JELENTÉS a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  13.6.2008 - (COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)) - ***I

  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  Előadó: Romano Maria La Russa

  Eljárás : 2007/0196(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0257/2008

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM2007 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

  (Együttdöntési eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0529),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikkének (2) bekezdésére, 55. és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6–0317/2007),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

  –   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0257/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

  2.  kéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  Módosítás  1

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) Jelenleg azonban egyetlen közösségi vállalkozás számára sincs biztosítva, hogy bármely tagállamban egyenlő feltételekkel és megkülönböztetés vagy hátrányok nélkül értékesítsen gázt. Különösen a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és az egységesen hatékony szabályozói felügyelet hiánya jelent több tagállamban is problémát, mivel a jelenlegi jogi keret nem megfelelő.

  (3) Jelenleg azonban nem lehet valamennyi vállalkozásnak minden tagállamban biztosítani, hogy bármely tagállamban egyenlő feltételekkel és megkülönböztetés vagy hátrányok nélkül értékesítsen gázt. Különösen a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és az egységesen hatékony szabályozói felügyelet hiánya jelent több tagállamban is problémát, mivel a jelenlegi jogi keret nem megfelelő.

  Indokolás

  A Bizottság által javasolt szöveg azt a benyomást kelti, hogy a Bizottság által kezelt, versennyel kapcsolatos problémák EU-szerte valamennyi tagállamban léteznek.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Ha a hálózatok nem különülnek el ténylegesen a kitermelési és ellátási tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat üzemeltetésében jár a hátrányos megkülönböztetés kockázatával, hanem a vertikálisan integrált vállalkozásoknak saját hálózataikba történő megfelelő szintű beruházásra való ösztönzésében is.

  (5) Ha a hálózatok nem különülnek el ténylegesen a kitermelési és ellátási tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat üzemeltetésében jár a hátrányos megkülönböztetés kockázatával, hanem a vertikálisan integrált vállalkozásoknak saját hálózataikba történő megfelelő szintű beruházásra való ösztönzésében is.

  Módosítás 3

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) A tagállamoknak támogatniuk kell a regionális szintű együttműködést, és figyelemmel kell kísérniük a hálózat hatékonyságát ezen a szinten. Több tagállam előterjesztett már egy javaslatot, amely teljesítené ezt a célkitűzést.

  Indokolás

  A regionális együttműködés tagállamok általi előmozdítása és a hálózat hatékonyságának felügyeletére vonatkozó kötelezettség nagy jelentőséggel bír a határon átnyúló valódi belső piac és együttműködés biztosítása szempontjából.

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális szétválasztási szabályok nem vezettek a szállításirendszer-üzemeltetők tényleges szétválasztásához. 2007. március 8-án és 9-én tartott brüsszeli ülésén az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogalkotási javaslatokat az ellátási és kitermelési tevékenységeknek a hálózatüzemeltetéstől való tényleges elkülönítéséről.

  (6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális szétválasztási szabályok még nem vezettek a szállításirendszer-üzemeltetők tényleges szétválasztásához minden tagállamban, részben a meglévő közösségi jogszabályok végrehajtásának hiánya miatt. 2007. március 8-án és 9-én tartott brüsszeli ülésén az Európai Tanács felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogalkotási javaslatokat az ellátási és kitermelési tevékenységeknek a hálózatüzemeltetéstől való tényleges elkülönítéséről.

  Indokolás

  Meg kell említeni, hogy az európai energiapiacok elégtelen működésének egyik oka a jelenlegi szabályok elégtelen végrehajtása, ami a 2007. január 10-i ágazatvizsgálati jelentés 151–153. és 478. bekezdésében is hangsúlyosan szerepel.

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a) A szétválasztásra irányuló jövőbeli rendszereknek hatékonyan meg kell szüntetniük az érdekellentéteket a termelők és szállításirendszer-üzemeltetők között annak érdekében, hogy ösztönzőket hozzanak létre a szükséges beruházásokhoz és biztosítsák a piacra lépő új szereplők hozzáférését egy átlátható és hatékony szabályozási rendszer keretében, és nem hozhatnak létre olyan nehézkes és teherrel járó szabályozási rendszert a nemzeti szabályozó hatóságok számára, amelyet nehéz és drága lenne megvalósítani.

  Indokolás

  Bármilyen bevezetendő rendszernek hatékonynak és egyszerűnek kell lennie. A szükséges beruházásra csak abban az esetben kerül sor, ha nincsenek érdekellentétek a termelők és szállításirendszer-üzemeltetők között

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  7 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7b) A gázt főként és egyre inkább harmadik országokból importálják az Európai Unióba. A közösségi jognak figyelembe kell vennie a gázágazat világpiacba történő külön integrációját, beleértve az „upstream” és „downstream” piacok különbségeit.

  Indokolás

  Mind az Európai Parlament, mind az Európai Tanács arra szólított fel, hogy kellően vegyék figyelembe a villamos energia és a gáz közötti különbségeket.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz egyes esetekben a vállalkozások szerkezetátalakítása szükséges, a vonatkozó rendelkezések alkalmazására többletidőt kell engedélyezni a tagállamok részére. A villamosenergia- és a gázszektor közötti vertikális kapcsolatok miatt a szétválasztási rendelkezéseket mind a két szektorban alkalmazni kell.

  (8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz egyes esetekben a vállalkozások szerkezetátalakítása szükséges, a vonatkozó rendelkezések alkalmazására többletidőt kell engedélyezni azon tagállamok részére, amelyek a tulajdonjogi szétválasztás végrehajtása mellett döntenek. A villamosenergia- és a gázszektor közötti vertikális kapcsolatok miatt a szétválasztási rendelkezéseket mind a két szektorban alkalmazni kell.

  Indokolás

  Az új szövegezés figyelembe veszi, hogy a tulajdonjogi szétválasztás csak egy lehetőség.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 a preambulumbekezdés (új)

   

  Módosítás

  (8a) A tagállamok, ha úgy kívánják, alkalmazhatják ezen irányelv rendelkezéseit, amelyek a szállítási rendszerek és a szállításirendszer-üzemeltetők hatékony szétválasztására vonatkoznak. E szétválasztás annyiban hatékony, hogy segít biztosítani a szállításirendszer-üzemeltetők függetlenségét, valamint megfelelőbb szabályozási keretet nyújt a tisztességes verseny, az elégséges beruházások, az új piaci szereplők hozzáférésének és a földgázpiacok integrációjának biztosításához. Szervezési intézkedések és a szállításirendszer-üzemeltetők irányításával kapcsolatos intézkedések pillérén, valamint olyan intézkedések pillérén nyugszik, amelyek az új termelési kapacitásokat regionális együttműködés útján kötik a hálózati és piaci integrációhoz. Összhangban van az Európai Tanács 2007. március 8–9-én tartott brüsszeli ülésén megállapított követelményekkel.

  Indokolás

  A szállítási rendszerek és szállításirendszer-üzemeltetők hatékony szétválasztása a szállításirendszer-üzemeltetők függetlenségét olyan intézkedések révén garantálja, amelyek összeegyeztethetők a nemzeti alkotmányokkal, az arányosság elvével és a tőke szabad mozgásával. A beruházásokat és a piaci integrációt ösztönző intézkedésekkel együtt olyan átfogó választ nyújt, amelyet az irányelvnek ezért a tagállamok elé kell terjesztenie.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b) A tagállamoknak támogatniuk kell a regionális együttműködést, az illetékes nemzeti hatóságok közötti párbeszéd elősegítésével megbízott regionális koordinátor lehetőség szerinti kijelölésével. Ezen kívül az új erőműveket időben és hatékonyan kell a hálózathoz csatlakoztatni.

  Indokolás

  A harmadik „energiacsomag” fontos szerepet tölt be az energia- és gázipari ágazatban folyamatban lévő európai liberalizációs folyamat lezárásában, biztosítva ezáltal a valós, átlátható és nyílt belső piac létrejöttét.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8c) Az irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak segítséget kell nyújtania azoknak a tagállamoknak, amelyek problémákba ütköznek ezen a téren.

  Indokolás

  Egyes tagállamokban még nem láthatók a második energiacsomag hatásai; a második csomagot még nem hajtották végre illetve nem megfelelően hajtották végre bizonyos nemzeti sajátosságok miatt.

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) Az ellátási és kitermelési érdekektől független rendszerüzemeltetők létrehozása révén a vertikálisan integrált vállalkozások az érdekek tényleges elkülönítése mellett fenntarthatják a hálózati vagyonban meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a független rendszerüzemeltető minden hálózatüzemeltetői feladatot ellát és működése részletes szabályoknak, valamint széles körű szabályozói ellenőrzési mechanizmusoknak van alávetve.

  (10) Az ellátási és kitermelési érdekektől független rendszerüzemeltetők létrehozása révén a vertikálisan integrált vállalkozások az érdekek tényleges elkülönítése mellett fenntarthatják a hálózati vagyonban meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a független rendszerüzemeltető minden hálózatüzemeltetői feladatot ellát, illetve megvalósult a tényleges és hatékony szétválasztás, és működése részletes szabályoknak, valamint széles körű szabályozói ellenőrzési mechanizmusoknak van alávetve.

  Indokolás

  Be kell vezetni a szállításirendszer-üzemeltetők integrált társaságokon belüli függetlensége biztosításának alternatív módját.

  Módosítás  12

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11) Ezért, amennyiben egy szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint – eltérésként – az ellátási és kitermelési érdekektől független rendszerüzemeltetők létrehozása közötti választásra. A független rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű eredményességét meghatározott kiegészítő szabályokkal kell biztosítani. A vertikálisan integrált vállalkozások részvényeseinek teljes körű érdekvédelme céljából a tagállamok választására kell bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált vállalkozás részvényeinek a hálózati vállalkozás részvényeire és a fennmaradó ellátási és kitermelési társaság részvényeire való bontással valósítják-e meg, feltéve, hogy teljesülnek a tulajdonjogi szétválasztásból eredő követelmények.

  (11) Ezért, amennyiben egy szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállamoknak lehetőséget kell adni három lehetőség közötti választásra: tulajdonjogi szétválasztás, független rendszerüzemeltető létrehozása illetve hatékony szétválasztás.

  Indokolás

  A tagállamoknak lehetőséget kell adni a szállítási hálózat szétválasztásának három lehetősége közötti választásra: tulajdonjogi szétválasztás, független rendszerüzemeltetői modell, hatékony szétválasztás. Mindhárom lehetőség egyaránt alkalmas arra, hogy megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítson a rendszerhez, megoldja az érdekütközéseket az integrált vállalkozásokon belül és ösztönözze a hálózatba történő beruházásokat.

  Módosítás  13

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11a) A gáz belső piacán a verseny javítása érdekében a nem háztartási fogyasztók számára lehetővé kell tenni az ellátó megválasztását, valamint hogy gázszükségleteik biztosítására több ellátóval is szerződést kössenek. Ezeket a fogyasztókat meg kell védeni a kizárólagossági záradékokkal szemben, amelyek kizárják a versenyző és/vagy kiegészítő ajánlatokat.

  Indokolás

  Az irányelvnek célul kell kitűznie, hogy a fogyasztók élvezhessék az alacsonyabb energiaárak előnyeit, ezért elejét kell vennie, hogy a domináns helyzetben lévő ellátók a fogyasztói szerződésekbe kizárólagossági kikötéseket foglaljanak. A kizárólagossági kikötések megakadályozzák, hogy a nem háztartási fogyasztók válogassanak az ellátók között, amivel energiaköltségeik terén jelentős megtakarítást érhetnének el.

  Módosítás  14

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12) A tényleges szétválasztás végrehajtása során be kell tartani a megkülönböztetés tilalmának elvét a köz- és a magánszektor között. E célból ugyanazon személy – sem magában, sem mással közösen – nem gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-üzemeltető és az ellátó vállalkozások testületeinek összetételére, szavazására vagy döntésére is. Amennyiben az adott tagállam bizonyítani tudja e követelmény betartását, úgy két különálló állami szerv ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és ellátási tevékenységeket, másfelől a szállítási tevékenységeket.

  (12) A tényleges szétválasztás végrehajtása során be kell tartani a megkülönböztetés tilalmának elvét a köz- és a magánszektor között. E célból ugyanazon személy – sem magában, sem mással közösen – nem gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-üzemeltető és az ellátó vállalkozások testületeinek összetételére, szavazására vagy döntésére.

  Indokolás

  Valamennyi állami vállalat szigorú hierarchikus döntéshozatali rend szerint a nemzeti/regionális/helyi kormányzat alá van rendelve. Általában az állami energiavállalatok stratégiai döntései az ország gazdaságának egészére nézve fontosak, ezért elfogadásukra politikai szinten kerül sor. Értelmetlen uganazon közigazgatás különböző szerveire ruházni a tulajdonjogot és a működtetést.

  Módosítás  15

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13) A hálózatok és az ellátási tevékenységek teljes elkülönítését a Közösség egészén belül meg kell valósítani annak érdekében, hogy a közösségi hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt vállalkozásaik egyik tagállamban se végezhessenek ellátási vagy kitermelési tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a Közösség egészében való elkülönítésének biztosítása érdekében a szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy megtagadják a szétválasztási szabályokat be nem tartó szállításirendszer-üzemeltetők tanúsítását. A Közösség egészében való következetes alkalmazás biztosítása és a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek betartása érdekében a Bizottság számára jogot kell adni a szabályozó hatóságok tanúsításról hozott határozatainak felülvizsgálatára.

  (13) A hálózatok és az ellátási tevékenységek elkülönítését a Közösség egészén belül meg kell valósítani. Ez az uniós és nem uniós vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a Közösség egészében való elkülönítésének biztosítása érdekében a szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy megtagadják a szétválasztási szabályokat be nem tartó szállításirendszer-üzemeltetők tanúsítását. A Közösség egészében való következetes alkalmazás biztosítása és a Közösség nemzetközi kötelezettségeinek betartása érdekében az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség („az Ügynökség”) számára jogot kell adni a szabályozó hatóságok tanúsításról hozott határozatainak felülvizsgálatára.

  Módosítás  16

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) Az energiaellátás védelme a közbiztonság alapvető eleme, ezért elválaszthatatlanul kötődik az uniós gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A működő gázpiacok, főként a hálózatok és a gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, elengedhetetlenek a közbiztonság, a gazdaság versenyképessége és a Közösség polgárainak jóléte szempontjából. A Közösség nemzetközi kötelezettségeinek sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, hogy a gázszállítási rendszerek ágazata igen fontos a Közösség számára és ezért a harmadik országok befolyására tekintettel kiegészítő biztosítékokra van szükség a közösségi közrendet és közbiztonságot, valamint a Közösség polgárainak jólétét fenyegető jelenségek elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a tényleges szétválasztás szabályainak való megfelelés érdekében is szükségesek.

  (14) Az energiaellátás védelme a közbiztonság alapvető eleme, ezért elválaszthatatlanul kötődik az uniós gázpiac hatékony működéséhez és a tagállamok elszigetelt piacainak integrációjához. A hálózat használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A valódi kereskedelmi lehetőségekkel rendelkező, működő, nyitott gázpiacok, főként a hálózatok és a gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, elengedhetetlenek a közbiztonság, a gazdaság versenyképessége és a Közösség polgárainak jóléte szempontjából. A Közösség nemzetközi kötelezettségeinek sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, hogy a gázszállítási rendszerek ágazata igen fontos a Közösség számára és ezért a harmadik országok befolyására tekintettel kiegészítő biztosítékokra van szükség a közösségi közrendet és közbiztonságot, valamint a Közösség polgárainak jólétét fenyegető jelenségek elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a tényleges szétválasztás szabályainak való megfelelés érdekében is szükségesek.

  Módosítás  17

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  16 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16a) A tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell tenniük a biogáz és a biomasszából származó gáz szélesebb körben történő használatának elősegítésére, mely gázoknak megkülönböztetéstől mentesen betáplálhatónak kell lenniük a gázhálózatba, amennyiben a betáplálás folyamatosan megfelel a vonatkozó műszaki szabályoknak és a biztonsági előírásoknak.

  Indokolás

  Az EU 2020. évi energia-célkitűzéseinek elérése érdekében aktívan támogatni kell biogázt és a biomasszából származó gázt. Ez a támogatás túlmutat az intézkedéseken, a kompatibilitás és a megkülönböztetés-mentesség biztosítása érdekében.

  Módosítás  18

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18) A belső piac megfelelő működése céljából az energiaszabályozóknak képesnek kell lenniük a döntéshozatalra minden lényeges szabályozási kérdésben, továbbá függetlennek kell lenniük minden más köz- vagy magánérdektől.

  (18) A belső piac megfelelő működése céljából az energiaszabályozóknak képesnek kell lenniük a döntéshozatalra minden lényeges szabályozási kérdésben, továbbá függetlennek kell lenniük minden más állami vagy magánvállalati érdektől.

  Indokolás

  Az energiaszabályozóknak a közérdekhez kell kötődniük.

  Módosítás  19

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel kell rendelkezniük a gázipari vállalkozásokat kötelező határozatok kibocsátására, valamint a kötelezettségeiket nem teljesítő földgázipari vállalkozásokkal szembeni eredményes, célszerű és visszatartó erejű szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni számukra a tekintetben is, hogy a versenyszabályok alkalmazásától függetlenül a piac megfelelő működése szempontjából szükséges, a tényleges versenyt ösztönző minden célszerű intézkedést meghozhassanak; valamint hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva biztosíthassák a közszolgáltatások magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű eredményességét. E rendelkezések nem sérthetik sem a Bizottságnak a versenyszabályok alkalmazására vonatkozó hatáskörét – beleértve a közösségi szintű összefonódások vizsgálatát –, sem a belső piacra vonatkozó szabályokat, például a tőke szabad mozgását.

  (19) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel kell rendelkezniük a hálózatüzemeltetőket kötelező határozatok kibocsátására, valamint a kötelezettségeiket nem teljesítő hálózatüzemeltetőkkel szembeni eredményes, célszerű és visszatartó erejű szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni számukra a tekintetben is, hogy a versenyszabályok alkalmazásától függetlenül a piac megfelelő működése szempontjából szükséges, a hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozó, a tényleges versenyt ösztönző minden célszerű intézkedést meghozhassanak; valamint hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva biztosíthassák a közszolgáltatások magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű eredményességét. E rendelkezések nem sérthetik sem a Bizottságnak a versenyszabályok alkalmazására vonatkozó hatáskörét – beleértve a közösségi szintű összefonódások vizsgálatát –, sem a belső piacra vonatkozó szabályokat, például a tőke szabad mozgását.

  Módosítás  20

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  19 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19a) Az energia- és pénzpiaci szabályozó hatóságoknak együtt kell működniük annak érdekében, hogy egymás számára lehetővé tegyék szóban forgó piacaik áttekintését. Hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy megfelelő és elegendő vizsgálatok révén megszerezzék a földgázipari vállalkozásoktól a vonatkozó információkat vitarendezés, valamint hatásos szankciók alkalmazása céljából.

  Indokolás

  A hatályos irányelvek végrehajtásának hiánya megoldásra váró probléma. A belső gázpiac tényleges megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük az együttműködésre más illetékes szabályozó hatóságokkal, lehetővé téve mindegyikük számára, hogy eredményesen felügyeljék a gázpiacot, valamint képesnek kell lenniük adott esetben hatékony, megfelelő és visszatartó erejű szankciók alkalmazására a gázipari vállalkozások ellen, ha azok az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségeknek nem tesznek eleget.

  Módosítás  21

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  21 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21a) A gázpiac szerkezeti merevsége – amely az ellátók összefonódásából, a szállításokat megalapozó hosszú távú szerződésekből, valamint az értéklánc következő szintjein a likviditás hiányából fakad – átláthatatlan árképzési struktúrákhoz vezet. A költségstruktúra érthetővé tétele érdekében nagyobb átláthatóságra van szükség az árképzés terén, és ezért a kereskedési kötelezettségnek kötelezőnek kell lennie.

  Indokolás

  A módosítás célja az új és kisebb gáztársaságok piacra jutásának megkönnyítése, valamint a gázpiac és az árak nagyobb átláthatóságának megteremtése.

  Módosítás  22

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22) Mielőtt a Bizottság elfogadná a nyilvántartási követelményeket részletező iránymutatásokat, az azok tartalmával kapcsolatban folytatott kutatások és a Bizottság tanácsokkal való ellátása céljából az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségnek és az Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottságának (CESR) együtt kell működnie. Az ügynökségnek és a bizottságnak a célból is együtt kell működnie, hogy további kutatásokat folytassanak és további tanácsokat adjanak a tekintetben, hogy a gázellátási szerződésekre és a gázderivatívákra vonatkozó ügyleteket alá kell-e vetni kereskedés előtti és/vagy utáni átláthatósági követelményeknek, és ha igen, mi legyen azok tartalma.

  törölve

  Indokolás

  Lásd a 24f. cikk módosításához fűzött indokolást.

  Módosítás  23

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  23 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23a) A közszolgálati követelményeket és az azokból eredő közös minimum normákat tovább kell szigorítani annak biztosítása érdekében, hogy a gázszolgáltatások a nyilvánosság és a kis- és középvállalatok számára hozzáférhetővé váljanak.

  Indokolás

  A gázszolgáltatáshoz való hozzáférés ára szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, hogy a háztartások vagy azon kkv-k, amelyek a szolgáltatások biztosításához az energiaellátástól függnek, részesüljenek az energiaszolgáltatásból.

  Módosítás  24

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  23 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23b) (23b) A tagállamoknak az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 előírtak szerint biztosítaniuk kell az egyéni intelligens fogyasztásmérők rendelkezésre bocsátását annak érdekében, hogy a fogyasztók pontos tájékoztatást kapjanak az energiafogyasztásról, és biztosított legyen a végfelhasználói hatékonyság.

   

  HL L 114, 2006.4.27., 64. o.

  Indokolás

  Az intelligens fogyasztásmérők jobb rálátást biztosítanak a fogyasztók számára a tényleges gázfogyasztásukra, és ezért hozzájárulnak a gáz megfontoltabb felhasználásához.

  Módosítás  25

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  23 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (23c) A fogyasztóknak ezen irányelv középpontjában kell állniuk. A fogyasztók már meglévő jogait erősíteni és biztosítani kell, és e jogoknak nagyobb átláthatóságot és képviseletet kell magukban foglalniuk. A fogyasztóvédelem azt jelenti, hogy valamennyi ügyfél részesüljön a versenyképes piac előnyeiből. A nemzeti szabályozó hatóságoknak a fogyasztók jogait azáltal kell érvényre juttatniuk, hogy ösztönzőket dolgoznak ki és szankciókat alkalmaznak azon vállalatokkal szemben, amelyek nem teljesítik a fogyasztóvédelmi illetve a versenyszabályokat.

  Indokolás

  A fogyasztókat jogosítványokkal kell felruházni, és az EU energiapolitikájának középpontjában kell állniuk.

  Módosítás  26

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24) (24) Annak érdekében, hogy – például egy energiaellátási válság idején – a tagállamok közötti szolidaritást megőrizve lehessen fenntartani az ellátás biztonságát, fontos létrehozni egy hatékony regionális szolidaritási együttműködési keretrendszert.

  (24) Annak érdekében, hogy – például egy energiaellátási válság idején – a szolidaritást megőrizve lehessen fenntartani az ellátás biztonságát, a tagállamoknak szorosan együtt kell működniük. E célból a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 2004. április 26-i 2004/67/EK tanácsi irányelv1 jelenti a kiindulási alapot.

   

  1 HL L 127., 2004.4.29., 92. o.

  Indokolás

  A 2004/67/EK irányelv magában foglalja az ellátás biztonságának átfogó szempontjait.

  Módosítás  27

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25) A gáz belső piacának kialakítása céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik integrációjára, valamint a hálózatüzemeltetők európai és regionális szintű együttműködésére kell törekedniük.

  (25) A gáz belső piacának kialakítása céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik integrációjára, valamint a hálózatüzemeltetők európai és regionális szintű együttműködésére kell törekedniük. A regionális integrációs kezdeményezések alapvető közbülső lépések a közösségi energiapiacok integrációjának megvalósítása felé, ami a végső célkitűzés marad. A regionális szint hozzájárul az integrációs folyamat felgyorsításához azáltal, hogy lehetővé teszi az érintettek, különösen a tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok és a szállításirendszer üzemeltetők számára, hogy bizonyos kérdésekben együttműködjenek.

  Indokolás

  A regionális kezdeményezések építő jellegű közbülső lépést jelentenek, amelyek lehetővé teszik a földgáz belső piaca működésének javítását. Azáltal, hogy lehetővé teszik az szállításirendszer-üzemeltetők és a nemzeti szabályozó hatóságok számára azt, hogy az érintett régióban összehangolják a hozzáférést és a szabályokat vagy akár regionális szállítási rendszert hozzanak létre, ezek a kezdeményezések hozzá fognak járulni a hálózat hatékonyabb működéséhez és megkönnyítik a határokon átnyúló kereskedelmet és a beruházásokat.

  Módosítás  28

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  25 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25a) Ezen irányelv célja egy valóban pán-európai vezetékhálózat létrehozása, és e célból a határokon átnyúló kapcsolódásokkal és a regionális piacokkal kapcsolatos szabályozási kérdések az Ügynökség hatáskörébe tartoznak.

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kapcsolódások és a regionális piacok kialakuljanak és egyértelmű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kezeljék azokat, az Ügynökség szabályozása alá kell tartozniuk.

  Módosítás  29

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  27 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27a) A tagállamoknak az érintett szociális partnerekkel közösen meg kell vizsgálniuk a 2003/55/EK irányelv módosításainak, különösen a szállításirendszer-üzemeltetők függetlenségét biztosító különböző modellek hatását a foglalkoztatásra, a munkafeltételekre, valamint a munkavállalók tájékoztatáshoz, döntésekben való részvételhez és a velük folytatott konzultációhoz való jogára, a hátrányos következmények mérséklése céljából.

  Indokolás

  A tapasztalatok azt mutatták, hogy az új szabályok hatással vannak az ágazat érintett munkavállalóira, ahogyan azt például az Európai Bizottság számára a villamosenergia- és földgázpiac megnyitásának a foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól készített jelentés is mutatta.

  Módosítás  30

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  32 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32) A 2003/55/EK irányelv tekintetében a Bizottságot különösen arra irányuló hatáskörrel kell felruházni, hogy elfogadhassa az ezen irányelv céljának eléréséhez kívánt minimális fokú harmonizáció biztosításához szükséges iránymutatásokat. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2003/55/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  törölve

  Módosítás  31

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – -1 pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  1 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (-1) (-1) Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  "2. „2. Az ezen irányelvben a földgázra megállapított szabályokat, beleértve a cseppfolyósított földgázt (LNG) is, megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni a biogázból és a biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták esetében is, amennyiben ezek a gázfajták műszakilag megfelelő módon és biztonságosan a földgázrendszerbe juttathatók és azon keresztül szállíthatók.”

  (Tisztázás felvétele a 2003/55/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésébe)

  Indokolás

  Feltételezve, hogy a különböző gázfajták esetében teljesülnek a műszaki és kémiai biztonsági követelmények, hangsúlyozni kell a különböző forrásokból származó gázfajtákhoz való hozzájutásra vonatkozó megkülönböztetés-mentesség szükségességét .

  Módosítás  32

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – -a alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 3 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-a) a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

   

  “3. „szállítás”: a földgáz [...]hálózaton, túlnyomórészt nagynyomású csővezetéken, de nem termelési csővezeték-hálózaton és nem az elsődlegesen a helyi földgázelosztás keretében használt nagynyomású csővezetékeken történő szállítása a fogyasztókhoz történő eljuttatás céljából, kivéve az ellátást;”

  Indokolás

  A „szállítás" a 2003/55/EK irányelvben szereplő jelenlegi meghatározása eltér az 1775/2005/EK rendeletben leírt meghatározástól. A javasolt módosítás a rendelet szerinti meghatározással megegyezőre változtatja a meghatározást az irányelvben.

  Módosítás  33

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – a a alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 9 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-aa) a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

   

  "9. „9. 'földgáztároló' földgázipari vállalkozás tulajdonában lévő és/vagy általa üzemeltetett olyan létesítmény, amely földgáz tárolására szolgál, beleértve az LNG-létesítmények tárolásra szolgáló részét, de a kizárólag termelői tevékenységekhez használt rész, valamint azon létesítmények kivételével, amelyeket kizárólagosan a szállításirendszer-üzemeltetők számára tartanak fenn feladataik elvégzése érdekében;”

  Indokolás

  Pontosítani kell a megfogalmazást, hogy a tárolást végző üzemeltetők ne tudjanak azzal érvelni, hogy tárolójuk nagy részét termelésre használják, ezért nem vonatkozik rájuk a harmadik felek részére nyújtandó szabályozott vagy tárgyalásos hozzáférés.

  Módosítás  34

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk– 1 pont– a b alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 14 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (-ab) a 14. pont helyébe a következő szöveg lép:

   

  „14. 'kiegészítő szolgáltatások' minden olyan szolgáltatás, amely a szállítóhálózathoz, és/vagy elosztóhálózathoz és/vagy LNG-létesítményhez és/vagy földgáztárolóhoz való hozzáféréshez és üzemeltetéshez szükséges, beleértve a terheléskiegyenlítő, keverő- és inertgáz-injektáló létesítményeket is, kivéve a kizárólagosan a szállításirendszer-üzemeltetők számára, feladataik végrehajtása céljára fenntartott létesítményeket;”

  (A 2003/55/EK irányelv 2. cikke 14. pontjának módosítása)

  Indokolás

  Pontosítani kell a megfogalmzást, hogy a „keverés” ne korlátozódjon a földgáz keverésére, hanem foglalja magában a nitrogén injektálását is, ami a legfőbb módja a magas fűtőértékű gáz alacsony fűtőértékűvé alakításának (H-gázból L-gáz). Mivel az L-gáz piaca tulajdonképpen monopolpiac, a verseny megteremtése szempontjából alapvető fontosságú a minőségi átalakításhoz való hozzáférés.

  Módosítás  35

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – -a c alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 17 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (-ac) a 17. pont helyébe a következő szöveg lép:

   

  „17. „17. 'rendszerösszekötő' minden olyan hosszútávú gázvezeték, amely főként a tagállamok nemzeti földgázszállító hálózatainak összekapcsolása céljából keresztezi a tagállamok közötti határt vagy nyúlik azon át;”

  Indokolás

  A jelenlegi meghatározás az elektromos hálózati rendszerösszekötők esetében megfelelő lehet, azonban eltekintve a tengeralatti vezetékektől, nem épültek földgázvezetékek kizárólag két tagállam összekapcsolása céljából.

  Módosítás  36

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b alpont

  2 cikk – 36 pont – második albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az egyértelműség érdekében, ha egy termelési vagy ellátási tevékenységekben érdekeltséggel rendelkező vállalkozásnak hosszú lejáratú szállítási szerződése van, az önmagában nem jelent irányítást a szállítási rendszer felett.

  Indokolás

  A módosítás célja az, hogy az „irányítás” fogalmából kizárja az ellátással vagy termeléssel kapcsolatos hosszú lejáratú szerződéseket, mivel ez szükségesnek tűnik az olyan több évre szóló szerződések védelme érdekében, amelyek a gázágazatra, és nem a villamosenergia-ágazatra jellemzőek.

  Módosítás  37

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b a alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (ba) a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „(36a) 'elszigetelt piac' olyan tagállam, amely nem kapcsolódik más tagállamok nemzeti szállítórendszeréhez és/vagy gázellátását egy harmadik országbeli személy vagy személyek ellenőrzik.”

  Módosítás  38

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b b alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (bb) a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „36b. 'európai jelentőségű projekt' olyan gázinfrastruktúra-projekt, amely a Közösség számára új gázforrások elérését teszi lehetővé, és amely a gázkínálat nagyobb diverzifikációját eredményezi egynél több tagállamban;”

  Indokolás

  Európában nő a szállítási kapacitás iránti igény, ezért az új infrastruktúrába történő beruházásoknak alapvető jelentőségük van. A jól fejlett infrastruktúra nélkülözhetetlen eleme egy valódi európai gázpiaci versenynek. Ennek érdekében „európai jelentőségű projekteket” kell meghatározni, és meg kell hozni az azokhoz szükséges stratégiai és politikai döntéseket.

  Módosítás  39

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b c alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (bc) a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „36c. a 'tisztességes és torzulásmentes verseny nyílt piacon' közös lehetőségeket és egyenlő hozzáférést jelent az Európai Unión belül valamennyi szolgáltató számára, melyekért a tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok és az Ügynökség felelősek;”

  Módosítás  40

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b d alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (bd) a cikk a következő ponttal egészül ki:

  „36d. ,energiaszegénység’ az a helyzet, amikor egy háztartás nem engedheti meg magának, hogy otthonát az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott elfogadható szinten fűtse;”

  Indokolás

  Pontos meghatározás hiányában sok tagállam hivatalosan nem gyűjt adatokat az energiaszgénység sújtotta polgárok számáról. Egy közös meghatározás támogatása révén a tagállamokban tudatosul a probléma mértéke és és ösztönzést kell, hogy kapjanak, hogy intézkedéseket hozzanak a probléma megoldására. Ez a meghatározás, amely egy európai tudóscsoport kutatásain alapul, európaszerte alkalmazható számítást biztosít. Az alacsony jövedelmű háztartásokra összpontosít, amelyek arányaiban többet fizetnek az energiáért.

  Módosítás  41

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b e alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 e pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (be) a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „36e. 'megfizethető ár' a tagállamok által nemzeti szinten, a nemzeti szabályozó hatóságokkal, a szociális partnerekkel és az érdekelt felekkel konzultálva meghatározott ár, melynek kialakításánál figyelembe veszik a 36d. pontban meghatározott energiaszegénységet is;”

  Indokolás

  Erről tagállami szinten kell dönteni, hiszen egyértelműen a szubszidiaritás elve vonatkozik rá.

  Módosítás  42

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b f alpont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 f pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (bf) a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „36f. 'iparterület' olyan magántulajdonban lévő földrajzi terület, amely kapcsolódik a földgázhálózathoz, amelynek elsődleges célja a területen lévő ipari fogyasztók ellátása.”

  Indokolás

  Jelenleg az ipari létesítményeket ellátó villamosenergia-hálózatok működtetőinek nem minden tagállamban kötelező egy sor előírásnak megfelelniük a hálózat üzemeltetése során. Ennek a gyakorlatnak nincs egyértelmű uniós jogalapja. Az uniós jogi szabályozásnak ezért hivatalosan lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy a jogbiztonság garantálása érdekében eltéréssel élhessenek az ipari létesítmények vonatkozásában. Az ipari hálózatok megkülönböztetett kezelése fontos, mivel arányos erőfeszítéseket biztosít, ugyanakkor nem sérti a liberalizációs célokat. Ez a módosítás nem sérti a végső fogyasztók jogait az ipari területeken. Általában alacsony (50-nél kevesebb) az ipari létesítményeken keresztül ellátott független végső fogyasztók száma.

  Módosítás  43

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  „2. „2. A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek teljes tiszteletben tartásával – különös tekintettel annak 86. cikkére – a tagállamok a gázágazatban működő vállalkozások számára általános gazdasági érdekből előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a biztonságra, az ellátás biztonságát is beleértve, az ellátás folyamatosságára és minőségére [...], valamint a környezetvédelemre, beleértve az energiahatékonyságot és az éghajlat védelmét, vonatkoznak. [...]"

  (A 2003/55/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének új elemekkel történő kiegészítése)

  Indokolás

  Az ellátás árára való hivatkozásnak a közszolgátatási kötelezettségekre vonatkozó megfontolások sorából való törlésével és a védtelen fogyasztókkal kapcsolatos megfontolások közé történő beillesztésével a módosítás azt kívánja biztosítani, hogy az ellátás árára vonatkozó intézkedések a legkiszolgátatottabb fogyasztókat célozzák. A célcsoport pontosabb meghatározásának eredményeképpen a fogyasztóvédelemre leginkább rászorulók élvezik az előnyöket.

  Módosítás  44

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 b pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b) A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  „3. „3. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a végső fogyasztók védelmére és a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, és megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók védelmére, többek között megfelelő intézkedésekkel – például a fizetési feltételekhez kapcsolódóan – megelőzik, hogy az ilyen fogyasztókat kizárják az ellátásból. [...]"

  (A 2003/55/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének új elemekkel történő kiegészítése)

  Indokolás

  Az ellátás árára való hivatkozásnak a közszolgátatási kötelezettségekre vonatkozó megfontolások sorából való törlésével és a védtelen fogyasztókkal kapcsolatos megfontolások közé történő beillesztésével a módosítás azt kívánja biztosítani, hogy az ellátás árára vonatkozó intézkedések a legkiszolgáltatottabb fogyasztókat célozzák. A célcsoport pontosabb meghatározásának eredményeképpen a fogyasztóvédelemre leginkább rászorulók élvezik az előnyöket.

  Módosítás  45

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 c pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1c) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „3a. Az energiaszegénység által sújtott emberek számának csökkentése érdekében a tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket az energiaszegénység kezelésére nemzeti cselekvési tervük keretében, és ezen intézkedésekről tájékoztatják a Bizottságot. A 2. cikk (36d) bekezdésének megfelelően a szubszidiaritás elvével összhangban valamennyi tagállam a szabályozó hatóságokkal és az érintett felekkel konzultálva nemzeti szinten meghatározza az energiaszegénység fogalmát. Ezen intézkedések magukban foglalhatják a társadalombiztosítási rendszerek kedvezményeit, az energiahatékonyság javításának támogatását, a lehető legalacsonyabb árakon történő energiatermelést, és nem akadályozhatják a 23. cikkben előírt piacnyitást. A Bizottság iránymutatást biztosít az ilyen jellegű intézkedések energiaszegénységre és a piac működésére gyakorolt hatásának ellenőrzésére. "

  Módosítás  46

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 d pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1d) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „3b. A tagállamok biztosítják, hogy minden fogyasztó jogosult legyen a gáz ellátótól való beszerzésére, az ellátó egyetértése mellett, függetlenül attól, hogy az ellátót melyik tagállamban vették nyilvántartásba ellátóként. Ebben a tekintetben a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk annak biztosítása érdekében, hogy azok a vállalkozások, amelyeket egy másik tagállamban vettek nyilvántartásba ellátóként, további feltételek teljesítése nélkül láthassák el a polgárokat.”

  Indokolás

  Az ellátóknak különböző feltételeknek kell megfelelniük az egyes tagállamokban a fogyasztók ellátásához; ezek a különböző piaci szabályok jelentősen akadályozzák a piacralépést. A korlátlan piacrajutás megkönnyítése érdekében a származási ország elvét kell alkalmazni.

  Módosítás  47

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 e pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1e) A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  „4. „4. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a társadalmi és gazdasági kohézióval kapcsolatos azon célkitűzések elérése érdekében, amelyek az alacsony jövedelmű háztartások számára csökkentik a gáz árát, és azonos feltételeket biztosítanak a távoli területeken élők számára, valamint a környezetvédelmi célok elérésére. Ezen intézkedések magukban foglalják az energiahatékonysági/keresletioldal- irányítási intézkedéseket, továbbá az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és az ellátás biztonságát szolgáló eszközöket, és magukban foglalhatják különösen a megfelelő gazdasági ösztönzők biztosítását is, adott esetben felhasználva valamennyi meglévő nemzeti és közösségi eszközt a szükséges hálózati infrastruktúra fenntartásához és létrehozásához, beleértve a rendszerösszekötő kapacitást is.”

  Módosítás  48

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 f pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 4 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1f) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(4a) Az energiahatékonyság ösztönzése érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok felhatalmazzák a földgázipari vállalkozásokat olyan árképzési formulák bevezetésére, amelyek megnövekedett fogyasztás esetén emelkednek, és biztosítják a fogyasztók és az elosztórendszer-üzemeltetők aktív részvételét a rendszer üzemeltetésében olyan intézkedések bevezetésének támogatásával, amelyek – különösen csúcsidőben – optimalizálják a gázfelhasználást. Az ilyen árképzési formulák, intelligens mérőberendezések és hálózatok bevezetésével kiegészítve, előmozdítják az energiahatékonyságot célzó magatartást és biztosítják a lehető legalacsonyabb költségeket a lakossági fogyasztók – különösen az energiaszegénységben élő háztartások – számára.”

  Módosítás  49

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 g pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1g) A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(5a) Ezen irányelv végrehajtásának nem lehet negatív hatása az érintett dolgozók foglalkoztatására, munkafeltételeire, tájkoztatására, valamint a döntésekben való részvételhez és a velük folytatott konzultációhoz való jogára. A tagállamok konzultálnak az érintett szociális partnerekkel ezen irányelv bármely módosításának végrehajtásakor, hogy mérsékeljék az érintett dolgozók számára hátrányos következményeket. A Bizottság jelentést tesz a gázzal és villamosenergiával foglalkozó ágazati szociális párbeszéd-bizottságoknak a konzultációkról és a bevezetett intézkedésekről.”

  (Új bekezdés felvétele a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdése után)

  Indokolás

  Biztosítékokra van szükség az ágazat érintett dolgozóinak védelmére a villamosenergia- és gázpiacok megnyitásának kedvezőtlen hatásai ellen. Az esetleges kedvezőtlen hatások mérséklése érdekében ezeket fontos megvitatni a szociális partnerekkel.

  Módosítás  50

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 7 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A 3. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

  törölve

  "7. „7. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából iránymutatásokat fogadhat el. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

   

  Módosítás  51

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  4 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  „2. „2. Ha a tagállamokban engedélyezési eljárás működik, annak objektív és megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján kell működnie, amelyeket minden, földgázipari létesítmény építésére és/vagy üzemeltetésére vagy földgázellátásra szóló engedélyt kérelmező vállalkozásnak teljesítenie kell. A tagállamok semmilyen körülmények között nem köthetik az engedélyezést olyan kritériumokhoz, amelyek az illetékes hatóságok számára mérlegelési jogkört biztosítanak. Az engedélyezés megkülönböztetéstől mentes feltételeit és eljárását közzé kell tenni. A tagállamok biztosítják, hogy a létesítményekre, vezetékekre és ezekhez kapcsolódó felszerelésekre vonatkozó engedélyezési eljárások során figyelembe veszik a projekt jelentőségét a belső energiapiac szempontjából.”

  (A 2003/55/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének átfogalmazása)

  Indokolás

  A belső energiapiac megvalósulásának egyik nagy akadálya a megfelelő infrastruktúra hiánya. Sok tagállamban az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos problémák miatt nem valósulhatnak meg ésszerű időn belül az új infrastruktúra építésére vagy a meglévő korszerűsítésére irányuló projektek.

  Módosítás  52

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5 a cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A földgáz belső piacán az ellátás biztonságának megőrzése céljából a tagállamok együttműködnek a regionális és a kétoldalú szolidaritás ösztönzése érdekében.

  1. A földgáz belső piacán az ellátás biztonságának megőrzése céljából a tagállamok – anélkül, hogy aránytalan terhet rónának a piaci résztvevőkre – együttműködnek a regionális és a kétoldalú szolidaritás ösztönzése érdekében.

  Indokolás

  A szolidaritási megállapodásoknak biztosítaniuk kell, hogy ne torzítsák a piacot, és hogy az árjelzések továbbra is hatékonyak legyenek, különösen nagy kereslet idején.

  Módosítás  53

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5 a cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Az együttműködésről a Bizottság tájékoztatást kap.

  3. (3) Az együttműködésről a Bizottság, a többi tagállam és a piaci résztvevők tájékoztatást kapnak.

  Indokolás

  A módosítás célja az ilyen együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás tekintetében a jó szabályozási gyakorlat és az átláthatóság elvének biztosítása.

  Módosítás  54

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5 a cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. A Bizottság a regionális szolidaritási együttműködésről iránymutatásokat fogadhat el. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  törölve

  Indokolás

  Ezek az intézkedések meghaladják a komitológia hatáskörét. A kérdés nem egy egyszerű végrehajtási intézkedés, és nem is „nem alapvető fontosságú elemeket” érint. A Bizottság feladata, hogy a megfelelő döntéshozási eljárás alapján kidolgozza a helyénvaló szabályozási keretet a regionális szolidaritási együttműködéssel kapcsolatban.

  Módosítás  55

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5 b cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. A tagállamok elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és összehangolják a jogi és szabályozói keretrendszereket. A regionális együttműködésekkel lefedett földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottsági meghatározásnak megfelelő földrajzi térség.

  1. A tagállamok szabályozó hatóságai együttműködnek piacképük harmonizálása és nemzeti piacaik legalább egy vagy több regionális szinten történő integrálása céljából, ami a teljesen liberalizált belső piac felé vezető első közbülső lépés. Elősegítik különösen a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és megkönnyítik regionális szintű integrációjukat a versenyképes belső piac megvalósítása, jogi, szabályozói és technikai keretrendszereik harmonizálásának elősegítése, és mindenekelőtt az Európai Unióban jelenleg létező gázszigetek integrálása céljából. A tagállamoknak elő kell segíteniük a nemzeti szabályozó hatóságok határokon átnyúló és regionális együttműködését is.”

   

  2. Az Ügynökség együttműködik a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a szállításirendszer-üzemeltetőkkel a III. és IV. fejezet szerint a régiók között a szabályozási keretek konvergenciájának biztosítása érdekében, a versenyképes belső piac létrehozása céljából. Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy az ilyen együttműködéshez kötelező érvényű szabályokra van szükség, megteszi a megfelelő ajánlásokat. A regionális piacok tekintetében, a 24d. cikkben meghatározott területeken az Ügynökség az illetékes hatóság.”

  Módosítás  56

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak:

  b) ugyanazon személy vagy személyek – egyénileg vagy együttesen – ne legyenek jogosultak:

  Módosítás  57

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  i. közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozás felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy szállításirendszer-üzemeltető vagy szállítási rendszer felett vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni,

  i. közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozás felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy szállításirendszer-üzemeltető felett vagy abban részesedést fenntartani vagy afelett bármely jogot gyakorolni,

  Módosítás  58

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 1 bekezdés – b pont – i i alpont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy szállításirendszer-üzemeltető vagy egy szállítási rendszer felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy az felett bármely jogot gyakorolni;

  ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy szálításirendszer-üzemeltető felett, és emellett közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy afelett bármely jogot gyakorolni;

  Módosítás  59

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak kinevezni egy szállításirendszer-üzemeltető vagy szállítási rendszer felügyelőbizottsága, ügyvezető testülete vagy a vállalkozást jogilag képviselő testülete tagjait és közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy afelett bármely jogot gyakorolni;

  c) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak kinevezni egy szállításirendszer-üzemeltető felügyelőbizottsága, ügyvezető testülete vagy a vállalkozást jogilag képviselő testülete tagjait és közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy abban részesedést fenntartani vagy afelett bármely jogot gyakorolni;

  Módosítás  60

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 1 bekezdés – da pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  „da) ugyanazon személy (vagy személyek) nem jogosult(ak) a szállítási rendszert irányítási szerződés alapján üzemeltetni vagy fölötte más nem tulajdonosi befolyást gyakorolni, valamint nem lehet közvetett vagy közvetlen érdekeltsége (érdekeltségük) a termelés vagy ellátás feladatának bármelyikét ellátó vállalkozásban, illetve ilyen vállalkozásban jogot nem szerezhet(nek).”

  Módosítás  61

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 3a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) A tagállamok figyelemmel kísérik a vertikálisan integrált vállalkozások szétválasztásának folyamatát, és az elért előrehaladásról jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

  Módosítás  62

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítettnek minősül abban az esetben, ha több, szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás olyan közös vállalatot alapít, amely az érintett szállítási rendszerek tekintetében több tagállamban szállításirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik. A közös vállalatnak más vállalkozás nem lehet része, kivéve ha a 9a. cikk értelmében független rendszerüzemeltetőként engedélyezték.

  (5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítettnek minősül abban az esetben, ha több, szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás olyan közös vállalatot alapít, amely az érintett szállítási rendszerek tekintetében több tagállamban szállításirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik.

  Módosítás  63

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 5a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) E cikk végrehajtása céljából amennyiben az (1) bekezdés b– d) pontjaiban említett személy tagállam vagy valamely állami testület, a szállításirendszer-üzemeltető vagy a szállítási rendszer felett irányítást gyakorló, illetve a termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozás felett irányítást gyakorló két külön állami testület nem tekintendő azonos személynek vagy azonos személyeknek.

  Módosítás 64

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 4 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 cikk – 6a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) Amennyiben a …/…/EK (a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelvet módosító) irányelv hatálybalépésekor a szállítási rendszer valamely vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdést nem alkalmazzák.

   

  Ilyen esetben a tagállamok:

   

  a) a 9. cikkel összhangban független rendszerüzemeltetőt jelölnek ki; vagy

   

  b) megfelelnek a IVa. fejezetben foglalt rendelkezéseknek.

   

  Semmilyen esetben nem szabad meggátolni, hogy a szállítási rendszert tulajdonló vertikálisan integrált vállalkozások lépéseket tegyenek az (1) bekezdésének való megfelelés érdekében.

  Módosítás  65

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  2003/55/EK irányelv

  7a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan megállapodás rendelkezése alapján, amelyet egy vagy több harmadik országgal kötöttek, és amelynek a Közösség is részes fele.

  (2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan – az energiaágazatbeli beruházások közös keretrendszerének megteremtését és valamely harmadik ország energiapiacának az Európai Unión belül letelepedett vállalatokra is kiterjedő megnyitását célzó – megállapodás alapján, amelyet egy vagy több harmadik országgal kötöttek, és amelynek a Közösség is részes fele.

  Indokolás

  A Közösség és a harmadik országok közötti megállapodás fogalmát egyértelművé kell tenni annak érdekében, hogy az egyértelműen az energiakérdésekben kötött egedi megállapodásokra vonatkozzon, ami az európai és külső piacokon egyaránt szavatolja a megfelelő jogbiztonságot, valamint a kölcsönösséget és az átfogó beruházásvédelmet.

  Módosítás  66

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 b cikk –13 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13) A Bizottság iránymutatásokat fogad el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) bekezdés alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  törölve

  Indokolás

  Erről nem komitológiai eljárás keretében kellene a Bizottságnak kellene határoznia, hanem együttdöntési eljárás keretében.

  Módosítás  67

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  2003/55/EK irányelv

  7b cikk – 13a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13a) Az e cikkben a (2) bekezdésben foglalt korlátozásokra való hivatkozással meghatározott eljárások nem alkalmazandók a kizárólag a származási országok gázellátó hálózatainak a Közösség területén belüli végponttal való összekötését szolgáló termelési csővezeték-hálózatokra, illetve ezek fejlesztésére sem.

  Indokolás

  A közvetlenül a Közösség területére beérkező termelési csővezeték-hálózatokat nem kell tanúsítási eljárásnak alávetni. A fontosabb gáztermelési és -szállítási projekteket rendszerint nemzetközi konzorciumok hajtják végre, amelyekben külföldi előállító vállalatok vesznek részt.

  Módosítás  68

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 6 pont

  2003/55/EK irányelv

  8 cikk – 1 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a környezetvédelem kellő figyelembevételével gazdaságos feltételekkel biztonságos, megbízható és hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-létesítményeket üzemeltet, tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az energiahatékonyságot, a kutatást és az innovációt, főként a megújítható energiaforrások részesedésének növelése és az alacsony szénkibocsátású technológiák elterjesztése tekintetében.

  a) a környezetvédelem kellő figyelembevételével gazdaságos feltételekkel biztonságos, megbízható és hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-létesítményeket üzemeltet, tart karban és fejleszt az új piaci szereplők számára biztosítandó nyitott piac kialakítása érdekében;

  Indokolás

  A szállításihálózat-, a tároló- és/vagy az LNG-rendszerüzemeltetők feladata a biztonságos, megbízható és hatékony infrastruktúra biztosítása. Üzemeltetők az e feladatokat meghaladó célokat nem tudnak elérni. Ezek az adott tagállam vagy más piaci szereplők felelősségi körébe tartoznak.

  Módosítás  69

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 6a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  8 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(3) A tagállamok – a nemzeti szabályozó hatóságaikon keresztül – megkövetelhetik a szállításirendszer-üzemeltetőktől, hogy a szállítási hálózat fenntartására és fejlesztésére vonatkozó minimumkövetelményeknek eleget tegyenek, ideértve a rendszerösszekötő kapacitást is. A nemzeti szabályozó hatóságoknak szélesebb jogköröket kell adni az Európai Unión belüli fogyasztóvédelem biztosítása céljából.”

  Indokolás

  A karbantartási döntések meghozatalakor a fogyasztóvédelemnek elsőbbséget kell adni annak biztosítására, hogy a végfogyasztókat hátrányos hatások ne érjék. Jelenleg számos nemzeti szabályozó hatóság hatásköre nem terjed ki az európai fogyasztóra, így valamennyi döntésüket kizárólag a nemzeti fogyasztóra figyelemmel hozzák meg; ezt meg kell változtatni, ha a ténylegesen európai energiapiacot sikerre kívánjuk vinni.

  Módosítás  70

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 8 pont

  2003/55/EK irányelv

  9 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  9. cikk

  törölve

  Független rendszerüzemeltetők

   

  (1) Ha a szállítási rendszer az irányelv hatályba lépése napján egy vertikálisan integrált vállalkozásnak része, a tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 7. cikk (1) bekezdésétől, feltéve hogy a tagállamok a szállításirendszer-tulajdonos javaslatára kijelölnek egy független rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben nem szabad meggátolni, hogy a szállítási rendszert tulajdonló vertikálisan integrált vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk (1) bekezdésének való megfelelés érdekében.

   

  (2) A tagállamok csak akkor hagyhatnak jóvá és jelölhetnek ki független rendszerüzemeltetőt, ha:

   

  a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy megfelel a 7. cikk (1) bekezdése b)–d) pontjában foglalt követelményeknek;

   

  b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy rendelkezik a 8. cikk szerinti feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, technikai és emberi erőforrásokkal;

   

  c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi a szabályozó hatóság által javasolt tízéves hálózatfejlesztési tervet;

   

  d) a szállításirendszer-üzemeltető bizonyítja képességét a (6) bekezdés szerinti kötelezettségei teljesítésére. E célból benyújtja a jelölttel és minden más érintett jogalannyal kötendő szerződéses megállapodások tervezetét.

   

  e) az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. szeptember 28-i 1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségei teljesítésére, beleértve a szállításirendszer-üzemeltetők európai és regionális szintű együttműködését.

   

  (3) A tagállamok jóváhagyják és független rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 7a. cikkben és a 9. cikk (2) bekezdésében szereplő követelményeknek. A tanúsítás céljából a 7b. cikkben szereplő eljárás alkalmazandó.

   

  (4) Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben szereplő eljárással összhangban határozatot hoz és megállapítja, hogy a szabályozó hatóság két hónapon belül nem tesz eleget a határozatnak, úgy az Ügynökség javaslatára, továbbá a szállításirendszer-tulajdonos és a szállításirendszer-üzemeltető véleményének figyelembevételével hat hónapon belül kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt, öt évre. A szállításirendszer-tulajdonos bármely időpontban javaslatot tehet a szabályozó hatóságnak egy új független rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk (1) bekezdésében szereplő eljárással összhangban.

   

  (5) Minden egyes független rendszerüzemeltető felelős a harmadik felek hozzáférésének engedélyezéséért és igazgatásáért, beleértve a hozzáférési díjak és a szűk keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak beszedését is, továbbá felelős a szállítási rendszer üzemeltetéséért, karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint annak biztosításáért, hogy a rendszer a beruházások tervezése révén hosszú távon képes legyen a kiszámítható kereslet kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a független rendszerüzemeltető felelős az új infrastruktúra tervezéséért (beleértve az engedélyezési eljárást), építésért és beüzemeléséért. E célból szállításirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik e fejezettel összhangban. A szállításirendszer-tulajdonosok nem lehetnek felelősek sem a harmadik felek hozzáférésének engedélyezéséért és igazgatásáért, sem a beruházások tervezéséért.

   

  (6) Ha a független rendszerüzemeltetőt kijelölték, a szállításirendszer-tulajdonos:

   

  a) minden lényeges együttműködést és támogatást megad a független rendszerüzemeltetőnek feladatai végrehajtásához, különös tekintettel minden lényegi információra;

   

  b) finanszírozza a független rendszerüzemeltető által tervbe vett és a szabályozó hatóság által jóváhagyott beruházásokat, vagy beleegyezik annak bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi megállapodásokhoz a szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt a szabályozó hatóság közös konzultációt folytat a tulajdonossal és az érdekelt felekkel;

   

  c) fedezetet biztosít a tulajdonában álló, a független rendszerüzemeltető által igazgatott hálózati vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a független rendszerüzemeltető feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket;

   

  d) a hálózatbővítések finanszírozásának megkönnyítése érdekében biztosítékokat bocsát rendelkezésre, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a b) ponttal összhangban beleegyezését adta a beruházás bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozásába.

   

  (7) A szabályozó hatósággal szoros együttműködésben az érintett nemzeti versenyhivatalt minden lényegi hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy eredményesen felügyelni tudja a szállításirendszer-tulajdonosok (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését.

   

  Indokolás

  A független rendszerüzemeltetői modell bürokráciával és drága szabályozói ellenőrzéssel jár, ezért nem életképes alternatívája a teljes körű tulajdonosi szétválasztásnak.

  Módosítás  71

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 8 pont

  2003/55/EK irányelv

  9a cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  9a. cikk

  törölve

  A szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető szétválasztása

   

  (1) A vertikálisan integrált vállalkozás részét képező szállításirendszer-tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre került egy független rendszerüzemeltető – és tárolásirendszer-üzemeltetőknek legalább jogi formájukban, valamint szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell lenniük a szállításhoz és tároláshoz nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől. E cikk csak azokra a földgáztárolókra alkalmazandó, amelyek a 19. cikk értelmében műszaki és/vagy gazdasági megfontolásokból szükségesek rendszerhez való hatékony hozzáféréshez a fogyasztók ellátása érdekében.

   

  (2) Az (1) bekezdésben említett szállításirendszer-tulajdonosok és tárolásirendszer-üzemeltetők függetlenségének biztosítására a következő minimumkövetelményeknek kell eleget tenni:

   

  a) a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért felelős személyek nem vehetnek részt az integrált földgázipari vállalkozásnak olyan szervezetében, amely a földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás napi üzemviteléért közvetve vagy közvetlenül felelős;

   

  b) megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért felelős személyek szakmai érdekeit olyan módon vegyék figyelembe, amely biztosítja számukra a független cselekvés lehetőségét;

   

  c) a szállításirendszer-üzemeltetőnek tényleges, a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozástól független döntéshozatali jogköre van a földgáztároló üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges eszközöket illetően. Ez nem zárja ki olyan megfelelő koordinációs mechanizmusok létét, amelyek az anyavállalat gazdasági és igazgatási felügyeleti jogait biztosítják a leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. cikk (4) bekezdésének megfelelően közvetve szabályozott – megtérülésének védelme érdekében. Ez különösen az anyavállalat számára lehetővé teszi, hogy jóváhagyja a tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi tervét, vagy bármely, ezzel egyenértékű eszközt, és hogy általános korlátokat szabjon a leányvállalat eladósodásának mértékére vonatkozóan. Ugyanakkor nem jogosítja fel az anyavállalatot, hogy a napi üzemvitellel kapcsolatos utasításokat adjon, vagy a tárolólétesítmények építésével, illetve felújításával kapcsolatos egyedi döntésekkel kapcsolatosan utasításokat adjon, ha azok nem haladják meg az engedélyezett pénzügyi tervben vagy bármely, azzal egyenértékű eszközben megszabott kereteket;

   

  d) a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi programot állít össze, amely intézkedéseket határoz meg a megkülönböztető magatartás kizárása érdekében és biztosítja, hogy a program végrehajtását megfelelő módon felügyeljék. A program meghatározza az alkalmazottaknak a célkitűzés megvalósításához szükséges kötelezettségeit. A megfelelőségi program felügyeletéért felelős személy vagy testület a megtett intézkedésekről éves jelentést terjeszt a szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést nyilvánosságra kell hozni.

   

  (3) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.”

   

  Indokolás

  A független rendszerüzemeltetői modell bürokráciával és drága szabályozói ellenőrzéssel jár, ezért nem életképes alternatívája a teljes körű tulajdonosi szétválasztásnak.

  Módosítás  72

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 9 pont

  2003/55/EK irányelv

  10 cikk – 2a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) Az üzleti szempontból érzékeny információkat objektív és átlátható kritériumok alapján kell meghatározni.

  Indokolás

  A belső gázpiac átláthatósága akkor jár előnyökkel, ha megfelel a működő piac támogatására irányuló célnak. Minden további adatmegosztási követelménynek tiszteletben kell tartania az üzleti szempontból érzékeny információk titkosságát, és nem szabad megszegnie a versenyjogot.

  Módosítás  73

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 9a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  12 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a) A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(1) Valamennyi elosztórendszer-üzemeltető felelős annak biztosításáért, hogy a rendszer hosszú távon eleget tudjon tenni a gázelosztásra vonatkozó ésszerű igényeknek, valamint felelős a biztonságos, megbízható és hatékony elosztórendszerek gazdaságos feltételek közötti működtetéséért, karbantartásáért és fejlesztéséért a területén a környezetvédelem és az energiahatékonyság elősegítése kellő figyelembevételével.”

  Indokolás

  Az elosztórendszer-üzemeltetőknek ugyanazokkal a felelősségekkel kell rendelkezniük, mint a szállításirendszer-üzemeltetőknek a fent ismertetett kritériumok teljesítése érdekében.

  Módosítás  74

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 9b pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  12 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9b) A 12. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

   

  (4) Az elosztórendszer-üzemeltető ellátja a rendszerhasználókat azokkal az információkkal, amelyekre azoknak szükségük van a hálózathoz történő hatékony hozzáférés és a hálózat használata érdekében.

  Módosítás  75

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 9c pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  12 cikk – 4a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9c) A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(4a) Az elosztórendszer-üzemeltető a [földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EC irányelvet módosító] …/…/EK irányelv hatálybalépésétől számított egy éven belül az illetékes szabályozó hatóság számára javaslatot nyújt be, amely leírja, hogy milyen informatikai és kommunikációs rendszereket kell bevezetni a (4) bekezdésben említett információk biztosítása érdekében. Ez a javaslat elősegíti – többek között – a kétirányú elektromos mérőberendezések használatát – amit az irányelv hatálybalépésétől számított tíz éven belül minden fogyasztóra ki kell terjeszteni, a végfogyasztók és az elosztott termelők aktív részvételét a rendszerüzemeltetésben, valamint a valós idejű információ áramlását a szállításirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők között, melynek célja az összes rendelkezésre álló termelési, hálózati és keresleti forrás felhasználásának optimalizálása.”

  Módosítás  76

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 9d pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  12 cikk – 4b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9d) A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(4b) A nemzeti szabályozó hatóságok a [földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EC irányelvet módosító] …/…/EK irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül jóváhagyják a (4a) bekezdésben említett javaslatokat. A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a bevezetendő informatikai és kommunikációs rendszerek teljes együttműködtethetőségét. Ebből a célból iránymutatásokat bocsáthatnak ki és módosításokat rendelhetnek el a (4a) bekezdésben említett javaslatokkal kapcsolatban.”

  Módosítás  77

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 9e pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  12 cikk – 4c bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9e) A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(4c) A nemzeti szabályozó hatóság a (4a) bekezdésben említett javaslattal kapcsolatos döntéséről szóló, az elosztórendszer-üzemeltetőnek történő értesítését megelőzően tájékoztatja az Ügynökséget, vagy ha az még nem működik, a Bizottságot. Az Ügynökség vagy a Bizottság biztosítja, hogy a bevezetendő informatikai és kommunikációs rendszerek elősegítsék a földgáz belső piacának fejlődését, és ne állítsanak újabb technikai akadályokat.”

  Módosítás  78

  Proposal for a directive – amending act

  1 cikk – 9f pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  IVa fejezet – IVa és IVb fejezet (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9f) A IVa. fejezet az alábbi, 12a–12i., a IVb. fejezet pedig az alábbi 12j. cikkel egészül ki:

   

  „IVa. FEJEZET

   

  Független szállításirendszer-üzemeltetők

   

  12a. cikk

   

  Hatály

   

  E fejezet rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha valamely tagállam a 7. cikk (6a) bekezdésével összhangban úgy határoz, hogy nem alkalmazza a 7. cikk (1) bekezdését, és nem jelöl ki a 9. cikknek megfelelően a Bizottság jóváhagyása mellett független rendszerüzemeltetőt.

   

  12b. cikk

   

  Eszközök, berendezések, személyzet és jogi személyiség

   

  (1) A szállításirendszer-üzemeltetőknek rendelkezniük kell minden olyan emberi, tárgyi és pénzügyi erőforrással, amely az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint a gázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges, feltéve, hogy:

   

  a) a gázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, ideértve a szállítási hálózatot is, a szállításirendszer-üzemeltető tulajdonát képezik;

   

  b) a gázszállítási tevékenység végzéséhez – beleértve valamennyi vállalati feladat ellátását is – szükséges személyzetet a szállításirendszer-üzemeltető foglalkoztatja;

   

  c) tilos a vertikálisan integrált vállalkozás bármely egyéb részébe vagy részéből személyzetet bérbe adni, illetve bérbe venni vagy szolgáltatást nyújtani;

   

  d) a vertikálisan integrált vállalkozásnak a szállításirendszer-üzemeltető megfelelő kérésére, a 12f. cikkben említett éves pénzügyi terv keretében, időben rendelkezésre kell bocsátania a jövőbeli beruházási projektekhez és/vagy a meglévő eszközök cseréjéhez szükséges megfelelő pénzügyi erőforrásokat;

   

  e) a szállításirendszer-üzemeltetők nem alkalmazhatják a vertikálisan integrált vállalkozás alvállalkozóit vagy tanácsadóit, és nem rendelkezhetnek a vertikálisan integrált vállalkozással közös informatikai rendszerekkel vagy berendezésekkel, fizikai helyiségekkel és biztonsági hozzáférési rendszerekkel sem.

   

  (2) A gázszállítási tevékenység a 8. cikkben felsoroltakon kívül legalább a következő tevékenységeket foglalja magában:

   

  a) a szállításirendszer-üzemeltető képviselete, valamint kapcsolattartás a harmadik felekkel és a szabályozó hatóságokkal;

   

  b) a szállításirendszer-üzemeltető képviselete a Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatában;

   

  c) harmadik feleknek hozzáférés adása és annak kezelése;

   

  d) a szállítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi díj beszedése, ideértve a hozzáférési díjakat, a kiegészítő szolgáltatásokért – így például a gázkezelésért és a szolgáltatások vásárlásáért felszámolt kiegyenlítő díjakat (kiegyenlítési költségek, energiakompenzáció);

   

  e) a szállítási rendszer kiépítése, fenntartása és fejlesztése;

   

  f) beruházástervezés, amely biztosítja, hogy a rendszer hosszú távon képes legyen megfelelni az ésszerűen várható keresletnek, és garantálja az ellátás biztonságát;

   

  g) megfelelő közös vállalkozások létrehozása, többek között egy vagy több szállításirendszer-üzemeltetővel, gáztőzsdékkel stb., a regionális piacok kialakítása vagy a liberalizációs folyamat megkönnyítése céljából;

   

  h) valamennyi vállalati szolgáltatás, ideértve a jogi szolgáltatást, könyvelést és informatikai szolgáltatásokat.

   

  (3) A szállításirendszer-üzemeltetők a 68/151/EGK irányelv 1. cikkében említett korlátolt felelősségű társaság jogi formában szerveződnek.

   

  (4) A szállításirendszer-üzemeltető nem kelthet zavart jogi személyisége, kommunikációja, márkanévhasználata és telephelye révén a vertikálisan integrált vállalkozás elkülönült jogi személyisége tekintetében.

   

  (5) A szállításirendszer-üzemeltető könyvvitelét a vertikálisan integrált vállalkozás és annak bármely részének könyvvizsgálójától eltérő könyvvizsgálónak kell ellenőriznie.

   

  12c. cikk

   

  A szállításirendszer-üzemeltető függetlensége

   

  (1) A vertikálisan integrált vállalkozás által a 12f. cikk szerint kijelölt felügyeleti szerv tagjai hatáskörének sérelme nélkül a szállításirendszer-üzemeltető – az üzemeltetéshez, karbantartáshoz vagy a hálózat fejlesztéséhez szükséges eszközök tekintetében – tényleges döntéshozatali jogokkal rendelkezik, függetlenül a vertikálisan integrált vállalkozástól. A szállításirendszer-üzemeltető hatáskörrel rendelkezik a pénzeszközöknek a tőkepiacon, különösen hitelfelvétel és a 12f. cikkben említett éves pénzügyi terv keretén belüli tőkeemelés útján történő gyarapítására.

   

  (2) A vertikálisan integrált vállalkozás termelő vagy szolgáltató feladatot végző leányvállalatai nem rendelkezhetnek sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a szállításirendszer-üzemeltetőben. A szállításirendszer-üzemeltető nem rendelkezhet sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel a vertikálisan integrált vállalkozás termelő vagy szolgáltató feladatot ellátó leányvállalataiban, és a leányvállalatoktól a hálózat használatából származó bevételek kivételével nem részesülhet osztalékban vagy más pénzügyi előnyben sem.

   

  (3) A szállításirendszer-üzemeltető általános irányítási struktúrájának és vállalati alapszabályának biztosítania kell a szállításirendszer-üzemeltető e fejezetnek megfelelő tényleges függetlenségét. A vertikálisan integrált vállalkozás sem közvetlenül, sem közvetve nem határozhatja meg a szállításirendszer-üzemeltető versenymagatartását a szállításirendszer-üzemeltető napi tevékenységével és a hálózat irányításával kapcsolatban vagy a 12h. cikk szerint kidolgozott tízéves hálózatfejlesztési terv előkészítéséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatban.

   

  (4) A vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető közötti mindennemű kereskedelmi és pénzügyi kapcsolat – ideértve a szállításirendszer-üzemeltető által a vertikálisan integrált vállalkozásnak nyújtott kölcsönöket is – megfelel a piaci feltételeknek. A szállításirendszer-üzemeltető részletes nyilvántartást vezet e kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokról, és azokat kérésre a szabályozó hatóság rendelkezésére bocsátja.

   

  (5) A szállításirendszer-üzemeltető benyújtja a szabályozó hatóságnak a vertikálisan integrált vállalkozással kötött valamennyi kereskedelmi és pénzügyi megállapodást.

   

  (6) A szállításirendszer-üzemeltető tájékoztatja a szabályozó hatóságot a 12b. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett, rendelkezésére álló pénzügyi forrásokról.

   

  (7) A vállalkozásokat, amelyekkel kapcsolatban a szabályozó hatóság tanúsította, hogy megfelelnek az e fejezetben foglalt követelményeknek, az érintett tagállam jóváhagyja és szállításirendszer-üzemeltetővé jelöli ki. A tanúsítás céljából a 7b. cikkben szereplő eljárás alkalmazandó.

   

  (8) Az átláthatóság kötelező a megkülönböztetésmentesség biztosítására, különösen a tarifákra, a harmadik személyek hozzáférésével kapcsolatos szolgáltatásokra, a kapacitáselosztásra és a kiegyenlítésre való tekintettel. A vertikálisan integrált vállalkozás köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szállításirendszer-üzemeltetőket e kötelezettségek teljesítésében akadályozza.

   

  12d. cikk

   

  A szállításirendszer-üzemeltető személyzetének és ügyvezetésének függetlensége

   

  (1) A kinevezésekkel, meghosszabbításokkal és munkafeltételekkel – többek között a szállításirendszer-üzemeltető igazgatási szerveinek irányításáért és/vagy tagjaiért felelős személyek javadalmazásával és hivatali idejük megszűnésével – kapcsolatos határozatokat a szállításirendszer-üzemeltető 12f. cikkel összhangban kijelölt felügyeleti szerve hozza meg.

   

  (2) A felügyeleti szerv által a szállításirendszer-üzemeltető irányításáért felelős személlyé és/vagy igazgatási szerveinek tagjává való kinevezésre jelölt személyek személyazonosságáról, a hivatali idejüket szabályozó feltételekről, hivatali idejük tartamáról és megszűnéséről, valamint a hivatali idejük megszüntetésére vonatkozó bármely javasolt határozat indokairól értesíteni kell a szabályozó hatóságot. Az (1) bekezdésben említett feltételek és határozatok kizárólag akkor emelkednek kötelező erőre, ha a szabályozó hatóság az értesítést követő 3 héten belül nem emelt ellenük kifogást. A szabályozó hatóság akkor emelhet kifogást, amennyiben komoly kétségei merülnek fel az irányításért felelős személlyé és/vagy az igazgatási szervek tagjává való kinevezésre jelölt személy szakmai függetlenségével kapcsolatban, illetve esetén, amennyiben a megbízatás idő előtti megszűnésének indokával kapcsolatban súlyos kétség merül fel.

   

  (3) A szállításirendszer-üzemeltető irányításáért felelős, a felügyelő hatóság által kijelölt személyeket és/vagy az igazgatási szerveinek kijelölt tagjait a kinevezésüket megelőző 5 évben a szállításirendszer-üzemeltetőn kívül sem közvetve, sem közvetlenül semmilyen szakmai beosztás vagy felelősség, érdek vagy üzleti kapcsolat nem kötheti a vertikálisan integrált vállalkozáshoz vagy annak bármely részéhez vagy annak irányító részvényeseihez.

   

  (4) A szállításirendszer-üzemeltető irányításáért felelős személyeknek és/vagy igazgatási szervei tagjainak, valamint alkalmazottainak sem közvetve, sem közvetlenül semmilyen egyéb szakmai beosztásuk vagy felelősségük, érdekeltségük nem lehet a vertikálisan integrált vállalkozásba, annak bármely részében vagy annak irányító részvényeseinél, és ezekkel üzleti kapcsolatben nem állhatnak.

   

  (5) A szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős személyek és/vagy az igazgatási szerveinek tagjai, illetve a szállításirendszer-üzemeltető alkalmazottai nem rendelkezhetnek sem közvetlen, sem közvetett érdekeltséggel a szállításirendszer-üzemeltetőn kívül a vertikálisan integrált vállalkozás egyetelen részében sem, illetve attól semmiféle közvetlen vagy közvetett pénzügyi előnyhöz nem juthatnak. Javadalmazásuk nem függhet a szállításirendszer-üzemeltetőétől eltérő vertikálisan integrált vállalkozás tevékenységeitől vagy eredményeitől.

   

  (6) A szállításirendszer-üzemeltető irányításáért felelős személyek és/vagy igazgatási szervei tagjai által a hivatali idejük idő előtti megszűnése ellen benyújtott panaszok tekintetében a szabályozó hatóság előtti tényleges fellebbezési jog szavatolt.

   

  (7) Az ügyvezetésért felelős személyek és/vagy az igazgatási szervek tagjai a szállításirendszer-üzemeltetőnél betöltött megbízatásuk megszűnését követően a szállításirendszer-üzemeltető kivételével legalább 5 évig nem rendelkezhetnek szakmai beosztással, felelősséggel vagy érdekeltséggel a vertikálisan integrált vállalkozásban, annak bármely részében vagy irányító részvényesénél, illetve ezekkel sem közvetlen, sem közvetett üzleti kapcsolatban nem állhat.

   

  12e. cikk

   

  Vagyonkezelő

   

  (1) A szabályozó hatóság független vagyonkezelőt nevez ki a vertikálisan integrált vállalkozás javaslatára és költségére. A vagyonkezelő kizárólag a vertikálisan integrált vállalkozás jogos érdekében jár el a szállításirendszer-üzemeltető eszközei értékének megóvásában, és egyúttal megőrzi a szállításirendszer-üzemeltető vertikálisan integrált vállalkozástól való függetlenségét. A vagyonkezelő feladatainak ellátása során nem veheti figyelembe a vertikálisan integrált vállalkozás termelő és szolgáltató tevékenységének érdekeit.

   

  (2) A vagyonkezelő a kinevezését megelőző 5 évben semmilyen szakmai beosztással vagy felelősséggel, érdekeltséggel nem rendelkezhet a vertikálisan integrált vállalkozásban, annak bármely termelő és szolgáltató részében vagy irányító részvényesénél, és ezekkel sem közvetlen, sem közvetett üzleti kapcsolatban nem állhat.

   

  A vagyonkezelő megbízatásának feltételeit, ideértve annak időtartamát, megszüntetésének feltételeit és pénzügyi feltételeit, a szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia.

   

  A vagyonkezelő megbízatása alatt nem rendelkezhet más szakmai beosztással vagy felelősséggel, érdekeltséggel a vertikálisan integrált vállalkozás bármely részében vagy irányító részvényesénél, illetve ezekkel sem közvetlen, sem közvetett üzleti kapcsolatban nem állhat.

   

  A vagyonkezelő megbízatásának megszűnését követően legalább 5 évig nem rendelkezhet más szakmai beosztással, felelősséggel vagy érdekeltséggel a vertikálisan integrált vállalkozás bármely részében vagy irányító részvényesénél, illetve ezekkel közvetlen vagy közvetett üzleti kapcsolatban nem állhat.

   

  (3) A vagyonkezelő felel a következőkért:

   

  a) a szállításirendszer-üzemeltető felügyeleti szerve tagjainak kinevezése, megújítása és felmentése, a 12f. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett tagok kivételével, és

   

  b) szavazati jogának gyakorlása a felügyeleti szervben.

   

  12f. cikk

   

  Felügyeleti szerv

   

  (1) A szállításrendszer-üzemeltető felügyeleti szervvel rendelkezik, amely felel a szállításirendszer-üzemeltető részvényesei eszközeinek értékére esetlegesen jelentős hatást gyakorló határozatok, különösen az éves pénzügyi terv jóváhagyására, az átvitelirendszer-üzemeltető eladósodási szintjére, valamint a részvényesek között elosztott osztalék összegére vonatkozó határozatok meghozataláért.

   

  (2) A felügyeleti szerv a következő tagokból áll:

   

  a) a vertikálisan integrált vállalkozást képviselő tagok,

   

  b) a harmadik személy részvényeseket képviselő tagok,

   

  c) a szállításirendszer-üzemeltetőt képviselő tagok,

   

  d) a vagyonkezelő, és

   

  e) amennyiben a tagállam vonatkozó jogszabályai előírják, más érdekelt feleket – például a szállításirendszer-üzemeltető alkalmazottait – képviselő tagok.

   

  (3) A vagyonkezelő vétójoggal rendelkezik az olyan határozatokra vonatkozóan, amelyek nézete szerint jelentősen csökkenthetik a szállításirendszer-üzemeltető eszközértékét. Annak értékelésekor, hogy valamely határozat jelentősen csökkenti-e az eszközértéket, különös jelentőséggel bír az éves pénzügyi terv és a szállításirendszer-üzemeltető adósságainak mértéke. A felügyeleti szerv tagjainak kétharmada a vétót felülbírálhatja, amely esetben a 12h. cikk (7) bekezdése alkalmazandó.

   

  (4) A 12d. cikk (2)-(7) bekezdése alkalmazandó a felügyeleti szerv tagjaira.

   

  12g. cikk

   

  Megfelelőségi program és a megfelelésért felelős tisztviselő

   

  (1) A tagállamok biztosítják, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők megfelelőségi programot hozzanak létre és hajtsanak végre, amely intézkedéseket határoz meg a megkülönböztető magatartás kizárása érdekében, és biztosítja, hogy a programnak való megfelelést megfelelő módon ellenőrizzék. A program meghatározza az alkalmazottaknak a célkitűzés megvalósításához szükséges kötelezettségeit. A programot a szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia. A nemzeti szabályozó hatóság hatáskörének sérelme nélkül a programnak való megfelelés független ellenőrzését a megfelelésért felelős tisztviselő végzi.

   

  (2) A felügyeleti szerv a megfelelésért felelős tisztviselőt jelöl ki. A megfelelésért felelős tisztviselő lehet természetes vagy jogi személy. A 12d. cikk (2)-(7) bekezdését a megfelelésért felelős tisztviselőre alkalmazni kell. A szabályozó hatóság a függetlenség vagy szakképzettség hiánya miatt kifogást emelhet a megfelelésért felelős tisztviselő kijelölése ellen.

   

  (3) A megfelelésért felelős tisztviselő feladatai a következők:

   

  a) a megfelelési program végrehajtásának ellenőrzése;

   

  b) a megfelelőségi program végrehajtása érdekében hozott intézkedéseket tartalmazó éves jelentés elkészítése és e jelentés benyújtása a szabályozó hatóságnak;

   

  c) jelentéstétel a felügyeleti szerv felé, valamint ajánlások készítése a megfelelőségi programmal és annak végrehajtásával kapcsolatban;

   

  d) jelentéstétel a szabályozó hatóság felé a vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető közötti mindennemű kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatról.

   

  (4) A megfelelésért felelős tisztviselő benyújtja a szabályozó hatóságnak a beruházási tervre vagy az egyedi hálózati beruházásokra vonatkozó határozati javaslatokat. Ezt legkésőbb akkor kell megtennie, amikor a szállításirendszer-üzemeltető irányítási és/vagy illetékes igazgatási szerve azokat benyújtja a felügyeleti szervnek.

   

  (5) Amennyiben a vertikálisan integrált vállalkozás akár a közgyűlésben, akár a kijelölt felügyeleti szerv tagjainak szavazata révén megakadályozta valamely határozat elfogadását, aminek eredményeképpen megakadályozott vagy elhalasztott egy a hálózatban megvalósítandó beruházást, a megfelelésért felelős tisztviselő erről értesíti a szabályozó hatóságot.

   

  (6) A megfelelésért felelős tisztviselő megbízatásának, illetve foglalkoztatásának feltételeit a szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia, és azoknak biztosítaniuk kell a megfelelésért felelős tisztviselő függetlenségét.

   

  (7) A megfelelésért felelős tisztviselő írásban vagy szóban rendszeresen jelentést tesz a szabályozó hatóságnak, és joga van ahhoz, hogy akár írásban, akár szóban rendszeresen jelentést tegyen a szállításirendszer-üzemeltető felügyeleti szervének.

   

  (8) A megfelelésért felelős tisztviselő részt vehet a szállításirendszer-üzemeltető irányítási vagy igazgatási szerveinek, valamint a felügyeleti szerv és a közgyűlés valamennyi ülésén. A megfelelésért felelős tisztviselő részt vesz az alábbi témákkal foglalkozó valamennyi ülésen:

   

  a) a hálózati hozzáférés feltételei az 1775/2005/EK rendeletben meghatározottak szerint, különös tekintettel a tarifákra, a harmadik felek részére nyújtott hozzáférési szolgáltatásokra, a kapacitásallokációra, a szűk keresztmetszetek kezelésére, az átláthatóságra, az egyensúly fenntartására és a másodlagos piacokra;

   

  b) a szállítási hálózati rendszer üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése érdekében vállalt projektek, ideértve az új közlekedési összeköttetésekkel, a kapacitás bővítésével és a meglevő kapacitás optimalizálásával kapcsolatos beruházásokat;

   

  c) a szállítási rendszer üzemeltetéséhez szükséges energiavásárlás vagy -eladás.

   

  (9) A megfelelésért felelős tisztviselő ellenőrzi, hogy a szállításirendszer-üzemeltető megfelel-e a 10. cikknek.

   

  (10) A megfelelésért felelős tisztviselő hozzáfér valamennyi releváns adathoz, valamint a szállításirendszer-üzemeltető irodáihoz és a feladata elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz.

   

  (11) A szabályozó hatóság előzetes jóváhagyását követően a felügyeleti szerv felmentheti a megfelelésért felelős tisztviselőt.

   

  (12) A szállításirendszer-üzemeltetőnek és a vertikálisan integrált vállalkozásnak különösen a szállításirendszer-üzemeltető és a vertikálisan integrált vállalkozás közötti kereskedelmi és pénzügyi megállapodásokból eredő kötelezettségeiről a szabályozó hatóságot csupán tájékoztatni kell, azokat hozzá jóváhagyásra nem kell benyújtani. A nemzeti szabályozó hatóságot értesíteni kell a vezetők és a megfelelésért felelős tisztviselő kinevezéséről és munkafeltételeiről, de azokat a szabályozó hatóságnak nem kell jóváhagynia.

   

  12h. cikk

   

  Hálózatfejlesztés és a beruházási döntések meghozatalának hatásköre

   

  (1) A szállításirendszer-üzemeltető – az érintett felekkel folytatott konzultációt követően – minden évben tízéves hálózatfejlesztési tervet nyújt be a szabályozó hatóságnak, a meglevő és az előre jelzett ellátás és kereslet alapján. A terv hatékony intézkedéseket tartalmaz a rendszer megfelelőségének és az ellátás biztonságának szavatolása érdekében.

   

  (2) A tízéves hálózatfejlesztési terv különösen:

   

  a) jelzi a piaci résztvevők számára azokat a főbb szállítási infrastruktúrákat, amelyeket a következő 10 évben meg kell építeni vagy fejleszteni kell;

   

  b) tartalmazza az összes olyan beruházást, amelyről már döntés született, és meghatározza azokat az új beruházásokat, amelyeket a következő három évben kell megvalósítani;

   

  c) időkeretet ír elő valamennyi beruházási projekt tekintetében.

   

  (3) A szállításirendszer-üzemeltető a tízéves hálózatfejlesztési terv kidolgozásakor ésszerű feltételezéseket tesz a termelés, -ellátás és -fogyasztás, valamint a más országokkal folytatott cserék alakulását illetően, figyelembe véve a regionális és az európai szintű hálózatokra, valamint a földgáztárolókra és LNG újragázosítási létesítményekre vonatkozó beruházási terveket.

   

  (4) A szabályozó hatóság a tízéves hálózatfejlesztési tervről nyílt és átlátható módon konzultál valamennyi tényleges vagy potenciális hálózathasználóval. A magukat potenciális hálózathasználónak valló személyektől vagy vállalkozásoktól megkövetelhetik ezen állításuk alátámasztását. A szabályozó hatóság közzéteszi a konzultációs folyamat eredményeit, különösen az esetleges beruházási igényeket.

   

  (5) A szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tízéves hálózatfejlesztési terv felöleli-e a konzultációs folyamat során azonosított valamennyi beruházási igényt, valamint hogy a terv összhangban áll-e az 1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) bekezdésében említett, tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózatfejlesztési tervvel. Amennyiben bármilyen kétség felmerül a 10 évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózatfejlesztési tervvel való összhanggal kapcsolatban, a szabályozó hatóság konzultál az Ügynökséggel. A szabályozó hatóság megkövetelheti a szállításirendszer-üzemeltetőtől a terv módosítását.

   

  (6) A szabályozó hatóság nyomon követi és értékeli a tízéves hálózatfejlesztési terv végrehajtását.

   

  (7) Abban az esetben, ha a szállításirendszer-üzemeltető nem hajtja végre valamely, a tízéves hálózatfejlesztési terv értelmében a következő három évben megvalósítandó beruházást, a tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó hatóságnak – a szóban forgó beruházás megvalósítását biztosítandó – kötelessége legyen meghoznia a következő intézkedések közül legalább egyet, kivéve, ha a beruházás végrehajtása az üzemeltetőn kívül álló, kényszerítő okok miatt hiúsul meg:

   

  a) a szállításirendszer-üzemeltető kötelezése a szóban forgó beruházásnak a 12f. cikkben említett éves finanszírozási tervvel összhangban történő végrehajtására, vagy

   

  b) a szóban forgó beruházás tekintetében bármely beruházó előtt nyitva álló versenytárgyalási eljárás szervezése.

   

  Ha a szabályozó hatóság élt a b) pont szerinti hatáskörével, a szállításirendszer-üzemeltetőt kötelezheti az alábbiak elfogadására:

   

  - harmadik fél általi finanszírozás,

   

  - harmadik fél általi kivitelezés,

   

  - a vonatkozó új eszközök megépítése,

   

  - a vonatkozó új eszközök üzemeltetése.

   

  A szállításirendszer-üzemeltető biztosítja a beruházók számára a beruházás megvalósításához szükséges információkat, az új eszközöket hozzákapcsolja a szállítási hálózathoz, és – általánosságban – minden tőle telhető erőfeszítést megtesz a beruházási projekt végrehajtásának megkönnyítésére.

   

  A vonatkozó pénzügyi megállapodásokhoz a szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges.

   

  (8) Ha a szabályozó hatóság élt a (7) bekezdés szerinti hatásköreivel, a szóban forgó beruházások költségeire a releváns tarifaszabályozások vonatkoznak.

   

  12i. cikk

   

  A földgáztárolóknak, LNG újragázosítási létesítményeknek és ipari fogyasztóknak a szállítási hálózathoz való csatlakoztatásával kapcsolatos döntéshozatali hatáskörök

   

  (1) A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek átlátható és hatékony eljárásokat és tarifákat meghatározni és közzétenni a földgáztárolóknak, LNG újragázosítási létesítményeknek és ipari fogyasztóknak a szállítási hálózathoz való csatlakoztatása tekintetében. Az eljárásokat a szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia.

   

  (2) A szállításirendszer-üzemeltetők nem jogosultak arra, hogy egy új földgáztároló, LNG újragázosítási létesítmény vagy ipari fogyasztó hálózathoz való csatlakozását a rendelkezésre álló hálózati kapacitások esetleges jövőbeni korlátaira vagy a szükséges kapacitásnöveléshez kapcsolódó járulékos költségekre hivatkozva visszautasítsák. A szállításirendszer-üzemeltető köteles elegendő belépő és kilépő kapacitást biztosítani az új csatlakozáshoz.

   

  (3) A szállításirendszer-üzemeltetők adják meg és irányítják harmadik személyeknek a hálózathoz való hozzáférést, különösen az új piaci szereplők és a biogáz-előállítók tekintetében, a hálózat biztonsági szabályaira figyelemmel.

   

  IVb. FEJEZET

   

  12j. cikk

   

  Felülvizsgálati záradék

   

  (1) Az Ügynökség legkésőbb [öt évvel az irányelv hatálybalépését követően] részletes jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben bemutatja, hogy az e fejezet szerinti szétválasztási követelmények milyen mértékben bizonyultak eredményesnek a szállításirendszer-üzemeltetők teljes körű és valódi függetlenségének biztosítása terén.

   

  (2) Az (1) bekezdés szerinti értékelése céljából az Ügynökség különösen a következő kritériumokat veszi figyelembe: a hálózatokhoz való tisztességes és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés, hatékony szabályozás, a hálózat, a beruházások és a torzulást nem okozó beruházásösztönzők fejlesztése, a rendszerösszekötő infrastruktúra fejlesztése, valamint az ellátás biztonságának helyzete a Közösségben.

   

  (3) A Bizottság – adott esetben, és különösen akkor, ha az (1) bekezdésben említett részletes jelentés megállapítja, hogy a (2) bekezdésben említett feltételek biztosítása a gyakorlatban nem történt meg – javaslatokat terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a szállításirendszer-üzemeltetők [a(z) …/…/EK irányelv hatálybalépésének időpontját követő hetedik év] előtti, teljes és valódi függetlenségének biztosítására vonatkozóan.

  Módosítás  79

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 10 pont – c pont

  2003/55/EK irányelv

  13 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető teljes függetlenségének, a megkülönböztető magatartás hiányának és annak tekintetében, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás ellátási tevékenységei a vertikális integráció révén nem juthatnak tisztességtelen előnyhöz. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  törölve

  Indokolás

  A szétválasztási rendelkezések – az energiapiacok liberalizációjának alapvető rendelkezéseiként – nem lehetnek módosíthatók iránymutatások által. Ezt az a tény is kiemeli, hogy a Bizottság ilyen iránymutatások elfogadására vonatkozó hatásköre arra jogosítaná fel a Bizottságot, hogy beavatkozzon a társasági jogba.

  Módosítás  80

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 12 pont

  2003/55/EK irányelv

  19 cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12) A 19. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

  (12) A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(1) A földgáztárolókhoz [...] való hozzáférés megszervezéséhez, amikor műszaki és/vagy gazdasági megfontolásokból a hálózathoz való hatékony hozzáférés a fogyasztók ellátásának biztosítása érdekében ezt igényli, [...] a tagállamok dönthetnek arról, hogy a (4) bekezdés szerinti szabályozott hozzáférési eljárást vagy a (3) bekezdés szerinti tárgyalásos hozzáférési eljárást választják. Ezek az eljárások objektív, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján folynak. A nemzeti szabályozó hatóságok felügyelik e kritériumok teljesülését.

  A tagállamok megállapítják és közzéteszik azokat a követelményeket, amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy a földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez való hozzáférés műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók ellátásának biztosítása érdekében. A tagállamok közzéteszik, vagy a tárolási- és szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik annak közzétételére, hogy mely földgáztárolókat, vagy ezeknek mely részeit, és mely vezetékkészletet kínálják fel a (3) és (4) bekezdésben említett különböző eljárásokban.

  A nemzeti szabályozó hatóságok megállapítják és közzéteszik azokat a követelményeket, amelyek alapján meg lehet állapítani a tárolókhoz való hozzáférés rendszerét, különösen kitérve arra, hogy a szóban forgó piacon megvalósul-e a tárolók közötti verseny, valamint hogy a szervezést független, szabad hozzáférést biztosító infrastruktúra-üzemeltetők révén valósítják-e meg. A nemzeti szabályozó hatóságok nyomon követik az e kritériumoknak való megfelelést, és közzéteszik, vagy a tárolásirendszer-üzemeltetőket kötelezik annak közzétételére, hogy mely földgáztárolókat, vagy ezeknek mely részeit kínálják fel a (3) és (4) bekezdésben említett különböző eljárásokban.

   

  (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók az LNG-létesítményekkel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokra és ideiglenes tárolásra, amelyek az újragázosítási folyamathoz és azt követően a szállítórendszerhez történő szállításhoz szükségesek.

   

  (3) A szerződésen alapuló hálózati hozzáférés esetében a nemzeti szabályozó hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a földgázipari vállalkozások és a feljogosított fogyasztók mind az összekapcsolt hálózat által lefedett területen, mind pedig azon kívül meg tudjanak állapodni a tároláshoz való [...] hozzáférésről, amennyiben az műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges a rendszerhez való hatékony hozzáférés biztosítása érdekében [...]. A felek a tároláshoz való hozzáférésről [...] szóló tárgyalásokon jóhiszeműen járnak el.

   

  A tároláshoz [...] való hozzáférésről szóló szerződést meg kell tárgyalni az érintett rendszerüzemeltetővel [...]. A nemzeti szabályozó hatóságok a tárolásirendszer-üzemeltetőktől [...] megkövetelik a tárolók [...] használatára vonatkozóan fontosabb üzleti feltételeik kihirdetését az irányelv alkalmazásának kezdetét követő egy éven belül és azt követően évente. E feltételek kialakítása során figyelembe kell venni a rendszerhasználók álláspontját, akik a nemzeti szabályozó hatóságnál kifogást emelhetnek a feltételek ellen.

   

  (4) Szabályozott hozzáférés esetén a nemzeti szabályozó hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a földgázipari vállalkozások és a feljogosított fogyasztók számára biztosítsák a jogot az összekapcsolt rendszerek által lefedett területen kívül és belül egyaránt a tároláshoz való hozzáféréshez, a tárolásra [...] vonatkozó közzétett tarifák, egyéb feltételek és kötelezettségek alapján, ha az műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges a hálózathoz való hatékony hozzáférés [...] megszervezése érdekében. E tarifák, valamint az egyéb feltételek és kötelezettségek kialakítása során figyelembe kell venni a rendszerhasználók álláspontját, akik a nemzeti szabályozó hatóságnál kifogást emelhetnek a feltételek ellen. A feljogosított fogyasztók e hozzáférési joga azáltal biztosítható, hogy lehetővé teszik számukra ellátási szerződések megkötését a hálózat tulajdonosán és/vagy rendszerüzemeltetőjén, illetve a kapcsolt vállalkozásokon kívül más versenytárs földgázipari vállalkozásokkal is.

  Módosítás  81

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A jelentősebb új gázipari infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények és a földgáztárolók kérelem alapján, a következő feltételek mellett mentesülhetnek a 7., 18., 19., 20. cikk, valamint a 24c. cikk (4), (5) és (6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól:

  (1) A jelentősebb új gázipari infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények és a földgáztárolók kérelem alapján, meghatározott időtartamra a következő feltételek mellett mentesülhetnek a 7., 18., 19., 20. cikk, valamint a 24c. cikk (4), (5) és (6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól:

  Módosítás  82

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22 cikk – 1 bekezdés – ea pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea) a projekt európai érdeket képvisel, és az Európai Unión belül legalább egy nemzeti határt keresztez.

  Indokolás

  Az európai érdeket képviselő projekteknek legalább két tagállam közös határát keresztezniük kell.

  Módosítás  83

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a meglévő infrastruktúra kapacitásának jelentős mértékű bővítésére is és az infrastruktúra olyan jellegű módosítására, amely lehetővé teszi új gázellátási források bevonását.

  (2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a meglévő infrastruktúra kapacitásának valamennyi jelentős mértékű bővítésére is és az infrastruktúra olyan jellegű módosítására, amely lehetővé teszi megnövelt és további gázmennyiségek bevonását.

  Indokolás

  Egyértelművé kell tenni, hogy nem csupán az új ellátási forrásoknak, hanem az akár ugyanazon forrásra/országra vonatkozó új ellátási szerződéseknek is meg kell felelniük az EU földgázra vonatkozó jogszabályainak. A földgázellátás biztonsága szempontjából ezeknek döntő jelentőségük van.

  Módosítás  84

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A VIa. fejezetben említett szabályozó hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) bekezdésben említett mentességekről. Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egynél több tagállam területén található, úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben a szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.

  (3) A VIa. fejezetben említett szabályozó hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) bekezdésben említett mentességekről. Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egynél több tagállam területén található, úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben a szabályozó hatóságra ruházott hatáskört. Az Ügynökség határozatáról előzetesen konzultációt kell folytatni az érintett szabályozó hatóságokkal és a kérelmezővel.

  Módosítás  85

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22. cikk – 3 bekezdés – második albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A mentesség vonatkozhat az új infrastruktúra vagy a meglévő, jelentősen növelt kapacitású infrastruktúra teljes kapacitására vagy annak egy részére.

  A mentesség vonatkozhat az új infrastruktúra vagy a már meglévő, de jelentősen növelt kapacitású infrastruktúra teljes kapacitására vagy annak bizonyos meghatározott részeire.

  Indokolás

  Az Ügynökségnek döntéshozatal előtt konzultálnia kell a szabályozó hatóságokkal és a földgázipari vállalkozásokkal. Az „open season” eljárás eredményein kellene alapulnia az olyan harmadik felek részére történő kapacitásallokációnak, amelyek komolyan érdeklődnek az eljárás keretében felajánlott kapacitás iránt. Eddig ilyen komoly érdeklődés nem mutatkozott, ami megnehezíti a beruházók dolgát a megbízható tervezés terén.

  Módosítás  86

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22. cikk – (3) bekezdés – negyedik albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A mentesség megítélése előtt a szabályozó hatóság meghatározza, hogy milyen szabályok és mechanizmusok legyenek érvényesek a kapacitással való gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A szabályok alapján az infrastruktúra potenciális igénybevevőit felkérik, hogy még az új infrastruktúra – akár saját felhasználásra történő – kapacitásallokációja előtt jelezzék a kapacitások lekötése iránti igényüket. A szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk keresztmetszet kezelési szabályai rendelkezzenek a kihasználatlan kapacitások piaci felkínálásáról, valamint arról, hogy a létesítmény felhasználói jogosultak legyenek lekötött kapacitásaiknak a másodlagos piacon történő forgalmazására. Az e cikk (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában említett kritériumok értékelésekor a szabályozó hatóság figyelembe veszi a kapacitásallokációs eljárás eredményét.

  A mentesség megítélése előtt a szabályozó hatóság meghatározza, hogy milyen szabályok és mechanizmusok legyenek érvényesek a kapacitással való gazdálkodásra és a kapacitásallokációra, amelyek az alatt az időszak alatt, amikor az infrastruktúra mentesül a fenti rendelkezések alól, szükség esetén módosíthatók annak érdekében, hogy sor kerüljön a gazdasági és piaci szükségletek szerinti kiigazításokra. A szabályok alapján az infrastruktúra potenciális igénybevevőit felkérik, hogy még az új infrastruktúra – akár saját felhasználásra történő – kapacitásallokációja előtt jelezzék a kapacitások lekötése iránti igényüket. A szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk keresztmetszet kezelési szabályai rendelkezzenek a kihasználatlan kapacitások piaci felkínálásáról, valamint arról, hogy a létesítmény felhasználói jogosultak legyenek lekötött kapacitásaiknak a másodlagos piacon történő forgalmazására. Az e cikk (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában említett kritériumok értékelésekor a szabályozó hatóság figyelembe veszi a kapacitásallokációs eljárás eredményét, amennyiben harmadik felek komoly elkötelezettséget mutatnak.

  Indokolás

  Az Ügynökségnek döntéshozatal előtt konzultálnia kell a szabályozó hatóságokkal és a földgázipari vállalkozásokkal. Az „open season” eljárás eredményein kellene alapulnia az olyan harmadik felek részére történő kapacitásallokációnak, amelyek komolyan érdeklődnek az eljárás keretében felajánlott kapacitás iránt. Eddig ilyen komoly érdeklődés nem mutatkozott, ami megnehezíti a beruházók dolgát a megbízható tervezés terén.

  Módosítás  87

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22. cikk – 4 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) azok a részletes indokok, amelyek alapján a szabályozó hatóság megadta a mentességet, beleértve a mentességet igazoló pénzügyi információkat;

  a) azok a részletes indokok, amelyek alapján a szabályozó hatóság megadta vagy megtagadta a mentességet, hivatkozva arra a cikkre, amely alapján döntését meghozta, beleértve a mentességet igazoló pénzügyi információkat;

  Indokolás

  A nemzeti szabályozó hatóságoknak nemcsak a mentesség megadását, hanem megtagadását is indokolniuk kell. A nemzeti szabályozó hatóságok érvelését egyértelműbbé teszi, ha pontos cikkekre hivatkoznak, és nem csak általában a mentességre.

  Módosítás  88

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22. cikk – 5 bekezdés – negyedik albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A mentességet megadó határozat Bizottság általi jóváhagyása az elfogadást követően két év elteltével hatályát veszti, ha az infrastruktúra megépítése eddig az időpontig nem kezdődött meg, illetőleg az elfogadást követően öt év elteltével hatályát veszti, ha az infrastruktúra eddig az időpontig nem állt üzembe.

  A Bizottság mentesítési határozata hatályát veszti, ha az infrastruktúra üzemeltetése a valamennyi, nemzeti és regionális hatóságoktól szükséges határozat meghozatalát és engedély megadását követő öt éven belül nem kezdődik meg, kivéve, ha a késés azon személyen kívül álló körülmények következménye, akinek a mentességet megadták.

  Módosítás  89

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) Az (1) bekezdésben említett eltérések automatikusan alkalmazandók az e cikk szerint engedélyezett eltérésekre, [a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv módosításáról szóló] .../.../EK irányelv] hatálybalépésének napjától. Az e cikk alapján adott mentességi hozzájárulás feltételeit nem lehet megváltoztatni az összes érintett fél beleegyezése nélkül.

   

  Indokolás

  E módosítás garantálja, hogy az új beruházásokkal szemben nem történik megkülönböztetés. A mentesítés jóváhagyásának feltételeit nem lehet visszamenőleg megváltoztatni az összes érintett fél (a mentesség birtokosa, szabályozó hatóság és Bizottság) beleegyezése nélkül.

  Módosítás  90

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22 cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el az (1) bekezdésben említett feltételek alkalmazásáról, valamint a (4) és (5) bekezdés alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározásáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  törölve

  Indokolás

  A javasolt komitológiai eljárás szűkítené az Európai Parlament befolyását, ezáltal a belső energiapiac formájára vonatkozó lényeges döntéseket von ki a jogalkotási eljárás alól. A harmadik felek részére biztosítandó hozzáférés alóli mentesség megadására vonatkozó szabályok, valamint az új infrastruktúrával kapcsolatos szétválasztási jogszabályok sokkal fontosabbak annál, hogy „technikainak” vagy „nem alapvető jelentőségűnek” lehessen tekinetni őket. Ezért az erre a cikkre vonatkozó valamennyi módosítást a megszokott döntéshozatali eljárással kell kezelni és nem komitológiai eljárással.

  Módosítás  91

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 a. cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) Minden tagállam kijelöl egy-egy nemzeti szabályozó hatóságot.

  (1) Minden tagállam kijelöl egy-egy nemzeti szabályozó hatóságot.

  (2) A tagállamok szavatolják a nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét, és biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás nélkül és átlátható módon gyakorolja hatáskörét. E célból a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv által ráruházott szabályozói feladat végrehajtása során a szabályozó hatóság jogilag elkülönüljön és funkcionálisan független legyen bármely más köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól, valamint személyzete és az igazgatásáért felelős személyek minden piaci érdektől függetlenül tevékenykedjenek, és ne kérjenek vagy fogadjanak el utasítást semmilyen kormánytól vagy egyéb köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól.

  (2) A tagállamok szavatolják a nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét, és biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás nélkül és átlátható módon gyakorolja hatáskörét. E célból a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv és a hozzá kapcsolódó jogszabályok által ráruházott szabályozói feladat végrehajtása során a szabályozó hatóság jogilag elkülönüljön és funkcionálisan független legyen bármely más köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól, valamint személyzete és az igazgatásáért felelős személyek minden piaci érdektől függetlenül tevékenykedjenek, és ne kérjenek vagy fogadjanak el utasítást semmilyen kormánytól vagy egyéb köz- vagy magánszektorbeli jogalanytól.

  (3) A szabályozó hatóság függetlenségének védelme érdekében a tagállamok különösen ügyelnek arra, hogy:

  (3) A szabályozó hatóság függetlenségének védelme érdekében a tagállamok különösen ügyelnek arra, hogy:

  a) a szabályozó hatóság jogi személyiséggel, költségvetési önállósággal, továbbá megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezzen feladatai végrehajtásához;

  a) a szabályozó hatóság jogi személyiséggel, pénzügyi önállósággal, továbbá megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezzen feladatai végrehajtásához;

  b) vezetőségének kinevezése legalább öt éves, meg nem hosszabbítható határozott időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a vezetőség csak akkor menthető fel hivatalából, ha már nem teljesíti az e cikkben meghatározott feltételeket vagy ha súlyos kötelességszegést követ el.

  b) a szabályozói hatóság tanácsa tagjainak kinevezése legalább ötéves, de hét évet meg nem haladó, meg nem hosszabbítható határozott időtartamra szóljon. Az első hivatali idő esetében a tagok felének hivatali ideje két és fél év. A tagok csak akkor menthetők fel hivatalukból, ha már nem teljesítik az e cikkben meghatározott feltételeket, vagy ha a nemzeti jog szerint súlyos kötelességszegést követnek el.

   

  ba) a szabályozó hatóság költségvetési igényeit az energiapiaci műveletekből származó közvetlen bevételekből fedezik.

  Módosítás  92

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 b cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az ezen irányelvben meghatározott szabályozói feladatok végrehajtásában a szabályozó hatóság minden indokolt lépést megtesz a következő célkitűzések megvalósítására:

  Az ezen irányelvben meghatározott szabályozói feladatok végrehajtásában a szabályozó hatóság minden indokolt lépést megtesz a következő célkitűzések megvalósítására:

  a) versenyképes, biztonságos és környezetileg fenntartható belső gázpiac elősegítése a Közösségen belül, szoros együttműködésben az Ügynökséggel, más tagállamok szabályozó hatóságaival és a Bizottsággal, valamint a Közösség valamennyi fogyasztójára és ellátójára kiterjedő tényleges piacnyitás;

  a) versenyképes, átlátható, biztonságos és környezetileg fenntartható belső gázpiac elősegítése a Közösségen belül, szoros együttműködésben az Ügynökséggel, más tagállamok szabályozó hatóságaival és a Bizottsággal, valamint a Közösség valamennyi fogyasztójára és ellátójára kiterjedő tényleges piacnyitás, biztosítva, hogy ebből a felhasználóknak maximális előnye származzon a választék, az árak és a minőség tekintetében és gondoskodva arról, hogy az energiaellátási hálózatok – figyelembe véve a hosszú távú célokat – hatékonyan és megbízhatóan működjenek;

  b) versenyképes és megfelelően működő regionális piacok kialakítása a Közösségen belül, az a) pontban említett célkitűzés megvalósítása céljából;

  b) versenyképes és megfelelően működő piacok kialakítása a Közösségen belül, az a) pontban említett célkitűzés megvalósítása céljából;

  c) a tagállamok közötti földgáz-kereskedelemre vonatkozó korlátozások feloldása, beleértve a megfelelő, határokon átnyúló szállítási kapacitásoknak a kereslet kielégítése érdekében történő fejlesztését, továbbá a nemzeti piacok integrációjának fokozása és a földgáznak a Közösségben való akadálytalan áramlása;

  c) a tagállamok közötti földgáz-kereskedelemre vonatkozó bármilyen korlátozás feloldása, beleértve a megfelelő, határokon átnyúló szállítási kapacitásoknak a kereslet kielégítése és a nemzeti piacok integrációjának fokozása érdekében történő fejlesztését a földgáznak a Közösségben való akadálytalan áramlása megkönnyítése céljából;

  d) biztonságos, megbízható és hatékony rendszerek fejlesztésének biztosítása, az energiahatékonyság, a kutatás és az innováció elősegítése a kereslet kielégítése érdekében, és az innovatív megújítható és alacsony szénkibocsátású technológiák fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

  d) fogyasztóorientált, biztonságos, megbízható és hatékony hálózati rendszerek fejlesztésének lehető legeredményesebb módon történő biztosítása, a rendszer megfelelőségének előmozdítása biztosítva az energiahatékonyságot, valamint a nagy, ill. kis léptékű megújuló energiaforrások (például biogáz) és a megosztott energiatermelés integrációját a szállítási és az elosztási rendszerekben egyaránt;

   

  da) a hálózathoz való hozzáférés megkönnyítése, különösen az olyan nehézségek elhárítása, amelyek megakadályozzák az új piaci szereplők és a megújuló energiák hozzáférését;

  e) annak biztosítása, hogy a hálózatüzemeltetők megfelelő – mind rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket kapjanak a hálózati teljesítmény hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elősegítésére;

  e) annak biztosítása, hogy a hálózatüzemeltetők megfelelő – mind rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket kapjanak a hálózati teljesítmény hatékonyságának növelésére és a piaci integráció elősegítésére;

  f) a saját nemzeti piac hatékony működésének biztosítása és a versenyhivatalokkal együttműködve a tényleges verseny elősegítése.

  f) a fogyasztók számára nyújtott előnyök biztosítása a saját nemzeti piac hatékony működése révén, és a versenyhivatalokkal együttműködve a tényleges verseny elősegítése, valamint a fogyasztóvédelem biztosítása;.

   

  fa) hozzájárulás a magas színvonalú földgázellátáshoz mint közszolgáltatáshoz, a védelemre szoruló fogyasztók védelméhez, és az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességének elősegítése;

   

  fb) a szükséges adatcserével kapcsolatos eljárások összehangolása.

  Módosítás  93

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24c. cikk – (1) bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A szabályozó hatóság feladatai a következők:

  (1) A szabályozó hatóság a következő feladatokat végzi, amikor csak lehetséges közvetlenül egyeztetve a többi releváns nemzeti és európai hatósággal, szállításirendszer-üzemeltetővel és más piaci érdekelttel azok saját külön hatásköreinek megsértése nékül.

  a) biztosítja, hogy a szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott esetben a rendszertulajdonosok, valamint a földgázipari vállalkozások teljesítsék az e rendelet és más közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeiket, beleértve a határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatosakat is;

  a) biztosítja, hogy a szállítási-, az elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott esetben a rendszertulajdonosok, valamint a földgázipari vállalkozások teljesítsék az e rendelet és más közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeiket, beleértve a határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatosakat is;

  b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködik a többi tagállam szabályozó hatóságával;

  b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködnek az érintett tagállamok szabályozó hatóságával vagy szabályozó hatóságaival és az Ügynökséggel, beleértve annak biztosítását, hogy elégséges rendszerösszekötő kapacitás legyen a szállítási infrastruktúrák között, hogy megfeleljenek egy hatékony és átfogó piaci felmérésnek, valamint az ellátás biztonsági kritériumainak anélkül, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmaznának a szállító vállalatokkal szemben a különböző tagállamokban;

  c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és a Bizottság határozatait;

  c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és a Bizottság minden releváns, kötelező érvényű határozatát;

  d) éves jelentést készít a tagállamok érintett hatóságai, az Ügynökség és a Bizottság részére saját tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról. A jelentés az e cikkben felsorolt minden egyes feladat tekintetében beszámol a megtett lépésekről és az eredményekről;

  d) éves jelentést készít a tagállamok érintett hatóságai, az Ügynökség és a Bizottság részére saját tevékenységéről és feladatainak végrehajtásáról. A jelentés az e cikkben felsorolt minden egyes feladat tekintetében beszámol a megtett lépésekről és az eredményekről;

  e) biztosítja, hogy a szállítási, az elosztási, a tárolási, valamint az LNG- és ellátási tevékenységek között ne legyen keresztfinanszírozás;

  e) ellenőrzi az ezen irányelv szerinti és más vonatkozó közösségi jogszabályokban foglalt szétválasztási követelmények teljesítését és biztosítja, hogy a szállítási, az elosztási, a tárolási, valamint az LNG- és ellátási tevékenységek között ne legyen keresztfinanszírozás, valamint azt, hogy az elosztási és szállítási tarifákat jóval az előtt az időszak előtt meghatározzák, hogy alkalmazásukra sor kerül;

  f) felülvizsgálja a szállításirendszer-üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli azokat az éves jelentésben, az 1775/2005/EK rendelet 2c. cikkében említett tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati fejlesztési tervnek való megfelelés tekintetében;

  f) felülvizsgálja a szállításirendszer-üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli azokat az éves jelentésben, az 1775/2005/EK rendelet 2c. cikkében említett tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő hálózati fejlesztési tervnek való megfelelés tekintetében; a szállításirendszer-üzemeltetők beruházási terveinek biztosítaniuk kell, hogy a személyzet szaktudása és száma megfeleljen a szolgáltatási kötelezettségeknek; a beruházási tervek betartásának elmulasztása az Ügynökség által kiadott iránymutatásokkal összhangban a szállításirendszer-üzemeltetőkre rótt arányos szankciókat von maga után;

   

  fa) jóváhagyja a szállításirendszer-üzemeltetők éves beruházási terveit;

  g) felügyeli a hálózat biztonságát és megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a hálózat biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

  g) felügyeli a hálózat biztonságának és megbízhatóságának való megfelelést, kidolgozza vagy jóváhagyja a szolgáltatás és az ellátás minőségére vonatkozó szabványokat és követelményeket, továbbá felülvizsgálja a teljesítményeket a szolgáltatás és ellátás minősége szempontjából, valamint a hálózat biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

  h) felügyeli az átláthatóság szintjét, biztosítja, hogy a földgázipari vállalkozások megfeleljenek az átláthatósági követelményeknek;

  h) felügyeli az átláthatóság szintjét, biztosítja, hogy a hálózatüzemeltetők megfeleljenek az átláthatósági követelményeknek;

  i) a versenyhivatalokkal együttműködve nagy- és kiskereskedelmi szinten figyelemmel kíséri a piacnyitást és a versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási díjakat és a meghatározott formátumú lakossági panaszokat –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig felhívja az érintett illetékes hatóságok figyelmét a vonatkozó ügyekre;

   

   

  ia) figyelemmel kíséri a korlátozó jellegű szerződéses gyakorlatok előfordulását, beleértve a kizárólagossági rendelkezéseket, amelyek akadályozhatják vagy korlátozhatják, hogy a nem lakossági fogyasztók egyidejűleg több szolgáltatóval is szerződést kössenek; adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok tájékoztatják a nemzeti versenyhivatalokat az ilyen gyakorlatokról;

  j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási és elosztó vállalkozásoknak mennyi időbe telik az összeköttetések kialakítása és kijavítása;

  j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási és elosztó vállalkozásoknak mennyi időbe telik az összeköttetések kialakítása és kijavítása, és az Ügynökség által kiadott iránymutatásokkal összhangban szankciókat vet ki, ha a meghatározott időszakokat megfelelő indok nélkül túllépik;

  k) figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a tároláshoz, a vezetékkészlethez és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19. cikk szerinti feltételeit;

  k) figyelemmel kíséri a tároláshoz, a vezetékkészlethez és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19. cikk szerinti feltételeit;

  l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességét;

  l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességét és végrehajtását;

  m) legalább évente ajánlásokat tesz közzé az ellátási tarifák 3. cikknek való megfelelőségéről;

  m) legalább évente ajánlásokat tesz közzé az ellátási tarifák 3. cikknek való megfelelőségéről; ezekben az ajánlásokban megfelelő figyelmet fordít a szabályozott árak (nagykereskedelmi és végfelhasználói árak) piacának működésére gyakorolt hatásra;

  n) biztosítja a fogyasztók fogyasztási adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási adatokra vonatkozó harmonizált formátum alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

  n) biztosítja a fogyasztók fogyasztási adataihoz, köztük az árakra és valamennyi piaci résztvevő kapcsolódó költségeire vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, az ezen fogyasztási adatokra vonatkozó, könnyen érthető, harmonizált formátum alkalmazását, a tényleges fogyasztást tükröző megfelelő előrefizetést és az A. melléklet h) pontja alatti adatokhoz való azonnali hozzáférést valamennyi fogyasztó számára;

  o) az 1775/2005/EK rendelet 8b. cikkével összhangban felügyeli a szállításirendszer-üzemeltetők, elosztórendszer-üzemeltetők, ellátók és fogyasztók, valamint egyéb piaci szereplők szerepével és felelősségével kapcsolatos szabályok végrehajtását;

  o) az 1775/2005/EK rendelet 8b. cikkével összhangban felügyeli a szállításirendszer-üzemeltetők, elosztórendszer-üzemeltetők, ellátók és fogyasztók, valamint egyéb piaci szereplők szerepével és felelősségével kapcsolatos szabályok végrehajtását;

   

  oa) meghatározza vagy jóváhagyja a hálózati hozzáférési díjakat, és közzéteszi a díjak meghatározásához alkalmazott módszertant;”

   

  ob) biztosítja, hogy a nagykereskedelmi árak ingadozása átlátható legyen;

  p) felügyeli azoknak a követelményeknek a helyes alkalmazását, amelyek annak eldöntésére szolgálnak, hogy egy földgáztároló a 19. cikk (3) vagy (4) bekezdése alá tartozik-e.

  p) felügyeli azoknak a követelményeknek a helyes alkalmazását, amelyek annak eldöntésére szolgálnak, hogy egy földgáztároló a 19. cikk (3) vagy (4) bekezdése alá tartozik-e.

  Módosítás  94

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24c cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó hatóságok az (1) és (2) bekezdésben említett feladatok gyors és hatékony végrehajtását lehetővé tevő hatáskörrel rendelkezzenek E célból a szabályozó hatóságok legalább a következő hatáskörökkel rendelkeznek:

  (3) A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó hatóságok az (1) és (2) bekezdésben említett feladatok gyors és hatékony végrehajtását lehetővé tevő hatáskörrel rendelkezzenek E célból a szabályozó hatóságok legalább a következő hatáskörökkel rendelkeznek:

  a) kibocsáthatnak gázipari vállalkozásokat kötelező határozatokat;

  a) kibocsáthatnak gázipari vállalkozásokat kötelező határozatokat;

  b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok működését, a versenyszabályok megsértésének hiányában pedig dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, köztük gázkapacitás-felszabadítási programokról.

  b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok működését, továbbá dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről.

  c) feladataik teljesítéséhez bármilyen szükséges tájékoztatást megkérhetnek a földgázipari vállalkozásoktól;

  c) feladataik teljesítéséhez bármilyen szükséges tájékoztatást megkérhetnek a földgázipari vállalkozásoktól;

  d) eredményes, célszerű és elrettentő szankciókat szabhatnak ki azokra a földgázipari vállalkozásokra, amelyek nem teljesítik az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket vagy a szabályozó hatóság vagy az Ügynökség határozatát;

  d) eredményes, célszerű és elrettentő szankciókat szabhatnak ki azokra a földgázipari vállalkozásokra, amelyek nem teljesítik az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket vagy a szabályozó hatóság vagy az Ügynökség határozatát, illetve javasolhatják egy hatáskörrel rendelkező szervnek, hogy ilyen szankciókat vessen ki; továbbá a szállításirendszer-üzemeltetőre, illetve a vertikálisan integrált vállalkozásra a szállításirendszer-üzemeltető éves forgalmának legfeljebb 10%-áig az adott esettől függően pénzbüntetést róhatnak ki vagy pénzbüntetés kiszabását javasolhatják az ezen irányelv szerinti vonatkozó kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt.

  e) megfelelő ellenőrzési joggal és utasítási hatáskörrel rendelkeznek a (7) és a (8) bekezdés szerinti vitarendezés céljából;

  e) megfelelő ellenőrzési joggal és utasítási hatáskörrel rendelkeznek a (7) és a (8) bekezdés szerinti vitarendezés céljából;

  f) jóváhagyják a 26. cikkben említett biztonsági intézkedéseket.

  f) jóváhagyják a 26. cikkben említett biztonsági intézkedéseket.

   

  (3a) Az (1) és (3) bekezdés alapján ráruházott feladatok és hatáskörök mellett, ha a IVa. fejezetben foglaltakkal összhangban szállításirendszer-üzemeltetőt jelöltek ki, a szabályozó hatóságot legalább az alábbi feladatokkal és hatáskörökkel ruházzák fel:

   

  a) a vertikálisan integrált vállalkozást előnyben részesítő megkülönböztető magatartásért a (3) bekezdés d) pontban foglaltaknak megfelelően szankciókat, beleértve pénzbüntetéseket szab ki;

   

  b) felügyeli a szállításirendszer-üzemeltető és a vertikálisan integrált vállalkozás közötti kommunikációt annak érdekében, hogy biztosítsa a szállításirendszer-üzemeltetőt terhelő kötelezettségek teljesítését;

   

  c) vitarendező hatóságként jár el a vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető között a (7) bekezdés értelmében benyújtott panasz ügyében;

   

  d) felügyeli a vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokat, beleértve a kölcsönöket is.

   

  e) ellenőrzi, hogy valamennyi kereskedelmi és pénzügyi megállapodás megfelel-e a piaci feltételeknek;

   

  f) 12g. cikk (4) bekezdése értelmében a megfelelésért felelős tisztviselőtől érkező értesítés esetén indokolást kér a vertikálisan integrált vállalkozástól. Az indokolás különösen bizonyítékot is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás javára nem került sor megkülönböztető magatartásra;

   

  g) ellenőrzéseket végez a vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető telephelyein;

   

  h) a szállításirendszer-üzemeltető valamennyi feladatát vagy bizonyos feladatait átruházza a 9. cikkel összhangban kinevezett független rendszerüzemeltetőre, amennyiben a szállításirendszer-üzemeltető tartósan nem tesz eleget az ezen irányelv szerinti kötelezettségeinek, különösen akkor, ha ismételten a vertikálisan integrált vállalkozásnak kedvező megkülönböztető magatartást tanúsít;

   

  i) a szállításirendszer-üzemeltetőtől bármilyen információt bekér és a szállításirendszer-üzemeltető alkalmazottaival közvetlenül felveszi a kapcsolatot; ha továbbra is kétségei lennének, ugyanezen jogok vonatkoznak a vertikálisan integrált vállalkozásra és annak leányvállalataira is;

   

  j) elvégez minden szükséges vizsgálatot a szállításirendszer-üzemeltetőknél, és ha továbbra is kétségei lennének, a vertikálisan integrált vállalkozásnál és annak leányvállalatainál is; alkalmazni kell a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 1/2003/EK tanácsi rendelet 20. cikkének szabályait;

   

  k) eredményes, célszerű és elrettentő szankciókat szab ki azokra a szállításirendszer-üzemeltetőkre és/vagy vertikálisan integrált vállalkozásokra, amelyek nem teljesítik az ezen cikk szerinti kötelezettségeiket vagy a nemzeti szabályozó hatóság határozatait; Ez a hatáskör a következő jogokat foglalja magában:

   

  i. a szállításirendszer-üzemeltető vagy a vertikálisan integrált vállalkozás forgalmával arányos eredményes, célszerű és visszatartó erejű bírságokat szab ki;

   

  ii. utasításokat ad ki a megkülönböztető magatartás jóvátételére;

   

  iii. a szállításirendszer-üzemeltető engedélyének legalább részleges visszavonása az e cikkben meghatározott szétválasztási rendelkezések ismételt megszegése esetén.

  Módosítás  95

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A szabályozó hatóságok felelősek a következő feltételeknek azok hatálybalépése előtt történő megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

  (4) A szabályozó hatóságok felelősek a következő feltételeknek azok hatálybalépése előtt történő megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

  a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint az LNG-létesítményekhez való hozzáférés feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-létesítmények működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen elvégezni;

  a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve a szállítási és elosztási tarifákat is, továbbá a rájuk vonatkozó módszereket vagy alternatívaként az átviteli és elosztási tarifák megállapításának vagy jóváhagyásának módszereit és figyelemmel kísérését, valamint az LNG-létesítményekhez való hozzáférés feltételeit és tarifáit, beleértve a rájuk vonatkozó módszereket vagy alternatívaként az LNG-létesítményekhez való hozzáférés tarifái megállapításának és jóváhagyásának módszereit és figyelemmel kísérését. A tarifák tükrözik a ténylegesen felmerült költségeket, amennyiben az ilyen költségek megfelelnek egy hatékony üzemeltető költségeinek, és átláthatók. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-létesítmények működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen végezni; E tarifák nem különböztetik meg hátrányosan az új piaci belépőket.

  b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának feltételei.

  b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának feltételei, amelyeknek a lehető legnagyobb mértékben költségalapúnak és bevételsemlegesnek kell lenniük, ugyanakkor megfelelően ösztönözniük kell a rendszerhasználókat, hogy kiegyensúlyozzák az általuk betáplált és vételezett mennyiséget; elfogulatlannak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és objektív kritériumokon kell alapulniuk.

   

  ba) a határokon átnyúló infrastruktúrákhoz való hozzáférés, beleértve a kapacitásallokációt és a szűk keresztmetszetek kezelését. Jogosultak arra, hogy megköveteljék a szállításirendszer-üzemeltetőktől, hogy ezeket a feltételeket módosítsák.

  Módosítás  96

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) A tarifák meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon is ösztönözve vannak a hatékonyság javítására, a piaci integráció elősegítésére, valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységek támogatására.

  (5) A tarifákra vonatkozó feltételek vagy módszerek és a kiegyenlítő szolgáltatások meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon is ösztönözve legyenek a hatékonyság javítására, a piaci integráció elősegítésére, az ellátás biztosítására, valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységek támogatására.

   

  (5a) A nemzeti szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik a nemzeti földgázszállító-hálózatokon belüli szűk keresztmetszetek kezelését.

  A szállításirendszer-üzemeltetők jóváhagyásra benyújtják a szűk keresztmetszetek kezelésére, köztük a kapacitásallokációra vonatkozó eljárásaikat a nemzeti szabályozó hatóságokhoz. A nemzeti szabályozó hatóságok kérhetik az eljárások módosítását még jóváhagyásuk előtt.

  Módosítás  97

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A szabályozó hatóságok jogosultak szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a tárolási- és az elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. cikkben említett feltételek és tarifák megváltoztatását annak érdekében, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazhatóak legyenek.

  (6) A szabályozó hatóságok jogosultak szükség esetén megkövetelni a szállítási- és az elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőitől az e cikkben említett feltételek és tarifák megváltoztatását annak érdekében, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazhatóak legyenek.

  Indokolás

  A „tárolási” szó törlése, mivel a tárolási tarifák szabályozása visszafogná a beruházásokat. A gáztárolás nem monopólium: működő versenyhelyzet alakult ki ezen a téren. A szabályozás veszélyeztetné a jelenleg kialakult versenyt és a tervezett beruházásokat további szükséges gáztározók építése terén, amelyekre égető szükség van az EU gázellátásának biztonságosabbá tételéhez.

  Módosítás  98

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 7 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Bármely, egy szállítási- vagy elosztórendszer-üzemeltetővel, vagy LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőjével szemben panasszal élő fél panaszait a szabályozó hatósághoz nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező hatóságként eljárva a panasz beérkezését követő két hónapon belül döntést hoz. Ha a szabályozó hatóságnak további információkra van szüksége, ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható. Ez az időtartam a panaszos beleegyezésével az említett határidőkön túl is meghosszabbítható. A döntés kötelező érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat alapján meg nem változtatják.

  (7) Bármely, egy szállítási-, tárolási- vagy elosztórendszer-üzemeltetővel, vagy LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőjével szemben panasszal élő fél panaszait a szabályozó hatósághoz nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező hatóságként eljárva a panasz beérkezését követő két hónapon belül döntést hoz. Ha a szabályozó hatóságnak további információkra van szüksége, ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható. Ez az időtartam a panaszos beleegyezésével az említett határidőkön túl is meghosszabbítható. A döntés kötelező érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat alapján meg nem változtatják.

  Indokolás

  Biztosítani kell annak módját, hogy a tárolási üzemeltetővel szemben panasszal lehessen élni.

  Módosítás  99

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 8 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8) Bármely érintett fél, aki vagy amely jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, módszerekre vonatkozó döntéssel szemben, vagy ahol a szabályozó hatóságnak a javasolt módszerekre vonatkozóan konzultációs kötelezettsége van, a döntés vagy a döntéstervezet közzétételét követő két hónapon belül vagy, ha a tagállam úgy rendelkezik, rövidebb időn belül – a döntés felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek nincs halasztó hatálya.

  (8) Bármely érintett fél, aki vagy amely jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, módszerekre vonatkozó döntéssel szemben, vagy ahol a szabályozó hatóságnak a javasolt tarifákra és módszerekre vonatkozóan konzultációs kötelezettsége van, a döntés vagy a döntéstervezet közzétételét követő két hónapon belül vagy, ha a tagállam úgy rendelkezik, rövidebb időn belül – a döntés felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek nincs halasztó hatálya.

  Indokolás

  A jelenlegi rendszerhez hasonlóan a tagállamok választhatnak, hogy magukra a díjszabásokra vagy a díjszabási módszerekre alkalmaznak szabályozói ellenőrzést.

  Módosítás  100

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 9 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9) A tagállamok megfelelő és hatékony szabályozási, ellenőrzési és átláthatóságot biztosító mechanizmusokat hoznak létre azért, hogy elkerülhető legyen bármilyen piaci erőfölénnyel való – különösen a fogyasztók sérelmére történő – visszaélés és ellenséges felvásárlásra irányuló magatartás. Ezeknél a mechanizmusoknál figyelembe veszik a Szerződés és különösen annak 82. cikke rendelkezéseit.

  (9) A tagállamok megfelelő és hatékony ellenőrzési és átláthatóságot biztosító mechanizmusokat hoznak létre azért, hogy elkerülhető legyen bármilyen piaci erőfölénnyel való – különösen a fogyasztók sérelmére történő – visszaélés és ellenséges felvásárlásra irányuló magatartás. Ezeknél a mechanizmusoknál figyelembe veszik a Szerződés és különösen annak 82. cikke rendelkezéseit.

  Indokolás

  Számos tagállamban a versenykorlátozó magatartás elleni küzdelem a versenyhivatal hatáskörébe tartozik. Azonban néhány tagállam a szabályozó hatóság hatáskörébe utalta ezt és egyéb területeket. A különböző jogi szabályozás fényében a 24c. cikk (9) bekezdésének szövegezése helytelen.

  Módosítás  101

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 12 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12) A szabályozó hatóságok határozatait indokolni kell.

  (12) A szabályozó hatóságok határozatait részletesen indokolni kell és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni a jogi ellenőrzés lehetővé tétele érdekében.

  Módosítás  102

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24c cikk – 13 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13) A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amely révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől független testülethez.

  (13) A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amely révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat egy nemzeti bírósághoz vagy más független nemzeti hatósághoz.

  Módosítás  103

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24c cikk – 14 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok e cikkben meghatározott hatásköreinek végrehajtásáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  törölve

  Indokolás

  A nemzeti szabályozó hatóságok előjogainak meghatározása lényegesen meghaladja a komitológiai eljárással elfogadható intézkedések hatáskörét.

  Módosítás  104

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 d cikk– 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2) Az érintett nemzeti szabályozó hatóságoknak – annak biztosítására, hogy az integrációt megfelelő szabályozó struktúrák tükrözzék ott, ahol regionális gázpiacok alakulnak ki – szorosan együttműködve az Ügynökséggel és annak iránymutatása mellett gondoskodniuk kell arról, hogy regionális piacaikkal kapcsolatban legalább az alábbi szabályozó feladatok elvégzésére sor kerüljön:

  (2) A szabályozó hatóságok legalább regionális szinten együttműködnek olyan működési megállapodások létrehozása érdekében, amelyek biztosítják a hálózat optimális kezelését, közös gáztőzsdék kialakítását és a határkeresztező kapacitások allokációját, valamint biztosítják a régión belüli tényleges verseny kialakulásához szükséges rendszerösszekötő kapacitás minimális szintjét.

  a) legalább regionális szinten történő együttműködés olyan működési megállapodások létrehozása érdekében, amelyek biztosítják a hálózat optimális kezelését, közös gáztőzsdék kialakítását és a határkeresztező kapacitások allokációját, valamint biztosítják a régión belüli és a régiók közötti tényleges verseny kialakulásához és az ellátás biztonságának fokozásához szükséges rendszerösszekötő kapacitás megfelelő szintjét, többek között új összekapcsolások révén.

   

  b) az szállításirendszer-üzemeltetőkre és egyéb piaci szereplőkre vonatkozó valamennyi műszaki és piaci szabályzat legalább az adott regionális szinten történő összehangolása;

   

  c) a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályok összahangolása;

   

  d) olyan szabályok elfogadása, amelyek biztosítják, hogy az adott regionális pool piacokat működtető gáztőzsde vagy gáztőzsdék tulajdonosai és/vagy vezetői teljes mértékben függetlenek a termelési eszközök tulajdonosaitól és/vagy vezetőitől.

   

  A szabályozó hatóságoknak jogukban áll egymással megállapodásokat kötni a szabályozási együttműködés elősegítése céljából, és a (2) bekezdés második albekezdésében említett tevékenységeket adott esetben más, érintett nemzeti hatóságokkal folytatott közvetlen egyeztetés útján végzik el azok saját hatáskörének megsértése nélkül.

  Módosítás  105

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24d. cikk– (4) bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről, továbbá azokról a helyzetekről, amikor az Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább két tagállamot összekötő infrastruktúra szabályainak meghatározása. Az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  törölve

  Indokolás

  A határokon átnyúló ügyekre vonatkozó szabályozási rendszer, amelynek keretében meg kell határozni, hogy a szabályozó hatóságok milyen mértékű együttműködést folytathatnak egymással és az Ügynökséggel, túlságosan alapvető ahhoz, hogy a csupán „nem alapvető fontosságú elemeket” érintő komitológiai eljárással határozzák meg. Az Ügynökségre ruházott hatásköröknek jogalapot kell teremteni a klasszikus döntéshozatalii folyamat keretében.

  Módosítás  106

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 e cikk– 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az Ügynökség négy hónapon belül megküldi véleményét az azt kérő szabályozó hatóságnak, vagy értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a szóban forgó határozatot hozó szabályozó hatóságnak.

  (2) Az Ügynökség két hónapon belül megküldi véleményét az azt kérő szabályozó hatóságnak, vagy értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a szóban forgó határozatot hozó szabályozó hatóságnak.

  Indokolás

  E módosítás célja a határidő rövidítése.

  Módosítás  107

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk– 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok előírják az ellátó vállalkozások részére, hogy a nemzeti szabályozó hatóság, a nemzeti versenyhivatal és a Bizottság számára legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a nagykereskedelmi ügyfelekkel és a szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási szerződésekkel és gázderivatívákkal kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

  (1) A tagállamok előírják az ellátó vállalkozások részére, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, feladataik elvégzését lehetővé teendő, legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a nagykereskedelmi ügyfelekkel és a szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási szerződésekkel és gázderivatívákkal kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

  Indokolás

  A nagykereskedelmi szerződéssel összefüggésben történő adatösszeállítás szabályait világosan meg kell határozni, és azoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságok különleges feladataira kell vonatkozniuk. Emellett az illetékes hatóságok az irányelvre irányuló javaslatban említett szervektől eltérő szerveket is jelenthetnek.

  Módosítás  108

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk– 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az adatok közé tartoznak az adott ügyletre vonatkozó jellemzők, például az időtartam, a szállítási és rendezési szabályok, a mennyiség, a végrehajtás napja és ideje, valamint az ügyleti árak és az érintett nagykereskedelmi ügyfél azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a rendezetlen gázellátási szerződések és gázderivatívák bizonyos részletei.

  (2) Az adatok közé tartozhatnak az adott ügyletre vonatkozó jellemzők, például az időtartam, a szállítási és rendezési szabályok, a mennyiség, a végrehajtás napja és ideje, valamint az ügyleti árak és az érintett nagykereskedelmi ügyfél azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a rendezetlen gázellátási szerződések és gázderivatívák bizonyos részletei.

  Indokolás

  A 24f. cikknek csupán az adatmegőrzési kötelezettség keretfeltételeit kell leírnia, nem az érintett információ pontos tartalmát. Ez utóbbinak a vonatkozó iránymutatásokban a helye.

  Módosítás  109

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk– 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) E cikk egységes alkalmazása érdekében a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát. Az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  törölve

  Indokolás

  A Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást használva fogadhasson el iránymutatásokat, jelentősen csökkenti az Európai Parlament jogait és elvetendő.

  Módosítás  110

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk– 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Az ellátó vállalkozások és a nagykereskedelmi ügyfelek, a szállításirendszer-üzemeltetők, valamint a tárolásirendszer-üzemeltetők és LNG-létesítmények rendszerüzemeltetője közötti gázderivatívák tekintetében e cikk csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság elfogadta a (4) bekezdésben említett iránymutatásokat.

  törölve

  Indokolás

  Mivel a 24f. cikk (2) bekezdése megfelelő pontossággal leírja a megőrzendő adatokat, nincs szükség iránymutatások révén további specifikációra.

  Módosítás  111

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 16 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16a) Az A. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

   

  „A fogyasztóvédelemről szóló közösségi szabályok, különösen 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 93/13/EK tanácsi irányelv sérelme nélkül a 3. cikkben említett intézkedések célja annak biztosítása, hogy a fogyasztók:

   

  a) jogosultak legyenek olyan szerződést kötni a gázszolgáltatójukkal, amely tartalmazza a következőket:

   

  az ellátó neve és címe;

   

  – a nyújtott szolgáltatások, azok felajánlott minőségi színvonala, valamint az első csatlakozás időpontja;

   

  [] a felkínált karbantartási szolgáltatás típusai;

   

  azok az eszközök és módok, amelyek segítségével az érvényes tarifákra és karbantartási díjakra vonatkozó aktuális információkhoz hozzá lehet jutni;

   

  – a szerződés időtartama, a meghosszabbítás feltételei, valamint a szolgáltatások, illetve a szerződés megszüntetésének feltételei, és bármely, a térítésmentes felmondásra vonatkozó jog;

   

  – kártérítési vagy visszatérítési előírások a szerződésben vállalt ellátás minőségi színvonalának be nem tartása esetén, beleértve a pontatlan és késedelmes számlázást is; []

   

  – a vitarendezési eljárások kezdeményezésének módja az f) ponttal összhangban;

   

  – a számlázó és áramszolgáltató vállalatok weboldalain a fogyasztói jogokról való világos tájékoztatás, beleértve a fent említetteket is; és

   

  – az illetékes jogorvoslati hatóság elérhetősége, valamint a jogvita esetén a fogyasztók által követendő eljárás részletes leírása.

   

  A feltételeknek tisztességesnek kell lenniük, és előzetesen ismertetni kell azokat. Ezeket az információkat minden esetben a szerződés megkötése vagy visszaigazolása előtt kell megadni. Ha a szerződést közvetítőkön keresztül kötik, a fenti információkat akkor is még a szerződés megkötése előtt kell megadni;

   

  b) megfelelő időben értesítést kapjanak, ha a szerződési feltételekben módosítás várható, és az értesítéssel együtt felhívják a figyelmüket az elállás jogára. A szolgáltatók a fogyasztókat megfelelő időben, áttekinthető és érthető módon, közvetlenül tájékoztatják mindenféle díjemelésről, minden esetben azonban a díjemelést követő szokásos számlázási időszak lejártát megelőzően. A tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók felmondhassák a szerződésüket, ha a gázszolgáltató által ajánlott új feltételeket nem fogadják el;

   

  c) átlátható információt kapjanak az érvényes árakról és tarifákról, valamint a gázellátáshoz való hozzáférés és használat általános szerződési feltételeiről

   

  d) többféle olyan fizetési mód közül választhassanak, amelyek nem érintik hátrányosan a védelemre szoruló fogyasztókat. A szerződési feltételekben mutatkozó eltérések a szolgáltatónak a különféle fizetési rendszerekből származó költségeit tükrözik. Az általános szerződési feltételeknek tisztességesnek és áttekinthetőnek kell lenniük. Megfogalmazásuknak világosnak és érthetőnek kell lennie. A fogyasztókat védeni kell a félrevezető vagy tisztességtelen értékesítési módszerek ellen, ideértve a kereskedők által felállított, nem szerződéses korlátokat is, mint például a túl sok papírmunka;

   

  e) külön díj fizetése nélkül válthassanak szolgáltatót;

   

  f) panaszait átlátható, egyszerű és olcsó eljárások során intézzék. Nevezetesen valamennyi fogyasztónak rendelkeznie kell a szolgáltatásnyújtáshoz és a panasztételhez való joggal a saját gázszolgáltatójánál. Ezek az eljárások lehetővé teszik a jogviták három hónapon belüli méltányos és haladéktalan rendezését, és ahol erre a fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy kártérítés nyújtását. Az eljárások, ahol ez lehetséges, a Bizottság 98/257/EK ajánlásában meghatározott elveket követik;

   

  g) amennyiben a gázhálózatra vannak kapcsolva, a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján tájékoztatást kapjanak arról, hogy joguk van meghatározott minőségű, méltányos árú földgázzal történő ellátásra;

   

  h) könnyen válthassanak szolgáltatót és rendelkezésükre álljanak a fogyasztási adataik, továbbá kifejezett megállapodás alapján és díjmentesen lehetőségük legyen arra, hogy bármely, engedélyezett ellátó vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési adataikhoz. Az adatkezelésért felelős fél köteles átadni ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A tagállamok meghatározzák azt az adatformátumot és eljárást, amelyek segítségével az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek az adatokhoz. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

   

  i) legalább negyedévente megfelelő tájékoztatást kapjanak az aktuális gázfogyasztásról és a költségekről. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek. A tagállamok biztosítják az intelligens mérőberendezések a .../.../EK irányelv hatálybalépését követő 10 éven belüli bevezetését a lehető legkevesebb fennakadást okozva a fogyasztók számára, valamint azt, hogy a bevezetés az energiaelosztó vagy szolgáltató vállalatok felelőssége legyen. A nemzeti szabályozó hatóságoknak kell felelniük e fejlesztési folyamat figyelemmel kíséréséért és a szükséges közös szabványok előírásáért. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a mérőberendezések minimális műszaki tervezési és működési feltételeit megállapító szabványok figyelembe vegyék az interoperabilitási szempontokat annak érdekében, hogy a fogyasztók maximális hasznát a legkedvezőbb ár mellett biztosítsák;

   

  j) törölve

   

  ja) ha gázszolgáltatót váltanak, az adott szolgáltatónak szóló értesítéstől számított legfeljebb egy hónap múlva megkapják a záró végelszámolást.

  Módosítás  112

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  2 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) A tagállamok hatályon kívül helyeznek minden olyan törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezést, amely gátolja a földgázipari vállalkozásokat és a szabályozó vagy egyéb hatóságokat abban, hogy teljesítsék feladataikat, illetve gyakorolják az irányelvből eredő hatásköreiket, vagy eleget tegyenek az abból eredő kötelezettségeiknek.

  Indokolás

  Előfordulhat, hogy nemzeti jogszabályok miatt a szabályozó hatóságok nem képesek megfelelni az ezen irányelvből eredő törvényes hatásköreiknek vagy teljesíteni feladataikat. A mesterségesen alacsonyan tartott tarifák, amelyek általában beépülnek a nemzeti jogszabályokba, gátolhatják a nemzeti szabályozó hatóságot annak biztosításában, hogy ne kerüljön sor kereszttámogatásokra, a nemzeti jogszabályok pedig egyes tagállamokban gátolhatnak konkrét intézkedéseket (pl. a gázkapacitások aukcióra bocsátását). A végrehajtás azzal is együtt jár, hogy az ilyen akadályok eltűnnek a hatékony verseny útjából.

  Módosítás  113

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  2 cikk – 2 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2b) A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv formális és gyakorlati végrehajtásáról az egyes tagállamokban.

  Indokolás

  Ez biztosítani hivatott az irányelvben előírt rendelkezések hatékony végrehajtását.

  Módosítás  114

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  2 cikk – 2 c bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2c) Amenyiben egy államilag ellenőrzött testület közvetlenül vagy közvetve érintett egy vertikálisan integrált vállalkozás részleges felvásárlásában, az ügyletre vonatkozó árat be kell jelenteni a Bizottságnak. E bejelentés magában foglalja egy nemzetközi könyvvizsgáló cég igazolását az alapul szolgáló eszközértékről. A Bizottság ezt az információt kizárólag az állami támogatások ellenőrzéséhez használja fel.

  Indokolás

  Alapvető fontosságú, hogy garantáltan egyenlő versenyhelyzetben legyenek az állami és a magántulajdonban lévő vállalatok.

  INDOKOLÁS

  BEVEZETŐ

  A földgáz és a villamosenergia piaca elsődleges fontosságú az Európai Unió számára, amely már több alkalommal hangoztatta, hogy az energia terén egységes fellépést szándékozik megvalósítani.

  Ahhoz, hogy az Európai Unió képes legyen megvalósítani a belső energiapiac megteremtésére kiűzött célját, elengedhetetlen, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a földgáz- és a villamosenergia-ágazatban tevékenykedő valamennyi vállalat számára.

  Ennek érdekében a Bizottság kidolgozta a piaci liberalizáció végrehajtására irányuló harmadik energiacsomagot, amelyet a korábbi csomagoknak ez idáig nem sikerült véghez vinniük[1].

  A FÖLDGÁZÁGAZAT SAJÁTOS JELLEMZŐI

  A bizottsági javaslat a földgáz- és a villamosenergia-ágazat tekintetében azonos megközelítést kíván alkalmazni.

  A javaslatnak mindenképpen van létjogosultsága: egy szimmetrikus és összehangolt energiapiacot kíván létrehozni, ezáltal segítve megoldást találni a magas szintű koncentráció problémájára, amely még mindig sok országban jelen van; meg kívánja könnyíteni az új vállalatok számára a piacra való belépést, és biztosítani kívánja a verseny feltételeit, ami hosszú távon az árak csökkenéséhez vezet, végső fogyasztók javát szolgálva.

  Az előadó azonban úgy véli, hogy tekintettel a két piac strukturális különbözőségeire, a földgázágazatban az EU-n kívüli országoktól való komoly függőségre, a hatályos jogszabályok eltérő tagállami végrehajtására, valamint a földgázágazatban a többéves ellátási szerződések meglétére, különbséget kell tenni a földgázágazat és a villamosenergia-ágazat között.

  E tekintetben az előadó kitart amellett, hogy a hosszú lejáratú ellátási szerződéseket védeni kell, mivel az ilyen szerződések nem jelentik azt, hogy az ellátásban érintett üzemeltető „irányítja” a hálózatot. A tagállamok így – a Szerződésből eredő kötelezettségeikkel összhangban – szabadon támogathatják azon megállapodásokat, amelyek segítik az energiatermelés és -elosztás javítását, ugyanakkor biztosítva, hogy a végső fogyasztók is jól járjanak és a beruházások is nyereségesek legyenek.

  SZÉTVÁLASZTÁS

  A csomag legfontosabb része kétségkívül a tulajdonosi szétválasztás, amely határozottan megakadályozza a vertikálisan integrált vállalatokat abban, hogy érdekeltséggel rendelkezzenek a földgázellátásban és a földgáz szállításában egyaránt.

  A szállításirendszer-üzemeltetők és a szolgáltatók funkcionális és jogi szétválasztásáról rendelkező hatályos jogszabály nem oldotta fel azon vertikálisan integrált vállalatok érdekellentéteit, amelyek a hálózatot domináns piaci pozíciójuk fenntartására használják fel, mivel semmi sem ösztönzi őket arra, hogy új hálózatokba fektessenek be, és hogy hozzáférést biztosítsanak új üzemeltetők számára.

  Az előadó ezért azon a véleményen van, hogy a tulajdonosi szétválasztás biztosan a legjobb módja annak, hogy garantálják a szállítási üzemeltetők és a szolgáltatók egymástól való teljes függetlenségét; ez egyben a legmegvalósíthatóbb és leghatékonyabb lehetőség is a független rendszerüzemeltetővel szemben, amely nehézkes és összetett irányítási struktúrákat és erős szabályozói ellenőrzést tenne szükségessé. Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy számos tagállamban a független rendszerüzemeltető bevezetésével kapcsolatos kísérletek egyértelműen sikertelenek voltak.

  A gázkapacitás átlátható kezelése és az ellátás nagyobb biztonságának biztosítása érdekében hasonlóan sürgető a tárolási- és a szállításirendszer-üzemeltetők szétválasztása a vertikálisan integrált vállalatoktól függő ellátási tevékenységektől. Az előadó úgy véli, hogy az új rendszerüzemeltetőkkel szembeni megkülönböztető magatartás korlátozása érdekében a tároláshoz való hozzáférést inkább szabályozni kell, mint megtárgyalni.

  Elengedhetetlen azonban, hogy a földgázpiac liberalizációja szimmetrikusan történjen, lehetővé téve a nemzeti piacok nyitottsági szintjének összehangolását. A viszonosságot bizonyos mértékben a harmadik országok tekintetében is alkalmazni kell; e tekintetben az előadó úgy véli, hogy bár helyesli a Bizottság által megállapított védzáradékot, fontos, hogy az uniós és az EU-n kívüli országok (mint potenciális beruházók) közötti megállapodásokat mind a forma, mind pedig a tartalom tekintetében jobban szabályozzák.

  A NEMZETI SZABÁLYOZÓK FÜGGETLENSÉGE

  A Bizottság ezzel a harmadik energiacsomaggal kulcsfontosságú szereppel szándékozik felruházni a szabályozó hatóságokat: jogi személyiséggel, költségvetési autonómiával kell rendelkezniük, és bizonyítaniuk kell, hogy irányításuk teljesen független.

  Az előadó üdvözli a Bizottságnak a nemzeti szabályozók szerepének összehangolására és erősítésére irányuló javaslatait.

  A nemzeti szabályozó hatóságot mindamellett megfelelő hatáskörökkel kell felruházni a visszatartó erejű intézkedések és a szankciók alkalmazására, amely hatáskörök valamennyi szabályozó esetében egységesek lennének.

  Az előadó úgy véli, hogy a piacok működésére irányuló tényfeltáró vizsgálatok végrehajtásakor a szabályozó hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a trösztellenes hatóságok hatásköreit.

  Az előadó egyetért azzal is, hogy szükség van a szabályozók közötti együttműködési kötelezettségek hivatalossá tételére, és – az Ügynökségen keresztül – a Bizottságra kell bízni annak biztosítását, hogy erre az együttműködésre valóban sor kerüljön.

  INFRASTRUKTÚRA

  Az infrastruktúra szerepe természetesen elsődleges az integrált európai energiapiac létrehozásában.

  Nem szabad megfeledkeznünk az új tagállamok körülményeiről, amelyek – nem megfelelő, vagy időnként hiányzó infrastruktúrájuk miatt – gázellátásuk tekintetében teljes mértékben harmadik országbeli üzemeltetőktől függnek.

  A jelenlegi jogszabály különböző javaslatokat ír elő, amelyek célja az, hogy új üzemeltetőket infrastrukturális beruházások megvalósítására ösztönözzenek, mentességet kínálva számukra a harmadik felek részére nyújtandó szabályozott hozzáférésre irányadó szabályok alól.

  Az előadó véleménye az, hogy a biztosított mentességek legfontosabb céljának az integrált európai piac létrehozásához alapvető fontosságú infrastruktúrákba való beruházások fellendítését kell tekinteni – itt nem csupán a határokon átnyúló beruházásokat értve, hanem az újragázosító állomásokba és földgáztárolókba irányuló beruházásokat is.

  Az új javaslattal kapcsolatban, amely kisebb módosításon esett át, hogy hozzáigazítsák a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezésekhez, az előadó úgy véli, hogy a félrevezető értelmezések elkerülése érdekében a mentességeket a piac teljes mértékű tiszteletben tartása mellett, a verseny érdekeit szem előtt tartva, és egy bizonyos időtartamon belül előre megállapított egyértelmű szabályok alapján kell odaítélni. Az előadó szerint védelmezni kell továbbá a végrehajtás folyamatában lévő beruházásokat is a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférésre vonatkozó mentességi rendszer rájuk való kiterjesztésével.

  Bár az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely – legalábbis regionális alapon – rendszeres együttműködést ír elő a hálózatüzemeltetők között, úgy véli, hogy ezt az együttműködést úgy kell megvalósítani, hogy rendelkezni kell a hálózat regionális alapú, egységes igazgatási struktúrájának létrehozásáról. A Bizottságot – a tagállamokkal egyetértésben – folyamatosan tájékoztatni kell ezen együttműködésről.

  A BIZOTTSÁG HATÁSKÖREI

  A földgáz piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelv előírja a Bizottság hatásköreinek kiterjesztését a kötelező erejű iránymutatások ún. komitológiai eljárás keretében történő elfogadása tekintetében, számos különböző esetben: a szállítási üzemeltetők kijelölésétől és tanúsításától a kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzésén és a szabályozói jogkörök végrehajtásán keresztül az új infrastruktúrákra vonatkozó mentesség odaítéléséig stb.

  Noha az előadó üdvözli azt a tényt, hogy a Bizottságé a végső felelősség, és ha kétségei lennének a viták és hatáskörbeli ellentétek rendezése, illetve a kötelező érvényű technikai határozatok meghozatala tekintetében, az előadó úgy véli, hogy az irányelv némely részeiben a Bizottság túllép hatáskörein; különösen amikor felhívják arra, hogy az iránymutatásokat komitológiai eljárással fogadja el, ellenőrzési jog fenntartása mellett – azaz egy olyan eljárással, amely az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítását célzó általános intézkedések elfogadására hivatott.

  ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

  A villamos energia és a földgáz belső piacát az átláthatóság hiánya sújtja, ami akadályozza az erőforrások megfelelő elosztását és meggátolja, hogy új üzemeltetők lépjenek a piacra.

  A számlák gyakran olvashatatlanok, és a legtöbb esetben a fogyasztók nem rendelkeznek hozzáféréssel a saját fogyasztásukkal vagy az üzemeltetők által alkalmazott tarifákkal kapcsolatos adatokhoz. Az előadó ezért hangsúlyozza, hogy növelni kell a piacba vetett bizalmat úgy, hogy a fogyasztók számára (külön weboldalakon keresztül) a lehető legtöbb információt kell elérhetővé tenni az ellátási szerződésekkel vagy a származtatott szerződésekkel kapcsolatban, továbbá rendelkezni kell a jogorvoslati lehetőségekről.

  A nagyobb átláthatóság nemcsak azon fogyasztók javát szolgálja, akik hozzáférnének az információkhoz, de maguknak az üzemeltetőknek is érdekükben áll, mivel így kellőképp tájékozódni tudnak a harmadik országbeli üzemeltetők piaci érdekeltségeiről, akikre az európai üzemeltetőkkel azonos átláthatósági szabályok vonatkoznak majd.

  Az előadó szerint az üzemeltetőket még inkább felelőssé kell tenni a fogyasztóknak nyújtott közszolgáltatások tekintetében azért, hogy „szociális” tarifákat biztosítsanak a védelemre szoruló fogyasztók megóvása érdekében az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének értékelése céljából.

  • [1]  A földgázpiac liberalizációs folyamata 1999-ben vette kezdetét, jóllehet az európai energiapiac létrehozásának mérföldkövét a 2003. júniusi irányelv bevezetése jelentette.

  VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (23.4.2008)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

  a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
  (COM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

  A vélemény előadója: Bernhard Rapkay

  RÖVID INDOKOLÁS

  1. Háttér

  A földgáz területén az első és második belső energiapiaci csomag keretében eddig elért versennyel és piaci integrációval nem elégedhetünk meg. Ezért mindenképpen üdvözlendő a jelenlegi harmadik belső energiapiaci csomag keretében végzett „utólagos kiigazítás”. Jóllehet, a bizottsági javaslatban megjelölt célkitűzéseket illetően nagyfokú egyetértés áll fenn, az abban megválasztott eszközök azonban kérdéseket vetnek fel.

  2. Szétválasztási rendelkezések

  A bizottsági javaslatban és a politikai vitában általánosan domináns helyet foglal el a tulajdonjogi szétválasztás (ownership unbundling, OU). Ennek jelentős pozitív hatásokat tulajdonítanak, amelyek messze túlmutatnak a megkülönböztetésmentes piaci hozzáférés szempontjain. Az európai szállítási hálózatok azonban természetes monopóliumot képeznek, és ezen egy másik, a termelésben és az értékesítésben részt nem vevő tulajdonos sem változtatna semmit. Emiatt a megfelelő szintű szabályozás sokkal hatékonyabb eszköz. Ezen túlmenően, a szállításirendszer-üzemeltető tulajdonjogi szétválasztása valójában a kisajátítással lenne egyenlő, ami legalábbis néhány tagállamban jelentős alkotmányjogi problémákat, és általában az eszközök arányosságával kapcsolatos kérdéseket vet fel. Ez sokéves jogvitákat vonna maga után, amelyek felmérhetetlen következményekkel járnának az érintett vállalatok befektetési magatartása és az ellátás biztonsága tekintetében. Az is kérdéses továbbá, hogy a tulajdonjogi szétválasztás valóban a Bizottság által remélt piacintegráló és versenysegítő hatásokkal járna-e.

  További, másodrangú alternatívaként a Bizottság „független rendszerüzemeltető” alkalmazását javasolja. Ez azonban gyakorlati szempontból kevésbé jó megoldás. E megfontolások alapján üdvözlendő, hogy néhány tagállam egy modellt dolgozott ki, amely a szigorúbb társasági jogi szétválasztáson keresztül igyekszik elérni a rendszerüzemeltetők hatékony és eredményes szétválasztását. Ezt a modellt egy nyitott és pártatlan vizsgálatnak kellene alávetni, minden esetben lényegesen túl kell azonban lépnie a társasági jogi szétválasztás jelenlegi modelljén.

  3. Jogi keret

  A szabályozási szerkezet intelligens kialakítása a működőképes, integrált belső energiapiac létrehozása során általában véve központi, a tulajdonjogi szétválasztáson messze túlmutató jelentőséggel bír. A bizottsági javaslat ezért terjedelmes rendelkezésekben foglalkozik is a szabályozás kérdésével, a hatáskörök különböző szabályozók közötti elhatárolásának kérdésével kapcsolatban azonban adós marad néhány válasszal.

  -    Ezen belül a csak tanácsadási hatáskörrel ellátott Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség így minden bizonnyal nem fogja tudni ellátni feladatát, azaz a fennálló, az elsősorban az összekapcsolásokat érintő szabályozási hézag áthidalását. Az Ügynökségnek egy nagyon pontosan meghatározandó területen kötelező érvényű döntési jogkörökkel kellene rendelkeznie. A nemzeti szabályozó hatóságokhoz mintájára függetlennek kellene lennie a gazdasági és politikai érdekektől is, illetve az Európai Bizottságtól is. A szélesebb hatáskörök viszont átfogóbb elszámolási kötelezettségekkel járnának, amelyeknek az Ügynökség a Parlamenttel és a Miniszterek Tanácsával szemben lenne köteles eleget tenni.

  -    A bizottsági javaslat üdvözlendő módon megerősíti a nemzeti szabályozó hatóságokat függetlenségükben és hatásköreikben. E területen sürgősen további harmonizálásra van szükség.

  -    A szállítási rendszereket üzemeltetők európai hálózatának szerepét nem szabad az Ügynökséggel szemben eltúlozni, hatáskörét a szabályozási területen mindenesetre továbbra is műszaki kódexek létrehozására kell korlátozni, és kerülni kell a „kvázi önszabályozás” bármilyen formájára való utalásokat is.

  -    Végül felvetődik a kérdés, hogy milyen feladatot kell ellátnia a Bizottságnak a jövőbeni szabályozási szerkezetben. Az általa készített irányelvjavaslat az iránymutatások komitológiai meghatalmazások keretében történő elfogadásán keresztül messzemenő hatásköröket határoz meg saját maga számára. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazásának meghatározása ellenére a Parlament szemszögéből ezzel összefüggésben felmerül annak kérdése, hogy valóban megengedhető-e a Bizottságnak, hogy például a szabályozási hatóságok közötti együttműködés mértékére vonatkozóan saját maga fogadjon el iránymutatásokat (24d. cikk (4) bekezdés). Más iránymutatások is befolyásolhatják az irányelv lényeges szabályozási tartalmait, és ezeket ezért, amennyire csak lehetséges, már magának az irányelvnek a szövegében is – és ezáltal az együttdöntési eljárás folyamán – tartalmilag meg kell határozni.

  4. 4. Az eljárással kapcsolatos megjegyzés

  A szigorú menetrend miatt e véleménytervezet jelen állapotában nem illeszthetőek be a kívánatos módosítások, különösen a szétválasztási rendelkezések kérdését illetően. Ezzel kapcsolatban az előadó egy későbbi időpontban fogja az alternatív modellre vonatkozó megfelelő javaslatokat előterjeszteni.

  MÓDOSÍTÁS

  A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető el, ha megszűnik a vertikálisan integrált vállalkozások ösztönös törekvése a versenytársak hálózati hozzáféréssel és beruházásokkal kapcsolatos megkülönböztetésére. A belső érdekellentét feloldására és az ellátás biztonságának megvalósítására a nyilvánvalóan legeredményesebb és legszilárdabb módszer egyértelműen a tulajdonjogi szétválasztás, amelynek során a hálózat tulajdonosát jelölik ki ellátási és kitermelési érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. Az Európai Parlament ezért a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én elfogadott állásfoglalásában a szállítási szinten megvalósított tulajdonjogi szétválasztást nevezte az arra legalkalmasabb eszköznek, hogy az infrastrukturális beruházások megkülönböztetéstől mentesen ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes hálózati hozzáférést biztosítsanak és a piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól ezért meg kell követelni annak előírását, hogy ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak egy kitermelési vagy ellátási vállalkozás feletti irányítás gyakorlására – ideértve például a beruházáshoz hasonló stratégiai fontosságú döntésekre vonatkozó kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben érdekeltség fenntartására egy szállításirendszer-üzemeltetőben vagy szállítási rendszerben vagy felette bármely jog gyakorlására. Fordított viszonylatban is, a szállításirendszer-üzemeltető feletti irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási vállalkozásban fenntartott érdekeltség vagy a felette történő joggyakorlás lehetőségét.

  (7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető el, ha megszűnik a vertikálisan integrált vállalkozások ösztönös törekvése a versenytársak hálózati hozzáféréssel és beruházásokkal kapcsolatos megkülönböztetésére. A belső érdekellentét feloldására és az ellátás biztonságának megvalósítására egy egyszerű és szilárd módszer a tulajdonjogi szétválasztás, amelynek során a hálózat tulajdonosát jelölik ki ellátási és kitermelési érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. Az Európai Parlament ezért a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én elfogadott állásfoglalásában a szállítási szinten megvalósított tulajdonjogi szétválasztást nevezte az arra legalkalmasabb eszköznek, hogy az infrastrukturális beruházásokat megkülönböztetéstől mentesen ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes hálózati hozzáférést biztosítsanak és a piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól ezért meg kell követelni annak előírását, hogy ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak egy kitermelési vagy ellátási vállalkozás feletti irányítás gyakorlására – ideértve például a beruházáshoz hasonló stratégiai fontosságú döntésekre vonatkozó kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben érdekeltség fenntartására egy szállításirendszer-üzemeltetőben vagy szállítási rendszerben vagy felette bármely jog gyakorlására. Fordított viszonylatban is, a szállításirendszer-üzemeltető feletti irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási vállalkozásban fenntartott érdekeltség vagy a felette történő joggyakorlás lehetőségét.

  Indokolás

  Nem igaz, hogy a tulajdonjogi szétválasztás a legegyszerűbb és leggyorsabb módszer az ellátás biztonságának megvalósítására. Az ellátás biztonsága lényegesen sokrétűbb feltételekhez kötött, mint amilyen például a megfelelő mértékű szabályozás. A hálózat a tulajdonjogi szétválasztás után is természetes monopólium marad, amelyet szabályozni kell.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Amennyiben eleget tesznek a hatékony és hatásos jogi szétválasztásra vonatkozó előírásoknak, az érdekeltségek hatékony elválasztása biztosítása mellett a vertikálisan integrált társaságok megtarthatják hálózati tulajdonrészüket, feltéve, hogy a hálózati társaság ellátja a hálózatüzemeltető valamennyi feladatát, és megtörténnek a részletes szabályozáshoz és az átfogó szabályozási ellenőrző mechanizmusokhoz szükséges előkészületek.

  Indokolás

  A tagállamok számára lehetővé kell tenni egy harmadik használható opciót, amely nem jelent súlyos beavatkozást a tagállamok tulajdoni szerkezetébe, és a vertikálisan integrált vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy szigorú feltételek és kötelezettségek betartása mellett a hálózatot továbbra is összekapcsolódásban üzemeltessék.

  Módosítás  3

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  10 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10b) A hatékony piaci integráció megkönnyítése érdekében a szétválasztás folyamatának levetővé kell tennie, hogy több szállítási rendszer legyen együtt üzemeltethető, például a regionális független rendszerüzemeltetők által.

  Indokolás

  A szállítási üzemeltetők és a termeléssel vagy ellátással foglalkozó vállalkozások közötti valóságos szétválasztás lényeges a megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosítása szempontjából, de a szétválasztási folyamatnak a piaci integrációhoz kell vezetnie és nem a piac széttöredezéséhez. Ennek világossá tétele érdekében egy új preambulumbekezdést kell bevezetni.

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11) Ezért, amennyiben egy szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint – eltérésként – az ellátási és kitermelési érdekektől független rendszerüzemeltetők létrehozása közötti választásra. A független rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű eredményességét meghatározott kiegészítő szabályokkal kell biztosítani. A vertikálisan integrált vállalkozások részvényeseinek teljes körű érdekvédelme céljából a tagállamok választására kell bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált vállalkozás részvényeinek a hálózati vállalkozás részvényeire és a fennmaradó ellátási és kitermelési társaság részvényeire való bontással valósítják-e meg, feltéve, hogy teljesülnek a tulajdonjogi szétválasztásból eredő követelmények.

  (11) Ezért amennyiben egy szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, az ellátási és kitermelési érdekektől független rendszerüzemeltetők létrehozása, valamint a szállításirendszer-üzemeltetők tényleges és hatékony jogi szétválasztása közötti választásra. A független rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű eredményességét meghatározott kiegészítő szabályokkal kell biztosítani. A vertikálisan integrált vállalkozások részvényeseinek teljes körű érdekvédelme céljából a tagállamok választására kell bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált vállalkozás részvényeinek a hálózati vállalkozás részvényeire és a fennmaradó ellátási és kitermelési társaság részvényeire való bontással valósítják-e meg, feltéve, hogy teljesülnek a tulajdonjogi szétválasztásból eredő követelmények.

  Indokolás

  A tagállamok számára lehetővé kell tenni egy harmadik használható opciót, amely nem jelent súlyos beavatkozást a tagállamok tulajdoni szerkezetébe, és a vertikálisan integrált vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy szigorú feltételek és kötelezettségek betartása mellett a hálózatot továbbra is összekapcsolódásban üzemeltessék.

  Továbbá mind a három opciónak egyenértékűnek kell lennie.

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12) A tényleges szétválasztás végrehajtása során be kell tartani a megkülönböztetés tilalmának elvét a köz- és a magánszektor között. E célból ugyanazon személy – sem magában, sem mással közösen – nem gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-üzemeltető és az ellátó vállalkozások testületeinek összetételére, szavazására vagy döntésére is. Amennyiben az adott tagállam bizonyítani tudja e követelmény betartását, úgy két különálló állami szerv ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és ellátási tevékenységeket, másfelől a szállítási tevékenységeket.

  (12) A tényleges szétválasztás végrehajtása során be kell tartani a megkülönböztetés tilalmának elvét a köz- és a magánszektor között. E célból ugyanazon személy – sem magában, sem mással közösen – nem gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-üzemeltető és az ellátó vállalkozások testületeinek összetételére, szavazására vagy döntésére is.

  Indokolás

  Egyenlő bánásmód a tulajdoni viszonyoktól függetlenül.

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  32 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32) A 2003/55/EK irányelv tekintetében a Bizottságot különösen arra irányuló hatáskörrel kell felruházni, hogy elfogadhassa az ezen irányelv céljának eléréséhez kívánt minimális fokú harmonizáció biztosításához szükséges iránymutatásokat. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2003/55/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  (32) (32) A 2003/55/EK irányelv tekintetében a Bizottságot különösen arra irányuló hatáskörrel kell felruházni, hogy korlátozott mértékben elfogadhassa az ezen irányelv céljának eléréséhez kívánt minimális fokú harmonizáció biztosításához szükséges iránymutatásokat. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak, és a 2003/55/EK irányelv új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  Indokolás

  Elégséges, ha a Bizottság ebben az összefüggésben világosan körülhatárolt iránymutatásokat fogadhat el.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – -1 pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  1. cikk – (2) bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1) A 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  2. Az ezen irányelvben a földgázra megállapított szabályokat, beleértve a cseppfolyósított földgázt (LNG) is, megkülönböztetéstől mentesen kell alkalmazni a biogázból és a biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták esetében is, amennyiben ezek a gázfajták műszakilag megfelelő módon és biztonságosan a földgázhálózatba juttathatók és ott szállíthatók.”

  Indokolás

  Feltételezve, hogy a különböző gázfajták esetében is teljesülnek a műszaki és kémiai követelmények, hangsúlyozni kell a megkülönböztetés-mentességet a különböző gázfajták között.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1. cikk – 1 a. pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3. cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  2. A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek teljes tiszteletben tartásával – különös tekintettel annak 86. cikkére – a tagállamok a földgázágazatban működő vállalkozások számára általános gazdasági érdekből előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a biztonságra, az ellátás biztonságát is beleértve, az ellátás folyamatosságára, minőségére és árára, valamint a környezetvédelemre, beleértve az energiahatékonyságot, a megújuló energiák felhasználására irányuló közösségi célokat és az éghajlat védelmét, vonatkoznak. Ezeknek a kötelezettségeknek világosan meghatározottaknak, átláthatóaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és ellenőrizhetőeknek kell lenniük, és garantálniuk kell a nemzeti fogyasztókhoz való hozzáférés egyenlőségét az Európai Unió földgázipari vállalkozásai számára. Ezek a kötelezettségek megjelenhetnek különösen árszabályozás formájában, ideértve a gáz ára felső határának megszabását a végfogyasztók számára. Az ellátás biztonsága, az energiahatékonysági/keresletoldali szabályozás és a környezetvédelmi célok teljesítése vonatkozásában – amint arra ez a bekezdés hivatkozik – a tagállamok hosszú távú tervezést vezethetnek be, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy harmadik fél is hozzáférést kér a hálózathoz.";

  Indokolás

  Fontos kifejezetten biztosítani, hogy a tagállamok képesek legyenek szabályozni a gázszolgáltatás, mint alapvető jelentőségű szolgáltatás árát. A mobiltelefonokra vonatkozó európai jogszabályok mintájára a tagállamoknak hatáskörrel kell rendelkezniük különösen a végső fogyasztók részére történő gázellátás maximum árának meghatározására.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 pont

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 7 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A 3. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

  törölve

  "7. "7. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából iránymutatásokat fogadhat el. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni."

   

  Indokolás

  A közszolgáltatási kötelezettségeket a jelenleg érvényes irányelv már szabályozza. Ezzel kapcsolatban nincs szükség bizottsági iránymutatásokra.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5 a cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. A Bizottság a regionális szolidaritási együttműködésről iránymutatásokat fogadhat el. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  4. A Bizottság módosíthatja a regionális szolidaritási együttműködésről iránymutatásokat . A szóban forgó intézkedést, amely ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslat biztosítani kívánja, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament és a Tanács fogadják el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges módosításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1. cikk – 3 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  6 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) Az irányelv a következő 6a. cikkel egészül ki:

   

  „6a. cikk

   

  A távvezetékhálózat-üzemeltetők szétválasztására vonatkozó előírások

   

  A távvezetékhálózat-üzemeltetők függetlenségének biztosítása érdekében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy …*…-tól a vertikálisan integrált vállalkozások vagy a teljes tulajdonjogi szétválasztásról szóló 7 cikk (1) bekezdés a)-d) pontjait, vagy a független rendszerüzemeltetőről szóló 9 cikket, vagy pedig a tényleges és hatékony társasági jogi szétválasztásról szóló 9b cikket betartják.

  ___________

  *Az átültetési határidőt követő egy év után.

  Indokolás

  A tagállamok számára lehetővé kell tenni egy harmadik használható opciót, amely nem jelent súlyos beavatkozást a tagállamok tulajdoni szerkezetébe, és a vertikálisan integrált vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy szigorú feltételek és kötelezettségek betartása mellett a hálózatot továbbra is egymással kapcsolatban állva üzemeltessék.

  Módosítás  12

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 5 pont

  2003/55/EK irányelv

  7 b cikk –13 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  13. A Bizottság iránymutatásokat fogad el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) bekezdések alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  13. (13) A Bizottság iránymutatásokat módosíthat, amelyek meghatározzák a (6)–(9) bekezdés alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslat annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges módosításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  13

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 6 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  8 cikk ­ 1 bekezdés ­ ba pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a) Az 8. cikk (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

   

  „(ba) kiépíti a szállítási infrastruktúrák közötti elegendő rendszerösszekötő kapacitást az ésszerű kapacitásigény kielégítése, a hatékony összesített piac létrejöttének megkönnyítése és a gázellátás biztonsága követelményének teljesítése érdekében;”

  Indokolás

  A szállításirendszer-üzemeltetők feladatait meg kell erősíteni annak biztosítása érdekében, hogy a meglévő kapacitás kihasználását megkülönböztetéstől mentesen maximalizálják, és hogy megépüljön az új infrastruktúra ott, ahol piaci kereslet van. Ezek a változások lényegesek az európai energiapiac integrációjához.

  Módosítás  14

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 6 b pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  8 cikk – 4 a – 4 h bekezdések (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6b) A 8. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

   

  „(4a)   (23) A szállításirendszer-üzemeltető legalább kétévente elfogad egy tíz évre szóló fejlesztési tervet. A fejlesztési terv hatékony intézkedéseket tartalmaz a rendszer kielégítő voltának és az ellátás biztonságának garantálása érdekében. A fejlesztési terv különösen:

   

  a) felhívja a piaci résztvevők figyelmét azokra a fő szállítási infrastruktúrákra, amiket a következő tíz év folyamán kell megépíteni;

   

  b) tartalmaz minden olyan beruházást, amelyről már döntés született, és azonosítja azokat az új beruházásokat, amelyekre vonatkozóan a következő három éven belül végrehajtási döntést kell hozni.

   

  (4) A tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv kidolgozása érdekében valamennyi szállításirendszer-üzemeltető megalapozott becsléseket készít a termelés, a fogyasztás, és a más országokkal folytatott kereskedelem fejlődéséről, figyelembe véve a létező regionális és az európai szintű hálózatfejlesztési terveket. A szállításirendszer-üzemeltető a megfelelő tervezetet időben benyújtja a nemzeti szabályozó hatósághoz.

   

  (4c) A nemzeti szabályozó hatóság a tíz évre szóló fejlesztési terv tervezete alapján nyílt és átlátható konzultációt folytat a jelentős hálózathasználókkal, és nyilvánosságra hozhatja a konzultációk eredményeit, különösen, ami a lehetséges befektetési igényeket illeti.

   

  (4d) A nemzeti szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv lefedi-e a konzultáció során meghatározott fejlesztési szükségleteket, és előírhatja, hogy a szállításirendszer-üzemeltető módosítsa a tervét.

   

  (4e) Ha egy szállításirendszer-üzemeltető visszautasítja a tíz évre szóló hálózatfejlesztési tervben a következő három évre előirányzott valamely beruházás megvalósítását, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szabályozó hatóság jogosult legyen:

   

  a) azt igényelni a szállításirendszer-üzemeltetőtől, hogy pénzügyi eszközeinek felhasználásával hajtsa végre befektetési kötelezettségeit; vagy

   

  b) független befektetőket felkérni, hogy nyújtsanak be tenderpályázatot a szállítási rendszer fejlesztéséhez szükséges beruházásokra, és – amennyiben lehetséges – kérni a szállításirendszer-üzemeltetőtől, hogy egyezzen bele:

   

  -  - a harmadik fél által történő finanszírozásba;

   

  -  - egy új eszköz harmadik fél által történő megépítésébe;

   

  -  - az új eszköz harmadik fél által történő üzemeltetésébe; és/vagy

   

  -  - a szükséges beruházások finanszírozása érdekében történő tőkeemelésbe és független befektetők általi tőkerészesedés lehetővé tételébe.

   

  A megfelelő finanszírozási rendszer a szabályozó hatóság engedélyéhez kötött.

   

  Akár a szállításirendszer-üzemeltető, akár harmadik fél valósít meg egy adott beruházást, a tarifaszabályzatnak lehetővé kell tennie a beruházás költségeinek megtérüléséhez elegendő bevétel elérését.

   

  (4f) A nemzeti szabályozó hatóság figyelemmel kíséri és értékeli a beruházási terv végrehajtását.

   

  (4g) A szállításirendszer-üzemeltetők álátható és hatékony eljárásokat dolgoznak ki, és hoznak nyilvánosságra a harmadik felek megkülönböztetéstől mentes hálózati csatlakozása érdekében. Ezek az eljárások a nemzeti szabályozó hatóság engedélyéhez kötöttek.

   

  (4h) A szállításirendszer-üzemeltetők nem utasíthatják vissza harmadik felek hozzáférését a rendelkezésre álló hálózati kapacitás olyan lehetséges jövőbeni korlátozására hivatkozva, mint a szállítási hálózat távol eső részeiben bekövetkező szűk keresztmetszet. A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek megadni a szükséges tájékoztatást.

   

  A szállításirendszer-üzemeltetők nem utasíthatnak vissza új kapcsolódási pontot azon az alapon, hogy az a kapcsolódási pont közelében található hálózati elemek szükséges kapacitásnöveléséhez kapcsolódó további költségeket eredményez.”

  Indokolás

  Még ha a tényleges és hatékony jogi szétválasztás opciója már számos szigorítást tartalmaz is a szállításirendszer-üzemeltetőkre nézve, a fenti rendelkezések nagy részének vonatkoznia kell a tulajdonjogilag szétválasztott szállításirendszer-üzemeltetőkre és a független rendszerüzemeltetési opciót választó szállításirendszer-üzemeltetőkre is. Mindig garantálni kell a harmadik felek megkülönböztetéstől mentes hálózati hozzáférését és a szükséges hálózati beruházásokat, függetlenül attól, hogy ki a hálózat tulajdonosa.

  Módosítás  15

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 8 pont

  2003/55/EK irányelv

  9 a cikk –3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  3. A Bizottság iránymutatásokat módosíthat annak biztosítása érdekében, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslat annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges módosításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  16

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 8 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  9 b cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  8a) A szöveg a következő 9b cikkel egészül ki:

   

  "9b. cikk

   

  A szállítási rendszerek tényleges és hatékony jogi szétválasztása

   

  Eszközök, berendezés, személyzet és különállóság

   

  (1) A szállításirendszer-üzemeltetőnek rendelkeznie kell a vertikálisan integrált vállalkozás minden olyan emberi, tárgyi és pénzügyi erőforrásával, amely szükséges rendszeres gázszállításhoz. Különösen a következőket biztosítják:

   

  a) rendelkezik a gázszállítás rendszeres intézéséhez szükséges eszközökkel;

   

  b) b) közvetlenül foglalkoztatja a gázszállítás rendszeres intézéséhez szükséges személyzetet;

   

  c) a jövőbeli befektetési projekteket szolgáló megfelelő pénzügyi eszközök az éves pénzügyi tervnek megfelelően folyamatosan rendelkezésre állnak.

   

  Az a)–c) pontok szerinti tevékenységek legalább a következőket ölelik fel:

   

  i. - az átvitelirendszer-üzemeltetők képviselete és kapcsolat a harmadik személyekkel és a szabályozó hatóságokkal,

   

  ii. - harmadik fél hozzáférésének biztosítása és szabályozása, különös tekintettel a biogáz területéről származó új piaci résztvevőkre,

   

  iii. - hozzáférési díjak beszedése, a szűk értelemben vett managementből származó bevételek, és a szállításirendszer- üzemeltetők közötti kiegyenlítési mechanizmus szerinti kifizetések a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK (2005. szeptember 28.) európai parlamenti és a tanácsi rendelet 7. cikkével összhangban*,

   

  iv. - a szállításirendszer üzemeltetése, karbantartása és kiépítése,

   

  v. beruházástervezés, ami biztosítja, hogy a rendszer hosszú távon képes legyen megfelelni az ésszerű keresletnek, és garantálja az ellátás biztonságát;

   

  vi. jogi szolgáltatások;

   

  vii) számviteli és informatikai szolgáltatások.

   

  (2) A szállításirendszer-üzemeltetőnek a továbbítás mellett semmilyen ügyletet vagy tevékenységet nem szabad folytatnia, amely feladataival ellentmondásban állhat, beleértve részvények tulajdonlását vagy részvételt egy vállalkozásban vagy a vertikálisan integrált vállalkozás egy részében, vagy bármely más gáz-vagy áramszolgáltató vállalatban. Jelen rendelkezés alóli kivételekhez a nemzeti szabályozó hivatal előzetes engedélyére van szükség és ezek a kivételek a részvények birtoklására és más hálózatüzemeltető vállalatokban való részvételre korlátozódnak.

   

  (3) A szállításirendszer-üzemeltető saját vállalati identitással rendelkezik, amely egyértelműen eltér a vertikálisan integrált vállalatétól, valamint más márkajelzéssel, más kommunikációval és más hivatalos helyiségekkel is rendelkezik.

   

  (4) A szállításirendszer-üzemeltetőnek nem szabad a vertikálisan integrált vállalkozás részére semmilyen érzékeny információt, vagy olyan információkat eljuttatnia, amelyek versenyelőnyt jelentenek, amennyiben ezeket az információkat nem minden piaci résztvevővel egyformán és megkülönböztetés nélkül osztja meg. Az, hogy az információk milyen fajtáját érinti a rendelkezés, a szállításirendszer-üzemeltető és a nemzeti szabályozó hatóság együttesen határozzák meg.

   

  (5) A szállításirendszer-üzemeltető üzleti könyveit más könyvvizsgáló vizsgálja, mint aki a vertikálisan integrált vállalatot és annak valamennyi kapcsolt vállalatát vizsgálja.

   

  A szállításirendszer-üzemeltető igazgatásának, vezérigazgatójának / végrehajtó bizottságának függetlensége

   

  (6) A szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetője, illetve ügyvezetőségi tagjai kinevezéséről és a foglalkoztatási viszony idő előtti megszüntetéséről szóló döntést, valamint a foglakoztatási viszony keretében kötött megfelelő szerződéses megállapodásokat és a foglakoztatási viszony befejezését a nemzeti szabályozó hatósággal közlik. Ezek a döntések és megállapodások csak akkor lesznek kötelező erejűek, ha a szabályozó hatóság a közléstől számított három hetes időtartamon belül nem gyakorolja vétójogát. A szabályozó hatóság vétóval élhet a kinevezések és a megfelelő szerződéses megállapodások esetében, ha komoly kétségek merülnek fel a kinevezett ügyvezető vagy ügyvezetőségi tag szakmai függetlensége tekintetben, vagy a foglalkoztatási viszony idő előtti megszüntetése és az ennek megfelelő szerződéses megállapodások esetében, ha jelentős kétség merül fel az intézkedés megalapozottságát illetően.

   

  (7) A szabályozó hatóság vagy egy bíróság előtt tényleges panaszjog a szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetőjének vagy ügyvezetőségi tagjainak foglalkoztatási viszony idő előtti megszüntetése elleni bármilyen panaszát illetően fennáll.

   

  (8) A szabályozó hatóságnak hat hónapon belül döntést kell hoznia a panaszról. A határidő csak objektíven indokolt esetben léphető túl.

   

  (9) A szállításirendszer-üzemeltetőnél való foglalkoztatási viszony megszűnését követő nem kevesebb, mint három évig az érintett ügyvezetőknek, vagy ügyvezetőségi tagoknak nem szabad a vertikálisan integrált vállalkozás termelési vagy ellátási funkciókat ellátó telephelyében részesedést szereznie.

   

  (10) A szállításirendszer-üzemeltető vezérigazgatója és a végrehajtó bizottság tagjai nem rendelkezhetnek érdekeltséggel a szállításirendszer-üzemeltetőn kívül a vertikálisan integrált társaság egyéb vállalkozásában, illetve ilyentől semmilyen díjazásban nem részesülhetnek. Díjazásuk részben sem függhet a szállításirendszer-üzemeltetőtől különböző vertikálisan integrált vállalkozás tevékenységétől.

   

  (11) A szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetője, vagy ügyvezetősége tagjai nem jogosultak arra, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás bármely más üzletágának napi üzemvitelében közvetlen, vagy közvetett felelősséget vállaljanak.

   

  (12) A jelen cikk rendelkezéseinek megsértése nélkül és az integrált gázvállalattól függetlenül a szállításirendszer-üzemeltető rendelkezik a hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és kiépítéséhez szükséges vagyoni értékekre kiterjedő döntési jogkörrel. Ez nem ellentétes azon megfelelő koordinációs mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik az anyavállalat számára, hogy átfogó határokat szabjon leányvállalata eladósodásának. Az anyavállalat nem utasíthat a napi üzletmenet vonatkozásában, és nem hozhat olyan egyedi döntéseket a szállítóvezetékek építésével vagy modernizálásával kapcsolatban, amelyek az engedélyezett pénzügyi terv vagy azzal egyenértékű eszköz keretein túlnyúlnak.

   

  Felügyelőbizottság és igazgatótanács

   

  (13) A szállításirendszer-üzemeltető felügyelő-bizottságának vagy igazgatótanácsának elnökei nem vehetnek részt a vertikálisan integrált vállalkozás kitermeléssel vagy ellátással foglalkozó ágaiban.

   

  (14) A szállításirendszer-üzemeltető felügyelő bizottságának / igazgatótanácsának tagjai függetlenek, és legalább öt éves időtartamra kerülnek kinevezésre. Kinevezésüket, amely csak a (7) bekezdés szerinti feltétele szerint lesz jogerős, jelenteni kell a szabályozó hatóságnak.

   

  (15) A (13) bekezdés célja szempontjából a szállításirendszer-üzemeltető felügyelő bizottságának / igazgatótanácsának tagja akkor minősül függetlennek, ha semmilyen olyan üzleti vagy egyéb kapcsolatban nem áll a vertikálisan integrált vállalkozással, annak többségi részvényeseivel, vagy a vertikálisan integrált vállalkozás vagy annak többségi részvényeseinek ügyvezetésével, amely érdekkonfliktust okoz, és az ítélőképességet csökkenthetné. Különösen a következő feltételeknek kell teljesülniük:

   

  a) a szállításirendszer-üzemeltető felügyelő bizottságának / igazgatótanácsának tagja a kinevezését megelőző öt évben nem volt vertikálisan integrált vállalkozás termelési vagy ellátási funkciókat ellátó bármely üzletágának alkalmazottja;

   

  b) a szállításirendszer-üzemeltetőt kivéve, a vertikálisan integrált vállalkozásban vagy azok kapcsolt szolgáltatóiban nem bír érdekeltséggel, és azoktól nem kap díjazást;

   

  c) a felügyelő bizottság/igazgatótanács tagjaként való megbízatásának időtartama alatt nem tart fenn semmilyen releváns üzleti kapcsolatot a vertikálisan integrált vállalkozás termelési vagy ellátási funkciókat ellátó bármely üzletágával; és

   

  d) nem tagja olyan társaság végrehajtó bizottságának, amelyben a vertikálisan integrált vállalkozás nevezi ki a felügyelőbizottság és az igazgatótanács tagjait.

   

  A megfelelésért felelős tisztviselő

   

  (15) A tagállamok garantálják, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők olyan megfelelőségi programot dolgoznak ki és hajtanak végre, amely intézkedéseket határoz meg a hátrányosan megkülönböztető magatartás kizárása érdekében. A program meghatározza az alkalmazottak külön kötelezettségeit e célkitűzés elérése érdekében. Ehhez a szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges. A programnak való megfelelést a megfelelésért felelős tisztviselő függetlenül kíséri figyelemmel. A szabályozó hatóság szankcionálási joggal bír a megfelelőségi program nem megfelelő végrehajtása esetén.

   

  (17) A szállításirendszer-üzemeltető vezérigazgatója vagy a végrehajtó bizottság kijelöli azt a személyt vagy szervet, amely a megfelelésért felelős tisztviselő feladatát ellátja annak érdekében, hogy:

   

  a) figyelemmel kísérje a megfelelőségi program végrehajtását;

   

  b) részletes éves jelentést készítsen, amelynek kritériumait a szabályozó hatóság az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökséggel egyeztetve határozza meg; intézkedések megállapítása az egyenlő bánásmódra vonatkozó program megvalósításához és a jelentés benyújtása a szabályozó hatósághoz; és

   

  c) ajánlásokat tegyen a megfelelőségi programra és annak végrehajtására.

   

  (18) A megfelelőségért felelős tisztviselő függetlenségét különösen a munkaszerződésében foglalt feltételek biztosítják.

   

  (19) A megfelelésért felelős tisztviselő rendszeresen megkeresheti a szállításirendszer-üzemeltető felügyelőbizottságát vagy igazgatótanácsát, a vertikálisan integrált vállalkozást és a szabályozó hatóságokat.

   

  (20) A megfelelésért felelős tisztviselő részt vesz a szállításirendszer-üzemeltető felügyelőbizottságának és az igazgatótanácsának minden olyan ülésén, amely az alábbi kérdésekkel foglalkozik:

   

  a) a hálózathoz való hozzáférés és kapcsolódás feltételei, beleértve hozzáférési díjak beszedését, a szűk értelemben vett menedzsmentből származó bevételek és a szállításirendszer- üzemeltetők közötti kiegyenlítési mechanizmus szerinti kifizetések a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK (2005. szeptember 28.) európai parlamenti és a tanácsi rendelet 7. cikkével összhangban;

   

  b) azon projektekkel, amelyeket a szállítási rendszer üzemeltetése, karbantartása és kiépítése érdekében hajtanak végre, beleértve a rendszerösszekötő infrastruktúrába és a csatlakozásokba történő beruházást;

   

  c) kompenzációs szabályokkal, beleértve a tartalékenergiára vonatkozó szabályzatot is; és

   

  d) az energiaveszteség fedezésére szolgáló energiavásárlásokkal.

   

  (21) Ezen ülések során a megfelelésért felelős tisztviselő gondoskodik arról, hogy semmilyen olyan információt nem hoznak megkülönböztető módon nyilvánosságra a felügyelő bizottság / igazgatótanács számára a termelők és a szolgáltatók tevékenységéről, amelyek üzleti előnnyel járhatnak.

   

  (22) Feladatainak megfelelő ellátása érdekében a megfelelésért felelős tisztviselőnek betekintési joga van a szállításirendszer-üzemeltető könyveibe és nyilvántartásaiba, belépési joga van helyiségeibe, valamint hozzáférhet minden szükséges információhoz.

   

  (23) A megfelelésért felelős tisztviselő kinevezése és felmentése a vezérigazgató, illetve a végrehajtó bizottság által kizárólag a szabályozó hatóság előzetes hozzájárulását követően történhet.

   

  (24) A megfelelésért felelős tisztviselő a felmentését követő öt évig nem állhat semmilyen üzleti kapcsolatban vertikálisan integrált vállalkozással.

   

  Hálózatfejlesztés és a beruházási döntések meghozatalával kapcsolatos hatáskörök

   

  (25) A szállításirendszer-üzemeltetők legalább kétévente elfogadnak egy tíz évre szóló fejlesztési tervet. A fejlesztési terv hatékony intézkedéseket tartalmaz a rendszer megfelelőségének és az ellátás biztonságának garantálása érdekében.

   

  (26) A tízéves terv különösen:

   

  a) tájékoztatást nyújt a piaci szereplők számára a következő tíz évben megépítendő fő szállítási infrastruktúrákról;

   

  b) tartalmazza azon beruházásokat, amelyekről már döntés született, illetve meghatározza azon új beruházásokat, amelyekre nézve végrehajtási döntést kell hozni a következő három év során.

   

  (27) A tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv kidolgozása érdekében valamennyi szállításirendszer-üzemeltető megalapozott becsléseket készít a termelés, a fogyasztás, és a más országokkal folytatott kereskedelem fejlődéséről, figyelembe véve a létező regionális és az európai szintű hálózatfejlesztési terveket. A szállításirendszer-üzemeltető a megfelelő tervezetet időben benyújtja a nemzeti szabályozó hatósághoz.

   

  (28.) A szabályozó hatóság a tíz évre szóló fejlesztési terv tervezete alapján nyílt és átlátható konzultációt folytat a jelentős hálózathasználókkal, melyek eredményeit nyilvánosságra hozhatja, különösen a lehetséges befektetési igényeket illetően.

   

  (29) A nemzeti szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv lefedi-e a konzultáció során meghatározott fejlesztési szükségleteket, és előírhatja, hogy a szállításirendszer-üzemeltető módosítsa a tervet.

   

  (30) Ha a szállításirendszer-üzemeltető nem tesz eleget egy specifikus, a hálózatkiépítésre vonatkozó tízéves tervben szereplő és az elkövetkező három évben kivitelezendő beruházás megvalósításának, az érintett tagállam biztosítja a szabályozó hatóság hatáskörét a következő intézkedések meghozatalára:

   

  a) a szállításirendszer-üzemeltető valamennyi jogi eszközzel történő kötelezésére, hogy az használja fel pénzügyi kapacitásait beruházási kötelezettségeinek teljesítéséhez; or

   

  b) független befektetőkhöz intézett ajánlattételi felhívására valamely szállítási rendszerhez kapcsolódó szükséges beruházáshoz, a szállításirendszer-üzemeltető alábbiakra kötelezése mellett:

   

  - járuljon hozzá a harmadik fél általi finanszírozáshoz,

   

  - járuljon hozzá új eszköz harmadik fél általi megépítéshez, vagy ezt építse ki maga, és/vagy

   

  - üzemeltesse az új eszközt.

   

  A vonatkozó pénzügyi rendelkezéseket a szabályozó hatóságnak kell jóváhagynia. A tarifaszabályozás mindkét esetben megengedi az olyan bevételeket, amelyek az ilyen típusú beruházások költségeit fedezik.

   

  (31) A nemzeti szabályozó hatóság figyelemmel kíséri és értékeli a beruházási terv végrehajtását.

   

  Harmadik fél szállítási rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos döntési hatáskörök

   

  (32) A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek a harmadik fér hálózathoz való, nem megkülönböztető hozzáférésére vonatkozó transzparens és hatékony eljárást kifejleszteni és nyilvánosságra hozni. Ezek az eljárások a nemzeti szabályozó hatóság engedélyéhez kötöttek.

   

  (33) A szállításirendszer-üzemeltetők nem jogosultak harmadik fél hozzáférését a rendelkezésre álló hálózati kapacitás lehetséges jövőbeli korlátozásai, például a szállítási rendszer távoli részeiben fellépő szűkösség alapján megtagadni. A szállításirendszer-üzemeltető köteles a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani.

   

  (34) A szállításirendszer-üzemeltetők nem jogosultak az újabb hozzáférést abból az egyedüli okból megtagadni, hogy a közeli környezetben található hálózati elemek szükséges kapacitásnövelésével kapcsolatosan további költségek keletkeznek.

   

  Regionális együttműködés

   

  (35) Ha tagállamok a regionális együttműködést választják, akkor pontosan meg kell határozniuk a szállításirendszer-üzemeltető meghatározott időkereten belül teljesítendő kötelezettségeit. Ezen kívül ezeknek a kötelezettségeknek fokozatosan egy közös regionális elosztó központ (common regional dispatching centre) létrehozásához kell vezetniük, amely legkésőbb ..... felelős lesz a biztonsági kérdésekért. **.

   

  (36) Több tagállam regionális szintű együttműködése esetében a tagállamok a Bizottsággal egyetértésben egy regionális koordinátort jelölnek ki.

   

  (37) A regionális koordinátor regionális szinten segíti elő a szabályozó hatóság és valamennyi más illetékes hatóság, a rendszerüzemeltetők, az energiatőzsdék (Power Exchanges), a hálózathasználók és a piaci résztvevők közötti együttműködést. Feladatai közé tartozik:

   

  a) a rendszerösszekötő infrastruktúrába való új, hatékony beruházások elősegítése. E cél megvalósítása érdekében segít a szállításirendszer-üzemeltetőknek a regionális rendszerösszekötő infrastruktúratervük kidolgozásában és közreműködik azok beruházási döntéseik koordinációjában, illetve és adott esetben nyílt szezon eljárásaiban;

   

  b) a hálózat hatékony és biztonságos használatának elősegítése. E cél megvalósítása érdekében közös szabályok és közös biztonsági mechanizmusok tervezetének kidolgozásával előmozdítja a szállításirendszer-üzemeltetők, a szabályozó hatóságok és a más illetékes nemzeti hatóság közötti koordinációt;

   

  c) évente jelentéstétel a Bizottság és az érintett tagállamok részére a régióban elért fejlődésről, illetve a fejlődést akadályozó nehézségekről vagy akadályokról;

   

  Szankciók

   

  (38) A jelen cikkben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése érdekében nemzeti szabályozó hatóság az alábbi jogokkal rendelkezik:

   

  a) felvilágosítás kérése bármely kérdésben a szállításirendszer-üzemeltetőtől, illetve közvetlen kapcsolatfelvétel a szállításirendszer-üzemeltető személyzetének bármely tagjával; kétség esetén ez a jog a vertikálisan integrált vállalkozás és annak üzletágai vonatkozásában is alkalmazható;

   

  b) a szállításirendszer-üzemeltetőnél - illetve kétség esetén, a vertikálisan integrált vállalkozásnál és annak üzletágainál is - bármely szükséges vizsgálat elvégzése; a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK (2002. december 16.) tanácsi rendelet 20. cikkének megfelelően előírásai vonatkoznak**.

   

  (39) A jelen cikkben meghatározott kötelezettségek teljesíteni érdekében a nemzeti szabályozó hatóság jogosult lesz a szállításirendszer-üzemeltető és/vagy a vertikálisan integrált vállalkozás tekintetében hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat szabjon ki, amennyiben azok jelen cikk szerinti kötelezettségeiket, vagy a nemzeti szabályozó hatóság döntéseit nem teljesítik. Ez a jog magában foglalja:

   

  a) hatékony, arányos és visszatartó erejű pénzbírságok kiszabásának jogát, amelynek mértéke a szállításirendszer-üzemeltető bevétele alapján kerül meghatározásra;

   

  b) a megkülönböztető magatartással történő felhagyásra vonatkozó utasítás jogát;

   

  HL L 289., 2005.11.3., 1. o.

  Ezen irányelv hatálybalépését követő hat év elteltével.

  HL L 1., 2003.1.4., 1. o. A legutóbb a 1419/2006/EK rendelettel (HL L 269., 2006.9.28., 1. o.) módosított rendelet.

  Indokolás

  A tagállamok számára lehetővé kell tenni egy harmadik használható opciót, amely nem jelent súlyos beavatkozást a tagállamok tulajdoni szerkezetébe, és a vertikálisan integrált vállalkozások számára lehetővé teszi, hogy szigorú feltételek és kötelezettségek betartása mellett a hálózatot továbbra is egymással kapcsolatban állva üzemeltessék.

  Módosítás  17

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 10 pont

  2003/55/EK irányelv

  13 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érdekében, hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető teljes függetlenségének, a megkülönböztető magatartás hiányának és annak tekintetében, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás ellátási tevékenységei a vertikális integráció révén nem juthatnak tisztességtelen előnyhöz. Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  törölve

  Indokolás

  Ilyen terjedelmes iránymutatások elfogadása itt nem helyénvaló.

  Módosítás  18

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22 cikk ­ 5 bekezdés ­ 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. A Bizottság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül az érintett szabályozó hatóságtól a mentességről szóló határozat módosítását vagy visszavonását kérheti. Ez a határidő a bejelentés kézhezvételének időpontjától kezdődik. A két hónapos határidőt további két hónappal meg lehet hosszabbítani, ha a Bizottságnak további tájékoztatásra van szüksége. Ez a határidő a hiánytalan tájékoztatás kézhezvételét követő napon kezdődik. A két hónapos határidő a Bizottság és a szabályozó hatóság együttes hozzájárulásával is meghosszabbítható. Amennyiben a kért tájékoztatást a kérésben meghatározott határidőn belül nem adják meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni, kivéve ha a határidő lejárta előtt azt a Bizottság és az érintett szabályozó hatóság együttes hozzájárulásával meghosszabbították, vagy ha a szabályozó hatóság kellő indoklással ellátott nyilatkozatban arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy a bejelentést hiánytalannak tekinti.

  5. (5) A Bizottság a versenyszabályokra vonatkozó értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül az érintett szabályozó hatóságtól a mentességről szóló határozat módosítását vagy visszavonását kérheti. Ez a határidő a bejelentés kézhezvételének időpontjától kezdődik. A két hónapos határidőt további két hónappal meg lehet hosszabbítani, ha a Bizottságnak további tájékoztatásra van szüksége. Ez a határidő a hiánytalan tájékoztatás kézhezvételét követő napon kezdődik. A két hónapos határidő a Bizottság és a szabályozó hatóság együttes hozzájárulásával is meghosszabbítható. Amennyiben a kért tájékoztatást a kérésben meghatározott határidőn belül nem adják meg, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni, kivéve, ha a határidő lejárta előtt azt a Bizottság és az érintett szabályozó hatóság együttes hozzájárulásával meghosszabbították, vagy ha a szabályozó hatóság kellő indoklással ellátott nyilatkozatban arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy a bejelentést hiánytalannak tekinti.

  Indokolás

  Itt nem a Bizottság, hanem az ACER (Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség) feladata, hogy mentességeket engedélyezzen. A Bizottság csak a versenyszabályokat érintő esetekben hozhatna döntést.

  Módosítás  19

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22. cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el az (1) bekezdésben említett feltételek alkalmazásáról és a (4) és (5) bekezdés alkalmazása céljából követendő eljárások meghatározásáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  A Bizottság iránymutatásokat módosíthat az (1) bekezdésben említett feltételek alkalmazásáról és a (4) és (5) bekezdés alkalmazása céljából követendő eljárások meghatározásáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslattal annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárás során a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges hozzáigazításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  20

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködik a többi tagállam szabályozó hatóságával;

  (b) b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködik a többi tagállam szabályozó hatóságával, többek közt annak biztosítása érdekében , hogy a szállításirendszer-üzemeltetők közösen és önállóan is kiépítsék a szállítási infrastruktúráik közötti elégséges rendszerösszekötő kapacitást annak érdekében, hogy kielégítsék a hatékony átfogó piacértékelés és gázellátás biztonságának követelményeit a különböző tagállamok ellátói közötti megkülönböztetés nélkül;

  Indokolás

  A rendszeres ellenőrzésnek a köztulajdonban és magántulajdonban lévő szállításirendszer-üzemeltetők esetében egyaránt biztosítania kell, hogy a beruházásokkal és az infrastruktúra használatával kapcsolatos döntések során egyenlően vegyék figyelembe a kizárólag a nemzeti határokon belüli, illetve a kapcsolt rendszereket használó fogyasztókat. E tekintetben az (1) bekezdés b) pontjának szövegezése gyengén fogalmaz. A nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szándékot vagy célkitűzést világossá kell tenni.

  Módosítás  21

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 1 bekezdés – k pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  k) figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a tároláshoz, a vezetékkészlethez és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19. cikk szerinti feltételeit;

  k) figyelemmel kíséri a tároláshoz, a vezetékkészlethez és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19. cikk szerinti feltételeit;

  Indokolás

  A „figyelemmel kísérés” és a „felülvizsgálat” közötti különbség nem világos. Az „és felülvizsgálja” kiegészítés jogi alapot teremthet a tárolási, a vezetékkészletezési és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos „ex ante” hatásköröknek, holott a tárolási, a vezetékkészletezési rendszerekhez és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés tárgyalásos úton kínálható fel, ha a tagállamok ezt lehetővé teszik. Nagyon fontos, hogy a tagállamok előnyben részesíthessék azokat a nem szabályozott/piaci alapú mechanizmusokat, amelyek a tárolási beruházásokat jobban ösztönzik.

  Módosítás  22

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 1 bekezdés – n pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  biztosítják a fogyasztók fogyasztási adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási adatokra vonatkozó egységesített formátum alkalmazását és az A. melléklet h) pontja alatti adatokhoz való hozzáférést;

  n) biztosítja minden piaci résztvevõ számára a fogyasztók fogyasztási adataihoz való hatékony és egyenjogú hozzáférést, a fogyasztási adatokra vonatkozó harmonizált formátum alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

  Indokolás

  Pontosabb megfogalmazás szükséges annak érdekében, hogy a földgázpiac megnyitása valamennyi piaci szereplő számára biztosított legyen.

  Módosítás  23

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 1 bekezdés – p pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  felügyeli azoknak a követelményeknek a helyes alkalmazását, amelyek annak eldöntésére szolgálnak, hogy egy földgáztároló a 19. cikk (3) vagy (4) bekezdése alá tartozik-e.

  p) felügyeli azoknak a követelményeknek a helyes alkalmazását, amelyek annak eldöntésére szolgálnak, hogy a földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez való hozzáférés műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges-e a rendszerhez történő, fogyasztók ellátásának biztosítását szolgáló hatékony hozzáféréshez.

  Indokolás

  A javaslat az összhang megteremtésére irányul a 19. cikk (1) bekezdésének új rendelkezéseivel, amelyek előírják, hogy a tagállamok állapítsák meg és tegyék közzé azokat a követelményeket, amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy a földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez való hozzáférés műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges-e a rendszerhez történő, a fogyasztók ellátásának biztosítását szolgáló hatékony hozzáféréshez.

  Módosítás  24

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok működését, a versenyszabályok megsértésének hiányában pedig dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, köztük gázkapacitás-felszabadítási programokról.

  b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve, az egyes hivatalok hatáskörének figyelembevételével ellenőrizhetik a gázpiacok működését, és az illetékes hatóságoknak javaslatokat tesznek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről.

  Indokolás

  Világos versenyjogi keretek nélkül e javaslat korlátlan és kiszámíthatatlan hatáskört adna a hatóságoknak a piaci beavatkozásra, ami átfedésben lenne a nemzeti kompetenciákkal.

  A gázkapacitás-felszabadítási programok mesterséges gázellátási forrásokat teremthetnek egy adott területen, de a végső árakra gyakorolt hatásuk kiszámíthatatlan egy szabad piacon. A programok a hosszú távú gázimport szerződésékre irányulnak, amelyeket fenyegetne egy csökkenési folyamat.

  Az energiahivatal és a versenyhivatal illetékessége közötti különbségeket figyelembe kell venni.

  Módosítás  25

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 4 bekezdés –a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint az LNG-létesítményekhez való hozzáférés feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-létesítmények működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen elvégezni.

  a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve a szállítási és elosztási tarifákat és ezek számítási módszereit is, valamint az LNG-létesítményekhez való hozzáférés feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-létesítmények működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen elvégezni.

  Indokolás

  A szállítási és elosztási tarifákra vonatkozó számítási módszereket közölni kell a szabályozó hatósággal.

  Módosítás  26

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  6. A szabályozó hatóságok jogosultak szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a tárolási- és az elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. cikkben említett feltételek és tarifák megváltoztatását annak érdekében, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazhatóak legyenek.

  6. (6) A szabályozó hatóságok jogosultak szükség esetén megkövetelni a 18. cikk, a 19. cikk (4) bekezdése és a 20. cikk alapján a harmadik felek általi szabályozott hozzáférés alá vetett infrastruktúrák üzemeltetőitől az e cikkben említett feltételek és tarifák megváltoztatását annak érdekében, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazottak legyenek.

  Indokolás

  Ez a javaslat azon tény figyelembe vételére irányul, miszerint az irányelv bizonyos körülmények között lehetővé teszi, hogy az infrastruktúrákhoz való hozzáférést ne szabályozzák, például amikor a 22. cikk alapján kivételt tesznek, vagy amikor egy tagállam (a 19. cikk (3) bekezdése alapján) a gáztárolókhoz való tárgyalásos hozzáférési rendszert választja.

  Módosítás  27

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 13 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amely révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől független testülethez.

  13. (13) A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű mechanizmus létrehozásáról, amely révén a nemzeti szabályozó hatóság határozata által érintett fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől és az érintett tagállam kormányától független igazságügyi hatósághoz vagy más nemzeti hatósághoz.

  Indokolás

  A szabályozó hatóság döntései elleni jogorvoslat esetén egy magán- és politikai befolyásoktól mentes szervnek kell a döntéshozatalban közreműködnie.

  Módosítás  28

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 14 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  14.      A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok e cikkben meghatározott hatásköreinek végrehajtásáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  14.      A Bizottság módosíthatja az e cikkben meghatározott hatáskörök szabályozó hatóságok általi végrehajtásáról szóló iránymutatásokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslattal annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárás során a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges hozzáigazításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  29

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 d cikk– 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről, továbbá azokról a helyzetekről, amikor az Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább két tagállamot összekötő infrastruktúra szabályainak meghatározása. Az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  4. A Bizottság módosíthatja a szabályozó hatóságok egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének mértékéről továbbá azokról a helyzetekről szóló iránymutatásokat, amikor az Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább két tagállamot összekötő infrastruktúra szabályainak meghatározása. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslattal annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárás során a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges hozzáigazításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  30

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 e cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az Ügynökség négy hónapon belül megküldi véleményét az azt kérő szabályozó hatóságnak, vagy értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a szóban forgó határozatot hozó szabályozó hatóságnak.

  2. Az Ügynökség két hónapon belül megküldi véleményét az azt kérő szabályozó hatóságnak, vagy értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a szóban forgó határozatot hozó szabályozó hatóságnak.

  Indokolás

  Határidő rövidítés.

  Módosítás  31

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 e cikk – 9 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  9. A Bizottság iránymutatásokat fogad el, amelyek meghatározzák az e cikk alkalmazásában követendő eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  9. A Bizottság módosítja az e cikk alkalmazásában követendő eljárások részleteit meghatározó iránymutatásokat. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslattal annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárás során a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges hozzáigazításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  32

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  1. A tagállamok előírják az ellátó vállalkozások részére, hogy a nemzeti szabályozó hatóság, a nemzeti versenyhivatal és a Bizottság számára legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a nagykereskedelmi ügyfelekkel és a szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási szerződésekkel és gázderivatívákkal kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

  1. (1) A tagállamok előírják az ellátó vállalkozások részére, hogy az illetékes hatóságok számára, feladatuk ellátása érdekében, legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a nagykereskedelmi ügyfelekkel és a szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási szerződésekkel és gázderivatívákkal kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

  Indokolás

  A nagykereskedelmi szerződéssel összefüggésben történő adatgyűjtés körülményeit világosan meg kell határozni, és annak az illetékes hatóságok tevékenységével kell összefüggnie. Az illetékes hatóságok más, az irányelvre irányuló javaslatban nem említett hatóságokat is jelenthetnek.

  Módosítás  33

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2. Az adatok közé tartoznak az adott ügyletre vonatkozó jellemzők, például az időtartam, a szállítási és rendezési szabályok, a mennyiség, a végrehajtás napja és ideje, valamint az ügyleti árak és az érintett nagykereskedelmi ügyfél azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a rendezetlen gázellátási szerződések és gázderivatívák bizonyos részletei.

  2. Az adatok közé tartozhatnak az adott ügyletre vonatkozó jellemzők, például az időtartam, a szállítási és rendezési szabályok, a mennyiség, a végrehajtás napja és ideje, valamint az ügyleti árak és az érintett nagykereskedelmi ügyfél azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a rendezetlen gázellátási szerződések és gázderivatívák bizonyos részletei.

  Indokolás

  A 24f cikknek csupán az adatmegőrzési kötelezettség keretfeltételeit kellene leírnia, de nem az érintett információk pontos tartalmát. Ennek idevonatkozó iránymutatásokban kellene megtörténnie, amelyek meghatározásában további módosításra irányuló javaslatokkal az Európai Parlamentnek is részt kellene vennie.

  Módosítás  34

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. E cikk egységes alkalmazása érdekében a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát. Az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  4. E cikk egységes alkalmazása érdekében a Bizottság módosíthatja azokat az iránymutatásokat, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegészítésével történő – módosítására irányuló intézkedéseket a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell módosítani.

  Indokolás

  A javaslattal annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárás során a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges hozzáigazításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  35

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. Az ellátó vállalkozások és a nagykereskedelmi ügyfelek, a szállításirendszer-üzemeltetők, valamint a tárolásirendszer-üzemeltetők és LNG-létesítmények rendszerüzemeltetője közötti gázderivatívák tekintetében e cikk csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság elfogadta a (4) bekezdésben említett iránymutatásokat.

  5. Az ellátó vállalkozások és a nagykereskedelmi ügyfelek, a szállításirendszer-üzemeltetők, valamint a tárolásirendszer-üzemeltetők és LNG-létesítmények rendszerüzemeltetője közötti gázderivatívákkal kapcsolatos ügyletek tekintetében e cikk csak akkor alkalmazandó, ha a (4) bekezdésben említett iránymutatások elfogadásra kerültek.

  Indokolás

  A javaslattal annak biztosítására irányul, hogy az iránymutatásokat rendes eljárás során a Parlament és a Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges hozzáigazításokra kell korlátozódnia.

  Módosítás  36

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  2 cikk- 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2a) A Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak évente jelentést tesz a jelen irányelv egyes tagállamokban történő gyakorlati és formális megvalósításával kapcsolatos haladásról az egyes tagállamokban.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A földgáz belső piaca

  Hivatkozások

  COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)

  Illetékes bizottság

  ITRE

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  11.10.2007

   

   

   

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Bernhard Rapkay

  23.10.2007

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  29.1.2008

  26.2.2008

  1.4.2008

   

  Az elfogadás dátuma

  21.4.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  18

  5

  7

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary

  VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (9.4.2008)

  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságrészére

  a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
  (COM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

  A vélemény előadója: Toine Manders

  RÖVID INDOKOLÁS

  A javasolt irányelv a 2003/55/EK irányelvet módosítja, és „a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szól”. Része az „energiacsomagnak” („Az EU villamosenergia- és gázpiaca: harmadik jogalkotási csomag”), amelyre a Bizottság 2007 szeptemberében tett javaslatot. Az előadó üdvözli a csomagban szereplő öt javaslatot, és általában véve támogatja a csomagot, mivel rendkívül fontos a valódi európai belső energiapiac megvalósításához. A javaslatok célja az összes európai fogyasztó javát szolgálva az ellátás biztonságának biztosítása és az árak átláthatóságának, valamint a versenyképes piacokhoz való kapcsolódásának fenntartása. Más szóval a cél az Európában zajló liberalizációs folyamat támogatása és továbbfejlesztése, amit az előadó határozottan támogat.

  Noha az előadó üdvözli a javaslatot, véleménye szerint további tökéletesítésre is szükség van, elsősorban a fogyasztóvédelmi kérdésekre összpontosítva, és ezért az alábbi irányvonalak mentén javasol módosításokat:

  · Az előadó és az IMCO bizottság kiemelt prioritásként kezeli az energiához való megfizethető és könnyű hozzáférést az összes európai polgár számára. A gázszektorban a fogyasztóvédelmi intézkedések ezért igen fontosak, és különösen fontos azt biztosítani, hogy a fogyasztók könnyen és további költségek nélkül válthassanak szolgáltatót, és könnyen hozzáférhessenek a fogyasztási stb. adataikhoz. Az előadó ezenfelül támogatja a 2006. évi előírásokat (az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelvben), és sürgeti a tagállamokat, hogy valósítsák meg az intelligens fogyasztásmérő rendszereket, és biztosítsák, hogy a fogyasztók általi előrefizetés megfelelő legyen, és a tényleges gázfogyasztásukat tükrözze.

  · Az A. mellékletben szereplő fogyasztóvédelmi intézkedések végrehajtásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell ezen intézkedések hatékony végrehajtását és betartatását. A nemzeti szabályozó hatóságok továbbá nyomon követik ezt, és a szabályok betartásának elmulasztása esetén megfelelő szankciókat alkalmaznak. A szolgáltatás minőségének központi célt kell jelentenie a gázszolgáltató vállalkozások számára.

  · A bizottsági javaslat teljes függetlenséget biztosít a szabályozó hatóság számára. Az Európai Unióban a legtöbb igazságügyi rendszerben a bíróság csak annak ellenőrzésére képes, hogy a szabályozó hatóság a helyes eljárást követte-e a határozat meghozatala során (marginális ellenőrzés), de nem lesz képes a határozat tárgyáról dönteni. Az előadó attól tart, hogy ez teljhatalmat adna a szabályozó hatóságnak. Ez ellenkezik a fékek és ellensúlyok általános elveivel.

  · Az előadó véleménye az, hogy az európai fogyasztók javát szolgáló ellátási biztonság a piaci koncentráció megelőzésével és a hatékony energiakereskedelmi piac létrehozásának biztosításával érhető el a legjobban. A gáz- és a villamosenergia-ágazatban strukturális különbségek mutatkoznak. A gázágazatban az ellátók összefonódása és a szállítás hátterében álló hosszú távú szerződések jellemzőek, és az értéklánc következő szintjein hiányzik a likviditás. Ezért a kereskedés új rendszerére van szükség, valamint arra, hogy a kereskedési kötelezettségeket kötelezővé tegyék.

  · Az előadó határozottan támogatja a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én elfogadott parlamenti állásfoglalásban szereplő kijelentést, miszerint az átvitel szétválasztása a legfontosabb eszköz arra, hogy az infrastruktúrákba történő beruházásokat megkülönböztetéstől mentes módon mozdítsák elő.

  · A tagállamok kötelezettsége ezen irányelv helyes végrehajtásának és betartatásának, valamint a második energiacsomag végrehajtásának biztosítása. Az előadó határozottan sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazzon szankciókat azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek még nem hajtották végre a második energiacsomagot.

  · Az előadó ezenfelül támogatja a regionális együttműködést a gázvezetékek erősebb európai integrációjának biztosítása érdekében. A valódi, működő és hatékony belső piac megteremtése érdekében könnyebbé kell tenni a gázvezetékek vonalának módosítását. A tagállamok biztosítják és nyomon követik a regionális együttműködést, és biztosítják a szomszédos tagállamok közötti minimális szintű összeköttetést.

  · Ezzel összhangban nagyobb átláthatóságot és szigorúbb szabályokat kell biztosítani a szállító-, tároló- és/vagy az LNG-létesítmények tekintetében, hogy az új piaci szereplők könnyebben bejuthassanak a gázpiacra.

  · Az előadó végezetül üdvözli az új infrastruktúrára vonatkozó mentességi záradékra irányuló bizottsági javaslatot (22. cikk), ám a 22. cikknek a tagállamok és harmadik országok közötti összeköttetésekre is vonatkoznia kell.

  MÓDOSÍTÁS

  A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

  A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

  Módosítás 1

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) A tagállamoknak támogatniuk kell a regionális szintű együttműködést, és figyelemmel kell kísérniük a hálózat hatékonyságát ezen a szinten. Több tagállam előterjesztett már egy javaslatot, amely teljesítené ezt a célkitűzést.

  Indokolás

  A regionális együttműködés tagállamok általi előmozdítása és a hálózat hatékonyságának felügyeletére vonatkozó kötelezettség nagy jelentőséggel bír a határokon átnyúló piac és együttműködés biztosítása szempontjából.

  Módosítás  2

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 a preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a) A Bizottságnak a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó követelmények megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében nyomon kell követnie a tagállamokban zajló szétválasztási folyamatot, és arról jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek. A Bizottságnak emellett lépéseket kell tennie azon tagállamok ellen, amelyek az energia területére vonatkozó, ezen irányelv hatálybalépésekor hatályos jogszabályokat nem hajtották végre.

  Indokolás

  A második energiacsomag végrehajtása arra mutatott rá, hogy a Bizottságnak szorosabban kell nyomon követnie az átültetés folyamatát és ezen irányelv tagállamok általi átültetésének időpontját.

  Módosítás  3

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b) A tagállamoknak támogatniuk kell a regionális együttműködést, az illetékes nemzeti hatóságok közötti párbeszéd elősegítése érdekében megbízott regionális koordinátor lehetőség szerinti kijelölésével. Továbbá az új erőműveket kellő időben és hatékonyan kell a hálózathoz csatlakoztatni.

  Indokolás

  A harmadik „energiacsomag” fontos szerepet tölt be az energia- és gázipari szektorban zajló európai liberalizáció véghezvitelében, ezáltal biztosítva egy valódi, átlátható és nyílt belső piacot.

  Módosítás  4

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  8 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8c) A csomag megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak segítséget kell nyújtania azoknak a tagállamoknak, amelyek problémákba ütköznek ezen a téren.

  Indokolás

  Néhány tagállamban a második energiacsomag hatása még várat magára, a második csomagot bizonyos nemzeti sajátosságoknak köszönhetően még nem hajtották végre vagy nem alkalmazzák megfelelően.

  Módosítás  5

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) Az energiaellátás védelme a közbiztonság alapvető eleme, ezért elválaszthatatlanul kötődik az uniós gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A működő gázpiacok, főként a hálózatok és a gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, elengedhetetlenek a közbiztonság, a gazdaság versenyképessége és a Közösség polgárainak jóléte szempontjából. A Közösség nemzetközi kötelezettségeinek sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, hogy a gázszállítási rendszerek ágazata igen fontos a Közösség számára és ezért a harmadik országok befolyására tekintettel kiegészítő biztosítékokra van szükség a közösségi közrendet és közbiztonságot, valamint a Közösség polgárainak jólétét fenyegető jelenségek elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a tényleges szétválasztás szabályainak való megfelelés érdekében is szükségesek.

  (14) Az energiaellátás védelme a közbiztonság alapvető eleme, ezért elválaszthatatlanul kötődik az uniós gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A valódi kereskedési lehetőségekkel rendelkező, működő nyitott gázpiacok, főként a hálózatok és a gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, elengedhetetlenek a közbiztonság, a gazdaság versenyképessége és a Közösség polgárainak jóléte szempontjából. A Közösség nemzetközi kötelezettségeinek sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, hogy a gázszállítási rendszerek ágazata igen fontos a Közösség számára és ezért a harmadik országok befolyására tekintettel kiegészítő biztosítékokra van szükség a közösségi közrendet és közbiztonságot, valamint a Közösség polgárainak jólétét fenyegető jelenségek elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a tényleges szétválasztás szabályainak való megfelelés érdekében is szükségesek.

  Módosítás  6

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15) Annak érdekében, hogy a harmadik felek könnyebben hozzáférjenek azokhoz a tárolólétesítményekhez, amelyek műszakilag és/vagy gazdaságilag szükségesek a rendszerhez való hatékony hozzáféréshez a fogyasztók ellátása érdekében, biztosítani kell a tárolórendszer-üzemeltetők függetlenségét. Célszerű ezért, hogy a tárolólétesítményeket olyan, jogilag különálló jogalanyok révén üzemeltessék, amelyek a tárolólétesítmények fenntartásához, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges eszközök fölött tényleges döntéshozatali joggal rendelkeznek. Szükséges az is, hogy a harmadik feleknek felkínált tárolókapacitással kapcsolatban növekedjen az átláthatóság, ezért a tagállamokat arra kell kötelezni, hogy alkossanak és tegyenek közzé egy egyértelmű, megkülönböztetéstől mentes jogi keretet, amely meghatározza a tárolólétesítményekre alkalmazandó megfelelő szabályozást.

  (15) Annak érdekében, hogy a harmadik felek könnyebben hozzáférjenek azokhoz a tárolólétesítményekhez, amelyek műszakilag és/vagy gazdaságilag szükségesek a rendszerhez való hatékony hozzáféréshez a fogyasztók ellátása érdekében, biztosítani kell a tárolórendszer-üzemeltetők függetlenségét. Célszerű ezért, hogy a tárolólétesítményeket olyan, jogilag különálló jogalanyok révén üzemeltessék, amelyek a tárolólétesítmények fenntartásához, üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges eszközök fölött tényleges döntéshozatali joggal rendelkeznek. Szükséges az is, hogy a harmadik feleknek felkínált tárolókapacitással kapcsolatban ténylegesen növekedjen az átláthatóság, ezért a tagállamokat arra kell kötelezni, hogy alkossanak és tegyenek közzé egy egyértelmű, megkülönböztetéstől mentes jogi keretet, amely meghatározza a tárolólétesítményekre alkalmazandó megfelelő szabályozást.

  Módosítás  7

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16) Az elosztási hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés meghatározza a fogyasztókhoz való lakossági szintű hozzáférést. A harmadik felek hozzáférésére és beruházásaira vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az elosztási szinten nem annyira jelentős, mint szállítási szinten, mivel elosztási szinten a szűk keresztmetszetek és a kitermelési érdekek általában kisebb hatásúak, mint szállítási szinten. Sőt, az elosztórendszer-üzemeltetők funkcionális szétválasztása az 2003/55/EK irányelvvel összhangban csak 2007. július 1-jétől vált kötelezővé, így a belső piacra gyakorolt hatásait még értékelni kell. A hatályos jogi és funkcionális szétválasztási szabályok egyértelműbb megfogalmazás, helyes végrehajtás és szoros felügyelet mellett elvezethetnek a tényleges szétválasztás megvalósításához. A lakossági piaci egyenlő feltételek megteremtése érdekében az elosztórendszer-üzemeltetők tevékenységét úgy kell felügyelni, hogy azok vertikális integráció révén ne juthassanak piaci versenyelőnyhöz, különös tekintettel a belső és külső kisfogyasztókra.

  (16) Az elosztási hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés meghatározza a fogyasztókhoz való lakossági szintű hozzáférést. A harmadik felek hozzáférésére és beruházásaira vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az elosztási szinten nem annyira jelentős, mint szállítási szinten, mivel elosztási szinten a szűk keresztmetszetek és a kitermelési érdekek általában kisebb hatásúak, mint szállítási szinten. Sőt, az elosztórendszer-üzemeltetők funkcionális szétválasztása az 2003/55/EK irányelvvel összhangban csak 2007. július 1-jétől vált kötelezővé, így a belső piacra gyakorolt hatásait még értékelni kell. A hatályos jogi és funkcionális szétválasztási szabályok egyértelműbb megfogalmazás, helyes végrehajtás és szoros felügyelet mellett elvezethetnek a tényleges szétválasztás megvalósításához. A lakossági piaci egyenlő feltételek és a valódi piac megteremtése érdekében az elosztórendszer-üzemeltetők tevékenységét úgy kell felügyelni, hogy azok vertikális integráció révén ne juthassanak piaci versenyelőnyhöz, különös tekintettel a belső és külső kisfogyasztókra.

  Módosítás  8

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  21 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (21a) A gázpiac szerkezeti merevsége – amely az ellátók koncentrációjából, a szállítások hátterét adó hosszú távú szerződésekből, valamint az értéklánc következő szintjein a likviditás hiányából fakad – átláthatatlan árképzési struktúrához vezet. A költségstruktúra érthetővé tétele érdekében nagyobb átláthatóságra van szükség az árképzés terén, és ezért a kereskedési kötelezettségnek kötelezőnek kell lennie.

  Indokolás

  A módosítás célja az új és kisebb gáztársaságok piacra jutásának megkönnyítése, valamint a gázpiac és az árak nagyobb átláthatóságának megteremtése.

  Módosítás  9

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  21 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (21b) A fogyasztóknak az irányelv középpontjában kell állniuk. A fogyasztók már meglévő jogait erősíteni és biztosítani kell, amelyeknek nagyobb átláthatóságot és képviseletet kell magukban foglalniuk. A fogyasztóvédelem azt jelenti, hogy valamennyi fogyasztónak részesülnie kell a versenypiac előnyeiből. A nemzeti szabályozó hatóságoknak a fogyasztók jogait azáltal kell érvényre juttatniuk, hogy ösztönzőket dolgoznak ki és szankciókat alkalmaznak azon vállalatokkal szemben, amelyek nem teljesítik a fogyasztóvédelmi szabályokat és a versenyszabályokat.

  Indokolás

  A fogyasztókat fel kell hatalmazni, és az EU energiapolitikájának középpontjában kell állniuk.

  Módosítás  10

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  21 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (21c) A fogyasztóvédelem a hatékony jogorvoslati lehetőségek mindenki számára fennálló hozzáférhetőségétől függ. A tagállamoknak gyors és hatékony választottbírósági eljárásokat kell létrehozniuk, beleértve a bíróságon kívüli eljárásokat és egy kollektív jogorvoslati mechanizmust.

  Indokolás

  A hatékony jogorvoslati intézkedések elengedhetetlenek a fogyasztók megfelelő védelmének biztosítása érdekében. Ezen intézkedéseknek, amelyeknek jogilag kötelező erővel kell rendelkezniük, az alapvető alkotóelemek között kell szerepelniük a létrehozandó, jelenleg kidolgozás alatt álló és ideális esetben a Bizottság által az ezen irányelv elfogadása után legkésőbb hat hónappal előterjesztendő Energiafogyasztók Jogainak Chartájában .

  Módosítás  11

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  22 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (22a) Minden fogyasztónak joga kell, hogy legyen a szolgáltatásokhoz és ahhoz, hogy a gázszolgáltatója az ISO 10001, ISO 10002, és ISO 10003 nemzetközi szabványokkal összhangban kezelje a panaszokat, és a megállapított iránymutatások betartását a nemzeti szabályozó hatóságnak kell ellenőriznie. Az e területre vonatkozó, jövőben létrehozandó ISO szabványokat szintén fel kell venni a megkövetelt szabványok közé. Ennek az irányelvnek a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló irányelvre irányuló javaslat szabványait és gyakorlatait kell elfogadnia (2004/0251(COD)).

  Indokolás

  Az ISO 10001 szabvány az ügyfelek elégedettségét hivatott biztosítani oly módon, hogy magatartási kódexekre vonatkozó iránymutatásokat határoz meg. Az ISO 10002 a panaszok kezelésére vonatkozó iránymutatásokat ad. Az ISO 10003 a nézeteltérések szervezeteken kívüli megoldására vonatkozó iránymutatásokat nyújt. Az ügyfelek elégedettségének felügyeletére és mérésére irányuló új ISO 10004 szabvány kidolgozása jelenleg folyik, és amint elkészül, várhatóan szintén bekerül a megkövetelt szabványok körébe az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás révén.

  Módosítás  12

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23) A közszolgáltatási kötelezettségeket és a belőlük eredő közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó biztosan részesüljön a verseny előnyeiből. Az ügyfelek ellátásában alapvető fontosságú a fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani kell az adataikhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy felkérhessék a versengő vállalkozásokat az azokon alapuló ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy kellően tájékozódhassanak energiafogyasztásukról. Az energiaköltségekről adott rendszeres tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól és a fogyasztási magatartás változásáról.

  (23) A közszolgáltatási kötelezettségeket és a belőlük eredő közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó biztosan részesüljön a verseny és a tisztességesebb árak előnyeiből. Az ügyfelek ellátásában alapvető fontosságú az objektív és átlátható fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani kell a fogyasztási adataikhoz, a kapcsolódó árakhoz és szolgáltatási költségekhez való hozzáférést annak érdekében, hogy felkérhessék a versengő vállalkozásokat az ezen adatokon alapuló ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, hogy kellően tájékozódhassanak energiafogyasztásukról, valamint az előrefizetéseknek megfelelőnek kell lenniük, és a tényleges gázfogyasztást kell tükrözniük. A fogyasztóknak az energiaköltségekről legalább negyedévente adott tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól.

  Indokolás

  Az adatsorokhoz való hozzáférés a szabad és átlátható verseny céljának elérése érdekében lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy tudatosan válasszanak áramszolgáltatót. Továbbá a fogyasztóra csak a havonta ténylegesen elfogyasztott energiamennyiséget kellene terhelni.

  Módosítás  13

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  23 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (23a) A tagállamoknak az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 előírtak szerint biztosítaniuk kell az egyéni fogyasztásmérők (intelligens mérés) megfelelő rendelkezésre bocsátását annak érdekében, hogy a fogyasztók pontos tájékoztatást kapjanak az energiafogyasztásról, és biztosított legyen a végfelhasználói hatékonyság.

   

  __________

  1 HL L 114., 2006.4.27., 64. o.

  Indokolás

  Az intelligens fogyasztásmérők jobb rálátást biztosítanak a fogyasztók számára a tényleges gázfogyasztásukra, és ezért hozzájárulnak a gáz megfontoltabb felhasználásához.

  Módosítás  14

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  23 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (23b) A Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációt követően dolgozza ki az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartáját. E Chartának a tagállamok, a nemzeti szabályozó szervek, az Ügynökség és a Bizottság által kidolgozandó intézkedések referenciájaként kell szolgálnia. Különösen a Charta által meghatározott jogokat kell adott esetben a Bizottságnak a 2003/55/EK irányelv A. mellékletében említett további követelményekként elfogadnia az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás révén. Lehetőségnek kell lennie arra, hogy az új szerződéseket aláíró összes fogyasztónak eljuttassák a Charta egy példányát.

  Indokolás

  Miután elkészült, az Energiafogyasztók Jogainak Chartáját a fogyasztói jogok átfogó jegyzékének kell tekintetni az energiaszektorban, ezért valamennyi nemzeti és európai hatóság által alkalmazandó az energiaszolgáltatókra vonatkozó szabályozás kialakítása során. Különösen a jelen irányelv A. mellékletében foglaltakhoz képest a Charta által adott esetben biztosított valamennyi további jogot hozzá kell adni az irányelvhez, és teljes jogi erőt kell adni számukra.

  Módosítás  15

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  23 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (23c) Ösztönözni kell az energiafogyasztók szervezetei és a többi érdekelt fél (szociális partnerek, energetikai szabályozók, kormányzati képviselők stb.) közötti rendszeres párbeszédet az energiafogyasztói jogokat érintő valamennyi kérdésben annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legtöbbet megtegyük az energiafogyasztók jogai magas szintjének eléréséért. Ezenkívül a fogyasztói szervezeteknek és a fogyasztóvédelmi hatóságoknak együtt kell működniük a gázszolgáltatók által biztosított információk pontosságának ellenőrzése érdekében.

  Indokolás

  Egy erősebb civil társadalom magasabb szinten látná el a fogyasztók védelmét. Növekedését valamennyi tagállamban feltétlenül ösztönözni kell.

  Módosítás  16

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24) Annak érdekében, hogy – például egy energiaellátási válság idején – a tagállamok közötti szolidaritást megőrizve lehessen fenntartani az ellátás biztonságát, fontos létrehozni egy regionális szolidaritási együttműködési keretrendszert.

  (24) Annak érdekében, hogy – például egy energiaellátási válság idején – a tagállamok közötti szolidaritást megőrizve lehessen fenntartani az ellátás biztonságát, fontos létrehozni egy átlátható és hatékony regionális szolidaritási együttműködési keretrendszert.

  Indokolás

  A regionális szolidaritási együttműködésnek a nyilvánosság számára elérhetővé kell válnia -az átláthatóságnak szélesebb társadalmi ellenőrzést kell lehetővé tennie. Az esetleges energiaellátási válságokra adott megoldásokra vonatkozó hatékony előírások elengedhetetlenül fontosak az uniós polgárok jóléte szempontjából.

  Módosítás  17

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25) A gáz belső piacának kialakítása céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik integrációjára, valamint a hálózatüzemeltetők európai és regionális szintű együttműködésére kell törekedniük.

  (25) A gáz belső piacának kialakítása céljából a tagállamoknak biztosítaniuk kell és nyomon kell követniük nemzeti piacaik integrációját, valamint a hálózatüzemeltetők európai és regionális szintű együttműködését.

  Módosítás  18

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – -1 pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  1 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1) A 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  „(1) Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a földgázszállításra, -elosztásra, -ellátásra és -tárolásra, valamint a fogyasztóvédelmi rendelkezésekre vonatkozóan. E célból meghatározza a földgázágazat szervezetével és működésével, a piacra jutással, valamint a földgázszállítási, -elosztási, -ellátási és -tárolási engedélyek kiadására vonatkozó eljárásokkal és a hálózatok üzemeltetésével összefüggő szabályokat.”

  Módosítás  19

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk– 1 pont– b a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (ba) a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  "36a. „energiaszegénység” olyan helyzet, amelyben a háztartási fogyasztó nem engedheti meg magának, hogy otthonát elfogadható szinten fűtse. A tagállamok az Egészségügyi Világszervezet ajánlásaival összhangban értékelik ezt a szintet. Ezt a helyzetet annak fényében is értékelik, hogy a fogyasztóknak mekkora mozgásterük van otthonaik számára elfogadható áron más energiaszolgáltatások vásárlására.”

  Indokolás

  Az energiaszegénység egyre nagyobb méreteket ölt az Európai Unión belül, ezért az EU szintjén kell meghatározni az energiaszegénység egyértelmű, hivatalos fogalmát, annak érdekében, hogy az ellátás és a fogyasztóvédelem tekintetében valamennyi tagállamban harmonizált szabványokat biztosítsanak.

  Módosítás  20

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 pont – b b pont

  2003/55/EK irányelv

  2 cikk – 36 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (bb) a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „(36b) „megfizethető ár” a tagállamok által a nemzeti szabályozókkal, a szociális partnerekkel és más érdekelt felekkel konzultálva meghatározott ár, figyelembe véve az energiaszegénységet;”

  Indokolás

  A „megfizethető árat” az összes tagállamban meg kell határozni a veszélyeztetett fogyasztók védelmének biztosítása érdekében.

  Módosítás  21

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  "2. A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek teljes tiszteletben tartásával – különös tekintettel annak 86. cikkére – a tagállamok a földgázágazatban működő vállalkozások számára általános gazdasági érdekből előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a biztonságra, az ellátás biztonságát is beleértve, az ellátás folyamatosságára, minőségére és árára, valamint a környezetvédelemre, beleértve az energiahatékonyságot, a megújuló energiák felhasználására irányuló közösségi célokat és az éghajlat védelmét, vonatkoznak. Ezeknek a kötelezettségeknek világosan meghatározottaknak, átláthatóaknak, megkülönböztetéstől menteseknek és ellenőrizhetőeknek kell lenniük, és garantálniuk kell a nemzeti fogyasztókhoz való hozzáférés egyenlőségét az Európai Unió földgázipari vállalkozásai számára. Az ellátás biztonsága, az energiahatékonysági/keresletoldali szabályozás és a környezetvédelmi célok teljesítése vonatkozásában – amint arra ez a bekezdés hivatkozik – a tagállamok hosszú távú tervezést vezethetnek be, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy harmadik fél is hozzáférést kér a hálózathoz.”

  Módosítás  22

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 b bekezdés (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b) A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

   

  "3. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy a háztartási fogyasztók és a kisvállalkozások részesüljenek az egyetemes szolgáltatás előnyeiben, különösen a meghatározott minőségű, gázzal való ellátásra irányuló jogban, megfizethető, könnyen és világosan összehasonlítható, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes tarifák és árak mellett, beleértve a megfelelő indexálási mechanizmusok szerint kiigazított tarifákat és árakat. Ezeknek az intézkedéseknek a tényleges energiafogyasztáson, valamint a választás lehetőségéhez, a méltányossághoz, a képviselethez és a jogorvoslathoz való jogon kell alapulniuk. A tagállamok biztosítják, hogy a gázipari vállalkozások biztosítsák a szolgáltatás minőségét.

  A tagállamok meghozzák az összes szükséges intézkedést a végső fogyasztók védelmére és a magas szintű fogyasztóvédelem érdekében, és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók védelmére, többek között megfelelő intézkedésekkel előzik meg, hogy az ilyen fogyasztókat kizárják az ellátásból. Ebben a vonatkozásban a tagállamok megtehetik a szükséges intézkedéseket a távoli területeken található, a gázhálózathoz csatlakozó fogyasztók védelmére. A tagállamok kijelölhetnek a gázhálózathoz csatlakozó fogyasztók ellátására egy végső menedékes szolgáltatót. A tagállamok megtiltják az egyes fizetési módokra vonatkozó diszkriminatív díjakat, különösen azon fogyasztók esetében, akik előrefizetési elszámolással fizetik a díjakat. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különös tekintettel az általános szerződési feltételek átláthatóságára, az általános információkra és a vitarendezési eljárásokra. A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított fogyasztók ténylegesen szolgáltatót válthassanak. A jelen cikkben meghatározott intézkedések – legalább a háztartási fogyasztók esetében – minimálisan magukban foglalják az A. mellékletben megállapított jogok biztosítását. A tagállamok azáltal erősítik a háztartási fogyasztók piaci pozícióját, hogy figyelembe veszik és támogatják e fogyasztói csoportok önkéntes képviseleti csoportosulásának lehetőségét.”

  Indokolás

  Nagyobb a valószínűsége annak, hogy a veszélyeztetett fogyasztók és az alacsony jövedelmű fogyasztók előrefizetési elszámolással kénytelenek fizetni az energiáért. Ilyen esetben, az e fizetési módokért kért magasabb, megkülönböztetést jelentő költségek miatt a szegény fogyasztók gyakran többet fizetnek, mint a jobb anyagi helyzetűek, mind abszolút értelemben, mind pedig jövedelmük arányában. A közös fellépési formák, például az Egyesült Királyságban a fogyasztók számára elfogadott „szuper panasztétel” rendszere, hatékony fellépési eszközt jelenthetnek a fogyasztók jogainak védelme terén.

  Módosítás  23

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 c pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1c. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „3a. A tagállamok magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különös tekintettel az általános szerződési feltételek átláthatóságára, az általános információkra és a vitarendezési eljárásokra. A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított fogyasztók könnyen és hatékonyan, legfeljebb egy hónapon belül, ingyenesen válthassanak szolgáltatót. A háztartási fogyasztók esetében az erre irányuló intézkedéseknek tartalmazniuk kell az A. mellékletben megállapított fogyasztóvédelmi intézkedéseket.”

  (Ezen módosítás majdnem teljes egészében a 2003/55/EC irányelv jelenlegi 3. cikk (3) bekezdésének második részén alapszik)

  Indokolás

  Fontos, hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen ingyenes szolgáltatóváltásra, ami lehetővé tenné a versenyképesebb piac kialakítását is.

  Módosítás  24

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 d pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1d. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „3b. A tagállamoknak gondoskodniuk kell a közzétett árak és tarifák (valamint a tarifák számításához alkalmazott paraméterek) átláthatóságáról és tervezhetőségéről, az indexálási mechanizmusokról és a csatolt feltételekről érthető és könnyen hozzáférhető számítási módszerek vagy egyéb tájékoztatási mód révén, amelyről a független nemzeti szabályozót értesíteni kell, aki felügyeli vagy jóváhagyja azokat. Ezekről az intézkedésekről a független nemzeti szabályozó ad tájékoztatást az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségnek.”

  Indokolás

  A földgáz tarifáinak átláthatósága a fogyasztóvédelem biztosítása, valamint a pótdíjak felszámolásának elkerülése érdekében szükséges. A tagállamok feladata, hogy valamennyi tarifáról vagy annak változásáról a fogyasztókat tájékoztassák.

  Módosítás  25

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 e pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 c bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1e. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „3c. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az energiafogyasztók átlátható és könnyen érthető, tényleges fogyasztáson alapuló energiaszámlákat kapjanak. Az energiaszámláknak kellő időben és rendszeresen kell érkezniük, hogy pontos és érthető információkkal szolgáljanak. A tagállamok valamennyi szolgáltató által alkalmazandó, egységesített tájékoztatást nyújtó számlázási szabványokat dolgoznak ki átláthatóságuk növelése, és az összehasonlíthatóság lehetővé tétele érdekében. A fogyasztókat rendszeresen, legalább havonta tájékoztatni kell energiafogyasztásukról. A fogyasztók jogairól szóló tájékoztatást közzé kell tenni a gázipari vállalkozások vagy a független nemzeti szabályozók honlapján.”

  Indokolás

  A fogyasztóvédelem javítása érdekében az energiafogyasztásnak a tényleges energiafogyasztáson kell alapulnia és a fogyasztók számára havonta elérhetőnek kell lennie. Ez lehetővé tenné a fogyasztók számára, hogy nagyobb betekintést nyerjenek a tényleges gázfogyasztásukba, ezáltal hozzájárulna a tudatosabb gázfelhasználáshoz.

  Módosítás  26

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 f pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 d bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1f. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „3d. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a szolgáltatók vagy hálózatüzemeltetők hozzanak létre könnyen elérhető segélyvonalakat a csatlakozási problémák, és más, a szolgáltatás minőségével összefüggő kérdések kezelésére, valamint egyablakos kapcsolatfelvételi pontokat a fogyasztók tájékoztatásra irányuló kérelmei számára. A tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatók és a hálózatüzemeltetők közös kapcsolatfelvételi pontot hozzanak létre a fogyasztói panaszok számára.”

  Indokolás

  Az szolgáltatók vagy hálózatüzemeltetők feladata a segélyvonalak és a helpdesk szolgáltatások kialakítása, valamint a fogyasztók a lehető legtöbb információval illetve történő ellátása, illetve az egyéb segítségnyújtás. Az egyablakos kapcsolatfelvételi pont különös jelentőséggel bír a fogyasztóvédelem szempontjából.

  Módosítás  27

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 1 g pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  3 cikk – 3 e bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1g. A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „3e. A Bizottság támogatja az egyéni fogyasztók a tényleges energiafogyasztást és a használat időtartamát pontosan meghatározó intelligens fogyasztásmérőkkel való ellátásának finanszírozását és megvalósítását. Az A. melléklet i) pontjával összhangban a tagállamok biztosítják az ilyen mérőberendezések megfelelő rendelkezésre bocsátását annak érdekében, hogy a fogyasztók pontos tájékoztatást kapjanak az energiafogyasztásról, és biztosított legyen a végfelhasználói hatékonyság.”

  Indokolás

  Az intelligens fogyasztásmérők pontosabb információt nyújtanak a fogyasztók számára tényleges gázfogyasztásukról, ezáltal hozzájárulnak a nagyobb végfelhasználói hatékonysághoz.

  Módosítás  28

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 2 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  5 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  2a. A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „1a. Az ellátás biztonságával kapcsolatos okokból megfelelő intézkedések révén kölcsönösséget kell biztosítani a harmadik országbeli beszerzési (upstream) piaci tevékenységekhez és az EU-n belüli értékesítési (downstream) tevékenységekhez való hozzáférés között.”

  Módosítás 29

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk –3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5 a cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. Az együttműködésről a Bizottság tájékoztatást kap.

  3. Az együttműködésről a Bizottság tájékoztatást kap, nyomon követi azt, és jelentést tesz róla az Európai Parlamentnek.

  Módosítás  30

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5a. cikk – (4) bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. A Bizottság a regionális szolidaritási együttműködésről iránymutatásokat fogadhat el. A szóban forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeit hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghozni.

  4. A Bizottság a regionális szolidaritási együttműködéssel kapcsolatban …-re* intézkedéseket hoz. Az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket, a 30. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

  ___________

  * Egy évvel a módosító irányelv hatálybalépését követően.

  Módosítás  31

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 3 pont

  2003/55/EK irányelv

  5b. cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. A tagállamok elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és összehangolják a jogi és szabályozói keretrendszereket. A regionális együttműködésekkel lefedett földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottsági meghatározásnak megfelelő földrajzi térség.

  1. A tagállamok hatóságai és szabályozói együttműködnek nemzeti piacaik legalább regionális szintű integrálása céljából. Biztosítják a hálózatüzemeltetők regionális együttműködését és összehangolják a jogi és szabályozói keretrendszereket és megteremtik konvergenciájukat.

   

  2. Ha a több tagállam közötti regionális szintű együttműködés jelentős nehézségekbe ütközik, a Bizottság ezen tagállamok közös kérelmére, valamennyi érintett tagállam egyetértésével regionális koordinátort jelölhet ki.

   

  3. A regionális koordinátor elősegíti a szabályozó hatóságok és minden más illetékes állami hatóság, a hálózatüzemeltetők, a villamosenergia-tőzsdék, a hálózati felhasználók és a piac szereplői közötti regionális szintű együttműködést. Ennek keretében különösen:

   

  a) hatékony rendszer-összeköttetésekre irányuló beruházásokat mozdít elő. Segíti e cél érdekében a szállításirendszer-üzemeltetőket a regionális rendszer-összeköttetési programjaik kidolgozásában, és hozzájárul beruházási döntéseik összehangolásához, és adott esetben az „open season” (kapacitástender) eljárásaik terén;

   

  b) elősegíti a hálózatok hatékony és biztonságos használatát. E cél érdekében közös elosztási és biztonsági mechanizmusok kidolgozásával hozzájárul a szállításirendszer-üzemeltetők, nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes nemzeti közigazgatási szervek közötti koordinációhoz;

   

  c) c) évente jelentést készít a Bizottságnak és az érintett tagállamoknak a régióban elért eredményekről, valamint az ezzel kapcsolatos nehézségekről és akadályokról.

  Indokolás

  A regionális koordinátor fontos szerepet játszhat a tagállamok közötti párbeszéd megkönnyítésében, mindenekelőtt a határokon átnyúló beruházások esetében.

  Módosítás  32

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 6 pont

  2003/55/EK irányelv

  8. cikk – (1) bekezdés a) pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a környezetvédelem kellő figyelembevételével gazdaságos feltételekkel biztonságos, megbízható és hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-létesítményeket üzemeltet, tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az energiahatékonyságot, a kutatást és az innovációt, főként a megújítható energiaforrások részesedésének növelése és az alacsony szénkibocsátású technológiák elterjesztése tekintetében.

  a) a környezetvédelem kellő figyelembevételével, gazdaságos feltételekkel biztonságos, megbízható és hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-létesítményeket üzemeltet, tart karban és fejleszt, hogy biztosítsa a nyitott piacot az új piaci szereplők számára, valamint elősegíti az energiahatékonyságot, a kutatást és az innovációt, főként a megújítható energiaforrások részesedésének növelése és az alacsony szénkibocsátású technológiák elterjesztése tekintetében.

  Indokolás

  Biztosítani kell a kisebb és új társaságok piacra jutását.

  Módosítás  33

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 8 pont

  2003/55/EK irányelv

  9. cikk

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  9. cikk

  törölve

  Független rendszerüzemeltetők

   

  1. Ha a szállítási rendszer az irányelv hatályba lépése napján egy vertikálisan integrált vállalkozásnak része, a tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 7. cikk (1) bekezdésétől, feltéve hogy a tagállamok a szállításirendszer-tulajdonos javaslatára kijelölnek egy független rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben nem szabad meggátolni, hogy a szállítási rendszert tulajdonló vertikálisan integrált vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk (1) bekezdésének való megfelelés érdekében.

   

  2. A tagállamok csak akkor hagyhatnak jóvá és jelölhetnek ki független rendszerüzemeltetőt, ha:

   

  a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy megfelel a 7. cikk (1) bekezdése b)–d) pontjában foglalt követelményeknek;

   

  b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy rendelkezik a 8. cikk szerinti feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, technikai és emberi erőforrásokkal;

   

  c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi a szabályozó hatóság által javasolt tízéves hálózatfejlesztési tervet; a szállításirendszer-üzemeltető bizonyítja képességét a (6) bekezdés szerinti kötelezettségei teljesítésére. E célból benyújtja a jelölttel és minden más érintett jogalannyal kötendő szerződéses megállapodások tervezetét.

   

  e) az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. szeptember 28-i 1775/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségei teljesítésére, beleértve a szállításirendszer-üzemeltetők európai és regionális szintű együttműködését.

   

  3. A tagállamok jóváhagyják és független rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 7a. cikkben és a 9. cikk (2) bekezdésében szereplő követelményeknek. A tanúsítás céljából a 7b. cikkben szereplő eljárás alkalmazandó.

   

  4. Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben szereplő eljárással összhangban határozatot hoz és megállapítja, hogy a szabályozó hatóság két hónapon belül nem tesz eleget a határozatnak, úgy az Ügynökség javaslatára, továbbá a szállításirendszer-tulajdonos és a szállításirendszer-üzemeltető véleményének figyelembevételével hat hónapon belül kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt, öt évre. A szállításirendszer-tulajdonos bármely időpontban javaslatot tehet a szabályozó hatóságnak egy új független rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk (1) bekezdésében szereplő eljárással összhangban.

   

  5. Minden egyes független rendszerüzemeltető felelős a harmadik felek hozzáférésének engedélyezéséért és igazgatásáért, beleértve a hozzáférési díjak és a szűk keresztmetszetek kezeléséért felszámított díjak beszedését is, továbbá felelős a szállítási rendszer üzemeltetéséért, karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint annak biztosításáért, hogy a rendszer a beruházások tervezése révén hosszú távon képes legyen a kiszámítható kereslet kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a független rendszerüzemeltető felelős az új infrastruktúra tervezéséért (beleértve az engedélyezési eljárást), építésért és beüzemeléséért. E célból szállításirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik e fejezettel összhangban. A szállításirendszer-tulajdonosok nem lehetnek felelősek sem a harmadik felek hozzáférésének engedélyezéséért és igazgatásáért, sem a beruházások tervezéséért.

   

  6. Ha a független rendszerüzemeltetőt kijelölték, a szállításirendszer-tulajdonos:

   

  a) minden lényeges együttműködést és támogatást megad a független rendszerüzemeltetőnek feladatai végrehajtásához, különös tekintettel minden lényegi információra;

   

  b) finanszírozza a független rendszerüzemeltető által tervbe vett és a szabályozó hatóság által jóváhagyott beruházásokat, vagy beleegyezik annak bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi megállapodásokhoz a szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt a szabályozó hatóság közös konzultációt folytat a tulajdonossal és az érdekelt felekkel;

   

  c) fedezetet biztosít a tulajdonában álló, a független rendszerüzemeltető által igazgatott hálózati vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a független rendszerüzemeltető feladataihoz kapcsolódó kötelezettségeket;

   

  d) a hálózatbővítések finanszírozásának megkönnyítése érdekében biztosítékokat bocsát rendelkezésre, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a b) ponttal összhangban beleegyezését adta a beruházás bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozásába.

   

  7. A szabályozó hatósággal szoros együttműködésben az érintett nemzeti versenyhivatalt minden lényegi hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy eredményesen felügyelni tudja a szállításirendszer-tulajdonosok (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését.

   

  Módosítás  34

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 13 pont

  2003/55/EK irányelv

  22. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A VIa. fejezetben említett szabályozó hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) bekezdésben említett mentességekről. Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egynél több tagállam területén található, úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben a szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.

  3. A VIa. fejezetben említett szabályozó hatóság eseti alapon dönt az (1) és (2) bekezdésben említett mentességekről. Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egynél több tagállam területén található, úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben a szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.

  Módosítás  35

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 b cikk – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) versenyképes, biztonságos és környezetileg fenntartható belső gázpiac elősegítése a Közösségen belül, szoros együttműködésben az Ügynökséggel, más tagállamok szabályozó hatóságaival és a Bizottsággal, valamint a Közösség valamennyi fogyasztójára és ellátójára kiterjedő tényleges piacnyitás;

  a) versenyképes, átlátható, biztonságos és környezetileg fenntartható belső gázpiac elősegítése a Közösségen belül, szoros együttműködésben az Ügynökséggel, más tagállamok szabályozó hatóságaival és a Bizottsággal, valamint a Közösség valamennyi fogyasztójára és ellátójára kiterjedő tényleges piacnyitás;

  Módosítás  36

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 b cikk – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) versenyképes és megfelelően működő regionális piacok kialakítása a Közösségen belül, az a) pontban említett célkitűzés megvalósítása érdekében;

  b) versenyképes, átlátható, valamint megfelelően és hatékonyan működő regionális piacok kialakítása a Közösségen belül, az a) pontban említett célkitűzés megvalósítása érdekében;

  Indokolás

  A regionális piacoknak olyan földgázpiacot kell biztosítaniuk, amely a nyilvánosság számára átlátható, és amely hatékonyan és ésszerű árakon biztosítja az energiaellátást a Közösség valamennyi fogyasztója számára.

  Módosítás  37

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 b cikk – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d) biztonságos, megbízható és hatékony rendszerek fejlesztésének biztosítása, az energiahatékonyság, a kutatás és az innováció elősegítése a kereslet kielégítése érdekében, és az innovatív megújítható és alacsony szénkibocsátású technológiák fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

  d) biztonságos, átlátható, megbízható és hatékony rendszerek fejlesztésének biztosítása, az energiahatékonyság, a kutatás és az innováció elősegítése a kereslet kielégítése érdekében, és az innovatív megújítható és alacsony szénkibocsátású technológiák fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

  Módosítás  38

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 1 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködik a többi tagállam szabályozó hatóságával;

  b) a határokon átnyúló ügyekben együttműködik a többi tagállam szabályozó hatóságával vagy hatóságaival többek között annak biztosítása érdekében, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők közösen elégséges rendszerösszekötő kapacitást építsenek ki saját szállítási infrastruktúráik között, hogy biztosítsák az általános piaci teljesítmény hatékonyságát és az ellátás biztonságát anélkül, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmaznának a a különböző tagállamok szolgáltatóival szemben;

  Indokolás

  A köztulajdonban vagy magántulajdonban álló szállításirendszer-üzemeltetők feletti szabályozói ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy a beruházásokról és az infrastruktúra használatáról szóló döntések egyformán figyelembe vegyék a kizárólag a nemzeti határokon belüli fogyasztókat és az összekapcsolt rendszereket használó fogyasztókat. E tekintetben az (1) bekezdés b) pontja túl gyenge. A nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó szándékot vagy célkitűzést világossá kell tenni.

  Módosítás  39

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 1 bekezdés – g pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g) felügyeli a hálózat biztonságát és megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a hálózat biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

  g) felügyeli a hálózat biztonságát és megbízhatóságát, szabványokat és követelményeket állapít meg, illetve hagy jóvá a szolgáltatás és az ellátás minősége tekintetében, továbbá felülvizsgálja a teljesítményt a szolgáltatás és az ellátás minősége szempontjából, valamint a hálózat biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

  Indokolás

  Egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak már van az energiapiac működésének ellenőrzésére irányuló kötelezettségük, amely kiterjed mind az ellátás, mind pedig a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások minőségére, ugyanis a fogyasztók azok, akik a tényleges élvezői lesznek az összehangolt és átlátható szabályoknak.

  Módosítás  40

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 1 bekezdés – i pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  i) a versenyhivatalokkal együttműködve nagy- és kiskereskedelmi szinten figyelemmel kíséri a piacnyitást és a versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási díjakat és a meghatározott formátumú lakossági panaszokat –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig felhívja az érintett illetékes hatóságok figyelmét a vonatkozó ügyekre;

  i) a versenyhivatalokkal együttműködve nagy- és kiskereskedelmi szinten figyelemmel kíséri a tényleges piacnyitást és a versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, a tényleges fogyasztást tükröző megfelelő előrefizetési feltételeket, a be- és kikapcsolási díjakat, a karbantartási díjakat, és a meghatározott formátumú lakossági panaszokat –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig felhívja az érintett illetékes hatóságok figyelmét a vonatkozó ügyekre;

  Indokolás

  A hatóság ellenőrzési jogkörének a tarifák és a költségek szélesebb körére való kiterjesztése a fogyasztók választási lehetőségeinek növelését szolgálja.

  Módosítás  41

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 1 bekezdés – l pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességét;

  l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja EU-szerte a földgázellátás fogyasztói számára a közszolgáltatás egyenletes, átlátható és magas színvonalát, a védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességét, és azoknak a fogyasztók védelme érdekében történő megfelelő végrehajtását, a szolgáltatókra nézve bírság kiszabását, amennyiben nem teljesítik a hatályban lévő rendelkezéseket;

  Indokolás

  A szabályozó hatóságoknak nemcsak fogyasztóvédelmi intézkedések eredményességét, hanem azok teljesítését is biztosítaniuk kell.

  Módosítás  42

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk – 1 bekezdés – n pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  n) biztosítja a fogyasztók fogyasztási adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási adatokra vonatkozó harmonizált formátum alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

  n) biztosítja a fogyasztók fogyasztási adataihoz, köztük az árakhoz és a kapcsolódó költségekhez való hozzáférést, az ezen adatokra vonatkozó, könnyen érthető, harmonizált formátum alkalmazását, a tényleges fogyasztást tükröző megfelelő előrefizetést, valamint az A. melléklet h) szakasza alatti ilyen adatokhoz való azonnali hozzáférést valamennyi fogyasztó számára;

  Indokolás

  A fogyasztók pl. havonta előre fizetnek a gázfogyasztásukért. Ez az előrefizetés gyakran nem tükrözi a fogyasztók tényleges fogyasztását. Az energiaipari vállalatok így kamatmentes kölcsönt kapnak a fogyasztóktól. Az új technológiákkal - például az intelligens méréssel - az energiaipari vállaltok sokkal megfelelőbb előrefizetést kérhetnek.

  Módosítás  43

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 3 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó hatóságok az (1) és (2) bekezdésben említett feladatok gyors és hatékony végrehajtását lehetővé tevő hatáskörrel rendelkezzenek E célból a szabályozó hatóságok legalább a következő hatáskörökkel rendelkeznek:

  3. A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó hatóságok az (1) és (2) bekezdésben említett feladatok meghatározott keretek közötti, valamint a nemzeti jogszabályok szerinti megbízatásuk keretein belüli gyors és hatékony végrehajtását lehetővé tevő hatáskörrel rendelkezzenek. A szabályozó hatóságok legalább a következő hatáskörökkel rendelkeznek:

  Módosítás  44

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok működését, a versenyszabályok megsértésének hiányában pedig dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, köztük gázkapacitás-felszabadítási programokról.

  b) a nemzeti versenyhivatalokkal együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok működését, ezen ellenőrzések alapján dönthetnek a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, köztük gázkapacitás-felszabadítási programokról. A versenyszabályok megsértésének hiányában ezen intézkedéseket abban az esetben kell megtenni, ha a tagállamba vagy az érintett piacra áramló gázmennyiség kevesebb mint 20%-át kínálják fel a nagykereskedelmi piac számára átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől mentes eljárás, pl. csere útján;

  Indokolás

  Az Európai Unión belül a legtöbb jogrendszerben a bíróság csak azt képes ellenőrizni, hogy a szabályozó hatóság a helyes eljárást követte-e a határozat meghozatala során (marginális ellenőrzés). Ezen túlmenően az új és a kisebb földgázipari vállalkozások piacra jutásának elősegítése és a földgáz piacán a nagyobb átláthatóság megteremtése érdekében.

  Módosítás  45

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 4 bekezdés –a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint az LNG-létesítményekhez való hozzáférés feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-létesítmények működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen végezni.

  a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve a szállítási és elosztási tarifákat valamint azok módszereit, vagy alternatív megoldásként annak módszereit és nyomon követését a szállítási és elosztási tarifák, valamint az LNG-létesítményekhez való hozzáférés feltételei és tarifái megállapítására vagy jóváhagyására vonatkozóan, beleértve azok módszereit, vagy alternatív megoldásként annak módszereit és nyomon követését az LNG létesítményekhez való hozzáférés tarifáinak megállapítására vagy jóváhagyására vonatkozóan. A tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-létesítmények működőképességének biztosításához szükséges beruházásokat el lehessen végezni. Ez kiterjedhet az új beruházások különleges szabályozására;

   

   

  Indokolás

  Biztosítani kell, hogy nemzeti szabályozó hatóságok felelőssége legyen a szállítási és elosztási tarifák megállapítása és jóváhagyása, valamint az ezekre vonatkozó módszerek kidolgozása, illetve alternatív megoldásként a szállítási és elosztási tarifák megállapítására és jóváhagyásra vonatkozó módszerek kidolgozása – ide értve a tarifák megállapításra vonatkozó módszerek alkalmazásának felügyeletét is. Ugyanez vonatkozik az LNG létesítményekhez való hozzáférésre.

  Módosítás  46

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 9 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  9. A tagállamok megfelelő és hatékony szabályozási, ellenőrzési és átláthatóságot biztosító mechanizmusokat hoznak létre azért, hogy elkerülhető legyen bármilyen piaci erőfölénnyel való – különösen a fogyasztók sérelmére történő – visszaélés és ellenséges felvásárlásra irányuló magatartás. Ezeknél a mechanizmusoknál figyelembe veszik a Szerződés és különösen annak 82. cikke rendelkezéseit.

  9. A tagállamok megfelelő és hatékony szabályozási, ellenőrzési és átláthatóságot biztosító mechanizmusokat hoznak létre azért, hogy valódi nyitott gázpiacot biztosítsanak, és elkerülhető legyen bármilyen piaci erőfölénnyel való – különösen a fogyasztók sérelmére történő – visszaélés és ellenséges felvásárlásra irányuló magatartás. Ezeknél a mechanizmusoknál figyelembe veszik a Szerződés és különösen annak 82. cikke rendelkezéseit.

  Módosítás  47

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 c cikk– 12 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  12. A szabályozó hatóságok határozatait indokolni kell.

  12. A szabályozó hatóságok határozatait indokolni kell, azoknak arányosnak és szükségesnek kell lenniük, kellőképpen figyelembe véve a piaci résztvevők álláspontját és a fennálló szerződéses kötelezettségeket, valamint a határozat várható költségeit és nyereségét.

  Indokolás

  A szabályozó hatóságok hatáskörei a 24c. záradék (3) bekezdésében vannak felsorolva, és a 12. záradékon kívül, mely szerint „A szabályozó hatóságok határozatait indokolni kell”, nem tartalmaz megfelelő szabályozást arra vonatkozóan, hogy e széleskörű hatáskörök hogyan gyakorolhatók.

  Módosítás  48

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 14 pont

  2003/55/EK irányelv

  24 f cikk– 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy ezen információk egyes elemeit hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők számára, feltéve hogy konkrét piaci szereplőre vagy konkrét ügyletre vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny információt nem közölnek. E bekezdés nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információkra.

  3. A szabályozó hatóság jelentést tesz vizsgálatának eredményéről vagy ezen információk egyes elemeire vonatkozó, piaci szereplőkhöz intézett kéréséről, miközben biztosítja, hogy konkrét piaci szereplőre vagy konkrét ügyletre vonatkozó üzleti szempontból érzékeny információt ne közöljenek.

  Indokolás

  A döntéshozatalai eljárás átláthatóságának biztosítása érdekében, a kereskedelmi bizalom tiszteletben tartása mellett, a (3) bekezdést módosítani szükséges.

  Módosítás  49

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 16 a pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – a pont – 7 a francia bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16a) Az A melléklet a) pontja az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

   

  „–amennyiben a szerződési feltételek a szerződésben minimális érvényességi időt kívánnak meg, a lejárat dátumát a számlán fel kell tüntetni.”

  Indokolás

  A szerződés érvényességi idejét a számlán azért szükséges feltüntetni, hogy a fogyasztó számára biztosított legyen az előre tervezés lehetősége.

  Módosítás  50

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 16 b bekezdés (új)

  2003/55/EK irányelv

  A melléklet – a pont – 7 b és c francia bekezdések (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16b) Az A melléklet a) pontja az alábbi francia bekezdésekkel egészül ki:

   

  „– az elérhető fizetési paramétereket és lehetőségeket;

   

  – a megfelelő mérésre vonatkozó előírásokat és informatív számlázást, amely pontosan tükrözi az egyéni fogyasztó tényleges fogyasztását;”

  Indokolás

  A módosítás célja az, hogy világosabb és átláthatóbb információkkal lássuk el a fogyasztókat az ellátási szerződésükkel kapcsolatban.

  Módosítás  51

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 16 c pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  A melléklet – a pont – 1 a francia bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16c) Az A melléklet a) pontja az alábbi albekezdéssel egészül ki:

   

  „Azokat az információkat, amelyeket kötelező a szerződés megkötését megelőző szakaszban közölni, a szerződés aláírása előtt kellő időben, papír formában vagy egyéb tartós hordozóeszközön kell ismertetni a fogyasztóval, a szerződés valamennyi elemére vonatkozóan. A fogyasztót írásban vagy egyéb tartós hordozóeszközön még a szerződés aláírása előtt minden esetben egyértelműen értesíteni kell a szerződésben szereplő és a szerződés megkötését megelőző szakaszban átadott információk közötti eltérésekről.

  Indokolás

  Fontos, hogy összhang legyen a szerződés megkötését megelőző szakaszban szerzett információk és a szerződés között, az átláthatóság biztosítása és a fogyasztók csalással szembeni védelme érdekében.

  Módosítás  52

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 16 d pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – c a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16d) Az A. melléklet a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „ca) részesülhetnek egy olyan internetes eszköz biztosította előnyökből, amely lehetővé teszi számukra az árak összehasonlítását és ezáltal a megalapozott választást;”

  Indokolás

  Egy olyan internetes eszköz biztosítása a fogyasztók számára, melynek segítségével össze tudják hasonlítani az árakat, lehetővé teszi számukra, hogy megismerjék a piacon lévő különböző vállalatokat, és hogy megismertessék velük az árak közötti különbségeket. Ez hasznos a piac számára is, mivel ösztönzi a gázipari vállalatok közti versenyt.

  Módosítás  53

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 16 e pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet –f pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16e) Az A. melléklet f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

   

  „f) panaszait átlátható, egyszerű és olcsó eljárások során intézzék. Nevezetesen valamennyi fogyasztónak rendelkeznie kell a szolgáltatásnyújtáshoz és a panasztételhez való joggal a saját gázszolgáltatójuknál, az ISO 10001, ISO 10002, és ISO 10003 nemzetközi szabvánnyal összhangban. Ezek az eljárások lehetővé teszik a jogviták tisztességes és haladéktalan rendezését, és ahol erre a fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy kártérítés nyújtását. Ezeknek az eljárásoknak a lehetőségek szerint minden esetben tiszteletben kell tartaniuk a 98/257/EK bizottsági ajánlásban meghatározott elveket;”

  Indokolás

  Az ISO 10001 szabvány az ügyfelek elégedettségét hivatott biztosítani oly módon, hogy magatartási kódexekre vonatkozó iránymutatásokat határoz meg. Az ISO 10002 a panaszok kezelésére vonatkozó iránymutatásokat ad. Az ISO 10003 a nézeteltérések szervezeteken kívüli megoldására vonatkozó iránymutatásokat nyújt.

  Módosítás  54

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – h pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási adataik, továbbá kifejezett megállapodás alapján és díjmentesen lehetőségük legyen arra, hogy bármely ellátási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési adataikhoz. Az adatkezelésért felelős fél köteles átadni ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A tagállamok meghatározzák azt az adatformátumot és eljárást, amelyek útján az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek az adatokhoz. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

  h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási adataik, továbbá kifejezett megállapodás alapján és díjmentesen lehetőségük legyen arra, hogy bármely ellátási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési adataikhoz, amely tartalmazhatja egy adott övezetben rendelkezésre álló energia szolgáltatását, valamint az energiahatékonyságot előmozdító összes nemzeti és közösségi mechanizmust. Az adatkezelésért felelős fél köteles átadni ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A tagállamok meghatározzák azt a könnyen érthető adatformátumot és eljárást, amelyek útján az ellátók és a fogyasztók könnyen hozzáférhetnek az adatokhoz. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

  Indokolás

  Az ilyen jellegű információk felvétele várhatóan ösztönözni fogja a környezeti hatások tekintetében felelősségteljes viselkedést, és e területen növelni fogja a fogyasztók piaci folyamatokra gyakorolt pozitív befolyását. Ezen információkat a létrehozandó Energiafogyasztók Jogainak Chartájának megfelelően az új szerződés aláírásakor kell biztosítani. Továbbá a különböző tarifákból származó ellentmondások elkerülése érdekében fontos, hogy a tagállamok létrehozzák a fogyasztási adatok szerkezetét, amely könnyen érthető a felhasználók számára.

  Módosítás  55

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – h a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ha) csak a tényleges fogyasztást megfelelően tükröző összeget kell előre kifizetniük.

  Módosítás  56

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A melléklet – h b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hb) a gázszolgáltatók honlapján biztosított legyen számukra a fogyasztói jogokhoz való hozzáférés.

  Indokolás

  A gázszolgáltatókat be kell vonni a fogyasztóvédelembe, ezért a saját honlapjukon kell biztosítaniuk a fogyasztók tájékoztatásához szükséges valamennyi információt.

  Módosítás  57

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – h c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hc) a gázszolgáltatók és a független nemzeti szabályozók honlapján biztosított legyen számukra a tarifa szimulátorokhoz való a hozzáférés.

  Indokolás

  A fogyasztók tájékoztatása az energiafogyasztásukról kiemelkedő jelentőséggel bír, ezért valamennyi vállalatnak és nemzeti szabályozó hatóságnak árszimulátorokat kell biztosítani a fogyasztók számára az energiafogyasztásukról.

  Módosítás  58

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – i pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (i)havonta tájékoztatást kell kapniuk az aktuális gázfogyasztásról és a költségekről. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

  i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az aktuális gázfogyasztásról és a költségekről, amely tartalmazhatja egy adott övezetben rendelkezésre álló energia szolgáltatását, valamint az energiahatékonyságot előmozdító összes nemzeti és közösségi intézkedést. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további költségek.

  Indokolás

  Valamennyi fogyasztónak havonta, részletes leírást kell kapnia a fogyasztásáról. 2015-ig valamennyi háztartást „intelligens mérővel” kell felszerelni, amely részletes információkat biztosít a gázfogyasztásról a fogyasztók számára, hozzájárulva ezzel a tudatosabb gázfelhasználáshoz.

  Módosítás  59

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – j pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (j) módjukban álljon az év során bármikor szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző szolgáltatónál vezetett számláját pedig legkésőbb egy hónappal az előző szolgáltató utolsó szolgáltatása után rendezni kell."

  j) módjukban álljon az év során bármikor, többletköltségek nélkül szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző szolgáltatónál vezetett számláját pedig legkésőbb egy hónappal az előző szolgáltató utolsó szolgáltatása után rendezni kell.

  Módosítás  60

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – j a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ja) kapjanak részletes információt arról, hogy hogyan látják el őket frissített információkkal a rendelkezésre álló, energiahatékonyságot javító intézkedésekről, az összehasonlító végfelhasználói profilokról, és/vagy az energiafelhasználó berendezések objektív technikai leírásairól.

  Indokolás

  A fogyasztókat el kell látni a rendelkezésükre álló új technológiára vagy rendszerre vonatkozó információkkal, különösen az energiahatékonyság növelésének esetében.

  Módosítás  61

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – j b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  jb) kapják meg az árváltozásokra vonatkozó feltételeket, melynek révén könnyen megérthetik azok hatását.

  Indokolás

  A fogyasztóknak tudniuk kell az esetleges árváltozásokról, hogy megértsék azokat, és megalapozott döntést hozzanak.

  Módosítás  62

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – j c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  jc) kapjanak információkat az energiaellátásról, túlzott és költséges utánajárás nélkül.

  Indokolás

  Az energiaellátásra vonatkozó valamennyi információnak ingyenesen rendelkezésre kell állnia valamennyi európai fogyasztó számára.

  Módosítás  63

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – j d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  jd) könnyen hozzáférjenek a frissített információkhoz

   

  - a területen rendelkezésre álló energiaellátásról és

   

  - az energiahatékonyságot elősegítő valamennyi nemzeti programról, mechanizmusról, pénzügyi és jogi keretről.

  Indokolás

  A frissített információknak valamennyi európai fogyasztó rendelkezésére kell állniuk, különösen az adott területen elérhető energiaszolgáltatókról és az energiahatékonyság ösztönzésével kapcsolatos valamennyi kérdésről.

  Módosítás  64

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – j e pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  je) rendelkezésükre álljanak olyan nem jogi vitarendezési eljárások, mint a bíróságon kívüli eljárások, a közigazgatási eljárások vagy a közvetítés, amelyek biztosítják a viták tisztességes és gyors (3 hónapon belüli), a fogyasztó számára költségekkel nem járó rendezését.

  Indokolás

  Be kell vezetni egy bíróságon kívüli vitarendezési eljárási mechanizmust, hogy a fogyasztónak lehetősége legyen fellépni a gázszolgáltatók részéről esetlegesen tapasztalt bármely méltánytalanság ellen.

  Módosítás  65

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 pont

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – j f pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  jf) világossá teszik számára az energiaszabályozók vitarendezési eljárásban betöltött szerepét, és erről haladéktalanul tájékoztatást kap.

  Módosítás  66

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 b pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – 1 a bekezdés (új) – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (17b) Az A. melléklet a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „1a. A Bizottság:

   

  a) az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott konzultációt követően kidolgozza az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartáját. E Charta a tagállamok, a nemzeti szabályozó szervek, az ügynökség és a Bizottság által kidolgozandó iránymutatások alapjául szolgál.”

  Indokolás

  Miután elkészült az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája, azt az energiaágazatban a fogyasztók jogai átfogó listájának kell tekinteni, és valamennyi nemzeti és európai hatóságnak így kell használnia az energiaszolgáltatókra vonatkozó szabályozás kialakítása során.

  Módosítás  67

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 b bekezdés (új)

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – 1 a bekezdés (új) – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  b) intézkedéseket fogadhat el e melléklet végrehajtása céljából, beleértve többek között azt az esetet is, amikor az f) ponttal összefüggésben további szabványokat fejleszt ki, az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartájában kifejezett jogok átültetése érdekében, valamint szükség esetén ott, ahol a gyakorlat azt igazolja. Ezek az intézkedések az irányelv nem alapvető elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, ezért a 30. cikk (3) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell őket elfogadni.

  Indokolás

  Az ezen irányelv 3. cikkében meghatározott követelményeken felül az irányelvet ki kell egészíteni az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartájában az A. mellékletben már felsoroltakhoz képest kifejezett valamennyi többletjoggal, és azokat teljes kötelező erővel kell felruházni. Előfordulhat, hogy a mellékletet rendszeresen korszerűsíteni kell majd, az új szabványok fejlődése, ezen irányelv alkalmazásának tapasztalatai és bármely fogyasztói probléma nyomán, a 3. cikkben meghatározott követelmények megvalósítása érdekében.

  Módosítás  68

  Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

  1 cikk – 17 c pont (új)

  2003/55/EK irányelv

  A. melléklet – 1 b bekezdés(új) – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg