Bielej knihy o športe a žiada tieto orgány, aby poskytli plány na výstavbu nových športových zariadení pre verejnosť prístupných pre telesne postihnuté osoby a aby zachovali existujúce športové zariadenia na školách; víta, že projekt ovocie na školách by mohla finančne podporovať EÚ, podobne ako je to v prípade súčasného programu mlieka na školách; vyzýva, aby sa našli riešenia s cieľom pokračovať v bezplatnej distribúcii ovocia a zeleniny školám a charitatívnym inštitúciám počas roku 2008, ako to požadovali niektoré členské štáty, kým sa od 1. januára 2009 začne uplatňovať program týkajúci sa ovocia na školách;

  25. vyzýva miestne orgány členských štátov, aby podporovali dostupnosť a prístupnosť zariadení voľného času a podporovali vytváranie príležitostí v miestnom prostredí, aby mali obyvatelia motiváciu začleniť telesnú činnosť do voľného času;

  26. vyzýva členské štáty, miestne subjekty a školské orgány, aby zabezpečili poskytovanie zdravých možností v školských predajných automatoch; domnieva sa, že sponzorstvo a reklamy v školských budovách propagujúce výrobky s vysokým obsahom cukru, soli a tuku s nízkou výživnou hodnotou by mali byť predmetom žiadostí alebo výslovného povolenia orgánov školy a mali by sa monitorovať združeniami rodičov žiakov; usudzuje, že športové organizácie a kluby by mali byť príkladom, pokiaľ ide o pohyb a zdravú stravu, a žiada všetky športové organizácie a kluby, aby prijali dobrovoľný záväzok podporovať vyváženú výživu a telesnú činnosť najmä medzi deťmi; predpokladá, že všetky športové organizácie a kluby podporujú vyvážené stravovanie a telesnú činnosť; okrem toho zdôrazňuje, že európske športové hnutia nemožno viniť za nadváhu a obezitu v Európe;

  27. víta reformu spoločnej organizácie trhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá umožňuje, aby sa na školách podávalo viac ovocia a zeleniny za predpokladu, že sa kontroluje kvalita a chemická bezpečnosť týchto produktov;

  28. naliehavo žiada EÚ, a najmä Radu pre hospodárske a finančné záležitosti, aby bola flexibilnejšia pri uplatňovaní nižších sadzieb DPH na nevyhnutné potreby sociálneho, hospodárskeho, environmentálneho alebo zdravotného charakteru; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, ktoré doteraz neznížili DPH na ovocie a zeleninu, aby tak urobili, pričom pripomína, že právne predpisy Spoločenstva im to povoľujú; okrem toho vyzýva na zmenu a doplnenie platných právnych predpisov Spoločenstva s cieľom umožniť, aby sa na ovocie a zeleninu uplatňovala veľmi nízka sadzba DPH (menej ako 5 %);

  29. víta iniciatívy EÚ, ako sú napríklad zriadenie internetovej stránky „EÚ Mini-chefs“ (minišéfkuchári EÚ) a ustanovenie Európskeho dňa zdravej výživy a kuchyne 8. novembra 2007; odporúča organizovanie informačných kampaní na upevnenie povedomia ohľadom vzťahu medzi vysokokalorickými výrobkami a časovým ekvivalentom potrebným na spálenie kalórií, ktoré obsahujú;

  Výber založený na informovanosti a dostupnosť zdravých výrobkov

  30. e presvedčený, že zmena zloženia výrobkov je účinným nástrojom na zníženie príjmu tuku, cukru a soli v našej strave a podporuje výrobcov potravín, aby sa naďalej zaoberali zmenou zloženia potravín s vysokou energetickou hodnotou a nízkym obsahom živín s cieľom znížiť obsah tuku, cukru a soli a zvýšiť obsah vlákniny, ovocia a zeleniny; víta záväzky, ktoré dobrovoľne prijali výrobcovia v oblasti zavádzania výživových kritérií pri príprave jedál;

  31. zdôrazňuje, že označovanie potravín musí byť povinné a jasné s cieľom pomôcť spotrebiteľom vybrať si zdravé potraviny; odporúča preto, aby sa spotrebiteľom umožnilo porovnávať obsah živín v rôznych potravinách, označenie obsahu živín by sa malo vyjadrovať v 100 g/100 ml.

  32. žiada zákaz umelo vyrobených transmastných kyselín v celej EÚ a naliehavo žiada členské štáty EÚ, aby sa pri kontrole obsahu látok v potravinách (napr. obsahu soli) riadili podľa metód osvedčených v praxi a vyzýva Komisiu, aby vypracovala program na výmenu osvedčených postupov v rámci EÚ; poukazuje ale na to, že by sa v záujme uchovania pôvodných receptov mali povoliť výnimky pre výrobky nesúce chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a záruku tradičnej špeciality a iné druhy tradičných výrobkov; má vzhľadom na tento účel vysoké očakávania v súvislosti s budúcou Zelenou knihou o kvalite politiky v poľnohospodárstve vzhľadom na lepšiu kvalitu a ochranu schém zemepisného označenia;

  33. žiada analyzovať úlohu, ktorú zohrávajú zvýrazňovače chuti, ako sú glutamáty, guanyláty a inozináty, ktoré vo veľkom množstve obsahujú mnohé potraviny, a najmä hotové jedlá a priemyselne vyrábané potraviny, s cieľom určiť ich vplyv na spotrebné návyky;

  34. zdôrazňuje, že súčasný stav vedeckých poznatkov poukazuje na to, že nadmerná spotreba transmastných kyselín (viac ako 2 % celkového príjmu energie) je spojená so značne zvýšeným srdcovocievnym rizikom; preto hlboko ľutuje, že žiadna európska vláda sa dodnes nezasadila o zníženie narastajúceho vystavenia európskych spotrebiteľov umelo vyrobeným transmastným kyselinám a nasýteným mastným kyselinám, ktoré sa vyskytujú v mnohých spracovaných výrobkoch s nízkou výživnou hodnotou;

  35. zdôrazňuje, že umelo vyrobené transmastné kyseliny predstavujú vážnu, spoľahlivo dokázanú a zbytočnú hrozbu pre zdravie Európanov a vhodné legislatívne iniciatívy smerujúce k účinnému obmedzeniu množstva umelo vyrábaných transmastných kyselín v potravinách by sa nimi mali zaoberať;

  36. vyzýva priemyselný sektor, aby dohliadal na veľkosť jednotlivých vydávaných porcií a poskytoval širší výber malých porcií;

  37. víta nový návrh Komisie na revíziu smernice Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o označovaní nutričnej hodnoty potravín; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila viditeľné, jasné a ľahko zrozumiteľné označovanie potravín pre spotrebiteľa vrátane povinného označovania výživnej hodnoty na prednej strane balenia farebným kódom;

  38. ďalej žiada Komisiu, aby uskutočnila komplexnú revíziu vplyvu spoločnej poľnohospodárskej politiky na zdravie s cieľom zhodnotiť, či by sa mohli uskutočniť také zmeny politiky, ktoré by umožnili zlepšenie stravovania v rámci Európy;

  Médiá a reklama

  39. vyzýva prevádzkovateľov v oblasti médií, aby v spolupráci s členskými štátmi a športovými organizáciami vytvorili dodatočné stimuly zamerané na viac fyzického pohybu a vyzdvihli šport vo všetkých médiách;

  40. zdôrazňuje význam médií, pokiaľ ide o informovanosť, osvetu a presviedčanie vo vzťahu k zdravou a vyváženej výžive, ako aj ich úlohu pri vytváraní stereotypov a obrazu tela; považuje dobrovoľný prístup prijatý v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách bez hraníc týkajúci sa reklamy na potraviny s nízkou výživnou hodnotou zameranou na deti za krok správnym smerom, ktorý sa bude osobitne monitorovať, a žiada Komisiu, aby predložila prísnejšie návrhy v prípade, že revízia smernice v roku 2010 preukáže, že dobrovoľný prístup v tejto oblasti zlyhal; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby podporovali poskytovateľov mediálnych služieb pri vytváraní kódexov správania v súvislosti s nevhodnou komerčnou audiovizuálnou komunikáciou vo vzťahu k potravinárskym produktom a nápojom a naliehavo vyzýva prevádzkovateľov, aby na vnútroštátnej úrovni navrhli konkrétne činnosti na uplatňovanie a posilnenie tejto smernice;

  41. vyzýva výrobné odvetvie, aby bolo mimoriadne opatrné pri reklame na potraviny zameranej najmä na deti; žiada o ochranné vysielacie časy a obmedzenia televíznych reklám na nezdravé jedlo, ktoré sa zameriavajú najmä na deti; akékoľvek obmedzenia tohto typu by sa mali vzťahovať aj na nové formy médií, akými sú napríklad on-line hry, vyskakovacie okná prehliadačov a zasielanie textových správ;

  Zdravotná starostlivosť a výskum

  42. uznáva, že zdravotní odborníci, najmä pediatri a lekárnici, by si mali byť vedomí svojej kľúčovej úlohy pri včasnom rozpoznaní pacientov s rizikom nadváhy a kardiovaskulárnych chorôb a usudzuje, že by mali zohrávať kľúčovú úlohu v boji proti hromadnému šíreniu obezity a neprenosných chôrôb; vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila európske antropometrické ukazovatele a usmernenia o kardiometabolických rizikových faktoroch spojených s obezitou; zdôrazňuje dôležitosť vykonávania systematických, pravidelných meraní v spojení so sledovaním iných kardiometabolických rizikových faktorov s cieľom vyhodnotiť chorobnosť súvisiacu s nadváhou/obezitou na úrovni primárnej starostlivosti;

  43. upriamuje pozornosť na problém podvýživy, stav, v ktorom nedostatok, prehnané množstvo alebo nevyváženosť stravy má merateľný negatívny vplyv na tkanivo, tvar funkcie a tela; zároveň konštatuje, že podvýživa spôsobuje veľkú záťaž pre blahobyt jednotlivcov a pre spoločnosť, najmä pre zdravotnícky systém, a že jej výsledkom je zvýšená úmrtnosť, dlhšia doba hospitalizácie, väčšie komplikácie a znížená kvalita života pacientov; pripomína, že dni navyše strávené v nemocnici a liečenie komplikácií spojených s podvýživou stojí verejné financie každoročne miliardy eur;

  44. poukazuje na odhady, podľa ktorých 40 % pacientov v nemocniciach a od 40 do 80 % osôb v domovoch pre starších ľudí je podvyživených; vyzýva členské štáty, aby zvýšili kvantitu a kvalitu potravín v nemocniciach a v domovoch pre starších ľudí, čo povedie k zníženiu času stráveného v nemocniciach;

  45. je presvedčený, že o potrebe plného uznania kvalifikácie zdravotných odborníkov ako „klinických dietetikov”, ako aj „odborníkov na výživu”;

  46. vyzýva Komisiu, aby podporovala v praxi osvedčené lekárske metódy, napríklad prostredníctvom Fóra zdravia EÚ, ako aj informačné kampane o rizikách spojených s obezitou, najmä upriamovaním pozornosti na kardiovaskulárne riziká; naliehavo žiada Komisiu, aby poskytla informácie o rizikách tzv. domácich diét, najmä ak je ich súčasťou užívanie liekov proti obezite bez lekárskeho predpisu; vyzýva Komisiu, aby venovala väčšiu pozornosť problémom podvýživy, nedostatočnej výživy a dehydratácii;

  47. vyzýva členské štáty, aby uplatňovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov[2];

  48. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby financovali výskum súvislostí medzi obezitou a chronickými chorobami, akými sú napríklad rakovina a cukrovka, keďže v epidemiologickom výskume je potrebné určiť faktory, ktoré majú najväčšiu spojitosť s nárastom výskytu obezity, ako je určovanie a vyhodnocovanie rôznych biomarkerov v podskupinách skúmaných objektov s cieľom objasniť biologické mechanizmy vedúce k obezite; zároveň vyzýva na vypracovanie štúdií porovnávajúcich a vyhodnocujúcich rôzne zákroky vrátane psychologického výskumu; vyzýva členské štáty, aby zriadili systém na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému poskytovaniu služieb zameraných na prevenciu, sledovanie a riešenie nadváhy, obezity a súvisiacich chronických chorôb;

  49. víta zaradenie cukrovky a obezity medzi priority 7. rámcového programu (FP7) venovaného zdraviu;

  50. vyzýva na ďalší vedecký výskum obezity v brušnej oblasti a jej monitorovanie v súvislosti s FP7;

  51. vyzýva Komisiu, aby presadzovala celoeurópske informačné kampane určené pre všeobecnú verejnosť, najmä pre lekárske profesie, s cieľom zvýšiť informovanosť o riziku obezity v brušnej oblasti;

  52. žiada, aby sa vo všetkých európskych politikách a alternatívach zohľadňovala problematika výživy.

  0

  0 0

  53. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskym krajinám a Svetovej zdravotníckej organizácii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 250 E, 25.10.2007, s. 93.
  • [2]  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Výskyt problému nadváhy a obezity v celosvetovom meradle nadobudol charakter skutočnej a osobitnej epidémie, ktorá vážne ohrozuje zdravie človeka.

  Práve preto je potrebné prijať na všetkých úrovniach rázne iniciatívy na zamedzenie tomuto javu. Zamedziť obezite, predovšetkým u detí, spoločnými opatreniami v obciach, na školách, v rodinách, ako aj zapojením subjektov výrobného odvetvia a z oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti sa musí stať prioritou na medzinárodnej, európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni.

  Obezita je jednou z hlavných príčin úmrtia a predovšetkým s ňou súvisia mnohé chronické ochorenia, napríklad cukrovka typu 2, kardiovaskulárne poruchy, vysoký krvný tlak, infarkt a niektoré typy nádorov.

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nadváhou trpí viac ako jedna miliarda ľudí a viac ako 300 miliónov osôb je obéznych. V Európe sú rozmery tohto javu ešte znepokojujúcejšie: viac ako polovica európskej populácie trpí nadváhou a asi 6% výdavkov na zdravotnícku starostlivosť priamo súvisí s obezitou.

  Obezita u detí prudko stúpa (22 miliónov obéznych detí v Európe), a preto by sa náležitá pozornosť mala venovať cieľu, ktorý stanovila WHO: zastaviť rast výskytu obezity v najbližších 4 alebo 5 rokoch, aby sa do roku 2015 tento trend zvrátil.

  Som presvedčená, že Európa sa môže zaslúžiť o prínos pri koordinácii európskych politík v oblasti boja proti obezite a zastávam názor, že významný pokrok možno dosiahnuť prostredníctvom výskumu a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni.

  Z tohto dôvodu vítam iniciatívu Komisie prijať integrovaný prístup k boju proti obezite prostredníctvom všetkých politík, v ktorom sa zohľadňujú rôzne úrovne správy. Aj zapojenie súkromného sektora do boja proti obezite sa javí nevyhnutné na to, aby bolo možné účinne čeliť tomuto problému.

  Pri zohľadnení stanoviska, ktoré vyjadril Parlament v uznesení o bielej knihe P6_TA(2007)19 sa domnievam, že text bielej knihy mal byť konkrétnejší, najmä čo sa týka prípravy legislatívnych opatrení na európskej úrovni, ktoré – ak by boli jasnejšie formulované – mohli by prispieť k boju proti obezite.

  Súhlasím s názorom, že skúsenosti získané v rámci spolupráce viacerých odvetví s výrobnými odvetviami môžu priniesť značné výsledky. Cesta, ktorou sa uberá Komisia s iniciatívou o Akčnej platforme EÚ v súvislosti so stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím, je bezpochybne významným krokom v oblasti zapojenia subjektov príslušného odvetvia do uplatňovania postupov, ktoré môžu napomáhať tomu, aby sa hodnoteniu kalorického obsahu výrobkov venovalo viac pozornosti. Zastávam však názor, že navrhované opatrenia sú nedostatočné a nerozhodnú formuláciu, ktorou sa navrhuje opätovné preskúmanie účinnosti prístupu navrhovaného na rok 2010, považujem za nezlučiteľnú s cieľom obmedziť mieru výskytu obezity u detí v nadchádzajúcich 5 rokoch navrhovaných WHO v druhom Akčnom pláne EÚ na boj proti obezite na obdobie rokov 2007 – 2012.

  Podľa výročnej správy Akčná platforma EÚ na rok 2007 sa 31 členov platformy zaviazalo realizovať 203 programových opatrení. Ak sa pozrieme na prijaté záväzky (34% zo strany výrobcov, 24% zo strany MVO a 14% z odvetvia distribúcie), väčšina sa týka presadzovania zdravého životného štýlu, výchovy a výživy a telesnej aktivity.

  Opatrenia týkajúce sa označovania výživovej hodnoty potravín (17%) a reklamy a marketingu (11%) sú dôležité a domnievam sa, že môžu slúžiť ako zaujímavé návrhy tvoriace základ bezodkladných záväzných právnych predpisov na európskej úrovni, v rámci ktorých sa zrevidujú ustanovenia v oblasti označovania výživovej hodnoty potravín a v oblasti reklamy.

  Ako poznamenali aj zástupcovia Komisie, je dôležité, aby sa na Akčnej platforme EÚ zúčastňovali aj športové organizácie, napríklad aj tým, že by sa zaviazali odmietať sponzorstvo výrobkov s vysokým kalorickým obsahom.

  V zmysle tohto dobrovoľného prístupu spravodajkyňa víta vytvorenie skupiny na vysokej úrovni pre problematiku výživy a telesnej aktivity, ktorá umožní aj členským štátom vymieňať si skúsenosti a podporovať osvedčené postupy. Je potrebné, aby sa v čo možno najväčšom rozsahu presadzovali politiky zamerané na obmedzenie obsahu tých látok v potravinách, ktorých nadmerná konzumácia by mohla byť zdraviu škodlivá. Mám na mysli napríklad dánsky zákon z roku 2003 obmedzujúci obsah trans-tukov v jedlách na 2%, čo mnohí europoslanci viackrát označili za cieľ hodný nasledovania vo všetkých krajinách EÚ. Alebo aj politiky zamerané na obmedzenie obsahu soli, ktoré sa uplatňovali napríklad v Írsku, presadzované Írskym úradom pre bezpečnosť potravín (FSAI) s cieľom dosiahnuť do roku 2010 denný príjem 6 gramov. V rámci skupiny na vysokej úrovni sa takéto skúsenosti môžu vymieňať a rozšíriť medzi všetky členské krajiny.

  Sociálne hľadisko

  S nedostatočnou výživou, podvýživou a obezitou súvisí mnoho aspektov, z ktorých je rozhodne potrebné zohľadňovať cenu, dostupnosť a poznatky. Treba mať na pamäti skutočnosť, že cena niektorých potravinových výrobkov je nepriamo úmerná ich kvalite.

  Nie je náhodou, že u žien z nižších sociálnych vrstiev je výskyt obezity asi šesťkrát vyšší ako u žien rovnakého veku, ktoré patria k majetnejším vrstvám.

  Nemožno poprieť skutočnosť, že sklon ku konzumácii jedál s vysokým energetickým obsahom, ale chudobných na výživové látky, je často daný výberom toho, čo je ekonomicky výhodnejšie.

  Z tohto dôvodu sa domnievam, že je potrebné zabezpečiť pomoc vo forme nákupných kupónov, ktorá by mala byť určená sociálne slabým vrstvám. Takisto je potrebné zabezpečiť v mestských častiach s ekonomicky najslabšími vrstvami výstavbu predajných centier so skutočne zdravými výrobkami (najmä ovocím a zeleninou) za „sociálne“ ceny, ktoré budú spĺňať všetky záruky kvality a bezpečnosti potravín.

  Deti

  Jednou z priorít bielej knihy by malo byť zníženie výskytu obezity u detí. Je dôležité, aby sme našim generáciám pripravili zdravú budúcnosť.

  Význam materského mlieka, vzdelávanie v oblasti stravovania a najmä venovanie sa nejakej telesnej aktivite, a to už od predškolského obdobia, patria medzi rozhodujúce faktory zdravého vývoja.

  Základná úloha výchovy, a to aj výchovy k zdravej výžive, prináleží rodičom a rodine. Štátne zdravotnícke úrady, miestne zdravotnícke zariadenia, ako aj výrobné odvetvia by preto mali podporovať rozsiahle informačné kampane.

  Vzhľadom na čoraz dlhší čas, ktorý deti vo fáze rastu trávia v škole, by sa školy mohli stať ústredným miestom integrovanej činnosti zameranej na boj proti obezite.

  V prvom rade by sa na úrovni členských štátov mala zaviesť povinnosť, aby deti denne venovali telesnej aktivite 30 minút, ktoré odporúča WHO. Na tento účel by sa mal počas dňa vyhradiť dostatočný čas na telesnú výchovu.

  Okrem toho je potrebné konať prostredníctvom prehodnotenia porcií a kontroly jedál podávaných na školách z hľadiska ich kvality a obsahu výživných látok, využívania jedální ako miesta na prehlbovanie poznatkov o správnom stravovaní, poskytnutia dostatočného množstva zariadení podporujúcich telesný pohyb aj počas prestávok (ihriská a telocvične prístupné mimo vyučovacích hodín), zabezpečenia toho, aby sa v rámci vyučovacích hodín venovaných prírodným vedám zamerala pozornosť na štúdium a pochopenie výživy a procesov s ňou súvisiacich, zákazu predaja mastných, presolených alebo presladených výrobkov v občerstveniach na školách a najmä v automatoch a organizovaním sprevádzania žiakov peši do školy a z nej zo strany školy.

  Takisto je dôležité, aby sa na školách i na pracoviskách zabezpečila prítomnosť lekára, ktorý je špecialistom na výživu a dietetikom.

  Domnievam sa tiež, že je dôležité, aby sa zamedzilo akejkoľvek forme reklamy nezdravých potravinových výrobkov, a to aj vo forme sponzorstva podujatí alebo ponúkania takého typu výrobkov zdarma pred školami.

  Na druhej strane spravodajkyňa so znepokojením sleduje niekoľko prípadov škôl, najmä v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, v ktorých sa index telesnej hmotnosti stal súčasťou celkového hodnotenia žiaka. Táto myšlienka má podľa môjho názoru za následok nadmerné hanobenie javu obezity a vedie k bezmedznej diskriminácii detí, ktoré v dôsledku nadváhy už môžu mať problémy v kolektíve.

  Oveľa užitočnejšie je získať deti pre konštruktívny proces, ktorý ich privedie k správnemu stravovaniu.

  Takisto považujem za potrebné, aby sa podniky dobrovoľne zaviazali znížiť kalorický príjem alebo veľkosť porcií výrobkov určených prevažne deťom.

  V súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k nariadeniu o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách by som zároveň chcela využiť túto príležitosť na to, aby som pripomenula, že považujem za nevyhnutné, aby zdravotné tvrdenia uvedené na výrobkoch určených deťom boli vedecky preskúmané ako absolútna priorita zo strany Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Komisie, s cieľom zabrániť propagácii potravín s nepravdivým označením, ktoré z hľadiska výživy nie sú vyvážené, prostredníctvom uvádzania nepravdivých zdravotných tvrdení.

  Starí ľudia a osoby so zdravotným postihnutím

  Spravodajkyňa je presvedčená, že v súvislosti so zraniteľnými skupinami by sa mali prijať osobitné opatrenia. Do tejto skupiny patria napríklad starí ľudia, ktorí, najmä v prípade, že sú sami, trpia problémami súvisiacimi s nedostatočnou výživou, dehydratáciou atď. Mali by sa viesť osvetové kampane zamerané predovšetkým na ženy v menopauze, ktorými sa zdôrazní potreba kontroly váhy, aby sa zabránilo hromadeniu tuku súvisiaceho s hladinou hormónov najmä v brušnej oblasti, čo pre zdravie predstavuje vážne riziko.

  Pre osoby s postihnutím je potrebné nájsť služby, zariadenia a programy určené okrem iného na to, aby sa im umožnilo venovať sa nejakej športovej a pohybovej činnosti.

  Miestne úrady

  Prevencia obezity počas celého života nie je výlučne problémom zdravotného charakteru, ale má aj kultúrne a sociálne dôsledky, ktoré nemôžu zostať nepovšimnuté.

  Preto je nevyhnutné, aby sa na viacerých úrovniach uplatňoval globálny prístup, ktorého súčasťou budú aj miestne úrady a tvorcovia politiky.

  Treba zvážiť prehodnotenie mestského plánovania a ako prioritu stanoviť výsadbu parkov, budovanie mestských telocviční, cyklistických chodníkov alebo aktívnych prostriedkov dopravy, čím sa umožní pravidelná telesná aktivita každý deň.

  Možno by sa dalo experimentovať aj so spôsobmi kontroly koncentrácie reštaurácií s rýchlym občerstvením v jednej oblasti, pričom by sa tento priestor mohol poskytnúť maloobchodníkom s organickými alebo tradičnými výrobkami.

  Miestne úrady musia teda aktívne presadzovať zdravý životný štýl s uvedomelou konzumáciou potravín. Európska únia by tiež mala podporovať vytvorenie sietí spájajúcich mestá, ktoré svojich občanov podporujú v zdravom stravovaní a telesnej aktivite.

  Podpora MSP

  Domnievam sa, že v neposlednom rade treba zohľadňovať potreby MSP a subjektov pôsobiacich v poľnohospodársko-potravinárskom odvetví.

  Ozajstný pokrok, najmä v oblasti výskumu a vývoja nových, zdraviu prospešných výrobkov s vysokým obsahom živín, nemožno dosiahnuť, pokiaľ sa nezaručí, že subjekty, ktoré sa aktívne zasadzujú o takúto zmenu budú mať k dispozícii primerané nástroje vrátane finančných prostriedkov.

  Preto navrhujem zavedenie podporných opatrení ad hoc na podporu a pomoc MSP, ktoré majú v úmysle vylepšiť svoje výrobky alebo ktoré chcú prehĺbiť poznatky spotrebiteľov o výživových hodnotách ich výrobkov.

  Šport

  Všetkým európskym občanom by sa mala umožniť telesná aktivita podľa odporúčania WHO aspoň 30 minút denne. Iniciatívy bielej knihy o športovej činnosti a spolupráca športových združení by mali Európskej únii umožniť vypracovanie účinných usmernení k telesnej aktivite a ich šírenie prostredníctvom všetkých programov financovania EÚ: 7. rámcového programu výskumu,programu pre zdravie na obdobie rokov 2008 – 2013, programov Mládež v akcii, Aktívne občianstvo a s cieľom podporovať telesný pohyb v prírode aj prostredníctvom programu Life +.

  Ako zdôraznili viaceré strany, je takisto nevyhnutné, , aby sa na Akčnej platforme EÚ v súvislosti so stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím zúčastňoval väčší počet zástupcov športových organizácií.

  Výskum

  Spravodajkyňa víta skutočnosť, že medzi priority výskumu v rámci 7. rámcového programu bola zaradená aj cukrovka a obezita. V oblasti výskumu sa dá ešte mnoho urobiť. Je potrebné zistiť príčiny obezity a skúmať predpokladané faktory spúšťajúce vznik ochorenia, ako sú viróza či dedičná náklonnosť, a úlohu niektorých látok (napríklad glutamanu monosodného).

  Takisto je však potrebný výskum aj v oblasti terapie, preventívnej klinickej liečby a liečby obezity, ktoré by sa vyznačovali maximálnou mierou ochrany zdravia pacienta.

  Reklama

  Z mnohých štúdií vyplýva, že jednou z príčin obezity, najmä u detí, je propagovanie potravín s vysokým obsahom tukov, cukru a soli. Reklama zameraná na deti sa vysiela nielen v televízii, ale šíri sa aj prostredníctvom mobilných telefónov, a to vo forme sponzorstva športových a kultúrnych podujatí. Na tento cieľ sa často využívajú postavy animovaných filmov alebo známe osobnosti. Hoci oceňujem úsilie o samoreguláciu, ktoré vynaložili výrobné odvetvie a masovokomunikačné prostriedky, domnievam sa, že kompromisné znenie smernice „Televízia bez hraníc“ je neuspokojivé. Privítala by som skôr obmedzenie, pokiaľ ide o čas vysielania reklamy zameranej na deti, ako aj jej množstvo.

  Dúfam, že Komisia bude mať záujem prehodnotiť stratégiu boja proti obezite, pričom zohľadní najmä otázky reklamy a marketingu.

  Ochrana tradičných výrobkov

  V otázke všeobecného rámca ochrany tradičných výrobkov považujem za svoju povinnosť spomenúť ochranu tradičných výrobkov, ktoré tvoria súčasť tradičného kultúrneho dedičstva európskych národov. Preto sa domnievam, že tradičné recepty by sa mali zachovávať, a to aj pri snahe o zmenu zloženia potravín v rámci boja proti obezite.

  STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (9.4.2008)

  pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  k Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou
  (2007/2285(INI))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Małgorzata Handzlik

  NÁVRHY

  Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  A.  keďže nadváha a obezita spôsobujú množstvo chronických chorôb vrátane srdcovocievnych chorôb, vysokého krvného tlaku, cukrovky typu 2, porážok, určitých typov rakoviny atď.; keďže sa predpokladá, že chronické choroby budú príčinou približne troch štvrtín všetkých úmrtí vo svete v roku 2020,

  B.   keďže je potrebné venovať osobitnú pozornosť obezite detí a mládeže za účelom včasnej liečby, ako aj osobám patriacim do najviac znevýhodnených sociálno-ekonomických skupín, ktoré sú zraniteľné v dôsledku nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a sociálnych nerovností s častým negatívnym vplyvom na kvalitu a vyváženosť ich stravy,

  C.  keďže v EÚ sa z vnútroštátnych rozpočtov na zdravotníctvo každoročne vynakladá do 7 % na choroby, ktoré súvisia s obezitou,

  1.   víta prístup Komisie uvedený v jej Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe (COM(2007)0279), na základe ktorej bude mať priemyselné odvetvie možnosť prispievať prostredníctvom samoregulačných iniciatív k zníženiu zlého zdravotného stavu spôsobeného nadváhou a obezitou; žiada však Komisiu, aby dôkladne monitorovala a podporovala iniciatívy priemyselného odvetvia zamerané na zodpovednú propagáciu a znižovanie množstva soli, tukov a cukrov v potravinárskych výrobkoch s tým, že v roku 2010 uskutoční prehodnotenie súčasnej situácie;

  2.   víta návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (COM(2008)0040), keďže spotrebitelia nevyhnutne potrebujú jasné nutričné údaje vo forme jednoduchého, zrozumiteľného a ľahko čitateľného označovania na obaloch, aby mohli na základe správnych informácií prijímať zdravé rozhodnutia v súvislosti s výživou;

  3.   uznáva, že spotrebitelia, a najmä najzraniteľnejší z nich, môžu mať mylné predstavy o tom, čo je to zdravá výživa; žiada preto členské štáty, aby v spolupráci s priemyselným odvetvím a so združeniami spotrebiteľov využívali inovatívne informácie a vládami organizované reklamné kampane, aby tak motivovali spotrebiteľov k výberu zdravých potravín; vyzýva najmä členské štáty, aby pripravili programy výchovy v oblasti stravovania pre materské a základné školy, v ktorých sa zohľadnia osvedčené postupy získané v rámci programu Európska sieť škôl podporujúcich zdravie (ENHPS);

  4.   so znepokojením konštatuje, že obezita je cezhraničným problémom, ktorý postihuje všetky členské štáty, pričom v nových členských štátoch percento obezity rýchlo rastie; vyzýva preto Komisiou, aby považovala verejné zdravie za prioritný cieľ svojich jednotlivých politík, najmä politík zameraných na vzdelávanie, mládež, kultúru, šport a poľnohospodárstvo, a aby popri tom venovala osobitnú pozornosť sociálnemu rozmeru tohto problému; žiada tiež Komisiu, aby definovala spoločné projekty na podporu lepšej výživy a zdravého životného štýlu, a aby vytvorila monitorovací systém zdravia EÚ; žiada členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou podporovali výmenu osvedčených postupov a skúseností, najmä prostredníctvom rozvoja sietí referenčných stredísk a prostredníctvom spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, s cieľom podporovať ľudí, aby viedli aktívny spoločenský život a venovali sa telesným aktivitám;

  5.   vyzýva členské štáty, aby rozvíjali formálne vzdelávanie alebo odborné kvalifikácie v oblasti starostlivosti o diabetikov a dohľadu nad touto chorobou, vrátane ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve o tejto chorobe, ktorí pracujú v iných odboroch, ako je diabetológia;

  6.   vyzýva členské štáty, aby riadne uplatňovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov[1];

  7.   zdôrazňuje význam problému obezity detí a žiada Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia k jej predchádzaniu, a najmä aby prísne kontrolovala propagovanie potravín bohatých na tuky, soľ a cukor so zameraním na deti a mládež;

  8.  žiada, aby sa vo všetkých európskych politikách a alternatívach zohľadňovala problematika výživy.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  8.4.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  20

  13

  3

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Olle Schmidt, Gary Titley, Janusz Wojciechowski

  • [1]  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

  STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (1.4.2008)

  pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  k Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou
  (2007/2285(INI))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Czesław Adam Siekierski

  NÁVRHY

  Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  1.   poukazuje na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky pre zdravú výživu, keďže k boju proti nadváhe a obezite je nutný komplexný prístup; zdôrazňuje úlohu európskych poľnohospodárov a výrobcov, ktorí prispievajú k riešeniu tohto problému tým, že vyrábajú zdravé potraviny v primeranej kvalite a využívajú výrobné postupy šetrné voči životnému prostrediu a zamerané na ochranu biodiverzity;

  2.   domnieva sa, že pri určovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä spoločných organizácií trhu, sa musí väčšmi zohľadniť vplyv potravín na zdravie a že by sa napríklad poľnohospodárske dotácie na mlieko v školách a na distribúciu ovocia a zeleniny v rámci SPP mali zameriavať na výrobky, ktoré sú čo možno najčerstvejšie, nespracované a obsahujú čo najmenej tukov a cukrov;

  3.   vyzýva Európsku komisiu, aby bezodkladne predložila legislatívny návrh týkajúci sa zavedenia programu zabezpečovania ovocia v školách, ako to požadovala Rada 20. júna 2007 a Európsky parlament 13. decembra 2007;

  4.  žiada obmedzovanie podielu nasýtených mastných kyselín, transmastných kyselín, soli a cukru v potravinách, pretože príliš vysoký obsah týchto látok vedie k ochoreniam srdca a obehového systému, k rakovine, cukrovke i obezite; súčasne poukazuje na to, že pri rýchlosti a rozsahu zmien v zložení výrobkov je potrebné prihliadať k ich kvalite, ako aj k technickým a hospodárskym možnostiam poľnohospodárskych výrobcov a potravinárskeho priemyslu;

  5.   žiada analyzovať úlohu, ktorú zohrávajú zvýrazňovače chuti, ako sú glutamáty, guanyláty a inozináty, ktoré vo veľkom množstve obsahujú mnohé potraviny, a najmä hotové jedlá a priemyselne vyrábané potraviny, s cieľom určiť ich vplyv na spotrebné návyky;

  6.   naliehavo žiada, aby sa v potravinárskom priemysle prehĺbil výskum v oblasti výrobkov, do ktorých sa môžu pridávať zdraviu prospešné zložky ako vitamíny A a D, aby sa tým podporila sloboda výberu spotrebiteľa a predišlo neúmyselnej podpore spotreby niektorých potravín s vysokým obsahom tukov, napríklad masla;

  7.  zdôrazňuje, že pre realizáciu cieľov bielej knihy majú veľký význam verejno-súkromné partnerstvá, ako i spolupráca zúčastnených strán na všetkých úrovniach, od úrovne Spoločenstva až po miestnu úroveň;

  8.   podporuje rozsiahle informačné programy určené rodičom, ktoré by prehlbovali vedomie ich zodpovednosti za vyváženú stravu detí, a vzdelávanie detí a mladých ľudí prostredníctvom programov propagujúcich zdravú výživu a telesnú aktivitu;

  9.   podporuje organizáciu a propagáciu informačných programov pre školských zdravotníckych pracovníkov, ako aj pre osoby, ktoré sú priamo zodpovedné za stravovanie detí a mladých ľudí v školách;

  10. žiada členské štáty, miestne a školské orgány, aby prispôsobili kvalitu a výživovú hodnotu školských jedál súčasným poznatkom v oblasti výživy; požaduje vyváženú ponuku stravy prispôsobenú potrebám, v ktorej sú zohľadnené tieto poznatky; nalieha na to, aby sa v automatoch sprístupnilo čerstvé ovocie a zelenina, ako aj široká ponuka mliečnych výrobkov; žiada členské štáty, aby zabezpečili väčší počet hodín venovaných telesnému cvičeniu počas školského vyučovania;

  11. v tejto súvislosti zdôrazňuje význam prepojenia budúceho programu poskytovania ovocia v školách so širšou vzdelávacou koncepciou, napríklad prostredníctvom vyučovacích hodín o stravovaní a zdraví na základných školách;

  12. považuje za dôležité zakázať akúkoľvek podporu a reklamu výrobkom s nadmerným obsahom cukru, soli a tukov v školách;

  13. upriamuje pozornosť na zodpovednosť škôl, úradov, nemocníc, športových klubov a centier mládeže pri odrádzaní od konzumácie nezdravého občerstvenia, za ponúkanie zdravých potravín a podporu správnych stravovacích návykov;

  14. považuje za dôležité, aby sa rozširovali poznatky o vyváženej strave bez nadmerného obsahu soli, cukru a tukov a podporovali iniciatívy, ktoré majú za cieľ zvyšovanie príjmu ovocia a zeleniny, olivového oleja a mliečnych výrobkov mladistvými, sociálne slabými skupinami, starými ľuďmi a ženami s deťmi; vyzýva naliehavo Komisiu, aby v tejto súvislosti zrýchlila zavedenie programu poskytovania ovocia na školách v celej Európe;

  15. považuje za potrebné propagovať a podporovať informačné kampane a predchádzať vysokorizikovým stravovacím návykom, ako je anorexia a bulímia;

  16. domnieva sa, že aj na úrovni Spoločenstva sa musia prijať opatrenia na podporu konzumácie zdravých potravín, ako je zelenina, ovocie a mliečne výrobky, najmä prostredníctvom zabezpečenia ich cenovej dostupnosti, podpory dostupnosti zdravej stravy v školských a podnikových jedálňach a financovania projektov zameraných na podporu zdravého stravovania;

  17. vyjadruje podporu požiadavke, aby informácie o výrobkoch boli zrozumiteľné pre priemerného spotrebiteľa, najmä prostredníctvom jasného uvedenia základného zloženia výrobkov a jednotného a ľahko rozoznateľného loga označujúceho mieru, do akej výrobok spĺňa kritériá zdravého stravovania;

  18. domnieva sa, že potraviny dovážané z tretích krajín by mali spĺňať rovnaké vysoké normy a kritériá vo vzťahu ku kvalite, normám sledovateľnosti, zdraviu zvierat, ochrane životného prostredia a zachovaniu biologickej diverzity ako potraviny vyrábané v členských štátoch EÚ.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  1.4.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Esther De Lange, Brian Simpson, Struan Stevenson

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

   

  STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (4.3.2008)

  pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  k Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou
  (2007/2285(INI))

  Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Anna Záborská

  NÁVRHY

  Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

  1.   keďže je vedecky dokázané, že miera vplyvu a stupeň závažnosti patológií spojených s podvýživou sa u mužov a žien prejavuje odlišným spôsobom ,

  1.   ľutuje, že Komisia vo svojej bielej knihe zvolila neutrálny rodový prístup a žiada Komisiu a akčnú platformu pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie, aby zohľadnili rozdiely medzi mužmi a ženami najmä :

  - pri zbere údajov a výsledkov iniciatív na všetkých stupňoch s cieľom porovnať ich na európskej úrovni;

  - pri šírení osvedčených postupov s cieľom lepšie zohľadniť individuálne črty ľudských bytostí, zefektívniť a lepšie zamerať informačné a vzdelávacie kampane;

  - pri rozvoji informačných stratégií najmä voči skupinám, ktoré sú najväčšmi náchylné na rýchle priberanie (bývalí fajčiari, tehotné a dojčiace ženy);

  - pri dialógu so všetkými zainteresovanými stranami (poľnohospodársko-potravinárskym priemyslom, reťazcami rýchleho stravovania, školskými orgánmi, zástupcami rodičov alebo detí atď.);

  2.   zdôrazňuje, že služby, ktoré zohľadňujú rodovú príslušnosť, sú dôležité na zníženie rodových nerovností pri odstraňovaní problémov zdravia spôsobených zlým stravovaním, nadváhou alebo obezitou; domnieva sa preto, že ak chceme poskytnúť ženám prístup k liečbe na všetkých úrovniach, od základnej starostlivosti až po špecializovanú, musia byť tieto služby prispôsobené ich potrebám; vyzýva členské štáty, aby poskytli občanom, najmä ženám a dievčatám, ktoré nie sú začlenenie do vnútroštátneho systému sociálneho poistenia, bezpečnostnú sieť v oblasti lekárskej starostlivosti;

  3.   obracia pozornosť členských štátov na to, že je potrebné, aby vnútroštátne zdravotné služby rozvíjali osobitné poradenské služby týkajúce sa výživy pre tehotné ženy a ženy v období menopauzy, pretože tehotenstvo a menopauza sú dve rozhodujúce obdobia v živote ženy sprevádzané zvýšeným rizikom nadváhy;

  4.   žiada Komisiu a členské štáty, aby v centrách primárnej zdravotnej starostlivosti podporovali dojčenie;

  5.   konštatuje, že detská obezita sa rýchlo rozširuje skoro vo všetkých členských štátoch Únie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovali s miestnymi orgánmi a školami, súkromným sektorom a sektorom reklamy pri hľadaní rôznych možností s cieľom:

  - ponúknuť vyváženú stravu prispôsobenú veku vo všetkých školských jedálňach a kolektívnych zariadeniach;

  - ponúknuť rodičom a deťom vzdelávanie a poskytovanie informácií o zdravom životnom štýle, prospešnosti športu a zodpovednom prístupe k rodine, najmä dievčatám, ktoré treba pripraviť na ich budúce materstvo;

  - podporiť prístup znevýhodnených skupín k zdravej výžive;

  6.   žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali špeciálne vzdelávacie programy, informačné kampane a preventívne opatrenia, pokiaľ ide o riziká, ktoré pre deti predstavuje nadmerné využívanie nových informačných a komunikačných technológií, a to najmä videohier, ktoré môžu spôsobiť zníženie ich telesnej a športovej aktivity a tak prispieť k nadváhe;

  7.   naliehavo žiada členské štáty, aby sa dohodli s podnikmi a módnymi tvorcami o zjednotení veľkostí a aby podporovali organizátorov módnych podujatí v prijímaní modeliek s indexom telesnej hmotnosti minimálne 18, ktorý odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), s cieľom vyhnúť sa šíreniu módnych kritérií, ktoré môžu v spojení s extrémnou chudosťou spôsobiť zdravotné problémy, ako sú anorexia alebo bulímia;

  8.   žiada Komisiu, aby zabezpečila vyrovnané zastúpenie žien a mužov v budúcej pracovnej skupine na vysokej úrovni pre výživu a telesnú aktivitu tak, aby bolo možné lepšie sa zamerať na problémy a ponúknuť lepšie riešenia na základe rodového hľadiska, to znamená na jednej strane pre mužov a na druhej strane pre ženy;

  9.   víta zámer Komisie vyhodnotiť v roku 2010 dobrovoľné úsilie sektora v oblasti kódexu správania týkajúceho sa komerčného informovania o potravinách a nápojoch určených deťom; vyzýva, aby sa rovnakým spôsobom vyhodnotilo informovanie tehotných a dojčiacich žien;

  10. vyzýva členské štáty, regionálne a miestne orgány, ako aj športové združenia, aby vyvinuli iniciatívu a vytvorili priestory na aktivity na čerstvom vzduchu pre mladých ľudí, aby sprístupnili telesné a športové aktivity pre všetkých a aby ich podnecovali a podporovali ich uskutočňovanie od najútlejšej mladosti najmä v škole a pritom zohľadňovali prípadné rozdielne záľuby žien a mužov; zdôrazňuje, že požiadavky kladené na ženy v zamestnaní a zodpovednosť žien za  domácnosť môžu narušiť pravidelné športovanie;

  11. žiada športové združenia, aby venovali osobitnú pozornosť skutočnosti, že dievčatá po zavŕšení dospievania často zanechajú športovú aktivitu; poukazuje na to, že tieto združenia môžu zohrávať veľkú úlohu pri zachovaní záujmu dievčat a žien o rôzne športové aktivity;

  12. vyzýva vzájomné poisťovacie spolky, ako aj poisťovateľov, aby vypracovali systém sadzieb, ktorý zohľadňuje rozdiely medzi ženami a mužmi, pokiaľ ide o zdravotné problémy súvisiace s výživou, nadváhou a obezitou;

  13. zdôrazňuje základnú úlohu ženy vo výchove k zdravej výžive rodiny a jej rozhodný prínos k boju proti obezite, keďže je to práve žena, ktorá vo väčšine rodín priamo ovplyvňuje výber potravín;

  14. prihovára sa za uskutočnenie rozsiahlej kampane, pomocou ktorej Európska únia zvýši informovanosť o rizikách, ktoré prináša obezita, a vytvorí informačné stredisko, na ktoré sa môže verejnosť, najmä ženy, obrátiť, alebo od ktorého môže verejnosť získať rady.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  27.2.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Kinga Gál, Małgorzata Handzlik, Tunne Kelam, Manolis Mavrommatis

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  27.5.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  54

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Umberto Guidoni, Johannes Lebech, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Salvatore Tatarella