Menetlus : 2007/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0257/2008

Esitatud tekstid :

A6-0257/2008

Arutelud :

PV 08/07/2008 - 12
CRE 08/07/2008 - 12

Hääletused :

PV 09/07/2008 - 5.10
CRE 09/07/2008 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0347

RAPORT     ***I
PDF 531kWORD 1342k
13.6.2008
PE 400.700v02-00 A6-0257/2008

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta

(KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Romano Maria La Russa

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS
 siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta

(KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0529);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 47 lõiget 2 ning artikleid 55 ja 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0317/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6‑0257/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada ühelegi ühenduse äriühingule õigust müüa kõikides liikmesriikides maagaasi võrdsetel tingimustel ilma diskrimineerimise ja ebasoodsate teguriteta. Seni puudub eelkõige mittediskrimineeriv võrgule juurdepääs ning kõikides liikmesriikides võrdselt tõhusa tasemega ametlik järelevalve, kuna praegune õiguslik raamistik ei ole piisav.

(3) Praegu aga ei ole võimalik tagada kõikide liikmesriikide kõikidele äriühingutele õigust müüa kõikides liikmesriikides maagaasi võrdsetel tingimustel ilma diskrimineerimise ja ebasoodsate teguriteta. Seni puudub eelkõige mittediskrimineeriv võrgule juurdepääs ning kõikides liikmesriikides võrdselt tõhusa tasemega ametlik järelevalve, kuna praegune õiguslik raamistik ei ole piisav.

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastusest jääb mulje, et komisjoni käsitletavad konkurentsiprobleemid on olemas kõikides liikmesriikides kogu ELis.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Kui võrke tootmis- ja tarnetegevustest tõhusalt ei eraldata, on oht, et võrke mitte üksnes ei kasutata diskrimineerival viisil, vaid vertikaalselt integreeritud äriühingutel puudub ka motivatsioon oma võrkudesse piisavalt investeerida.

(5) Kui võrke tootmis- ja tarnetegevustest tõhusalt ei eraldata, on oht, et võrke mitte üksnes ei kasutata diskrimineerival viisil, vaid vertikaalselt integreeritud äriühingutel puudub ka motivatsioon oma võrkudesse piisavalt investeerida.

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst “inherent” puudub.)

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Liikmesriigid peavad edendama koostööd piirkondlikul tasandil ja jälgima võrgustiku tõhusust sellel tasandil. Mitu liikmesriiki on juba teinud ettepaneku, mis aitaks seda eesmärki saavutada.

Selgitus

Liikmesriikide piirkondliku koostöö edendamine ja kohustus jälgida võrgu tõhusust on tõelise piiriülese turu ja koostöö kindlustamisel väga oluline.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Olemasolevad õiguslikud ja funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole tegelikkuses viinud põhivõrguettevõtjate [termin on muutunud, varem: edastusvõrgu haldur] eraldamiseni. Euroopa Ülemkogu kutsus 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Brüsseli kohtumisel komisjoni üles välja töötama õigusaktide eelnõud, et tõhusalt eraldada tarne- ja tootmistegevus võrguga seotud toimingutest

(6) Olemasolevad õiguslikud ja funktsionaalsed eraldamiseeskirjad ei ole tegelikkuses veel viinud põhivõrguettevõtjate [termin on muutunud, varem: edastusvõrgu haldur] eraldamiseni igas liikmesriigis, osaliselt ühenduse kehtivate õigusaktide puuduliku rakendamise tõttu. Euroopa Ülemkogu kutsus 8. ja 9. märtsi 2007 aasta Brüsseli kohtumisel komisjoni üles välja töötama õigusaktide eelnõud, et tõhusalt eraldada tarne- ja tootmistegevus võrguga seotud toimingutest.

Selgitus

Tuleb märkida, et Euroopa energiaturgude puuduliku toimimise üheks põhjuseks on kehtivate eeskirjade ebapiisav rakendamine, mida rõhutati ka 10. jaanuari 2007. aasta sektorit käsitleva uurimuse aruande lõigetes 151– 153 ja 478.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Iga tulevane eristamissüsteem peaks tõhusalt kõrvaldama mis tahes huvide konflikti tootjate ja põhivõrguettevõtjate vahel, et luua stiimuleid vajalikeks investeeringuteks ning tagada uutele turule sisenejatele juurdepääs läbipaistva ja tõhusa reguleerimiskorra alusel, ning see ei tohi luua riikide reguleerivate asutuste jaoks koormavat ja aeglast reguleerimiskorda, mille rakendamine oleks raske ja kulukas.

Selgitus

Mis tahes kasutuselevõetav süsteem peab olema tõhus ja lihtne. Vajalikke investeeringuid tehakse ainult siis, kui puudub huvide konflikt tootjate ja põhivõrguettevõtjate vahel.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7 b) Gaasi imporditakse Euroopa Liitu peamiselt ja üha enam kolmandatest riikidest. Ühenduse õiguses tuleb arvesse võtta gaasisektori iseloomulikku integreerumist maailmaturul, samuti erinevusi eelnevatel ja järgnevatel turgudel.

Selgitus

Nii Euroopa Parlament kui ka Euroopa Ülemkogu on nõudnud, et erinevusi elektri ja gaasi vahel võetaks piisavalt arvesse.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb mõnel juhul ette ettevõtete ümberstruktureerimist, tuleks liikmesriikidele anda asjakohaste sätete ülevõtmiseks lisaaega. Võttes arvesse vertikaalseid seoseid elektri- ja gaasisektorite vahel, tuleks eraldamist käsitlevaid sätteid kohaldada mõlema sektori suhtes.

(8) Kuna omandisuhete eraldamine näeb mõnel juhul ette ettevõtete ümberstruktureerimist, tuleks omandisuhteid eraldada otsustavatele liikmesriikidele anda asjakohaste sätete ülevõtmiseks lisaaega. Võttes arvesse vertikaalseid seoseid elektri- ja gaasisektorite vahel, tuleks eraldamist käsitlevaid sätteid kohaldada mõlema sektori suhtes.

Selgitus

Uues sõnastuses võetakse arvesse, et omandisuhete eraldamine on ainult üks võimalustest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

 

Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriigid võivad soovi korral kohaldada selle direktiivi sätteid, mis käsitlevad põhivõrkude ja põhivõrguettevõtjate tegelikku ja tõhusat eraldamist. Selline eraldamine on tulemuslik, kui see aitab tagada põhivõrguettevõtjate sõltumatust, ning on tõhus, kui see annab sobivama reguleeriva raamistiku ausa konkurentsi ja piisavate investeeringute tagamiseks, samuti uutele turulesisenejatele juurdepääsu ja maagaasiturgude integratsiooni tagamiseks. See põhineb organisatsiooniliste meetmete ja põhivõrguettevõtjate juhtimisega seotud meetmete sambal, samuti investeeringutega, uute tootmisvõimsuste võrku ühendamisega ja regionaalse koostöö kaudu turu integreerimisega seotud meetmete sambal. See on kooskõlas Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 2007. aasta Brüsseli kohtumisel sätestatud nõuetega.

Selgitus

Põhivõrkude ja põhivõrguettevõtjate tegelik ja tõhus eraldamine aitab tagada põhivõrguettevõtjate sõltumatust meetmete kaudu, mis on kooskõlas riikide põhiseadustega, proportsionaalsuse põhimõttega ja kapitali vaba liikumisega. Koos meetmetega investeeringute ja turuintegratsiooni edendamiseks pakub see üldist lahendust, mida direktiiv peaks seega liikmesriikidele ette panema.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Liikmesriigid peaksid edendama piirkondlikku koostööd võimalusega määrata piirkondlik koordinaator, kes tegeleb pädevate riiklike asutuste vahelise dialoogi lihtsustamisega. Lisaks sellele tuleks uued elektrijaamad õigeaegselt ja tõhusalt võrku ühendada.

Selgitus

Kolmas energiapakett on väga oluline Euroopas käimasoleva energia- ja gaasisektorite liberaliseerimise lõpuleviimisel ja seejuures tõelise, läbipaistva ja avatud siseturu kindlustamises.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c) Komisjon peaks käesoleva direktiivi nõuetekohase rakendamise kindlustamiseks abistama liikmesriike, kellel on sellega raskusi.

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides ei ole teise energiapaketi tulemusi veel näha; teist paketti ei ole veel nõuetekohaselt rakendatud või jõustatud teatavate riikide eripärade tõttu.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute süsteemihaldurite loomine võimaldab vertikaalselt integreeritud äriühingutel säilitada võrguvarade omandi ja tagada samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki võrguettevõtja ülesandeid ning kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik ametlik järelevalve.

(10) Tarne- ja tootmishuvidest sõltumatute süsteemihaldurite loomine võimaldab vertikaalselt integreeritud äriühingutel säilitada võrguvarade omandi ja tagada samaaegselt huvide tõhus eraldamine, kui sõltumatu süsteemihaldur täidab kõiki võrguettevõtja ülesandeid või kui rakendatakse tegelikku ja tõhusat eraldamist ning kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik ametlik järelevalve.

Selgitus

Kasutusele tuleb võtta alternatiivne moodus tagada põhivõrguettevõtjate sõltumatus integreeritud ettevõtjate raames.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrguettevõtja on vertikaalselt integreeritud ettevõtja osa, võimaldada liikmesriikidel valida, kas eraldada omandisuhted või erandina luua tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud süsteemihaldurid. Sõltumatutel süsteemihalduritel põhineva lahenduse täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on vertikaalselt integreeritud äriühingute aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks võimalik ka valida, kas teostada omandisuhete eraldamine loovutamise teel või jagada integreeritud äriühingu aktsiad võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel, et täidetakse omandiõiguse eraldamisest tulenevaid nõudeid.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrguettevõtja on vertikaalselt integreeritud ettevõtja osa, võimaldada liikmesriikidel valida kolme variandi vahel: omandisuhete eraldamine, sõltumatu süsteemihalduri mudeli kasutuselevõtt või täielik ja tõhus eraldamine.

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik valida põhivõrkude eraldamise kolme variandi vahel: omandisuhete eraldamine, sõltumatu süsteemihalduri mudel (ISO) ning täielik ja tõhus eraldamine (EEU). Kõik kolm varianti on võrdselt sobivad, et tagada mittediskrimineeriv juurdepääs süsteemile, lahendada integreeritud ettevõtte sisesed huvide konfliktid ja soodustada investeeringuid võrku.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 a) Konkurentsi arendamiseks gaasienergia siseturul peab mitte-kodutarbijatel olema võimalik valida endale tarnijad ning sõlmida lepingud mitme tarnijaga, et tagada oma varustatus gaasiga. Selliseid kliente tuleb kaitsta ainuõiguse klausli eest, mille mõju seisneb konkureerivate ja/või täiendavate pakkumiste väljaarvamises.

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks peab olema võimaldada tarbijatel kasu saada madalamatest energiahindadest ja seega tuleks ära hoida, et turgu valitsevad tarnijad lisavad klientidega sõlmitavatesse lepingutesse ainuõiguse klausli. Ainuõigusi puudutavad klauslid ei luba mitte-kodutarbijatel valida mitut tarnijat, mis võimaldaks märkimisväärselt vähendada nende energiaarveid.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb järgida avaliku ja erasektori vahelise mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või koos teistega mõjutada nii põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate juhtorganite koosseisu, hääletamist ega otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik suudab tõendada, et see nõue on täietud, võivad kaks eraldiseisvat avalik-õiguslikku asutust kontrollida ühelt poolt tootmis- ja tarnetegevust ja teiselt poolt edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb järgida avaliku ja erasektori vahelise mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või koos teistega mõjutada nii põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate juhtorganite koosseisu, hääletamist ega otsuseid.

Selgitus

Kõik avaliku sektori ettevõtted alluvad ranget hierarhilist otsustusliini pidi riiklikule / piirkondlikule / kohalikule omavalitsusele. Tavaliselt puudutavad riiklike energiaettevõtete strateegilised otsused kogu riigi majandust ja võetakse seetõttu vastu poliitilisel tasandil. Omandamise ja tegutsemise loovutamine ühe ja sellesama riikliku haldusorgani erinevatele asutustele on nonsenss: omandiline kuuluvus jääb sama organi raamesse ja tegutsemine allub samale organile.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb täielikult eraldada kogu ühenduses, et ükski ühenduse võrguettevõtja ega tema sidusettevõtja ei saaks mõnes teises liikmesriigis tegeleda tarnimise või tootmisega. See peaks kehtima ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka ELi-väliste äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse eraldamine kogu ühenduses, antakse reguleerivatele asutustele õigus keelduda eraldamiseeskirjadele mittevastavate põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et tagada järjekindel kohaldamine kogu ühenduses ja ühenduse rahvusvaheliste kohustuste järgimine, peaks komisjonil olema õigus vaadata läbi otsused, mis reguleerivad asutused on sertifitseerimise kohta teinud.

(13) Võrgu- ja tarnetegevus tuleb eraldada kogu ühenduses. See peaks kehtima ühtviisi nii ELi äriühingute kui ka ELi-väliste äriühingute suhtes. Et tagada võrgu- ja tarnetegevuse eraldamine kogu ühenduses, antakse reguleerivatele asutustele õigus keelduda eraldamiseeskirjadele mittevastavate põhivõrguettevõtjate sertifitseerimisest. Et tagada nõuete järjekindel täitmine kogu ühenduses ja ühenduse rahvusvaheliste kohustustest kinnipidamine, peaks energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööametil (edaspidi „amet”) olema õigus üle vaadata reguleerivate asutuste sertifitseerimisotsused.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Energiaga varustamise tagamine on avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. Toimivad gaasiturud ning eelkõige gaasivarustusega seotud võrgud ja muud varad on olulised avaliku julgeoleku, majanduse konkurentsivõime ja ühenduse kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline ning seepärast on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse avalikule korrale ja julgeolekule ning ühenduse kodanike heaolule. Sellised meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

(14) Energiaga varustamise tagamine on avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru tõhusa toimimise ja liikmesriikide isoleeritud turgude integratsiooniga. Võrgu kasutamine on oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. Toimivad, avatud, tõeliste kauplemisvõimalustega gaasiturud ning eelkõige gaasivarustusega seotud võrgud ja muud varad on olulised avaliku julgeoleku, majanduse konkurentsivõime ja ühenduse kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline ning seepärast on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse avalikule korrale ja julgeolekule ning ühenduse kodanike heaolule. Sellised meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid peaksid võtma konkreetseid meetmeid, et aidata kaasa biogaasi ja biomassist saadud gaasi laiemale levikule, mille tootjatele tuleb tagada mittediskrimineeriv juurdepääs gaasivõrgule, tingimusel et see juurdepääs on pidevalt vastavuses tehniliste eeskirjade ja ohutusnõuetega.

Selgitus

ELi 2020. aasta energiaeesmärgi saavutamiseks tuleb aktiivselt toetada biogaasi ja biomassist saadavat gaasi. Need toetusmeetmed peavad tagama vastavuse nõuetega ja mitte-diskrimineerimise.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel asutustel peab olema võimalik teha otsuseid kõikides siseturu nõuetekohase toimimisega seonduvates reguleerimisküsimustes ning nad peavad olema muudest avalikest ja erahuvidest täiesti sõltumatud.

(18) Energeetikasektorit reguleerivatel asutustel peab olema võimalik teha otsuseid kõikides siseturu nõuetekohase toimimisega seonduvates reguleerimisküsimustes ning nad peavad olema muudest avalike ja eraettevõtjate huvidest täiesti sõltumatud.

Selgitus

Avalik huvi peaks olema energeetikasektorit reguleerivatele asutustele siduv.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Energeetikasektorit reguleerivatel asutustel peab olema õigus teha gaasiettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone maagaasiettevõtjatele, kes oma kohustusi ei täida. Neile tuleb anda ka konkurentsieeskirjade kohaldamisest sõltumatu õigus otsustada, kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta turu nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku tõhusa konkurentsi edendamiseks, aga ka turu avamisele vastava kõrgetasemelise avaliku teenuse tagamiseks, kaitsetumate tarbijate kaitsmiseks ning tarbijakaitsemeetmete täieliku toimimise tagamiseks. Need sätted ei tohiks piirata komisjoni õigusi konkurentsieeskirjade kohaldamisel, sealhulgas ühenduse mõõtmega ühinemiste läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks kapitali vaba liikumine.

(19) Energeetikasektorit reguleerivatel asutustel peab olema õigus teha võrguettevõtjate suhtes siduvaid otsuseid ning määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone võrguettevõtjatele, kes oma kohustusi ei täida. Neile tuleb anda ka konkurentsieeskirjade kohaldamisest sõltumatu õigus otsustada, kas ja milliseid meetmeid on vaja võtta võrgule juurdepääsu osas turu nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku tõhusa konkurentsi tagamiseks, aga ka turu avamisele vastava kõrgetasemelise avaliku teenuse tagamiseks, kaitsetumate tarbijate kaitsmiseks ning tarbijakaitsemeetmete täieliku toimimise tagamiseks. Need sätted ei tohiks piirata komisjoni õigusi konkurentsieeskirjade kohaldamisel, sealhulgas ühenduse mõõtmega ühinemiste läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks kapitali vaba liikumine.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19 a) Energeetikasektorit ja finantsturge reguleerivad asutused peaksid tegema koostööd, et võimaldada üksteisel omada ülevaadet vastavatest turgudest. Neil peab olema võimalus saada maagaasiettevõtjatelt asjakohaste ja piisavate järelpärimiste abil vajalikku teavet, et lahendada vaidlusi ja kehtestada tõhusaid sanktsioone.

Selgitus

Kehtivate direktiivide puudulik rakendamine on jätkuvalt murettekitav. Gaasi siseturu tõhusa avanemise tagamiseks peavad riikide reguleerivad asutused saama teha koostööd teiste asjaomaste reguleerivate asutustega, võimaldades neil gaasiturgu tõhusalt kontrollida, ning vajaduse korral suutma rakendada käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste mittetäitmisel gaasiettevõtjate suhtes tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21 a) Gaasituru struktuuriline jäikus, mis tuleneb tarnijate kontsentratsioonist, tarnetele kahjulikest pikaajalistest lepingutest ja järgmise etapi likviidsuse puudumisest, tekitab läbipaistmatuid hinnakujundusstruktuure. Et kulude struktuuri selgust tuua, on hinnaalases teabes vaja rohkem läbipaistvust ja kauplemiskohustus peaks seepärast olema kohustuslik.

Selgitus

Selleks, et hõlbustada uute ja väiksemate gaasiettevõtete turulepääsu ja luua gaasiturul ja gaasi hindade suhtes suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Enne seda, kui komisjon võtab vastu suunised andmete säilitamise edasiste nõuete kohta, peaksid energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ja Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee (CESR) koos suuniste sisu läbi vaatama ja komisjonile selle kohta nõu andma. Amet ja komitee peaksid tegema koostööd, et uurida ja anda nõu küsimuses, kas gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentidega seotud tehingute suhtes tuleks enne ja pärast kauplemist kohaldada läbipaistvusnõudeid, ja kui see on nii, siis millised need nõuded peaksid olema.

välja jäetud

Selgitus

Vt artiklit 24f puudutava muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23 a) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid tuleb veelgi tugevdada, et tagada gaasiteenuste kättesaadavus üldsusele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Selgitus

On äärmiselt oluline, et gaasiinfrastruktuurile juurdepääsu hind ei oleks tõkkeks kodumajapidamistele või väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mille energiatarbimine sõltub nende teenuste pakkumisest.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23 b) Liikmesriigid peaksid tagama individuaalsete nn arukate arvestite paigaldamise, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivis 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid, et anda tarbijatele energiatarbimise kohta täpsemat teavet ja kindlustada lõppkasutaja tõhusus.

 

ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.

Selgitus

Arukad arvestid annavad tarbijatele parema ülevaate nende tegeliku gaasitarbimise kohta ja aitavad seega kaasa enam läbikaalutud gaasikasutusele.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 c) Käesoleva direktiivi keskmes peaksid olema tarbijad. Kehtivaid tarbijaõigusi tuleb tugevdada ja tagada nende rakendamine, tarbijaõigused peaksid olema läbipaistvamad ja tarbijad paremini esindatud. Tarbijakaitse tähendab, et kõik tarbijad peaksid saama kasu konkurentsile rajatud turust. Riikide reguleerivad asutused peaksid tarbija õigusi tugevdama stiimulitega ning tarbijakaitse- ja konkurentsieeskirju rikkuvatele ettevõtjatele määratavate karistustega.

Selgitus

Tarbijatele tuleks anda õigused ja nad peaksid olema ELi energiapoliitika keskmes.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Et toetada varustuskindlust ja säilitada samal ajal liikmesriikidevahelist solidaarsust, eelkõige energiatarnekriisi korral, on oluline sätestada piirkondliku solidaarsusalase koostöö raamistik.

(24) Et toetada varustuskindlust, peaksid liikmesriigid solidaarsust säilitades tegema tihedat koostööd, eelkõige energiatarnekriisi korral. Sellega seoses tuleks aluseks võtta nõukogu 26. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/67/EÜ, mis käsitleb maagaasitarnete kindluse tagamise meetmeid1.

 

1 EÜT L 127, 29.4.2004, lk 92.

Selgitus

Direktiivis 2004/67/EÜ hõlmatakse põhjalikult varustuskindluse aspekte.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid liikmesriigid toetama oma siseriiklike turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi ja piirkondliku tasandi koostööd.

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid liikmesriigid toetama oma siseriiklike turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi ja piirkondliku tasandi koostööd. Piirkondlikud integreerimisalgatused on oluline vaheetapp lõppeesmärgi saavutamisel, milleks on ühenduse energiaturgude integratsioon. Piirkondlik tasand aitab kaasa integreerimisprotsessi kiirendamisele, võimaldades asjaomastel osapooltel, eelkõige liikmesriikidel, riiklikel reguleerivatel asutustel ja põhivõrguettevõtjatel teha konkreetsete küsimuste osas koostööd.

Selgitus

Piirkondlikud algatused on konstruktiivne vaheetapp, mis võimaldab parandada maagaasi siseturu töökorraldust. Võimaldades põhivõrguettevõtjatel ja riiklikel reguleerivatel asutustel ühtlustada asjaomase piirkonna juurdepääsu ja eeskirju või isegi luua piirkondlik põhivõrgustruktuur, aitavad need algatused kaasa võrgu tõhusamale tööle ning hõlbustavad piirülest kaubandust ja investeeringuid.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25 a) Tõelise kogu ühendust hõlmava torustiku väljaarendamine peaks olema käesoleva direktiivi eesmärk ning seetõttu peaks selliste reguleerimisega seotud küsimuste, nagu piiriülene võrkude vastastikune sidumine ning piirkondlikud turud, eest vastutama amet.

Selgitus

Piiriülese vastastikuse võrkude sidumise ja piirkondlike turgude selge, läbipaistva ja mittediskrimineeriva arendamise ning juhtimise tagamiseks peaks neid reguleerima amet.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27 a) Liikmesriigid peaksid koos asjaomaste tööturu osapooltega arutama direktiivi 2003/55/EÜ muutmise mõju, eelkõige erinevaid mudeleid, mis tagaksid põhivõrguettevõtjate sõltumatuse seoses tööhõive, töötingimuste ning töötajate teabe-, nõustamis- ja osavõtuõigustega, pidades silmas negatiivsete tagajärgede leevendamist.

Selgitus

Kogemused on näidanud, et uued eeskirjad toovad sektori asjaomastele töötajatele kaasa tagajärgi, mis toodi näiteks esile komisjonile esitatud aruandes „Elektri- ja gaasituru avamise mõju tööhõivele” (2007).

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Direktiivi 2003/55/EÜ puhul tuleks komisjonile anda eelkõige õigus vastu võtta suunised käesoleva direktiivi eesmärgi saavutamiseks vajaliku minimaalse ühtlustamistasemeni jõudmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mis on kavandatud direktiivi 2003/55/EÜ täiendamiseks uute väheoluliste sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – esimene -1 punkt (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(-1) Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

"2. Käesoleva direktiiviga kehtestatavad eeskirjad maagaasi, sealhulgas veeldatud maagaasi kohta kehtivad ka mittediskrimineerival viisil biogaasile, biomassist saadavale gaasile ja muud liiki gaasile sel määral, kui neid gaase saab tehniliselt ja ohutult sisestada maagaasivõrku ja selle kaudu transportida.”

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 1 lõikele 2 on lisatud täpsustus)

Selgitus

Eeldusel, et eri gaasiliikide korral peetakse kinni tehnoloogilisest ja keemilisest ohutuslävest, tuleb rõhutada mittediskrimineerivat juurdepääsu eri allikatest pärit gaasiliikide vahel.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a) punkt 3 asendatakse järgmisega:

 

“3. edastus – maagaasi transportimine, välja arvatud tarnimine, torustiku kaudu, mis koosneb peamiselt kõrgsurvetorudest, mis ei ole tootmisetapi torustik ega kõrgsurvetorustiku osa, mida kasutatakse maagaasi kohaliku turustamise kontekstis selle tarnimiseks tarbijatele;”

Selgitus

Praegune „edastamise” definitsioon direktiivis 2003/55/EÜ erineb määruse 1775/2005 definitsioonist. Esitatud muudatusettepanekus ühtlustatakse direktiivi definitsioon määruse omaga.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-aa) punkt 9 asendatakse järgmisega:

 

"9. gaasihoidla - maagaasi hoidmiseks kasutatav rajatis, mis kuulub ja/või mida kasutab maagaasiettevõtja, kaasa arvatud selle veeldatud maagaasi hoidmiseks kasutatav osa, kuid välja arvatud selle eranditult tootmistegevuseks kasutatav osa ja välja arvatud ka eranditult põhivõrguettevõtja poolt nende ülesannete täitmisel kasutatav osa;”

Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada, et ennetada hoidlate haldurite väidet, et kuna suuremat osa nende rajatisest kasutatakse tootmistegevuseks, siis selle suhtes ei tohiks kehtida reguleeritav või läbiräägitav kolmandate isikute juurdepääs.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(–a b) punkt 14 asendatakse järgmisega:

 

„14. abiteenused - kõik teenused, mida on vaja juurdepääsuks põhi- ja/või jaotusvõrkudele ja/või maagaasi veeldusjaamadele ja/või gaasihoidlatele, kaasa arvatud koormuse tasakaalustamine, segamine ja väärisgaaside lisamine, kuid välja arvatud eranditult põhivõrguettevõtjate poolt nende ülesannete täitmisel kasutatavad rajatised;

(Muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 2 punkti 14)

Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada, tagamaks, et „segamine” ei piirduks ainult maagaasivoolude segamisega, vaid hõlmaks ka lämmastiku lisamist, mis on peamine viis kõrge kütteväärtusega gaasi muutmiseks madala kütteväärtusega gaasiks. Võttes arvesse madala kütteväärtusega gaasi turul eksisteerivat monopoli, on juurdepääs kvaliteedi muutmisele konkurentsi tekitamise seisukohast äärmiselt oluline.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt -a c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(-ac) punkt 17 asendatakse järgmisega:

 

"17. ühendustoru - pikamaatranspordiks ette nähtud gaasijuhe, mis ületab kas maa või õhu kaudu liikmesriikide vahelist piiri ja mille peamine otstarve on ühendada nende liikmesriikide siseriiklikke põhivõrke;”

Selgitus

Praegune määratlus võib sobida elektrivõrkude ühenduste kohta, kuid ei ole olemas selliseid maagaasi torujuhtmeid (kui välja arvata merealused torujuhtmed), mille ainus eesmärk on ühendada kaks liikmesriiki.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b

Artikkel 2 – punkt 36 – teine lõik (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kahtluste vältimiseks ei tähenda pikaajalise transpordilepingu omamine sellist lepingut omavale ettevõtjale, kellel on huvisid tootmis- või tarnetegevuses, iseenesest kontrolli põhivõrgu üle.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on välistada „kontrolli“ mõistest tarnimist või tootmist puudutavad pikaajalised lepingud, kuna peetakse vajalikuks kaitsta taolisi mitmeaastaseid lepinguid, mis on tüüpilised gaasisektoris, mitte aga elektrisektoris.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 36 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine punkt:

 

"36 a. isoleeritud turg - liikmesriik, millel puudub ühendus teise liikmesriikide riikliku põhivõrguga ja/või mille gaasitarneid kontrollib isik või kontrollivad isikud kolmandast riigist.”

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punk 1 – alapunkt b b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 36 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(bb) lisatakse järgmine punkt:

 

"36 b. Euroopa tasandil huvi pakkuv projekt – gaasiinfrastruktuuriprojekt, mille tulemusel ühendus saab juurdepääsu uutele gaasivarudele ja gaasivarustus mitmekesistub rohkem kui ühes liikmesriigis.“

Selgitus

Euroopas suureneb nõudmine ülekandevõimsuse järele ja investeerimine uude infrastruktuuri on seetõttu tähtis. Hästi väljakujundatud infrastruktuur on hädavajalik tõelise üleeuroopalise konkurentsi tagamiseks gaasiturul. Seetõttu tuleb määratleda Euroopa tasandil huvi pakkuvad projektid ja langetada selleks vajalikud strateegilised ning poliitilised otsused.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikli 2 punkt 36 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(bc) lisatakse järgmine punkt:

 

„36 c. õiglane ja moonutamata konkurents avatud turul – Euroopa Liidu kõikide varustajate ühised võimalused ja võrdne turule juurdepääs, mille tagamine on liikmesriikide, riiklike reguleerivate asutuste ja ameti ülesanne.”

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 36 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(bd) lisatakse järgmine punkt:

"36 d. energiapuudus – olukord, kus kodumajapidamine ei saa võimaldada kodu kütmist vastuvõetaval tasemel, mille aluseks on Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud tasemed;”

Selgitus

Määratluse puudumise tõttu ei kogu paljud liikmesriigid ametlikult andmeid energiapuuduses elavate kodanike arvu kohta. Ühise määratluse väljatöötamine aitab liikmesriikides teadvustada probleemi ulatust ja peaks neid julgustama võtma meetmeid sellega tegelemiseks. Käesolev määratlus, mis põhineb rühma Euroopa teadlaste uurimusel, tagab arvestuse, mida saab kohaldada kogu Euroopa Liidus. See on suunatud väikese sissetulekuga majapidamistele, kes oma energia eest suhteliselt rohkem maksavad.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1– punkt 1 – alapunkt b e (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 36 e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(be) lisatakse järgmine punkt:

 

"36 e. taskukohane hind – hind, mille liikmesriigid määravad kindlaks riiklikul tasandil, konsulteerides seejuures riiklike reguleerivate asutuste, sotsiaalpartnerite ja asjaomaste sidusrühmadega, võttes arvesse punktis 36 d sätestatud energiapuuduse määratlust;”

Selgitus

Taskukohane hind tuleks kindlaks määrata liikmesriikide tasandil, kuna tegemist on selgelt subsidiaarsusega seotud küsimusega.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1– alapunkt b f (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 36 f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(bf) lisatakse järgmine punkt:

 

"36 f. tootmiskoht – eraomanduses olev geograafiline ala, kus asub maagaasivõrk, mis on mõeldud peamiselt sellel alal asuvate tööstustarbijate varustamiseks.”

Selgitus

Tänapäeval ei pea tootmiskohtade energiavõrkude haldurid järgima mitmeid kohustusi võrgu juhtimise osas kõikides liikmesriikides. Sellel taval ei ole aga Euroopa Liidus selget õiguslikku alust. Seepärast peaksid ELi õigusaktid ametlikult võimaldama liikmesriikidel teha tootmiskohtadele erandeid, kuna see tagaks õiguskindluse. Tööstuslike võrkude erinev kohtlemine on oluline, kuna see tagab proportsionaalsed jõupingutused liberaliseerimise eesmärke seejuures ohustamata. Käesolev muudatusettepanek ei sea ohtu lõpptarbijate õigusi tööstusaladel. Tavaliselt on vähe sõltumatuid lõpptarbijaid, keda varustavad tootmiskohad (alla 50).

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

"2. Liikmesriigid võivad asutamislepingu asjakohaseid sätteid, eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse võttes ja üldist majandushuvi silmas pidades kehtestada maagaasisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisusega, sealhulgas varustuskindlusega, […] korrapärasuse ja kvaliteediga ning keskkonnakaitsega, sealhulgas energiatõhusus ja kliimakaitse. [...]"

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõikele 2 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Seostades viite tarnete hinnale avalike teenuste kohustuste asemel kaitsetumate tarbijatega, püütakse tagada, et tarnete hinnaga seotud meetmed oleksid suunatud kaitsetumatele tarbijatele. Tänu täpsemale suunamisele peaks lõpptulemusest kasu olema neil, kes kõige rohkem tarbijakaitset vajavad.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

"3. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid ja tagada tarbijakaitse kõrge tase, ning tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate piisava kaitse, sealhulgas kohased meetmed, kaasa arvatud maksetähtaegadega seotud meetmed, võrgust väljajäämise vältimiseks. [...]"

(Direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõikele 3 on lisatud uusi osi)

Selgitus

Seostades viite tarnete hinnale avalike teenuste kohustuste asemel kaitsetumate tarbijatega, püütakse tagada, et tarnete hinnaga seotud meetmed oleksid suunatud kaitsetumatele tarbijatele. Tänu täpsemale suunamisele peaks lõpptulemusest kasu olema neil, kes kõige rohkem tarbijakaitset vajavad.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1c) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

"3 a. „Liikmesriigid võtavad riiklikes tegevuskavades vajalikud meetmed energiapuudusega tegelemiseks, et tagada energiapuudust kannatavate inimeste arvu tegelik vähenemine, ning teavitavad sellistest meetmetest komisjoni. Kõik liikmesriigid vastutavad subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt energiapuuduse mõiste määratlemise eest riiklikul tasandil, konsulteerides selleks reguleerivate asutuste ja sidusrühmadega vastavalt artikli 2 punkti 36 alapunktile d. Nende meetmete alla võivad kuuluda soodustused sotsiaalkindlustussüsteemis, toetus energiatõhususe suurendamisele ja energia tootmisele võimalikult madala hinnaga, ning need ei takista artiklis 23 sätestatud turu avanemist. Komisjon aitab kontrollida selliste meetmete mõju energiapuudusele ja turu toimimisele.”

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1d) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

"3 b. Liikmesriigid tagavad, et kõikidel tarbijatel on õigus saada tarnijalt gaasivarustust tarnija nõusolekul, olenemata sellest, mis liikmesriigis tarnija on tarnijana kinnitatud. Sellega seoses võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et ettevõtjad, kes on teises liikmesriigis tarnijana heakskiidu saanud, võiksid oma riigi kodanikke varustada ilma, et neil tuleks täiendavaid tingimusi täita.“

Selgitus

Erinevates liikmesriikides esitatakse tarnijatele tarbijate varustamiseks erinevaid eeltingimusi; need erinevad turueeskirjad kujutavad endast olulist tõket turule sisenemisel. Piiranguteta turulepääsu võimaldamiseks tuleks kohaldada päritoluriigi põhimõtet.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1e) Artikli 3 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

"4. Liikmesriigid rakendavad vajalikke meetmeid, saavutamaks sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse eesmärke, et vähendada madala sissetulekuga kodumajapidamiste energiakulusid ja tagada samasugused tingimused äärealadel elavatele tarbijatele, ning keskkonnakaitse eesmärke. Nende meetmete hulka kuuluvad energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise meetmed, kliimamuutuse vastu võitlemise meetmed, varustuskindlus, ning võib kuuluda ka asjakohaste majanduslike stiimulite säte vajalike võrguinfrastruktuuride (sealhulgas võrkude vastastikuse sidumise võimaluste) rajamiseks ja hooldamiseks, kasutades vajaduse korral kõiki olemasolevaid riiklike ja ühenduse vahendeid.”

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 f (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1f) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

"4 a. Energiatõhususe edendamise eesmärgil volitavad riikide reguleerivad asutused maagaasiettevõtjaid võtma kasutusele hinnakujunduse mudelid, mille kohaselt hind suurema tarbimise korral tõuseb, ja tagama tarbijate ja jaotusvõrguettevõtjate aktiivse osaluse põhivõrgu halduses, toetades selleks meetmete kasutusele võtmist, mis optimeerivad gaasi kasutamist, eelkõige tipptundidel. Selliste hinnakujunduse mudelite rakendamine edendab koos arukate arvestite ja võrkude kasutusele võtmisega energiatõhusat käitumist ja võimalikult väikseid kulusid kodutarbijatele, eelkõige energiapuuduses kodumajapidamistele.”

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 g (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1g) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

"5a. Käesoleva direktiivi rakendamine ei avalda negatiivset mõju asjaomaste töötajate tööhõivele, töötingimustele ega teavet, konsulteerimist ja osalust puudutavatele õigustele. Liikmesriigid konsulteerivad asjaomaste sotsiaalpartneritega käesoleva direktiivi mis tahes muudatuste rakendamise asjus, et leevendada negatiivseid tagajärgi asjaomastele töötajatele. Komisjon annab toimunud konsultatsioonidest ja võetud meetmetest aru gaasi- ja elektritootmise valdkonna sotsiaalse dialoogi komiteedele."

(Uue lõike lisamine direktiivi 2003/55/EÜ artikli 3 lõike 5 järele)

Selgitus

Vajatakse kaitsemeetmeid valdkonna töötajate kaitsmiseks elektri- ja gaasituru avanemise võimalike negatiivsete tagajärge eest. Võimalike negatiivsete tagajärgede leevendamiseks on tähtis, et neid arutataks sotsiaalpartneritega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige 7:

välja jäetud

"7. Komisjon võib käesoleva artikli rakendamiseks võtta vastu suunised. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

 

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 4 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

“2. Kui liikmesriikides kehtib lubade andmise kord, tuleb neil sätestada objektiivsed ja mittediskrimineerivad nõuded, mida peavad täitma maagaasirajatiste ehitamiseks ja/või kasutamiseks või maagaasi tarnimiseks luba taotlevad ettevõtjad. Liikmesriikidel ei ole mingil juhul õigust seostada lubade andmist kriteeriumidega, mis annavad pädevatele asutustele kaalutlusõiguse. Lubade andmise mittediskrimineerivad nõuded ja kord avalikustatakse. Liikmesriigid tagavad, et rajatiste, torujuhtmete ja nendega seotud sisseseade jaoks lubade andmise menetluse käigus võetaks arvesse antud projekti tähtsust energia siseturu jaoks.“

(Muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ artikli 4 lõike 2 sõnastust)

Selgitus

Piisava infrastruktuuri puudumine on energia siseturu loomise lõpuleviimisel suureks takistuseks. Paljudes liikmesriikides ei ole uue infrastruktuuri rajamise ja olemasoleva infrastruktuuri ajakohastamise projekte võimalik ellu viia raskuste tõttu lubade andmise menetluses.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Maagaasi siseturul varustuskindluse tagamiseks teevad liikmesriigid koostööd, et edendada piirkondlikku ja kahepoolset solidaarsust.

1. Maagaasi siseturul varustuskindluse tagamiseks teevad liikmesriigid koostööd, et edendada piirkondlikku ja kahepoolset solidaarsust, kehtestamata sealjuures ebaproportsionaalselt suurt koormust turuosalistele.

Selgitus

Solidaarsuslepped peavad tagama, et need ei moonuta turgu ning et hinnakujundus on jätkuvalt tõhus, eriti suure nõudlusega aegadel.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjoni teavitatakse sellest koostööst.

3. Komisjoni, teisi liikmesriike ja turuosalisi teavitatakse sellest koostööst.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada hea reguleerimistava ja läbipaistvuse põhimõtted seoses eeskirjade või suunistega kõnealuse koostöö ja vastastikuse abi kohta.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5 a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse alase koostöö kohta vastu võtta suunised. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Need meetmed lähevad kaugemale komiteemenetluse reguleerimisalast. Tegemist ei ole ka lihtsa rakendusmeetmega, samuti ei puuduta see „väheolulisi sätteid”. Komisjoni ülesandeks on kujundada piirkondlikku solidaarsust edendava koostöö jaoks asjakohane regulatiivraamistik vajaliku otsustusmenetluse raames.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite piirkondliku tasandi koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku järjekindlust. Piirkondliku koostööga hõlmatud geograafiline ala on kooskõlas komisjoni määratlusega geograafiliste alade kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h lõikele 3.

1. Liikmesriikide reguleerivad asutused teevad omavahel koostööd, et ühtlustada turukorraldust ja integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt ühel või mitmel piirkondlikul tasandil esimese ja vahepealse sammuna täielikult liberaliseeritud siseturu suunas. Eelkõige edendavad nad süsteemihaldurite piirkondliku tasandi koostööd ning lihtsustavad nende integreerumist piirkondlikul tasandil eesmärgiga luua konkurentsivõimeline siseturg, hõlbustades oma õigusliku, reguleeriva ja tehnilise raamistiku ühtlustamist ning eelkõige integreerides Euroopa Liidus olemasolevad gaasisaared. Liikmesriigid edendavad ka riiklike reguleerivate asutuste piiriülest ja piirkondlikku koostööd.

 

2. Amet teeb III ja IV peatüki kohaselt koostööd riiklike reguleerivate asutuste ja põhivõrguettevõtjatega, et tagada konkurentsivõimelise siseturu loomise eesmärgil reguleerivate raamistike piirkondadevaheline lähenemine. Kui amet on seisukohal, et kõnealuse koostöö kohta on vaja siduvaid eeskirju, teeb ta asjakohased soovitused. Piirkondlikel turgudel saab ametist pädev asutus valdkondades, mis on määratletud artiklis 24d.”

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) ei ole samal isikul või samadel isikutel õigust:

(b) ei ole samal isikul või samadel isikutel, kas üksi või koos, õigust:

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) otseselt või kaudselt teostada kontrolli tootmis- või tarneülesandeid täitva ettevõtja üle ning otseselt või kaudselt omada kontrolli või mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi põhivõrguettevõtja või põhivõrgu suhtes;

(i) otseselt või kaudselt teostada kontrolli tootmis- või tarneülesandeid täitva ettevõtja üle ning otseselt või kaudselt omada kontrolli või mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi põhivõrguettevõtja suhtes;

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(ii) otseselt või kaudselt teostada kontrolli põhivõrguettevõtja või põhivõrgu üle ning otseselt või kaudselt omada kontrolli või mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tootmis- või tarneülesandeid täitva ettevõtja suhtes;

(ii) otseselt või kaudselt teostada kontrolli põhivõrguettevõtja üle ning otseselt või kaudselt omada kontrolli või mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tootmis- või tarneülesandeid täitva ettevõtja suhtes;

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) ei ole samal isikul või samadel isikutel õigust nimetada ametisse põhivõrguettevõtja või põhivõrgu nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt esindava organi liikmeid ning omada otsest või kaudset kontrolli või mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tootmis- või tarneülesandeid täitva ettevõtja suhtes;

(c) ei ole samal isikul või samadel isikutel õigust nimetada ametisse põhivõrguettevõtja nõukogu, juhatuse või ettevõtjat seadusejärgselt esindava organi liikmeid ning omada otsest või kaudset kontrolli või mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tootmis- või tarneülesandeid täitva ettevõtja suhtes;

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

"(d a) samal isikul või samadel isikutel ei ole õigust hallata põhivõrku juhtimislepingu kaudu või mõjutada seda omandisuhte puudumise korral mingil muul viisil, ning teostada otsest või kaudset kontrolli või omada mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tootmis- või tarneülesandeid täitva ettevõtja suhtes.”

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Liikmesriigid jälgivad vertikaalselt integreeritud ettevõtjate eraldamise protsessi ja esitavad komisjonile aruande saavutatud edusammude kohta.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus loetakse täidetuks olukorras, kus mitu põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis. Mitte ükski teine ettevõtja ei tohi ühisettevõttesse kuuluda, välja arvatud juhul, kui ettevõtja on heaks kiidetud sõltumatu süsteemihaldurina artikli 9a alusel.

5. Lõike 1 punktis a sätestatud kohustus loetakse täidetuks olukorras, kus mitu põhivõrku omavat ettevõtjat on loonud ühisettevõtte, mis tegutseb asjaomaste põhivõrkude osas põhivõrguettevõtjana mitmes liikmesriigis.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Käesoleva artikli rakendamisel, juhul kui lõike 1 punktides b kuni d viidatud isik on liikmesriik või muu avalik-õiguslik asutus, ei tohi kaks eraldi avalik-õiguslikku asutust, kellest üks kontrollib põhivõrguettevõtjat või põhivõrku ning teine mis tahes tootmis- ja tarneülesandeid täitvat ettevõtjat, olla sama isik või samad isikud.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a. Kui direktiivi …/…/EÜ [millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta] jõustumise kuupäeval kuulub põhivõrk vertikaalselt integreeritud ettevõtjale, võivad liikmesriigid otsustada lõiget 1 mitte kohaldada.

 

Sellisel juhul liikmesriigid kas

 

(a) määravad sõltumatu süsteemihalduri vastavalt artiklile 9 või

 

(b) järgivad IV a peatüki sätteid.

 

Mingil juhul ei tohi takistada põhivõrku omavatel vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel võtta meetmeid lõike 1 järgimiseks.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on ühendus, võib lubada erandit lõikest 1.

2. Ühe või mitme kolmanda riigiga sõlmitud kokkuleppega, mille osaline on ühendus ning mille eesmärk on kehtestada energiasektori ühine investeerimisraamistik ja avada kolmanda riigi energiaturg, kaasa arvatud Euroopa Liidus asutatud ettevõtjate suhtes, võib lubada erandit lõikest 1.

Selgitus

Ühenduse ja kolmandate riikide vahelise kokkuleppe mõistet tuleb täpsustada, et viidata ühemõtteliselt energiavaldkonna konkreetsele kokkuleppele, tagades õigusriigi põhimõttest nõuetekohaselt kinnipidamise nii Euroopa kui ka välisturgudel ning vastastikkuse ja kõikehõlmava korra investeeringute kaitsmiseks.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7b – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Seda ei peaks komisjon otsustama mitte komiteemenetluse, vaid kaasotsustamismenetluse käigus.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7b – lõige 13 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13 a. Käesolevas artiklis sätestatud menetlusi, võttes eriti arvesse lõikes 2 sätestatud piiranguid, ei kohaldata tootmisetapi torustike suhtes, mis on mõeldud üksnes päritoluriigi gaasivarustuse võrkude otseühendamiseks ühenduse territooriumil asuva ühenduspunktiga, ega selliste torustike uuendamise suhtes.

Selgitus

Otse ühenduse territooriumile suubuvate tootmisetapi torustike suhtes ei kohaldata sertifitseerimismenetlust. Suurte maagaasi tootmis- ja transpordiprojektide arendamist teostavad tavaliselt rahvusvahelised konsortsiumid, milles osalevad ka välismaised tootmisettevõtted.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kasutama, hooldama ja arendama majandustingimustele vastavalt turvalist, töökindlat ja tõhusat põhivõrku, gaasihoidlaid ja/või maagaasi veeldusjaamu, võttes nõuetekohaselt arvesse keskkonnakaitset, ja edendama energiatõhusust ning teadusuuringuid ja uuendustegevust eelkõige selleks, et tagada taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia levitamine;

(a) kasutama, hooldama ja arendama majandustingimustele vastavalt turvalist, töökindlat ja tõhusat põhivõrku, gaasihoidlaid ja/või maagaasi veeldusjaamu, et kindlustada uutele turuletulijatele avatud turg, võttes nõuetekohaselt arvesse keskkonnakaitset;

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate, hoidlahaldurite ja / või maagaasi veeldusjaama haldurite kohuseks on tagada turvaline, töökindel ja tõhus infrastruktuur. Nimetatud kohustustest suuremaid eesmärke ei suuda haldurid saavutada. Need kuuluvad kas asjaomaste liikmesriikide või teiste turuosaliste vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

"3. Liikmesriigid võivad riiklike reguleerivate asutuste kaudu nõuda põhivõrguettevõtjatelt põhivõrgu hooldamise ja arendamise, sealhulgas gaasivõrkude vastastikuse ühendamise võimsuse miinimumnõuete järgimist. Riiklikele reguleerivatele asutustele tuleks anda laiemad volitused tarbijakaitse tagamiseks Euroopa Liidus.”

Selgitus

Hooldamist käsitlevate otsuste tegemisel peab tarbijakaitse olema esmatähtis, et tagada kahjustava mõju ärahoidmine lõpptarbijatele. Praegu puuduvad riikide reguleerivatel asutustel volitused Euroopa tarbijate eest hoolitsemiseks, mistõttu otsuste tegemisel peetakse silmas vaid riiklikke tarbijaid. Selline olukord peab muutuma, kui soovitakse tõelise Euroopa energiaturu õnnestumist.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

välja jäetud

Sõltumatud süsteemihaldurid

 

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt integreeritud ettevõtjale, võivad liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab põhivõrguomaniku ettepaneku alusel sõltumatu süsteemihalduri ning komisjon kõnealuse määramise heaks kiidab. Mingil juhul ei tohi takistada põhivõrku omavatel vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel võtta meetmeid artikli 7 lõike 1 järgimiseks.

 

2. Liikmesriigid võivad heaks kiita ja määrata sõltumatu süsteemihalduri üksnes juhul, kui:

 

(a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta vastab artikli 7 lõike 1 punktide b–d nõuetele;

 

(b) haldurikandidaat on tõendanud, et tema käsutuses on artiklis 8 sätestatud ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, tehnilised ja inimressursid;

 

(c) haldurikandidaat on kohustunud järgima reguleeriva asutuse välja töötatud 10-aastast võrkude arengukava;

 

(d) põhivõrguomanik on tõendanud, et ta suudab täita lõikes 6 sätestatud kohustused. Selleks esitab ta kõik kandideeriva ettevõtja ning teiste asjaomaste isikutega sõlmitavate kokkulepete kavandid;

 

(e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta suudab täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta määrusest (EÜ) nr 1775/2005 (maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta)* tulenevad kohustused, sealhulgas põhivõrguettevõtjatega Euroopa ja piirkondlikul tasandil tehtava koostöö osas.

 

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja määravad põhivõrguettevõtjateks need ettevõtjad, kelle riiklik reguleeriv asutus on sertifitseerinud, kuna nad vastavad artikli 7a ja artikli 9 lõike 2 nõuetele. Kohaldatakse artiklis 7b sätestatud sertifitseerimismenetlust.

 

4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, et reguleeriv asutus ei ole tema otsust kahe kuu jooksul järginud, määrab ta kuue kuu jooksul ameti ettepaneku alusel ning pärast põhivõrguomaniku ja põhivõrguettevõtja seisukohtade ärakuulamist viieks aastaks sõltumatu süsteemihalduri. Põhivõrguomanik võib mis tahes ajal teha reguleerivale asutusele ettepaneku määrata uus sõltumatu süsteemihaldur vastavalt artikli 9 lõikele 1.

 

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab kolmandatele isikutele võrgule juurdepääsu võimaldamise ja haldamise eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja ülekoormustasude kogumise eest, põhivõrgu haldamise, hooldamise ja arendamise eest, samuti selle eest, et investeerimiskavade abil tagatakse võrgu pikaajaline võime rahuldada mõistlikku nõudlust. Võrgu arendamisel vastutab sõltumatu süsteemihaldur planeerimise eest (sealhulgas lubade väljastamine) ning uue infrastruktuuri ehitamise ja kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta põhivõrguettevõtjana vastavalt käesolevale peatükile. Põhivõrguomanikud ei tohi vastutada kolmandatele isikutele võrgule juurdepääsu võimaldamise ja haldamise ega investeeringute planeerimise eest.

 

6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on määratud, teeb põhivõrguomanik järgmist:

 

(a) pakub sõltumatule süsteemihaldurile tema ülesannete täitmiseks vajalikku koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige kogu vajalikku teavet;

 

(b) rahastab investeeringuid, mille tegemise on otsustanud sõltumatu süsteemihaldur ja heaks kiitnud reguleeriv asutus, või nõustub nende rahastamisega mõne huvitatud isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu süsteemihaldur. Asjakohase rahastamiskorra peab heaks kiitma reguleeriv asutus. Enne sellist heakskiitmist konsulteerib reguleeriv asutus varade omanikuga ja teiste huvitatud isikutega;

 

(c) tagab katte kohustustele, mis on seotud tema omanduses olevate võrgu varadega, mida haldab sõltumatu süsteemihaldur, välja arvatud sellele osale kohustustest, mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri ülesannetega;

 

(d) annab tagatised, et hõlbustada mis tahes võrgulaienduste rahastamist, välja arvatud investeeringud, mille puhul ta on punkti b kohaselt nõustunud nende rahastamisega mõne huvitatud isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu süsteemihaldur.

 

7. Asjaomasele riiklikule konkurentsiasutusele antakse tihedas koostöös reguleeriva asutusega kõik vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste täitmist põhivõrguomaniku poolt.

 

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob endaga kaasa bürokraatia ja kuluka ametliku järelevalve ning ei ole seetõttu elujõuline alternatiiv omandisuhete täielikule eraldamisele.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 9a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9a

välja jäetud

Põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu halduri eraldamine

 

1. Kui sõltumatu süsteemihaldur on määratud, peavad põhivõrguomanikud ja hoidlatevõrgu haldurid, kes moodustavad osa vertikaalselt integreeritud ettevõtjatest, olema vähemalt juriidiliselt staatuselt, organisatsiooniliselt ja otsuste tegemises sõltumatud muust põhivõrgu ja hoiustamisega mitteseotud tegevusest. Käesolevat artiklit kohaldatakse üksnes gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalikud, et tagada tarbijate varustamiseks tõhus võrgule juurdepääs vastavalt artiklile 19.

 

2. Et tagada põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu halduri lõikes 1 osutatud sõltumatus, peavad täidetud olema järgmised miinimumnõuded:

 

(a) põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu halduri juhtimise eest vastutavad isikud ei tohi olla tegevad vertikaalselt integreeritud maagaasiettevõtja äriühingustruktuuris, mis kas otseselt või kaudselt vastutab maagaasi toomise, jaotamise ja tarnimise igapäevase korraldamise eest;

 

(b) tuleb võtta vajalikud meetmed põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu halduri juhtimise eest vastutavate inimeste kutsehuvidega arvestamiseks nii, et neil oleks võimalik tegutseda iseseisvalt;

 

(c) hoidlatevõrgu halduril peavad olema tõhusad otsuste tegemise õigused, mis on sõltumatud integreeritud gaasiettevõtjast nii hallatavate ja hooldatavate varade kui ka võrgu arendamise osas. See ei tohi takistada vajalike kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis tagavad emaettevõtja õiguste kaitse seoses majandusliku ja juhtimisalase järelevalvega tütarettevõtja varalise tasuvuse üle, mida teostatakse kaudselt vastavalt artikli 24c lõikele 4. Eelkõige peab see võimaldama emaettevõtjal kiita heaks hoidlatevõrgu halduri iga-aastase rahastamiskava või mis tahes samaväärse dokumendi ning määrata kindlaks oma tütarettevõtja võlgade ülempiiri. See ei tohi lubada emaettevõtjal sekkuda tütarettevõtja igapäevategevusse ega konkreetsetesse gaasihoidlate ehitamise ja ajakohastamisega seotud otsustesse, mis ei ületa heakskiidetud rahastamiskava ega muude samaväärsete dokumentide tingimusi;

 

(d) põhivõrguomanik ja hoidlatevõrgu haldur kehtestavad nõuetele vastavuse programmi, milles sätestatakse meetmed diskrimineeriva käitumise vältimiseks, ning tagavad, et järelevalve selle täitmise üle oleks piisavalt range. Programmis sätestatakse töötajate konkreetsed kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. Nõuetele vastavuse programmi eest vastutav isik või asutus esitab võetud meetmete aastaaruande reguleerivale asutusele ning see avaldatakse.

 

3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

 

Selgitus

Sõltumatu süsteemihalduri mudel toob endaga kaasa bürokraatia ja kuluka ametliku järelevalve ning ei ole seetõttu elujõuline alternatiiv omandisuhete täielikule eraldamisele.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Tundlik äriteave määratakse kindlaks objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide kasutamisega.

Selgitus

Läbipaistvus gaasi siseturul on kasulik, kui see ühtib eesmärgiga toetada toimivat turgu. Kõik täiendavad andmete jagamisele esitatavad nõuded peaksid austama tundliku äriteabe konfidentsiaalsust ning ei tohiks olla vastuolus konkurentsiõigusega.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

"1. Iga jaotusvõrguettevõtja vastutab selle eest, et tagatakse süsteemi pikaajaline võime rahuldada mõistlikku nõudlust gaasi jaotamise järele ning et tema piirkonnas kasutataks, hooldataks ja arendataks majandustingimustele vastavalt turvalist, töökindlat ja tõhusat jaotusvõrku, võttes nõuetekohaselt arvesse keskkonnakaitset ja energiatõhususe edendamist.”

Selgitus

Jaotusvõrguettevõtjatel peaksid olema samad kohustused nagu põhivõrguettevõtjatel, et täita eespool sätestatud kriteeriume.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 12 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Artikli 12 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

4. Iga jaotusvõrguettevõtja annab võrgukasutajatele võrgule tõhusaks juurdepääsuks ja kasutamiseks vajalikku teavet.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikli 1 punkt 9 c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 c) Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

 

"4 a. Jaotusvõrguettevõtja esitab asjaomasele reguleerivale asutusele aasta jooksul pärast direktiivi …/…/EÜ [millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta] jõustumist ettepaneku, milles kirjeldatakse asjakohaseid teabe- ja sidesüsteeme, mida on vaja rakendada, et esitada lõikes 4 nimetatud teavet. Selle ettepanekuga võimaldatakse muu seas kahesuunaliste elektrooniliste arvestite kasutamine, mis antakse kõikide tarbijate käsutusse 10 aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist, lõpptarbijate ja hajutatud tootjate aktiivne osalemine võrgu töös ning teabe liikumine reaalajas jaotus- ja põhivõrguettevõtjate vahel, mille eesmärk on optimeerida kõikide olemasolevate tootmis-, võrgu- ja nõudlusressursside kasutamist.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 12 – lõige 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 d) Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

 

"4 b. Kahe aasta jooksul pärast direktiivi …/…/EÜ [millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta] jõustumist kiidavad riiklikud reguleerivad asutused lõikes 4 a nimetatud ettepanekud heaks või lükkavad need tagasi. Riiklikud reguleerivad asutused tagavad rakendatavate teabe- ja sidesüsteemide täieliku koostalitlusvõime. Sel eesmärgil võivad nad välja anda suuniseid ning nõuda muudatusettepanekute esitamist lõikes 4 a nimetatud ettepanekutele.”

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 e (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 12 – lõige 4 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 e) Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

 

"4 c. Enne jaotusvõrguettevõtja teavitamist oma otsusest seoses lõikes 4 a nimetatud ettepanekuga, teavitab riiklik reguleeriv asutus sellest ametit või juhul, kui amet ei ole veel tööle hakanud, komisjoni. Amet või komisjon tagab, et rakendatavad teabe- ja sidesüsteemid kergendavad gaasi siseturu arendamist ega too kaasa uusi tehnilisi tõkkeid.”

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9 f (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

IV a peatükk ja IV b peatükk (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 f) Lisatakse IV a peatükk ja sellesse artiklid 12 a kuni 12 i ning IV b peatükk ja sellesse artikkel 12 j:

 

„IV a PEATÜKK

 

Sõltumatud põhivõrguettevõtjad

 

Artikkel 12 a

 

Reguleerimisala

 

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse juhul, kui liikmesriik otsustab mitte kohaldada artikli 7 lõiget 1 vastavalt artikli 7 lõikele 6 a ning ei määra artikli 9 kohaselt sõltumatut süsteemihaldurit, mis peab saama komisjoni heakskiidu.

 

Artikkel 12 b

 

Varad, seadmed, töötajad ja identiteet

 

1. Põhivõrguettevõtjatel on kõik käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste täitmiseks ja gaasi edastamisega seotud äritegevuseks vajalikud inim-, füüsilised ja rahalised ressursid, eeldusel, et:

 

(a) gaasi edastamisega seotud äritegevuseks vajalikud varad, sh põhivõrk, kuuluvad põhivõrguettevõtjale;

 

(b) gaasi edastamisega seotud äritegevuseks, sh ettevõtlusega seotud ülesannete täitmiseks vajalikud töötajad palkab põhivõrguettevõtja;

 

(c) töötajate rentimine ning teenuste osutamine vertikaalselt integreeritud ettevõtja muude osade vahel on keelatud;

 

(d) põhivõrguettevõtjalt asjakohase taotluse saamise korral näevad vertikaalselt integreeritud ettevõtjad tulevaste investeerimisprojektide ja/või olemasolevate varade asendamiseks ette asjakohased rahalised vahendid artiklis 12 f osutatud iga-aastase rahastamiskava raames;

 

(e) põhivõrguettevõtjad ei kasuta vertikaalselt integreeritud ettevõtjaga samu välislepingupartnereid või konsultante ning nad ei tohi jagada infotehnoloogia süsteeme või seadmeid, tööruume ega turvasüsteeme.

 

2. Lisaks artiklis 8 loetletud tegevustele hõlmab gaasi edastamisega seotud äritegevus vähemalt järgmist:

 

(a) põhivõrguettevõtja esindamist ning kontakte kolmandate osapoolte ja reguleerivate asutustega;

 

(b) põhivõrguettevõtja esindamist Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustikus;

 

(c) kolmandatele isikutele juurdepääsu andmist ja haldamist;

 

(d) kõikide põhivõrguga seotud tasude kogumist, sealhulgas juurdepääsutasud, abiteenuste, nt gaasi töötlemise, tasakaalustustasud, teenuste ostmist (tasakaalustamiskulud, energia ostmine kadude katmiseks);

 

(e) põhivõrgu kasutamist, hooldamist ja arendamist;

 

(f) Investeeringute kavandamist, et tagada võrgu pikaajaline võime rahuldada mõistlikku nõudlust ja tagada varustuskindlus;

 

(g) asjakohaste ühisettevõtete loomist, sh koos ühe või mitme põhivõrguettevõtjaga, gaasibörsiga jne, et saavutada eesmärk toetada piirkondlike turgude loomist või hõlbustada liberaliseerimise protsessi;

 

(h) kõiki ettevõtlusteenuseid, sealhulgas õigusabi, raamatupidamis- ja infotehnoloogiateenused.

 

 

3. Põhivõrguettevõtja õiguslik vorm on piiratud vastutusega äriühing, nagu on osutatud direktiivi 68/151/EMÜ artiklis 1.

 

4. Põhivõrguettevõtja ei tekita oma äriidentiteedi, suhtlemise, kaubamärkide ja ruumidega seotult segadust seoses vertikaalselt integreeritud ettevõtja eraldiseisva identiteediga.

 

5. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist auditeerib audiitor, kes ei auditeeri vertikaalselt integreeritud ettevõtjat ega selle mis tahes osa.

 

Artikkel 12 c

 

Põhivõrguettevõtja sõltumatus

 

1. Ilma et see piiraks vertikaalselt integreeritud ettevõtja poolt artikli 12 f kohaselt määratud järelevalveorgani liikmete volitusi, on põhivõrguettevõtjal, sõltumata vertikaalselt integreeritud ettevõtjast, tulemuslik otsustusõigus varade suhtes, mis on vajalikud võrgu haldamiseks, hooldamiseks või arendamiseks. Põhivõrguettevõtjal on volitus teenida raha kapitaliturul, eelkõige laenamise ja kapitali suurendamise kaudu artiklis 12 f osutatud iga-aastase rahastamiskava raames.

 

2. Vertikaalselt integreeritud ettevõtja tootmis- või tarneülesandeid täitvatel tütarettevõtjatel ei ole otsest ega kaudset osalust põhivõrguettevõtja aktsiakapitalis. Põhivõrguettevõtja ei oma otseselt ega kaudselt aktsiaid vertikaalselt integreeritud ettevõtja toomis- või tarneülesandeid täitvas tütarettevõtjas ega saa dividende või muid rahalisi hüvesid niisuguselt tütarettevõtjalt, välja arvatud võrgu kasutamisest saadav tulu.

 

3. Põhivõrguettevõtja üldine juhtimisstruktuur ja ettevõtte põhikiri tagavad põhivõrguettevõtja tulemusliku sõltumatuse, nagu on osutatud käesolevas peatükis. Vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei määra otseselt ega kaudselt põhivõrguettevõtja konkurentsikäitumist seoses põhivõrguettevõtja igapäevase tegevuse ja võrgu juhtimisega ega seoses artikli 12 h kohaselt välja töötatava 10-aastase investeerimiskava ettevalmistamiseks vajalike tegevustega.

 

4. Kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelised äri- ja rahandussuhted, sh põhivõrguettevõtja laenud vertikaalselt integreeritud ettevõtjale peavad vastama turutingimustele. Põhivõrguettevõtja peab nimetatud äri- ja rahandussuhete üle üksikasjalikku arvestust ja teeb selle reguleerivale asutusele taotluse korral kättesaadavaks.

 

5. Põhivõrguettevõtja esitab reguleerivale asutusele kõik vertikaalselt integreeritud ettevõtjaga sõlmitud äri- ja finantskokkulepped.

 

6. Põhivõrguettevõtja teavitab reguleerivat asutust kättesaadavatest rahalistest vahenditest, millele on osutatud artikli 12 b lõike 1 punktis d;

 

7. Asjaomane liikmesriik kiidab heaks ja määrab põhivõrguettevõtjaks ettevõtja, kelle reguleeriv asutus on sertifitseerinud käesoleva peatüki nõuetele vastavana. Kohaldatakse artiklis 7b sätestatud sertifitseerimismenetlust.

 

8. Läbipaistvus on mittediskrimineerimise tagamiseks kohustuslik, eelkõige seoses tariifide, kolmandate isikute juurdepääsuteenuste, võimsuse jaotamise ja tasakaalustamise jaoks vajalike andmetega. Vertikaalselt integreeritud ettevõtja peab hoiduma mis tahes tegevusest, mis takistab põhivõrguettevõtjatel kõnealuseid kohustusi täita.

 

Artikkel 12 d

 

Põhivõrguettevõtja töötajate ja juhtkonna sõltumatus

 

1. Põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavate isikute ja haldusorganite liikmete ametisse nimetamist ja ametiaja pikendamist, töötingimusi, sh ette nähtud tasu ja ametist vabastamist käsitlevad otsused teeb põhivõrguettevõtja järelevalveorgan, mis nimetatakse ametisse kooskõlas artikliga 12 f.

 

2. Põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavate isikute ja haldusorganite liikmete ametisse nimetamise ja ametiaja pikendamise eest vastutava järelevalveorgani poolt ametisse nimetatud isikute nimed ja nende ametiajal kehtivad tingimused, ametiaja kestus ja ametist vabastamine ning iga sellise kavandatava ametist vabastamise põhjused teatatakse reguleerivale asutusele. Lõikes 1 nimetatud tingimused ja otsused muutuvad siduvaks üksnes siis, kui reguleeriv asutus ei ole kolme nädala jooksul pärast teavitamist vastuväiteid esitanud. Reguleeriv asutus võib esitada vastuväited, kui ametisse nimetatud juhtimise eest vastutava isiku ja/või haldusorganite liikme ametialane sõltumatus tekitab tõsiseid kahtlusi või tema ennetähtaegse ametist vabastamise korral, kui on kahtlusi selle õigustatuses.

 

3. Järelevalveorgani poolt määratud põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavad isikud ja/või haldusorganite liikmed ei oma viie aasta jooksul enne nende ametisse nimetamist vertikaalselt integreeritud ettevõtjas või selle osas või seda kontrollivates aktsionärides, peale põhivõrguettevõtja, otseselt või kaudselt ametikohta või ametialast vastutust või huvisid ega ole nendega ärisuhetes.

 

4. Põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavad isikud ja/või haldusorganite liikmed ja töötajad ei oma vertikaalselt integreeritud ettevõtja osas või seda kontrollivates aktsionärides otseselt või kaudselt mingit muud ametikohta või ametialast vastutust või huvisid ega ole nendega ärisuhetes.

 

5. Põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavad isikud ja/või haldusorganite liikmed ja töötajad ei oma otseselt või kaudselt mingeid huvisid vertikaalselt integreeritud ettevõtja osas, va põhivõrguettevõtjas, ega saa sellest rahalist kasu. Nende töötasu ei sõltu mingil määral muu vertikaalselt integreeritud ettevõtja tegevusest või tulemustest peale põhivõrguettevõtja.

 

6. Põhivõrguettevõtja juhtimise eest vastutavatele isikutele ja/või haldusorganite liikmetele tagatakse nende töösuhte ennetähtaegse lõpetamisega seotud kaebuste korral tulemuslik kaebuse esitamise õigus reguleerivale asutusele.

 

7. Pärast ametist vabastamist põhivõrguettevõtjas ei oma selle juhtimise eest vastutavad isikud ja/või haldusorganite liikmed vähemalt viie aasta jooksul vertikaalselt integreeritud ettevõtja osas, peale põhivõrguettevõtja, või seda kontrollivates aktsionärides otseselt või kaudselt ametikohta või ametialast vastutust või huvisid ega ole nendega ärisuhetes.

 

Artikkel 12 e

 

Usaldusisik

 

1. Reguleeriv asutus nimetab vertikaalselt integreeritud ettevõtja ettepanekul ning kulul ametisse sõltumatu usaldusisiku. Usaldusisik tegutseb eranditult vertikaalselt integreeritud ettevõtja õigustatud huvides põhivõrguettevõtja varade väärtuse säilitamiseks, kaitstes samas põhivõrguettevõtja sõltumatust vertikaalselt integreeritud ettevõtjast. Oma ülesannete täitmisel ei võta usaldusisik arvesse vertikaalselt integreeritud ettevõtja tootmis- ja tarnetegevusega seotud huve.

 

2. Usaldusisik ei oma viie aasta jooksul enne tema ametisse nimetamist vertikaalselt integreeritud ettevõtjas või selle osas või seda kontrollivates aktsionärides või muu tootmis- ja tarneülesandeid täitvas ettevõtjas otseselt või kaudselt ametikohta või ametialast vastutust või huvisid ega ole nendega ärisuhetes.

 

Usaldusisikule antud volituste tingimused, sealhulgas kestuse, töösuhte lõpetamise tingimused ja töötasu, kiidab heaks reguleeriv asutus.

 

Oma ametiajal ei tohi usaldusisik omada vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis tahes osas või seda kontrollivates aktsionärides otseselt või kaudselt muud ametikohta või ametialast vastutust või huvisid ega olla nendega ärisuhetes.

 

Vähemalt viie aasta jooksul pärast volituste lõppemist ei oma usaldusisik vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis tahes osas või seda kontrollivates aktsionärides otseselt või kaudselt mingit ametikohta või ametialast vastutust või huvisid ega ole nendega ärisuhetes.

 

3. Usaldusisiku kohuseks on:

 

(a) põhivõrguettevõtja järelevalveorgani liikmete, välja arvatud artikli 12 f lõike 2 punktis a osutatud liikmete, ametisse nimetamine, ametiaja pikendamine või ametist vabastamine; ning

 

(b) oma hääleõiguse kasutamine järelevalveorganis.

 

Artikkel 12 f

 

Järelevalveorgan

 

1. Põhivõrguettevõtjal on järelevalveorgan, mis vastutab otsuste vastuvõtmise eest, millel võib olla oluline mõju põhivõrguettevõtja aktsionäride varade väärtusele, eriti niisuguste otsuste vastuvõtmise eest, mis on seotud iga-aastase rahastamiskava heakskiitmise, põhivõrguettevõtja võlataseme ja aktsionäridele makstavate dividendide summaga.

 

2. Järelevalveorgani koosseis on järgmine:

 

(a) vertikaalselt integreeritud ettevõtjat esindavad liikmed;

 

(b) kolmandatest isikutest aktsionäre esindavad liikmed;

 

(c) põhivõrguettevõtjat esindavad liikmed;

 

(d) usaldusisik; ja

 

(e) kui liikmesriigi asjaomastes õigusaktides on nii sätestatud, muid huvitatud pooli, näiteks põhivõrguettevõtja töötajaid, esindavad liikmed.

 

3. Usaldusisikul on vetoõigus otsuste osas, mis tema arvates võivad oluliselt vähendada põhivõrguettevõtja varade väärtust. Küsimuse hindamisel, kas otsus võib varade väärtust oluliselt vähendada, on eriti oluline põhivõrguettevõtja iga-aastane rahastamiskava ja võlgade summa. Kõnealuse veto saab tühistada järelevalveorgani liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega, sellisel juhul kohaldatakse artikli 12 h lõiget 7.

 

4. Järelevalveorgani liikmete suhtes kohaldatakse artikli 12 d lõikeid 2–7.

 

Artikkel 12 g

 

Nõuetele vastavuse programm ja järelevalveametnik

 

1. Liikmesriigid tagavad, et põhivõrguettevõtjad kehtestavad ja rakendavad nõuetele vastavuse programmi, milles sätestatakse meetmed diskrimineeriva käitumise vältimiseks, ning tagavad, et järelevalve selle täitmise üle oleks piisavalt range. Programmis sätestatakse töötajate konkreetsed kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. Programm esitatakse heakskiitmiseks reguleerivale asutusele. Ilma et see piiraks riikliku reguleeriva asutuse volitusi, jälgib järelevalveametnik programmi nõuetele vastavust sõltumatult.

 

2. Järelevalveorgan nimetab ametisse järelevalveametniku. Järelevalveametnik võib olla füüsiline või juriidiline isik. Järelevalveametniku suhtes kohaldatakse artikli 12 d lõikeid 2–7. Reguleeriv asutus võib järelevalveametniku ametisse nimetamise suhtes esitada vastuväite sõltumatuse või ametialase suutlikkuse puudumise tõttu.

 

3. Järelevalveametnik vastutab

 

(a) nõuetele vastavuse programmi rakendamise järelevalve eest;

 

(b) aastaaruande, milles esitatakse nõuetele vastavuse programmi rakendamiseks võetud meetmed, koostamise ja esitamise eest reguleerivale asutusele;

 

(c) järelevalveorganile aruandmise eest ja soovituste andmise eest nõuetele vastavuse programmi ja selle rakendamise kohta;

 

(d) reguleerivale asutusele aruandmise eest kõikidest vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelistest äri- ja rahalistest suhetest.

 

4. Järelevalveametnik esitab reguleerivale asutusele kavandatavad otsused võrkudesse tehtavate investeeringute kava või üksikinvesteeringute kohta. See toimub hiljemalt siis, kui põhivõrguettevõtja juhtkond ja/või pädev haldusorgan esitab need järelevalveorganile.

 

5. Kui vertikaalselt integreeritud ettevõtja on üldkoosolekul või tema poolt ametisse nimetatud järelevalveorgani liikmete hääletuse kaudu takistanud otsuse vastuvõtmist, mille tulemusena takistatakse või lükatakse edasi võrkudesse investeerimist, teatab järelevalveametnik sellest reguleerivale asutusele.

 

6. Järelevalveametniku volitusi või töötingimusi reguleerivad tingimused kiidab heaks reguleeriv asutus ja need tagavad järelevalveametniku sõltumatuse.

 

7. Järelevalveametnik annab korrapäraselt, kas suuliselt või kirjalikult aru reguleerivale asutusele ning tal on õigus anda korrapäraselt, kas suuliselt või kirjalikult aru põhivõrguettevõtja järelevalveorganile.

 

8. Järelevalveametnik võib osaleda põhivõrguettevõtja juhtkonna või haldusorganite kõikidel koosolekutel ning julgeolekuorgani koosolekutel ja üldkoosolekul. Järelevalveametnik osaleb kõikidel koosolekutel, millel käsitletakse järgmisi küsimusi:

 

(a) võrkudele juurdepääsu tingimused, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1775/2005, eelkõige seoses tariifidega, juurdepääsuteenustega kolmandatele isikutele, võimsuse jaotamise, ülekoormusega tegelemise, läbipaistvuse, tasakaalustamise ja järelturgudega;

 

(b) võrgusüsteemi haldamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks ettenähtud projektid, sealhulgas investeeringud uutesse transpordiühendustesse, võimsuse suurendamisse ja olemasoleva võimsuse optimeerimisse;

 

(c) põhivõrgu juhtimiseks vajalikud elektrienergia müügi- või ostutehingud.

 

9. Järelevalveametnik jälgib põhivõrguettevõtja vastavust artiklis 10 esitatud nõuetele.

 

10. Järelevalveametnikul on juurdepääs põhivõrguettevõtja kõikidele asjakohastele andmetele ja tööruumidele ning kogu teabele, mis on talle vajalik oma ülesannete täitmiseks.

 

11. Reguleeriva asutuse eelneval heakskiidul võib järelevalveorgan järelevalveametniku ametist vabastada.

 

12. Põhivõrguettevõtja ja vertikaalselt integreeritud ettevõtja eelkõige põhivõrguettevõtja ja vertikaalselt integreeritud ettevõtja vaheliste äri- ja finantskokkulepetega seotud kohustustest tuleks reguleerivat asutust üksnes teavitada ja neid ei ole vaja esitada heakskiitmiseks. Juhtkonna ja järelevalveametniku ametisse nimetamisest ja töötingimustest tuleks teavitada reguleerivat asutust, kuid need ei vaja reguleeriva asutuse heakskiitu.

 

Artikkel 12 h

 

Võrgu arendamine ja volitused investeerimisotsuste langetamiseks

 

1. Pärast konsulteerimist kõikide asjaomaste sidusrühmadega esitavad põhivõrguettevõtjad igal aastal reguleerivale asutusele 10-aastase võrgu arengukava, mis põhineb olemasoleval ja prognoositaval nõudlusel ja pakkumisel. Kava sisaldab tõhusaid meetmeid, et tagada süsteemi piisavus ja varustuskindlus.

 

2. 10-aastases võrgu arengukavas eelkõige

 

(a) juhitakse turuosaliste tähelepanu peamistele põhivõrgu infrastruktuuridele, mis on vaja järgmise kümne aasta jooksul ehitada või ajakohastada;

 

(b) hõlmatakse kõik otsustatud investeeringud ja määratakse kindlaks uued investeeringud, mida tuleb teha järgmise kolme aasta jooksul;

 

(c) nähakse ette kõigi investeerimisprojektide ajakava.

 

3. 10-aastase võrgu arengukava väljatöötamisel kasutab põhivõrguettevõtja mõistlikke prognoose tootmise, tarnimise, tarbimise kohta ja kaubanduse kohta teiste riikidega, võttes arvesse piirkondlike ja üleeuroopaliste võrkude investeerimiskavasid, samuti hoidlate ja veeldatud maagaasi taasgaasistamisrajatiste investeerimiskavasid.

 

4. Reguleeriv asutus konsulteerib 10-aastase võrgu arengukava osas avatud ja läbipaistval viisil kõikide tegelike või võimalike võrgu kasutajatega. Isikutelt või ettevõtetelt, kes väidavad enda olevat võimalikud võrgu kasutajad, võib nõuda oma väite põhjendamist. Reguleeriv asutus avaldab konsulteerimisprotsessi tulemused, eelkõige võimalikud investeerimisvajadused.

 

5. Reguleeriv asutus analüüsib, kas 10-aastane võrgu arengukava hõlmab kõiki konsulteerimisel kindlaks määratud investeerimisvajadusi ja kas see on kooskõlas ühenduse 10-aastase võrgu arengukavaga, millele viidatakse määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2c lõikes 1. Kui tekib kahtlus kooskõla suhtes kogu ühendust hõlmava 10-aastase võrgu arengukavaga, konsulteerib reguleeriv asutus ametiga. Reguleeriv asutus võib nõuda põhivõrguettevõtjalt oma kava muutmist.

 

6. Reguleeriv asutus jälgib ja hindab 10-aastase võrgu arengukava rakendamist.

 

7. Kui põhivõrguettevõtja ei teosta, muudel kui väljaspool tema kontrolli olevatel ülekaalukatel põhjustel, investeeringut, mis oleks 10-aastase võrgu arengukava kohaselt tulnud teostada järgmise kolme aasta jooksul, tagavad liikmesriigid, et reguleerival asutusel on kohustus võtta vähemalt üks järgmistest meetmetest, et tagada kõnealuse investeeringu tegemine:

 

(a) nõuda põhivõrguettevõtjalt kõnealuste investeeringute teostamist kooskõlas artiklis 12 f osutatud iga-aastase rahastamiskavaga või

 

(b) korraldada kõnealuse investeeringuga seoses kõikidele investoritele avatud pakkumismenetlus.

 

Kui reguleeriv asutus on kasutanud oma punktis b sätestatud volitusi, võib ta kohustada põhivõrguettevõtjat nõustuma järgmisega:

 

- rahastamine mis tahes kolmanda isiku poolt;

 

- mis tahes kolmanda isiku ehitustööd;

 

- uute vastavate varade ehitamine;

 

- uue vastava vara haldamine.

 

Põhivõrguettevõtja annab investoritele investeeringu tegemiseks kogu vajaliku teabe, ühendab uued varad põhivõrku ja teeb üldjuhul kõik endast oleneva investeerimisprojekti rakendamise lihtsustamiseks.

 

Asjakohase rahastamiskorra kiidab heaks reguleeriv asutus.

 

8. Kui reguleeriv asutus on kasutanud oma lõikes 7 sätestatud volitusi, katab asjaomane tariifikorraldus kõnealuse investeeringu kulud.

 

Artikkel 12 i

 

Otsustamisvolitused seoses hoidlate, maagaasi veeldusjaamade ja tööstustarbijate põhivõrku ühendamisega

 

1. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud kehtestama ja avaldama läbipaistvad ja tõhusad menetlused ja tariifid hoidlate, maagaasi veeldusjaamade ja tööstustarbijate mittediskrimineerivaks võrku ühendamiseks. Menetlused eeldavad reguleeriva asutuse heakskiitu.

 

2. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelduda uue hoidla, maagaasi veeldusjaama või tööstustarbija ühendamisest võimalike tulevaste piirangute tõttu kasutatavatele võrguvõimsustele või võimsuse vajaliku suurendamisega seotud lisakulude tõttu. Põhivõrguettevõtja on kohustaud tagama uue ühenduse piisava sisend- ja väljundvõimsuse.

 

3. Põhivõrguettevõtjad tagavad ja haldavad kolmandate isikute juurdepääsu võrgule, eelkõige juurdepääsu uute turuosaliste ja biogaasi tootjate jaoks, võttes arvesse võrgu ohutuseeskirju.

 

IV b PEATÜKK

 

Artikkel 12 j

 

Läbivaatamisklausel

 

1. Mitte hiljem kui [5 aastat pärast direktiivi …/…/EÜ jõustumist] esitab amet Euroopa Parlamendile ja nõukogule üksikasjaliku aruande selle kohta, millises ulatuses on käesoleva direktiivi kohaste eraldamist käsitlevate nõuetega õnnestunud tagada põhivõrguettevõtjate täielik ja tulemuslik sõltumatus.

 

2. Lõikes 1 nimetatud hindamise eesmärgil võtab amet eelkõige arvesse järgmisi kriteeriume: õiglane ja mittediskrimineeriv juurdepääs võrgule, tulemuslik reguleerimine, võrgu arendamine, investeeringud ja moonutusteta investeerimisstiimulid, võrkude vastastikuse sidumise infrastruktuuri arendamine ja varustuskindluse olukord ühenduses.

 

3. Vajaduse korral ja eelkõige juhul, kui lõikes 1 osutatud üksikasjalikus aruandes on määratletud, et lõikes 2 osutatud tingimused ei ole tegelikkuses tagatud, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepanekud põhivõrguettevõtjate täieliku ja tulemusliku sõltumatuse tagamiseks enne [seitset aastat pärast direktiivi …/…/EÜ jõustumist].

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 13 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, diskrimineerivast käitumisest hoidumist ning seda, et vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada oma vertikaalset integreeritust. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Omandisuhete eraldamist käsitlevaid sätteid kui energiaturgude liberaliseerimise keskseid sätteid ei saa muuta suuniste kaudu. Seda rõhutab ka asjaolu, et komisjoni pädevus selliseid suuniseid vastu võtta annaks komisjonile õiguse sekkuda äriühinguõigusesse.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Artikli 19 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

(12) Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

 

"1. Selleks et korraldada juurdepääsu gaasihoidlatele [...], kui see on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et võimaldada tarbijate varustamisel tõhusat juurdepääsu võrgule, otsustavad liikmesriigid, kas nad järgivad lõikes 4 kirjeldatud reguleeritud juurdepääsu või lõikes 3 osutatud läbirääkimistel põhinevat juurdepääsu. Neid menetlusi rakendatakse objektiivsete, läbipaistvate ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel. Riiklikud reguleerivad asutused teostavad järelevalvet kõnealuste kriteeriumide järgimise üle.”

Liikmesriigid määratlevad ja avaldavad kriteeriumid, mille alusel võib teha kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et võimaldada tarbijate varustamisel tõhus juurdepääs võrgule. Liikmesriigid avalikustavad või kohustavad hoidlate haldureid ja põhivõrguettevõtjaid avalikustama, milliseid gaasihoidlaid või nende osi või torujuhtmete pakette lõigetes 3 ja 4 osutatud erinevate menetluste kohaselt pakutakse."

Riiklikud reguleerivad asutused määravad kindlaks ja avaldavad kriteeriumid, mille alusel võib gaasihoidlatele juurdepääsu korra suhtes valiku teha, pöörates tähelepanu sellele, kas asjaomasel turul on gaasihoidlate vahel konkurents ning kas sellise korralduse puhul kasutatakse sõltumatut infrastruktuuriettevõtjat, kes tagab avatud juurdepääsu. Riiklikud reguleerivad asutused jälgivad nimetatud kriteeriumitest kinnipidamist ja avalikustavad või kohustavad hoidlate haldureid avalikustama, milliseid gaasihoidlaid või nende osi lõigetes 3 ja 4 osutatud erinevate menetluste kohaselt pakutakse.

 

2. Lõike 1 sätteid ei kohaldata abiteenuste ja ajutise hoiustamise suhtes, mis on seotud maagaasi veeldusjaamadega ning on vajalikud taasgaasistamisel ja seejärel gaasi edastussüsteemi toimetamisel.

 

3. Läbirääkimistel põhineva juurdepääsu korral võtavad riiklikud reguleerivad asutused vajalikud meetmed, et ühendatud võrgu territooriumil või sellest väljaspool paiknevad maagaasiettevõtjad ja vabatarbijad võiksid pidada läbirääkimisi gaasihoidlatele [...] juurdepääsu saamiseks, kui see on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et võimaldada tõhusat juurdepääsu võrgule [...]. Läbirääkimiste pidamisel gaasihoidlatele […] juurdepääsu saamiseks peavad osalised toimima heauskselt.

 

Gaasihoidlate [...] kasutamise lepingute üle peetakse läbirääkimisi asjaomase hoidlatevõrgu halduriga [...]. Riiklikud reguleerivad asutused nõuavad, et hoidlatevõrgu haldurid [...] avaldaksid oma põhilised gaasihoidlate [...] kasutamist käsitlevad kaubandustingimused kuue kuu jooksul alates käesoleva direktiivi rakendamisest ning seejärel kord aastas. Selliste tingimuste väljatöötamisel võetakse arvesse süsteemi kasutajate seisukohti, sest viimastel on õigus tingimuste suhtes riiklikele reguleerivatele asutustele vastuväiteid esitada.

 

4. Reguleeritud juurdepääsu korral võtavad riiklikud reguleerivad asutused vajalikke meetmeid, et anda ühendatud võrgu territooriumil või sellest väljaspool paiknevatele maagaasiettevõtjatele ja vabatarbijatele niisugune juurdepääsuõigus gaasihoidlatele, [...] mis põhineb avaldatud tariifidel ja/või muudel nende gaasihoidlate [...] kasutamise tingimustel ja kohustustel, kui see on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et võimaldada tõhusat juurdepääsu võrgule [...]. Selliste tariifide ning muude tingimuste ja kohustuste väljatöötamisel võetakse arvesse süsteemi kasutajate seisukohti, sest viimastel on õigus tingimuste suhtes riiklikele reguleerivatele asutustele vastuväiteid esitada. Vabatarbijatele võib anda juurdepääsuõiguse selle kaudu, et neil võimaldatakse sõlmida tarnelepinguid konkureerivate maagaasiettevõtjatega, kes ei ole võrgu või sidusettevõtte omanikud ja/või haldurid.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tähtsamate uute maagaasi infrastruktuuride, st liikmesriikide vaheliste ühendustorude, maagaasi veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes võidakse vastava taotluse korral piiratud aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on täidetud järgmised tingimused:

1. Tähtsamate uute maagaasi infrastruktuuride, st liikmesriikide vaheliste ühendustorude, maagaasi veeldusjaamade ja gaasihoidlate suhtes võidakse vastava taotluse korral kindla aja jooksul mitte kohaldada artikleid 7, 18, 19, 20 ja artikli 24c lõikeid 4, 5 ja 6, kui on täidetud järgmised tingimused:

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(ea) projekt on üleeuroopalist huvi pakkuv ja ületab vähemalt ühe riigipiiri Euroopa Liidus.

Selgitus

Üleeuroopalist huvi pakkuvad projektid peavad ületama vähemalt kahe liikmesriigi vahelise piiri.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka olemasolevate infrastruktuuride võimsuse olulise suurenemise korral ning nende infrastruktuuride ümberehituse korral, mis võimaldavad uute maagaasi tarneallikate kasutuselevõttu.

2. Lõiget 1 kohaldatakse ka kõikide olemasolevate infrastruktuuride võimsuse olulise suurenemise korral ning nende infrastruktuuride ümberehituse korral, mis võimaldavad suuremate ja lisakoguste kasutuselevõttu.

Selgitus

On vaja teha selgeks, et mitte üksnes uued tarneallikad, vaid ka uued tarnelepingud, isegi need, mis puudutavad gaasi, mis on pärit samast allikast/riigist, peavad vastama ELi gaasialastele õigusaktidele. Need on gaasi varustuskindluse jaoks äärmiselt olulised.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 3 – esimene lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab amet käesoleva artikliga reguleerivale asutusele pandud ülesandeid.

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab amet käesoleva artikliga reguleerivale asutusele pandud ülesandeid. Ameti otsuse suhtes tuleb eelnevalt asjaomaste reguleerivate asutuste ja taotlejaga konsulteerida.

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikli 22 – lõige 3 – teine lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vabastus võib kehtida uue infrastruktuuri või märkimisväärselt suurendatud võimsusega olemasoleva infrastruktuuri kogu võimsuse või selle osa suhtes.

Vabastus võib kehtida uue infrastruktuuri või märkimisväärselt suurendatud võimsusega olemasoleva infrastruktuuri kogu võimsuse või üksnes selle teatavate konkreetsete osade suhtes.

Selgitus

Amet peaks enne otsuse tegemist konsulteerima nii reguleerivate asutuste kui ka gaasiettevõtjatega. Turunõudluse hindamise ning avatud menetluse tulemused peaksid moodustama aluse võimsuse eraldamiseks kolmandatele isikutele, kes on ilmutanud kindlat huvi menetluse korras pakutava võimsuse vastu. Seni ei ole sellist kindlat huvi ilmutatud, mis teeb investoritele usaldusväärsete plaanide tegemise raskeks.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 3 – neljas lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja jaotamise eeskirjade ja mehhanismide kohta. Nende eeskirjadega nähakse ette, et kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri kasutajaid kutsutakse üles teatama enne uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist oma huvist võimsust omandada, sealhulgas oma tarbeks. Reguleeriv asutus nõuab, et ülekoormuse juhtimise eeskirjades sätestataks kohustus pakkuda kasutamata võimsust turul ning et kasutajatel oleks õigus omandatud võimsusega järelturul kaubelda. Käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja e osutatud kriteeriume hinnates võtab reguleeriv asutus arvesse võimsuse jaotamise menetluse tulemusi.

Enne vabastuse andmist võib reguleeriv asutus teha otsuseid võimsuse juhtimise ja jaotamise eeskirjade ja mehhanismide kohta, mida võib vajaduse korral muuta ajavahemiku jooksul, mil infrastruktuur eespool nimetatud sätetest vabastatakse, et kohandada majanduslikke ja turu seisukohalt olulisi vajadusi. Nende eeskirjadega nähakse ette, et kõiki potentsiaalseid infrastruktuuri kasutajaid kutsutakse üles teatama enne uue infrastruktuuri võimsuse jaotamist oma huvist võimsust omandada, sealhulgas oma tarbeks. Reguleeriv asutus nõuab, et ülekoormuse juhtimise eeskirjades sätestataks kohustus pakkuda kasutamata võimsust turul ning et kasutajatel oleks õigus omandatud võimsusega järelturul kaubelda. Käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja e osutatud kriteeriume hinnates võtab reguleeriv asutus arvesse võimsuse jaotamise menetluse tulemusi, kui kolmandad isikud on näidanud üles kindlat pühendumust.

Selgitus

Amet peaks enne otsuse tegemist konsulteerima nii reguleerivate asutuste kui ka gaasiettevõtjatega. Turunõudluse hindamise ning avatud menetluse tulemused peaksid moodustama aluse võimsuse eraldamiseks kolmandatele isikutele, kes on ilmutanud kindlat huvi menetluse korras pakutava võimsuse vastu. Seni ei ole sellist kindlat huvi ilmutatud, mis teeb investoritele usaldusväärsete plaanide tegemise raskeks.

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) üksikasjalikud põhjused, mille alusel reguleeriv asutus andis vabastuse, sealhulgas finantsteave, mis põhjendab vabastuse vajadust;

(a) üksikasjalikud põhjused, mille alusel reguleeriv asutus andis vabastuse või keeldus vabastust andmast, koos viitega konkreetsele artiklile, millel selline otsus põhineb, sealhulgas finantsteave, mis põhjendab vabastust;

Selgitus

Tuleks nõuda, et riiklik reguleeriv asutus selgitaks keeldumise põhjust, mitte ainult vabastuse andmise põhjust. Selgitus seoses konkreetsete artiklite ja mitte ainult vabastusega üldiselt toob selgust riikliku reguleeriva asutuse esitatud põhjendusesse.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 5 – neljas lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb kaks aastat pärast otsuse tegemist, kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri ehitamist alustatud, ja viie aasta pärast, kui selleks ajaks ei ole infrastruktuuri kasutusele võetud.

Komisjoni heakskiit vabastusotsusele lõpeb, kui viie aasta jooksul alates kõigi riiklike ja piirkondlike asutuste otsuste ja lubade väljaandmisest ei ole infrastruktuuri kasutusele võetud, välja arvatud juhul, kui viivitus on põhjustatud asjaoludest, mille üle isikul, kellele vabastus anti, puudub kontroll.

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Direktiivi .../.../EÜ [millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta] jõustumisel kohaldatakse lõikes 1 nimetatud erandeid automaatselt käesoleva artikli alusel tehtavatele eranditele. Vabastusotsusele käesoleva artikli alusel antud heakskiitu ilma kõikide asjaomaste isikute nõusolekuta tagasiulatuvalt ei muudeta.

 

Selgitus

Selle muudatuse korral ei diskrimineerita uusi investeeringuid. Vabastustele heakskiidu andmise tingimusi ei tohiks tagasiulatavalt muuta, välja arvatud juhul, kui kõik vabastuse andmisse kaasatud isikud (isik, kellel on vabastus, riiklik reguleeriv asutus ja komisjon) on nõus.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Komisjon võib võtta vastu suunised lõikes 1 osutatud tingimuste kohaldamiseks ja sätestada menetluse, mida tuleb järgida lõigete 4 ja 5 kohaldamisel. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Kavandatav komiteemenetlus piiraks Euroopa Parlamendi mõju, kõrvaldades nõnda olulised küsimused energia siseturu kohta käesoleva menetluse reguleerimisalast. Juurdepääsueeskirjadest vabastuse andmise eeskirjad ja infrastruktuuri puudutavad omandisuhete eraldamist käsitlevad õigusaktid on liiga olulised selleks, et neid pidada tehnilisteks või mitteotsustavateks. Sellest tulenevalt tuleks kõikide käesoleva artikli muudatustega tegelda tavalises otsustamiskorras ja mitte komiteemenetluse teel.

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku reguleeriva asutuse.

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku reguleeriva asutuse.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, et ta teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva direktiiviga talle määratud reguleerimisülesandeid täites õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest ning et selle töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud tegutsevad turuhuvidest sõltumatult ja ei küsi ega võta vastu juhiseid üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

2. Liikmesriigid tagavad reguleeriva asutuse sõltumatuse ning kannavad hoolt, et ta teostab oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt. Selleks peavad liikmesriigid tagama, et reguleeriv asutus on käesoleva direktiiviga ja sellega seotud õigusaktidega talle määratud reguleerimisülesandeid täites:

õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu kõikidest teistest avalik-õiguslikest ja eraõiguslikest isikutest ning et selle töötajad ja juhtimise eest vastutavad isikud tegutsevad reguleerimisülesandeid täites turuhuvidest sõltumatult ja ei küsi ega võta vastu otseseid juhiseid üheltki riigiasutuselt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult isikult.

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, et:

3. Reguleeriva asutuse sõltumatuse kaitsmiseks tagavad liikmesriigid eelkõige, et:

(a) reguleerival asutusel on oma ülesannete täitmiseks vajalik iseseisev õigusvõime, eelarveautonoomia ning inim- ja rahalised ressursid;

(a) reguleerival asutusel on oma ülesannete täitmiseks vajalik iseseisev õigusvõime, finantsautonoomia ning inim- ja rahalised ressursid;

(b) asutuse juhtkond nimetatakse ametisse vähemalt viieaastaseks ametiajaks, mida ei pikendata, ning teda ei tohi selle aja jooksul ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi tõsises üleastumises.

(b) reguleeriva asutuse juhatuse liikmed nimetatakse ametisse vähemalt viieaastaseks, kuid mitte pikemaks kui seitsmeaastaseks, ametiajaks, mida ei pikendata. Esimese koosseisu juures on poolte liikmete puhul ametiaeg kaks ja pool aastat. Juhatuse liiget ei tohi selle aja jooksul ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui ta enam ei vasta käesolevas artiklis sätestatud tingimustele või on süüdi siseriiklike seaduste kohases tõsises üleastumises;

 

(ba) reguleeriva asutuse eelarvelised vajadused rahuldatakse energiaturu otsestest tuludest.

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24 b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatud reguleerimisülesandeid täites võtab reguleeriv asutus kõik mõistlikud meetmed, et saavutada järgmised eesmärgid:

Käesolevas direktiivis sätestatud reguleerimisülesandeid täites võtab reguleeriv asutus kõik mõistlikud meetmed, et saavutada järgmised eesmärgid:

(a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste ning komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu ühenduses ning turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele;

(a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste ning komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu ühenduses ning turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele, samuti tagada energiavarustussüsteemide toimimine pikaajalises perspektiivis tulemuslikult ja usaldusväärselt;

(b) arendada ühenduses konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada punktis a sätestatud eesmärk;

(b) arendada ühenduses konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt toimivaid turge, et saavutada punktis a sätestatud eesmärk;

(c) kaotada liikmesriikide vahelised maagaasiga kauplemise piirangud, sealhulgas arendada nõudluse rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid ülekandevõimsusi, tugevdada siseriiklike turgude integratsiooni ning võimaldada gaasivoo takistusteta kulgemist kogu ühenduses;

(c) kaotada kõik liikmesriikide vahelised maagaasiga kauplemise piirangud, sealhulgas arendada nõudluse rahuldamiseks vajalikke piiriüleseid ülekandevõimsusi ja tugevdada siseriiklike turgude integratsiooni, et hõlbustada gaasivoo takistusteta kulgemist kogu ühenduses;

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja tõhusate võrkude arendamine, edendades energiatõhusust, võrgu sobivust, teadusuuringuid ja uuendustegevust nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku taastuvtehnoloogia ja vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia arendamist nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis;

(d) tagada kõige kasumlikumal viisil turvaliste, usaldusväärsete ja tõhusate tarbijale suunatud võrgusüsteemide arendamine, edendades võrgu sobivust ja tagades samas energiatõhususe ning väikese ja suure ulatusega taastuvenergia (näiteks biogaasi) integreerituse ning hajutatud tootmise nii põhi- kui ka jaotusvõrkudes;

 

(da) soodustada juurdepääsu võrgule, eelkõige kõrvaldades tõkked, mis võiksid takistada uute turulesisenejate ja taastuvenergia juurdepääsu;

(e) tagada, et süsteemihalduritele pakutakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi võrgu jõudluse suurendamiseks ja turgude integreerimise soodustamiseks;

(e) tagada, et süsteemihalduritele pakutakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi võrgu jõudluse suurendamiseks ja turgude integreerimise soodustamiseks;

(f) tagada oma riigi turu tõhus toimimine ning edendada koostöös konkurentsiasutustega tõhusat konkurentsi.

(f) tagada oma riigi turu tõhusa toimimise kaudu tarbijate saadav kasu ning edendada koostöös konkurentsiasutustega tõhusat konkurentsi ning tagada tarbijakaitse;

 

(fa) aidata kaasa maagaasi valdkonna avaliku teenuse kõrgele tasemele ja kaitsetumate tarbijate kaitsele ning tagada A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

 

(fb) ühtlustada vajalikud andmesideprotsessid.

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Reguleerival asutusel on järgmised ülesanded:

1. Reguleerival asutusel on järgmised ülesanded, mida täidetakse vajaduse korral teiste asjakohaste riiklike ja Euroopa asutustega, põhivõrguettevõtjatega ja teiste turul osalejatega tihedalt, kuid ilma nende pädevust piiramata konsulteerides:

(a) tagada, et põhivõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjad ning vajaduse korral süsteemihaldurid ja samuti maagaasiettevõtjad täidaksid oma käesolevast direktiivist ja muudest ühenduse õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sealhulgas seoses piiriüleste küsimustega;

(a) tagada, et põhivõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjad ning vajaduse korral süsteemihaldurid ja samuti maagaasiettevõtjad täidaksid oma käesolevast direktiivist ja muudest ühenduse õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sealhulgas seoses piiriüleste küsimustega;

(b) teha reguleeriva asutuse või liikmesriikide asutustega koostööd piiriülestes küsimustes;

(b) teha reguleeriva asutuse või liikmesriikide asutustega ja ametiga koostööd piiriülestes küsimustes, sealhulgas tagada, et põhivõrgu infrastruktuuride vahel on piisav vastastikuse ühendamise võimsuse tase, et rahuldada tõhusalt turu üldist nõudlust ja vastata varustuskindluse kriteeriumidele, diskrimineerimata sealjuures eri liikmesriikide tarneettevõtjaid;

(c) järgida ja rakendada ameti ja komisjoni otsuseid;

(c) järgida ja rakendada ameti ja komisjoni kõiki olulisi siduvaid otsuseid;

(d) esitada igal aastal aruanne oma tegevuse ja ülesannete täitmise kohta liikmesriikide asjaomastele asutustele, ametile ja komisjonile. Aruanne peab hõlmama iga käesolevas artiklis loetletud ülesande osas võetud meetmeid ja saavutatud tulemusi;

(d) esitada igal aastal aruanne oma tegevuse ja ülesannete täitmise kohta liikmesriikide asjaomastele asutustele, ametile ja komisjonile. Aruanne peab hõlmama iga käesolevas artiklis loetletud ülesande osas võetud meetmeid ja saavutatud tulemusi;

(e) tagada, et põhivõrgu, jaotusvõrgu, gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamadega seotud tegevuste puhul ei esine ristsubsideerimist;

(e) jälgida, et täidetakse käesolevast direktiivist ja muudest ühenduse õigusaktidest tulenevaid omandisuhete eraldamise nõudeid, tagada, et põhivõrgu, jaotusvõrgu, gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamadega seotud tegevuste puhul ei esine ristsubsideerimist, ning tagada, et jaotus- ja edastustariifid määratakse ette kindlaks kogu kehtivuse ajavahemiku jaoks;

(f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate investeerimiskavad ning esitada oma aastaaruandes põhivõrguettevõtjate investeerimiskavade hinnang seoses nende vastavusega üleeuroopalisele 10-aastasele arengukavale, millele osutatakse määruse (EÜ) nr 1775/2005 artiklis 2c;

(f) vaadata läbi põhivõrguettevõtjate investeerimiskavad ning esitada oma aastaaruandes põhivõrguettevõtjate investeerimiskavade hinnang seoses nende vastavusega üleeuroopalisele 10-aastasele arengukavale, millele osutatakse määruse (EÜ) nr 1775/2005 artiklis 2c; põhivõrguettevõtjate investeerimiskavades tagatakse, et oskused ja töötajate arv on teenistuskohustuste täitmiseks piisavad; investeerimiskava mittejärgimine toob kaasa proportsionaalsed karistused, mida kohaldatakse põhivõrguettevõtja suhtes kooskõlas ameti välja antud suunistega;

 

(fa) kinnitada põhivõrguettevõtjate aastane investeerimiskava;

(g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

(g) jälgida vastavust võrgu turvalisuse ja usaldusväärsuse põhimõttele, kehtestades või võttes vastu teenuse- ja tarnekvaliteedi standardid ning nõuded, ning vaadata läbi teenuse ja tarne kvaliteet ning võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades, et maagaasiettevõtjad täidaksid läbipaistvuskohustusi;

h) jälgida läbipaistvuse taset, tagades, et võrguettevõtjad täidaksid läbipaistvuskohustusi;

(i) jälgida turu avamise taset ning konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas maagaasibörsidel, ning koostöös konkurentsiasutustega mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjaomased juhtumid vastavatele konkurentsiasutustele;

 

 

„(i a) jälgida piirava lepingupraktika, sealhulgas ainuõigust tagavate sätete esinemist, kuna need võivad olla takistuseks või seada piiranguid mittekodutarbijate valikuvõimalusele sõlmida samaaegselt lepinguid rohkem kui ühe tarnijaga; riiklikud reguleerivad asutused teavitavad vajaduse korral riiklikke konkurentsiasutusi sellisest praktikast;”

(j) jälgida aega, mida põhivõrgu- ja jaotusettevõtjatelt nõuavad ühenduste rajamine ja parandustööd;

(j) jälgida aega, mida põhivõrgu- ja jaotusvõrguettevõtjatelt nõuavad ühenduste rajamine ja parandustööd, ja määrata karistusi kooskõlas ameti välja antud suunistega juhul, kui kõnealuseid ajavahemikke ületatakse mõjuva põhjuseta;

(k) jälgida ja kontrollida artiklis 19 sätestatud juurdepääsutingimusi gaasihoidlatele, torujuhtmete paketile ja muudele abiteenustele;

(k) jälgida artiklis 19 sätestatud juurdepääsutingimusi gaasihoidlatele, torujuhtmete paketile ja muudele abiteenustele;

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste pädevust, tagada maagaasi valdkonnas avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste pädevust, tagada maagaasi valdkonnas avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus ja jõustamine;

(m) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi tarnetariifide vastavuse kohta artiklile 3;

(m) avaldada vähemalt kord aastas soovitusi tarnetariifide vastavuse kohta artiklile 3; nendes soovitustes tuleb piisavat tähelepanu pöörata reguleeritud hindade (hulgihinnad ja hinnad lõpptarbijatele) mõjule turu toimimisele;

(n) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

(n) tagada tegelik ja võrdne juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, sealhulgas andmetele hindade ja kõikide seotud kulude kohta, selliste tarbimisandmete kergesti arusaadava ühtlustatud vormi kasutuselevõtt, piisav ettemaks, mis kajastab tegelikku tarbimist, ning kõikide tarbijate vahetu juurdepääs sellistele andmetele A lisa punkti h kohaselt;

(o) jälgida põhivõrguettevõtjate, jaotusvõrguettevõtjate, tarnijate ja tarbijate ning teiste turuosaliste rollide ja vastutusega seotud eeskirjade rakendamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 artiklile 8b;

(o) jälgida põhivõrguettevõtjate, jaotusvõrguettevõtjate, tarnijate ja tarbijate ning teiste turuosaliste rollide ja vastutusega seotud eeskirjade rakendamist vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 artiklile 8b;

 

(oa) kinnitada või kiita heaks võrgule juurdepääsu tariifid ning avaldada tariifide kehtestamise meetodid;

 

(ob) tagada, et hulgimüügihindade kõikumised oleksid läbipaistvad;

(p) jälgida nende kriteeriumide õiget kohaldamist, millega määratakse kindlaks, kas gaasihoidla kuulub artikli 19 lõigete 3 ja 4 alla.

(p) jälgida nende kriteeriumide õiget kohaldamist, millega määratakse kindlaks, kas gaasihoidla kuulub artikli 19 lõigete 3 ja 4 alla.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikli 24c – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele asutustele antakse volitused, mis võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesandeid tõhusalt ja kiiresti täita. Selleks peavad reguleerival asutusel olema vähemalt järgmised volitused:

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele asutustele antakse volitused, mis võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesandeid tõhusalt ja kiiresti täita. Selleks peavad reguleerival asutusel olema vähemalt järgmised volitused:

(a) teha otsuseid, mis on gaasiettevõtjatele siduvad;

(a) teha otsuseid, mis on gaasiettevõtjatele siduvad;

(b) kontrollida koostöös riikliku konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist ja kui konkurentsieeskirjade rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste meetmete üle, mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et edendada tõhusat konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse vabastamise programme;

(b) kontrollida koostöös riikliku konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist ja tegema otsuse asjakohaste meetmete kohta, mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et edendada tõhusat konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane toimimine;

(c) taotleda maagaasiettevõtjatelt mis tahes andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud;

(c) taotleda maagaasiettevõtjatelt mis tahes andmeid, mis on talle oma ülesannete täitmiseks vajalikud;

(d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone maagaasiettevõtjatele, kes ei täida oma käesolevast direktiivist või reguleeriva asutuse või ameti poolt vastu võetud otsustest tulenevaid kohustusi;

(d) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone maagaasiettevõtjatele, kes ei täida oma käesolevast direktiivist või reguleeriva asutuse või ameti poolt vastu võetud otsustest tulenevaid kohustusi, või teha pädevale asutusele ettepanek selliste sanktsioonide kohaldamiseks; sealhulgas määrata käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste mittetäitmise eest põhivõrguettevõtjale ja vertikaalselt integreeritud ettevõtjale trahve, mille suurus on kuni 10 % põhivõrguettevõtja aastakäibest, või teha ettepanek selliste trahvide määramiseks;

(e) omada asjakohaseid uurimisõigusi ning vajalikke volitusi vaidluste lahendamise korraldamiseks vastavalt lõigetele 7 ja 8;

(e) omada asjakohaseid uurimisõigusi ning vajalikke volitusi vaidluste lahendamise korraldamiseks vastavalt lõigetele 7 ja 8;

(f) heaks kiita artiklis 26 osutatud kaitsemeetmed.

(f) heaks kiita artiklis 26 osutatud kaitsemeetmed.

 

3 a. Lisaks lõigete 1 ja 3 alusel antud ülesannetele ja volitustele, kui põhivõrguettevõtja on nimetatud kooskõlas peatükiga IVa, antakse reguleerivale asutusele vähemalt järgmised ülesanded ja volitused:

 

(a) määrata sanktsioone, sealhulgas trahve, kooskõlas lõike 3 punktiga d diskrimineeriva käitumise eest vertikaalselt integreeritud ettevõtja huvides;

 

(b) jälgida põhivõrguettevõtja ja vertikaalselt integreeritud ettevõtja vahelist teabevahetust tagamaks, et põhivõrguettevõtja täidab oma kohustusi;

 

(c) tegutseda vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja põhivõrguettevõtja vaheliste lõike 7 kohaselt esitatud vaidluste lahendajana;

 

(d) jälgida vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja põhivõrguettevõtja vahelisi äri- ja rahandussuhteid, sealhulgas laene;

 

(e) jälgida kõiki kaubandus- ja rahanduslepinguid, tingimusel et need on vastavuses turutingimustega;

 

(f) taotleda vertikaalselt integreeritud ettevõtjalt põhjendust, kui järelevalveametnik on seda märkinud kooskõlas artikli 12 lõikega 4. Nimetatud põhjendus sisaldab eelkõige tõendeid, et vertikaalselt integreeritud ettevõtja huvides ei ole toimunud diskrimineerivat käitumist;

 

(g) teha kontrolle vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja põhivõrguettevõtja ruumidesse;

 

(h) määrata põhivõrguettevõtja kõik või konkreetsed ülesanded artikli 10 kohaselt nimetatud sõltumatule süsteemihaldurile, kui põhivõrguettevõtja ei täida süstemaatiliselt temale käesoleva direktiiviga antud kohustusi, eelkõige diskrimineeriva käitumise korral vertikaalselt integreeritud ettevõtja huvides;

 

(i) nõuda põhivõrguettevõtjalt igasugust teavet ja võtta otse ühendust põhivõrguettevõtja kõikide töötajatega; kahtluste korral võib käesolevat õigust kohaldada ka vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja selle tütarettevõtjate suhtes;

 

(j) teostada põhivõrguettevõtja juures ning kahtluste korral vertikaalselt integreeritud ettevõttes ja selle filiaalides kõiki vajalikke uuringuid; sealjuures kohaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 sätteid asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta;

 

(k) määrata põhivõrguettevõtjale ja/või vertikaalselt integreeritud ettevõtjale tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid sanktsioone, kui eespool nimetatud ettevõtjad ei täida oma käesolevast artiklist või riikliku reguleeriva asutuse otsustest tulenevaid kohustusi; nimetatud volitus hõlmab järgmisi õigusi:

 

(i) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid trahve, mille summa arvutatakse põhivõrguettevõtja või vertikaalselt integreeritud ettevõtja käibe alusel;

 

(ii) anda korraldusi diskrimineeriva käitumise lõpetamiseks;

 

(iii) võtta põhivõrguettevõtjalt tema litsents vähemalt osaliselt ära, kui põhivõrguettevõtja rikub korduvalt käesolevas artiklis sätestatud eraldamist käsitlevaid sätteid.

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Reguleerivad asutused vastutavad selle eest, et kehtestatakse järgmised tingimused ja kiidetakse need heaks enne nende jõustumist:

4. Reguleerivad asutused vastutavad selle eest, et kehtestatakse järgmised tingimused ja kiidetakse need heaks enne nende jõustumist:

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja jaotamise tariifid, ning maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused ja tariifid. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi veeldusjaamadesse vajalikke investeeringuid nii, et need investeeringud tagaksid võrkude ja maagaasi veeldusjaamade rentaabluse;

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja jaotamise tariifid ja nende meetodid või alternatiivina edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodid ja nende jälgimine, ning maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused ja tariifid, sealhulgas nende meetodid või alternatiivina maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tariifide määramise meetodid ja nende jälgimine. Need tariifid kajastavad tegelikke kulutusi, niivõrd kui need vastavad tõhusa võrguettevõtja kuludele ja on läbipaistvad. Need võimaldavad teha võrkudesse ja maagaasi veeldusjaamadesse vajalikke investeeringuid nii, et need investeeringud tagaksid võrkude ja maagaasi veeldusjaamade rentaabluse. Tariifid ei ole uute turule tulijate suhtes diskrimineerivad;

(b) tasakaalustamisteenuste osutamine.

(b) tasakaalustamisteenuste osutamine, mis võimalikkuse piires peab kajastama kulusid ja ei tohi mõjutada tulusid, tagades võrgukasutajatele asjakohaseid stiimuleid gaasiga varustamise ja gaasi tarbimise tasakaalustamiseks. Need on õiglased ja mittediskrimineerivad ja põhinevad objektiivsetel kriteeriumidel;

 

(ba) juurdepääs piiriülesele infrastruktuurile, sealhulgas võimsuse eraldamisele ja ülekoormuse juhtimisele. Reguleerivatel asutustel on voli nõuda põhivõrguettevõtjatelt nende tingimuste muutmist.

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Tariife kehtestades või heaks kiites tagavad reguleerivad asutused, et süsteemihalduritele antakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude integreerimise soodustamiseks ja seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

5. Tariifide ja tasakaalustamisteenuste tingimusi või nende kehtestamise meetode kehtestades või heaks kiites tagavad reguleerivad asutused, et süsteemihalduritele antakse nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis piisavaid ergutusi jõudluse tõhustamiseks, turgude integreerimise soodustamiseks, varustuskindluse tagamiseks ja seonduvate teadusuuringute toetamiseks.

 

5a. Reguleerivad asutused teostavad järelevalvet ülekoormuse juhtimise üle riiklikes maagaasipõhivõrkudes.

Põhivõrguettevõtjad esitavad ülekoormusega tegelemise korra koos võimsuste jaotamisega riiklikele reguleerivatele asutustele heakskiitmiseks. Riiklikud reguleerivad asutused võivad enne heakskiidu andmist nõuda muudatuste tegemist.

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel asutustel õigus taotleda põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi veeldusjaamade halduritelt ja jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis osutatud tariifid, et tagada nende proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel asutustel õigus taotleda põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi veeldusjaamade halduritelt ja jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis osutatud tariifid, et tagada nende proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv kohaldamine.

Tõlkija tähelepanek: väljajäetav mõiste ´gaasihoidla haldur’ puudub eestikeelses tekstis!

Selgitus

Mõiste ‚gaasihoidla haldur’ jäetakse välja, kuna viide hoiustamsie tariifidele võib takistada investeeringuid. Gaasi hoiustamine ei ole monopol: selles valdkonnas on tekkinud toimiv konkurentsil põhinev turg. Määrusega õõnestataks olemasolevat konkurentsi ja kavandatud investeeringuid uute gaasihoidlate ehitamisse, kuid neid on ELi varustuskindluse suurendamiseks hädasti vaja.

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Kui osaline soovib esitada kaebuse põhivõrguettevõtja, maagaasi veeldusjaama halduri või jaotusvõrguettevõtja vastu, võib ta selle saata reguleerivale asutusele, kes vaidlusi lahendava asutusena teeb otsuse kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist. Seda ajavahemikku võib pikendada kahe kuu võrra, kui reguleeriv asutus soovib lisateavet. Ajavahemikku võib pikendada kaebuse esitaja nõusolekul. Nimetatud otsus on siduv, kui ja kuni see ei kaota kehtivust seoses edasikaebamisega.

7. Kui osaline soovib esitada kaebuse põhivõrguettevõtja, maagaasi veeldusjaama halduri, gaasihoidla halduri või jaotusvõrguettevõtja vastu, võib ta selle saata reguleerivale asutusele, kes vaidlusi lahendava asutusena teeb otsuse kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist. Seda ajavahemikku võib pikendada kahe kuu võrra, kui reguleeriv asutus soovib lisateavet. Ajavahemikku võib pikendada kaebuse esitaja nõusolekul. Nimetatud otsus on siduv, kui ja kuni see ei kaota kehtivust seoses edasikaebamisega.

Selgitus

Gaasihoidla halduri vastu peaks olema võimalik esitada kaebus.

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Osaline, kelle huve on kahjustatud ja kellel on õigus esitada kaebus seoses käesoleva artikli kohaselt metoodika kohta tehtud otsusega, või kui reguleeriv asutus on kohustatud konsulteerima seoses kavandatud metoodikaga, võib hiljemalt kahe kuu jooksul pärast otsuse või otsuse projekti avaldamist või liikmesriikide poolt kehtestatud lühema tähtaja jooksul esitada kaebuse, milles nõutakse otsuse läbivaatamist. Kõnealune kaebus ei peata otsuse täitmist.

8. Osaline, kelle huve on kahjustatud ja kellel on õigus esitada kaebus seoses käesoleva artikli kohaselt metoodika kohta tehtud otsusega, või kui reguleeriv asutus on kohustatud konsulteerima seoses kavandatud tariifide ja metoodikaga, võib hiljemalt kahe kuu jooksul pärast otsuse või otsuse projekti avaldamist või liikmesriikide poolt kehtestatud lühema tähtaja jooksul esitada kaebuse, milles nõutakse otsuse läbivaatamist. Kõnealune kaebus ei peata otsuse täitmist.

Selgitus

Kehtiva korra kohaselt on liikmesriikidel võimalik valida, kas kehtestada regulatiivne kontroll tariifide või tariifide arvutamise meetodite üle.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid kehtestavad reguleerimiseks, kontrollimiseks ning läbipaistvuse tagamiseks sobivad ja tõhusad mehhanismid, et vältida eriti tarbijaid kahjustavat turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja turuvallutuslikku käitumist. Nende mehhanismide puhul tuleb arvesse võtta asutamislepingu sätteid ja eelkõige selle artiklit 82.

9. Liikmesriigid kehtestavad kontrollimiseks ning läbipaistvuse tagamiseks sobivad ja tõhusad mehhanismid, et vältida eriti tarbijaid kahjustavat turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja turuvallutuslikku käitumist. Nende mehhanismide puhul tuleb arvesse võtta asutamislepingu sätteid ja eelkõige selle artiklit 82.

Selgitus

Paljudes liikmesriikides tegelevad konkurentsivaldkondadesse sekkumisega konkurentsiasutused. Teistes riikides seevastu on antud ka need pädevused reguleerivatele asutustele. Erinevate õigussüsteemide valguses on artikli 24c lõike 9 sõnastus seega väär.

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused on põhjalikult motiveeritud ning õigusliku kontrolli jaoks üldsusele kättesaadavad.

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul tasandil on sobivad mehhanismid, mille alusel on riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud poolel õigus esitada kaebus organile, kes on asjaomastest pooltest sõltumatu.

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul tasandil on sobivad mehhanismid, mille alusel on riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud poolel õigus esitada kaebus riiklikule kohtuorganile või muule sõltumatule riiklikule asutusele, kes on asjaomastest pooltest ja valitsusest sõltumatu.

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta reguleerivate asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud volituste rakendussuunised. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Riiklike reguleerivate asutuste eelisõiguste määratlus on palju laiem kui selliste meetmete ulatus, mida oleks võimalik komiteemenetlusega vastu võtta.

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2. Selleks et tagada piirkondlike gaasiturgude esinemise korral integratsiooni kajastamine asjakohaste reguleerivate struktuuride poolt, tagavad asjaomased reguleerivad asutused tihedas koostöös ametiga ning selle juhtimisel vähemalt nende piirkondlike turgudega seotud järgmiste reguleerimisülesannete täitmise:

2. Reguleerivad asutused teevad koostööd vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada sellise töökorra väljakujundamist, mis tagab võrgu optimaalse haldamise, arendada ühiseid gaasibörse ja piiriüleste võimsuste jaotamist ning kindlustada piirkonnas vastastikuse ühendamise võimsuse minimaalne tase, et võimaldada tõhusa konkurentsi arengut.

(a) teha koostööd vähemalt piirkondlikul tasandil, et toetada sellise töökorra väljakujundamist, mis tagab võrgu optimaalse haldamise, arendada ühiseid gaasibörse ja piiriüleste võimsuste jaotamist ning kindlustada piirkonnas ja piirkondade vahel vastastikuse ühendamise võimsuse piisav tase, sealhulgas uute ühenduste loomise abil, et võimaldada tõhusa konkurentsi arengut ja varustuskindluse parandamist.

 

(b) ühtlustada vähemalt asjakohasel piirkondlikul tasandil kõik asjaomaseid põhivõrguettevõtjaid ja muid turuosalisi käsitlevad tehnilised ja turureeglid;

 

(c) ühtlustada ülekoormuse juhtimise reeglid;

 

(d) võtta vastu eeskirjad, mille abil tagada, et asjaomasel piirkondlikul ühendturul tegutsevate gaasibörside omanikud ja/või juhid on täielikult sõltumatud tootmisüksuste omanikest ja/või juhtidest.

 

Reguleerivatel asutustel on õigus sõlmida regulatiivkoostöö edendamiseks üksteisega lepinguid ja lõike 2 esimeses lõigus osutatud meetmeid võetakse vastavalt vajadusele teiste asjaomaste riiklike ametiasutustega tihedalt konsulteerides ja ilma et see piiraks nende eriomast pädevust.

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24d – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise koostöö või nende ja ameti vahelise koostööga ning olukordade kohta, mille puhul amet on pädev otsustama reguleeriva korra üle seoses infrastruktuuriga, mis ühendab vähemalt kahte liikmesriiki. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Selgitus

Reguleerimiskord piiriüleste küsimuste lahendamiseks, mis eeldab reguleerivate asutuste kohustuste ulatust üksteise ja ametiga koostöö tegemiseks, on liiga oluline selleks, et määrata see ainuüksi komiteemenetluse teel, mis puudutab ainult "väheolulisi sätteid". Ametile antud volitused vajavad õiguslikku alust klassikalise otsustusprotsessi raames.

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Amet esitab nelja kuu jooksul oma arvamuse vastavalt kas seda taotlenud reguleerivale asutusele või komisjonile ning reguleerivale asutusele, kes tegi kõnealuse otsuse.

2. Amet esitab kahe kuu jooksul oma arvamuse vastavalt kas seda taotlenud reguleerivale asutusele või komisjonile ning reguleerivale asutusele, kes tegi kõnealuse otsuse.

Selgitus

Tähtaja lühendamine.

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku reguleeriva asutuse, riikliku konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks viie aasta jooksul kättesaadavana kogu asjakohase teabe, mis on seotud kõikide tehingutega gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide osas hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade halduritega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et tarneettevõtjad peavad hoidma pädevate asutuste jaoks nende kohustuste täitmise võimaldamiseks viie aasta jooksul kättesaadavana kogu asjakohase teabe, mis on seotud kõikide tehingutega gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide osas hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade halduritega.

Selgitus

Hulgimüügilepingutega seotud andmete kogumise eeskirjad tuleks selgelt määratleda ja siduda pädevate asutuste konkreetsete ülesannetega. Lisaks võivad pädevad asutused hõlmata direktiivi ettepanekus esitatud organitest erinevaid organeid.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. See teave hõlmab vastavate tehingute üksikasjalikke andmeid, nagu tähtaeg, tarne- ja maksetingimused, maht, täitmise kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja asjaomase hulgimüüja andmed, ning üksikasjalikke andmeid kõikide lõpule viimata gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide kohta.

2. See teave võib hõlmata vastavate tehingute üksikasjalikke andmeid, nagu tähtaeg, tarne- ja maksetingimused, maht, täitmise kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja asjaomase hulgimüüja andmed, ning üksikasjalikke andmeid kõikide lõpule viimata gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide kohta.

Selgitus

Artiklis 24f tuleks kirjeldada lihtsalt andmete säilitamise kohustuse raamtingimusi, kuid mitte asjaomase teabe täpset sisu. See peaks toimuma vastavate suuniste raames.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks võib komisjon vastu võtta suunised, milles määratletakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni kavandatav suuniste vastuvõtmise pädevus kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt piirab oluliselt Euroopa Parlamendi õigusi ja tuleb tagasi lükata.

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtjate ning hulgimüüjate ja põhivõrguettevõtjate ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade haldurite vaheliste maagaasi tuletisinstrumentide tehingute suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit alles siis, kui komisjon on vastu võtnud lõikes 4 osutatud suunised.

välja jäetud

Selgitus

Kuna artikli 24f lõikes 2 on piisava selgusega kirjeldatud säilitamisele kuuluvaid andmeid, ei ole täiendav täpsustamine suuniste alusel vajalik.

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 16 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A LISA

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16a) A LISA asendatakse järgmisega:

 

„Ilma et see piiraks tarbijakaitset käsitlevaid ühenduse eeskirju, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/7/EÜ [1] ning nõukogu direktiivi 93/13/EÜ, [2] võetakse artiklis 3 nimetatud meetmeid selleks, et tagada tarbijatele:

 

 

(a) õigus sõlmida gaasiteenuse osutajaga leping, milles tuuakse välja:

 

– tarnija nimi ja aadress;

 

– osutatavad teenused, pakutava teenuse kvaliteedi tase ja ühenduse esmakordse sisseseadmise aeg;

 

- [] pakutavate hooldusteenuste liigid;

 

– õigeaegse teabe saamise viisid kõigi kohaldatavate tariifide ja hooldustasu liikide kohta;

 

– lepingu kestus, teenuste ja lepingu pikendamise ja lõpetamise tingimused, lepingust tasuta taganemise õiguse olemasolu;

 

– võimalikud kompensatsioonid ja tagasimaksekord, mida kohaldatakse juhul, kui teenuse kvaliteet ei ole kokkulepitud tasemel, sealhulgas nõuetele mittevastav ja hilinenud arve esitamine; []

 

– punkti f kohase vaidlusküsimuste lahendamise menetluse algatamise kord;

 

– teave tarbijate õiguste kohta, mis hõlmavad kõike eespool nimetatut ja esitatakse selgelt arvetel ja elektrienergia ettevõtjate kodulehtedel; ning

 

- üksikasjalikud andmed kaebusi lahendava pädeva asutuse kohta ja menetluskorra kohta, mida tarbija peab vaidluse korral järgima.

 

Tingimused peavad olema õiglased ja eelnevalt hästi teada. Igal juhul peaks see teave olema tarbijale kättesaadav enne lepingu sõlmimist või kinnitamist. Kui leping sõlmitakse vahendaja kaudu, peab eespool nimetatud teave samuti olema kättesaadav enne lepingu sõlmimist:

 

(b) õigeaegne teatis lepingutingimuste kõigi muutuste kohta ning taganemisõiguse teatavakstegemine teatise saamisel. Teenuse osutajad peavad nendega liitunud tarbijatele ise õigeaegselt teatama kõigist tasu suurendamistest hiljemalt ühe arve esitamise normaaltähtaja jooksul pärast suurenemise jõustumist läbipaistval ja arusaadaval viisil. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks vabadus lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu neile gaasiteenuse osutaja poolt teatatud uute tingimustega;

 

(c) läbipaistva teabe saamine gaasiteenustele juurepääsu ja kasutamise suhtes kohaldatavate hindade, tariifide ja üldtingimuste kohta;

 

(d) tasumisviiside lai valik, mis ei diskrimineeri tarbijaid. Iga muudatus tingimustes peab kajastama erinevatest maksesüsteemidest tarnijale tulenevaid kulusid. Üldtingimused peavad olema õiglased ja läbipaistvad. Need peavad olema selged ja arusaadavad. Tarbijaid tuleb kaitsta ebaõiglaste või eksitavate müügiviiside, sealhulgas ettevõtjate poolt kehtestatud lepinguväliste tõkete eest, nagu ülemäärane paberitöö;

 

(e) tasuta tarnijavahetus;

 

(f) läbipaistvad, lihtsad ja odavad kaebuste lahendamise menetlused. Kõikidel tarbijatel on eelkõige õigus oma gaasiteenuse osutaja teenustele ja esitatud kaebuste käsitlemisele. Need menetlused peavad võimaldama õiglast ja kiiret vaidluste lahendamist kolme kuu jooksul ning, kui olukord seda tingib, rakendama kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi. Võimaluse korral peaksid nad järgima komisjoni soovituses 98/257/EÜ sätestatud põhimõtteid;

 

(g) kes on gaasivõrku ühendatud, teave nende õiguse kohta saada siseriiklikult kohaldatavate õigusaktide kohaselt kindla kvaliteediga maagaasi mõistliku hinna eest;

 

(h) võimalus tarnijat raskusteta vahetada, tarbimisandmete kättesaadavus ning võimalus anda igale volitatud tarneettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele. Andmehalduse eest vastutav isik on kohustatud need andmed kõnealusele ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad kindlaks andmete vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad andmetele juurde pääsevad. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta;

 

(i) nõuetekohane teavitamine tegelikust gaasitarbimisest ja kuludest vähemalt iga kvartali kohta. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta. Liikmesriigid tagavad, et arukad arvestid võetakse lõplikult kasutusele tarbijate jaoks minimaalsete katkestustega 10 aasta jooksul pärast direktiivi .../.../EÜ jõustumist ja see on maagaasi jaotamise ja tarneettevõtjatele kohustuslik. Riiklikud reguleerivad asutused vastutavad nimetatud arengu järelevalve ja sel eesmärgil loodud ühiste standardite kehtestamise eest. Liikmesriigid tagavad, et standardites, millega kehtestatakse arvestite konstruktsiooni ja töö miinimumnõuded, käsitletakse koostalitlusvõime küsimusi, et tagada tarbijatele võimalikult väikeste kuludega maksimaalne kasu;

 

(j) välja jäetud

 

(ja) lõpparve saamine pärast gaasitarnija vahetamist hiljemalt ühe kuu jooksul alates asjaomase tarnija teavitamisest.

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a. Liikmesriigid kuulutavad kehtetuks kõik õigusaktid, mis takistavad maagaasiettevõtjal, reguleerival või teisel asutusel oma kohustusi järgimast või käesolevast direktiivist tulenevaid õigusi või kohustusi täitmast.

Selgitus

Riikide õigusaktide tõttu võib osutuda reguleerivate asutuste jaoks võimatuks nende käesolevast direktiivist tulenevate seaduslike õiguste või kohustuste täitmine. Kunstlikult madalal hoitavad tariifid, mis sisalduvad üldjuhul riikide õigusaktides, võivad takistada riiklikul reguleerival asutusel tagamast ristsubsideerimise vältimist ja riikide õigusaktid võivad takistada teatavates liikmesriikides konkreetsete meetmete võtmist (nt gaasivõimsuste müük oksjonil). Rakendamisega kaasneb ka kõnealuste tõkete kõrvaldamine tõhusa konkurentsi teelt.

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2b. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande käesoleva direktiivi ametliku ja praktilise rakendamise kohta liikmesriikides.

Selgitus

See peaks tagama direktiivis sätestatud eeskirjade tõhusa rakendamise.

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2c. Kui riiklikult kontrollitud üksus on otseselt või kaudselt kaasatud vertikaalselt integreeritud ettevõtja osade omandamisse, teatatakse kõnealuse tehingu korraldamise hind komisjonile. Teatamisega kaasneb tehingu aluseks olevate varade väärtuse kinnitamine rahvusvahelise audiitorfirma poolt. Komisjon kasutab kõnealust teavet ainult riigiabi kontrollimiseks.

Selgitus

On oluline tagada tõeliselt võrdsed võimalused riigi osalusega ja eraettevõtete vahel.


SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Gaasi- ja elektriturg on Euroopa Liidu jaoks väga olulised ja liit on mitmel korral öelnud, et tahab energiaküsimustes üksmeelselt esineda.

Et Euroopa Liit suudaks saavutada energia siseturu avamise eesmärgi, on tähtis luua konkurentsi mõttes võrdne mänguruum kõigile gaasi- ja elektrisektori ettevõtjatele.

Selleks on komisjon algatanud kolmanda energiapaketi, mille abil peaks ellu viidama turu liberaliseerimine, mis varasemate pakettidega on saavutamata jäänud(1).

GAASISEKTORI ERIPÄRA

Komisjoni ettepaneku kohaselt kavatsetakse nii gaasi- kui elektrisektori suhtes ühesugune hoiak võtta.

Ettepanek on kindlasti asjakohane, sest sellega soovitakse moodustada sümmeetriline, ühtlustatud energiaturg, aidates seega ületada mitmes riigis siiani püsivat suurt koondumist; see hõlbustab uute ettevõtete turuletulekut ja tagab konkurentsitingimused, mis pikema aja jooksul toovad kaasa lõpptarbijale kasuliku hinnalanguse.

Samas on raportöör seisukohal, et arvestades mõlema turu struktuurilise mitmekesisusega, gaasisektori olulise sõltuvusega ELi mittekuuluvatest riikidest, olemasolevate õigusaktide erineva rakendamisega eri liikmesriikides ja mitmeaastaste tarnelepingute olemasoluga gaasisektoris, tuleks gaasi- ja elektrisektori vahel vahet teha.

Sellega seoses arvab raportöör, et pikaajalisi lepinguid tuleks kaitsta, kuivõrd need ei tähenda tegelikult, et tarneettevõtja võrgustikku „kontrolliks“. Seetõttu võivad liikmesriigid asutamislepinguga võetud kohustustest kinni pidades vabalt edendada lepinguid, mis aitavad energia tootmist ja jaotamist parandada, tagades samal ajal tarbijate kasu ja investeeringute tulususe.

ERALDAMINE

Paketi tähtsaim osa käsitleb kahtlemata omandi eraldamist, mis otseselt takistab vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel omada huve nii maagaasi tarnimises kui edastamises.

Kehtivad õigusaktid, mis sätestavad põhivõrguettevõtjate ja tarneettevõtjate funktsionaalse ja õigusliku eraldatuse, ei ole aidanud lahendada huvide konflikti vertikaalselt integreeritud ettevõtetes, mis kasutavad võrku oma turgu valitseva seisundi säilitamiseks, sest neil pole stiimulit investeerida uutesse võrkudesse ja võimaldada uute ettevõtjate juurdepääsu.

Seetõttu on raportöör seisukohal, et omandi eraldamine on kindlasti parim viis tagada, et põhivõrguettevõtjad ja tarnijad oleksid üksteisest täiesti sõltumatud; ühtlasi on see kindlasti ka kõige usaldusväärsem ja tõhusam võimalus, võrreldes sõltumatute süsteemihalduritega, kelle puhul oleks vaja jäika ja keerukat haldusstruktuuri ning tugevat õiguslikku kontrolli. Lisaks tuleks meeles pidada, et mitmes liikmesriigis ei ole eksperiment sõltumatute süsteemihalduritega sugugi edukalt kulgenud.

Niisama oluline on vajadus tegelikult eraldada hoidlatevõrgu haldurid ja põhivõrguettevõtjad vertikaalselt integreeritud ettevõtjatest sõltuvast tarnetegevusest, et tagada gaasivõimsuste läbipaistev haldamine ja suurem varustuskindlus. Raportöör on veendunud, et uute süsteemihaldurite suhtes diskrimineeriva käitumise ohjeldamiseks tuleks juurdepääsu hoidlatele pigem reguleerida kui selle üle läbirääkimisi pidada.

Siiski on oluline, et gaasituru liberaliseerimine toimuks sümmeetriliselt, võimaldades riigisiseste turgude avatusastme ühtlustamist. Mõlemapoolsust tuleks teataval määral kohaldada ka kolmandate riikide puhul; seetõttu, kuigi raportöör kiidab heaks komisjoni kehtestatud kaitseklausli, peab ta tähtsaks, et lepingud ELi ja sinna mittekuuluvate riikide kui potentsiaalsete investorite vahel oleksid nii vormi kui sisu poolest paremini reguleeritud.

RIIKLIKE REGULEERIVATE ASUTUSTE SÕLTUMATUS

Kolmanda paketiga kavatseb komisjon anda riiklikele reguleerivatele asutustele võtmerolli; nad saavad iseseisva õigusvõime ning eelarveautonoomia ja nad peavad tõestama oma täielikku halduslikku sõltumatust.

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekuid riiklike reguleerivate asutuste rolli ühtlustamiseks ja tugevdamiseks.

Riiklikele reguleerivatele asutustele tuleks anda ka piisavad volitused hoiatamiseks ning sanktsioonide kehtestamiseks, mis peaksid olema kõigi reguleerivate asutuste jaoks ühesugused.

Raportöör on veendunud, et andmete kogumisel turgude toimimise kohta peaksid reguleerivad asutused arvesse võtma monopolivastaste ametite pädevusvaldkonda.

Raportöör nõustub ka vajadusega muuta reguleerivate asutuste koostöökohustused ametlikuks, jättes komisjoni ülesandeks ameti kaudu tagada, et see koostöö toimuks.

INFRASTRUKTUUR

Infrastruktuuri roll on ühtse Euroopa energiaturu loomisel kindlasti tähtsaim.

Ei tohi unustada uute liikmesriikide olukorda, mille gaasiga varustamine nende ebapiisava ja kohati olematu infrastruktuuri tõttu täielikult sõltub kolmandate riikide ettevõtjatest.

Kehtivates õigusaktides nähakse ette rida võimalusi, kuidas ergutada uusi ettevõtjaid infrastruktuuridesse investeerima, vabastades nad kolmandate isikute juurdepääsueeskirjadest.

Raportöör on seisukohal, et erandite lõppeesmärgiks peaks olema integreeritud Euroopa turu loomiseks möödapääsmatult olulisse infrastruktuuri tehtavate investeeringute suurendamine, mõeldes selle all mitte ainult piiriüleseid investeeringuid, vaid ka investeeringuid taasgaasistamisrajatistesse ja gaasihoidlatesse.

Seoses uue ettepanekuga, mida on pisut muudetud, et kohandada seda omandisuhete eraldamise sätetega, on raportöör veendunud, et tõlgenduserinevuste vältimiseks peaks erandite tegemine põhinema turu täielikul respekteerimisel konkurentsi seisukohalt ning konkreetsetes ajalistes raamides eelnevalt kehtestatud selgetel eeskirjadel. Ühtlasi peab raportöör vajalikuks kaitsta teostamisel olevaid investeeringuid, laiendades neile kolmandate isikute juurdepääsueeskirjadest vabastamise skeemi.

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut, mis näeb ette süstemaatilist koostööd võrguettevõtjate vahel, kuid peab vähemalt piirkondlikul tasandil oluliseks viia see koostöö ellu, sätestades ühtse struktuuri loomise kõnealuse võrgustiku haldamiseks piirkondlikul tasandil. Kokkuleppel liikmesriikidega tuleb komisjoni selle koostööga pidevalt kursis hoida.

KOMISJONI VOLITUSED

Maagaasituru ühiseeskirju käsitlev direktiiv näeb ette komisjoni volituste laiendamist seoses kohustuslike suuniste vastuvõtmisega nn komiteemenetluse teel paljudel juhtudel, sealhulgas põhivõrguettevõtjate määramisel ja sertifitseerimisel, kohustuste täitmise kontrollimisel, regulatiivvolituste rakendamisel, uue infrastruktuuri puhul erandite tegemisel ja nii edasi.

Raportöör tervitab küll asjaolu, et komisjonile, kui sellel peaks tõsiseid kahtlusi tekkima, jääb lõplik vastutus vaidluste ja pädevuskonfliktide lahendamisel ning kohustuslike tehniliste otsuste kehtestamisel, kuid leiab sellegipoolest, et mõnes direktiivi osas ületab komisjon oma volitusi; eelkõige siis, kui komisjoni kutsutakse üles kinnitama suuniseid kontrolliõigusega komiteemenetluse teel, mis tegelikult on ette nähtud üldmeetmete vastuvõtmiseks direktiivi väheoluliste sätete muutmise eesmärgil.

LÄBIPAISTVUS JA TARBIJAKAITSE

Elektri ja gaasi siseturgu kahjustab vähene läbipaistvus, mis takistab ressursside tõhusat jaotamist ja uute ettevõtjate turule sisenemist.

Arved on sageli loetamatud ja enamasti puudub tarbijatel juurdepääs oma tarbimist ja ettevõtjate kasutatud tariife puudutavatele andmetele. Seetõttu rõhutab raportöör vajadust suurendada turu usaldusväärsust, andes tarbijatele (sealhulgas ka eraldi veebisaitide kaudu) võimalikult palju teavet tarnelepingute ja tuletisinstrumentide kohta ning nähes ette õiguse kaebusi esitada.

Suurem läbipaistvus ei tooks kasu mitte üksnes tarbijatele, kellel oleks juurdepääs teabele, vaid ka ettevõtjatele endile, kuna nad saaksid võimaluse koguda teavet kolmandate riikide ettevõtjate turuhuvide kohta, kuna need alluksid samasugusele läbipaistvuskohustusele nagu Euroopa ettevõtjad.

Raportöör peab vajalikuks suurendada ettevõtjate vastutust tarbijatele pakutava avaliku teenuse eest, et nad oma teenuse kvaliteedi hindamise eesmärgil pakuksid nõrgemal positsioonil olevate tarbijate kaitseks nn sotsiaalseid tariife.

(1)

Gaasituru liberaliseerimisprotsess algas 1999. aastal, kuigi pöördepunktiks Euroopa energiaturu loomisel oli 2003. aasta juuni direktiivi kehtestamine.


majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS (23.4.2008)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta

(KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

Arvamuse koostaja: Bernhard Rapkay

LÜHISELGITUS

1. Üldine taust

Gaasiturul esimese ja teise energia siseturu paketi raames seni saavutatud konkurentsi ja turuintegratsiooni taset ei saa veel rahuldavaks pidada. Olukorra edasine õiguslik reguleerimine käesoleva kolmanda energia siseturu paketi abil on seetõttu igati tervitatav. Ehkki komisjoni ettepanekuga seatud sihteesmärkidega ollakse valdavalt nõus, tekitavad nende saavutamiseks valitud vahendid siiski küsimusi.

2. Omandisuhete eraldamise määratlused

Komisjoni ettepanekus ja poliitilistes aruteludes on keskseks küsimuseks omandisuhete eraldamine. Eraldamisel on väidetavalt märkimisväärne positiivne mõju, mis ei piirdu ainult mittediskrimineeriva turule juurepääsu aspektiga. Euroopa ülekandevõrgud moodustavad igatahes loomuliku monopoli ja seda ei muuda ka teine omanik, kes ei osale tootmises ja turustamises. Asjakohane õiguslik reguleerimine oleks siin palju sobivam vahend. Lisaks oleks põhivõrguettevõtjate omandisuhete eraldamine tegelikult võrdväärne võõrandamisega, mis vähemalt osades liikmesriikides tekitaks tõsiseid põhiõiguslikke probleeme ja tõstataks üldise küsimuse vahendi proportsionaalsuse kohta. Aastaid kestnud vaidlused õigusküsimuste üle avaldasid lõpptulemusena väga suurt mõju energiaettevõtjate investeerimisega seotud käitumisele ja varustuskindlusele. Samuti on küsitav, kas omandisuhete eraldamise meede avaldaks komisjoni poolt loodetud turgu integreerivat ja konkurentsi soodustavat mõju ka tegelikkuses.

Teise, vähem arvestatava alternatiivina esitab komisjon „sõltumatu süsteemihalduri” loomise ettepaneku, mis siiski ei kujuta endast kuigi praktilist lahendust. Kõnealuseid kaalutlusi arvestades on tervitatav, et rühm liikmesriike on välja töötanud mudeli, mis püüdleb reaalse ja tõhusa võrguettevõtjate omandisuhete eraldamise poole õiguslikku eraldamist reguleerivate õigusaktide rangemaks muutmise abil. See mudel vajaks erapooletut analüüsi, kuid peab siiski igal juhul pakkuma suuremaid võimalusi kui praegune omandisuhete õigusliku eraldamise mudel.

3. Reguleeriv raamistik

Üldiselt omandab mõistliku, mitte ainult omandisuhete lahutamisega piirneva reguleeriva raamistiku väljatöötamine hästi toimiva integreeritud energia siseturu loomisel keskse tähenduse. Komisjoni ettepanek kirjeldab seetõttu reguleerimise küsimusi küll põhjalikult, kuid jääb erinevate reguleerivate asutuste vaheliste pädevuspiiride osas siiski vastuse võlgu.

- Eelkõige ainult nõustamispädevusega Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ei tule nõutaval määral toime oma ülesandega ületada olemasolev, eelkõige piiriüleseid ühendusi puudutav regulatiivne lünk. Koostööametil peaks selgelt piiritletud valdkonnas olema siduv otsustusõigus. Riiklike reguleerivate asutuste eeskujul peaks ta lisaks sõltumatusele majandus- ja poliitilistest huvidest olema sõltumatu ka Euroopa Komisjoni suhtes. Laiem pädevus nõuab omakorda ulatuslikuma aruandekohustuse kehtestamist, mis koostööametil peaks olema Euroopa Parlamendi ja ministrite nõukogu ees.

- Komisjoni ettepanek aitab tugevdada ka riiklike reguleerivate asutuste sõltumatust ja pädevuse määratlemist, mis on igati tervitatav. Edasine ühtlustamine kõnealuses valdkonnas on hädavajalik.

- Koostööametile ei tohiks anda Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustiku rolli, igal juhul peaks koostööameti reguleerimispädevus piirduma tehniliste eeskirjade väljatöötamisega ja viiteid ükskõik millises vormis nn isereguleerimisele tuleks vältida.

- Viimasena tõstatub küsimus, milline roll peaks tulevases reguleerivas raamistikus jääma komisjonile. Komisjoni koostatud direktiivi eelnõu näeb ette komisjonile ulatusliku pädevuse andmise suuniste vastuvõtjana komiteemenetluse raames. Ehkki eelnõus nähakse ette kontrolliga regulatiivmenetluse kohaldamine, tekib Euroopa Parlamendil küsimus, kas tegelikult on mõistlik jätta komisjoni ainupädevusse suuniste väljatöötamine näiteks reguleerivate asutuste vahelise koostöö ulatuse kohta (artikli 24 d lõige 4). Ka muud suunised võivad muuta direktiiviga ette nähtud kontrolli sisu ja peaksid seetõttu, niipalju kui võimalik, sisalduma juba direktiivi tekstis, seetõttu tuleks need sisuliselt piiritleda kaasotsustamismenetluse käigus.

4. Märkused menetluse kohta

Napi ajakava tõttu ei ole käesoleva arvamuse projektiga võimalik esitada sisulisemaid muudatusettepanekuid, eelkõige seoses omandisuhete eraldamist reguleerivate õigusaktidega. Seetõttu esitab raportöör ettepanekud alternatiivse mudeli osas hiljem.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud ettevõtete loomulik motivatsioon diskrimineerida konkurente võrgule juurdepääsul ja investeerimisel. Omandisuhete eraldamine, mis tähendab võrgu omaniku määramist võrguettevõtjaks, kes on sõltumatu tarne- ja tootmishuvidest, on selgelt tõhusaim ja stabiilseim viis ilmse huvide konflikti lahendamiseks ja varustuskindluse tagamiseks. Seetõttu märkis Euroopa Parlament oma 10. juuli 2007. aasta resolutsioonis gaasi ja elektri siseturu väljavaadete kohta, et ülekande omandisuhete eraldamine on kõige tõhusam vahend, et edendada investeeringuid infrastruktuuridesse mittediskrimineerival viisil, uute turule sisenejate õiglast juurdepääsu võrgule ning turu läbipaistvust. Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et samal isikul või samadel isikutel ei oleks õigust teostada kontrolli tootmise või tarnimisega tegeleva ettevõtja üle, sealhulgas vetoõigust sellise strateegilise tähtsusega küsimustes nagu investeeringud, ning samal ajal omada mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi põhivõrguettevõtja või põhivõrgu suhtes. Sellele vastupidiselt peaks kontroll põhivõrguettevõtja üle välistama võimaluse omada mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tarneettevõtja suhtes.

(7) Tõhusa eraldamise tagab üksnes see, kui kaotatakse vertikaalselt integreeritud ettevõtete loomulik motivatsioon diskrimineerida konkurente võrgule juurdepääsul ja investeerimisel. Omandisuhete eraldamine, mis tähendab võrgu omaniku määramist võrguettevõtjaks, kes on sõltumatu tarne- ja tootmishuvidest, on tõhus ja stabiilne viis ilmse huvide konflikti lahendamiseks ja varustuskindluse tagamiseks. Seetõttu märkis Euroopa Parlament oma 10. juuli 2007. aasta resolutsioonis gaasi ja elektri siseturu väljavaadete kohta, et ülekande omandisuhete eraldamine on kõige tõhusam vahend, et edendada investeeringuid infrastruktuuridesse mittediskrimineerival viisil, uute turule sisenejate õiglast juurdepääsu võrgule ning turu läbipaistvust. Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et samal isikul või samadel isikutel ei oleks õigust teostada kontrolli tootmise või tarnimisega tegeleva ettevõtja üle, sealhulgas vetoõigust sellise strateegilise tähtsusega küsimustes nagu investeeringud, ning samal ajal omada mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi põhivõrguettevõtja või põhivõrgu suhtes. Sellele vastupidiselt peaks kontroll põhivõrguettevõtja üle välistama võimaluse omada mis tahes huve või teostada mis tahes õigusi tarneettevõtja suhtes.

Selgitus

Ei ole õige öelda, et omandisuhete eraldamine on lihtsaim ja kiireim viis varustuskindluse saavutamiseks. Varustuskindlus sõltub märksa mitmekesisematest teguritest kui sobiv reguleerimise määr. Võrk jääb ka pärast omandisuhete eraldamist loomulikuks monopoliks, mida on vaja reguleerida.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Eeldades, et vertikaalselt integreeritud ettevõtjad järgivad reaalse ja tõhusa õigusliku eraldamise sätteid, võivad nad jääda võrguvarade omanikuks ja tagada samaaegselt huvide sisulise eraldamise, tingimusel et võrgufirma täidab kõiki võrguettevõtja ülesandeid ning vajalikul määral tagatakse üksikasjalikud eeskirjad ja ulatuslik ametlik järelevalve.

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb pakkuda välja kolmas teostatav võimalus, mis ei kujuta endast tõsisemat sekkumist liikmesriikide omandistruktuuridesse ja võimaldab vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel rangete tingimuste ja kohustuste järgimisel jätkata võrgu haldamist sidusettevõtjana.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 b) Sisulise turuintegratsiooni soodustamiseks peab eraldamine võimaldama mitut põhivõrku koos hallata, näiteks piirkondliku sõltumatu võrguettevõtja poolt.

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate ning tootmis- ja tarneettevõtjate tõhus eraldamine on oluline, et tagada mittediskrimineeriv juurdepääs, kuid eraldamine peab endaga kaasa tooma turu integratsiooni, mitte killustumise. Selle selgitamiseks tuleb lisada uus põhjendus.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrguettevõtja on vertikaalselt integreeritud ettevõtja osa, võimaldada liikmesriikidel valida, kas eraldada omandisuhted või erandina luua tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud süsteemihaldurid. Sõltumatutel süsteemihalduritel põhineva lahenduse täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on vertikaalselt integreeritud äriühingute aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks võimalik ka valida, kas teostada omandisuhete eraldamine loovutamise teel või jagada integreeritud äriühingu aktsiad võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel, et täidetakse omandiõiguse eraldamisest tulenevaid nõudeid.

(11) Seepärast tuleks juhul, kui põhivõrguettevõtja on vertikaalselt integreeritud ettevõtja osa, võimaldada liikmesriikidel valida, kas eraldada omandisuhted, luua tarne- ja tootmishuvidest sõltumatud süsteemihaldurid või eraldada õiguslikult tegelikult ja tõhusalt põhivõrguettevõtjad. Sõltumatutel süsteemihalduritel põhineva lahenduse täielik tõhusus tuleb tagada konkreetsete lisaeeskirjadega. Liikmesriikidel on vertikaalselt integreeritud äriühingute aktsionäride huvide täielikuks tagamiseks võimalik ka valida, kas teostada omandisuhete eraldamine loovutamise teel või jagada integreeritud äriühingu aktsiad võrguettevõtja aktsiateks ja allesjääva tarne- ja tootmisettevõtja aktsiateks, tingimusel, et täidetakse omandiõiguse eraldamisest tulenevaid nõudeid.

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb pakkuda välja kolmas teostatav võimalus, mis ei kujuta endast tõsisemat sekkumist liikmesriikide omandistruktuuridesse ja võimaldab vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel rangete tingimuste ja kohustuste järgimisel jätkata võrgu haldamist sidusettevõtjana.

Lisaks peavad kõik kolm nimetatud võimalust olema võrdväärsed.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb järgida avaliku ja erasektori vahelise mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või koos teistega mõjutada nii põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate juhtorganite koosseisu, hääletamist ega otsuseid. Kui kõnealune liikmesriik suudab tõendada, et see nõue on täietud, võivad kaks eraldiseisvat avalik-õiguslikku asutust kontrollida ühelt poolt tootmis- ja tarnetegevust ja teiselt poolt edastustegevust.

(12) Tõhusa eraldamise käigus tuleb järgida avaliku ja erasektori vahelise mittediskrimineerimise põhimõtet. Seetõttu ei tohi samal isikul olla võimalik üksi või koos teistega mõjutada nii põhivõrguettevõtjate kui ka tarneettevõtjate juhtorganite koosseisu, hääletamist ega otsuseid.

Selgitus

Omandisuhetest sõltumatu võrdne kohtlemine.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Direktiivi 2003/55/EÜ puhul tuleks komisjonile anda eelkõige õigus vastu võtta suunised käesoleva direktiivi eesmärgi saavutamiseks vajaliku minimaalse ühtlustamistasemeni jõudmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mis on kavandatud direktiivi 2003/55/EÜ täiendamiseks uute väheoluliste sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

(32) Direktiivi 2003/55/EÜ puhul tuleks komisjonile anda eelkõige piiratud ulatusega õigus vastu võtta suunised käesoleva direktiivi eesmärgi saavutamiseks vajaliku minimaalse ühtlustamistasemeni jõudmiseks. Kuna need on üldmeetmed, mis on kavandatud direktiivi 2003/55/EÜ täiendamiseks uute väheoluliste sätete lisamisega, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Piisab täiesti, kui anda komisjonile pädevus võtta kõnealuses valdkonnas vastu selgelt piiritletud suunised.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1) Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Käesolevas direktiivis kehtestatavad eeskirjad maagaasi, sealhulgas veeldatud maagaasi kohta kehtivad mittediskrimineerival viisil ka biogaasile, biomassist saadavale gaasile ja muud liiki gaasile sel määral, kui neid gaase saab tehniliselt ja ohutult sisestada maagaasivõrku ja selle kaudu transportida.”

Selgitus

Eeldusel, et eri gaasiliikide korral peetakse kinni tehnoloogilisest ja keemilisest ohutuslävest, tuleb rõhutada erinevatest allikatest pärinevate gaaside mittediskrimineerivat juurdepääsu võrgule.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Liikmesriigid võivad asutamislepingu asjakohaseid sätteid, eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse võttes ja üldist majandushuvi silmas pidades kehtestada maagaasisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisusega, sealhulgas varustuskindlusega, tarnete korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga ning keskkonnakaitsega, sealhulgas energiatõhusus ning ühenduse eesmärgid taastuvenergia kasutamise ja kliimakaitse valdkonnas. Need kohustused peavad olema selgelt määratletud, läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja kontrollitavad ning tagama ELi gaasiettevõtjatele võrdse juurepääsu liikmesriikide tarbijaskonnale. Need kohustused võivad seisneda ka tarnehindade reguleerimises, kaasa arvatud tarnitava gaasi maksimumhindade kehtestamine lõpptarbijale. Seoses käesolevas lõikes nimetatud varustuskindluse, energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise ja keskkonnakaitse eesmärkide täitmisega võivad liikmesriigid rakendada pikaajalist planeerimist, võttes arvesse kolmandate isikute võimalusi võrgule juurde pääseda.”

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgesõnaliselt säilitada liikmesriikide õigus reguleerida kõnealuse üliolulise teenuse osutamise – gaasi tarnimise – hindu. Sarnaselt mobiiltelefoniside valdkonda reguleerivatele Euroopa õigusaktidele peavad liikmesriigid saama kehtestada gaasitarne maksimumhinna lõpptarbijatele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige 7:

välja jäetud

"7. Komisjon võib käesoleva artikli rakendamiseks võtta vastu suunised. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

 

Selgitus

Avalike teenuste osutamise kohustus on kehtiva direktiiviga juba reguleeritud. Seetõttu ei ole komisjoni suunised siin vajalikud.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse alase koostöö kohta vastu võtta suunised. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse alase koostöö suuniseid muuta. Kõnealust meedet, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) Lisatakse artikkel 6 a:

 

„Artikkel 6 a

 

Põhivõrguettevõtjate eraldamist käsitlevad sätted

 

Põhivõrguettevõtjate sõltumatuse tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et alates ...* vastavad vertikaalselt integreeritud ettevõtjad artikli 7 lõike 1 punktidele a–d omandisuhete eraldamise kohta, artiklile 9 sõltumatute süsteemihaldurite kohta või artiklile 9 b reaalse ja tõhusa õigusliku eraldamise kohta.

___________

* Üks aasta pärast ülevõtmise kuupäeva.”

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb pakkuda välja kolmas teostatav võimalus, mis ei kujuta endast tõsisemat sekkumist nende omandistruktuuridesse ja võimaldab vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel rangete tingimuste ja kohustuste järgimisel jätkata võrgu haldamist sidusettevõtjatena.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 7b – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Komisjon võtab vastu suunised, milles sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

13. Komisjon võib muuta suuniseid, milles sätestatakse lõigete 6–9 kohaldamisel järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealust meedet, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Selgitus

Püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a) Artikli 8 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„b a. looma piisava vastastikuse ühendamise võimsuse oma põhivõrgu infrastruktuuride vahel, et rahuldada kogu mõistlik nõudlus võimsuste järele, lihtsustada tõhusat koguturgu ja täita gaasi varustuskindluse kriteeriume.”

Selgitus

Põhivõrguettevõtjate kohustusi on vaja tugevdada tagamaks, et olemasoleva võimsuse kasutamine viiakse maksimumini mittediskrimineerival viisil ning rajatakse uusi infrastruktuure sinna, kus selle järele on olemas turu nõudlus. Nimetatud muudatused on olulised Euroopa energiaturu integreerimiseks.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 8 – lõiked 4 a kuni 4 h (uued)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b) Artiklile 8 lisatakse järgmised lõiked:

 

„4 a.   Põhivõrguettevõtja koostab vähemalt iga kahe aasta järel 10-aastase võrkude arengukava. Ettevõtja näeb ette tõhusad meetmed, et tagada võrgu piisavus ja varustuskindlus. Kõnealune arengukava peab eelkõige:

 

a) juhtima turuosaliste tähelepanu järgmise kümne aasta jooksul rajatavatele põhivõrgu infrastruktuuridele;

 

b) sisaldama kõiki juba otsustatud investeeringuid ning määrama kindlaks uued investeeringud, mille kohta tuleb järgmise kolme aasta jooksul langetada rakendusotsus.

 

4 b. Nimetatud 10-aastase võrkude arengukava koostamiseks koostab iga põhivõrguettevõtja mõistlikud prognoosid tootmise, tarbimise ja teiste riikidega toimuva vahetuse kohta, võttes seejuures arvesse seniseid piirkondlikke ja üleeuroopalisi võrkudesse investeerimise kavasid. Põhivõrguettevõtja esitab mõistliku tähtaja jooksul oma prognoosid liikmesriigi reguleerivale asutusele.

 

4 c. 10-aastase võrkude arengukava projekti alusel konsulteerib riiklik reguleeriv asutus avatud ja läbipaistval viisil kõigi asjaomaste võrgukasutajatega ning võib avaldada konsultatsioonide tulemused, eriti seoses võimaliku vajadusega investeeringute järele.

 

4 d. Riiklik reguleeriv asutus uurib, kas 10-aastane võrkude arengukava hõlmab kõiki konsulteerimisel välja selgitatud investeeringuvajadusi, ning võib nõuda põhivõrguettevõtjalt kava muutmist.

 

4 e. Kui põhivõrguettevõtja keeldub mõnd 10-aastases võrkude arengukavas loetletud ja kolme järgneva aasta jooksul teostamisele kuuluvat investeeringut tegemast, tagavad liikmesriigid, et reguleerival asutusel on õigus:

 

a) nõuda põhivõrguettevõtjalt investeerimiskohustuste täitmist tema enda rahaliste vahendite arvel; või

 

b) kutsuda sõltumatuid investoreid esitama pakkumisi põhivõrku vajalike investeeringute tegemiseks, ning võib-olla nõuda, et põhivõrguettevõtja nõustuks:

 

-  kolmanda osapoole rahastamisega;

 

-  sellega, et kolmas osapool rajab uued varad;

 

-  sellega, et kolmas osapool haldab uusi varasid; ja/või

 

-  vajalike investeeringute rahastamiseks tarviliku kapitali suurendamisega ja sõltumatute investorite osalemisega nimetatud kapitalis.

 

Reguleeriv asutus peab asjaomase rahastamiskorra heaks kiitma.

 

Olenemata sellest, kas konkreetse investeeringu teeb põhivõrguettevõtja või kolmas osapool, peab tariifide reguleerimine võimaldama tulu, mis kataks kõnealuse investeeringu kulud.

 

4 f. Riiklik reguleeriv asutus jälgib ja hindab investeerimiskava täitmist.

 

4 g. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud kehtestama ja avaldama kolmandate isikute mittediskrimineeriva võrguga ühendamise läbipaistva ja tõhusa korra. Nimetatud kord peab saama riikliku reguleeriva asutuse heakskiidu.

 

4h. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelata kolmandatele isikutele juurdepääsu võrgu läbilaskevõime võimaliku vähenemise tõttu tulevikus, mida põhjustab näiteks põhivõrgu kaugemates osade ülekoormus. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud esitama vajalikku teavet.

 

Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelduda uuest ühenduspunktist üksnes põhjendusega, et see põhjustab lisakulusid ühenduspunkti lähedaste võrguelementide läbilaskevõime suurendamiseks.

Selgitus

Ehkki reaalse ja tõhusa õigusliku eraldamise variant juba sisaldab põhivõrguettevõtjate jaoks mitmeid rangeid sätteid, peab suur osa nimetatud sätetest kehtima ka eraldatud omandisuhetega põhivõrguettevõtjate ja sõltumatute süsteemihaldurite hulka kuuluvate põhivõrguettevõtjate suhtes. Kolmandate isikute mittediskrimineeriv juurdepääs ja vajalikud investeeringud võrkudesse peavad olema alati tagatud, sõltumata sellest, kes on võrgu omanik.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 9a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon võib võtta vastu suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Komisjon võib suuniseid muuta, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine põhivõrguomaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt. Kõnealust meedet, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Selgitus

Püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike muudatustega.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 9 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a) Lisatakse järgmine artikkel 9 b:

 

„Artikkel 9 b

 

Põhivõrkude tegelik ja tõhus õiguslik eraldamine

 

Varad, seadmed, töötajad ja identiteet

 

1. Põhivõrguettevõtjad varustatakse kõigi gaasi korrapäraseks edastamiseks vajalike vertikaalselt integreeritud ettevõtja töötajate ning materiaalsete ja rahaliste vahenditega. Eelkõige tagatakse, et põhivõrguettevõtja:

 

a) omab kõiki gaasi korrapäraseks edastamiseks vajalikke varasid;

 

b) võtab ise tööle gaasi korrapäraseks edastamiseks vajalikud töötajad;

 

c) tagab tulevaste investeerimisprojektide jaoks piisavate rahaliste vahendite kättesaadavuse kooskõlas iga-aastaste rahastamiskavadega.

 

Punktides a–c osutatud tegevused hõlmavad vähemalt:

 

i) põhivõrguettevõtja esindamist ning kontakte kolmandate isikute ja reguleerivate asutustega;

 

ii) kolmandate isikute, eriti biogaasi valdkonnas uute turule sisenejate juurdepääsu tagamist ja reguleerimist;

 

iii) juurdepääsutasude, ülekoormustasude ja põhivõrguettevõtjate vahelise tasakaalustamismehhanismi alusel tehtud maksete kogumist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1775/2005 (maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta) artiklile 7*;

 

iv) põhivõrgu haldamist, hooldamist ja arendamist;

 

v) investeeringute kavandamist, et tagada võrgu pikaajaline võime rahuldada mõistlikku nõudlust ja tagada varustuskindlus;

 

vi) õigusteenuseid;

 

vii) raamatupidamist ja infotehnoloogia alaseid teenuseid.

 

2. Põhivõrguettevõtjal on keelatud gaasi edastamise kõrval sõlmida muid tehinguid või teostada muud tegevust, mis võib olla vastuolus tema ülesannetega, sealhulgas omada aktsiaid või osalust ettevõttes või omada osa vertikaalselt integreeritud ettevõttest või mis tahes muust gaasi- või elektrienergia ettevõttest. Erandid sellest nõudest peab eelnevalt heaks kiitma riiklik reguleeriv asutus ning need peavad piirduma aktsiate omamisega ja osalusega muudes võrguettevõtetes.

 

3. Põhivõrguettevõtjal on oma, vertikaalselt integreeritud ettevõtjast selgelt eristuv ettevõtte identiteet, oma kaubamärk, tööruumid ja sidevahendid.

 

4. Põhivõrguettevõtja ei tohi vertikaalselt integreeritud ettevõtjale edastada tundlikku teavet või teavet, mis annab konkurentsieelise, välja arvatud juhul, kui ta jagab nimetatud teavet kõigi turuosalistega võrdselt ja mittediskrimineerival viisil. Millist liiki teavet kõnealune säte puudutab, määrab põhivõrguettevõtja kindlaks koos riikliku reguleeriva asutusega.

 

5. Põhivõrguettevõtja raamatupidamist ei tohi kontrollida sama audiitor, kes kontrollib vertikaalselt integreeritud ettevõtjat ja selle sidusettevõtjaid.

 

Põhivõrguettevõtjal on sõltumatu juhtkond, tegevjuht või juhatus.

 

6. Riiklikku reguleerivat asutust teavitatakse põhivõrguettevõtja tegevjuhi või juhatuse liikmete ametisse nimetamise või nende töösuhete ennetähtaegse lõpetamise otsustest ning vastavaid töösuhteid ja nende lõpetamist reguleerivatest lepingutest. Nimetatud otsused ja kokkulepped on siduvad üksnes siis, kui reguleeriv asutus ei ole kolme nädala jooksul pärast teavitamist kasutanud oma vetoõigust. Reguleeriv asutus võib kasutada vetoõigust ametisse nimetamise või vastavate sõlmitavate lepingute puhul, mille korral tekib tõsine kahtlus ametisse nimetatud tegevjuhi või juhatuse liikme ametialases sõltumatuses, või töösuhete ennetähtaegse lõpetamise ja vastavate sõlmitavate lepingute puhul, mille korral tekib tõsine kahtlus nimetatud meetme põhjendatuse suhtes.

 

7. Tegelik õigus reguleerivale asutusele või kohtule kaebusi esitada tagatakse põhivõrguettevõtja tegevjuhile või juhatuse liikmetele nende töösuhete ennetähtaegse lõpetamise korral.

 

8. Reguleeriv asutus peab kuue kuu jooksul langetama otsuse nimetatud kaebuse kohta. Nimetatud tähtaega võib ületada üksnes objektiivsetel põhjustel.

 

9. Pärast töösuhete lõppemist põhivõrguettevõtja juures ei tohi asjaomane tegevjuht või juhatuse liikmed vähemalt kolme aasta jooksul osaleda vertikaalselt integreeritud ettevõtja tootmis- või tarneülesandeid täitva haru töös.

 

10. Välja arvatud põhivõrguettevõtja, ei või tegevjuht ega juhatuse liikmed omada vertikaalselt integreeritud äriühingu mis tahes ettevõtja aktsiaid ega saada neilt mingit tasu. Nende töötasu ei sõltu mitte mingil määral vertikaalselt integreeritud ettevõtja tegevusest, välja arvatud põhivõrguettevõtja tegevus.

 

11. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või juhatuse liikmed ei vastuta otseselt ega kaudselt vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis tahes muu haru igapäevategevuse eest.

 

12. Ilma et see piiraks käesoleva artikli kohaldamist, on põhivõrguettevõtjal integreeritud gaasiettevõtjast sõltumatult tegelik otsustusõigus varade suhtes, mis on vajalikud võrgu haldamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks. See ei tohi takistada vajalike kooskõlastusmehhanismide toimimist, mis tagavad, et emaettevõtja võib kindlaks määrata oma tütarettevõtja võlgade ülempiiri. Emaettevõtja ei tohi anda juhiseid jooksva töö ega põhivõrgu ehitamise ja ajakohastamisega seotud otsuste kohta, mis ületavad heakskiidetud rahastamiskava või mis tahes muu samaväärse dokumendi tingimusi.

 

Nõukogu ja juhatus

 

13. Põhivõrguettevõtja nõukogu või juhatuse esimees ei tohi osaleda vertikaalselt integreeritud ettevõtja mis tahes tootmis- või tarnimisülesandeid täitvas harus.

 

14. Põhivõrguettevõtja nõukogu või juhatuse liikmed on sõltumatud ja nimetatakse ametisse vähemalt 10-aastaseks ametiajaks. Nende ametisse nimetamisest teavitatakse reguleerivat asutust ja see jõustub üksnes lõikes 7 sätestatud tingimustel.

 

15. Põhivõrguettevõtja nõukogu või juhatuse liige on lõike 13 mõistes sõltumatu, kui ta ei ole äri- ega muudes suhetes vertikaalselt integreeritud ettevõtja, selle põhiaktsionäridega või vertikaalselt integreeritud ettevõtja juhatuse või selle põhiaktsionäridega, mis põhjustab huvide konflikti ja võib mõjutada tema otsustusvõimet. Eelkõige peavad olema täidetud järgmised eeldused:

 

a) ta ei ole viie aasta jooksul enne nõukogu või juhatuse liikmena ametisse nimetamist olnud vertikaalselt integreeritud ettevõtja tootmis- või tarneülesandeid täitva haru töötaja;

 

b) kui põhivõrguettevõtja välja arvata, ei ole tal osalust vertikaalselt integreeritud ettevõtjas ega üheski selle sidusettevõtjas, ning ta ei saa neilt mingisugust tasu;

 

c) tal ei ole nõukogu või juhatuse liikmena tegutsemise ajal mis tahes ärisuhteid vertikaalselt integreeritud ettevõtja ühegi energiaga varustamise ülesannet täitva haruga; ning

 

d) ta ei ole sellise ettevõtte juhatuse liige, mille nõukogu või juhatuse liikmeid nimetab ametisse vertikaalselt integreeritud ettevõtja.

 

Järelevalveametnik

 

16. Liikmesriigid tagavad, et põhivõrguettevõtjad töötavad välja ja rakendavad nõuetele vastavuse programmi, milles sätestatakse meetmed diskrimineeriva käitumise vältimiseks. Programmis sätestatakse töötajate konkreetsed kohustused selle eesmärgi saavutamiseks. Selle peab heaks kiitma reguleeriv asutus. Programmi täitmist jälgib sõltumatu järelevalveametnik. Reguleerival asutusel on õigus määrata karistusi nõuetele vastavuse programmi ebapiisava täitmise korral.

 

17. Põhivõrguettevõtja tegevjuht või juhatus nimetab järelevalveametnikuna ametisse isiku või asutuse, mis:

 

a) jälgib nõuetele vastavuse programmi rakendamist;

 

b) koostab üksikasjaliku aastaaruande, mille kriteeriumid määrab kindlaks reguleeriv asutus kokkuleppel Euroopa Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametiga; sätestab meetmed nõuetele vastavuse programmi rakendamiseks ja esitab aruande reguleerivale asutusele; ning

 

c) teeb soovitusi nõuetele vastavuse programmi ja selle rakendamise kohta.

 

18. Järelevalveametniku sõltumatus tagatakse eelkõige tema töölepingu tingimustega.

 

19. Järelevalveametnikul on võimalus pöörduda korrapäraselt põhivõrguettevõtja ja vertikaalselt integreeritud ettevõtja nõukogu või juhatuse ja reguleerivate asutuste poole.

 

20. Järelevalveametnik osaleb kõigil põhivõrguettevõtja nõukogu või juhatuse koosolekutel, mis on seotud järgmiste valdkondadega:

 

a) võrgule juurdepääsu ja sellega liitumise tingimused, sealhulgas juurdepääsutasude, ülekoormustasude ja määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 7 kohase põhivõrguettevõtjate vahelise tasakaalustamismehhanismi alusel tehtud maksete kogumine;

 

b) põhivõrgu haldamise, hooldamise ja arendamise eesmärgil teostatavad projektid, sealhulgas investeeringud vastastikuse ühendamise infrastruktuuri ja ühenduspunktidesse;

 

c) tasakaalustuseeskirjad, sealhulgas eeskirjad energiavarude kohta; ning

 

d) energia ostmine energiakadude korvamiseks.

 

21. Koosolekute ajal tagab järelevalveametnik, et nõukogule või juhatusele ei avalikustata diskrimineerival viisil teavet tootjate või tarnijate tegevuse kohta, mis võib olla majanduslikult kasulik.

 

22. Järelevalveametnik pääseb juurde põhivõrguettevõtja kõigile asjakohastele raamatupidamisregistritele, dokumentidele ja tööruumidele ning teabele, mis on vajalikud tema ametikohustuste nõuetekohaseks täitmiseks.

 

23. Järelevalveametniku nimetab ametisse või vabastab ametist tegevjuht või juhatus pärast eelneva nõusoleku saamist reguleerivalt asutuselt.

 

24. Pärast ametist vabastamist ei tohi järelevalveametnik vähemalt viie aasta jooksul olla ärisuhetes vertikaalselt integreeritud ettevõtjaga.

 

Võrgu arendamine ja volitused investeerimisotsuste langetamiseks

 

25. Kõik põhivõrguettevõtjad koostavad vähemalt iga kahe aasta järel 10-aastase võrkude arengukava. Ettevõtja näeb ette tõhusad meetmed, et tagada võrgu piisavus ja varustuskindlus.

 

26. 10-aastane võrkude arengukava peab eelkõige:

 

a) näitama turuosalistele, millised põhivõrgu infrastruktuurid rajatakse järgneva kümne aasta jooksul;

 

b) sisaldama kõiki juba otsustatud investeeringuid ning määrama kindlaks uued investeeringud, mille kohta tuleb järgmise kolme aasta jooksul langetada rakendusotsus.

 

27. Nimetatud 10-aastase võrkude arengukava koostamiseks esitab iga põhivõrguettevõtja tootmise arengu, tarbimise ja teiste riikidega teostatava vahetuse põhjendatud prognoosid, võttes seejuures arvesse piirkondlikke ja üleeuroopalisi võrkudesse investeerimise kavasid. Põhivõrguettevõtja esitab mõistliku tähtaja jooksul oma prognoosid riiklikule reguleerivale asutusele.

 

28. 10-aastase võrkude arengukava projekti alusel konsulteerib reguleeriv asutus avatud ja läbipaistval viisil kõigi asjaomaste võrgukasutajatega ning võib avaldada konsultatsioonide tulemused, eriti võimalike investeeringuvajaduste osas.

 

29. Reguleeriv asutus uurib, kas 10-aastane võrkude arengukava hõlmab kõiki konsulteerimisel välja selgitatud investeeringuvajadus, ning võib nõuda põhivõrguettevõtjalt kava muutmist.

 

30. Kui põhivõrguettevõtja keeldub mõnd 10-aastases võrkude arengukavas loetletud ja kolme järgmise aasta jooksul teostamisele kuuluvat investeeringut tegemast, tagab asjaomane liikmesriik, et reguleerival asutusel on õigus:

 

a) kõiki õiguslikke vahendeid kasutades nõuda põhivõrguettevõtjalt investeerimiskohustuste täitmist tema enda rahaliste vahendite arvel; või

 

b) kutsuda sõltumatuid investoreid esitama pakkumisi põhivõrgu jaoks vajalike investeeringute tegemiseks ning nõuda, et põhivõrguettevõtja nõustuks:

 

– kolmanda osapoole rahastamisega;

 

– sellega, et kolmas osapool ehitab või rajab kõnealused uued varad; ja/või

 

– uut vara haldama.

 

Reguleeriv asutus peab asjaomase rahastamiskorra heaks kiitma. Igal juhul peab tariifide reguleerimine andma tulu, mis kataks kõnealuse investeeringu kulud.

 

31. Reguleeriv asutus jälgib ja hindab investeerimiskava täitmist.

 

Otsustusõigus kolmandate isikute põhivõrgule juurdepääsu üle

 

32. Põhivõrguettevõtjad on kohustatud koostama ja avaldama kolmandate isikute mittediskrimineeriva võrguga liitumise läbipaistva ja tõhusa korra. Nimetatud kord peab saama riikliku reguleeriva asutuse heakskiidu.

 

33. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelata kolmandatele isikutele juurdepääsu võrgu läbilaskevõime võimaliku vähenemise tõttu tulevikus, mida võib põhjustada näiteks põhivõrgu kaugemate osade ülekoormus. Põhivõrguettevõtja on kohustatud esitama vajalikku teavet.

 

34. Põhivõrguettevõtjatel ei ole õigust keelduda uuest ühenduspunktist üksnes põhjendusega, et see põhjustab lisakulusid ühenduspunkti vahetus läheduses olevate võrgu osade läbilaskevõime suurendamiseks.

 

Piirkondlik koostöö

 

35. Kui liikmesriigid otsustavad teha piirkondlikku koostööd, peavad nad panema põhivõrguettevõtjale täpselt kindlaks määratud kohustused, mis tuleb täita selgelt määratud aja jooksul. Lisaks peavad nimetatud kohustused viima järk-järgult ühise piirkondliku väljastuskeskuse loomiseni, mis hiljemalt …** hakkab vastutama ohutuse ja turvalisusega seotud küsimuste eest.

 

36. Mitme liikmesriigi koostöö korral piirkondlikul tasandil nimetavad kõnealused liikmesriigid kokkuleppel komisjoniga ametisse piirkondliku koordinaatori.

 

37. Piirkondlik koordinaator edendab piirkonnatasandil koostööd reguleerivate asutuste ja muude pädevate asutuste, süsteemihaldurite, elektribörside, võrgukasutajate ja turuosaliste vahel. Eelkõige peab piirkondlik koordinaator:

 

a) soodustama uusi tõhusaid investeeringuid põhivõrgu infrastruktuuri. Nimetatud eesmärgil aitab piirkondlik koordinaator põhivõrguettevõtjatel koostada piirkondliku põhivõrgu infrastruktuuri kava ja aitab kaasa nende investeerimisotsuste ning vajaduse korral turunõudluse hindamise ja võimsuse jaotamise menetluse (open-season procedure) kooskõlastamisele;

 

b) soodustama võrgu tõhusat ja turvalist kasutamist. Sel eesmärgil aitab ta ühise korra ja ühiste kaitsemehhanismide koostamisega kaasa kooskõlastamisele põhivõrguettevõtjate, riiklike reguleerivate asutuste ja teiste pädevate riiklike asutuste vahel;

 

c) esitama komisjonile ja asjaomastele liikmesriikidele igal aastal aruande piirkonnas tehtu kohta ja raskuste või takistuste kohta, mis võiksid edasiminekut takistada.

 

Karistused

 

38. Reguleerival asutusel on käesoleva artikliga temale pandud kohustuste täitmiseks õigus:

 

a) nõuda põhivõrguettevõtjalt mis tahes teavet ja võtta vahetult ühendust põhivõrguettevõtja töötajatega; kahtluste korral võib ta kohaldada nimetatud õigust ka vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja selle haruettevõtjate suhtes;

 

b) viia läbi kõiki vajalikke uurimisi põhivõrguettevõtja ning kahtluste korral vertikaalselt integreeritud ettevõtja ja selle haruettevõtjate kohta; vastavalt kohaldatakse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 (EÜ asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta)*** artikli 20 sätteid.

 

39. Oma kohustuste täitmiseks käesoleva artikli tähenduses on riiklikul reguleerival asutusel õigus määrata põhivõrguettevõtjale ja/või vertikaalselt integreeritud ettevõtjale tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid karistusi, kui ta ei täida oma kohustusi vastavalt käesolevale artiklile või riikliku reguleeriva asutuse otsustele. See hõlmab õigust:

 

a) määrata tõhusaid, asjakohaseid ja hoiatavaid trahve, mille suurus arvutatakse põhivõrguettevõtja käibe põhjal;

 

b) anda korraldusi diskrimineeriva käitumise lõpetamiseks.

 

* ELT L 289, 3.11.2005, lk 1.

** Kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

*** EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1419/2006 (ELT L 269, 28.9.2006, lk 1).

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb pakkuda välja kolmas teostatav võimalus, mis ei kujuta endast tõsisemat sekkumist liikmesriikide omandistruktuuridesse ja võimaldab vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel rangete tingimuste ja kohustuste täitmisel jätkata võrgu haldamist sidusettevõtjana.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 13 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib vastu võtta suuniseid selle tagamiseks, et jaotusvõrguettevõtja järgib täielikult ja tõhusalt käesoleva artikli lõiget 2, mis käsitleb jaotusvõrguettevõtja täielikku sõltumatust, diskrimineerivast käitumisest hoidumist ning seda, et vertikaalselt integreeritud ettevõtja ei tohi tarnetegevuses ebaausalt ära kasutada oma vertikaalset integreeritust. Kõnealused meetmed, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Liiga ulatuslike suuniste vastuvõtmine ei ole siin asjakohane.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 5 – esimene lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast teatise saamist võib komisjon võtta vastu otsuse, millega nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik algab teatise kättesaamisele järgnevast päevast. Kahekuulist ajavahemikku võib pikendada kahe kuu võrra, kui komisjon soovib lisateavet. See ajavahemik algab lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast päevast. Seda kahekuulist ajavahemikku saab pikendada komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul. Kui taotletud teavet ei esitata taotluses ettenähtud aja jooksul, loetakse teatis tagasivõetuks, välja arvatud juhul, kui enne selle ajavahemiku lõppu on seda aega komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul pikendatud või kui reguleeriv asutus on komisjonile teatanud nõuetekohaselt põhjendatud teadaandes, et ta käsitleb teatist lõplikuna.

5. Kahe kuu jooksul pärast konkurentsieeskirju puudutava teatise saamist võib komisjon võtta vastu otsuse, millega nõutakse, et reguleeriv asutus muudaks või tühistaks vabastusotsuse. See ajavahemik algab teatise kättesaamisele järgnevast päevast. Kahekuulist ajavahemikku võib pikendada kahe kuu võrra, kui komisjon soovib lisateavet. See ajavahemik algab lõpliku teabe kättesaamisele järgnevast päevast. Seda kahekuulist ajavahemikku saab pikendada komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul. Kui taotletud teavet ei esitata taotluses ettenähtud aja jooksul, loetakse teatis tagasivõetuks, välja arvatud juhul, kui enne selle ajavahemiku lõppu on seda aega komisjoni ja reguleeriva asutuse ühisel nõusolekul pikendatud või kui reguleeriv asutus on komisjonile teatanud nõuetekohaselt põhjendatud teadaandes, et ta käsitleb teatist lõplikuna.

Selgitus

Erandite lubamine ei peaks siinkohal olema mitte komisjoni, vaid Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) ülesanne. Komisjon peaks tegema otsuseid üksnes konkurentsiga seotud küsimustes.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu suunised lõikes 1 osutatud tingimuste kohaldamiseks ja sätestada menetluse, mida tuleb järgida lõigete 4 ja 5 kohaldamisel. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon võib muuta suuniseid lõikes 1 osutatud tingimuste kohaldamiseks ja sätestada menetluse, mida tuleb järgida lõigete 4 ja 5 kohaldamisel. Kõnealust meedet, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) teha reguleeriva asutuse või liikmesriikide asutustega koostööd piiriülestes küsimustes;

b) teha reguleeriva asutuse või liikmesriikide asutustega koostööd piiriülestes küsimustes, sealhulgas tagamaks, et põhivõrguettevõtjad rajavad koos ja eraldi võetuna piisavad vastastikuse ühendamise võimsused põhivõrgu infrastruktuuride vahel, et rahuldada tõhusalt üldist hinnangulist turunõudlust ja vastata gaasi varustuskindluse kriteeriumidele, diskrimineerimata seejuures erinevate liikmesriikide tarnijaid;

Selgitus

Reguleerivate asutuste poolne kontroll peab nii riigi- kui ka eraomanduses olevate põhivõrguettevõtjate puhul tagama, et investeerimise ja infrastruktuuri kasutamise alaste otsuste tegemisel arvestataks võrdselt nii oma riigi piires asuvate kui ka ühendatud süsteeme kasutavate klientidega. Lõike 1 punkt b on selles suhtes nõrk. Riikide reguleerivate asutuste koostöö põhieesmärk tuleb selgelt välja öelda.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikli 24c – lõige 1 – punkt k

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k) jälgida ja kontrollida artiklis 19 sätestatud juurdepääsutingimusi gaasihoidlatele, torujuhtmete paketile ja muudele abiteenustele;

k) jälgida artiklis 19 sätestatud juurdepääsutingimusi gaasihoidlatele, torujuhtmete paketile ja muudele abiteenustele;

Selgitus

Erinevus mõistete „jälgimine” ja „kontrollimine” vahel ei ole selge. Sõnad „ja kontrollida” kipuvad looma uut õiguslikku alust konkreetsetele uutele eelvolitustele gaasihoidlate, torujuhtmete paketi ja muude abiteenuste suhtes, ehkki juurdepääsu hoidlatele, torujuhtmete paketile ja abiteenustele võib pakkuda läbirääkimiste alusel, kui riigid seda lubavad. On väga oluline, et liikmesriikidel oleks võimalik eelistada reguleerimata/turupõhiseid mehhanisme, mis on suuremal määral soodustanud investeeringuid gaasihoidlatesse.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt n

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

n) tagada kõigile turuosalistele võrdne ja tõhus juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Selgitus

Maagaasituru kõigile turuosalistele avamise tagamiseks on vaja täpsemat sõnastust.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt p

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(p) jälgida nende kriteeriumide õiget kohaldamist, millega määratakse kindlaks, kas gaasihoidla kuulub artikli 19 lõigete 3 ja 4 alla.

p) jälgida nende kriteeriumide õiget kohaldamist, millega määratakse kindlaks, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et tagada tarbijate varustamisel tõhus võrgule juurdepääs.

Selgitus

Ühtsuse tagamine artikli 19 lõike 1 uute sätetega, millega kehtestatakse liikmesriikidele kohustus määratleda ja avaldada kriteeriumid, mille alusel saab välja selgitada, kas juurdepääs gaasihoidlatele ja torujuhtmete paketile on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et võimaldada tarbijate varustamisel tõhusat juurdepääsu võrgule.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist ja kui konkurentsieeskirjade rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste meetmete üle, mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et edendada tõhusat konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse vabastamise programme;

b) kontrollida koostöös riikliku konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist ja iga asjaomase pädeva asutuse volitusi arvesse võttes teha neile ettepanekuid asjakohaste meetmete võtmiseks, mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et edendada tõhusat konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane toimimine;

Selgitus

Ilma selge konkurentsiraamistikuta annaks käesolev ettepanek asutustele piiramatu, ettearvamatu ja liikmesriikide pädevustega kattuva õiguse sekkuda turusuhetesse.

Gaasivõimsuste vabastamise programmid võivad kõnealuses piirkonnas lühiajaliselt tekitada kunstlikud gaasitarneallikad, kuid nende mõju lõplikele hindadele on vabaturul ilmselt ettearvamatu. Nimetatud programmid on suunatud pikaajalistele gaasiimpordi lepingutele, mida langustrend ohustaks.

Arvesse tuleb võtta energia- ja konkurentsiasutuse erinevat pädevust.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja jaotamise tariifid, ning maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused ja tariifid. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi veeldusjaamadesse vajalikke investeeringuid nii, et need investeeringud tagaksid võrkude ja maagaasi veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja jaotamise tariifid, nende arvutamise meetodid ning maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused ja tariifid. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi veeldusjaamadesse vajalikke investeeringuid nii, et need investeeringud tagaksid võrkude ja maagaasi veeldusjaamade rentaabluse;

Selgitus

Reguleerivale asutusele tuleb teatavaks teha gaasi edastamise ja jaotamise tariifide arvutamise meetodid.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Vajaduse korral on reguleerivatel asutustel õigus taotleda põhivõrguettevõtjatelt, maagaasi veeldusjaamade halduritelt ja jaotusvõrguettevõtjatelt tingimuste muutmist, sealhulgas käesolevas artiklis osutatud tariifid, et tagada nende proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv kohaldamine.

6. Vajaduse korral on reguleerivatel asutustel õigus taotleda infrastruktuuride halduritelt, kes peavad artikli 18, artikli 19 lõike 4 ja artikli 20 sätete kohaselt tagama kolmandate isikute reguleeritud juurdepääsu, tingimuste, sealhulgas käesolevas artiklis osutatud tariifide muutmist, et tagada nende proportsionaalsus ja mittediskrimineeriv kohaldamine.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse võtta arvesse asjaolu, et direktiivis ei lubata teatavatel juhtudel juurdepääsu reguleerida, näiteks kui tehakse erand artikli 22 alusel või kui liikmesriik valib läbirääkimistel põhineva juurdepääsu hoidlale (artikli 19 lõige 3).

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul tasandil on sobivad mehhanismid, mille alusel on riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud poolel õigus esitada kaebus organile, kes on asjaomastest pooltest sõltumatu.

13. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul tasandil on sobivad mehhanismid, mille alusel on riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud poolel õigus esitada kaebus kohtu-või muule siseriiklikule asutusele, kes on asjaomastest pooltest ja asjaomase liikmesriigi valitsusest sõltumatu.

Selgitus

Reguleerivate asutuse otsuste edasikaebamisel peab aitama otsust teha poliitilistest ja erahuvidest sõltumatu organ.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14. Komisjon võib vastu võtta reguleerivate asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud volituste rakendussuunised. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

14. Komisjon võib reguleerivate asutuste käesolevas artiklis kirjeldatud volituste rakendussuuniseid muuta. Kõnealust meedet, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24d – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib võtta vastu suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise koostöö või nende ja ameti vahelise koostööga ning olukordade kohta, mille puhul amet on pädev otsustama reguleeriva korra üle seoses infrastruktuuriga, mis ühendab vähemalt kahte liikmesriiki. Kõnealused meetmed, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võib muuta suuniseid reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise koostöö või nende ja ameti vahelise koostööga ning olukordade kohta, mille puhul amet on pädev otsustama reguleeriva korra üle seoses infrastruktuuriga, mis ühendab vähemalt kahte liikmesriiki. Kõnealuseid meetmeid, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24e – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Amet esitab nelja kuu jooksul oma arvamuse vastavalt kas seda taotlenud reguleerivale asutusele või komisjonile ning reguleerivale asutusele, kes tegi kõnealuse otsuse.

2. Amet esitab kahe kuu jooksul oma arvamuse vastavalt kas seda taotlenud reguleerivale asutusele või komisjonile ning reguleerivale asutusele, kes tegi kõnealuse otsuse.

Selgitus

Tähtaja lühendamine

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24e – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab vastu suunised, milles sätestatakse käesoleva artikli kohaldamisel järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

9. Komisjon muudab suuniseid, milles sätestatakse käesoleva artikli kohaldamisel järgitava menetluse üksikasjad. Kõnealust meedet, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid näevad ette, et tarneettevõtjad peavad hoidma riikliku reguleeriva asutuse, riikliku konkurentsiasutuse ja komisjoni jaoks viie aasta jooksul kättesaadavana kogu asjakohase teabe, mis on seotud kõikide tehingutega gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide osas hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade halduritega.

1. Liikmesriigid näevad ette, et tarneettevõtjad peavad hoidma pädevate asutuste jaoks, et need saaksid oma ülesandeid täita, viie aasta jooksul kättesaadavana kogu asjakohase teabe, mis on seotud kõikide tehingutega gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide osas hulgimüüjatega ja põhivõrguettevõtjatega ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade halduritega.

Selgitus

Hulgimüügilepingutega seotud andmete kogumise tingimused tuleb selgelt määratleda ja siduda pädevate asutuste konkreetsete kohustustega. Pädevad asutused võivad hõlmata ka muid asutusi lisaks nendele, mida on mainitud direktiivi ettepanekus.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. See teave hõlmab vastavate tehingute üksikasjalikke andmeid, nagu tähtaeg, tarne- ja maksetingimused, maht, täitmise kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja asjaomase hulgimüüja andmed, ning üksikasjalikke andmeid kõikide lõpule viimata gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide kohta.

2. See teave võib hõlmata vastavate tehingute üksikasjalikke andmeid, nagu tähtaeg, tarne- ja maksetingimused, maht, täitmise kuupäevad ja kellaajad, tehinguhinnad ja asjaomase hulgimüüja andmed, ning üksikasjalikke andmeid kõikide lõpule viimata gaasitarnelepingute ja maagaasi tuletisinstrumentide kohta.

Selgitus

Artikkel 24f peaks kirjeldama üksnes andmete kättesaadavana hoidmise kohustuse raamtingimusi, kuid mitte asjaomase teabe täpset sisu. Viimane peaks toimuma asjakohaste suuniste abil, mille peaks samuti kehtestama Euroopa Parlament täiendavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks võib komisjon vastu võtta suunised, milles määratletakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu. Kõnealused meetmed, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks võib komisjon muuta suuniseid, milles määratletakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu. Kõnealuseid meetmeid, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, muudetakse artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Selgitus

Ettepanekuga püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Tarneettevõtjate ning hulgimüüjate ja põhivõrguettevõtjate ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade haldurite vaheliste maagaasi tuletisinstrumentide tehingute suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit alles siis, kui komisjon on vastu võtnud lõikes 4 osutatud suunised.

5. Tarneettevõtjate ning hulgimüüjate ja põhivõrguettevõtjate ning samuti gaasihoidlate ja maagaasi veeldusjaamade haldurite vaheliste maagaasi tuletisinstrumentide tehingute suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit alles siis, kui lõikes 4 osutatud suunised on vastu võetud.

Selgitus

Ettepanekuga püütakse tagada, et parlament ja nõukogu võtavad suunised vastu tavamenetluse alusel. Volituste üleandmine komisjonile peaks piirduma võimalike vajalike kohandustega.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Komisjon esitab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohta, milliseid edusamme on tehtud liikmesriikides käesoleva direktiivi praktilisel ja ametlikul rakendamisel.

MENETLUS

Pealkiri

Maagaasi siseturg

Viited

KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

ECON

11.10.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Bernhard Rapkay

23.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

5

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary


siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonI ARVAMUS (9.4.2008)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta

(KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

Arvamuse koostaja: Toine Manders

LÜHISELGITUS

Kavandatava direktiiviga muudetakse direktiivi 2003/55/EÜ maagaasi siseturu ühiseeskirjade kohta. See on osa energiapaketist (ELi elektri- ja gaasiturg: kolmas seadusandlik pakett), mille komisjon kavandas 2007. aasta septembris. Arvamuse koostaja tervitab paketis sisalduvat viit ettepanekut ja üldiselt toetab seda, kuna see on tõelise Euroopa energia siseturu saavutamisel väga oluline. Ettepanekute eesmärkideks on tagada varustuskindlus ning hoida hinnad läbipaistvad ja seotud konkurentsivõimeliste turgudega, et tuua kasu kõikidele Euroopa tarbijatele. Teisisõnu on eesmärgiks toetada ja arendada veelgi Euroopas käimasolevat liberaliseerimisprotsessi, mida arvamuse koostaja jõuliselt toetab.

Ehkki arvamuse koostaja tervitab nimetatud ettepanekut, on ta siiski seisukohal, et määrust saab paremaks muuta, pöörates põhitähelepanu tarbijakaitse küsimustele, ning teeb selleks muudatusettepanekud järgmiste põhimõtete alusel:

· Kõikide Euroopa tarbijate taskukohane ja kerge juurdepääs energiale on arvamuse koostaja ja IMCO komisjoni jaoks suur prioriteet. Gaasisektori tarbijakaitsemeetmed on seega väga olulised ja eriti oluline on tagada, et tarbijad saaksid kergesti ja lisakuludeta tarnijat vahetada ning et neil oleks kerge juurdepääs andmetele tarbimise jms kohta. Arvamuse koostaja toetab lisaks 2006. aasta nõudeid (mis sisalduvad direktiivis 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid) ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid aruka mõõtmise süsteemi ning tagaksid, et tarbijate ettemaks oleks kohane ja kajastaks gaasi tegelikku tarbimist.

· Et kindlustada A lisas toodud tarbijakaitsemeetmete täitmist, peavad riiklikud reguleerivad asutused kindlustama kõnealuste meetmete tõhusa rakendamise ja täitmise. Lisaks jälgivad riiklikud reguleerivad asutused seda ja karistavad asjakohaselt eeskirjade eiramise korral. Gaasiettevõtjate keskne eesmärk peaks olema teenuse kvaliteet.

· Komisjoni ettepanek annab reguleerivale asutusele täieliku sõltumatuse. Enamikus kohtusüsteemides Euroopa Liidus võib kohus ainult kontrollida, kas reguleeriv asutus on otsustamisel järginud õiget korda (marginaalne kontroll), kuid ta ei saa teha otsust otsuse sisu kohta. Arvamuse koostaja kardab, et see annaks reguleerivale asutusele vaba voli. See on vastuolus tasakaalustatud kontrolli üldpõhimõtetega.

· Arvamuse koostaja on seisukohal, et varustuskindlust Euroopa tarbijate kasuks on võimalik kõige paremini saavutada turu kontsentreerumise vältimise ja tõhusa energiaga kauplemise turu loomise tagamise abil. Gaasi- ja elektrisektoris on struktuurilisi erinevusi. Gaasisektorile on iseloomulik tarnijate kontsentratsioon ja pikaajalised lepingud, mis on tarnetele takistuseks, ning ilmneb ka järgmise etapi likviidsuse puudus. Seepärast on vaja uut kauplemissüsteemi ja on vaja teha kauplemiskohustused kohustuslikuks.

· Arvamuse koostaja toetab jõuliselt Euroopa Parlamendis 10. juulil 2007. aastal vastuvõetud resolutsiooni väidet gaasi ja elektri siseturu väljavaadete kohta, et põhivõrgu omandisuhete eraldamine on kõige olulisem vahend, et edendada infrastruktuuridesse tehtavaid investeeringuid mittediskrimineerival viisil.

· Liikmesriikidel on kohustus tagada käesoleva direktiivi nõuetekohane rakendamine ja täitmine ning ka teise energiapaketi rakendamine. Arvamuse koostaja nõuab tungivalt, et komisjon karistaks liikmesriike, kes ei ole veel teist energiapaketti rakendanud.

· Arvamuse koostaja toetab lisaks piirkondlikku koostööd, et kindlustada gaasijuhtmete tugevam integreerimine Euroopas. Neid peab olema kergem ümber suunata, et saavutada tõeliselt toimiv tõhus energiaturg. Liikmesriigid peavad tagama piirkondliku koostöö toimimise ja jälgima seda ning tagama naaberliikmesriikide vaheliste ühenduste minimaalse taseme.

· Sellega kooskõlas on vaja rohkem läbipaistvust ning rangemaid eeskirju, mis käsitlevad põhivõrku, gaasihoidlaid ja/või maagaasi veeldusjaamu – nii on uutel turuletulijatel kergem gaasiturule siseneda.

· Lõpetuseks tervitab arvamuse koostaja komisjoni ettepanekut, mis käsitleb erandsätet uue infrastruktuuri kohta (artikkel 22), kuid artikkel 22 peaks viitama ka liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistele ühendustele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek(1)  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Liikmesriigid peavad edendama koostööd piirkondlikul tasandil ja jälgima võrgustiku tõhusust kõnealusel tasandil. Mitu liikmesriiki on juba teinud ettepaneku, mis aitaks selle eesmärgi saavutada.

Selgitus

Liikmesriikide piirkondliku koostöö edendamine ja kohustus jälgida võrgu tõhusust on tõelise piiriülese turu ja koostöö kindlustamisel väga oluline.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8 a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Et tagada omandisuhete eraldamist käsitlevate nõuete nõuetekohane täitmine, peaks komisjon teostama järelevalvet omandisuhete eraldamisprotsessi üle liikmesriikides ja esitama selle kohta Euroopa Parlamendile aruande. Komisjon peaks samuti jälgima liikmesriike, kes ei ole rakendanud käesoleva direktiivi jõustumise ajal kehtivaid energiavaldkonna õigusakte.

Selgitus

Teise energiapaketi rakendamine näitas, et komisjon peaks hoolikamalt jälgima liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi ülevõtmise protsessi ja ülevõtmise kuupäeva.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b) Liikmesriigid peaksid edendama piirkondlikku koostööd võimalusega määrata piirkondlik koordinaator, kes tegeleb pädevate riiklike asutuste vahelise dialoogi lihtsustamisega. Lisaks sellele tuleks uued elektrijaamad õigeaegselt ja tõhusalt võrku ühendada.

Selgitus

Kolmas energiapakett on väga oluline Euroopas käimasoleva energia- ja gaasisektorite liberaliseerimise lõpuleviimisel ja seejuures tõelise, läbipaistva ja avatud siseturu kindlustamises.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c) Komisjon peaks paketi nõuetekohase rakendamise kindlustamiseks abistama liikmesriike, kellel on selles valdkonnas raskusi.

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides ei ole teise energiapaketi tulemusi veel näha; teist paketti ei ole veel nõuetekohaselt rakendatud või jõustatud teatavate riikide eripärade tõttu.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Energiaga varustamise tagamine on avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. Toimivad gaasiturud ning eelkõige gaasivarustusega seotud võrgud ja muud varad on olulised avaliku julgeoleku, majanduse konkurentsivõime ja ühenduse kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline ning seepärast on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse avalikule korrale ja julgeolekule ning ühenduse kodanike heaolule. Sellised meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

(14) Energiaga varustamise tagamine on avaliku julgeoleku seisukohalt oluline ning seepärast lahutamatult seotud ELi gaasituru tõhusa toimimisega. Võrgu kasutamine on oluline, et gaas jõuaks ELi kodanikeni. Toimivad avatud, tõeliste kauplemisvõimalustega gaasiturud ning eelkõige gaasivarustusega seotud võrgud ja muud varad on olulised avaliku julgeoleku, majanduse konkurentsivõime ja ühenduse kodanike heaolu jaoks. Ilma et see piiraks ühenduse rahvusvaheliste kohustuste täitmist, leiab ühendus seega, et maagaasi põhivõrgusektor on ühenduse jaoks oluline ning seepärast on vaja täiendavaid kaitsemeetmeid seoses kolmandate riikide mõjuga, et hoida ära ohtu ühenduse avalikule korrale ja julgeolekule ning ühenduse kodanike heaolule. Sellised meetmed on vajalikud ka selleks, et tagada vastavus tõhusa eraldamise eeskirjadele.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) On vaja tagada hoidlatevõrgu haldurite sõltumatus, et parandada kolmandate isikute juurdepääsu gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et tagada tarbijate varustamiseks tõhus võrgule juurdepääs. Seepärast on vajalik, et gaasihoidlaid haldaksid eraldi juriidilised isikud, kellel on gaasihoidlate haldamiseks, kasutamiseks ja arendamiseks vajalike varade suhtes tegelik otsustusõigus. Tuleb tagada ka kolmandatele isikutele pakutavate hoiustamismahtude suurem läbipaistvus, seades liikmesriikidele kohustuse kehtestada ja avalikustada mittediskrimineeriv ja selge raamistik, mis määrab kindlaks gaasihoidlatele kohaldatava asjakohase reguleeriva korra.

(15) On vaja tagada hoidlatevõrgu haldurite sõltumatus, et parandada kolmandate isikute juurdepääsu gaasihoidlatele, mis on tehniliselt ja/või majanduslikult vajalik, et tagada tarbijate varustamiseks tõhus võrgule juurdepääs. Seepärast on vajalik, et gaasihoidlaid haldaksid eraldi juriidilised isikud, kellel on gaasihoidlate haldamiseks, kasutamiseks ja arendamiseks vajalike varade suhtes tegelik otsustusõigus. Tuleb tõhusalt tagada ka kolmandatele isikutele pakutavate hoiustamismahtude suurem läbipaistvus, seades liikmesriikidele kohustuse kehtestada ja avalikustada mittediskrimineeriv ja selge raamistik, mis määrab kindlaks gaasihoidlatele kohaldatava asjakohase reguleeriva korra.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Mittediskrimineeriv juurdepääs jaotusvõrgule määrab edaspidi tarbijatele juurdepääsu jaemüügi tasandil. Kolmandate isikute juurdepääsu ja investeeringutega seotud diskrimineerimise ulatus on aga jaotusvõrgu tasandil vähem oluline kui põhivõrgu tasandil, kuna jaotusvõrgu tasandil on ülekoormus ja tootmishuvide mõju üldiselt vähem oluline kui põhivõrgu tasandil. Lisaks sellele muutus jaotusvõrguettevõtjate eraldamine vastavalt direktiivile 2003/55/EÜ kohustuslikuks alles alates 1. juulist 2007 ja selle mõju siseturule tuleb veel hinnata. Seega võivad olemasolevad õiguslikud ja funktsionaalsed eraldamiseeskirjad viia tõhusa eraldamiseni, kui need selgemalt määratleda, neid nõuetekohaselt rakendada ja nende suhtes ranget järelevalvet teostada. Et luua jaemüügi tasandil võrdsed tingimused, tuleks jaotusvõrguettevõtjate tegevust jälgida, et takistada neil ära kasutamast nende vertikaalset integratsiooni seoses nende konkurentsiseisundiga turul, eelkõige väikeste kodu- ja mittekodutarbijate suhtes.

(16) Mittediskrimineeriv juurdepääs jaotusvõrgule määrab edaspidi tarbijatele juurdepääsu jaemüügi tasandil. Kolmandate isikute juurdepääsu ja investeeringutega seotud diskrimineerimise ulatus on aga jaotusvõrgu tasandil vähem oluline kui põhivõrgu tasandil, kuna jaotusvõrgu tasandil on ülekoormus ja tootmishuvide mõju üldiselt vähem oluline kui põhivõrgu tasandil. Lisaks sellele muutus jaotusvõrguettevõtjate eraldamine vastavalt direktiivile 2003/55/EÜ kohustuslikuks alles alates 1. juulist 2007 ja selle mõju siseturule tuleb veel hinnata. Seega võivad olemasolevad õiguslikud ja funktsionaalsed eraldamiseeskirjad viia tõhusa eraldamiseni, kui need selgemalt määratleda, neid nõuetekohaselt rakendada ja nende suhtes ranget järelevalvet teostada. Et luua jaemüügi tasandil võrdsed tingimused ja luua tõeline turg, tuleks jaotusvõrguettevõtjate tegevust jälgida, et takistada neil ära kasutamast nende vertikaalset integratsiooni seoses nende konkurentsiseisundiga turul, eelkõige väikeste kodu- ja mittekodutarbijate suhtes.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a) Gaasituru struktuuriline jäikus, mis tuleneb tarnijate kontsentratsioonist, tarnetele kahjulikest pikaajalistest lepingutest ja järgmise etapi likviidsuse puudumisest, toob kaasa läbipaistmatu hinnakujundusstruktuuri. Et kulude struktuuri selgust tuua, on hinnakujunduses vaja suuremat läbipaistvust ning kauplemiskohustus peaks seepärast olema kohustuslik.

Selgitus

Selleks et hõlbustada uute ja väiksemate gaasiettevõtjate turulepääsu ja luua gaasiturul ja gaasi hindade suhtes suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b) Käesoleva direktiivi keskmes peaksid olema tarbijad. Olemasolevaid tarbijate õigusi tuleks tugevdada ja tagada ning need peaksid hõlmama suuremat läbipaistvust ja esindatust. Tarbijakaitse tähendab, et kõik tarbijad peaksid saama kasu konkurentsile rajatud turust. Riikide reguleerivad asutused peaksid tarbija õigusi tugevdama stiimulitega ning tarbijakaitse- ja konkurentsieeskirju rikkuvatele ettevõtjatele määratavate karistustega.

Selgitus

Tarbijatele tuleks anda õigused ja nad peaksid olema ELi energiapoliitika keskmes.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 c) Tarbijakaitse sõltub tõhusate ja kõikidele kättesaadavate hüvitusmehhanismide olemasolust. Liikmesriigid peaksid kehtestama kiire ja tõhusa vaidluste lahendamise korra, sealhulgas kohtuvälised menetlused ja kollektiivse hüvitusmehhanismi.

Selgitus

Tõhusad edasikaebamise meetmed on hädavajalikud tarbijate nõuetekohaseks kaitsmiseks. Need meetmed, mis peaksid olema õiguslikult siduvad, peavad ühtlasi kuuluma väljatöötamisel olevasse tulevasse energiatarbijate õiguste hartasse, mille komisjon peaks soovitavalt esitama hiljemalt kuue kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a) Kõikidel tarbijatel peaks olema õigus oma gaasiteenuse osutaja teenustele ja kaebuste käsitlemisele kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ISO 10001, ISO 10002 ja ISO 10003, ning riiklik reguleeriv asutus peaks jälgima kehtestatud suuniste järgimist. Nõutavatele standarditele tuleks lisada veel teised kõnealuses valdkonnas välja töötatud ISO standardid. Käesoleva direktiiviga tuleks vastu võtta standardid ja tavad ettepanekust võtta vastu direktiiv vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (2004/0251(COD)).

Selgitus

ISO 10001 tagab tarbijate rahulolu toimimistavade jaoks suuniste kehtestamise teel. ISO 10002 sätestab kaebuste käsitlemise suunised. ISO 10003 sätestab organisatsioonivälise vaidluste lahendamise suunised. Praegu on käimas tarbija rahulolu jälgimise ja mõõtmise kohta uue ISO standardi – ISO 10004 väljatöötamine, ja kui see valmis on, tuleks see kontrolliga regulatiivmenetluse teel lisada nõutavatele standarditele juurde.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid tuleb veelgi tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele võimalus konkurentsist kasu saada. Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on juurdepääs tarbimisandmetele ning tarbijatel peab olema juurdepääs oma andmetele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peaks olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta. Korrapäraselt esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute ja käitumismuudatuste mõju kohta.

(23) Avaliku teenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid tuleb veelgi tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele võimalus konkurentsist ja õiglasematest hindadest kasu saada. Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on juurdepääs objektiivsetele ning läbipaistvatele tarbimisandmetele ja tarbijatel peab olema juurdepääs oma tarbimisandmetele, vastavatele hindadele ja teenuse maksumusele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peaks olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta ning ettemaks peaks olema kohane ja kajastama nende tegelikku maagaasitarbimist. Tarbijatele vähemalt kord kvartalis esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute mõju kohta.

Selgitus

Vaba ja läbipaistva konkurentsi eesmärgil võimaldab tarbijate juurdepääs paljudele andmetele neil teadmistele tuginedes oma elektrivarustajat valida. Ühtlasi tuleks tarbijatel tasuda vaid energiahulga eest, mille nad igal kuul tegelikult kasutavad.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a) Liikmesriigid peaksid tagama nõuetekohase individuaalsete arvestitega (arukas arvestamine) varustamise, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivis 2006/32/EÜ, mis käsitleb energia lõpptarbimise tõhusust ja energiateenuseid1, et anda tarbijatele energiatarbimise kohta täpsemat teavet ja kindlustada lõppkasutaja tõhusus.

 

__________

1 ELT L 114, 27.4.2006, lk 64.

Selgitus

Arukad arvestid annavad tarbijatele parema ülevaate nende tegeliku gaasitarbimise kohta ja aitavad seega kaasa enam läbikaalutud gaasikasutusele.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 b) Komisjon peaks Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konsulteerides kehtestama Euroopa energiatarbijate õiguste harta. Selles hartas tuleks anda viited meetmete kohta, mille liikmesriigid, riikide reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad kehtestama. Komisjon peaks eelkõige hartas kehtestatud õigused vajaduse korral kontrolliga regulatiivmenetluse teel vastu võtma direktiivi 2003/55/EÜ A lisas sätestatud lisanõuetena. Harta peaks olema võimalik saata igale tarbijale, kes sõlmib uue lepingu.

Selgitus

Kui energiatarbijate õiguste harta on kehtestatud, tuleks seda vaadelda kõikehõlmava tarbijateõiguste loeteluna energiasektoris ja kõik riiklikud ning Euroopa ametiasutused peaksid seda energiateenuste pakkujate kohta eeskirjade kehtestamisel sellisena kasutama. Eelkõige tuleks kõik hartas kehtestatud õigused, mis täiendavad käesoleva direktiivi A lisas juba sätestatud õigusi, vajaduse korral direktiivile lisada ja kehtestada need täie juriidilise jõuga.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 23 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 c) Tuleks ergutada korrapärast dialoogi energiatarbijate organisatsioonide ja kõikide teiste sidusrühmade (sotsiaalpartnerid, reguleerivad asutused, valitsuste esindajad jne) vahel energiatarbijate õiguste kõikides küsimustes, tagamaks, et tehakse kõik võimalik energiatarbijate kõrgetasemeliste õiguste saavutamiseks. Lisaks peaksid tarbijaorganisatsioonid ja tarbijakaitse eest vastutavad asutused tegema koostööd, et kontrollida gaasitarnijate poolt antava teabe õigsust.

Selgitus

Tugevam kodanikuühiskond tagaks tarbijate õiguste parema kaitse. Selle kasvu peab stimuleerima kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Et toetada varustuskindlust ja säilitada samal ajal liikmesriikidevahelist solidaarsust, eelkõige energiatarnekriisi korral, on oluline sätestada piirkondliku solidaarsusalase koostöö raamistik.

(24) Et toetada varustuskindlust ja säilitada samal ajal liikmesriikidevahelist solidaarsust, eelkõige energiatarnekriisi korral, on oluline sätestada läbipaistev ja tõhus piirkondliku solidaarsusalase koostöö raamistik.

Selgitus

Piirkondlik solidaarsusalane koostöö peab olema üldsusele avatud – läbipaistvus peaks võimaldama üldsusele ulatuslikumat kontrolli. Tulevase energiavarustuskriisi jaoks tõhusate lahenduste pakkumine on ELi kodanike heaolu jaoks peamine.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid liikmesriigid toetama oma siseriiklike turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi ja piirkondliku tasandi koostööd.

(25) Maagaasi siseturu loomiseks peaksid liikmesriigid tagama ja jälgima oma siseriiklike turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate vahelist Euroopa tasandi ja piirkondliku tasandi koostööd.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 1 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1) Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

„1. Käesolevas direktiivis kehtestatakse ühiseeskirjad maagaasi edastamise, jaotamise, tarnimise ja hoiustamise kohta ning tarbijakaitsesätted. Selleks sätestatakse direktiivis eeskirjad, mis on seotud maagaasisektori korraldamise ja toimimisega, juurdepääsuga turule, maagaasi edastus-, jaotus-, tarne- ja hoiustamislubade väljastamise ning võrkude kasutamise nõuete ja korraga.”

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 36 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a) lisatakse järgmine punkt:

 

„36 a. energiapuudus – kodutarbija olukord, kus ta ei saa endale lubada kodu kütmist vastuvõetaval tasemel. Liikmesriigid hindavad seda taset vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele. Olukorda hinnatakse ka kliendi võime järgi osta eluaseme jaoks teisi energiateenuseid mõistliku hinnaga.

Selgitus

Energiapuudus on Euroopa Liidu liikmesriikides üha suurenev probleem, sellepärast on vaja selget ja ametlikku energiapuuduse määratlust ELi tasandil, et tagada ühtlustatud tarnestandardid ja tarbijakaitse kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b b

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 2 – punkt 36 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b) lisatakse järgmine punkt:

 

„36 b. taskukohane hind – hind, mille liikmesriigid määravad kindlaks, konsulteerides riiklike reguleerivate asutuste, sotsiaalpartnerite ja teiste sidusrühmadega ning võttes arvesse energiapuudust;”

Selgitus

Taskukohase hinna mõiste tuleb kindlaks määrata igas liikmesriigis, et tagada kaitsetumate tarbijate kaitse.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Liikmesriigid võivad asutamislepingu asjakohaseid sätteid, eelkõige artiklit 86 täielikult arvesse võttes ja üldist majandushuvi silmas pidades kehtestada gaasisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisusega, sealhulgas varustuskindlusega, tarnete korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga ning keskkonnakaitsega, sealhulgas energiatõhusus, ühenduse taastuvenergia kasutuse sihid ja kliimakaitse. Need kohustused peavad olema selgelt määratletud, läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja kontrollitavad ning tagama EL gaasiettevõtjatele võrdse juurepääsu liikmesriikide tarbijaskonnale. Seoses käesolevas lõikes nimetatud varustuskindluse, energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise ja keskkonnakaitse eesmärkide täitmisega võivad liikmesriigid rakendada pikaajalist planeerimist, võttes arvesse kolmandate isikute võimalusi võrgule juurde pääseda.”

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

„3. Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed tagamaks, et kõikidele kodutarbijatele ja väikeettevõtjatele võimaldatakse universaalteenust, eelkõige õigust teatud kvaliteediga gaasiga varustamisele taskukohase, lihtsalt ja selgelt võrreldava, läbipaistva ja mittediskrimineeriva tariifi ja hinnaga, sealhulgas vastavate indekseerimismehhanismide kohaselt kohandatud hindu ja tariife. Need meetmed põhinevad tegelikul energiatarbimisel ning õigusel valikule, õiglusele, esindatusele ja hüvitusele. Liikmesriigid kindlustavad, et gaasiettevõtjad tagavad teenuse kvaliteedi.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et kaitsta lõpptarbijaid ja tagada tarbijakaitse kõrge tase, ning tagavad eelkõige kaitsetumate tarbijate piisava kaitse, sealhulgas kohased meetmed nende võrgust väljajäämise vältimiseks. Sellega seoses võivad nad võtta asjakohaseid meetmeid, et kaitsta gaasivõrguga ühendatud ääremaade tarbijaid. Liikmesriigid võivad gaasivõrguga ühendatud tarbijatele määrata viimasena vastutava taseme tarnija. Liikmesriigid keelustavad diskrimineerivad tasud teatavate makseviiside kasutamisel, eriti ettemakse arvestuse alusel tasuvate tarbijate puhul. Neil tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingute üldtingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega. Liikmesriigid tagavad vabatarbijatele tarnija vahetamiseks tõhusad võimalused. Vähemalt kodutarbijate puhul peaksid käesolevas artiklis sätestatud meetmed sisaldama minimaalselt A lisas sätestatud õiguste kehtestamist. Liikmesriigid tugevdavad kodutarbijate turupositsiooni, võimaldades ja edendades kõnealuse tarbijakategooria esindajate vabatahtlikku koondumist.

Selgitus

Kaitsetumaid ja madala sissetulekuga tarbijaid võidakse tõenäolisemalt sundida tasuma oma energiaarveid ettemakse arvestuse teel. Seega tähendavad diskrimineerivalt kõrgemad tasud selliste makseviiside puhul, et vaesed tarbijad maksavad sageli rohkem kui rahaliselt rohkem kindlustatud tarbijad – nii absoluutväärtuselt kui ka sissetuleku suhtes. Kollektiivhagi vormid, näiteks Ühendkuningriigi tarbijate jaoks vastu võetud nn suure kaebuse süsteem võib anda tarbijatele tõhusa vahendi enda õiguste kaitseks hagi esitamisel.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c) artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Liikmesriikidel tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingute üldtingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega. Liikmesriigid tagavad, et vabatarbijatel on võimalik tarnijat vahetada lihtsalt, tõhusalt ja tasuta ning et see ei võta aega rohkem kui üks kuu. Kodutarbijate puhul sisaldavad need meetmed A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmeid.

(Käesolev muudatusettepanek põhineb peaaegu tervenisti direktiivi 2003/55 EÜ artikli 3 lõike 3 kehtival teisel osal)

Selgitus

On kindlasti vajalik, et tarbijatel oleks valik tarnija vahetamiseks ilma kuludeta, see muudaks ühtlasi turu konkurentsivõimelisemaks.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d) artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 b. Liikmesriigid tagavad avaldatud hindade, tariifide (ning tariifide arvutamise parameetrite) ja indekseerimismehhanismide ning nendega seotud tingimuste läbipaistvuse ja ettearvatavuse arusaadavate ja kergesti juurdepääsetavate arvutusmeetoditega või muude sidevormide kaudu, millest tuleb riigi sõltumatule reguleerivale asutusele teatada ja mida see peab jälgima või mille heaks kiitma. Riigi sõltumatu reguleeriv asutus edastab meetmed Euroopa reguleerivate asutuste koostööametile.”

Selgitus

Gaasitariifide läbipaistvus on vajalik tarbijakaitse tagamiseks ja selleks, et ei võeta liigset tasu. Liikmesriikide ülesanne on tagada, et kõik tariifid või tariifimuutused tehakse tarbijatele teatavaks.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 e (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 e) artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 c. Liikmesriigid tagavad, et energiatarbijad saavad läbipaistvad ja kergesti arusaadavad energiaarved, mis põhinevad tegelikul energiatarbimisel. Energiaarved tuleb esitada õigeaegselt ja piisavalt sageli, et need annaksid õiget ja arusaadavat teavet. Liikmesriigid töötavad välja standardteavet sisaldavad standardsed arvevormid, mida kasutavad kõik tarnijad arvete läbipaistvuse suurendamiseks ja selleks, et võimaldada arvete võrdlemist. Tarbijaid teavitatakse korrapäraselt ja vähemalt kord kuus nende üldisest energiatarbimisest. Teave tarbijate õiguste kohta avaldatakse gaasiettevõtjate või riikide sõltumatute reguleerivate asutuste veebilehtedel.”

Selgitus

Parema tarbijakaitse tagamiseks peab energiatarbimine põhinema tegelikul energiatarbimisel ja sellest tuleb tarbijale teatada igal kuul. See võimaldaks tarbijatel saada parema ülevaate nende tegelikust gaasitarbimisest ja aitaks ühtlasi kaasa ratsionaalsemale gaasitarbimisele.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 f (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 f) artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 d. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad või võrguhaldurid seavad ühendusega seotud probleemide ja muude teenusekvaliteedi küsimustega tegelemiseks sisse kergesti kättesaadavad abiliinid, samuti ühe füüsilise vastuvõtukoha tarbijate teabenõuete jaoks. Liikmesriigid tagavad, et tarnijad ja võrguhaldurid asutavad ühise vastuvõtukoha tarbijate kaebuste esitamiseks.”

Selgitus

Tarnijad või võrguhaldurid peaksid vastutama abitelefonide ja klienditoe punktide asutamise eest, et anda tarbijatele võimalikult rohkem teavet ja ka muud abi. Üks konkreetne vastuvõtukoht on tarbijakaitse jaoks väga oluline.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1 g (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 3 – lõige 3 e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 g) artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 e. Komisjon edendab üksiktarbijate arukate arvestitega (mis kajastavad õigesti energiatarbimist ja kasutusaega) varustamise rahastamist ja elluviimist. Liikmesriigid tagavad nõuetekohase individuaalsete arvestitega varustamise, et anda tarbijatele energiatarbimise kohta täpset teavet ja kindlustada lõppkasutaja tõhusus, kooskõlas A lisa punktiga i.

Selgitus

Arukas arvesti annab tarbijatele üksikasjalikku teavet nende gaasitarbimise kohta ja aitab seega kaasa ratsionaalsemale gaasitarbimisele.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Varustuskindlusega seotud põhjustel tagatakse asjakohaste meetmetega vastastikkus tegevuses kolmandate riikide eelnevatel turgudel ja ELi järgnevatel turgudel.”

Muudatusettepanek 29

ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 5 a lõige 3 (direktiiv 2003/55/EÜ)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjoni teavitatakse sellest koostööst.

3. Komisjoni teavitatakse sellest koostööst, komisjon jälgib seda ja esitab selle kohta Euroopa Parlamendile aruande.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võib piirkondliku solidaarsuse alase koostöö kohta vastu võtta suunised. Kõnealune meede, mis on kavandatud käesoleva direktiivi väheoluliste sätete muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

4. Komisjon võtab hiljemalt …* vastu suunised piirkondliku solidaarsuse alase koostöö kohta. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

___________

* Ühe aasta möödudes käesoleva direktiivi jõustumisest.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 5b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige edendavad liikmesriigid süsteemihaldurite piirkondliku tasandi koostööd ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku järjekindlust. Piirkondliku koostööga hõlmatud geograafiline ala on kooskõlas komisjoni määratlusega geograafiliste alade kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1775/2005 artikli 2h lõikele 3.

1. Liikmesriikide ametiasutused ja reguleerivad asutused teevad omavahel koostööd, et integreerida oma siseriiklikud turud vähemalt piirkondlikul tasandil. Eelkõige tagavad nad võrguettevõtjate piirkondliku tasandi koostöö ning tugevdavad oma õigusliku ja reguleeriva raamistiku ühtlustamist ja järjekindlust.

 

2. Kui mitme liikmesriigi piirkondlikus koostöös esineb märkimisväärseid raskusi, võib komisjon nende liikmesriikide ühisel taotlusel ja kõikide asjaomaste liikmesriikide nõusolekul nimetada piirkondliku koordinaatori.

 

3. Piirkondlik koordinaator edendab reguleerivate asutuste ja teiste pädevate riiklike asutuste, võrguettevõtjate, elektribörside, võrgukasutajate ja turuosaliste koostööd piirkondlikul tasandil. Eelkõige täidab koordinaator järgmisi ülesandeid:

 

a) edendab tõhusaid investeeringuid võrkude vastastikustesse ühendustesse. Selleks abistab ta põhivõrguettevõtjaid piirkondliku ühenduskava koostamisel ja aitab kaasa nende investeerimisotsuste kooskõlastamisele ning vajaduse korral nende turunõudluse hindamise ning võimsuse jaotamise menetlusele;

 

b) edendab võrkude tõhusat ja ohutut kasutamist. Selleks toetab ta edastusvõrkude haldurite, riiklike reguleerivate asutuste ja muude pädevate riiklike asutuste koostööd ühiste eraldus- ja kaitsemehhanismide koostamisel;

 

c) esitab igal aastal komisjonile ja asjaomastele liikmesriikidele aruande piirkonnas tehtud edusammude ning edasist arengut pärssivate võimalike raskuste või takistuste kohta.

Selgitus

Piirkondlikud koordinaatorid võivad mängida olulist rolli liikmesriikide dialoogi lihtsustamises, eelkõige piiriüleste investeeringute osas.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) kasutama, hooldama ja arendama majandustingimustele vastavalt turvalist, töökindlat ja tõhusat põhivõrku, gaasihoidlaid ja/või maagaasi veeldusjaamu, võttes nõuetekohaselt arvesse keskkonnakaitset, ja edendama energiatõhusust ning teadusuuringuid ja uuendustegevust eelkõige selleks, et tagada taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia levitamine;”.

„a) kasutama, hooldama ja arendama majandustingimustele vastavalt turvalist, töökindlat ja tõhusat põhivõrku, gaasihoidlaid ja/või maagaasi veeldusjaamu, et kindlustada uutele turuletulijatele avatud turg, võttes nõuetekohaselt arvesse keskkonnakaitset, ja edendama energiatõhusust ning teadusuuringuid ja uuendustegevust eelkõige selleks, et tagada taastuvenergia ulatuslikum kasutamine ja vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia levitamine;”

Selgitus

Tagada tuleks väiksemate ja uute ettevõtete turulepääs.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 9

välja jäetud

Sõltumatud süsteemihaldurid

 

1. Kui põhivõrk kuulub käesoleva direktiivi jõustumise ajal vertikaalselt integreeritud ettevõtjale, võivad liikmesriigid lubada artikli 7 lõikest 1 kõrvale kalduda, kui liikmesriik määrab põhivõrguomaniku ettepaneku alusel sõltumatu süsteemihalduri ning komisjon kõnealuse määramise heaks kiidab. Mingil juhul ei tohi takistada põhivõrku omavatel vertikaalselt integreeritud ettevõtjatel võtta meetmeid artikli 7 lõike 1 järgimiseks.

 

2. Liikmesriigid võivad heaks kiita ja määrata sõltumatu süsteemihalduri üksnes juhul, kui:

 

(a) haldurikandidaat on tõendanud, et ta vastab artikli 7 lõike 1 punktide b–d nõuetele;

 

(b) haldurikandidaat on tõendanud, et tema käsutuses on artiklis 8 sätestatud ülesannete täitmiseks piisavad rahalised, tehnilised ja inimressursid;

 

(c) haldurikandidaat on kohustunud järgima reguleeriva asutuse välja töötatud 10-aastast võrkude arengukava;

(d) põhivõrguomanik on tõendanud, et ta suudab täita lõikes 6 sätestatud kohustused. Selleks esitab ta kõik kandideeriva ettevõtja ning teiste asjaomaste isikutega sõlmitavate kokkulepete kavandid;

 

(e) haldurikandidaat on tõendanud, et ta suudab täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta määrusest (EÜ) nr 1775/2005 (maagaasiedastusvõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta)* tulenevad kohustused, sealhulgas põhivõrguettevõtjatega Euroopa ja piirkondlikul tasandil tehtava koostöö osas.

 

3. Liikmesriigid kiidavad heaks ja määravad põhivõrguettevõtjateks need ettevõtjad, kelle riiklik reguleeriv asutus on sertifitseerinud, kuna nad vastavad artikli 7a ja artikli 9 lõike 2 nõuetele. Kohaldatakse artiklis 7b sätestatud sertifitseerimismenetlust.

 

4. Kui komisjon on teinud otsuse vastavalt artiklis 7b sätestatud menetlusele ja leiab, et reguleeriv asutus ei ole tema otsust kahe kuu jooksul järginud, määrab ta kuue kuu jooksul ameti ettepaneku alusel ning pärast põhivõrguomaniku ja põhivõrguettevõtja seisukohtade ärakuulamist viieks aastaks sõltumatu süsteemihalduri. Põhivõrguomanik võib mis tahes ajal teha reguleerivale asutusele ettepaneku määrata uus sõltumatu süsteemihaldur vastavalt artikli 9 lõikele 1.

 

5. Iga sõltumatu süsteemihaldur vastutab kolmandatele isikutele võrgule juurdepääsu võimaldamise ja haldamise eest, sealhulgas juurdepääsutasude ja ülekoormustasude kogumise eest, põhivõrgu haldamise, hooldamise ja arendamise eest, samuti selle eest, et investeerimiskavade abil tagatakse võrgu pikaajaline võime rahuldada mõistlikku nõudlust. Võrgu arendamisel vastutab sõltumatu süsteemihaldur planeerimise eest (sealhulgas lubade väljastamine) ning uue infrastruktuuri ehitamise ja kasutuselevõtmise eest. Selleks tegutseb ta põhivõrguettevõtjana vastavalt käesolevale peatükile. Põhivõrguomanikud ei tohi vastutada kolmandatele isikutele võrgule juurdepääsu võimaldamise ja haldamise ega investeeringute planeerimise eest.

 

6. Kui sõltumatu süsteemihaldur on määratud, teeb põhivõrguomanik järgmist:

 

(a) pakub sõltumatule süsteemihaldurile tema ülesannete täitmiseks vajalikku koostööd ja tuge, sealhulgas eelkõige kogu vajalikku teavet;

 

(b) rahastab investeeringuid, mille tegemise on otsustanud sõltumatu süsteemihaldur ja heaks kiitnud reguleeriv asutus, või nõustub nende rahastamisega mõne huvitatud isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu süsteemihaldur. Asjakohase rahastamiskorra peab heaks kiitma reguleeriv asutus. Enne sellist heakskiitmist konsulteerib reguleeriv asutus varade omanikuga ja teiste huvitatud isikutega;

 

(c) tagab katte kohustustele, mis on seotud tema omanduses olevate võrgu varadega, mida haldab sõltumatu süsteemihaldur, välja arvatud sellele osale kohustustest, mis on seotud sõltumatu süsteemihalduri ülesannetega;

 

(d) annab tagatised, et hõlbustada mis tahes võrgulaienduste rahastamist, välja arvatud investeeringud, mille puhul ta on punkti b kohaselt nõustunud nende rahastamisega mõne huvitatud isiku poolt, kelleks võib olla ka sõltumatu süsteemihaldur.

 

7. Asjaomasele riiklikule konkurentsiasutusele antakse tihedas koostöös reguleeriva asutusega kõik vajalikud volitused, et ta saaks tõhusalt jälgida lõikes 6 sätestatud kohustuste täitmist põhivõrguomaniku poolt.

 

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 22 – lõige 3 – esimene lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus võib teha igal üksikjuhul eraldi otsuse lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab amet käesoleva artikliga reguleerivale asutusele pandud ülesandeid.

3. VIa peatükis osutatud reguleeriv asutus teeb igal üksikjuhul eraldi otsuse lõigetes 1 ja 2 nimetatud vabastuste kohta. Kui kõnealune infrastruktuur asub rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil, täidab amet käesoleva artikliga reguleerivale asutusele pandud ülesandeid.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24b – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste ning komisjoniga konkurentsivõimelist, turvalist ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu ühenduses ning turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele;

a) edendada tihedas koostöös ameti, teiste liikmesriikide reguleerivate asutuste ning komisjoniga konkurentsivõimelist, läbipaistvat, turvalist ja keskkonnasäästlikku maagaasi siseturgu ühenduses ning turu tõhusat avamist kõikidele ühenduse tarbijatele ja tarnijatele;

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24b – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) arendada ühenduses konkurentsivõimelisi ja nõuetekohaselt toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada punktis a sätestatud eesmärk;

b) arendada ühenduses konkurentsivõimelisi, läbipaistvaid ning nõuetekohaselt ja tõhusalt toimivaid piirkondlikke turge, et saavutada punktis a sätestatud eesmärk;

Selgitus

Piirkondlikud turud peaksid looma avalikkusele läbipaistva gaasituru, mis pakub tõhusalt ja mõistlike hindadega energiavarustust kõikidele ühenduse tarbijatele.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24b – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) tagada turvaliste, usaldusväärsete ja tõhusate võrkude arendamine, edendades energiatõhusust, võrgu sobivust, teadusuuringuid ja uuendustegevust nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku taastuvtehnoloogia ja vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia arendamist nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis;

d) tagada turvaliste, läbipaistvate, usaldusväärsete ja tõhusate võrkude arendamine, edendades energiatõhusust, võrgu sobivust, teadusuuringuid ja uuendustegevust nõudluse rahuldamiseks ning uuendusliku taastuvtehnoloogia ja vähem süsinikdioksiidiheiteid tekitava tehnoloogia arendamist nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis;

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) teha reguleeriva asutuse või liikmesriikide asutustega koostööd piiriülestes küsimustes;

b) teha reguleeriva asutuse või liikmesriikide asutustega koostööd piiriülestes küsimustes, muu hulgas tagamaks, et põhivõrguettevõtjad loovad koos ja eraldi võetuna piisava vastastikuse ühendamise võimsuse taseme vastavate põhivõrgu infrastruktuuride vahel, et tagada turu üldine tõhus toimimine ja varustuskindlus, diskrimineerimata sealjuures erinevate liikmesriikide tarnijaid;

Selgitus

Reguleerivate asutuste poolne kontroll peab nii riigi- kui ka eraomanduses olevate põhivõrguettevõtjate puhul tagama, et investeerimise ja infrastruktuuri kasutamise alastes otsustes võetakse võrdselt arvesse ainult riigi piires asuvaid kliente ja ühendatud süsteeme kasutavaid kliente. Lõige 1b on selles suhtes nõrk. Riikide reguleerivate asutuste koostöö põhieesmärk tuleb selgelt nimetada.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust ning vaadata läbi võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

g) jälgida võrgu turvalisust ja usaldusväärsust, kehtestada või võtta vastu teenuse- ja tarnekvaliteedi standardid ning nõuded ning vaadata läbi teenuse ja tarne kvaliteedi alase suutlikkuse, võrgu turvalisuse ja usaldusväärsusega seotud eeskirjad;

Selgitus

Mõnedel riiklikel reguleerivatel asutustel on juba see kohustus jälgida elektrituru toimimist ka tarbijatele pakutava tarne- ja teenusekvaliteedi osas, mille tulemusel tarbijad saavad tõelist kasu järjekindlamast ja läbipaistvamast reguleerimisest.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) jälgida turu avamise taset ning konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas maagaasibörsidel, ning koostöös konkurentsiasutustega mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjaomased juhtumid vastavatele konkurentsiasutustele;

i) jälgida turu tegeliku avamise taset ning konkurentsi hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas maagaasibörsidel, hindu kodutarbijatele, teenusepakkuja vahetamise määra, kohaseid ettemaksetingimusi, mis kajastavad tegelikku tarbimist, liitumis- ja eraldumistasusid, hooldustasusid ning kodutarbijate kaebusi kokkulepitud vormis ning koostöös konkurentsiasutustega mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjaomased juhtumid vastavatele konkurentsiasutustele;

Selgitus

Tarbija suurema valiku huvides on volitada asutust jälgima hindu ja tasusid ulatuslikumal määral.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste pädevust, tagada maagaasi valdkonnas avaliku teenuse kõrge tase, kaitsetumate tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus;

l) ilma et see piiraks teiste riiklike asutuste pädevust, tagada maagaasi tarbijatele kõikjal ELis avaliku teenuse läbipaistvus, ühtlane ja kõrge tase ning tagada kaitsetumate tarbijate kaitse ja A lisas sätestatud tarbijakaitsemeetmete tõhusus, mida tuleb nõuetekohaselt tarbijate huvides rakendada, kusjuures tarneettevõtjaid karistatakse eeskirjade eiramise eest kooskõlas kehtivate sätetega;

Selgitus

Reguleerivad asutused peavad mitte üksnes tagama tarbijakaitsemeetmete tõhususe, vaid ka nende järgimise.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 1 – punkt n

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, tarbimisandmete ühtlustatud vormi kasutuselevõtt ning juurdepääs andmetele A lisa punkti h kohaselt;

n) tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, sealhulgas hindade ja igasuguste seotud kulude kohta, tarbimisandmete kergesti arusaadava ühtlustatud vormi kasutuselevõtt, kohane ettemaksmine, mis kajastab tegelikku tarbimist, ning kõikide tarbijate vahetu juurdepääs sellistele andmetele A lisa punkti h kohaselt;

Selgitus

Tarbijad maksavad gaasi eest ette, nt kord kuus. Tihti ei kajasta see ettemaks tarbija tegelikku tarbimist. Energiaettevõtjad saavad seega tarbijatelt intressivaba laenu. Uute tehnoloogiatega, nagu arukas arvestamine, saavad energiaettevõtjad küsida kohasemaid ettemakseid.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele asutustele antakse volitused, mis võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesandeid tõhusalt ja kiiresti täita. Selleks peavad reguleerival asutusel olema vähemalt järgmised volitused:

3. Liikmesriigid tagavad, et reguleerivatele asutustele antakse volitused, mis võimaldavad neil lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesandeid kindlaksmääratud raamistikus ja riiklike seaduslike volituste raames tõhusalt ja kiiresti täita. Reguleerival asutusel peavad olema vähemalt järgmised volitused:

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kontrollida koostöös riikliku konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist ja kui konkurentsieeskirjade rikkumisi ei esine, otsustama asjakohaste meetmete üle, mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et edendada tõhusat konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse vabastamise programme;

b) kontrollida koostöös riikliku konkurentsiasutusega gaasiturgude toimimist ja otsustama selliste uuringute põhjal meetmete üle, mis on vajalikud ja proportsionaalsed, et edendada tõhusat konkurentsi ja tagada turu nõuetekohane toimimine, mis hõlmab ka gaasivõimsuse vabastamise programme. Kui konkurentsieeskirjade rikkumisi ei esine, võetakse need meetmed juhul, kui vähem kui 20% liikmesriiki või asjaomasele turule sisenevast gaasivoost pakutakse hulgiturule läbipaistva ja mittediskrimineeriva menetluse, nt börsi kaudu;

Selgitus

Enamikus Euroopa Liidu kohtusüsteemides võib kohus ainult kontrollida, kas reguleeriv asutus on otsustamisel järginud nõuetekohast korda (marginaalne kontroll). Lisaks selleks, et hõlbustada uute ja väiksemate gaasiettevõtjate turulepääsu ja luua gaasiturul suurem läbipaistvus.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja jaotamise tariifid, ning maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused ja tariifid. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi veeldusjaamadesse vajalikke investeeringuid nii, et need investeeringud tagaksid võrkude ja maagaasi veeldusjaamade rentaabluse;

a) siseriiklike võrkudega ühendamine ja juurdepääs neile, sealhulgas edastamise ja jaotamise tariifid ja nende meetodid või alternatiivina edastus- ja jaotustariifide kehtestamise või heakskiitmise meetodid ja nende jälgimine, ning maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tingimused ja tariifid, sealhulgas nende meetodid või alternatiivina maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu tariifide määramise meetodid ja nende jälgimine. Need tariifid peavad võimaldama teha võrkudesse ja maagaasi veeldusjaamadesse vajalikke investeeringuid nii, et need investeeringud tagaksid võrkude ja maagaasi veeldusjaamade rentaabluse. See võib hõlmata uute investeeringute erireguleerimist;

Selgitus

On asjakohane tagada, et riikide reguleerivad asutused vastutavad edastus- ja jaotustariifide määramise või heakskiitmise või nende meetodite eest või alternatiivina edastus- ja jaotustariifide määramise või heakskiitmise meetodite eest, sealhulgas tariifide määramise meetodite rakendamise järelevalve eest. Sama kehtib maagaasi veeldusjaamadele juurdepääsu kohta.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid kehtestavad reguleerimiseks, kontrollimiseks ning läbipaistvuse tagamiseks sobivad ja tõhusad mehhanismid, et vältida eriti tarbijaid kahjustavat turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja turuvallutuslikku käitumist. Nende mehhanismide puhul tuleb arvesse võtta asutamislepingu sätteid ja eelkõige selle artiklit 82.

9. Liikmesriigid kehtestavad reguleerimiseks, kontrollimiseks ning läbipaistvuse tagamiseks sobivad ja tõhusad mehhanismid, et tagada tõeline avatud gaasiturg ja vältida eriti tarbijaid kahjustavat turgu valitseva seisundi kuritarvitamist ja turuvallutuslikku käitumist. Nende mehhanismide puhul tuleb arvesse võtta asutamislepingu sätteid ja eelkõige selle artiklit 82.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24c – lõige 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad olema põhjendatud.

12. Reguleeriva asutuse otsused peavad olema õigustatud, proportsionaalsed ja vajalikud ning võtma nõuetekohaselt arvesse turuosaliste seisukohti ja kehtivaid lepingulisi kohustusi, samuti otsusest tulenevaid kulusid ja kasu.

Selgitus

Reguleerivate asutuste volitused on loetletud artikli 24c lõikes 3 ilma asjakohase kontrollita testimisel, kuidas neid kaugeleulatuvaid volitusi kasutada, välja arvatud punkt 12, mis sätestab, et „Reguleeriva asutuse otsused peavad olema põhjendatud”.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Direktiiv 2003/55/EÜ

Artikkel 24f – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reguleeriv asutus võib otsustada need andmed osaliselt turuosalistele kättesaadavaks teha, kui ei avaldata konkreetsete turuosaliste või konkreetsete tehingutega seotud tundlikku äriteavet. Seda lõiget ei kohaldata teabe suhtes, mis käsitleb direktiivi 2004/39/EÜ reguleerimisalasse jäävaid finantsinstrumente.

3. Reguleeriv asutus annab oma uurimiste tulemustest või taotlusest nende andmete kohta aru turuosalistele, tagades samas, et ei avaldata konkreetsete turuosaliste või konkreetsete tehingutega seotud tundlikku äriteavet.

Selgitus

Tagamaks et otsuse tegemine on alati läbipaistev ja samas on tagatud ärisaladus, tuleb lõiget 3 muuta.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 16 a (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt a – seitsmes a taane (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) A lisa punkti a lisatakse järgmine taane:

 

„– kui lepingutingimused nõuavad minimaalset lepingu kestvust, nimetatakse arvel kehtivusaeg.”

Selgitus

Arvel peab kindlasti olema märgitud lepingu kehtivusaeg, et anda tarbijatele võimalus plaane teha.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 16 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt a – seitsmes b ja c taane (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b) A lisa punkti a lisatakse järgmised taanded:

 

„– kättesaadavad makseparameetrid ja -võimalused;

 

– märge asjakohaste arvestus- ja teavitusarvete esitamise kohta, mis kajastavad täpselt üksiktarbijate tarbimist;”

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on anda tarbijatele nende tarnelepingute kohta selgemat ja läbipaistvamat teavet.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 16 c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt a – esimene lõik a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 c) A lisa punkti a lisatakse järgmine lõik:

 

„Kogu teave, mis tuleb anda enne lepingu sõlmimist, esitatakse tarbijale paberil või muul püsival andmekandjal piisavalt pikalt enne lepingu sõlmimist ning seda kohaldatakse kõikide lepingu osade suhtes. Tarbijaid teavitatakse selgesõnaliselt kirjalikult või muul püsival andmekandjal piisavalt pikalt enne lepingu sõlmimist mis tahest erinevustest lepingueelse ja lepingulise teabe vahel.”

Selgitus

Läbipaistvuse huvides ja tarbijate pettuste vastu kaitsmiseks on oluline tagada lepingueelse teabe ja lepingu sidusus.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 16 d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 d) A lisasse lisatakse järgmine punkt:

 

„c a) Internetis vahend hindade võrdlemiseks, mis võimaldab neil teha teabel põhinevaid valikuid;”

Selgitus

Tarbijatele Internetis hindades võrdlemise võimaluse andmine võimaldab neil saada teavet erinevatest ettevõtjatest turul ja hinnaerinevustest. See tuleb kasuks turule, sest see ergutab gaasiettevõtjate vahelist konkurentsi.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 16 e (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 e) A lisa punkt f asendatakse järgmise tekstiga:

 

„f) läbipaistvad, lihtsad ja odavad kaebuste lahendamise menetlused. Kõikidel tarbijatel on eelkõige õigus oma gaasiteenuse osutaja teenustele ja esitatud kaebuste käsitlemisele kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ISO 10001, ISO 10002 ja ISO 10003. Need menetlused peavad võimaldama õiglast ja kiiret vaidluste lahendamist ning kui olukord seda tingib, rakendama kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi. Võimaluse korral peaksid nad järgima komisjoni soovituses 98/257/EÜ sätestatud põhimõtteid;”

Selgitus

ISO 10001 tagab tarbijate rahulolu toimimistavade jaoks suuniste kehtestamise teel. ISO 10002 sätestab kaebuste käsitlemise suunised. ISO 10003 sätestab organisatsioonivälise vaidluste lahendamise suunised.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) nende tarbimisandmete kättesaadavus ning võimalus anda igale tarnimislitsentsiga ettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele. Andmehalduse eest vastutav isik on kohustatud need andmed kõnealusele ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad kindlaks andmete vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad andmetele juurde pääsevad. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta.

h) nende tarbimisandmete kättesaadavus ning võimalus anda igale tarnimislitsentsiga ettevõtjale konkreetse kokkuleppe alusel tasuta juurdepääs oma mõõteandmetele, mis võivad hõlmata energiaga varustamist konkreetses piirkonnas ja kõiki riigi ning ühenduse energiatõhususe edendamise meetmeid. Andmehalduse eest vastutav isik on kohustatud need andmed kõnealusele ettevõtjale andma. Liikmesriigid määravad kindlaks andmete kergesti mõistetava vormingu ning korra, mille alusel tarnijad ja tarbijad andmetele hõlpsasti juurde pääsevad. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta.

Selgitus

Seda liiki teave julgustab keskkonnamõju suhtes vastutustundlikku käitumist ja parandab selles valdkonnas tarbijate positiivset mõju turu olemusele. Seda teavet antakse tulevase energiatarbijate õiguste harta kaudu iga uue lepingu sõlmimisel. Ühtlasi peavad liikmesriigid eri tariifide tõttu segaduse vältimiseks kindlasti kindlaks määrama kergesti mõistetava tarbijate tarbimisandmete vormi.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt h a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a) üksnes sellise summa ettemaksmine, mis kajastab tegelikku tarbimist.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt h b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h b) võimalus tutvuda tarbijaõigustega gaasitarnijate veebilehtedel.

Selgitus

Gaasitarnijad tuleks kaasata tarbijate õiguste kaitsesse ja nad peaksid seega tarbijate teavitamiseks andma kogu vajaliku teabe oma veebilehtedel.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt h c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h c) juurdepääs tariifisimulaatoritele tarnijate ja riikide sõltumatute reguleerivate asutuste veebilehtedel.

Selgitus

Tarbijate teavitamine nende energiatarbimisest on väga tähtis ja seega peavad kõik ettevõtjad ja riikide reguleerivad asutused andma tarbijatele nende energiatarbimise simulaatorid.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) igakuine nõuetekohane teavitamine tegelikust gaasitarbimisest ja kuludest. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta.

i) igakuine nõuetekohane teavitamine tegelikust gaasitarbimisest ja kuludest, mis võivad hõlmata energiaga varustamist konkreetses piirkonnas ja kõiki riigi ning ühenduse energiatõhususe edendamise meetmeid. Selle teenuse eest ei tohi tarbijalt lisatasu võtta.

Selgitus

Kõik tarbijad peaksid saama iga kuu oma tarbimise üksikasjaliku kirjelduse. Kõik kodumajapidamised peaksid 2015. aastaks olema varustatud aruka arvestiga, mis annab tarbijatele nende gaasitarbimise kohta üksikasjalikku teavet ja aitab seega kaasa ratsionaalsemale gaasitarbimisele.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt j

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta jooksul ning lõpetada lepingulised suhted eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu jooksul alates selle eelmise tarnija viimasest tarnest.”

j) võimalus vahetada tarnijat kogu aasta jooksul lisakuludeta ning lõpetada lepingulised suhted eelmise tarnijaga hiljemalt ühe kuu jooksul alates selle eelmise tarnija viimasest tarnest.”

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt j a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j a) täpne kirjeldus, kuidas neile antakse ajakohastatud teavet olemasolevate energiatõhususe parandamise meetmete kohta, võrdlevad lõpptarbija tunnused ja/või energiat tarbivate seadmete objektiivsed tehnilised kirjeldused.

Selgitus

Tarbijatele tuleks anda teavet neile kättesaadavate uute tehnoloogiate või süsteemide kohta, eriti energiatõhususe parandamise korral.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt j b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j b) teatis hinnamuutuse tingimuste kohta, mis võimaldab neil muutuste tagajärgi kergesti mõista.

Selgitus

Tarbijad peaksid olema teadlikud kõikidest võimalikest hinnamuutustest, et mõista ja teha otsuseid teadmiste põhjal.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt j c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j c) teave energiaga varustamise kohta ilma liigsete või kulukate päringuteta.

Selgitus

Kogu energiavarustusalane teave peaks olema kõikidele Euroopa tarbijatele tasuta kättesaadav.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt j d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j d) lihtne juurdepääs ajakohastatud teabele:

 

– piirkonnas saadaoleva energiavarustuse kohta ja

 

– kõikide energiatõhusust edendavate riiklike programmide, mehhanismide ning finants- ja õiguslike raamistike kohta.

Selgitus

Kõikidele Euroopa energiatarbijatel tuleks anda ajakohastatud teavet, konkreetsemalt eri energiatarnijate kohta nende piirkonnas ja kõikides energiatõhususe edendamise küsimustes.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt j e (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j e) võimalus lahendada vaidlusi kohtuväliselt, näiteks kohtuvälise kokkuleppe, haldusmenetluse või vahendamise abil, mis võimaldab vaidlusi lahendada tarbija jaoks õiglaselt, kiiresti (kolme kuu jooksul) ja kuludeta.

Selgitus

Tuleks kehtestada kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanism, et tarbijad saaksid võidelda gaasitarnijate väärtegude vastu.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – punkt j f (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j f) selgitus energia valdkonda reguleerivate asutuste rolli kohta vaidluste lahendamisel ja viivitamata teavitamine nendest.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 a (uus) – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 b) A lisasse lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Komisjon:

 

a) kehtestab Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konsulteerides Euroopa energiatarbijate õiguste harta. Selles hartas esitatakse viited suuniste kohta, mille liikmesriigid, riikide reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad kehtestama.”

Selgitus

Kui energiatarbijate õiguste harta on kehtestatud, tuleks seda vaadelda kõikehõlmava tarbijateõiguste loeteluna energiasektoris ja kõik riiklikud ning Euroopa ametiasutused peaksid seda energiateenuste pakkujate suhtes eeskirjade kehtestamisel sellisena kasutama.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 a (uus) – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b) võib vastu võtta meetmed käesoleva lisa rakendamiseks, kaasa arvatud muu hulgas juhul, kui lõike 1 punkti f kohta töötatakse välja täiendavad standardid, et inkorporeerida Euroopa energiatarbijate õiguste hartas sätestatud õigused, ning vajaduse korral kogemuste põhjal. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Kõik Euroopa energiatarbijate õiguste hartas kehtestatud õigused, mis täiendavad käesoleva direktiivi A lisas juba sätestatud õigusi, lisaks käesoleva direktiivi artiklis 3 sätestatud nõuetele, tuleks direktiivile lisada ja sätestada täie õigusliku jõuga. A lisa võib vajada täiendavalt ajakohastamist vastavalt uute standardite väljaarendamisele, käesoleva direktiivi kohaldamisel omandatud kogemustele ja kõikidele tekkivatele tarbijaga seotud probleemidele, nagu on vajalik artikli 3 nõuete täitmiseks.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 b (uus) – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 c) A lisasse lisatakse järgmine lõige:

 

„1 b. Liikmesriigid tagavad, et:

 

a) kaitsetumate tarbijate heaks kasutatavad meetmed on sihipärased ja neid hinnatakse korrapäraselt. Need peavad olema hästi tasakaalustatud, et need ei pärsiks turu avanemist, tekitaks Euroopa energiatarnijate diskrimineerimist, moonutaks konkurentsi, piiraks edasimüüki ega tooks kaasa teiste tarbijate diskrimineerimist.”

Selgitus

Kuna kaitsetumate tarbijate staatus pidevalt muutub, tuleb seega kaitsekriteeriumid korrapäraselt läbi vaadata.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 b (uus) – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b) riigi pädevad asutused jälgivad gaasipakkumisi turul. Nad esitavad hinnaseire tulemused kord aastas avalikkusele nii, et pakkumiste hindu ja põhitingimusi on võimalik võrrelda.

Selgitus

Hindade järelevalve riiklike asutuse poolt on vajalik tarbijatele hinnaarengute kohta asjakohase teabe andmiseks.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 c (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 b (uus) – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c) juhul kui gaasitarnimine vastab kodumajapidamise põhivajadustele, võetakse vastu ja avaldatakse kaitsetumate tarbijate mõiste, mida kõik gaasitarnijad kohaldavad. Komisjon algatab rikkumismenetluse liikmesriikide vastu, kes seda määratlust vastu ei võta või ei kohalda.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahetakse kaitsetumaid tarbijaid rohkem kaitsta. Liikmesriikide ülesanne on määratleda, kes on riiklike kriteeriumide kohaselt kaitsetumad tarbijad.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 b (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 b (uus) – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d) hinnad ja tingimused täpselt määratletud erivajadustega gaasitarbijate kategooriatele on sellised, et tarbijatele võimaldatakse süsteemselt kõige madalama hinnaga pakkumist turul.

Selgitus

Ääremaadel elavad tarbijad peaksid saama gaasitarneid sama hinna ja tingimustega nagu tarbijad suuremates keskustes.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 c (uus) – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 d) A lisasse lisatakse järgmine lõige:

 

„1 c. Arvesse võetakse ka järgmisi tarbijaga seotud küsimusi:

 

a) arendatakse välja parimad võimalused energiatarbijate ametlike organisatsioonide esindatuse edendamiseks ja need aitavad kaasa turusuundumuste regulaarsele jälgimisele ja hindamisele.”

Selgitus

Tugevam kodanikuühiskond tagaks tarbijate õiguste parema kaitse. Selle kasvu peab stimuleerima kõikides liikmesriikides.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 c (uus) – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b) sooduspakkumised tagavad, et Euroopa energiatarbijad saavad ulatuslikumat kasu tegelikku tarbimist kajastavatest arvestitest ja teavet kasutusaja kohta.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17 d (uus)

Direktiiv 2003/55/EÜ

A lisa – lõige 1 c (uus) – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c) tarbijaid varustatakse maagaasiga tasu eest. Võlgade tekkimise korral tuleb võrgust lahtiühendamist pidada viimaseks abinõuks.

Selgitus

Võrgust väljajätmist tuleks võimalusel vältida ja kasutada selle asemel muid variante. Võrgust väljajäämisel võivad olla rasked tagajärjed kodumajapidamistele ja seda tuleks seega vältida, eriti aasta kõige külmematel kuudel.

MENETLUS

Pealkiri

Maagaasi siseturg

Viited

KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Toine Manders

3.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

27.11.2007

22.1.2008

28.2.2008

2.4.2008

Vastuvõtmise kuupäev

8.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

34

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas S