POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom

  13.6.2008 - (KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD)) - ***I

  Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  Poročevalec: Romano Maria La Russa

  Postopek : 2007/0196(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0257/2008

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom

  (KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

  (Postopek soodločanja: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0529),

  –   ob upoštevanju člena 251(2), člena 47(2) ter členov 55 in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0317/2007),

  –   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6‑0257/2008),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Vendar trenutno nobenemu podjetju v Skupnosti ni mogoče zagotoviti pravice, da prodaja plin v vsaki državi članici pod enakimi pogoji, brez diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne obstajata nediskriminatoren dostop do omrežja in enako učinkovita raven regulativnega nadzora v vseh državah članicah, saj sedanji pravni okvir ne zadostuje.

  (3) Vendar trenutno ni mogoče vsem podjetjem v vseh državah članicah zagotoviti pravice, da prodajajo plin v vsaki državi članici pod enakimi pogoji, brez diskriminacije ali ovir. Zlasti še ne obstajata nediskriminatoren dostop do omrežja in enako učinkovita raven regulativnega nadzora v vseh državah članicah, saj sedanji pravni okvir ne zadostuje.

  Obrazložitev

  Besedilo, kot ga predlaga Komisija, daje vtis, da težave s konkurenco, ki jih omenja Komisija, obstajajo v vseh državah članicah EU.

  Predlog spremembe  2

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Brez učinkovitega ločevanja omrežij od dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja notranje tveganje diskriminacije pri upravljanju omrežij pa tudi pri spodbudah za vertikalno integrirana podjetja, da bi ustrezno vlagala v svoja omrežja.

  (5) Brez učinkovitega ločevanja omrežij od dejavnosti proizvodnje in dobave obstaja tveganje diskriminacije pri upravljanju omrežij pa tudi pri spodbudah za vertikalno integrirana podjetja, da bi ustrezno vlagala v svoja omrežja.

  Predlog spremembe 3

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) Države članice morajo spodbujati sodelovanje na regionalni ravni in spremljati učinkovitost omrežij na tej ravni. Več držav članic je že podalo predlog za uresničitev takšnega cilja.

  Obrazložitev

  Spodbujanje sodelovanja držav članic na regionalni ravni in obveznost, da spremljajo učinkovitost omrežja, sta zelo pomembna pri zagotavljanju pravega čezmejnega notranjega trga in sodelovanja.

  Predlog spremembe  4

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Trenutno veljavna pravila za pravno in funkcionalno ločevanje ne zagotavljajo učinkovitega ločevanja upravljavcev prenosnih omrežij. Evropski svet je na svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 2007 Komisijo pozval k pripravi zakonodajnih predlogov za učinkovito ločevanje dejavnosti dobave in proizvodnje od delovanja omrežja.

  (6) Trenutno veljavna pravila za pravno in funkcionalno ločevanje še ne zagotavljajo učinkovitega ločevanja upravljavcev prenosnih omrežij v vsaki državi članici, delno zaradi pomanjkljivega izvajanja obstoječe zakonodaje Skupnosti. Evropski svet je na svoji seji v Bruslju 8. in 9. marca 2007 Komisijo pozval k pripravi zakonodajnih predlogov za učinkovito ločevanje dejavnosti dobave in proizvodnje od delovanja omrežja.

  Obrazložitev

  Treba je omeniti, da je med razlogi za neučinkovito delovanje evropskih energetskih trgov tudi nezadostno izvajanje veljavnih pravil, kar je bilo poudarjeno tudi v odstavkih 151–153 in 478 v poročilu o preiskavi panoge, objavljenem 10. januarja 2007.

  Predlog spremembe  5

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Vsi prihodnji sistemi ločevanja morajo učinkovito odpravljati vsa navzkrižja interesov med proizvajalci in upravljavci prenosnih omrežij, da bi se oblikovale spodbude za potrebna vlaganja in zagotovil dostop novim udeležencem na trgu ob pregledni in učinkoviti regulativni ureditvi, regulativnim organom pa ne smejo nalagati zahtevne in okorne regulativne ureditve, katere izvajanje bi bilo težko in drago.

  Obrazložitev

  Vsak sistem, ki se uvede, mora biti učinkovit in preprost. Naložbe bodo izvedene le, če med proizvajalci in upravljavci prenosnih omrežij ne bo navzkrižja interesov.

  Predlog spremembe  6

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 7 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7b) Plin se v glavnem in v čedalje večjih količinah v Evropsko unijo uvaža iz tretjih držav. Zakonodaja Skupnosti mora upoštevati posebnosti vključevanja sektorja plina na svetovni trg, pa tudi razlike med nabavnimi in prodajnimi trgi.

  Obrazložitev

  Evropski parlament in tudi Evropski svet pozivata k ustreznemu upoštevanju razlik med električno energijo in plinom.

  Predlog spremembe  7

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, se mora državam članicam odobriti dodatno obdobje za začetek uporabe zadevnih določb. Glede na vertikalne povezave med sektorjema za električno energijo in zemeljski plin, se morajo poleg tega določbe glede ločevanja uporabljati v obeh sektorjih.

  (8) Ker ločevanje lastništva v nekaterih primerih zahteva prestrukturiranje podjetij, se mora državam članicam, ki se odločijo izvajati ločevanje lastništva, odobriti dodatno obdobje za začetek uporabe zadevnih določb. Glede na vertikalne povezave med sektorjema za električno energijo in zemeljski plin, se morajo poleg tega določbe glede ločevanja uporabljati v obeh sektorjih.

  Obrazložitev

  Novo besedilo upošteva, da je ločevanje lastništva le ena od možnosti.

  Predlog spremembe  8

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 8 a (novo)

   

  Predlog spremembe

  (8a) Države članice, ki to želijo, lahko uporabijo določbe te direktive, ki se nanašajo na učinkovito in uspešno ločevanje prenosnih omrežij in upravljavcev prenosnih omrežij. Takšno ločevanje je uspešno, v kolikor pomaga vzpostaviti neodvisnost upravljavcev prenosnih omrežij, in učinkovito, v kolikor ponuja ustreznejši regulativni okvir za zagotovitev poštene konkurence, zadostnih vlaganj, dostopa na trg za nove udeležence in integracije trgov z zemeljskim plinom. Temelji na organizacijskih ukrepih in ukrepih, ki se nanašajo na upravljanje s strani upravljavcev prenosnih omrežij, ter na ukrepih, povezanih z vlaganji, ki nove proizvodne zmogljivosti preko regionalnega sodelovanja povezujejo z integracijo omrežij in trgov. Usklajeno je z zahtevami, določenimi na zasedanju Evropskega sveta 8. in 9. marca 2007 v Bruslju.

   

  Obrazložitev

  Učinkovito in uspešno ločevanje prenosnih omrežij in upravljavcev prenosnih omrežij pomaga zagotoviti neodvisnost upravljavcev prenosnih omrežij z ukrepi, ki so združljivi z ustavami posameznih držav, načelom sorazmernosti in prostim pretokom kapitala. V povezavi z ukrepi za spodbujanje vlaganj in integracije trgov zagotavlja celovit odziv, zato je prav, da se preko direktive predloži državam članicam.

  Predlog spremembe  9

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 8 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8b) Države članice morajo spodbujati regionalno sodelovanje ter po potrebi imenovati regionalnega koordinatorja, ki bi omogočal lažji dialog med pristojnimi nacionalnimi organi. Poleg tega je treba sčasoma v omrežje učinkovito vključiti nove elektrarne.

  Obrazložitev

  Tretji energetski sveženj je zelo pomemben za dokončanje potekajočih procesov liberalizacije v sektorjih energije in plina v Evropi in s tem za zagotovitev pravega, preglednega in odprtega notranjega trga.

  Predlog spremembe  10

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 8 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8c) Za pravilno izvajanje te direktive mora Komisija pomagati državam članicam, ki imajo težave na tem področju.

  Obrazložitev

  V nekaterih državah članicah učinki drugega energetskega svežnja še niso vidni, saj zaradi nacionalnih posebnosti še ni bil pravilno izveden ali uresničen.

  Predlog spremembe  11

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno integriranim podjetjem omogočiti, da ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje interesov, če neodvisni upravljavec omrežja opravlja vse dejavnosti upravljavca omrežja ter če se vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni regulativni kontrolni mehanizmi.

  (10) Imenovanje neodvisnih upravljavcev omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo, mora vertikalno integriranim podjetjem omogočiti, da ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi, hkrati pa zagotavlja učinkovito ločevanje interesov, če neodvisni upravljavec omrežja opravlja vse dejavnosti upravljavca omrežja ali se izvaja učinkovito in uspešno ločevanje ter če se vzpostavijo podrobna ureditev in obsežni regulativni kontrolni mehanizmi.

  Obrazložitev

  Potrebno je uvesti še drugačen način zagotavljanja medsebojne odvisnosti upravljavcev prenosnih omrežij znotraj integriranih podjetij.

  Predlog spremembe  12

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni sistem, del vertikalno integriranega podjetja, morajo imeti države članice možnost izbire med ločevanjem lastništva in, kot odstopanjem, določitvijo upravljavcev omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z določitvijo neodvisnega upravljavca omrežja je treba zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev vertikalno integriranih podjetij, morajo države članice tudi imeti možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z neposredno odprodajo ali razdelitvijo delnic integriranega podjetja na delnice podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih dejavnosti na področju dobave in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki izhajajo iz ločevanja lastništva.

  (11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni sistem, del vertikalno integriranega podjetja, morajo imeti države članice možnost izbire med tremi možnostmi: ločevanjem lastništva, določitvijo neodvisnega upravljavca omrežja ali učinkovitim in uspešnim ločevanjem.

  Obrazložitev

  Države članice morajo imeti možnost izbire med tremi možnostmi ločevanja prenosnega omrežja: ločevanje lastništva, model neodvisnega upravljavca omrežja ali učinkovito in uspešno ločevanje. Vse tri možnosti so enako primerne za zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do sistema, reševanje navzkrižij interesov v integriranih podjetjih in spodbujanje naložb v omrežje.

  Predlog spremembe  13

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 11 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11a) Da se razvije konkurenca na notranjem trgu s plinom, morajo imeti negospodinjski odjemalci možnost izbrati dobavitelja in za zadovoljitev svojih potreb po plinu skleniti pogodbe z več dobavitelji. Takšni odjemalci morajo biti zaščiteni pred klavzulami o ekskluzivnosti, katerih učinek je izključitev konkurenčnih in/ali dopolnilnih ponudb.

  Obrazložitev

  Direktiva mora potrošnikom omogočiti, da izkoristijo nižje cene energije, zato mora uveljavljenim dobaviteljem s prevladujočim položajem na trgu preprečiti, da bi v pogodbe s strankami vključili določbe o ekskluzivnosti. Določbe o ekskluzivnosti preprečujejo negospodinjskim odjemalcem, da bi uporabili več dobaviteljev, kar lahko znatno zmanjša račune za energijo.

  Predlog spremembe  14

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je treba spoštovati načelo nediskriminacije med javnim in zasebnim sektorjem. Zato ista oseba ne sme imeti možnosti uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje ali sprejemanje odločitev v organih upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij za dobavo. Če zadevna država članica lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi lahko dva različna javna subjekta nadzorovala na eni strani dejavnosti proizvodnje in dobave in na drugi strani dejavnosti prenosa.

  (12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je treba spoštovati načelo nediskriminacije med javnim in zasebnim sektorjem. Zato ista oseba ne sme imeti možnosti uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje ali sprejemanje odločitev v organih upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij za dobavo.

  Obrazložitev

  Podjetja javnega sektorja so podrejena nacionalni/regionalni/lokalni vladi skozi strogo hierarhično linijo odločanja. Strateške odločitve javnih energetskih podjetij so običajno pomembne za celotno gospodarstvo države, zato se sprejemajo na politični ravni. Dodeljevanje lastništva in nalogov za delovanje različnim organom iste javne uprave je nesmiselno.

  Predlog spremembe  15

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) Popolno ločevanje dejavnosti na področju omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati v celotni Skupnosti, tako da se upravljavcem omrežij v Skupnosti ali podjetjem, povezanim z njimi, prepreči, da bi se ukvarjali s kakršnimi koli dejavnostmi na področju dobave ali proizvodnje v kateri koli državi članici. To velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih dejavnosti in dejavnosti na področju dobave, morajo imeti regulativni organi pooblastilo, da upravljavcem prenosnih omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi zagotovili dosledno uporabo v vsej Skupnosti in spoštovanje mednarodnih obveznosti Skupnosti, mora imeti Komisija pravico, da pregleda odločitve v zvezi s certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni organi.

  (13) Ločevanje dejavnosti na področju omrežnih dejavnosti in dobave mora veljati v celotni Skupnosti. To velja tako za podjetja v EU, kakor tudi za podjetja, ki niso iz EU. Da se v celotni Skupnosti zagotovi ločevanje omrežnih dejavnosti in dejavnosti na področju dobave, morajo imeti regulativni organi pooblastilo, da upravljavcem prenosnih omrežij, ki ne izpolnjujejo pravil o ločevanju, zavrnejo certifikacijo. Da bi zagotovili dosledno uporabo v vsej Skupnosti in spoštovanje mednarodnih obveznosti Skupnosti, mora imeti Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev („Agencija“) pravico, da pregleda odločitve v zvezi s certifikacijo, ki jih sprejmejo regulativni organi.

  Predlog spremembe  16

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14) Zaščita dobave energije je bistveni element javne varnosti in je zato notranje povezana z učinkovitim delovanjem trga EU s plinom. Uporaba omrežja je ključnega pomena, da lahko plin doseže državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter zlasti omrežja in druga sredstva, povezana z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena za javno varnost, konkurenčnost gospodarstva in blaginjo državljanov Skupnosti. Brez poseganja v svoje mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da je sektor prenosnih omrežij za plin zelo pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih držav, da bi se izognili morebitnim grožnjam javnemu redu in javni varnosti v Skupnosti ter blaginji njenih državljanov. Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje skladnosti s pravili glede učinkovitega ločevanja.

  (14) Zaščita dobave energije je bistveni element javne varnosti in je zato notranje povezana z učinkovitim delovanjem trga EU s plinom ter integracijo izoliranih trgov držav članic. Uporaba omrežja je ključnega pomena, da lahko plin doseže državljane EU. Delujoči odprti trgi s plinom z dejanskimi možnostmi za trgovanje ter zlasti omrežja in druga sredstva, povezana z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena za javno varnost, konkurenčnost gospodarstva in blaginjo državljanov Skupnosti. Brez poseganja v svoje mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da je sektor prenosnih omrežij za plin zelo pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih držav, da bi se izognili morebitnim grožnjam javnemu redu in javni varnosti v Skupnosti ter blaginji njenih državljanov. Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje skladnosti s pravili glede učinkovitega ločevanja.

  Predlog spremembe  17

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 16 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16a) Države članice morajo sprejeti konkretne ukrepe v podporo širši uporabi bioplina in plina iz biomase, katerih proizvajalci morajo imeti nediskriminatoren dostop do plinskega omrežja, pod pogojem, da je takšen dostop trajno združljiv s tehničnimi pravili in varnostnimi standardi.

  Obrazložitev

  Da bi dosegli cilj EU na področju energije za leto 2020, bo potrebna dejavna podpora bioplinu in plinu iz biomase. Ta bo podkrepila ukrepe za zagotavljanje skladnosti s pravili in varnostnimi standardi ter zagotovila enakopravno obravnavo.

  Predlog spremembe  18

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 18

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18) Za pravilno delovanje notranjega trga morajo biti energetski regulatorji sposobni sprejemati odločitve o vseh pomembnih regulativnih vprašanjih, poleg tega pa morajo biti tudi popolnoma neodvisni od kakršnih koli drugih javnih ali zasebnih interesov.

  (18) Za pravilno delovanje notranjega trga morajo biti energetski regulatorji sposobni sprejemati odločitve o vseh pomembnih regulativnih vprašanjih, poleg tega pa morajo biti tudi popolnoma neodvisni od kakršnih koli drugih interesov javnih ali zasebnih podjetij.

  Obrazložitev

  Energetske regulatorje mora zavezovati javni interes.

  Predlog spremembe  19

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19) Energetski regulatorji morajo imeti pooblastila, da lahko sprejemajo zavezujoče odločitve v zvezi s podjetji plinskega gospodarstva ter da podjetjem plinskega gospodarstva, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, naložijo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije. Pooblastiti se morajo tudi za to, da lahko ne glede na uporabo pravil o konkurenci sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje učinkovite konkurence, ki je nujna za pravilno delovanje trga; pa tudi, da zagotovijo visoke standarde javnih storitev v skladu z odpiranjem trga, varstvo ranljivih odjemalcev in dejansko učinkovitost ukrepov za varstvo odjemalcev. Ti ukrepi ne smejo posegati v pooblastila Komisije v zvezi z uporabo pravil o konkurenci, vključno s preverjanjem združitev z razsežnostjo Skupnosti, ter v pravila glede notranjega trga, kot je prost pretok kapitala.

  (19) Energetski regulatorji morajo imeti pooblastila, da lahko sprejemajo zavezujoče odločitve v zvezi z upravljavci omrežij ter da upravljavcem omrežij, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, naložijo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije. Pooblastiti se morajo tudi za to, da lahko ne glede na uporabo pravil o konkurenci sprejmejo ustrezne ukrepe za dostop do omrežij za vzpostavitev učinkovite konkurence, ki je nujna za pravilno delovanje trga; pa tudi, da zagotovijo visoke standarde javnih storitev v skladu z odpiranjem trga, varstvo ranljivih odjemalcev in dejansko učinkovitost ukrepov za varstvo odjemalcev. Ti ukrepi ne smejo posegati v pooblastila Komisije v zvezi z uporabo pravil o konkurenci, vključno s preverjanjem združitev z razsežnostjo Skupnosti, ter v pravila glede notranjega trga, kot je prost pretok kapitala.

  Predlog spremembe  20

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 19 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19a) Energetski regulatorji in regulatorji finančnih trgov morajo sodelovati, da bi drug drugemu omogočili pregled nad svojimi zadevnimi trgi. Imeti morajo pooblastilo za pridobitev ustreznih informacij od podjetij plinskega gospodarstva na osnovi primernih in zadostnih pooblastil za preiskave, reševanje sporov ter izrekanje učinkovitih kazni.

  Obrazložitev

  Dejstvo, da se veljavne direktive ne izvajajo, je še vedno zaskrbljujoče. Da se zagotovi učinkovito odprtje notranjega trga s plinom, je treba nacionalnim regulativnim organom omogočiti sodelovanje z drugimi ustreznimi regulativnimi organi, saj bodo lahko le tako učinkovito spremljali trg s plinom. Poleg tega morajo imeti po potrebi možnost, da podjetjem plinskega gospodarstva izrekajo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije, če ne izpolnjujejo obveznosti iz te direktive.

  Predlog spremembe  21

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 21 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (21a) Strukturne togosti trga s plinom, ki izhajajo iz koncentracije dobaviteljev, dolgoročne pogodbe, ki podpirajo dobavo, in pomanjkanje likvidnosti vzdolž prodajne verige povzročajo nepreglednost pri določanju cen. Za večjo jasnost strukture stroškov je potrebna večja preglednost pri oblikovanju cen, za kar se mora dosledno zahtevati izpolnjevanje trgovinske obveznosti.

  Obrazložitev

  Da bi olajšali dostop na trg novim in manjšim podjetjem za plin ter ustvarili večjo preglednost na trgu s plinom in nad cenami.

  Predlog spremembe  22

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 22

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (22) Preden Komisija sprejme nadaljnje smernice za vodenje evidence, Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev in Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje (CESR) skupaj preučita vsebino teh smernic in Komisiji ustrezno svetujeta. Agencija in Odbor tudi skupaj nadalje proučujeta vprašanje, ali se za transakcije pogodb o dobavi plina in izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje s plinom uporabljajo zahteve glede preglednosti pred in/ali po trgovanju in kakšne bi bila vsebina teh zahtev, ter ustrezno svetujeta.

  črtano

  Obrazložitev

  Glej obrazložitev predloga spremembe člena 24f.

  Predlog spremembe  23

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 23 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23a) Zahteve glede javnih storitev in skupne minimalne standarde, ki iz njih izhajajo, je treba še bolj okrepiti, da se zagotovi dostopnost storitev na področju plina za javnost ter mala in srednje velika podjetja.

  Obrazložitev

  Izjemno pomembno je, da cena dostopanja do plinske infrastrukture ni previsoka za gospodinjstva ter mala in srednje velika podjetja, ki so glede dobave energije odvisna od teh storitev.

  Predlog spremembe  24

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 23 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23b) Države članice morajo zagotoviti namestitev individualnih števcev (pametno merjenje), kot je določeno v Direktivi 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah1, da dobijo potrošniki točne podatke o porabi energije in da zagotovijo učinkovitost pri končnem uporabniku.

   

  UL L 114, 27. 4. 2006, str. 64.

  Obrazložitev

  Inteligentni števci omogočijo potrošniku boljši vpogled v dejansko porabo plina, zato prispevajo k bolj premišljeni uporabi plina.

  Predlog spremembe  25

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 23 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (23c) Odjemalci morajo biti v središču te direktive. Že obstoječe pravice odjemalcev je treba okrepiti in zaščititi, vključevati pa bi morale tudi večjo preglednost in zastopanje. Varstvo potrošnikov pomeni, da mora konkurenčni trg koristiti vsem odjemalcem. Nacionalni regulativni organi morajo pravice odjemalcev uveljavljati z ustvarjanjem spodbud in izrekanjem sankcij podjetjem, ki ne izpolnjujejo pravil o varstvu potrošnikov in konkurenci.

  Obrazložitev

  Odjemalci bi morali imeti večjo besedo in biti v središču energetske politike EU.

  Predlog spremembe  26

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 24

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (24) Da bi prispevali k zanesljivosti oskrbe in hkrati ohranili duh solidarnosti med državami članicami, zlasti v primeru krize na področju oskrbe, je treba zagotoviti okvir za regionalno solidarnostno sodelovanje.

  (24) Da bi prispevale k zanesljivosti oskrbe, morajo države članice ob hkratnem ohranjanju duha solidarnosti, zlasti v primeru krize na področju oskrbe, tesno sodelovati. V ta namen mora za podlago služiti direktiva Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom1.

   

  1 UL L 127, 29. 4. 2004, str. 92.

  Obrazložitev

  Direktiva 2004/67 ES celovito pokriva vidike zanesljivosti oskrbe.

  Predlog spremembe  27

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 25

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (25) Da bi ustvarile notranji trg s plinom, morajo države članice spodbujati integracijo svojih nacionalnih trgov ter sodelovanje upravljavcev omrežij na evropski in regionalni ravni.

  (25) Da bi ustvarile notranji trg s plinom, morajo države članice spodbujati integracijo svojih nacionalnih trgov ter sodelovanje upravljavcev omrežij na evropski in regionalni ravni. Regionalne pobude za integracijo so bistven vmesni korak pri doseganju integracije energetskega trga Skupnosti, ki ostaja končni cilj. Regionalna raven prispeva k hitrejšemu procesu integracije, saj zadevnim akterjem, zlasti državam članicam, nacionalnim regulativnim organom in upravljavcem prenosnega sistema omogoča sodelovanje glede posebnih vprašanj.

  Obrazložitev

  Regionalne pobude so konstruktiven vmesni korak za izboljšanje načina, na katerega deluje notranji trg z zemeljskim plinom. Te pobude upravljavcem prenosnega sistema in nacionalnim regulativnim organom omogočajo, da uskladijo dostop in pravila v zadevni regiji ali celo oblikujejo strukturo regionalnega prenosa, s tem pa prispevajo k učinkovitejšemu delovanju omrežja in olajšajo čezmejno trgovino in naložbe.

  Predlog spremembe  28

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 25 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (25a) Razvoj plinovodnega omrežja, ki bo resnično namenjeno vsej Skupnosti, mora biti cilj te direktive, zato mora odgovornost za regulativna vprašanja o čezmejnih medsebojnih povezavah in regionalnih trgih nositi Agencija.

  Obrazložitev

  Da se zagotovita jasen, pregleden in nediskriminatoren razvoj in upravljanje čezmejnih povezav in regionalnih trgov, jih mora urejati Agencija.

  Predlog spremembe  29

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 27 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (27a) Države članice morajo skupaj z zadevnimi socialnimi partnerji razmisliti o posledicah spreminjanja Direktive 2003/55/ES, zlasti glede različnih modelov zagotavljanja neodvisnih upravljavcev prenosnih omrežij z vidikov, ki zadevajo zaposlovanje, delovne pogoje in pravice delavcev do obveščanja, posvetovanja in udeležbe, da se ublažijo negativne posledice.

  Obrazložitev

  Izkušnje kažejo, da imajo nova pravila posledice za zadevne delavce v sektorju, kot na primer kaže poročilo, namenjeno Evropski komisiji (2007), o učinkih odprtja trgov za električno energijo in plin na zaposlovanje.

  Predlog spremembe  30

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 32

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (32) Kar zadeva Direktivo 2003/55/ES, je treba Komisijo pooblastiti zlasti za sprejetje smernic, ki so potrebne za zagotovitev minimalne stopnje usklajenosti, ki je potrebna, da se doseže cilj te direktive. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni dopolnitvi Direktive 2003/55/ES z dodajanjem nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

  črtano

  Predlog spremembe  31

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka -1 (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 1 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (-1) V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

   

  „2. Pravila, ki jih ta direktiva določa za zemeljski plin, skupaj z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP), na nediskriminatoren način prav tako veljajo za bioplin in plin, pridobljen iz biomase, ali druge vrste plinov, če je takšne pline tehnično mogoče varno vbrizgati in prenašati prek sistema zemeljskega plina.“

  (Doda se pojasnilo k členu 1(2) Direktive 2003/55/ES)

  Obrazložitev

  Ob predpostavki, da različni plini dosegajo prag tehnične in kemijske varnosti, je treba poudariti potrebo po nediskriminaciji dostopa med plini različnega izvora.

  Predlog spremembe  32

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka -a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-a) Točka 3 se nadomesti z naslednjim:

   

  „3. prenos pomeni transport zemeljskega plina po [...] omrežju, ki v glavnem zajema visokotlačne cevovode, z namenom dostave odjemalcem, vendar ne po pridobivalnem cevovodnem omrežju in ne po delu visokotlačnih cevovodov, ki se uporabljajo predvsem za lokalno distribucijo zemeljskega plina, in ne vključuje dobave;“

  Obrazložitev

  Obstoječa opredelitev ‚prenosa‘ v Direktivi 2003/55/ES se razlikuje od opredelitve ‚prenosa‘ v Uredbi 1775/2005. Predlog spremembe spreminja opredelitev v direktivi, da bo enaka opredelitvi iz uredbe.

  Predlog spremembe  33

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka -a a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 9

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-aa) Točka 9 se nadomesti z naslednjim:

   

  9. ‚skladišče‘ pomeni objekt za skladiščenje zemeljskega plina, ki je v lasti in/ali ga upravlja podjetje plinskega gospodarstva, skupaj z delom obrata za UZP, ki se uporablja za skladiščenje, razen tistega dela, ki je namenjen izključno dejavnostim pridobivanja, in razen objektov, ki so rezervirani izključno za upravljavce prenosnega omrežja in izvajanje njihovih dejavnosti;“

  Obrazložitev

  Ubeseditev mora biti ožja, s čimer se zagotovi, da upravljavci skladišč ne bodo mogli trditi, da glede na to, da se večji del njihovega obrata uporablja za dejavnosti pridobivanja, tretje strani ne bi smele imeti urejenega ali izpogajanega dostopa do tega obrata.

  Predlog spremembe  34

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka -a b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 14

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (-ab) Točka 14 se nadomesti z naslednjim:

   

  „14. ‘sistemske storitve‘ pomenijo vse storitve, ki so nujne za zagotavljanje dostopa do in obratovanje prenosnih in/ali distribucijskih omrežij in/ali obratov za UZP in/ali skladišč, skupaj z izravnavo obremenitve, mešanjem in vbrizgavanjem inertnih plinov, vendar ne vključujejo objektov, ki so rezervirani izključno za upravljavce prenosnega omrežja in izvajanje njihovih dejavnosti;“

  (Spremeni se točka 14 člena 2 Direktive 2003/55/ES)

  Obrazložitev

  Ubeseditev je treba zožiti, s čimer se zagotovi, da ‚mešanje‘ ni omejeno na mešanje tokov zemeljskega plina, ampak vključuje tudi vbrizgavanje dušika, kar je glavni način za pretvorbo plina z visokokalorično vrednostjo v plin z nizkokalorično vrednostjo. Glede na dejanski monopolni položaj na trgu plina z nizkokalorično vrednostjo je za vzpostavitev konkurence nujno potreben dostop do spreminjanja kakovosti plina.

  Predlog spremembe  35

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka -a c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 17

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (-ac) Točka 17 se nadomesti z naslednjim:

   

  „17. ‚povezovalni plinovod‘ pomeni prenosni plinski daljnovod, ki prečka ali povezuje meje dveh držav članic v glavnem zaradi povezave nacionalnih prenosnih omrežij teh držav članic;“

  Obrazložitev

  Sedanja opredelitev je morda ustrezna za povezovalne vode elektroenergetskih omrežij, ne obstajajo pa, razen podvodnih plinovodov, plinovodi za zemeljski plin, katerih edini namen bi bil povezovanje dveh držav članic.

  Predlog spremembe  36

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b

  Člen 2 – točka 36 – drugi pododstavek (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  V izogib dvomom dejstvo, da je podjetje z interesi v dejavnostih proizvodnje in dobave sklenilo dolgoročno pogodbo o prenosu, samo po sebi še ne obsega nadzora nad prenosnim omrežjem.

  Obrazložitev

  Namen predloga je preprečiti, da bi se dolgoročne pogodbe o dobavi ali proizvodnji povezovale s pojmom nadzora, saj je treba zaščititi te večletne pogodbe, ki so v nasprotju s sektorjem električne energije značilne za plinski sektor.

  Predlog spremembe  37

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (ba) Doda se naslednja točka:

   

  „36a. 'izolirani trg' je država članica, ki ni povezana z nacionalnimi prenosnimi omrežji drugih držav članic in/ali katere oskrbo s plinom nadzorujejo oseba ali osebe iz tretje države;”

  Predlog spremembe  38

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (bb) Doda se naslednja točka:

   

  „36b. 'projekt evropskega interesa' je projekt plinske infrastrukture, ki Skupnosti omogoči dostop do novih virov plina in tudi večjo diverzifikacijo njegovih dobav v več kot eni državi članici;”

  Obrazložitev

  V Evropi povpraševanje po zmogljivostih prenosa narašča, zato so vlaganja v novo infrastrukturo bistvenega pomena. Dobro razvita infrastruktura je ključna za pravo evropsko konkurenco na trgu s plinom. Zato je potrebno projekte evropskega interesa opredeliti in sprejeti za to potrebne strateške in politične odločitve.

  Predlog spremembe  39

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (bc) Doda se naslednja točka:

   

  „36c. 'poštena in neizkrivljena konkurenca na odprtem trgu' pomeni enake možnosti in enak dostop za vse ponudnike v Evropski uniji, to pa morajo zagotoviti države članice, nacionalni regulativni organi in Agencija;“

  Predlog spremembe  40

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (bd) Doda se naslednja točka:

  „36d. 'pomanjkanje energije' pomeni, da si gospodinjstvo ne more privoščiti ogrevanja stanovanjskega prostora na sprejemljivo temperaturo, ki temelji na vrednostih, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija;“

  Obrazložitev

  Ker ni opredelitve, veliko držav članic uradno ne zbira podatkov o številu prebivalcev, ki jim primanjkuje energije. Države članice bodo s prizadevanji za skupno opredelitev prepoznale razsežnost težav in jih je treba spodbujati k sprejetju ukrepov za njihovo odpravo. Ta opredelitev temelji na raziskavi skupine evropskih akademikov in zagotavlja izračun, ki se lahko uporablja po vsej EU. Obravnava zlasti gospodinjstva z majhnimi dohodki, ki za energijo plačujejo sorazmerno več.

  Predlog spremembe  41

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b e (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 e (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (be) Doda se naslednja točka:

   

  „36e. 'dostopna cena' pomeni cena, ki jo ob upoštevanju opredelitve pomanjkanja energije iz točke 36d opredelijo države članice na nacionalni ravni po posvetovanju z nacionalnimi regulativnimi organi, socialnimi partnerji in ustreznimi zainteresiranimi stranmi.“

  Obrazložitev

  Dostopno ceno je treba določiti na ravni države članice, saj gre nedvomno za vprašanje subsidiarnosti.

  Predlog spremembe  42

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b f (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 f (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (bf) Doda se naslednja točka:

   

  „36f. ,industrijsko območje‘ pomeni geografsko območje v zasebni lasti z omrežjem zemeljskega plina, ki je namenjeno predvsem oskrbi industrijskih odjemalcev na tem območju;“

  Obrazložitev

  Danes upravljavcem energetskih omrežij na industrijskih območjih ni treba izpolnjevati vrste obveznosti za upravljanje omrežja v vseh državah članicah EU. Za takšno prakso ni jasne pravne podlage EU, zato bi morala zakonodaja EU državam članicam formalno omogočiti, da zagotovijo odstopanja za industrijska območja, saj bi se s tem zagotovila pravna varnost. Diferencirana obravnava industrijskih omrežij je pomembna, saj zagotavlja sorazmerna prizadevanja, hkrati pa ne ogroža ciljev liberalizacije. Ta predlog spremembe ne ogroža pravic končnih odjemalcev na industrijskih območjih. Običajno je neodvisnih končnih odjemalcev, ki energijo prejemajo na industrijskih območjih, malo (manj kot 50).

  Predlog spremembe  43

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1a) V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

   

  2. Ob popolnem upoštevanju ustreznih določb Pogodbe, zlasti člena 86, lahko države članice v splošnem gospodarskem interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v plinskem sektorju, obveznosti javnih storitev, ki se lahko nanašajo na varnost, skupaj z zanesljivostjo oskrbe, na rednost in kakovost [...] in na varovanje okolja, skupaj z učinkovito rabo energije in varstvom podnebja. [...]

  (Dodajo se novi elementi k odstavku 3 člena 2 Direktive 2003/55/ES)

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je, da se sklicevanje na cene dobaviteljev ne upošteva pri obveznostih javnih storitev, temveč pri obravnavi ranljivih odjemalcev, kar bi zagotovilo, da bi bili ukrepi v zvezi s cenami dobaviteljev usmerjeni na najbolj ranljive odjemalce. Z natančnejšim usmerjanjem bi morali na koncu največ koristi imeti tisti, ki najbolj potrebujejo varstvo potrošnikov.

  Predlog spremembe  44

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1b) Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

   

  3. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da zaščitijo končne odjemalce in zagotovijo visoko raven varstva potrošnikov in poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev, skupaj z ustreznimi ukrepi, vključno z ukrepi, povezanimi s plačilnimi pogoji, ki pomagajo preprečiti njihov odklop. [...]

  (Dodajo se novi elementi k odstavku 3 člena 3 Direktive 2003/55/ES)

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je, da se sklicevanje na cene dobaviteljev ne upošteva pri obveznostih javnih storitev, temveč pri obravnavi ranljivih odjemalcev, kar bi zagotovilo, da bi bili ukrepi v zvezi s cenami dobaviteljev usmerjeni na najbolj ranljive odjemalce. Z natančnejšim usmerjanjem bi morali na koncu največ koristi imeti tisti, ki najbolj potrebujejo varstvo potrošnikov.

  Predlog spremembe  45

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1c) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

   

  „3a. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za obravnavo pomanjkanja energije v nacionalnih akcijskih načrtih, da se bo število ljudi, ki jim primanjkuje energije, dejansko zmanjšalo, in o teh ukrepih obvestijo Komisijo. Vsaka država članica je v skladu z načelom subsidiarnosti odgovorna za opredelitev pomanjkanja energije na nacionalni ravni po posvetovanju z regulativnimi organi in zainteresiranimi stranmi v zvezi s členom 2(36d). Ti ukrepi lahko vključujejo ugodnosti iz sistemov socialne varnosti, podporo izboljšanju energetske učinkovitosti in proizvodnjo energije po najnižjih možnih cenah ter ne ovirajo odprtja trga iz člena 23. Komisija zagotovi smernice za spremljanje vpliva ukrepov na pomanjkanje energije in delovanje trga.

  Predlog spremembe  46

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1d) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „3b. Države članice zagotovijo, da imajo vsi odjemalci pravico do dobave plina na osnovi sporazuma z dobaviteljem ne glede na državo članico, v kateri je ta kot dobavitelj registriran. Države članice zato sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile, da bodo podjetja, ki so registrirana kot dobavitelji v drugi državi članici, njene državljane lahko oskrbovala, ne da bi jim bilo treba izpolnjevati dodatne pogoje.“

  Obrazložitev

  Dobavitelji se v različnih državah članicah srečujejo z različnimi pogoji oskrbe odjemalcev; takšna različna tržna pravila predstavljajo precejšnje ovire za dostop na trg. Da bi omogočili neomejen dostop na trg, je treba uporabiti načelo države izvora.

  Predlog spremembe  47

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 e (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1e) V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

   

  4. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za izpolnitev ciljev glede socialne in gospodarske kohezije, s katerimi bi znižale stroške plina za gospodinjske odjemalce z majhnimi dohodki in zagotovile iste pogoje za tiste, ki živijo na oddaljenih območjih, ter ciljev varstva okolja. Ti ukrepi vključujejo ukrepe za energetsko učinkovitost/uravnavanje povpraševanja in sredstva za boj proti spremembam podnebja in zanesljivost oskrbe, lahko pa tudi zajemajo zagotavljanje zadostnih ekonomskih spodbud z uporabo, kjer to ustreza, vseh obstoječih nacionalnih orodij in orodij Skupnosti za vzdrževanje in gradnjo potrebne omrežne infrastrukture, skupaj z zmogljivostmi za medsebojno povezovanje.

  Predlog spremembe  48

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 f (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1f) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „4a. Da bi spodbudili energetsko učinkovitost, nacionalni regulativni organi pooblastijo podjetja za zemeljski plin za uvedbo formul za določitev cen, ki so večje v primerih večje stopnje porabe, in zagotovijo dejavno sodelovanje odjemalcev in upravljavcev distribucijskih omrežij pri delovanju sistema, tako da podprejo uvedbo ukrepov za optimalno uporabo plina, zlasti ob konicah. Take formule za določitev cen, skupaj z uvedbo inteligentnih števcev in omrežij, spodbujajo energetsko učinkovito ravnanje ter najnižje možne stroške za gospodinjske odjemalce, zlasti tiste, ki jim energije primanjkuje.“

  Predlog spremembe  49

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 g (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1g) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „5a. Izvajanje te uredbe nima negativnih posledic za zaposlovanje, delovne pogoje ter pravice zadevnih delavcev do obveščanja, posvetovanja in udeležbe. Države članice se o izvajanju predlogov sprememb te direktive posvetujejo z zadevnimi socialnimi partnerji in s tem ublažijo negativne posledice za zadevne delavce. Komisija sektorskim odborom za socialni dialog o plinu in električni energiji poroča o posvetovanjih in sprejetih ukrepih.“

  (Dodajanje novega odstavka po odstavku 5 člena 3 Direktive 2003/55/ES)

  Obrazložitev

  Potrebni so zaščitni ukrepi, da se zadevne delavce v tem sektorju zaščiti pred negativnimi učinki odprtja trga električne energije in plina. Za ublažitev morebitnih negativnih posledic je potreben dialog s socialnimi partnerji.

  Predlog spremembe  50

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) V členu 3 se doda odstavek 7:

  črtano

  7. Komisija lahko sprejme smernice za izvajanje tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

   

  Predlog spremembe  51

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 4 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

   

  2. Države članice, ki imajo sistem izdaje dovoljenj, določijo nepristranska in nediskriminatorna merila, ki jih morajo podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje za gradnjo naprav zemeljskega plina in/ali za njihovo upravljanje, ali podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje za dobavo zemeljskega plina, izpolnjevati. Države članice v nobenem primeru ne smejo dovoljenj povezovati z merili, ki dajejo pristojnim oblastem diskrecijsko pravico. Nepristranska merila in postopki za izdajo dovoljenj so javni. Države članice zagotovijo, da se pri postopkih izdajanja dovoljenj za naprave, plinovode in s tem povezano opremo upošteva pomen projekta za notranji energetski trg.”

  (Spreminja se člen 4, odstavek 2, Direktive 2003/55/ES)

  Obrazložitev

  Pomanjkanje ustrezne infrastrukture je velika ovira pri vzpostavitvi notranjega energetskega trga. V številnih državah članicah se zaradi težav s postopki izdaje dovoljenj projekti za gradnjo nove infrastrukture ali za posodobitev obstoječe infrastrukture ne dokončajo v razumnem roku.

  Predlog spremembe  52

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5 a – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Da bi na notranjem trgu z zemeljskim plinom zagotovili zanesljivo oskrbo, države članice sodelujejo, da bi spodbujale regionalno in obojestransko solidarnost.

  1. Da bi na notranjem trgu z zemeljskim plinom zagotovili zanesljivo oskrbo, države članice brez prekomernega obremenjevanja udeležencev na trgu sodelujejo, da bi spodbujale regionalno in obojestransko solidarnost.

  Obrazložitev

  Sporazumi o solidarnosti bi morali zagotoviti, da trg ne bo izkrivljan in da so cenovni signali še dalje učinkoviti, zlasti v obdobjih velikega povpraševanja.

  Predlog spremembe  53

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5 a – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Komisija mora biti obveščena o tem sodelovanju.

  3. Komisija, druge države članice in udeleženci na trgu morajo biti obveščeni o tem sodelovanju.

  Obrazložitev

  Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da bodo pri pravilih/smernicah za takšno sodelovanje in medsebojno pomoč upoštevana načela dobre ureditvene prakse in preglednosti.

  Predlog spremembe  54

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5 a – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija lahko sprejme smernice za regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Ti ukrepi presegajo področje komitologije. Ne gre niti za preprost izvedbeni ukrep niti za „nebistvene elemente”. Naloga Komisije je razviti primeren regulativni ukvir za sodelovanje na področju regionalne solidarnosti po primernem postopku odločanja.

  Predlog spremembe  55

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5 b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Države članice sodelujejo med seboj, da bi svoje nacionalne trge integrirale vsaj na regionalni ravni. Države članice zlasti spodbujajo sodelovanje upravljavcev omrežij na regionalni ravni ter doslednost svojega pravnega in regulativnega okvira. Geografsko območje, ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, se sklada z geografskimi območji, kot jih opredeljuje Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe (ES) št. 1775/2005.“

  1. Regulativni organi držav članic sodelujejo med seboj, da bi uskladili tržno strukturo in svoje nacionalne trge integrirali vsaj na eni ali več regionalnih ravneh, kar bi bil prvi korak k popolnoma liberaliziranemu notranjemu trgu. Zlasti spodbujajo sodelovanje upravljavcev omrežij na regionalni ravni ter omogočajo njihovo integracijo na regionalni ravni z namenom, da oblikujejo konkurenčen notranji trg, pospešijo uskladitev svojega pravnega, regulativnega in tehničnega okvira ter še zlasti integrirajo plinske otoke, ki še ostajajo v Uniji. Države članice spodbujajo tudi sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi na čezmejni in regionalni ravni.

   

  2. Agencija sodeluje z nacionalnimi regulativnimi organi in upravljavci prenosnih omrežij v skladu s poglavjema III in IV, da zagotovi približevanje regionalnih regulativnih okvirov in tako ustvari konkurenčen notranji trg. Če Agencija meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, da ustrezna priporočila. Na regionalnih trgih postane Agencija pristojni organ na področjih, določenih v členu 24d.“

  Predlog spremembe  56

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) ista oseba oziroma iste osebe ne morejo:

  (b) ista oseba oziroma iste osebe ne morejo ne posamezno ne skupaj:

  Predlog spremembe  57

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 1 – točka b – točka i

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (i) izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, in izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad upravljavcem prenosnega omrežja ali prenosnim omrežjem, imeti deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli pravice nad njim;

  (i) izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, in izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad upravljavcem prenosnega omrežja, imeti deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli pravice nad njim;

  Predlog spremembe  58

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 1 – točka b – točka ii

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (ii) izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad upravljavcem prenosnega omrežja ali prenosnim omrežjem in izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, imeti deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli pravice nad njim;

  (ii) izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad upravljavcem prenosnega omrežja in izvajati neposrednega ali posrednega nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, imeti deleža v njem ali uveljavljati kakršne koli pravice nad njim;

  Predlog spremembe  59

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 1 – točka c

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c) ista oseba oziroma iste osebe ne morejo imenovati članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali teles, ki pravno zastopajo podjetje, pri upravljavcu prenosnega omrežja ali prenosnem omrežju in ne smejo izvajati neposrednega ali posrednega nadzora ali imeti deleža v ali uveljavljati pravic nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave;

  (c) ista oseba oziroma iste osebe ne morejo imenovati članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali teles, ki pravno zastopajo podjetje, pri upravljavcu prenosnega omrežja in ne smejo izvajati neposrednega ali posrednega nadzora ali imeti deleža v ali uveljavljati pravic nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave;

  Predlog spremembe  60

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 1 – točka d a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  „(da) ista oseba oziroma iste osebe ne smejo upravljati prenosnega omrežja s pogodbo o upravljanju ali uveljavljati vpliva na kakršen koli drug nelastniški način in ne smejo izvajati neposrednega ali posrednega nadzora ali imeti deleža v ali uveljavljati pravic nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave.“

  Predlog spremembe  61

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a. Države članice nadzorujejo postopek ločevanja vertikalno integriranih podjetij in Komisiji predložijo poročilo o doseženem napredku.

  Predlog spremembe  62

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Obveznost iz odstavka 1(a) se šteje za izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti prenosna omrežja, ustanovi skupno podjetje, ki deluje kot upravljavec zadevnih prenosnih omrežij v več državah članicah. Nobeno drugo podjetje ne more biti del tega skupnega podjetja, razen če je bilo odobreno v skladu s členom 9a kot neodvisen upravljavec omrežja.

  5. Obveznost iz točke (a) odstavka 1 se šteje za izpolnjeno, če več podjetij, ki imajo v lasti prenosna omrežja, ustanovi skupno podjetje, ki deluje kot upravljavec zadevnih prenosnih omrežij v več državah članicah.

  Predlog spremembe  63

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Za izvajanje tega člena se šteje, da kadar je oseba iz odstavka 1(b) do (d) država članica ali drug javni organ, dva ločena javna organa, eden za izvajanje nadzora nad upravljavcem prenosnega omrežja ali prenosnim omrežjem in drugi za izvajanje nadzora nad podjetjem, ki opravlja katero koli od dejavnosti proizvodnje ali dobave, nista ista oseba oziroma iste osebe.

  Predlog spremembe 64

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 4

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  6a. Če je na dan začetka veljavnosti Direktive .../.../ES [ki spreminja Direktivo 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom] prenosno omrežje v lasti vertikalno integriranega podjetja, se države članice lahko odločijo, da odstavka 1 ne uporabijo.

   

  V tem primeru države članice:

   

  (a) imenujejo neodvisnega upravljavca prenosnega omrežja v skladu s členom 9; ali

   

  (b) spoštujejo določbe iz poglavja IVa.

   

  Vertikalno integriranemu podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, se v nobenem primeru ne sme preprečiti, da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz odstavka 1.

  Predlog spremembe  65

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 5

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 a – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Sporazum z eno ali več tretjimi državami, katerega podpisnica je Skupnost, lahko dovoljuje odstopanje od odstavka 1.

  2. Sporazum z eno ali več tretjimi državami, katerega podpisnica je Skupnost in katerega cilj je skupni okvir za naložbe v energetski sektor ter odprtje energetskega trga tretje države tudi podjetjem v Evropski uniji, lahko dovoljuje odstopanje od odstavka 1.

  Obrazložitev

  Treba je pojasniti pomen sporazuma med Skupnostjo in tretjimi državami, tako da nedvomno pomeni poseben sporazum na področju energije, kar zagotavlja načela pravne države na evropskih in zunanjih trgih, vzajemnost ter popolno disciplino pri zaščiti naložb.

  Predlog spremembe  66

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 5

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 b – odstavek 13

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  13. Komisija sprejme smernice, ki podrobno določajo postopek, ki mu je treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Komisija odločitve o tem ne sme sprejeti s postopkom komitologije, ampak s soodločanjem.

  Predlog spremembe  67

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 5

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7 b – odstavek 13 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  13a. Postopki iz tega člena, zlasti omejitve iz odstavka 2, se ne uporabljajo za pridobivalne plinovode, namenjene zgolj za neposredno povezavo omrežij izvornih držav dobaviteljic plina z začetnimi postajami na ozemlju Skupnosti ter za njihovo nadgradnjo.

  Obrazložitev

  Za pridobivalne plinovode, ki segajo neposredno na ozemlje Skupnosti, ne velja certifikacijski postopek. Za razvoj večjih projektov za proizvodnjo in prenos plina so načeloma odgovorni mednarodni konzorciji, v katerih sodelujejo tuja proizvodna podjetja.

  Predlog spremembe  68

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 6

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 8 – odstavek 1 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) upravlja, vzdržuje in razvija naprave za prenos, skladiščenje in/ali UZP glede na gospodarske zahteve, da so varne, zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem varovanja okolja, spodbuja energetsko učinkovitost ter raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z zagotavljanjem prodora obnovljivih virov energije in razširjanja nizkoogljične tehnologije.

  (a) upravlja, vzdržuje in razvija, za zagotovitev odprtega trga za nove udeležence, naprave za prenos, skladiščenje in/ali UZP glede na gospodarske zahteve, da so varne, zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem varovanja okolja.

  Obrazložitev

  Naloga upravljavcev prenosnega omrežja, skladišč in/ali obratov za UZP je, da zagotovijo varno, zanesljivo in učinkovito infrastrukturo. Ciljev, ki presegajo te naloge, ne morejo doseči upravljavci. Spadajo namreč v območje odgovornosti zadevnih držav članic ali pa drugih udeležencev na trgu.

  Predlog spremembe  69

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 6 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 8 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6a) V členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

   

  3. Države članice lahko prek nacionalnih regulativnih organov od upravljavcev prenosnega omrežja zahtevajo, da izpolnijo minimalne standarde glede vzdrževanja in razvoja prenosnega omrežja, skupaj z zmogljivostjo za medsebojno povezovanje. Nacionalnim regulativnim organom je treba dati širša pooblastila, da se zagotovi varstvo potrošnikov v Evropski uniji.“

  Obrazložitev

  Varstvo potrošnikov mora biti prednostna naloga pri sprejemanju odločitev o vzdrževanju, da se preprečijo škodljivi učinki za končne uporabnike. Veliko nacionalnih regulativnih organov zdaj ni odgovornih za upoštevanje evropskega odjemalca, zato se vse odločitve sprejemajo le ob upoštevanju nacionalnega odjemalca, kar pa se bo moralo spremeniti, če naj bi bil evropski energetski trg dejansko uspešen.

  Predlog spremembe  70

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 8

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 9

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 9

  črtano

  Neodvisni upravljavci omrežij

   

  1. Če je prenosno omrežje ob začetku veljavnosti te direktive v lasti vertikalno integriranega podjetja, lahko države članice dovolijo odstopanja od člena 7(1), če država članica na predlog lastnika prenosnega omrežja imenuje neodvisnega upravljavca omrežja in če Komisija potrdi to imenovanje. Vertikalno integriranemu podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, se v nobenem primeru ne sme preprečiti, da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz člena 7(1).

   

  2. Države članice lahko neodvisnega upravljavca omrežja odobrijo in imenujejo samo pod naslednjimi pogoji:

   

  (a) kandidat za upravljavca je dokazal, da izpolnjuje zahteve iz člena 7(1)(b) do (d);

   

  (b) kandidat za upravljavca je dokazal, da ima na voljo zahtevana finančna sredstva ter tehnične in človeške vire, da lahko opravlja naloge iz člena 8;

   

  (c) kandidat za upravljavca se je obvezal, da se bo držal desetletnega načrta za razvoj omrežja, ki ga predlaga regulatorni organ;

   

  (d) lastnik prenosnega omrežja je dokazal sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz odstavka 6. V ta namen predloži vse osnutke pogodbenih dogovorov s kandidatom za upravljavca in katerim koli drugim zadevnim subjektom;

   

  (e) kandidat za upravljavca je dokazal zmožnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina*, vključno s sodelovanjem upravljavcev prenosnega omrežja na evropski in regionalni ravni.

   

  3. Podjetja, ki so jih nacionalni regulatorni organi certificirali, da izpolnjujejo zahteve iz členov 7a in 9(2), države članice odobrijo in imenujejo za neodvisne upravljavce prenosnega omrežja. Uporablja se certifikacijski postopek iz člena 7b.

   

  4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da regulativni organ v roku dveh mesecev ni upošteval njene odločitve, na predlog Agencije in po posvetovanju z lastnikom prenosnega omrežja in upravljavca prenosnega omrežja v šestih mesecih imenuje neodvisnega upravljavca omrežja za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega omrežja lahko regulatornemu organu kadar koli predlaga imenovanje novega neodvisnega upravljavca omrežja po postopku iz člena 9(1).

   

  5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je odgovoren za odobritev in upravljanje dostopa tretjih strani, vključno s pobiranjem plačil za dostop in dajatev za prezasedenost, upravljanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega omrežja, z načrtovanjem naložb pa tudi zagotavlja, da je omrežje dolgoročno sposobno zadostiti razumnemu povpraševanju. Pri razvoju omrežja je neodvisni upravljavec omrežja odgovoren za načrtovanje (vključno s postopkom za izdajo energetskega dovoljenja), izgradnjo in začetek obratovanja novih zmogljivosti. V ta namen deluje kot upravljavec prenosnega omrežja v skladu s tem poglavjem. Lastniki prenosnih omrežij ne morejo biti odgovorni za odobritev in upravljanje dostopa tretjih strani ter za načrtovanje naložb.

   

  6. Če se imenuje neodvisni upravljavec omrežja, ima lastnik prenosnega omrežja naslednje naloge:

   

  (a) sodeluje z neodvisnim upravljavcem omrežja in mu nudi potrebno podporo pri izvajanju njegovih nalog, zlasti vse potrebne informacije;

   

  (b) financira naložbe, za katere se odloči neodvisni upravljavec omrežja in ki jih potrdi regulativni organ, ali da soglasje, da jih financira katera druga zainteresirana stran, vključno z neodvisnim upravljavcem omrežja. Zadevne finančne določbe mora odobriti regulativni organ. Pred odobritvijo se regulativni organ posvetuje z lastnikom sredstev in drugimi zainteresiranimi stranmi;

   

  (c) zagotavlja kritje odgovornosti v zvezi z omrežnimi sredstvi, ki jih ima v lasti in jih upravlja neodvisni upravljavec omrežja, razen odgovornosti, ki se nanaša na naloge neodvisnega upravljavca omrežja;

   

  (d) zagotavlja jamstva za spodbujanje financiranja morebitnih širitev omrežja, razen tistih naložb, kjer je v skladu z odstavkom b dal soglasje za financiranje s strani katere koli zainteresirane strani, vključno z neodvisnim upravljavcem omrežja.

   

  7. V tesnem sodelovanju z regulativnim organom se ustrezni nacionalni organ, pristojen za konkurenco, ustrezno pooblasti za učinkovito preverjanje, ali lastnik prenosnega omrežja izpolnjuje zahteve iz odstavka 6.

   

  Obrazložitev

  Za model neodvisnega upravljavca omrežja je potrebna birokracija in dragi regulativni ukrepi, zato ta nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva ni izvedljiva.

  Predlog spremembe  71

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 8

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 9 a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 9a

  črtano

  Ločevanje lastnikov prenosnih sistemov in upravljavcev skladišč

   

  1. Lastniki prenosnega omrežja, kjer je bil imenovan neodvisen upravljavec omrežja, in upravljavci skladišč, ki so del vertikalno integriranega podjetja, morajo biti neodvisni od drugih dejavnosti, ki niso povezane s prenosom in skladiščenjem, vsaj kar zadeva pravno obliko, organizacijo in sprejemanje odločitev. Ta člen se uporablja samo za objekte za skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali ekonomskega vidika potrebni za zagotavljanje učinkovitega dostopa do omrežja za oskrbo odjemalcev v skladu s členom 19.

   

  2. Pri zagotavljanju neodvisnosti lastnika prenosnega omrežja in upravljavca skladišča iz odstavka 1 veljajo naslednja minimalna merila:

   

  (a) osebe, ki so odgovorne za vodenje lastnika prenosnega omrežja in upravljavca skladišča, ne smejo sodelovati v organih integriranega podjetja plinskega gospodarstva, ki so neposredno ali posredno odgovorni za tekoče operacije proizvodnje, distribucije in dobave zemeljskega plina;

   

  (b) sprejmejo se ustrezni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se poklicni interesi oseb, pristojnih za vodenje lastnika prenosnega omrežja in upravljavca skladišča, upoštevajo na način, ki zagotavlja njihovo sposobnost za neodvisno delovanje;

   

  (c) upravljavec skladišča ima, neodvisno od integriranega podjetja plinskega gospodarstva, dejanske pravice sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so potrebna za upravljanje, vzdrževanje in razvoj objektov za skladiščenje. To ne izključuje obstoja ustreznih usklajevalnih mehanizmov, s katerimi se matičnemu podjetju zagotovi zaščita pravice do ekonomskega nadzora in nadzora upravljanja v zvezi z donosom sredstev v hčerinskem podjetju, ki ga posredno ureja člen 24c(4). To naj bi matičnemu podjetju zlasti omogočalo potrditev letnega finančnega načrta ali katerega koli drugega enakovrednega instrumenta upravljavca skladišča in določitev skupnih omejitev stopnje zadolževanja njegovega hčerinskega podjetja. Matičnemu podjetju ne daje pravice izdajanja navodil v zvezi s tekočimi operacijami in ne v zvezi s posameznimi odločitvami o gradnji ali nadgradnji objektov za skladiščenje, ki ne presegajo omejitev v potrjenem finančnem načrtu ali v katerem koli drugem enakovrednem instrumentu.

   

  (d) lastnik prenosnega omrežja in upravljavec skladišča oblikujeta program za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe za preprečevanje diskriminatornega ravnanja, in zagotavljata ustrezen nadzor nad izvajanjem programa. Program določa posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. Oseba ali organ, ki je odgovoren za nadzor izvajanja programa za doseganje skladnosti, pošlje regulativnemu organu letno poročilo o sprejetih ukrepih, ki se objavi.

   

  3. Komisija lahko sprejme smernice za zagotavljanje popolne in učinkovite skladnosti lastnika prenosnega omrežja in upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).“

   

  Obrazložitev

  Za model neodvisnega upravljavca omrežja je potrebna birokracija in dragi regulativni ukrepi, zato ta nadomestna možnost za popolno ločevanje lastništva ni izvedljiva.

  Predlog spremembe  72

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 9

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Poslovno občutljivi podatki se opredelijo z objektivnimi in preglednimi merili.

  Obrazložitev

  Preglednost na notranjem trgu s plinom je koristna, če se sklada s ciljem podpiranja delujočega trga. Kakršne koli dodatne zahteve v zvezi z izmenjavo podatkov bi morale spoštovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov in ne bi smele biti v nasprotju s konkurenčnim pravom.

  Predlog spremembe  73

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 9 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 12 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

   

  1. Upravljavec distribucijskega omrežja je odgovoren za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, zato da izpolnjuje razumne zahteve po distribuciji plina, ter za obratovanje, vzdrževanje in razvoj varne, zanesljive in učinkovite distribucije na svojem območju v ekonomsko sprejemljivih pogojih in z obveznim upoštevanjem varovanja okolja ter spodbujanje energetske učinkovitosti.

  Obrazložitev

  Upravljavci distribucijskega omrežja morajo imeti pri izpolnjevanju zgoraj določenih meril enako odgovornost kot upravljavci prenosnih omrežij.

  Predlog spremembe  74

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 9 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 12 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9b) V členu 12 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

   

  4. Upravljavec distribucijskega omrežja posreduje uporabnikom omrežja podatke, ki jih potrebujejo za učinkovit dostop do omrežja in njegovo uporabo.“

  Predlog spremembe  75

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 9 c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9c) V člen 12 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „4a. Upravljavec prenosnega omrežja v enem letu od začetka veljavnosti Direktive …/…/ES [o spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih za notranji trg z zemeljskim plinom] predloži predlog, v katerem so opisani ustrezni informacijski in komunikacijski sistemi, ki morajo delovati, da se zagotovijo informacije iz člena 4. Ta predlog bo med drugim olajšal uporabo dvosmernih elektronskih števcev, ki jih bodo vsi odjemalci prejeli v desetih letih po začetku veljavnosti te direktive, dejavno sodelovanje končnih odjemalcev in porazdeljenih proizvajalcev pri delovanju sistema ter sprotni pretok informacij med upravljavci distribucijskih in prenosnih sistemov, kar bo namenjeno optimalni uporabi vseh razpoložljivih virov proizvodnje, omrežja in povpraševanja.“

  Predlog spremembe  76

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 9 d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 12 – odstavek 4 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9d) V člen 12 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „4b. V dveh letih od začetka veljavnosti Direktive …/…/ES [o spremembi Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom] nacionalni regulativni organi odobrijo ali zavrnejo predloge iz odstavka 4a. Nacionalni regulativni organi zagotovijo polno medobratovalnost informacijskih in komunikacijskih sistemov. V ta namen lahko izdelajo smernice in zahtevajo spremembe predlogov iz odstavka 4a.“

  Predlog spremembe  77

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 9 e (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 12 – odstavek 4 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9e) V člen 12 se vstavi naslednji odstavek:

   

  „4c. Preden nacionalni regulativni organ obvesti upravljavca distribucijskega omrežja o svoji odločitvi v zvezi s predlogom iz odstavka 4a, o tem obvesti Agencijo oziroma, če Agencija še ne deluje, Komisijo. Agencija oziroma Komsija zagotovita, da informacijski in komunikacijski sistemi, ki naj bi se vzpostavili, poenostavijo razvoj notranjega trga s plinom in ne uvajajo novih tehničnih zaprek.“

  Predlog spremembe  78

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 9 f (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Poglavji IV a in IV b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (9f) Vstavijo se Poglavje IVa, členi od 12a do 12i, in Poglavje IVb, člen 12j:

   

  "POGLAVJE IVa

   

  Neodvisni upravljavci omrežij

   

  Člen 12a

   

  Področje uporabe

   

  Določbe iz tega poglavja se uporabljajo, ko se država članica odloči, da ne bo uporabljala člena 7(1) v skladu s členom 7(6a) in ne določi neodvisnega upravljalca omrežja v skladu s členom 9, ki ga potrdi Komisija.

   

  Člen 12b

   

  Sredstva, oprema, osebje in identiteta

   

  1. Upravljavci prenosnih omrežij imajo vse človeške, fizične in finančne vire, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti po tej direktivi in opravljanje poslovne dejavnosti prenosa zemeljskega plina pod pogojem, da:

   

  (a) so sredstva, ki so potrebna za dejavnost prenosa plina, vključno s prenosnim omrežjem, v lasti upravljavca prenosnega omrežja;

   

  (b) je osebje, ki je potrebno za dejavnost prenosa plina, vključno z izvajanjem vseh nalog podjetja, zaposleno pri upravljavcu prenosnega omrežja;

   

  (c) je najemanje osebja in opravljanje storitev za kateri koli del ali s strani katerega koli dela vertikalno integriranega podjetja prepovedano;

   

  (d) ima vertikalno integrirano podjetje na voljo ustrezne finančne vire za prihodnje naložbene načrte in/ali za nadomestitev obstoječih sredstev po ustrezni prošnji upravljavca prenosnega omrežja v okviru letnega finančnega načrta iz člena 12f;

   

  (e) upravljavci prenosnega omrežja ne najemajo istih zunanjih izvajalcev ali svetovalcev kot vertikalno integrirano podjetje in ne smejo imeti skupnih sistemov informacijske tehnologije ali opreme, fizičnih objektov in sistemov varnega dostopa.

   

  2. Dejavnost prenosa plina vključuje poleg tistih iz člena 8 vsaj naslednje dejavnosti:

   

  (a) zastopanje upravljavca prenosnega omrežja ter stike s tretjimi strankami in regulativnimi organi;

   

  (b) zastopanje upravljavca prenosnega omrežja pri evropskem omrežju upravljavcev prenosnega omrežja;

   

  (c) zagotovitev in urejanje dostopa tretjih strani;

   

  (d) pobiranje vseh plačil v zvezi s prenosnim omrežjem, vključno s plačili za dostop, plačili za izravnavo za pomožne storitve, kot sta obdelava plina in nakup storitev (stroški izravnave, energija za izgube);

   

  (e) obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega omrežja;

   

  (f) naložbeno načrtovanje, ki dolgoročno omogoča, da lahko omrežje zadosti razumnemu povpraševanju, in zagotavlja zanesljivost oskrbe;

   

  (g) vzpostavitev ustreznih mešanih družb, tudi z enim ali več upravljavci prenosnega omrežja, izmenjave plina itd. za doseganje cilja razvoja oblikovanja regionalnih trgov ali omogočanja procesa liberalizacije;

   

  (h) vse storitve podjetja, vključno s pravnimi in računovodskimi storitvami ter storitvami informacijske tehnologije.

   

  3. Upravljavci prenosnega omrežja se organizirajo v pravni obliki družbe z omejeno odgovornostjo iz člena 1 Direktive 68/151/EGS.

   

  4. Upravljavec prenosnega omrežja v svoji pravni osebnosti, komunikacijah, trženju blagovne znamke in objektih ne ustvarja zmede v zvezi z ločeno osebnostjo vertikalno integriranega podjetja.

   

  5. Računovodske izkaze upravljavcev prenosnih omrežij pregleduje revizor, ki ne pregleduje vertikalno integriranega podjetja ali katerega koli njegovega dela.

   

  Člen 12c

   

  Neodvisnost upravljavca prenosnega omrežja

   

  1. Brez poseganja v pooblastila članov nadzornega organa, ki ga imenuje vertikalno integrirano podjetje iz člena 12f ima upravljavec prenosnega omrežja neodvisno od integriranega podjetja dejansko pravico, da sprejema odločitve glede sredstev, ki so potrebna za upravljanje, vzdrževanje ali razvoj omrežja. Upravljavec prenosnega sistema ima pooblastilo pridobivati denar na trgu kapitala, zlasti prek posojil in dokapitalizacije v okviru letnega finančnega načrta iz člena 12f.

   

  2. Hčerinska podjetja vertikalno integriranega podjetja, ki opravljajo dejavnosti proizvodnje ali dobave, nimajo neposredno ali posredno v lasti delnic upravljavca prenosnega omrežja. Upravljavec prenosnega omrežja nima neposredno ali posredno v lasti delnic katerega koli hčerinskega podjetja vertikalno integriranega podjetja, ki opravlja dejavnosti proizvodnje ali dobave, niti od njega ne prejema dividend ali drugih finančnih ugodnosti, razen prihodkov iz uporabe omrežja.

   

  3. Splošna struktura upravljanja in statut družbe upravljavca prenosnega omrežja zagotavljata dejansko neodvisnost upravljavca prenosnega omrežja iz tega poglavja. Vertikalno integrirano podjetje niti neposredno niti posredno ne opredeljuje konkurenčnega obnašanja upravljavca prenosnega omrežja pri njegovih vsakodnevnih dejavnostih in pri upravljanju omrežja, ali pri dejavnostih, ki so potrebne za pripravo desetletnega naložbenega načrta iz člena 12h.

   

  4. Vsi poslovni in finančni odnosi med vertikalno integriranim podjetjem in upravljavcem prenosnega omrežja, vključno s posojili upravljavca prenosnega omrežja vertikalno integriranemu podjetju, so v skladu s tržnimi pogoji. Upravljavec prenosnega sistema vodi natančno evidenco o tovrstnih tržnih in finančnih razmerjih ter jih na zahtevo da na voljo regulativnemu organu.

   

  5. Upravljavec prenosnega omrežja regulativnemu organu predloži vse poslovne in finančne sporazume z vertikalno integriranim podjetjem.

   

  6. Upravljavec prenosnega omrežja obvesti regulativni organ o razpoložljivih finančnih virih iz člena 12b(1)(d).

   

  7. Zadevna država članica odobri in imenuje za upravljavca prenosnega omrežja podjetje, za katerega je regulativni organ potrdil, da je skladno z zahtevami tega poglavja. Uporablja se certifikacijski postopek iz člena 7b.

   

  8. Preglednost je obvezujoča za zagotavljanje nediskriminacije zlasti pri sklicevanjih v zvezi s tarifami, storitvami dostopa tretjih strani, dodeljevanjem zmogljivosti in izravnavo. Vertikalno integrirano podjetje ne sme opravljati nobenih dejavnosti, ki bi upravljavce prenosnih omrežij ovirale pri izpolnjevanju njihovih obveznosti.

   

  Člen 12d

   

  Neodvisnost osebja in vodenje upravljavca prenosnega omrežja

   

  1. Odločitve v zvezi z imenovanjem in obnovitvijo, delovnimi pogoji, vključno z nadomestilom in prenehanjem mandata oseb, odgovornih za upravljanje, in/ali članov upravnih organov upravljavca prenosnega omrežja sprejema nadzorni organ upravljavca prenosnega omrežja, imenovan v skladu s členom 12f.

   

  2. Identiteta in pogoji, ki veljajo za mandat, trajanje in prenehanje mandata oseb, ki jih nadzorni organ na novo ali ponovno določi kot osebe, odgovorne za upravljanje, in/ali članov upravnih organov upravljavca prenosnega omrežja, ter razlogi za vsako predlagano odločitev o prenehanju mandata, se sporočijo regulativnemu organu. Ti pogoji in odločitve iz odstavka 1 postanejo zavezujoči le, če jim regulativni organ v treh tednih po obvestilu ne nasprotuje. Regulativni organ lahko nasprotuje, če se pojavijo resni dvomi o strokovni neodvisnosti imenovane osebe, odgovorne za upravljanje, in/ali člana/članice upravnih organov, ali v primeru predčasnega prenehanja njegovega/njenega mandata, če se pojavijo resni dvomi o njegovi upravičenosti.

   

  3. Pristojni za upravljanje in/ali člani upravnih organov upravljavca prenosnega omrežja, ki jih imenuje nadzorni organ, v obdobju petih let pred svojim imenovanjem nimajo strokovne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega deleža ali poslovnega odnosa v vertikalno integriranem podjetju ali z njim ali s katerim koli njegovim delom ali njegovimi vodilnimi delničarji razen z upravljavcem prenosnega omrežja.

   

  4. Pristojni za upravljanje in/ali člani upravnih organov ter uslužbenci upravljavca prenosnega omrežja nimajo nobene druge strokovne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega deleža ali poslovnega odnosa s katerim koli delom vertikalno integriranega podjetja ali njegovimi vodilnimi delničarji.

   

  5. Pristojni za upravljanje in/ali člani upravnih organov ter uslužbenci upravljavca prenosnega omrežja nimajo nobenega interesa za pridobivanje oziroma ne pridobivajo finančnih koristi neposredno ali posredno od katerega koli dela vertikalno integriranega podjetja razen od upravljavca prenosnega omrežja. Njihovi osebni prejemki niso odvisni od dejavnosti ali rezultatov vertikalno integriranega podjetja, razen od dejavnosti upravljavca prenosnega omrežja.

   

  6. Dejanske pravice do pritožbe regulativnemu organu so zajamčene za vse pritožbe, ki jih vložijo osebe, odgovorne za upravljanje, in/ali člani upravnih organov upravljavca prenosnega omrežja, proti predčasnemu prenehanju njihovega mandata.

   

  7. V obdobju najmanj petih let po zaključku njihovega mandata pri upravljavcu prenosnega omrežja osebe, odgovorne za upravljanje, in/ali člani njegovih upravnih organov nimajo strokovne funkcije ali odgovornosti, interesa ali, neposredno ali posredno, poslovnega odnosa s katerim koli delom vertikalno integriranega podjetja razen z upravljavcem prenosnega omrežja ali z njegovimi vodilnimi delničarji.

   

  Člen 12e

   

  Skrbnik

   

  1. Regulativni organ določi neodvisnega skrbnika na predlog vertikalno integriranega podjetja, ki za to plača tudi potrebne stroške. Skrbnik deluje izključno v upravičenem interesu vertikalno integriranega podjetja za ohranitev premoženjske vrednosti upravljavca prenosnega omrežja in hkrati za zaščito njegove neodvisnosti od vertikalno integriranega podjetja. Pri opravljanju svojih dejavnosti se skrbnik ne ukvarja z deležem pri proizvodnji in dobavi vertikalno integriranega podjetja.

   

  2. Skrbnik v obdobju petih let pred svojim imenovanjem nima strokovne funkcije ali odgovornosti, interesa ali, neposredno ali posredno, poslovnega odnosa v vertikalno integriranem podjetju ali z njim ali katerim koli njegovim delom ali njegovimi vodilnimi delničarji ali s katerim koli podjetjem za proizvodnjo in dobavo.

   

  Pogoje skrbnikovega mandata, vključno s trajanjem, pogoji prenehanja in finančnimi pogoji, odobri regulativni organ.

   

  Skrbnik med svojim mandatom ne sme imeti nobene druge strokovne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega deleža ali poslovnega odnosa v katerem koli delu vertikalno integriranega podjetja ali z njim poslovnega odnosa z njim ali njegovimi vodilnimi delničarji.

   

  Skrbnik v obdobju najmanj petih let po zaključku svojega mandata nima strokovne funkcije ali odgovornosti, neposrednega ali posrednega deleža v katerem koli delu vertikalno integriranega podjetja ali poslovnega odnosa v njem ali z njim ali njegovimi vodilnimi delničarji.

   

  3. Skrbnik je odgovoren za:

   

  imenovanje, obnovitev mandata in razrešitev članov nadzornega organa upravljavca prenosnega omrežja, ki niso vključeni v člen 12f(2)(a); in

   

  (b) izvajanje svoje pravice glasovanja v nadzornem organu..

   

  Člen 12f

   

  Nadzorni organ

   

  1. Upravljavec prenosnega omrežja ima nadzorni organ, ki je pristojen za sprejemanje sklepov, ki lahko občutno vplivajo na vrednost sredstev delničarjev upravljavca prenosnega omrežja, zlasti sklepe o odobritvi letnega finančnega načrta, ravni zadolženosti upravljavca prenosnega omrežja in znesku dividend, razdeljenih med delničarje.

   

  2. Nadzorni odbor sestavljajo:

   

  (a) člani vertikalno integriranega podjetja,

   

  (b) predstavniki delničarjev tretjih strani,

   

  (c) predstavniki upravljavca prenosnega omrežja,

   

  (d) skrbnik in

   

  (e) kjer to ustrezna zakonodaja države članice predvideva, predstavniki drugih zainteresiranih strani, kot so uslužbenci upravljavca prenosnega omrežja.

   

  3. Skrbnik ima pravico veta pri odločitvah, ki po njegovem/njenem mnenju lahko znatno znižajo vrednost sredstev upravljavca prenosnega omrežja. Pri ugotavljanju tega, ali odločitev lahko znatno zniža vrednost sredstev, sta zlasti pomembna letni finančni načrt in znesek dolgov upravljavca prenosnega omrežja. Dve tretjini članov nadzornega organa brez člana lahko razveljavi tak veto, pri čemer velja člen 12h(7).

   

  4. Za člane nadzornega organa se uporabljajo odstavki 2–7 člena 12d.

   

  Člen 12g

   

  Program za doseganje skladnosti in nadzornik za skladnost

   

  1. Države članice zagotovijo, da upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo in izvajajo program za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe, sprejete za preprečevanje diskriminatornega obnašanja ter primeren nadzor skladnosti s tem programom. Program določa posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. Odobriti ga mora regulativni organ. Brez poseganja v pristojnosti nacionalnega regulativnega organa spoštovanje programa neodvisno spremlja nadzornik za skladnost.

   

  2. Nadzorni odbor imenuje nadzornika za skladnost. Nadzornik za skladnost je lahko fizična ali pravna oseba. Za nadzornika za skladnost se uporablja člen 12d(2) do (7). Regulativni organ lahko nasprotuje imenovanju nadzornika za skladnost zaradi pomanjkanja neodvisnosti ali strokovne sposobnosti.

   

  3. Nadzornik za skladnost je zadolžen za:

   

  (a) nadzor nad izvajanjem programa za skladnost;

   

  (b) pripravo letnega poročila, v katerem so predstavljeni ukrepi za izvajanje programa za skladnost in njegovo predložitev regulatornemu organu;

   

  (c) poročanje nadzornemu organu ter izdajanje priporočil za program za doseganje skladnosti in njegovo izvajanje;

   

  (d) poročanje regulativnemu organu o vseh poslovnih in finančnih odnosih med vertikalno integriranim podjetjem in upravljavcem prenosnega omrežja.

   

  4. Nadzornik za skladnost predloži regulativnemu organu predloge sklepov o naložbenem načrtu ali o posameznih naložbah v omrežje. To stori najkasneje v času, ko jih uprava in/ali pristojno upravno telo upravljavca prenosnega omrežja predloži nadzornemu telesu.

   

  5. Ko vertikalno integrirano podjetje na generalni skupščini ali na glasovanju članov nadzornega telesa, ki ga je samo imenovalo, prepreči sprejetje sklepa, da bi preprečilo ali odložilo naložbe v omrežje, nadzornik za skladnost to sporoči regulativnemu organu.

   

  6. Pogoje, ki urejajo mandat ali pogoje zaposlovanja nadzornika za skladnost, odobri regulativni organ, ki zagotovi neodvisnost nadzornika.

   

  7. Nadzornik za skladnost v ustni ali pisni obliki redno poroča regulativnemu organu ter ima pravico do rednega poročanja v ustni ali pisni obliki nadzornemu organu upravljavca prenosnega omrežja.

   

  8. Nadzornik za skladnost se lahko udeležuje vseh sej upravljalnih ali upravnih organov upravljavca prenosnega omrežja ter sej nadzornega telesa in generalne skupščine. Nadzornik za skladnost se udeležuje vseh sestankov, na katerih se obravnavajo naslednje zadeve:

   

  (a) pogoji za dostop do omrežja iz Uredbe (ES) št. 1775/2005, zlasti v zvezi s tarifami, storitvami dostopa tretjih strank, dodeljevanjem zmogljivosti in upravljanjem preobremenjenosti, preglednostjo, usklajevanjem in sekundarnimi trgi;

   

  (b) projekti za delovanje, vzdrževanje ter razvoj prenosnih omrežij, vključno z naložbami v nove prometne povezave, širitev zmogljivosti in optimizacijo obstoječe zmogljivosti;

   

  (c) nakupi ali prodaja energije, ki so potrebni za delovanje prenosnega omrežja.

   

  9. Nadzornik za skladnost nadzoruje skladnost upravljavca prenosnega sistema s členom 10.

   

  10. Nadzornik za skladnost ima dostop do vseh pomembnih podatkov in uradov upravljavca prenosnega omrežja ter do vseh informacij, potrebnih za izpolnitev obveznosti.

   

  11. Nadzorno telo lahko razreši nadzornika za skladnost po predhodni odobritvi regulativnega organa.

   

  12. Obveznosti upravljavca prenosnega omrežja in vertikalno integriranega podjetja, še zlasti v zvezi s komercialnimi in finančnimi sporazumi med upravljavcem prenosnega omrežja in vertikalno integriranim podjetjem, je treba samo sporočiti regulativnemu organu, ne pa mu jih tudi predložiti v odobritev. Imenovanje in delovni pogoji uprave in nadzornika za skladnost je treba sporočiti regulativnemu organu, ne pa mu jih tudi predložiti v odobritev.

   

  Člen 12 h

   

  Razvoj omrežja in pristojnosti glede naložbenih odločitev

   

  1. Upravljavci prenosnih omrežij po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi letno predložijo regulativnemu organu desetletni načrt za razvoj omrežja, ki temelji na obstoječi in napovedani ponudbi in povpraševanju. Načrt vsebuje učinkovite ukrepe za zagotavljanje ustreznosti omrežja in zanesljivost oskrbe.

   

  2. Desetletni načrt za razvoj omrežja zlasti:

   

  (a) za udeležence na trgu navede glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba zgraditi v naslednjih desetih letih;

   

  (b) vsebuje vse že sprejete naložbe in opredeli nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih.

   

  (c) zagotovi časovni okvir za vse naložbene projekte.

   

  3. Za pripravo tega desetletnega načrta za razvoj omrežja vsak upravljavec prenosnega omrežja določi razumna predvidevanja o razvoju proizvodnje, ponudbe, potrošnje in izmenjave z drugimi državami, pri tem pa upošteva regionalna in vseevropska omrežja ter načrte za shranjevanje ter naložbe v obrate za ponovno uplinjanje utekočinjenega zemeljskega plina (UZP).

   

  4. Regulativni organ se o desetletnem načrtu za razvoj omrežja odprto in pregledno posvetuje z vsemi obstoječimi ali morebitnimi uporabniki omrežja. Osebe ali podjetja, ki izjavijo, da so morebitni uporabniki bodo svoje izjave morda morali utemeljiti. Izide postopka posvetovanja se objavi, zlasti morebitne potrebe po naložbah.

   

  5. Regulativni organ preveri, ali desetletni načrt za omrežje pokriva potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene med postopkom posvetovanja in ali je v skladu z desetletnim načrtom za razvoj omrežja po vsej Skupnosti iz člena 2c(1) Uredbe (ES) št. 1775/2005. Regulativni organ se posvetuje z agencijo v primeru, če se pojavi dvom o doslednosti desetletnega načrta za razvoj omrežja po vsej Skupnosti. Regulativni organ lahko od upravljavca prenosnega omrežja zahteva, naj svoj načrt spremeni.

   

  6. Regulativni organ nadzoruje in ocenjuje izvajanje desetletnega načrta za razvoj omrežja.

   

  7. V primeru, ko operater prenosnega sistema zaradi razlogov, ki niso višji razlogi in nad katerimi nima nadzora, ne izvede naložbe, katero bi bilo v skladu z 10-letnim načrtom za razvoj omrežja treba izvesti v naslednjih treh letih, države članice zagotovijo, da regulativni organ izvede vsaj enega od naslednjih ukrepov in tako zagotovi, da se zadevna naložba izvede:

   

  (a) zahteva od upravljavca prenosnega omrežja, naj izvede te naložbe skladno z letnim finančnim načrtom iz člena 12f, ali

   

  (b) pripravi javni razpis, odprt za vse investitorje za to naložbo.

   

  Ko je regulativni organ uporabil svoja pooblastila iz točke (b), lahko naloži upravljavcu prenosnega sistema, da sprejme naslednje:

   

  – financiranje s strani katere koli tretje strani,

   

  – gradnjo, ki jo opravi katera koli tretja stran,

   

  – izgradnjo ustreznih novih sredstev,

   

  – uporabo ustreznega novega sredstva.

   

  Upravljavec prenosnega omrežja priskrbi investitorjem vse potrebne informacije za izvedbo naložbe, poveže nova sredstva s prenosnim omrežjem in si na splošno prizadeva čim bolj olajšati izvajanje naložbenega projekta.

   

  Zadevne finančne določbe odobri regulativni organ.

   

  8. Ko regulativni organ izkoristi svoja pooblastila iz odstavka 7, ustrezne tarifne uredbe pokrijejo stroške te naložbe.

   

  Člen 12i

   

  Pristojnosti odločanja glede priklopa novih elektrarn na prenosno omrežje, obratov za UZP ter industrijskih odjemalcev prenosnega omrežja

   

  1. Upravljavci prenosnega omrežja so dolžni vzpostaviti in objaviti pregledne in učinkovite postopke ter tarife za nediskriminatoren priklop skladiščnih objektov, obratov UZP in industrijskih odjemalcev na omrežje. Postopke mora odobriti regulativni organ.

   

  2. Upravljavec prenosnega omrežja ne more zavrniti priklopa novega skladiščnega objekta, obrata UZP ali industrijskega odjemalca zaradi morebitnih prihodnjih omejitev razpoložljivih omrežnih zmogljivosti ali dodatnih stroškov, povezanih s potrebno rastjo omrežnih zmogljivosti. Upravljavec prenosnega omrežja za novi priključek zagotovi zadostno vhodno in izhodno zmogljivost.

   

  3. Upravljavci prenosnega omrežja odobrijo in upravljajo dostop tretjih strani do omrežja, zlasti dostop novih tržnih udeležencev in proizvajalcev bioplina, skladno z varnostnimi pravili omrežja.

   

  POGLAVJE IVb

   

  Člen 12j

   

  Klavzula o reviziji

   

  1. Agencija najpozneje [pet let po začetku veljavnosti Direktive.../.../ES] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži podrobno poročilo, v katerem je opredeljeno, do katere mere so bile zahteve glede ločevanja iz te Direktive uspešne pri zagotavljanju polne in dejanske neodvisnosti upravljavcev prenosnega omrežja.

   

  2. Agencija pri ocenjevanju iz odstavka 1 upošteva zlasti naslednja merila: pravičen in nediskriminatoren dostop do omrežja, učinkovito zakonodajo, razvoj omrežja, naložbe in neizkrivljene spodbude za naložbe, razvoj infrastrukture za medsebojno povezanost in varnost razmer z oskrbo v Skupnosti.

   

  3. Po potrebi in zlasti v primeru, ko podrobno poročilo iz odstavka 1 določi, da pogoji iz odstavka 2 v praksi niso bili zagotovljeni, Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predloge za zagotovitev popolne in učinkovite neodvisnosti upravljavcev prenosnega omrežja pred [sedem let po začetku veljavnosti Direktive.../.../ES].

  Predlog spremembe  79

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 10 – točka c

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 13 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija lahko sprejme smernice za zagotavljanje popolne in učinkovite skladnosti upravljavca distribucijskega omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo popolno neodvisnost, nediskriminatorno ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih dobave vertikalno integriranega podjetja ne sme nepravično izkoriščati vertikalne integracije. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Določbe ločevanja kot ključne določbe za liberalizacijo energetskih trgov ne morejo biti predmet predloga sprememb o smernicah. To je podkrepljeno tudi z dejstvom, da bi pristojnost Komisije, da sprejme takšne smernice, pomenila, da se Komisija lahko vmešava v pravo gospodarskih družb.

  Predlog spremembe  80

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 12

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 19

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12) Členu 19(1) se doda naslednji pododstavek:

  (12) Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

   

  1. Za organiziranje dostopa do skladiščnih objektov [...], kadar je zagotovitev učinkovitega dostopa do omrežja nujna zaradi oskrbe odjemalcev iz tehničnih in/ali ekonomskih razlogov [...], se države članice odločijo, ali bodo izbrale postopek reguliranega dostopa iz odstavka 4 ali postopek izpogajanega dostopa iz odstavka 3. Ta postopka delujeta skladno z objektivnimi, preglednimi in nepristranskimi merili. Nacionalni regulativni organi spremljajo spoštovanje teh meril.

  Države članice opredelijo in objavijo merila, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali je dostop do objektov za skladiščenje in skladiščnih kapacitet plinovodov tehnično in/ali ekonomsko potreben, da se zagotovi učinkovit dostop do omrežja za oskrbo odjemalcev. Države članice objavijo ali zahtevajo od upravljavcev skladišč in prenosnih omrežij, da objavijo, kateri objekti za skladiščenje ali njihovi deli ter katere skladiščne kapacitete plinovodov se ponujajo po različnih postopkih iz odstavkov 3 in 4.“

  Nacionalni regulativni organi opredelijo in objavijo merila, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, kakšen je režim dostopa do objektov za skladiščenje, in se zlasti posvetijo vprašanju, ali na zadevnem trgu obstaja konkurenca med objekti za skladiščenje in ali takšno organiziranost izvaja neodvisni upravljavec infrastrukture, ki omogoča odprt dostop. Nacionalni regulativni organi spremljajo skladnost s temi merili in objavijo ali zahtevajo od upravljavcev skladišč, da objavijo, kateri objekti za skladiščenje ali njihovi deli se ponujajo po različnih postopkih iz odstavkov 3 in 4.

   

  2. Določbe iz odstavka 1 ne veljajo za sistemske storitve in za prehodna skladišča, ki so povezana z obrati za UZP in se uporabljajo pri postopku ponovnega uplinjanja in pri kasnejšem dovajanju plina v prenosno omrežje.

   

  3. Pri pogodbenem dostopu države članice storijo vse potrebno, da podjetjem plinskega gospodarstva in upravičenim odjemalcem znotraj ali zunaj ozemlja, ki ga pokriva povezano omrežje, omogočijo pogajanja za dostop do skladišč [...], če to narekujejo tehnični in/ali ekonomski razlogi za zagotovitev učinkovitega dostopa do omrežja [...]. Pogodbenice se morajo pogajati o dostopu do skladišč [...] v dobri veri.

   

  O pogodbah za dostop do skladišč [...] morajo pogajanja potekati z ustreznimi upravljavci skladišč [...]. Nacionalni regulativni organi zahtevajo, da upravljavci skladišč [...] objavijo glavne trgovske pogoje za uporabo skladišč [...] v prvih šestih mesecih po uveljavitvi te direktive in nato vsako leto. Pri oblikovanju pogojev se upoštevajo mnenja uporabnikov sistema, ki imajo pravico nacionalnemu regulativnemu organu izraziti nestrinjanje z njimi.

   

  4. V primeru reguliranega dostopa nacionalni regulativni organi storijo vse potrebno, da imajo podjetja plinskega gospodarstva in upravičeni odjemalci znotraj ali zunaj ozemlja, ki ga pokriva povezano omrežje, pravico dostopa do skladišč, [...] na podlagi objavljenih tarif in/ali drugih pogojev in obveznosti za uporabo takšnih skladišč [...], kadar to narekujejo tehnični in/ali ekonomski razlogi za zagotovitev dostopa do omrežja [...]. Pri oblikovanju tarif in drugih pogojev in obveznosti se upoštevajo mnenja uporabnikov sistema, ki imajo pravico nacionalnemu regulativnemu organu izraziti nestrinjanje z njimi. Ta pravica dostopa za upravičene odjemalce lahko pomeni možnost sklenitve pogodb o dobavi s konkurenčnimi podjetji plinskega gospodarstva, ki niso lastnik in/ali operater sistema ali z njim povezanega podjetja.

  Predlog spremembe  81

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 1 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Pomembna nova plinska infrastruktura, na primer povezovalni plinovodi med državami članicami, obrati za UZP in skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za omejeno obdobje izvzamejo iz določb iz členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod naslednjimi pogoji:

  1. Pomembna nova plinska infrastruktura, na primer povezovalni plinovodi med državami članicami, obrati za UZP in skladiščni objekti, se lahko na prošnjo za določeno obdobje izvzamejo iz določb iz členov 7, 18, 19, 20, in 24c(4)–(6) pod naslednjimi pogoji:

  Predlog spremembe  82

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 1 – točka e a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ea) gre za projekt evropskega interesa, ki sega preko vsaj ene nacionalne meje znotraj Evropske unije.

  Obrazložitev

  Projekti evropskega interesa morajo segati čez mejo med vsaj dvema državama članicama.

  Predlog spremembe  83

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Odstavek 1 se uporablja tudi za znatna povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture in za spremembe te infrastrukture, ki omogoča razvoj novih virov oskrbe s plinom.

  2. Odstavek 1 se uporablja tudi za vsa znatna povečanja zmogljivosti obstoječe infrastrukture in za spremembe te infrastrukture, ki omogoča razvoj povečanih in dodatnih količin.

  Obrazložitev

  Jasno mora biti, da morajo biti z zakonodajo EU za področje plinske dejavnosti usklajeni ne le novi viri oskrbe, temveč tudi s tem povezane pogodbe, in to celo za plin iz istega vira/države. Za zanesljivost oskrbe s plinom so te bistvenega pomena.

  Predlog spremembe  84

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko za vsak primer posebej odloča o izvzetjih iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna infrastruktura na ozemlju več držav članic, izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu nalaga ta člen, Agencija.

  3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko za vsak primer posebej odloča o izvzetjih iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna infrastruktura na ozemlju več držav članic, izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu nalaga ta člen, Agencija. Agencija sprejme sklep po predhodnem posvetovanju za zadevnimi regulativnimi organi in prosilcem.

  Predlog spremembe  85

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Izvzetje lahko zajema vse ali del zmogljivosti nove infrastrukture ali obstoječe infrastrukture z znatno povečano zmogljivostjo.

  Izvzetje lahko zajema vse ali samo nekatere posebne dele zmogljivosti nove infrastrukture ali obstoječe infrastrukture z znatno povečano zmogljivostjo [].

  Obrazložitev

  Regulativni organi in tudi podjetja plinskega gospodarstva se morajo, preden sprejmejo odločitev, posvetovati z Agencijo. Dodeljevanje zmogljivosti tretjim stranem bi moralo potekati na podlagi rezultatov odprtega razpisnega postopka, in sicer glede na to, kako močan interes za ponujene zmogljivosti tretje strani izkazujejo. Do sedaj takšen močan interes še ni bil izražen, tako da je za vlagatelje zanesljivo načrtovanje skoraj nemogoče.

  Predlog spremembe  86

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ določi pravila in mehanizme za upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti. Pravila zahtevajo, da se vse potencialne uporabnike infrastrukture povabi, da navedejo svoje interese pri pridobivanju zmogljivosti, preden se zmogljivosti dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. Regulativni organ zahteva, da pravila upravljanja prezasedenosti vključujejo obveznost, da se neuporabljene zmogljivosti ponudijo na trgu in da so uporabniki naprav upravičeni do trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi na sekundarnem trgu. Regulativni organ pri ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) in (e) tega člena upošteva rezultate postopka tega dodeljevanja zmogljivosti.

  Pred odobritvijo izvzetja regulativni organ določi pravila in mehanizme za upravljanje in dodeljevanje zmogljivosti, ki se lahko po potrebi spremenijo v obdobju, ko je infrastruktura izvzeta iz omenjenih določb, da bi se izvedle prilagoditve ekonomskim in tržnim potrebam. Pravila zahtevajo, da se vse potencialne uporabnike infrastrukture povabi, da navedejo svoje interese pri pridobivanju zmogljivosti, preden se zmogljivosti dodelijo, tudi če gre za lastno rabo. Regulativni organ zahteva, da pravila upravljanja prezasedenosti vključujejo obveznost, da se neuporabljene zmogljivosti ponudijo na trgu in da so uporabniki naprav upravičeni do trgovanja s pridobljenimi zmogljivostmi na sekundarnem trgu. Regulativni organ pri ocenjevanju meril iz odstavkov 1(a), (b) in (e) tega člena upošteva rezultate postopka tega dodeljevanja zmogljivosti v primerih, ko tretje strani izrazijo trdno zavezanost..

  Obrazložitev

  Regulativni organi in tudi podjetja plinskega gospodarstva se morajo, preden sprejmejo odločitev, posvetovati z Agencijo. Dodeljevanje zmogljivosti tretjim stranem bi moralo potekati na podlagi rezultatov odprtega razpisnega postopka glede na to, kako močan interes za ponujene zmogljivosti tretje strani izkazujejo. Do sedaj takšen močan interes še ni bil izražen, tako da je za vlagatelje zanesljivo načrtovanje skoraj nemogoče.

  Predlog spremembe  87

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 4 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) podroben opis razlogov, na podlagi katerih je regulativni organ odobril izvzetje, vključno s finančnimi podatki, ki utemeljujejo potrebo po izvzetju;

  (a) podroben opis razlogov, na podlagi katerih je regulativni organ odobril ali zavrnil izvzetje skupaj s sklicevanjem na določen člen, na katerem temelji ta odločitev, vključno s finančnimi podatki, ki utemeljujejo potrebo po izvzetju;

  Obrazložitev

  Obveznost nacionalnega regulativnega organa bi morala biti, da pojasni tudi zavrnitev izvzetja, ne le njegovo odobritev. S pojasnilom, ki bo povezano s konkretnimi členi in ne le z izvzetjem na splošno, bo sklepanje, ki ga predloži nacionalni regulativni organ, bolj jasno.

  Predlog spremembe  88

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Odobritev odločitve o izvzetju s strani Komisije preneha veljati po dveh letih od sprejetja, če se do takrat izgradnja infrastrukture še ne začne, in po petih letih, če infrastruktura do takrat še ne začne obratovati.

  Odločitev s strani Komisije o izvzetju preneha veljati, če infrastruktura ne začne obratovati pet let po tem, ko so bile izdane vse nacionalne in regionalne odločitve in odobritve, razen če do zamude pride zaradi okoliščin, na katere oseba, ki ji je bilo izvzetje odobreno, ne more vplivati.

  Predlog spremembe  89

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 5 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Izvzetja iz odstavka 1 se avtomatično uporabljajo pri izvzetjih, odobrenih v skladu s tem členom na dan začetka veljavnosti Direktive …/…/ES [ki spreminja Direktivo 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom]. Pogojev odobritve izvzetja, ki se dovoli v skladu s tem členom, se ne spreminja retroaktivno brez dogovora vseh zadevnih strank.

   

  Obrazložitev

  S tem predlogom spremembe se ne diskriminira novih naložb. Pogojev za odobritev izvzetja ne bi smeli spreminjati retroaktivno, razen če se s tem strinjajo stranke, ki sodelujejo pri odobritvi izvzetja (imetnik izvzetja, nacionalni regulativni organ in Komisija).

  Predlog spremembe  90

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Komisija lahko sprejme smernice za uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Predlagani postopek komitologije bi omejil vpliv Evropskega parlamenta ter s tem bistvene odločitve o obliki notranjega energetskega trga umaknil s področja zakonodajnega postopka. Pravila o odobritvah izvzetij od dostopa tretjih strani in zakonodaja o ločevanju za nove infrastrukture so preveč pomembni, da bi jih obravnavali kot tehnične ali neodločilne. Zato je treba vse predloge sprememb k temu členu obravnavati po običajnem postopku odločanja in ne po postopku komitologije.

  Predlog spremembe  91

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Vsaka država članica imenuje samo en nacionalni regulativni organ.

  1. Vsaka država članica imenuje samo en nacionalni regulativni organ.

  2. Države članice jamčijo za neodvisnost regulatornega organa in zagotovijo, da svoja pooblastila izvaja nepristransko in pregledno. V ta namen države članice zagotovijo, da je regulatorni organ pri opravljanju svojih regulativnih nalog, ki mu jih nalaga ta direktiva, pravno ločen in funkcijsko neodvisen od vseh drugih javnih ali zasebnih subjektov ter da njegovo osebje in osebe, odgovorne za njegovo upravljanje, delujejo neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu ter ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od katere koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta.

  2. Države članice jamčijo za neodvisnost regulatornega organa in zagotovijo, da svoja pooblastila izvaja nepristransko in pregledno. V ta namen države članice zagotovijo, da je regulativni organ pri opravljanju svojih regulativnih nalog, ki mu jih nalagata ta direktiva in z njo povezana zakonodaja,

  pravno ločen in funkcijsko neodvisen od vseh drugih javnih ali zasebnih subjektov ter da njegovo osebje in osebe, odgovorne za njegovo upravljanje, delujejo neodvisno od kakršnih koli interesov na trgu ter ne zahtevajo ali sprejemajo neposrednih navodil od katere koli vlade ali drugega javnega ali zasebnega subjekta, kadar opravljajo regulativne naloge.

  3. Da zavarujejo neodvisnost regulatornega organa, države članice zagotovijo zlasti:

  3. Da zavarujejo neodvisnost regulatornega organa, države članice zagotovijo zlasti:

  (a) da ima regulatorni organ pravno osebnost, proračunsko neodvisnost ter zadostne človeške in finančne vire za opravljanje svojih dolžnosti;

  (a) da ima regulativni organ pravno osebnost, finančno neodvisnost ter zadostne človeške in finančne vire za opravljanje svojih dolžnosti;

  (b) da mandat njegovega upravnega organa traja vsaj pet let in ga ni mogoče obnoviti. Upravni organ se lahko še pred koncem mandata razreši funkcije le, če ne izpolnjuje več pogojev iz tega člena ali če je storil hujšo kršitev.

  (b) da mandat članov odbora regulativnega organa traja vsaj pet, vendar ne več kot sedem let, in ga ni mogoče obnoviti. V prvem obdobju ta mandat traja dve leti in pol za polovico članov. Člane se lahko še pred koncem mandata razreši funkcije le, če ne izpolnjujejo več pogojev iz tega člena ali če so po nacionalnem pravu storili hujšo kršitev.

   

  (ba) proračunske potrebe regulativnega organa se krijejo z neposrednimi prihodki od delovanja energetskega trga.

  Predlog spremembe  92

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pri opravljanju regulativnih nalog, določenih v tej direktivi, sprejme regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da se dosežejo naslednji cilji:

  Pri opravljanju regulativnih nalog, določenih v tej direktivi, sprejme regulatorni organ vse potrebne ukrepe, da se dosežejo naslednji cilji:

  (a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in okoljsko trajnostnega notranjega trga s plinom v Skupnosti ter učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem sodelovanju z Agencijo, regulativnimi organi drugih držav članic in Komisijo;

  (a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in okoljsko trajnostnega notranjega trga s plinom v Skupnosti ter učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce in dobavitelje v Skupnosti, , v tesnem sodelovanju z Agencijo, regulativnimi organi drugih držav članic in Komisijo, in zagotavljanje, da omrežja za oskrbo z energijo delujejo učinkovito in zanesljivo ob upoštevanju dolgoročnih ciljev;

  (b) razvoj konkurenčnih in pravilno delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da bi dosegli cilj iz točke (a);

  (b) razvoj konkurenčnih in pravilno delujočih trgov v Skupnosti, da bi dosegli cilj iz točke (a);

  (c) odprava omejitev pri trgovanju z zemeljskim plinom med državami članicami, vključno z razvojem ustreznih zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi zadostili povpraševanju, spodbujali integracijo nacionalnih trgov in omogočili neoviran pretok zemeljskega plina v Skupnosti;

  (c) odprava vseh omejitev pri trgovanju z električno energijo med državami članicami, vključno z razvojem ustreznih zmogljivosti za čezmejni prenos, da bi zadostili povpraševanju in spodbujali integracijo nacionalnih trgov, da bi s tem olajšali neoviran pretok zemeljskega plina v Skupnosti;

  (d) zagotavljanje razvoja varnih, zanesljivih in učinkovitih omrežij, spodbujanje energetske učinkovitosti, ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno zadostili povpraševanju, ter razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih virov in nizkoogljičnih tehnologij;

  (d) stroškovno najbolj učinkovito zagotavljanje razvoja varnih, zanesljivih in učinkovitih omrežij, usmerjenih k odjemalcem, spodbujanje ustreznosti omrežij ter zagotavljanje energetske učinkovitosti in vključevanje obnovljivih virov (npr. bioplina) ter porazdeljene proizvodnje v manjšem in večjem merilu v prenosna in distribucijska omrežja;

   

  (da) poenostavitev dostopa do omrežja, zlasti odstranjevanje ovir, ki bi lahko onemogočile dostop novim udeležencem na trgu in obnovljivim energijam;

  (e) zagotavljanje ustreznih spodbud za upravljavce omrežij, kratkoročno in dolgoročno, da bi povečali učinkovitost omrežij in spodbujali integracijo trgov;

  (e) zagotavljanje ustreznih spodbud za upravljavce omrežij, kratkoročno in dolgoročno, da bi povečali učinkovitost omrežij in spodbujali integracijo trgov;

  (f) zagotavljanje učinkovitega delovanja njihovega nacionalnega trga in spodbujanje učinkovite konkurence v sodelovanju z organi, pristojnimi za konkurenco.

  (f) zagotavljanje koristi odjemalcev prek učinkovitega delovanja njihovega nacionalnega trga, spodbujanje učinkovite konkurence v sodelovanju z organi, pristojnimi za konkurenco, in zagotavljanje varstva potrošnikov;

   

  (fa) prispevanje k visokim standardom javnih storitev za zemeljski plin, varstvu ranljivih odjemalcev in pomoč pri zagotavljanju učinkovitosti ukrepov za varstvo potrošnikov iz priloge A;

   

  (fb) usklajevanje potrebnih postopkov izmenjave podatkov.

  Predlog spremembe  93

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Regulatorni organ ima naslednje naloge:

  1. Regulativni organ ima naslednje naloge, ki jih po potrebi izvede v tesnem posvetovanju z drugimi ustreznimi nacionalnimi in evropskimi organi, upravljavci prenosnega omrežja in drugimi zainteresiranimi stranmi na trgu brez poseganja v njihove posebne pristojnosti:

  (a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih in distribucijskih omrežij ter, kjer je primerno, lastniki omrežij, pa tudi podjetja plinskega gospodarstva, izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, vključno s čezmejnimi vprašanji;

  (a) zagotavlja, da upravljavci prenosnih omrežij, distribucijskih omrežij ter, kjer je primerno, lastniki omrežij, pa tudi podjetja plinskega gospodarstva, izpolnjujejo obveznosti, ki jim jih nalagata ta direktiva in druga zadevna zakonodaja Skupnosti, vključno s čezmejnimi vprašanji;

  (b) sodeluje z regulativnim organom ali organi držav članic pri čezmejnih vprašanjih;

  (b) sodeluje z regulativnim organom ali organi držav članic in z Agencijo pri čezmejnih vprašanjih in med drugim zagotavlja zadostne zmogljivosti za povezovanje med prenosnimi infrastrukturami, da se lahko opravi učinkovita celostna ocena trga in se izpolnjujejo merila zanesljivosti oskrbe brez razlikovanja med dobavitelji v različnih državah članicah;

  (c) izpolnjuje in izvaja odločitve Agencije in Komisije;

  (c) izpolnjuje in izvaja vse zadevne zavezujoče odločitve Agencije in Komisije;

  (d) enkrat na leto zadevnim organom držav članic, Agenciji in Komisiji poroča o svojih dejavnostih in izpolnjevanju svojih nalog. To poročilo se nanaša na sprejete ukrepe in dosežene rezultate v zvezi z nalogami iz tega člena;

  (d) enkrat na leto zadevnim organom držav članic, Agenciji in Komisiji poroča o svojih dejavnostih in izpolnjevanju svojih nalog. To poročilo se nanaša na sprejete ukrepe in dosežene rezultate v zvezi z nalogami iz tega člena;

  (e) preprečuje navzkrižno subvencioniranje med dejavnostmi prenosa, distribucije, skladiščenja, UZP in dobave;

  (e) spremlja izpolnjevanje zahtev glede ločevanja iz te direktive in druge zadevne zakonodaje Skupnosti in preprečuje navzkrižno subvencioniranje med dejavnostmi prenosa, distribucije, skladiščenja, UZP in dobave ter zagotavlja, da se tarife za distribucijo in prenos določijo dolgo pred začetkom obdobij, za katera veljajo;

  (f) preverja naložbene načrte upravljavcev prenosnega omrežja in v letnem poročilu zagotavlja oceno naložbenega načrta upravljavcev prenosnega omrežja glede skladnosti z vseevropskim 10-letnim načrtom za razvoj omrežja iz člena 2c Uredbe (ES) št. 1775/2005;

  (f) preverja naložbene načrte upravljavcev prenosnega omrežja in v letnem poročilu zagotavlja oceno naložbenega načrta upravljavcev prenosnega omrežja glede skladnosti z vseevropskim 10-letnim načrtom za razvoj omrežja iz člena 2c Uredbe (ES) št. 1775/2005; naložbeni načrti upravljavcev prenosnega omrežja zagotovijo, da usposobljenost in število zaposlenih zadostujeta za izpolnjevanje storitvenih obveznosti; Za neizpolnjevanje naložbenega načrta se upravljavce prenosnega omrežja kaznuje s primernimi sankcijami v skladu s smernicami, ki jih sprejme agencija;

   

  (fa) odobri letne naložbene načrte upravljavcev prenosnega omrežja;

  (g) spremljanje varnosti in zanesljivosti omrežja ter pregledovanje pravil glede varnosti in zanesljivosti omrežja;

  (g) spremljanje izpolnjevanja zahtev glede varnosti in zanesljivosti omrežja, določanje ali potrjevanje standardov in zahtev glede kakovosti storitev in oskrbe ter pregledovanje doseganja kakovosti storitev in oskrbe ter pravil glede varnosti in zanesljivosti omrežja;

  (h) spremlja raven preglednosti in zagotavlja, da podjetja plinskega gospodarstva izpolnjujejo obveznosti glede preglednosti;

  (h) spremlja raven preglednosti in zagotavlja, da upravljavci omrežij izpolnjujejo obveznosti glede preglednosti;

  (i) spremlja raven odprtosti trga in konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, vključno z izmenjavo zemeljskega plina, cenami za gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov in pritožbami gospodinjstev v standardni obliki, ter morebitno izkrivljanje ali omejevanje konkurence v sodelovanju z organi, pristojnimi za konkurenco, pri čemer tem organom zagotavlja potrebne informacije in jim posreduje zadevne primere;

   

   

  „(ia) spremlja pojav restriktivnih pogodbenih praks, vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko negospodinjskim odjemalcem preprečijo, da bi sklenili pogodbe z več kot enim dobaviteljem hkrati ali jih pri tem omejujejo; nacionalni regulativni organi o takšnih praksah po potrebi obveščajo nacionalne organe za konkurenco;“

  (j) spremlja čas, ki ga podjetja za prenos in distribucijo rabijo za priključitve in popravila;

  (j) spremlja čas, ki ga podjetja za prenos in distribucijo rabijo za priključitve in popravila, ter uvede sankcije v skladu s smernicami, ki jih oblikuje Agencija, če se dela brez utemeljenega razloga podaljšajo;

  (k) spremlja in pregleduje pogoje za dostop do skladišč, skladiščne kapacitete plinovoda in drugih sistemskih storitev, kot predvideva člen 19;

  (k) spremlja pogoje za dostop do skladišč, skladiščne kapacitete plinovoda in drugih sistemskih storitev, kot predvideva člen 19;

  (l) brez poseganja v pristojnosti drugih nacionalnih regulativnih organov zagotavlja visoke standarde javnih storitev za zemeljski plin, varstvo ranljivih odjemalcev in učinkovitost ukrepov za varstvo odjemalcev iz Priloge A;

  (l) brez poseganja v pristojnosti drugih nacionalnih regulativnih organov zagotavlja visoke standarde javnih storitev za zemeljski plin, varstvo ranljivih odjemalcev in učinkovitost ter izvrševanje ukrepov za varstvo odjemalcev iz Priloge A;

  (m) vsaj enkrat letno objavi priporočila glede skladnosti tarif za dobavo z določbami člena 3;

  (m) vsaj enkrat letno objavi priporočila glede skladnosti tarif za dobavo z določbami člena 3; v priporočilih posebno pozornost nameni učinku reguliranih cen (veleprodajnih cen in cen za končne odjemalce) na delovanje trga;

  (n) zagotavlja dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev, uporabo usklajene oblike za predstavljanje podatkov o porabi in dostop do podatkov v skladu z odstavkom (h) Priloge A;

  (n) zagotavlja učinkovit in enak dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev, med drugim o cenah in drugih odhodkih za vse udeležence na trgu, uporabo lahko razumljive usklajene oblike za predstavljanje tovrstnih podatkov o porabi, ustrezno predplačilo, ki odraža dejansko porabo, in hiter dostop do tovrstnih podatkov za vse odjemalce v skladu s točko (h) Priloge A;

  (o) spremlja izvajanje pravil v zvezi z vlogo in odgovornostjo upravljavcev prenosnih omrežij, upravljavcev distribucijskih omrežij, dobaviteljev in odjemalcev ter drugih tržnih akterjev v skladu s členom 8b Uredbe (ES) št. 1775/2005;

  (o) spremlja izvajanje pravil v zvezi z vlogo in odgovornostjo upravljavcev prenosnih omrežij, upravljavcev distribucijskih omrežij, dobaviteljev in odjemalcev ter drugih tržnih akterjev v skladu s členom 8b Uredbe (ES) št. 1775/2005;

   

  (oa) določa in potrjuje tarife za dostop do omrežja ter objavlja metodologijo za določanje tarif;

   

  (ob) zagotavlja preglednost nad nihanji veleprodajnih cen;

  (p) spremlja pravilno uporabo meril, na podlagi katerih se odloča, ali objekti za skladiščenje spadajo na področje člena 19(3) ali 19(4).

  (p) spremlja pravilno uporabo meril, na podlagi katerih se odloča, ali objekti za skladiščenje spadajo na področje člena 19(3) ali 19(4).

  Predlog spremembe  94

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Države članice zagotovijo, da se regulatorni organi pooblastijo za učinkovito in hitro izvajanje nalog iz odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo regulatorni organi vsaj naslednja pooblastila:

  3. Države članice zagotovijo, da se regulatorni organi pooblastijo za učinkovito in hitro izvajanje nalog iz odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo regulatorni organi vsaj naslednja pooblastila:

  (a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z podjetji plinskega gospodarstva;

  (a) izdajajo zavezujoče odločitve v zvezi z podjetji plinskega gospodarstva;

  (b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, preverjajo delovanje trgov s plinom in se ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja trga, vključno z programi za sprostitev plina;

  (b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, preverjajo delovanje trgov s plinom in se odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja trga;

  (c) od podjetij plinskega gospodarstva lahko zahtevajo kakršne koli informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

  (c) od podjetij plinskega gospodarstva lahko zahtevajo kakršne koli informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog;

  (d) podjetjem plinskega gospodarstva, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te direktive ali katere koli odločitve regulativnega organa ali Agencije, naložijo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije;

  (d) podjetjem plinskega gospodarstva, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te direktive ali katere koli odločitve regulativnega organa ali Agencije, naložijo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije, ali pristojnemu organu predlagajo naložitev takšnih sankcij; poleg tega naložijo ali predlagajo naložitev kazni, ki znašajo do 10 % letnega prometa upravljavca prenosnega omrežja, upravljavcu prenosnega omrežja ali vertikalno integriranemu podjetju, ki morda ne izpolnjujeta svojih obveznosti iz te direktive;

  (e) imajo ustrezno pravico do izvajanja preiskav in potrebna pooblastila za dajanje navodil pri reševanju sporov v okviru odstavkov 7 in 8;

  (e) imajo ustrezno pravico do izvajanja preiskav in potrebna pooblastila za dajanje navodil pri reševanju sporov v okviru odstavkov 7 in 8;

  (f) odobrijo zaščitne ukrepe iz člena 26.

  (f) odobrijo zaščitne ukrepe iz člena 26.

   

  3a. Ko je bil upravljavec prenosnega omrežja imenovan v skladu s Poglavjem IVa, ima regulativni organ poleg nalog in pooblastil iz odstavkov 1 in 3 vsaj tudi naslednje naloge in pooblastila:

   

  (a) nalaga sankcije, vključno s kaznimi, v skladu z odstavkom 3(d) za diskriminatorno ravnanje v prid vertikalno integriranemu podjetju;

   

  (b) spremlja komunikacijo med upravljavcem prenosnega omrežja in vertikalno integriranim podjetjem, da bi tako zagotovil, da upravljavec prenosnega omrežja deluje v skladu s svojimi obveznostmi;

   

  (c) deluje kot organ za poravnavo sporov med vertikalno integriranim podjetjem in upravljavcem prenosnega omrežja v zvezi z morebitno pritožbo, ki je vložena v skladu z odstavkom 7;

   

  (d) spremlja komercialne in finančne odnose med vertikalno integriranim podjetjem in upravljavcem prenosnega omrežja, vključno s posojili;

   

  (e) spremlja vse komercialne in finančne sporazume glede njihove skladnosti s tržnimi pogoji;

   

  (f) zahteva utemeljitev s strani vertikalno integriranega podjetja, ko ga glede tega v skladu s členom 12g(4) obvesti nadzornik za skladnost. Taka utemeljitev vsebuje zlasti dokaze, da ni prišlo do diskriminatornega ravnanja v prid vertikalno integriranemu podjetju;

   

  (g) izvaja inšpekcije v objektih vertikalno integriranega podjetja in upravljavca prenosnega omrežja;

   

  (h) vse ali specifične naloge upravljavca prenosnega omrežja dodeli neodvisnemu upravljavcuomrežja, ki je bil imenovan v skladu s členom 9, če upravljavec prenosnega omrežja vztrajno krši svoje obveznosti iz te direktive, zlasti če gre za ponavljajoče se diskriminatorno ravnanje v prid vertikalno integriranemu podjetju;

   

  (i) od upravljavca prenosnega omrežja upravičeno zahteva kakršne koli informacije in ima neposreden stik z vsem njegovim osebjem; v dvomih veljajo iste pravice za vertikalno integrirano podjetje in njegova hčerinska podjetja;

   

  (j) opravi vse potrebne inšpekcije pri upravljavcu prenosnega omrežja in v dvomih v vertikalno integriranem podjetju in njegovih hčerinskih podjetjih; uporabljajo se določbe člena 20 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe.

   

  (k) naloži učinkovite, primerne in odvračilne sankcije upravljavcu prenosnega omrežja in/ali elektroenergetskemu podjetju, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti iz tega člena ali katere koli odločitve regulatornega organa; ta pristojnost vključuje pravico do:

   

  (i) naložitve učinkovitih, primernih in odvračilnih kazni v sorazmerju s prometom upravljavca prenosnega omrežja ali vertikalno integriranega podjetja;

   

  (ii) izdaje odredb, ki odpravljajo diskriminatorno vedenje;

   

  (iii) odvzema vsaj delne licence upravljavca prenosnega omrežja v primeru večkratne kršitve določb o ločevanju lastništva iz tega člena.

  Predlog spremembe  95

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Regulativni organi so pristojni za to, da pred začetkom njihove veljavnosti določijo ali potrdijo pogoje za:

  4. Regulativni organi so pristojni za to, da pred začetkom njihove veljavnosti določijo ali potrdijo pogoje za:

  (a) povezavo in dostop do nacionalnih omrežij, vključno s tarifami za prenos in distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop do naprav za UZP. Te tarife morajo omogočati potrebne naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako da se zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in naprav za UZP;

  (a) povezavo in dostop do nacionalnih omrežij, vključno s tarifami za prenos in distribucijo in njihovimi metodologijami ali metodologijami za določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo ter spremljanjem izvajanja teh metodologij, ter pogoji in tarifami za dostop do naprav za UZP, vključno z njihovimi metodologijami ali metodologijami za določanje ali potrjevanje tarif za dostop do naprav za UZP in spremljanjem izvajanja teh metodologij . Te tarife odražajo dejanske stroške, primerljive s stroški učinkovitega upravljavca, in so pregledne. Omogočajo potrebne naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako da se zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in naprav za UZP. Te tarife niso diskriminatorne do novih udeležencev;

  (b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z njo povezanih storitev.

  b) zagotavljanje izravnave odstopanj in z njo povezanih storitev, ki kolikor je mogoče odražajo stroške in so nevtralne do prihodkov, obenem pa uporabnikom omrežja zagotavljajo ustrezne spodbude za izravnavo dobave in odjema; so pravične in nediskriminatorne ter temeljijo na stvarnih merilih.

   

  (ba) dostop do čezmejne infrastrukture, vključno s postopki dodeljevanja zmogljivosti in uravnavanja prezasedenosti. Imajo pravico, da od upravljavcev prenosnega omrežja zahtevajo, naj spremenijo navedene pogoje.

  Predlog spremembe  96

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Pri določanju ali potrjevanju tarif regulatorni organi zagotovijo, da imajo upravljavci omrežij zadostne spodbude, kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov in podporo zadevnim raziskovalnim dejavnostim.

  5. Pri določanju ali potrjevanju pogojev ali metodologij glede tarif ter storitev izravnave regulativni organi zagotovijo, da imajo upravljavci omrežij zadostne spodbude, kratkoročno in dolgoročno, za povečevanje učinkovitosti, spodbujanje integracije trgov, zagotovitev zanesljivosti oskrbe in podporo zadevnim raziskovalnim dejavnostim.

   

  5a. Regulativni organi spremljajo upravljanje prezasedenosti v nacionalnih prenosnih omrežjih plina.

  Upravljavci prenosnih omrežij svoje postopke upravljanja prezasedenosti, vključno z dodeljevanjem zmogljivosti, predložijo v odobritev nacionalnim regulativnim organom. Ti lahko zahtevajo spremembe omenjenih postopkov, preden jih odobrijo.

  Predlog spremembe  97

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Regulativni organi so pristojni za to, da od upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij, skladišč in obratov za UZP zahtevajo, da po potrebi spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da zagotovijo njihovo sorazmernost in nediskriminatorno uporabo.

  6. Regulativni organi so pristojni za to, da od upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij in obratov za UZP zahtevajo, da po potrebi spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da zagotovijo njihovo sorazmernost in nediskriminatorno uporabo.

  Obrazložitev

  Beseda "skladišča" se črta, ker bi uredba o tarifah za skladiščenje odvračala od naložb. Skladiščenje plina ni monopol. Na tem področju se je namreč razvil delujoči konkurenčni trg. Uredba bi ogrozila obstoječo konkurenco in načrtovane naložbe v izgradnjo dodatnih skladišč plina, ki so nujna za varnejšo oskrbo v EU.

  Predlog spremembe  98

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  7. Če se želi katera koli stranka pritožiti zoper upravljavca prenosnega ali distribucijskega omrežja ali obratov za UZP, lahko pošlje pritožbo regulativnemu organu, ki v vlogi organa za poravnavo sporov v dveh mesecih po prejemu pritožbe izda svojo odločitev. To obdobje se lahko podaljša za dva meseca, če regulatorni organ zahteva dodatne informacije. Rok se lahko dodatno podaljša s soglasjem pritožnika. Takšna odločitev je zavezujoča, dokler se ne ovrže s pritožbo.

  7. Če se želi katera koli stranka pritožiti zoper upravljavca prenosnega ali distribucijskega omrežja, skladišča ali obratov za UZP, lahko pošlje pritožbo regulativnemu organu, ki v vlogi organa za poravnavo sporov v dveh mesecih po prejemu pritožbe izda svojo odločitev. To obdobje se lahko podaljša za dva meseca, če regulativni organ zahteva dodatne informacije. Rok se lahko dodatno podaljša s soglasjem pritožnika. Takšna odločitev je zavezujoča, dokler se ne ovrže s pritožbo.

  Obrazložitev

  Treba je omogočiti način za pritožbo proti upravljavcu skladišča.

  Predlog spremembe  99

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 8

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  8. Vsaka stranka, ki utrpi škodo in ki ima pravico vložiti pritožbo na odločitev o metodologijah za izračun, sprejeto skladno s tem členom, ali če za regulatorni organ velja obveznost posvetovanja glede predlaganih metodologij za izračun, lahko najkasneje v dveh mesecih po objavi odločitve ali njenega predloga ali v krajšem roku, če to predvidijo države članice, vloži pritožbo za pregled. Ta pritožba nima odložilnega učinka.

  8. Vsaka stranka, ki utrpi škodo in ki ima pravico vložiti pritožbo na odločitev o metodologijah za izračun, sprejeto skladno s tem členom, ali če za regulativni organ velja obveznost posvetovanja glede predlaganih tarif in metodologij za izračun, lahko najkasneje v dveh mesecih po objavi odločitve ali njenega predloga ali v krajšem roku, če to predvidijo države članice, vloži pritožbo za pregled. Ta pritožba nima odložilnega učinka.

  Obrazložitev

  Kot pod sedanjim regulativnim režimom morajo imeti države članice možnost, da vzpostavijo regulativni nadzor nad tarifami ali nad metodologijami za njihov izračun.

  Predlog spremembe  100

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 9

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  9. Države članice oblikujejo ustrezne in učinkovite mehanizme za ureditev, nadzor in preglednost v izogib zlorabam prevladujočega položaja, zlasti v škodo odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti mehanizmi morajo upoštevati določbe Pogodbe, zlasti člena 82.

  9. Države članice oblikujejo ustrezne in učinkovite mehanizme za nadzor in preglednost v izogib zlorabam prevladujočega položaja, zlasti v škodo odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti mehanizmi morajo upoštevati določbe Pogodbe, zlasti člena 82.

  Obrazložitev

  V številnih državah članicah ukrepe za boj proti protikonkurenčnemu obnašanju sprejemajo organi, pristojni za konkurenco. Nekatere države članice pa so pristojnost za to in druga področja podelile regulativnim organom. Glede na te razlike v pravnih sistemih je besedilo v členu 24c(9) napačno.

  Predlog spremembe  101

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 12

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  12. Odločitve regulativnih organov morajo biti utemeljene.

  12. Odločitve regulativnih organov morajo biti ustrezno osnovane in na voljo javnosti, da se omogoči pravni nadzor.

  Predlog spremembe  102

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 13

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  13. Države članice zagotovijo ustrezne mehanizme na nacionalni ravni, v okviru katerih se lahko stran, ki jo zadeva odločitev nacionalnega regulatornega organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od vpletenih strani.

  13. Države članice zagotovijo ustrezne mehanizme na nacionalni ravni, v okviru katerih se lahko stran, ki jo zadeva odločitev nacionalnega regulativnega organa, pritoži nacionalnemu sodnemu telesu ali drugemu pristojnemu neodvisnemu nacionalnemu organu, ki je neodvisen od vpletenih strani in katere koli vlade.

  Predlog spremembe  103

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 c – odstavek 14

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  14. Komisija lahko sprejme smernice za izvajanje pooblastil regulatornih organov iz tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Opredelitev posebnih pravic nacionalnih regulatorjev daleč presega področje ukrepov, ki se jih lahko sprejme s postopkom komitologije.

  Predlog spremembe  104

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 d – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2. Da bi zagotovili, da bi se v primeru regionalnih trgov s plinom njihova integracija odražala v ustreznih regulativnih strukturah, morajo zadevni nacionalni regulativni organi v tesnem sodelovanju z Agencijo in pod njenim vodstvom zagotoviti, da se glede njihovih regionalnih trgov opravijo vsaj te regulativne naloge:

  2. Regulativni organi sodelujejo vsaj na regionalni ravni za spodbujanje uvajanja operativnih dogovorov, da bi zagotovili optimalno upravljanje omrežja, razvili skupno izmenjavo plina in dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti, ter zagotovili minimalno raven zmogljivosti za medsebojno povezovanje v regiji, da se omogoči razvoj učinkovite konkurence.

  (a) sodelovanje vsaj na regionalni ravni za spodbujanje uvajanja operativnih dogovorov, da bi zagotovili optimalno upravljanje omrežja, razvili skupno izmenjavo plina in dodeljevanje čezmejnih zmogljivosti, ter zagotovili ustrezno raven zmogljivosti za medsebojno povezovanje v regiji in med regijami, vključno z novimi medsebojnimi povezavami, da se omogoči razvoj učinkovite konkurence in izboljša zanesljivost oskrbe.

   

  (b) uskladitev vseh tehničnih in tržnih kodeksov za zadevne upravljavce prenosnih omrežij in druge udeležence na trgu vsaj na ustrezni regionalni ravni;

   

  (c) uskladitev pravil za upravljanje prezasedenosti;

   

  (d) sprejetje pravil, da se lastnikom in/ali upravljavcem izmenjav plina, ki upravljajo zadevne regionalne trge združenih proizvajalcev plina, zagotovi popolna neodvisnost od lastnikov in/ali upravljavcev proizvodnih zmogljivosti.

   

  Regulativni organi imajo pravico sklepati sporazume med seboj, da bi pospešili regulativno sodelovanje, in ukrepi iz prvega pododstavka odstavka 2 se po potrebi izvajajo ob tesnem posvetovanju z drugimi zadevnimi nacionalnimi organi in brez poseganja v njihove posebne pristojnosti.

  Predlog spremembe  105

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 d – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija lahko sprejme smernice glede obsega obveznosti regulatornih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter glede primerov, ko je Agencija pristojna za odločanje o ureditvenem režimu za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici. Ti ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Ureditveni režim za čezmejna vprašanja, s katerim se določi širitev nalog regulativnih organov na medsebojno sodelovanje in na sodelovanje z agencijo, je preveč pomemben, da bi bil določen le s postopkom komitologije, ki zadeva le "nepomembne elemente". Pristojnosti, poverjene agenciji, potrebujejo pravno podlago v okviru ustaljenega postopka odločanja.

  Predlog spremembe  106

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 e – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Agencija v roku štirih mesecev posreduje svoje mnenje regulativnemu organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter regulativnemu organu, ki je sprejel zadevno odločitev.

  2. Agencija v roku dveh mesecev posreduje svoje mnenje regulativnemu organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter regulativnemu organu, ki je sprejel zadevno odločitev.

  Obrazložitev

  Skrajšanje roka.

  Predlog spremembe  107

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 f – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Države članice od podjetij za dobavo zahtevajo, da najmanj pet let hranijo nacionalnemu regulativnemu organu, nacionalnemu organu, pristojnemu za konkurenco, in Komisiji na razpolago zadevne podatke v zvezi z vsemi transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in z izvedenimi finančnimi instrumenti za trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci na debelo in upravljavci prenosnih omrežij ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

  1. Države članice od podjetij za dobavo zahtevajo, da najmanj pet let pristojnim organom za izpolnjevanje njihovih nalog hranijo zadevne podatke v zvezi z vsemi transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in z izvedenimi finančnimi instrumenti za trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci na debelo in upravljavci prenosnih omrežij ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

  Obrazložitev

  Pravila za zbiranje podatkov o pogodbah prodaje na debelo bi morala biti jasno določena in v skladu s posebnimi nalogami pristojnih organov. Poleg tega lahko pristojni organi vključujejo tudi organe, ki jih predlog direktive ne navaja.

  Predlog spremembe  108

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 f – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Podatki vključujejo podrobnosti o značilnostih, kot so trajanje, pravila za dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, količina, datumi in ure izvedbe, cene transakcij in način identifikacije zadevnega trgovca na debelo, pa tudi določene podrobnosti o vseh neporavnanih pogodbah o oskrbi s plinom in izvedenih finančnih instrumentih za trgovanje s plinom.

  2. Podatki lahko vključujejo podrobnosti o značilnostih, kot so trajanje, pravila za dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, količina, datumi in ure izvedbe, cene transakcij in način identifikacije zadevnega trgovca na debelo, pa tudi določene podrobnosti o vseh neporavnanih pogodbah o oskrbi s plinom in izvedenih finančnih instrumentih za trgovanje s plinom.

  Obrazložitev

  Člen 24f opisuje le okvirne pogoje glede obveznosti za shranjevanje podatkov in ne natančne vsebine zadevnih informacij. Ta bi morala biti podana v okviru ustreznih smernic.

  Predlog spremembe  109

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 f – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Da se zagotovi enotna uporaba tega člena, lahko Komisija sprejme smernice, ki določajo metode in ureditev vodenja evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki se morajo hraniti. Ti ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Pooblastila, ki jih predlaga Komisija za sprejetje smernic v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, znatno omejujejo pravice Evropskega parlamenta in bi jih bilo treba zavrniti.

  Predlog spremembe  110

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24 f – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Kar zadeva transakcije izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje s plinom, ki jih imajo podjetja za dobavo s trgovci na debelo, upravljavci prenosnih omrežij, skladišč in obratov za UZP, se ta člen uporablja šele potem, ko Komisija sprejme smernice iz odstavka 4.

  črtano

  Obrazložitev

  V odstavku 2 člena 24f so dovolj natančno opisani podatki, ki jih je treba hraniti, zato dodatne smernice niso potrebne.

  Predlog spremembe  111

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16a) Priloga A se nadomesti z naslednjim:

   

  „Ne da bi to posegalo v pravila Skupnosti o varstvu potrošnikov, zlasti v Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES in Direktivo Sveta 93/13/ES, je namen ukrepov iz člena 3 zagotoviti odjemalcem:

   

   

  (a) pravico do pogodbe z njihovim dobaviteljem plina, ki določa:

   

  – identiteto in naslov dobavitelja;

   

  – zagotovljene storitve, raven kakovosti ponujenih storitev in rok za prvo priključitev;

   

  - [] vrste ponujenih vzdrževalnih storitev;

   

  – sredstva, prek katerih je mogoče pridobiti najnovejše podatke o vseh veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja;

   

  – trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje storitev in pogodbe, obstoj pravice do brezplačne odpovedi;

   

  – morebitne ureditve odškodnin in nadomestil, ki se uporabljajo, če v pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena, vključno z nenatančnim in zapoznelim obračunavanjem; []

   

  – način za sprožitev postopkov za reševanje sporov v skladu s točko (f);

   

  – informacije o pravicah potrošnikov, vključno z navedenimi podatki, ki se pregledno sporočajo v obliki obračunov in prek spletnih strani elektroenergetskih podjetij; in

   

  – podrobnosti o organu, pristojnem za pritožbe, in postopek, ki ga morajo potrošniki uporabiti v primeru spora.

   

  Pogodbeni pogoji morajo biti pravični in vnaprej objavljeni. V vseh primerih je treba te podatke posredovati pred sklenitvijo ali potrditvijo pogodbe. Tudi če se pogodbe sklepajo prek posrednikov, je treba zgornje podatke posredovati pred sklenitvijo pogodbe:

   

  (b) pravočasen prejem obvestila o kakršni koli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in hkrati s prejemom tega obvestila tudi obvestila o pravici do odpovedi. Izvajalci storitev morajo svoje naročnike neposredno in pravočasno ter na pregleden in razumljiv način obvestiti o vsakršnem povečanju stroškov najkasneje eno običajno obračunsko obdobje potem, ko povečanje začne veljati. Države članice morajo potrošnikom zagotoviti možnost odstopa od pogodb, če le-ti ne sprejmejo novih pogojev, o katerih jih obvesti njihov dobavitelj plina;

   

  (c) pregledne informacije o veljavnih cenah in tarifah ter splošno veljavnih pogojih v zvezi z dostopom do teh storitev in njihovo uporabo;

   

  (d) možnost velike izbire načinov plačevanja, ki ne zapostavlja odjemalcev. Vse razlike v splošnih pogojih morajo upoštevati stroške izvajalca različnih plačilnih sistemov. Splošni pogoji morajo biti pošteni in pregledni. Objavljeni morajo biti v jasnem in razumljivem jeziku. Potrošnike se zavaruje pred nepoštenimi in zavajajočimi načini prodaje, vključno z nepogodbenimi ovirami, ki jih ustvarja trgovec, npr. preobsežno pogodbeno dokumentacijo;

   

  (e) da se jim zamenjava dobavitelja ne zaračuna;

   

  (f) pravico do preglednih, enostavnih in poceni postopkov pri obravnavi svojih pritožb. Še posebej imajo vsi odjemalci pravico, da njihov dobavitelj plina zanje opravlja storitve in obravnava pritožbe. Takšni postopki omogočajo pošteno in hitro reševanje sporov v roku treh mesecev in zagotovijo sistem povračil in/ali odškodnin, če je to upravičeno. Pri teh postopkih bi morali, kjer je to mogoče, upoštevati načela, ki jih določa Priporočilo Komisije 98/257/ES;

   

  (g) priključeni na plinsko omrežje so obveščeni o svojih pravicah do dobave zemeljskega plina določene kakovosti po razumnih cenah, kar je v skladu z veljavno zakonodajo;

   

  (h) da lahko na preprost način zamenjajo dobavitelja in da so jim na voljo podatki o njihovi porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in brezplačno kateremu koli pooblaščenemu podjetju za dobavo […] dovolijo dostop do svojih podatkov o porabi. Stran, ki je odgovorna za upravljanje s podatki, mora te podatke posredovati podjetju. Države članice določijo, v kakšni obliki se predstavijo podatki, ter postopek, s katerim se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi dostop do podatkov. Te storitve odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

   

  (i) da so vsaj vsako četrtletje ustrezno obveščeni o dejanski porabi električne energije in stroških. Te storitve odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati; Države članice zagotovijo, da bodo v desetih letih po začetku veljavnosti Direktive .../...ES s čim manj motnjami uvedle inteligentne števce, za kar so odgovorna podjetja za distribucijo ali dobavo plina. Nacionalni regulativni organi so odgovorni za spremljanje procesa tega razvoja in za določanje skupnih standardov v ta namen. Države članice zagotovijo, da so pri standardih glede minimalnih tehničnih in obratovalnih zahtev za števce upoštevana vprašanja interoperabilnosti, da bi odjemalcem zagotovili največje koristi po najnižjih cenah.

   

  (j) črtano

   

  (ja) da prejmejo zaključni račun po vsaki zamenjavi dobavitelja plina najkasneje mesec dni po obvestitvi ustreznega dobavitelja.

  Predlog spremembe  112

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Države članice razveljavijo zakone in druge predpise, ki bi kateremu koli podjetju plinskega gospodarstva, regulativnemu ali drugemu organu preprečili izvajanje nalog ali izpolnjevanje pristojnosti ali obveznosti iz te direktive.

  Obrazložitev

  Zaradi nacionalne zakonodaje regulativni organi morda ne morejo izvajati zakonitih pristojnosti iz te direktive. Umetno nizko regulirane tarife, ki so običajno določene v nacionalni zakonodaji, lahko nacionalnemu regulativnemu organu onemogočajo preprečitev navzkrižnega subvencioniranja, nacionalna zakonodaja pa lahko preprečuje tudi določene ukrepe (na primer prodajo plina) v nekaterih državah članicah. Izvajanje pomeni tudi odstranitev takšnih ovir za učinkovito konkurenco.

  Predlog spremembe  113

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b. Komisija o formalnem in praktičnem izvajanju te direktive v vseh državah članicah letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

  Obrazložitev

  Tako bi zagotovili učinkovito izvajanje določb iz te direktive.

  Predlog spremembe  114

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 2 – odstavek 2 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2c. Če je subjekt pod javnim nadzorom neposredno ali posredno udeležen pri prevzemu delov vertikalno integriranega podjetja, se o ceni v zvezi s postopkom tega prenosa obvesti Komisijo. To obvestilo vsebuje potrdilo mednarodne revizorske hiše o premoženjski vrednosti. Komisija te podatke uporabi izključno za namene nadzora državne pomoči.

  Obrazložitev

  Bistveno je, da se resnično zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za državna in zasebna podjetja.

  OBRAZLOŽITEV

  UVOD

  Trga z zemeljskim plinom in elektriko sta življenjskega pomena za Evropsko unijo, ki je že večkrat izrazila namen, da vprašanje energije obravnava enotno.

  Da bi Evropska unija lahko uresničila cilj o oblikovanju notranjega energetskega trga, je bistvenega pomena, da ustvari enake pogoje za vsa podjetja, ki delujejo na področju zemeljskega plina in električne energije.

  Zato je Evropska komisija oblikovala tretji paket ukrepov na energetskem področju, s pomočjo katerega bi moralo priti do liberalizacije trga, kar prejšnjim paketom ni uspelo[1].

  POSEBNOSTI PLINSKEGA SEKTORJA

  Predlog Evropske komisije predvideva sprejetje enakega pristopa za plinski sektor in za sektor z električno energijo.

  Predlog bo uspešen, če bo prispeval k oblikovanju simetričnega in skladnega energetskega trga, ki bo omogočil preseganje visoke koncentracije na trgu v nekaterih državah ter bo z zagotavljanjem konkurenčnih pogojev omogočil novim podjetjem lažji dostop na trg, kar bo dolgoročno povzročilo padec cen v korist končnega potrošnika.

  Poročevalec meni, da je zaradi strukturne različnosti obeh trgov, nezanemarljive odvisnosti plinskega sektorja od tretjih držav, izven Evropske unije, razlike med državami članicami pri načinu sprejemanja veljavne zakonodaje in obstoja večletnih pogodb za dobavo plina, treba ločiti med plinskim sektorjem in sektorjem z električno energijo.

  Zato poročevalec meni, da je treba obdržati dolgoročne pogodbe, saj upravljavcem, ki skrbijo za oskrbo in dobavo, ne dajejo možnosti, da bi dejansko "nadzorovali" omrežje. Ob spoštovanju obvez iz pogodb bodo države članice lahko spodbujale sklepanje sporazumov, ki bodo prispevali k izboljšanju proizvodnje in distribucije energije, obenem pa zagotavljali korist končnemu potrošniku in donos investicij.

  LOČEVANJE LASTNIŠKIH DELEŽEV

  Bistveni del ukrepov zadeva brez dvoma ločevanje lastniških deležev, ki prepoveduje vertikalno integriranim podjetjem, da imajo svoj delež pri obeh dejavnostih, dobavi in prenosu plina.

  Sedanja zakonodaja, ki predvideva dejansko in pravno ločevanje upravljavca, čigar dejavnost se odvija na področju prenosa, od upravljavca, ki deluje na področju oskrbe, ni uspela rešiti problema navzkrižja interesov v vertikalno integriranih podjetjih, ki uporabljajo omrežje za ohranjanje prevlade na trgu, saj nimajo nikakršne spodbude za vlaganje v nova omrežja in omogočanje dostopa novim upravljavcem.

  Poročevalec zato meni, da je ločevanje lastniških deležev najboljši način za zagotavljanje popolne neodvisnosti med upravljavci prenosnega omrežja in dobave ter boljše izvedljiva in učinkovitejša rešitev v primerjavi z neodvisnim upravljavcem omrežja, ki bi zahteval velike in razvejane upravljalne strukture ter strog regulativni nadzor. Treba je spomniti, da je bil v nekaterih državah članicah poskus z neodvisnim upravljavcem omrežja neuspešen.

  Prav tako je nujno potrebno dejansko ločevanje upravljavcev objektov za skladiščenje in prenosnih sistemov od dostave v sklopu vertikalno integriranih podjetij, da bi zagotovili pregledno upravljanje s plinskimi zmogljivostmi in večjo varnost pri oskrbi. Poročevalec meni, da bo zaradi zmanjšanja diskriminacijskega obnašanja do novih upravljavcev sistema treba urediti dostop do objektov za skladiščenje, ne pa se o tem pogajati.

  Bistveno je, da pride do liberalizacije plinskega trga simetrično, z usklajeno stopnjo odpiranja nacionalnih trgov. Treba bo vzpostaviti določeno stopnjo vzajemnosti tudi s tretjimi državami; čeprav poročevalec odobrava zaščitno klavzulo, ki jo zahteva Evropska komisija, meni, da je treba bolj disciplinirati obliko in vsebino sporazumov med Evropsko unijo in državami izven nje, ki so potencialne investitorke.

  NEODVISNOST NACIONALNIH REGULATORJEV

  S tretjim paketom ukrepov želi Komisija dodeliti ključno vlogo nacionalnim regulativnim organom, ki bodo morali biti pravne osebe, proračunsko samostojni ter bodo morali dokazati popolno neodvisnost pri upravljanju.

  Poročevalec z zadovoljstvom sprejema predloge Komisije za uskladitev in okrepitev vloge nacionalnih regulatorjev.

  Nacionalni regulativni organi bodo morali imeti tudi primerna pooblastila za odvračanje in sankcioniranje, ki bo moralo biti usklajeno med različnimi regulatorji.

  Poročevalec meni, da mora raziskovanje regulativnih organov o delovanju trga potekati v skladu s pristojnostmi protimonopolnih organov.

  Poročevalec se tudi strinja, da je treba uradno določiti obvezno sodelovanje med regulatorji, Komisija pa naj prek agencije nadzoruje dejansko sodelovanje.

  INFRASTRUKTURE

  Infrastrukture imajo temeljni pomen pri oblikovanju skupnega evropskega energetskega trga.

  Treba je opozoriti zlasti na razmere v novih državah članicah, ki so zaradi neustreznih ali neobstoječih infrastruktur pri oskrbi z zemeljskim plinom popolnoma odvisne od upravljavcev iz tretjih držav.

  Zakonodaja vsebuje vrsto predlogov za spodbujanje naložb novih upravljavcev v infrastrukturo prek izvzetja iz pravil za regulirani dostop.

  Poročevalec meni, da mora biti končni cilj odobrenega izvzetja spodbujanje naložb v infrastrukture temeljnega pomena za oblikovanje skupnega evropskega trga, vendar pa naložbe niso mišljene le kot čezmejne infrastrukture, ampak tudi strukture za ponovno uplinjanje ter objekti za skladiščenje zemeljskega plina.

  V zvezi z novim predlogom, nekoliko popravljenim zaradi prilagajanja določbam o ločevanju lastniških deležev, poročevalec meni, da morajo biti zaradi izogibanja vsaki dvoumni razlagi izvzetja omogočena ob spoštovanju tržnih zakonitosti in konkurence, na osnovi jasne in vnaprej določene discipline ter točno določenega časovnega zaporedja. Poročevalec meni, da je treba ohraniti naložbe, ki že potekajo, ter razširiti ureditev izvzetja iz pravil za regulirani dostop.

  Poročevalec, ki se strinja s predlogom Komisije o stalnem sodelovanju upravljavcev prenosnih omrežij, vsaj na regionalni ravni, meni, da je treba dati sodelovanju praktičen pečat z oblikovanjem enotne strukture za upravljanje omrežja na regionalni ravni. V dogovoru z državami članicami bo Komisija morala biti seznanjena o tem sodelovanju.

  PRISTOJNOSTI KOMISIJE

  Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom predvideva povečanje pristojnosti Komisije za sprejemanje obvezujočih smernic s tako imenovanim postopkom komitologije v celi vrsti primerov, od določanja do preverjanja upravljavcev prenosnih sistemov, od preverjanja spoštovanja obvez, uresničevanja regulativnih pristojnosti do dovoljevanja izvzetij za nove infrastrukture itd.

  Čeprav se poročevalec strinja, da je Komisija, v primeru, da ima resne dvome, pristojna za reševanje sporov in nesoglasij zaradi pristojnosti ter za uveljavljanje obvezujočih sklepov tehnične narave, meni, da v nekaterih delih direktive Komisija prekoračuje svoja pooblastila, zlasti ko mora sprejeti "smernice" prek postopka komitologije s preštevanjem glasov, kar je predvideno za sprejemanje splošnih ukrepov za spreminjanje nebistvenih elementov direktive.

  PREGLEDNOST IN VARSTVO POTROŠNIKA

  Na notranjem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom je premalo preglednosti, kar ovira učinkovito razporejanje virov in onemogoča prihod na trg novim upravljavcem.

  Računi so pogosto nečitljivi, potrošnik pa največkrat nima možnosti dostopanja do podatkov o svoji porabi ali o cenah upravljavcev. Poročevalec poudarja, da je tudi s pomočjo posebnih spletnih strani treba povečati zaupanje v trg z večjim številom informacij o pogodbah za dobavo ali s tem povezanih pogodbah, ter da je treba predvideti možnost pritožbe.

  Večja preglednost bi koristila potrošniku, da bi lažje dostopal do podatkov, ter upravljavcem, ki bi tako imeli na voljo informacije o udeležbi na trgu upravljavcev iz tretjih držav, ki bi prav tako imeli obvezo do preglednosti kot evropski upravljavci.

  Poročevalec meni, da je treba osvestiti upravljavce o javnih storitvah, ki jih nudijo potrošnikom, da bi v zvezi z oceno kakovosti storitev predvideli "socialne" cene zaradi varstva bolj ranljivih potrošnikov.

  • [1]  Proces liberalizacije trga z zemeljskim plinom je začel leta 1999, čeprav pomeni pomemben korak pri oblikovanju evropskega energetskega trga uvedba direktive v juniju 2003.

  MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (23.4.2008)

  za Odbor za mednarodno trgovino

  o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom
  (KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

  Pripravljavec mnenja: Bernhard Rapkay

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  1. Ozadje

  Raven konkurence na trgih s plinom in njihove integracije, ki sta ju dosegla prvi in drugi sveženj o notranjem trgu energije, sta zaenkrat nezadovoljivi, zato je zelo dobrodošla nova prilagoditev v obliki tretjega svežnja o notranjem trgu z energijo. Močno se podpre cilje, določene v predlogu Komisije, vendar pa se pojavlja nekaj vprašanj glede izbranih instrumentov.

  2. Določbe o ločevanju

  V predlogu Komisije in v politični razpravi na splošno ima glavno vlogo vprašanje ločevanja lastništva („ownership unbundling“). Pripisujejo se mu pomembni pozitivni učinki, ki močno presegajo vidike nediskriminatornega dostopa do trga. Vendar pa evropska prenosna omrežja predstavljajo naraven monopol, pri čemer niti zamenjava lastnika za drugega, ki se ne ukvarja s proizvodnjo in distribucijo, ne bi ničesar spremenila. V tem primeru je ustrezna stopnja regulacije veliko učinkovitejši instrument. Poleg tega bi ločevanje lastništva za upravljavce prenosnih omrežij dejansko pomenilo enako kot razlastitev, kar bi vsaj v nekaterih državah članicah sprožilo obsežne ustavne probleme in na splošno vprašanje glede sorazmernosti sredstev. Posledica bi bili dolgoletni pravni spori, ki bi močno vplivali na investicijsko obnašanje teh podjetij in na varnost oskrbe. Vprašljivo je tudi, če bi ločevanje lastništva dejansko imelo učinek povezovanja trgov in spodbujanja konkurence, ki ga želi Komisija.

  Komisija kot drugo, manj primerno, alternativno možnost predlaga imenovanje „neodvisnega upravljavca sistema“, kar pa je težje izvedljiva rešitev. Zaradi zgoraj opisanega je treba pozdraviti dejstvo, da so nekatere države članice izdelale model za doseganje smotrnega in učinkovitega ločevanja upravljavcev omrežij s pomočjo strožjega prava gospodarskih družb o ločevanju. Ta model bi bilo treba nepristransko preizkusiti, pri čemer mora v vsakem primeru znatno presegati sedanji model prava gospodarskih družb o ločevanju.

  3. Regulativni okvir

  Na splošno je pri oblikovanju delujočega, povezanega notranjega energetskega trga osrednjega pomena inteligentna izdelava regulativnega okvira, znatno pomembnejša od ločevanja lastništva. Predlog Komisije sicer posveča obsežne določbe zakonodajnim vprašanjem, veliko vprašanj v zvezi z razmejitvijo notranjih pristojnosti med različnimi regulativnimi organi pa ostaja neodgovorjenih.

  –   Posebno Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki ima le pristojnosti posvetovanja, verjetno ne bo kos svoji nalogi zapolniti obstoječo „ureditveno vrzel“, zlasti v zvezi z medsebojne povezanostjo. Agencija bi morala imeti pristojnosti odločanja na zelo jasno določenem področju. Zrcalno nacionalnim regulativnim organom bi morala biti prav tako neodvisna od gospodarskih in političnih interesov, pa tudi od Evropske komisije. Obsežnejše pristojnosti za agencijo pomenijo tudi večje odgovornosti do Parlamenta in Sveta.

  –   S predlogom Komisije se bosta nacionalnim regulativnim organom na hvalevreden način utrdili neodvisnost in pristojnost. Na tem področju je nujno je potrebno nadaljnje usklajevanje.

  –   Vloga Evropskega omrežja upravljavcev prenosnih omrežij ne bi smela preseči vloge agencije, v vsakem primeru pa bi njegove pristojnosti na področju ureditve morale ostati omejene na pripravo tehničnega kodeksa in se je treba izogibati sklicevanj na kakršne koli oblike „kvazisamourejanja“.

  –   Nenazadnje se pojavlja tudi vprašanje, kakšno vlogo naj bi imela Komisija pri prihodnjem regulativnem okviru. Predlog direktive, ki ga je pripravila, predvideva obsežne pristojnosti v obliki sprejetih smernic prek postopkov komitologije. Kljub predvideni uporabi regulativnega postopka s pregledom se v zvezi s tem z vidika Parlamenta postavlja vprašanje, če se res lahko prepusti sami Komisiji, da sprejme smernice na primer o obsegu sodelovanja med regulativnimi organi (odstavek 4 člena 24 d). V bistveno vsebino določil direktive bi lahko posegle tudi druge smernice, zato bi jih bilo treba, kolikor je le mogoče, vsebinsko določiti že v samem besedilu direktive in s tem že v postopku soodločanja.

  4. Pripombe k postopku

  Zaradi tesnega časovnega razporeda ustrezni predlogi sprememb, zlasti v zvezi z vprašanjem določb o ločevanju, na tej stopnji osnutka mnenja še niso pripravljeni. Poročevalec bo ustrezne predloge sprememb za alternativni model predložil naknadno.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi samo odprava notranjih spodbud za vertikalno integrirana podjetja, da diskriminirajo konkurente, kar zadeva dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje lastništva, pri katerem se lastnik omrežja imenuje za upravljavca omrežja in je neodvisen od kakršnih koli interesov v zvezi z dobavo in proizvodnjo, je očitno najbolj učinkovit in stabilen način za razreševanje notranjih navzkrižij interesov in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Zato je Evropski parlament v svoji Resoluciji o možnostih za notranji trg s plinom in električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, ločevanje lastništva na ravni prenosa opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki na nediskriminatoren način spodbuja naložbe v infrastrukturo, pošten dostop do omrežja za nove udeležence in preglednost na trgu. Od držav članic je zato treba zahtevati, da zagotovijo, da ista oseba ali osebe ne morejo izvajati nadzora nad podjetjem za proizvodnjo ali dobavo in hkrati imeti deleža v ali uveljavljati pravic nad upravljavcem prenosnega omrežja ali prenosnim omrežjem, vključno s pomočjo pravic manjšinskih delničarjev do blokiranja odločitev strateškega pomena, kot so naložbe. Nadzor nad upravljavcem prenosnega omrežja mora izključevati možnost imetja deleža v podjetju za dobavo ali uveljavljanja kakršne koli pravice nad njim.

  (7) Učinkovito ločevanje lahko zagotovi samo odprava notranjih spodbud za vertikalno integrirana podjetja, da diskriminirajo konkurente, kar zadeva dostop do omrežja in naložbe. Ločevanje lastništva, pri katerem se lastnik omrežja imenuje za upravljavca omrežja in je neodvisen od kakršnih koli interesov v zvezi z dobavo in proizvodnjo, je učinkovit in stabilen način za razreševanje notranjih navzkrižij interesov in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe. Zato je Evropski parlament v svoji Resoluciji o možnostih za notranji trg s plinom in električno energijo, sprejeti 10. julija 2007, ločevanje lastništva na ravni prenosa opredelil kot najučinkovitejše orodje, ki na nediskriminatoren način spodbuja naložbe v infrastrukturo, pošten dostop do omrežja za nove udeležence in preglednost na trgu. Od držav članic je zato treba zahtevati, da zagotovijo, da ista oseba ali osebe ne morejo izvajati nadzora nad podjetjem za proizvodnjo ali dobavo in hkrati imeti deleža v ali uveljavljati pravic nad upravljavcem prenosnega omrežja ali prenosnim omrežjem, vključno s pomočjo pravic manjšinskih delničarjev do blokiranja odločitev strateškega pomena, kot so naložbe. Nadzor nad upravljavcem prenosnega omrežja mora izključevati možnost imetja deleža v podjetju za dobavo ali uveljavljanja kakršne koli pravice nad njim.

  Obrazložitev

  Ne drži, da je ločevanje lastništva najenostavnejši in najhitrejši način za vzpostavljanje varnosti oskrbe. Varnost oskrbe je odvisna od znatno bolj raznolikih pogojev, kot je na primer ustrezen obseg regulacije. Tudi po ločevanju lastništva omrežje ostaja naraven monopol, ki ga je treba urejati.

  Predlog spremembe  2

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a) Pri izpolnjevanju določil glede učinkovitega in uspešnega pravnega ločevanja lahko vertikalno integrirana podjetja ohranijo lastništvo nad omrežnimi sredstvi in hkrati zagotavljajo učinkovito ločevanje interesov, če podjetje omrežja opravlja vse dejavnosti upravljavca omrežij ter če se uvedejo podrobna ureditev in obsežni regulativni kontrolni mehanizmi.

  Obrazložitev

  Državam članicam je treba zagotoviti tretjo praktično možnost, ki ne posega bistveno v strukture lastništva v državah članicah in omogoča vertikalno integriranim podjetjem, da ob upoštevanju strogih pogojev in obveznosti še naprej skupaj upravljajo omrežje.

  Predlog spremembe  3

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 10 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10b) Da se pospeši učinkovita integracija trga, mora postopek ločevanja omogočiti, da se skupno upravlja več prenosnih omrežij, na primer upravlja jih neodvisni regionalni upravljavec omrežja.

  Obrazložitev

  Učinkovita ločitev med upravljavci prenosa in proizvodnje ali oskrbe je odločilna za zagotavljanje nediskriminatornega dostopa, vendar mora postopek ločevanja omogočati integracijo trga in ne njegove razdrobljenosti. Doda se nova uvodna izjava, ki to jasno izrazi.

  Predlog spremembe  4

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni sistem, del vertikalno integriranega podjetja, morajo imeti države članice možnost izbire med ločevanjem lastništva in, kot odstopanjem, določitvijo upravljavcev omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo. Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z določitvijo neodvisnega upravljavca omrežja je treba zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev vertikalno integriranih podjetij, morajo države članice tudi imeti možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z neposredno odprodajo ali razdelitvijo delnic integriranega podjetja na delnice podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih dejavnosti na področju dobave in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki izhajajo iz ločevanja lastništva.

  (11) Če je podjetje, ki ima v lasti prenosni sistem, del vertikalno integriranega podjetja, morajo imeti države članice možnost izbire med ločevanjem lastništva, določitvijo upravljavcev omrežij, ki niso vezani na interese v zvezi z dobavo in proizvodnjo, ter učinkovitim in uspešnim pravnim ločevanjem upravljavcev prenosnega omrežja. Popolno učinkovitost rešitve v zvezi z določitvijo neodvisnega upravljavca omrežja je treba zagotoviti s posebnimi dodatnimi pravili. Da bi v celoti zaščitili interese delničarjev vertikalno integriranih podjetij, morajo države članice tudi imeti možnost, da uvedejo ločevanje lastništva z neposredno odprodajo ali razdelitvijo delnic integriranega podjetja na delnice podjetja, ki ima v lasti omrežje, in delnice preostalih dejavnosti na področju dobave in proizvodnje, če so izpolnjene zahteve, ki izhajajo iz ločevanja lastništva.

  Obrazložitev

  Državam članicam je treba zagotoviti tretjo praktično možnost, ki ne posega bistveno v strukture lastništva v državah članicah in omogoča vertikalno integriranim podjetjem, da ob upoštevanju strogih pogojev in obveznosti še naprej skupaj upravljajo omrežje.

  Vse tri možnosti morajo še naprej ostati enakovredne.

  Predlog spremembe  5

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je treba spoštovati načelo nediskriminacije med javnim in zasebnim sektorjem. Zato ista oseba ne sme imeti možnosti uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje ali sprejemanje odločitev v organih upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij za dobavo. Če zadevna država članica lahko dokaže, da izpolnjuje to zahtevo, bi lahko dva različna javna subjekta nadzorovala na eni strani dejavnosti proizvodnje in dobave in na drugi strani dejavnosti prenosa.

  (12) Pri izvajanju učinkovitega ločevanja je treba spoštovati načelo nediskriminacije med javnim in zasebnim sektorjem. Zato ista oseba ne sme imeti možnosti uveljavljanja kakršnega koli vpliva, sama ali skupaj z drugimi, na sestavo, glasovanje ali sprejemanje odločitev v organih upravljavcev prenosnih omrežij in podjetij za dobavo.

  Obrazložitev

  Enaka obravnava ne glede na status lastništva.

  Predlog spremembe  6

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 32

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (32) Kar zadeva Direktivo 2003/55/ES, je treba Komisijo pooblastiti zlasti za sprejetje smernic, ki so potrebne za zagotovitev minimalne stopnje usklajenosti, ki je potrebna, da se doseže cilj te direktive. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni dopolnitvi Direktive 2003/55/ES z dodajanjem nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

  (32) Kar zadeva Direktivo 2003/55/ES, je treba Komisijo pooblastiti zlasti za sprejetje smernic v omejenem obsegu, ki so potrebne za zagotovitev minimalne stopnje usklajenosti, ki je potrebna, da se doseže cilj te direktive. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni dopolnitvi Direktive 2003/55/ES z dodajanjem nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

  Obrazložitev

  V zvezi s tem zadošča, da Komisija lahko sprejme jasno omejene smernice.

  Predlog spremembe  7

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka -1 (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 1 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1) Člen 1(2) se nadomesti z naslednjim:

   

  2. Pravila, ki jih ta direktiva določa za zemeljski plin, skupaj z utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP), na nediskriminatoren način prav tako veljajo za bioplin in plin, pridobljen iz biomase, ali druge vrste plinov, če je takšne pline tehnično mogoče varno vbrizgati in prenašati prek sistema zemeljskega plina.“

  Obrazložitev

  Ob predpostavljanju, da so izpolnjene zahteve za tehnično in kemijsko varnost za različne pline, se mora poudariti potreba po nediskriminatornem dostopu do plinov iz različnih virov.

  Predlog spremembe  8

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1a) Člen 3(2) se nadomesti z naslednjim besedilom:

   

  2. Ob popolnem upoštevanju ustreznih določb Pogodbe, zlasti člena 86, lahko države članice v splošnem gospodarskem interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v plinskem sektorju, obveznosti javnih storitev, ki se lahko nanašajo na varnost, skupaj z zanesljivostjo oskrbe, na rednost, kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja, skupaj z učinkovito rabo energije, cilji Skupnosti za uporabo obnovljivih virov energije in varstvom podnebja. Take obveznosti morajo biti jasno določene, pregledne, nepristranske in preverljive in morajo plinskim družbam EU zagotavljati enak dostop do nacionalnih odjemalcev. Take obveznosti lahko zlasti zajemajo uravnavanje cen za oskrbo, vključno z določanjem najvišje cene dobave plina končnim odjemalcem. V zvezi z zanesljivostjo oskrbe, učinkovito rabo energije/uravnavanjem povpraševanja in za uresničitev okoljskih ciljev, navedenih v tem odstavku, lahko države članice uvedejo dolgoročno načrtovanje in pri tem upoštevajo možnost želje tretjih strank za dostop do omrežja.“

  Obrazložitev

  Izrecno je treba ohraniti sposobnost držav članic, da uravnavajo cene dobave take nujne surovine kot je plin. Po zgledu evropske zakonodaje o mobilni telefoniji morajo države članice zlasti določiti najvišjo ceno dobave plina končnim odjemalcem.

  Predlog spremembe  9

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 7

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) V členu 3 se doda odstavek 7:

  črtano

  „7. Komisija lahko sprejme smernice za izvajanje tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).“

   

  Obrazložitev

  Obveznosti javnega interesa že ureja sedaj veljavna direktiva, zato smernice Komisije v tem pogledu niso smiselne.

  Predlog spremembe  10

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5a – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija lahko sprejme smernice za regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  4. Komisija lahko spremeni smernice za regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  Predlog spremembe želi zagotoviti, da Parlament in Svet sprejmeta smernice po rednem postopku. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  11

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 6a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3a) Vstavi se naslednji člen 6a:

   

  „Člen 6a

   

  Predpisi o ločevanju upravljavcev prenosnih omrežij

   

  Da se omogoči neodvisnost upravljavcev prenosnih omrežij, države članice zagotovijo, da od ...* vertikalno integrirana podjetja ravnajo v skladu z določbami člena 7(1)(a) do (d) o ločevanju celotnega lastništva, člena 9 o neodvisnih upravljavcih omrežij ali člena 9b o učinkovitem in uspešnem družbenopravnem ločevanju.

  ___________

  * leto dni po datumu prenosa.“

  Obrazložitev

  Državam članicam je treba zagotoviti tretjo praktično možnost, ki ne posega bistveno v strukture lastništva v državah članicah in omogoča vertikalno integriranim podjetjem, da ob upoštevanju strogih pogojev in obveznosti še naprej skupaj upravljajo omrežje.

  Predlog spremembe  12

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 5

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 7b – odstavek 13

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  13. Komisija sprejme smernice, ki podrobno določajo postopek, ki mu je treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  13. Komisija lahko spremeni smernice, ki podrobno določajo postopek, ki mu je treba slediti za uporabo odstavkov 6 do 9. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  13

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 6 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 8 – odstavek 1 - točka ba (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6a) V člen 8(1) se vstavi naslednja točka:

   

  „(ba) poskrbijo, za zadostno zmogljivost za medsebojno povezovanje med njihovo infrastrukturo za prenos, da s tem izpolnijo vse razumne zahteve glede zmogljivosti, zagotovijo učinkovitost celotnega trga in izpolnjujejo merila za varnost dobave plina.“

  Obrazložitev

  Naloge upravljavcev prenosnih omrežij morajo biti zahtevnejše, da se zagotovi maksimalna uporaba obstoječe zmogljivosti na nediskriminatorni podlagi in da se zgradi nova infrastruktura, če se na trgu pojavi zahteva za to. Te spremembe so bistvene za povezovanje evropskega energetskega trga v celoto.

  Predlog spremembe  14

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 6 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 8 – odstavek 4a to 4h (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (6b) V členu 8 se dodajo naslednji odstavki:

   

  „4a.    Upravljavec prenosnega omrežja vsaki dve leti pripravi desetletni načrt za razvoj omrežja. Določi učinkovite ukrepe za zagotavljanje ustreznosti omrežja in zanesljivosti oskrbe. Ta razvojni načrt zlasti:

   

  (a) udeležencem na trgu prikaže glavno prenosno infrastrukturo, ki bi jo bilo po treba zgraditi v naslednjih desetih letih;

   

  (b) vsebuje vse že sprejete naložbe in opredeli nove, za katere je treba v naslednjih treh letih sprejeti sklep o izvajanju.

   

  4b. Za pripravo tega desetletnega načrta za razvoj omrežja vsak upravljavec prenosnega omrežja določi razumna predvidevanja o razvoju proizvodnje, potrošnje in izmenjave z drugimi državami ter upošteva regionalne in vseevropske obstoječe načrte za naložbe v omrežja. Upravljavec prenosnih omrežij pravočasno predloži osnutek nacionalnim regulativnim organom.

   

  4c. Nacionalni regulativni organ se na podlagi osnutka o desetletnem načrtu za razvoj omrežja odprto in pregledno posvetuje z vsemi ustreznimi uporabniki omrežja in lahko objavi izide postopka posvetovanja, zlasti morebitne potrebe po naložbah.

   

  4d. Nacionalni regulativni organ oceni, ali desetletni načrt za razvoj omrežja pokriva vse potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene med posvetovanjem, in lahko od upravljavca prenosnega omrežja zahteva, da spremeni svoj načrt.

   

  4e. Če upravljavec prenosnega omrežja zavrne izvajanje posamezne naložbe, navedene v desetletnem načrtu za razvoj omrežja, ki naj bi bila izvedena v naslednjih treh letih, države članice zagotovijo regulativnemu organu pristojnost, da:

   

  (a) z vsemi pravnimi sredstvi zahteva od upravljavca prenosnega omrežja, naj izvede svoje naložbene obveznosti; ali

   

  (b) pozove neodvisne vlagatelje, naj objavijo svoje ponudbe za potrebne naložbe v prenosno omrežje, in lahko od upravljavca prenosnega omrežja zahteva, da se strinja:

   

  -  s financiranjem s strani tretjih;

   

  -  s tem, da tretja stran zgradi novo sredstvo;

   

  -  s tem, da tretja stran uporablja novo sredstvo; in/ali

   

  -  s povečanjem kapitala za financiranje potrebnih naložb in s tem, da neodvisni vlagatelji sodelujejo pri kapitalu.

   

  Ustrezni sistem financiranja mora odobriti regulativni organ.

   

  Urejanje tarif predvideva prihodke, ki pokrivajo stroške posebnih naložb upravljavca prenosnega omrežja ali tretje strani, ki tako naložbo izvede.

   

  4f. Nacionalni regulatorni organ nadzoruje in ocenjuje izvajanje naložbenega načrta.

   

  4g. Upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo in izdajajo pregledne in učinkovite postopke za nediskriminatorno vključevanje tretjih strani v omrežje. Te postopke morajo odobriti nacionalni regulatorni organi.

   

  4h. Upravljavci prenosnih omrežij ne morejo zavrniti dostopa tretjih strani na podlagi morebitnih prihodnjih omejitev obstoječih zmogljivosti omrežja, na primer preobremenjenost v oddaljenih delih prenosnega omrežja. Upravljavec prenosnega omrežja mora priskrbeti vse potrebne informacije.

   

  Upravljavci prenosnega omrežja nimajo pravice zavrniti novega priključnega mesta samo zaradi novih stroškov, ki bi nastali zaradi nujnega povečanja zmogljivosti v delih omrežja, povezanih s tem priključnim mestom.“

  Obrazložitev

  Čeprav možnost učinkovitega in uspešnega pravnega ločevanja že zajema nekaj strogih določb v zvezi z upravljavci prenosnih omrežij, mora biti večina teh določb veljati za ločeno lastništvo upravljavcev prenosnih omrežij in upravljavce prenosnih omrežij, ki so prav tako zajeti pod neodvisnimi upravljavci omrežij. Zagotovljeni morajo biti nediskriminatoren dostop tretjih strani in potrebne naložbe v omrežje ne glede na to, kdo je lastnik omrežja.

  Predlog spremembe  15

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 8

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 9a – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Komisija lahko sprejme smernice za zagotavljanje popolne in učinkovite skladnosti lastnika prenosnega omrežja in upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  3. Komisija lahko spremeni smernice za zagotavljanje popolne in učinkovite skladnosti lastnika prenosnega omrežja in upravljavca skladišča z odstavkom 2 tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  16

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 8 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 9b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8a) Vstavi se naslednji člen 9b:

   

  „Člen 9b

   

  Učinkovito in uspešno pravno ločevanje prenosnih omrežij

   

  Sredstva, oprema, osebje in identiteta

   

  1. Upravljavci prenosnih omrežij imajo na voljo vse človeške, tehnične in finančne vire vertikalno integriranega podjetja, ki so potrebni za običajno dejavnost prenosa plina. Zagotovljeno je zlasti naslednje:

   

  (a) je lastnik sredstev, ki so potrebna za običajno dejavnost prenosa plina;

   

  (b) osebje, ki je potrebno za običajno dejavnost prenosa plina, zaposluje neposredno upravljavec prenosnega omrežja;

   

  (c) ustrezna finančna sredstva za prihodnje naložbene projekte so na voljo v okviru letnega finančnega načrta.

   

  Dejavnosti iz točk (a) do (c) vključujejo vsaj:

   

  (i) predstavitev upravljavca prenosnega omrežja ter sodelovanje s tretjimi stranmi in regulativnimi organi;

   

  (ii) zagotovitev in urejanje dostopa tretjih strani, zlasti novih udeležencev na trgu s področja bioplina;

   

  (iii) pobiranje plačil za dostop in dajatev, prihodkov od upravljanja prezasedenosti in plačil v okviru mehanizma nadomestil med upravljavci prenosnih omrežij v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina*,

   

  (iv) delovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega omrežja;

   

  (v) naložbeno načrtovanje, ki dolgoročno omogoča, da lahko omrežje zadosti razumnemu povpraševanju, in zagotavlja zanesljivost oskrbe;

   

  (vi) pravne storitve;

   

  (vii) računovodske storitve in storitve informacijske tehnologije.

   

  2. Upravljavec prenosnega omrežja razen prenosa ne sme opravljati poslov ali dejavnosti, ki bi bile lahko v nasprotju z njegovimi nalogami, vključno z lastništvom delnic ali udeležbo v podjetju ali delu vertikalno integriranega podjetja ali v katerem koli drugem plinskem ali električnem podjetju. Izvzetja morajo prej odobriti nacionalni regulativni organi, vendar ostajajo omejena na lastništvo delnic in udeležbo v drugih podjetjih.

   

  3. Upravljavec prenosnega omrežja ima lastno pravno osebnost, ki se občutno razlikuje od vertikalno integriranega podjetja, z ločenim trženjem, komunikacijo in prostori.

   

  4. Upravljavec prenosnega omrežja ne sme razkrivati vertikalno integriranemu podjetju občutljivih informacij ali informacij, ki bi zagotovile konkurenčno prednost, če teh informacij ne zagotavlja vsem udeležencem na trgu enako in brez diskriminacije. Upravljavec prenosnega omrežja skupaj z nacionalnimi regulativnimi organi določi, katere vrste informacij zajema ta določba.

   

  5. Računovodske izkaze upravljavcev prenosnih omrežij pregleduje revizor, ki ne pregleduje vertikalno integriranega podjetja in njegovih hčerinskih družb.

   

  Neodvisnost uprave upravljavcev prenosnih omrežij, izvršnega direktorja/izvršilnega odbora

   

  6. Sklepi o imenovanju in vsaki predčasni prekinitvi delovnega razmerja izvršnega direktorja ali članov uprave upravljavca prenosnega omrežja ter ustrezni pogodbeni sporazumi v okviru delovnih razmerij in njihovo prenehanje se sporočijo nacionalnim regulativnim organom. Ti sklepi in sporazumi so lahko obvezujoči le, če regulativni organ v obdobju treh tednov po prejetju sporočila ni izkoristil svoje pravice veta. Regulativni organ lahko izda veto v primeru imenovanja in s tem povezanih pogodbenih sporazumov, pri katerih se pojavijo resni pomisleki v zvezi s strokovno samostojnostjo imenovanega izvršnega direktorja ali člana uprave, ali v primeru predčasne prekinitve delovnega razmerja in s tem povezanih pogodbenih sporazumov, če obstajajo resni pomisleki glede utemeljitve tega ukrepa.

   

  7. Dejanske pravice do pritožbe pri regulativnem organu ali sodišču se zagotovijo za vse pritožbe izvršnega direktorja ali članov uprave upravljavca prenosnega omrežja proti predčasnim prekinitvam njihovega delovnega razmerja.

   

  8. Regulativni organ mora v šestih mesecih sprejeti odločitev glede pritožbe. Podaljšanje tega roka je dovoljeno le, če je objektivno upravičeno.

   

  9. Zadevni izvršni direktor ali člani uprave po prekinitvi delovnega razmerja pri upravljavcu prenosnega omrežja vsaj tri leta ne smejo delovati v nobeni podružnici vertikalno integriranega podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.

   

  10. Izvršni direktor ali člani uprave nimajo nobenih koristi in ne dobijo nobenega nadomestila iz katerega koli dela vertikalno integriranega podjetja, ki ni upravljavec prenosnega omrežja. Noben del njegovih, njenih ali njihovih osebnih prejemkov ni odvisen od dejavnosti vertikalno integriranega podjetja, razen od dejavnosti upravljavca prenosnega omrežja.

   

  11. Izvršni direktor ali člani uprave upravljavca prenosnega omrežja niso neposredno ali posredno odgovorni za tekoče dejavnosti katere koli druge podružnice vertikalno integriranega podjetja.

   

  12. Brez poseganja v določbe iz tega člena ima upravljavec prenosnega omrežja neodvisno od integriranega plinskega podjetja dejanske pravice sprejemanja odločitev glede sredstev, ki so potrebna za upravljanje, vzdrževanje in razvoj omrežja. To ne sme preprečiti obstoja ustreznih usklajevalnih mehanizmov, s katerimi se matičnemu podjetju določijo skupne omejitve zadolževanja njegovega hčerinskega podjetja. Hčerinsko podjetje ne sme dajati nobenih navodil glede tekočih dejavnosti ali posameznih odločitev v zvezi z gradnjo ali posodabljanjem prenosnih daljnovodov, ki ne spadajo v okvir potrjenega finančnega načrta ali enakovrednega instrumenta.

   

  Nadzorni svet in upravni odbor

   

  13. Predsedniki nadzornega sveta ali upravnega odbora upravljavca prenosnega omrežja ne sodelujejo v nobeni veji vertikalno integriranega podjetja, ki opravlja dejavnost proizvodnje ali dobave.

   

  14. Nadzorni svet ali upravni odbor upravljavca prenosnega omrežja sestavljajo neodvisni člani, imenovani za obdobje vsaj desetih let. Njihovo imenovanje se sporoči regulativnim organom in velja le v skladu s pogoji iz odstavka 7.

   

  15. Za namene odstavka 13 se član nadzornega sveta/upravnega odbora upravljavca prenosnega omrežja obravnava kot neodvisen, če ni v nobenem poslovnem ali drugem odnosu z vertikalno integriranim podjetjem, njegovimi vodilnimi delničarji ali njegovo upravo, ki povzroča navzkrižje interesov, ki bi vplivalo na njegovo presojo. Izpolnjeni morajo biti zlasti naslednji pogoji:

   

  (a) da ni zaposlen v kateri koli veji vertikalno integriranega podjetja, ki opravlja dejavnosti proizvodnje in dobave v obdobju petih let pred njegovim ali njenim imenovanjem v nadzorni svet ali upravni odbor;

   

  (b) nima deleža v vertikalno integriranem podjetju in z njim povezanih podjetjih, z izjemo upravljavca prenosnega omrežja, in od njih ne prejema nadomestil;

   

  (c) med svojim mandatom kot član nadzornega sveta/upravnega odbora nima pomembnih poslovnih odnosov s katero koli podružnico vertikalno integriranega podjetja, ki opravlja dejavnost oskrbe; in

   

  d) ni član izvršilnega odbora podjetja, v katerem člane nadzornega sveta ali upravnega odbora imenuje vertikalno integrirano podjetje.

   

  Nadzornik za skladnost

   

  16. Države članice zagotovijo, da upravljavci prenosnih omrežij oblikujejo in izvajajo program za doseganje skladnosti, ki določa ukrepe, sprejete za preprečevanje diskriminatornega obnašanja. Program določa posebne obveznosti, ki jih morajo zaposleni izpolniti za uresničitev tega cilja. Odobriti ga mora regulativni organ. Nadzornik za skladnost neodvisno nadzoruje skladnost programa. Regulativni organ je pristojen za uvedbo sankcij v primeru neprimernega izvajanja programa za skladnost.

   

  17. Izvršni direktor ali izvršilni odbor upravljavca prenosnega omrežja imenuje osebo ali organ kot nadzornika za skladnost, ki je pristojen za:

   

  (a) nadzor izvajanja programa za skladnost;

   

  (b) priprava podrobnega letnega poročila, v katerem so predstavljena merila regulativnih organov v sodelovanju z evropsko Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev; določitev ukrepov za izvajanje programa za skladnost in predložitev poročila regulativnim organom; in

   

  (c) izdajanje priporočil o programu za skladnost in njegovem izvajanju.

   

  18. Neodvisnost nadzornika za skladnost se zagotovi zlasti s pogoji v njegovi pogodbi o zaposlitvi.

   

  19. Nadzornik za skladnost lahko redno nastavlja nadzorni svet ali upravni odbor upravljavca prenosnega omrežja, vertikalno integrirano podjetje in regulativne organe.

   

  20. Nadzornik za skladnost se udeleži vseh sej nadzornega sveta ali upravnega odbora upravljavca prenosnega omrežja na katerih razpravljajo o naslednjih področjih:

   

  (a) pogoji za dostop do omrežja in priključitve nanj, vključno s pobiranjem plačil za dostop, prihodkov od upravljanja prezasedenosti in plačil v okviru mehanizma nadomestil med upravljavci prenosnih omrežij v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1775/2005;

   

  (b) projekti, katerih cilj je delovanje prenosnih omrežij, njihovo vzdrževanje in razvoj, vključno z vlaganjem v infrastrukturo povezovanja in priključitve;

   

  (c) pravila za izravnavo, vključno s pravili glede zalog energije; in

   

  (d) nakup energije za pokritje energetskih izgub.

   

  21. Med temi sejami nadzornik za skladnost prepreči, da se nadzornemu svetu/upravnemu odboru ne razkrijejo poslovno koristne informacije o dejavnostih proizvajalcev ali dobaviteljev na diskriminatoren način.

   

  22. Nadzornik za skladnost ima dostop do vseh pomembnih knjig, dokumentov in poslovnih prostorov upravljavca prenosnega omrežja ter do vseh informacij, potrebnih za ustrezno izvajanje njegovih nalog.

   

  23. Izvršni direktor ali član izvršilnega odbora imenuje ali odstavi nadzornika za skladnost le po predhodni odobritvi regulativnega organa.

   

  24. Nadzornik za skladnost vsaj pet let po odstavitvi ne sme navezovati poslovnih odnosov z vertikalno integriranim podjetjem.

   

  Razvoj omrežja in pristojnosti glede naložbenih odločitev

   

  25. Vsak upravljavec prenosnega omrežja na dve leti pripravi desetletni načrt za razvoj omrežja. Določi učinkovite ukrepe za zagotavljanje ustreznosti omrežja in zanesljivosti oskrbe.

   

  26. Desetletni načrt za razvoj omrežja zlasti:

   

  (a) za udeležence na trgu navede glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba zgraditi v naslednjih desetih letih;

   

  (b) vsebuje vse že sprejete naložbe in opredeli nove, za katere je treba v naslednjih treh letih sprejeti sklep o izvajanju.

   

  27. Za pripravo tega desetletnega načrta za razvoj omrežja vsak upravljavec prenosnega omrežja določi utemeljena predvidevanja o razvoju ponudbe, potrošnje in izmenjave z drugimi državami ter upošteva regionalne in vseevropske obstoječe načrte za naložbe v omrežja. Upravljavec prenosnih omrežij pravočasno predloži osnutek nacionalnim regulativnim organom.

   

  28. Regulativni organ se na podlagi osnutka o desetletnem načrtu za razvoj omrežja odprto in pregledno posvetuje z vsemi ustreznimi uporabniki omrežja in lahko objavi izide postopka posvetovanja, zlasti morebitne potrebe po naložbah.

   

  29. Regulativni organ oceni, ali desetletni načrt za razvoj omrežja pokriva vse potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene med posvetovanjem, in lahko od upravljavca prenosnega omrežja zahteva, da spremeni svoj načrt.

   

  30. Če upravljavec prenosnega omrežja zavrne izvajanje naložbe, določene v desetletnem načrtu za razvoj omrežja, ki jo je treba izvesti v naslednjih treh letih, zadevna država članica zagotovi regulativnemu organu pristojnost za enega od naslednjih ukrepov:

   

  (a) z vsemi pravnimi sredstvi zahteva od upravljavca prenosnega omrežja, da uporabi svoja finančna sredstva za izpolnitev svojih naložbenih obveznosti; ali

   

  (b) pozove neodvisne vlagatelje, da objavijo svoje ponudbe za potrebno naložbo v prenosno omrežje, in lahko naloži upravljavcu prenosnih omrežij, da:

   

  – se strinja z naložbo katere koli tretje strani,

   

  – se strinja, da katera koli tretja stran zgradi ali da sam zgradi ustrezna nova sredstva, in/ali

   

  – upravlja ta nova sredstva.

   

  Ustrezni sistem financiranja mora odobriti regulativni organ. V obeh primerih ureditev tarif predvideva prihodke, ki pokrivajo stroške teh naložb.

   

  31. Regulativni organ nadzoruje in ocenjuje izvajanje naložbenega načrta.

   

  Pravice sprejemanja odločitev glede dostopa tretjih strani do prenosnega omrežja

   

  32. Upravljavci prenosnih omrežij morajo razviti in objaviti pregledne in učinkovite postopke za nediskriminatoren dostop tretjih strani do omrežja. Te postopke morajo odobriti nacionalni regulatorni organi.

   

  33. Upravljavci prenosnih omrežij ne smejo zavrniti dostopa tretjih strani na podlagi morebitnih prihodnjih omejitev razpoložljivih zmogljivosti omrežja, npr. preobremenjenost v oddaljenih delih prenosnega omrežja. Upravljavec prenosnega omrežja mora zagotoviti vse potrebne informacije.

   

  34. Upravljavci prenosnih omrežij ne smejo zavrniti dostopa zgolj zaradi dodatnih stroškov ob potrebni rasti zmogljivosti elementov omrežja v bližini točke za povezavo z omrežjem.

   

  Regionalno sodelovanje

   

  35.      Če se države članice odločijo za regionalno sodelovanje, morajo upravljavcu prenosnega omrežja naložiti točno določene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v točno določenem časovnem okviru. Poleg tega se morajo obveznosti postopno razširiti na vzpostavitev skupnega regionalnega distribucijskega centra, ki je najpozneje ... **.

   

  36. Kadar na regionalni ravni sodeluje več držav članic, zadevne države članice v dogovoru s Komisijo imenujejo regionalnega koordinatorja.

   

  37. Regionalni koordinator spodbuja sodelovanje na regionalni ravni med regulativnimi organi in drugimi pristojnimi organi, upravljavci omrežja, izmenjavami energije, uporabniki omrežja in udeleženci na trgu. Zlasti:

   

  (a) spodbuja nove učinkovite naložbe v infrastrukturo za medsebojno povezanost. V ta namen pomaga upravljavcem prenosnih omrežij pri oblikovanju njihovega regionalnega načrta za infrastrukturo za medsebojno povezanost in prispeva k usklajevanju njihovih naložbenih odločitev ter po potrebi k razpisnemu postopku;

   

  (b) spodbuja učinkovito in varno uporabo omrežja. V ta namen prispeva k usklajevanju upravljavcev prenosnih omrežij, nacionalnih regulativnih organov in drugih pristojnih nacionalnih organov z oblikovanjem skupne razporeditve in skupnih zaščitnih mehanizmov;

   

  (c) Komisiji in zadevnim državam članicam vsako leto predloži poročilo o doseženem napredku v regiji in o težavah ali ovirah, ki bi lahko ovirale napredek.

   

  Sankcije

   

  38. Nacionalni regulativni organ pridobi za izpolnjevanje obveznosti iz tega člena naslednje pravice:

   

  (a) pravico, da zahteva kakršne koli informacije od upravljavcev prenosnih omrežij in da naveže neposredni stik z osebjem upravljavca prenosnega omrežja; če obstaja dvom, velja ta pravica tudi za vertikalno integrirano podjetje in njegove podružnice;

   

  (b) pravico, da izvede vse potrebne preiskave upravljavca prenosnega omrežja, in če obstaja dvom, tudi vertikalno integriranega podjetja in njegovih podružnic; za to veljajo določbe člena 20 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe***.

   

  39. Za izvajanje obveznosti v smislu tega člena imajo regulativni organi pravico, da naložijo učinkovite, primerne in odvračilne sankcije za upravljavca prenosnega omrežja in/ali vertikalno integrirano podjetje, če ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu s tem členom ali sklepi nacionalnih regulativnih organov. Ta pravica vključuje:

   

  (a) pravico, da naloži učinkovite, primerne in odvračilne globe, katerih višina se izračuna glede na prihodek upravljavca prenosnega omrežja;

   

  (b) pravico, da sprejme predpise o preprečevanju diskriminatornega obnašanja;

   

  * UL L 289, 3.11.2005, str. 1.

  ** Šest let po začetku veljavnosti te direktive.

  *** UL L 1, 4. 1. 2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 1419/2006 (UL L 269, 28. 9. 2006, str. 1).“

  Obrazložitev

  Državam članicam je treba zagotoviti tretjo praktično možnost, ki ne posega bistveno v strukture lastništva v državah članicah in omogoča vertikalno integriranim podjetjem, da ob upoštevanju strogih pogojev in obveznosti še naprej skupaj upravljajo omrežje.

  Predlog spremembe  17

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 10

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 13 – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija lahko sprejme smernice za zagotavljanje popolne in učinkovite skladnosti upravljavca distribucijskega omrežja z odstavkom 2 kar zadeva njegovo popolno neodvisnost, nediskriminatorno ravnanje in določbo, da se pri dejavnostih dobave vertikalno integriranega podjetja ne sme nepravično izkoriščati vertikalne integracije. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  črtano

  Obrazložitev

  Sprejemanje tako obsežnih smernic tu ni primerno.

  Predlog spremembe  18

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 5 – pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. V dveh mesecih od prejema uradnega obvestila se lahko Komisija odloči, da od zadevnega regulativnega organa zahteva, da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi izvzetja. Ta rok začne teči na dan po prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni rok se lahko podaljša za dva meseca, če Komisija potrebuje dodatne informacije. Ta rok začne teči na dan po prejemu popolnih dodatnih podatkov. Dvomesečni rok se lahko tudi podaljša s soglasjem Komisije in regulativnega organa. Če se zahtevani podatki ne predložijo v roku, predpisanem v zahtevku, se šteje, da je uradno obvestilo preklicano, razen če se pred iztekom ta rok podaljša s soglasjem Komisije in regulativnega organa ali če regulativni organ Komisijo z ustrezno utemeljeno izjavo obvesti, da je po njegovem mnenju uradno obvestilo popolno.

  5. V dveh mesecih od prejema uradnega obvestila v zvezi s pravili o konkurenci se lahko Komisija odloči, da od zadevnega regulativnega organa zahteva, da spremeni ali razveljavi sklep o odobritvi izvzetja. Ta rok začne teči na dan po prejemu uradnega obvestila. Dvomesečni rok se lahko podaljša za dva meseca, če Komisija potrebuje dodatne informacije. Ta rok začne teči na dan po prejemu popolnih dodatnih podatkov. Dvomesečni rok se lahko tudi podaljša s soglasjem Komisije in regulativnega organa. Če se zahtevani podatki ne predložijo v roku, predpisanem v zahtevku, se šteje, da je uradno obvestilo preklicano, razen če se pred iztekom ta rok podaljša s soglasjem Komisije in regulativnega organa ali če regulativni organ Komisijo z ustrezno utemeljeno izjavo obvesti, da je po njegovem mnenju uradno obvestilo popolno.

  Obrazložitev

  Ni naloga Komisije, da odobri izjeme, temveč je to naloga Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Komisija naj se ukvarja le s odločbami v zvezi s konkurenco.

  Predlog spremembe  19

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija lahko sprejme smernice za uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Komisija lahko spremeni smernice za uporabo pogojev iz odstavka 1 in določi postopek za uporabo odstavkov 4 in 5. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  20

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) sodeluje z regulativnim organom ali organi držav članic pri čezmejnih vprašanjih;

  (b) sodeluje z regulativnim organom ali organi držav članic pri čezmejnih vprašanjih, da se med drugim zagotovi, da upravljavci prenosnih omrežij skupno in solidarno vzpostavijo zmogljivost za medsebojno povezovanje med njihovo infrastrukturo za prenos za izpolnitev zahteve o učinkovitem celotnem trgu in meril o zanesljivosti oskrbe s plinom brez razlikovanja med dobavitelji v različnih državah članicah;

  Obrazložitev

  Regulativni nadzor nad upravljavci prenosnih omrežij, bodisi v javni bodisi v zasebni lasti, bo moral zagotavljati, da se bodo pri odločitvah o naložbah in uporabi infrastrukture enakovredno upoštevali odjemalci znotraj državnih meja in tisti v povezanih omrežjih. Glede tega je odstavek 1.b šibek. Pojasniti je treba glavni namen ali cilj sodelovanja med nacionalnimi regulativnimi organi.

  Predlog spremembe  21

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka k

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (k) spremlja in pregleduje pogoje za dostop do skladišč, skladiščne kapacitete plinovoda in drugih sistemskih storitev, kot predvideva člen 19;

  (k) spremlja pogoje za dostop do skladišč, skladiščne kapacitete plinovoda in drugih sistemskih storitev, kot predvideva člen 19;

  Obrazložitev

  Razlika med „spremlja“ in „pregleduje“ je nejasna. Dodatek „in pregleduje” ustvarja pravno podlago za določene nove predhodne pristojnosti o skladiščih, skladiščnih kapacitetah plinovoda in drugih sistemskih storitvah, čeprav se lahko ureditev dostopa do skladišč, skladiščnih kapacitet plinovoda in drugih sistemskih storitev ponudi na podlagi pogajanj, če se države s tem strinjajo. Bistveno je, da se lahko države članice odločijo za neregulirane/tržne mehanizme, ki so dokazano ugodnejši za naložbe v skladiščenje.

  Predlog spremembe  22

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka n

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (n) zagotavlja dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev, uporabo usklajene oblike za predstavljanje podatkov o porabi in dostop do podatkov v skladu z odstavkom (h) Priloge A;

  (n) zagotavlja učinkovit in enakovreden dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev za vse udeležence na trgu, uporabo usklajene oblike za predstavljanje podatkov o porabi in dostop do podatkov v skladu z odstavkom (h) priloge A;

  Obrazložitev

  Potrebna je natančna opredelitev za zagotovitev odprtosti trga z zemeljskim plinom za vse udeležence na trgu.

  Predlog spremembe  23

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka p

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (p) spremlja pravilno uporabo meril, na podlagi katerih se odloča, ali objekti za skladiščenje spadajo na področje člena 19(3) ali 19(4).

  (p) spremlja pravilno uporabo meril, na podlagi katerih se odloča, ali je dostop do objektov za skladiščenje in skladiščnih kapacitet plinovoda tehnično in/ali ekonomsko potreben, da se zagotovi učinkovit dostop do omrežja za oskrbo odjemalcev.

  Obrazložitev

  Tako se zagotovi skladnost z novimi določbami člena 19(1), ki državam članicam nalaga obveznost, da opredelijo in objavijo merila, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, ali je dostop do objektov za skladiščenje in skladiščnih kapacitet plinovoda tehnično in/ali ekonomsko potreben, da se zagotovi učinkovit dostop do omrežja za oskrbo odjemalcev.

  Predlog spremembe  24

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 3 – točka b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, preverjajo delovanje trgov s plinom in se ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja trga, vključno z programi za sprostitev plina;

  (b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, in ob upoštevanju pristojnosti vsakega javnega organa preverjajo delovanje trgov s plinom ter pristojnim organom predlagajo ustrezne ukrepe, ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja trga;

  Obrazložitev

  Brez jasnega konkurenčnega okvira bi ta predlog organom odobril neomejena pooblastila z nepredvidljivimi posledicami za poseg na trg, ki se prekrivajo z nacionalnimi pristojnostmi.

  Programi za sprostitev plina lahko ustvarijo umetne vire oskrbe s plinom na danem območju, vendar je njihov vpliv na končne cene na prostem trgu nepredvidljiv. Namenjeni so za dolgoročne pogodbe za uvoz plina, ki bi jih padajoči trend ogrozil.

  Upoštevati je treba razliko med pristojnostmi urada za energetiko in urada za konkurenco.

  Predlog spremembe  25

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 4 – točka a

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) povezavo in dostop do nacionalnih omrežij, vključno s tarifami za prenos in distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop do naprav za UZP. Te tarife morajo omogočati potrebne naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako da se zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in naprav za UZP;

  (a) povezavo in dostop do nacionalnih omrežij, vključno s tarifami za prenos in distribucijo, metodami njihovega izračunavanja ter pogoji in tarifami za dostop do naprav za UZP. Te tarife morajo omogočati potrebne naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako da se zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in naprav za UZP;

  Obrazložitev

  Regulativni organi morajo objaviti metode izračunavanja tarif za prenos in distribucijo.

  Predlog spremembe  26

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 6

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Regulativni organi so pristojni za to, da od upravljavcev prenosnih in distribucijskih omrežij, skladišč in obratov za UZP zahtevajo, da po potrebi spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da zagotovijo njihovo sorazmernost in nediskriminatorno uporabo.

  6. Regulativni organi so pristojni za to, da od upravljavcev infrastrukture v skladu z reguliranim dostopom tretjih oseb na podlagi določb člena 18, člena 19(4) in člena 20 zahtevajo, da po potrebi spremenijo pogoje, vključno s tarifami iz tega člena, da zagotovijo njihovo sorazmernost in nediskriminatorno uporabo.

  Obrazložitev

  Tako se upošteva dejstvo, da direktiva v določenih okoliščinah ne omogoča ureditve dostopa do infrastrukture, to je, če se odobri izjema iz člena 22 ali če država članica izbere pogodbeni dostop do skladišč (člen 19(3)).

  Predlog spremembe  27

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 13

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  13. Države članice zagotovijo ustrezne mehanizme na nacionalni ravni, v okviru katerih se lahko stran, ki jo zadeva odločitev nacionalnega regulatornega organa, pritoži telesu, ki je neodvisno od vpletenih strani.

  13. Države članice zagotovijo ustrezne mehanizme na nacionalni ravni, v okviru katerih se lahko stran, ki jo zadeva odločitev nacionalnega regulatornega organa, pritoži državnemu sodišču ali drugemu nacionalnemu organu, ki je neodvisen od vpletenih strani in vlade zadevne države članice.

  Obrazložitev

  Pri pritožbi proti odločitvi regulativnih organov mora k odločitvi prispevati eden od zasebnih in politično neodvisnih organov.

  Predlog spremembe  28

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 14

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  14.      Komisija lahko sprejme smernice za izvajanje pooblastil regulativnih organov iz tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  14.      Komisija lahko spremeni smernice za izvajanje pooblastil regulativnih organov iz tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  29

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24d – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija lahko sprejme smernice glede obsega obveznosti regulatornih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter glede primerov, ko je Agencija pristojna za odločanje o ureditvenem režimu za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici. Ti ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  4. Komisija lahko spremeni smernice glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo, ter glede primerov, ko je Agencija pristojna za odločanje o ureditvenem režimu za infrastrukture, ki povezujejo vsaj dve državi članici. Ti ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se spremenijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  30

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24e – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Agencija v roku štirih mesecev posreduje svoje mnenje regulatornemu organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter regulatornemu organu, ki je sprejel zadevno odločitev.

  2. Agencija v roku dveh mesecev posreduje svoje mnenje regulativnemu organu, ki ga je zahteval, ali Komisiji ter regulativnemu organu, ki je sprejel zadevno odločitev.

  Obrazložitev

  Predlog uvaja skrajšanje roka.

  Predlog spremembe  31

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24e – odstavek 9

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  9. Komisija sprejme smernice, ki podrobno določajo postopek, ki mu je treba slediti za uporabo tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  9. Komisija spremeni smernice, ki podrobno določajo postopek, ki mu je treba slediti za uporabo tega člena. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se spremeni v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  32

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24f – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Države članice od podjetij za dobavo zahtevajo, da najmanj pet let hranijo nacionalnemu regulativnemu organu, nacionalnemu organu, pristojnemu za konkurenco, in Komisiji na razpolago zadevne podatke v zvezi z vsemi transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in z izvedenimi finančnimi instrumenti za trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci na debelo in upravljavci prenosnih omrežij ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

  1. Države članice od podjetij za dobavo zahtevajo, da najmanj pet let pristojnim organom za izpolnjevanje njihovih nalog hranijo zadevne podatke v zvezi z vsemi transakcijami pogodb o oskrbi s plinom in z izvedenimi finančnimi instrumenti za trgovanje s plinom, ki so jih imeli s trgovci na debelo in upravljavci prenosnih omrežij ter upravljavci skladišč in obratov za UZP.

  Obrazložitev

  Jasno je treba določiti okoliščine za zbiranje podatkov v zvezi s pogodbami o veleprodaji in jih povezati s posebnimi nalogami pristojnih organov. Pristojni organi so lahko tudi organi, ki niso navedeni v predlogu direktive.

  Predlog spremembe  33

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24f – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Podatki vključujejo podrobnosti o značilnostih, kot so trajanje, pravila za dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, količina, datumi in ure izvedbe, cene transakcij in način identifikacije zadevnega trgovca na debelo, pa tudi določene podrobnosti o vseh neporavnanih pogodbah o oskrbi s plinom in izvedenih finančnih instrumentih za trgovanje s plinom.

  2. Podatki lahko vključujejo podrobnosti o značilnostih, kot so trajanje, pravila za dostavo in poravnavo ustreznih transakcij, količina, datumi in ure izvedbe, cene transakcij in način identifikacije zadevnega trgovca na debelo, pa tudi določene podrobnosti o vseh neporavnanih pogodbah o oskrbi s plinom in izvedenih finančnih instrumentih za trgovanje s plinom.

  Obrazložitev

  Člen 24f mora opredeljevati le okvirne pogoje v zvezi z obveznostjo vodenja evidenc, ne pa natančnejše vsebine zadevnih informacij. To morajo opredeljevati ustrezne smernice, ki jih lahko spremeni tudi Evropski parlament z dodatnimi predlogi sprememb.

  Predlog spremembe  34

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24f – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Da se zagotovi enotna uporaba tega člena, lahko Komisija sprejme smernice, ki določajo metode in ureditev vodenja evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki se morajo hraniti. Ti ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  4. Da se zagotovi enotna uporaba tega člena, lahko Komisija spremeni smernice, ki določajo metode in ureditev vodenja evidenc ter obliko in vsebino podatkov, ki se morajo hraniti. Ti ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo se spremenijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  35

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24f – odstavek 5

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Kar zadeva transakcije izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje s plinom, ki jih imajo podjetja za dobavo s trgovci na debelo, upravljavci prenosnih omrežij, skladišč in obratov za UZP, se ta člen uporablja šele potem, ko Komisija sprejme smernice iz odstavka 4.

  5. Kar zadeva transakcije izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje s plinom, ki jih imajo podjetja za dobavo s trgovci na debelo, upravljavci prenosnih omrežij, skladišč in obratov za UZP, se ta člen uporablja šele potem, ko so sprejete smernice iz odstavka 4.

  Obrazložitev

  S tem predlogom se zagotovi, da Parlament in Svet sprejmeta smernice z rednim postopkom. Prenos pooblastil na Komisijo ostaja omejen na morebitne nujne prilagoditve.

  Predlog spremembe  36

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 2 - odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo, kako se ta direktiva praktično in teoretično izvaja v posameznih državah članicah.

  POSTOPEK

  Naslov

  Notranji trg z zemeljskim plinom

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)

  Pristojni odbor

  ITRE

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  ECON

  11.10.2007

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Bernhard Rapkay

  23.10.2007

   

   

  Obravnava v odboru

  29.1.2008

  26.2.2008

  1.4.2008

   

  Datum sprejetja

  21.4.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  18

  5

  7

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, John Purvis, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Bilyana Ilieva Raeva, Gilles Savary

  MNENJE Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (9.4.2008)

  za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

  o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom
  (KOM(2007)0529 – C6‑0317/2007 – 2007/0196(COD))

  Pripravljavec mnenja: Toine Manders

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  S predlagano direktivo se spreminja direktiva 2003/55, zadeva pa skupna pravila notranjega trga z zemeljskim plinom. Je del „energetskega svežnja“ (Trgi elektrike in plina EU: tretji zakonodajni sveženj), ki ga je Komisija predlagala septembra 2007. Pripravljavec mnenja pozdravlja pet predlogov iz svežnja in ga v splošnem podpira, saj je zelo pomemben za dosego pravega evropskega notranjega energetskega trga. Cilji predlogov so zagotoviti zanesljivost oskrbe ter ohraniti preglednost cen in njihovo skladnost s konkurenčnimi trgi v prid vseh evropskih potrošnikov. Drugače povedano je cilj podpirati in še naprej razvijati sedanji proces liberalizacije v Evropi, kar pripravljavec mnenja odločno podpira.

  Čeprav pripravljavec mnenja odobrava predlog, meni, da so možne nadaljnje izboljšave, v glavnem na področju vprašanja varstva potrošnikov, zato predlaga spremembe na naslednjih področjih:

  · Po mnenju pripravljavca mnenja in odbora IMCO je največjo prednost treba dati cenovno dostopnemu in enostavnemu dostopu do energije za vse evropske potrošnike. Ukrepi za varstvo potrošnikov v sektorju plina so zato zelo pomembni, zlasti pa je pomembno zagotoviti, da lahko potrošniki enostavno in brez dodatnih stroškov zamenjajo dobavitelja ter imajo lahek dostop do podatkov o svoji porabi itd. Poleg tega pripravljavec mnenja podpira zahteve iz leta 2006 (v Direktivi 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah) ter poziva države članice, naj uporabljajo sistem „inteligentnega merjenja“ in zagotovijo, da bo predplačilo potrošnikov ustrezno in bo odražalo njihovo dejansko porabo plina.

  · Da se zagotovi izvajanje varstva potrošnikov iz priloge A, morajo nacionalni regulativni organi zagotoviti učinkovito izvajanje in spoštovanje teh ukrepov. Poleg tega omenjeni organi spremljajo izvajanje in izrečejo kazen v primerih neskladnosti s predpisi. Kakovost storitve bi morala biti osrednji cilj podjetij za plin.

  · Po predlogu Komisije so regulativni organi popolnoma neodvisni. V večini sodnih sistemov Evropske unije lahko sodišče samo preveri, ali je regulativni organ pri sprejemanju odločitve uporabil pravilen postopek (test mejnih vrednosti), ne more pa razsojati o vsebini odločitve. Pripravljavec mnenja se boji, da bo regulativni organ s tem dobil proste roke, kar je v nasprotju s splošnimi načeli nadzora in ravnotežja.

  · Pripravljavec mnenja meni, da je zanesljivost oskrbe v korist evropskih potrošnikov mogoče najlažje doseči, če se prepreči koncentracija na trgu in zagotovi oblikovanje učinkovitega trga z energijo. V sektorju plina in elektrike so strukturne razlike. V sektorju plina je koncentracija dobaviteljev in dolgoročnih pogodb, ki podpirajo dobavo, primanjkuje pa likvidnosti po prodajni verigi navzdol. Zato je potreben nov trgovinski sistem, trgovinske obveznosti pa morajo postati zavezujoče.

  · Pripravljavec mnenja odločno podpira izjavo v resoluciji o možnostih za notranji trg s plinom in električno energijo, ki jo je Evropski parlament sprejel 10. julija 2007, da je ločevanje prenosa lastništva najpomembnejše orodje za spodbujanje naložb v infrastrukturo na nerazlikovalen način.

  · Države članice morajo zagotoviti pravilno izvajanje in uporabo te direktive ter izvajanje drugega energetskega svežnja. Pripravljavec mnenja odločno poziva Komisijo, naj kaznuje države članice, ki še niso izvedle drugega energetskega svežnja.

  · Pripravljavec mnenja nadalje podpira regionalno sodelovanje, da se zagotovi tesnejše povezovanje plinovodov v Evropi. Njihovo preusmerjanje mora biti lažje, da bi imeli resnično delujoč učinkovit notranji trg. Države članice zagotovijo in spremljajo regionalno sodelovanje ter zagotovijo minimalno raven medsebojnih povezav med sosednjimi državami članicami.

  · V skladu s tem so potrebni tudi večja preglednost in strožja pravila v zvezi s prenosom, hrambo in/ali zmogljivostmi utekočinjenega zemeljskega plina, da bo za nove udeležence dostop na trg s plinom lažji.

  · Kot zadnje pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije v zvezi z določbo o izvzetju za nove infrastrukture (člen 22), vendar bi bilo treba v členu 22 predpostaviti tudi povezovalne vode med državami članicami in tretjimi državami.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

  Predlog spremembe 1

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (5a) Države članice bi morale spodbujati sodelovanje na regionalni ravni in spremljati učinkovitost omrežij na tej ravni. Nekaj držav članic je že podalo predloge za uresničitev tega cilja.

  Obrazložitev

  Spodbujanje sodelovanja držav članic na regionalni ravni in obveznost, da spremljajo učinkovitost omrežja, sta zelo pomembna pri zagotavljanju pravega čezmejnega notranjega trga in sodelovanja.

  Predlog spremembe  2

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 8 a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8a) Da se zagotovi pravilno izvajanje zahtev o ločevanju lastništva, mora Komisija spremljati postopek ločevanja lastništva v državah članicah in o njem poročati Evropskemu parlamentu. Komisija mora tudi ukrepati proti državam članicam, ki niso izvajale zakonodaje na področju energetike, ki je veljala ob začetku veljavnosti te direktive.

  Obrazložitev

  Izvajanje drugega energetskega svežnja je pokazalo, da mora Komisija natančneje spremljati postopek in datum prenosa te direktive v državah članicah.

  Predlog spremembe  3

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 8 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8b) Države članice bi morale spodbujati regionalno sodelovanje ter po potrebi imenovati regionalnega koordinatorja, ki bi omogočal lažji dialog med pristojnimi nacionalnimi organi. Poleg tega bi bilo treba sčasoma v omrežje učinkovito vključiti nove elektrarne.

  Obrazložitev

  Tretji energetski sveženj je zelo pomemben za dokončanje potekajočih procesov liberalizacije v sektorjih energije in plina v Evropi in s tem za zagotovitev pravega, preglednega in odprtega notranjega trga.

  Predlog spremembe  4

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 8 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (8c) Za pravilno izvajanje svežnja bi morala Komisija pomagati državam članicam, ki imajo težave na tem področju.

  Obrazložitev

  V nekaterih državah članicah učinki drugega energetskega svežnja še niso vidni, saj zaradi nacionalnih posebnosti še ni bil pravilno izveden ali uresničen.

  Predlog spremembe  5

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14) Zaščita dobave energije je bistveni element javne varnosti in je zato notranje povezana z učinkovitim delovanjem trga EU s plinom. Uporaba omrežja je ključnega pomena, da lahko plin doseže državljane EU. Delujoči trgi s plinom ter zlasti omrežja in druga sredstva, povezana z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena za javno varnost, konkurenčnost gospodarstva in blaginjo državljanov Skupnosti. Brez poseganja v svoje mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da je sektor prenosnih omrežij za plin zelo pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih držav, da bi se izognili morebitnim grožnjam javnemu redu in javni varnosti v Skupnosti ter blaginji njenih državljanov. Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje skladnosti s pravili glede učinkovitega ločevanja.

  (14) Zaščita dobave energije je bistveni element javne varnosti in je zato notranje povezana z učinkovitim delovanjem trga EU s plinom. Uporaba omrežja je ključnega pomena, da lahko plin doseže državljane EU. Delujoči odprti trgi s plinom z dejanskimi možnostmi za trgovanje ter zlasti omrežja in druga sredstva, povezana z oskrbo s plinom, so bistvenega pomena za javno varnost, konkurenčnost gospodarstva in blaginjo državljanov Skupnosti. Brez poseganja v svoje mednarodne obveznosti Skupnosti meni, da je sektor prenosnih omrežij za plin zelo pomemben zanjo, zato so potrebni dodatni zaščitni ukrepi v zvezi z vplivom tretjih držav, da bi se izognili morebitnim grožnjam javnemu redu in javni varnosti v Skupnosti ter blaginji njenih državljanov. Taki ukrepi so nujni tudi za zagotavljanje skladnosti s pravili glede učinkovitega ločevanja.

  Predlog spremembe  6

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Treba je zagotoviti neodvisnost upravljavcev skladišč, da se izboljša dostop tretjih strani do objektov za skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali ekonomskega vidika potrebni za zagotavljanje učinkovitega dostopa do omrežja za oskrbo odjemalcev. Zato je primerno, da objekte za skladiščenje upravljajo pravno ločeni subjekti, ki imajo dejansko pravico odločanja o sredstvih, ki so potrebna za vzdrževanje, upravljanje in razvoj objektov za skladiščenje. Treba je tudi povečati preglednost v zvezi z zmogljivostmi skladiščenja, ki se ponudijo tretjim stranem, in sicer tako, da se države članice prisili, da opredelijo in objavijo nediskriminatoren in jasen okvir, ki bo za objekte za skladiščenje določal ustrezen ureditveni režim.

  (15) Treba je zagotoviti neodvisnost upravljavcev skladišč, da se izboljša dostop tretjih strani do objektov za skladiščenje, ki so s tehničnega in/ali ekonomskega vidika potrebni za zagotavljanje učinkovitega dostopa do omrežja za oskrbo odjemalcev. Zato je primerno, da objekte za skladiščenje upravljajo pravno ločeni subjekti, ki imajo dejansko pravico odločanja o sredstvih, ki so potrebna za vzdrževanje, upravljanje in razvoj objektov za skladiščenje. Treba je tudi učinkovito povečati preglednost v zvezi z zmogljivostmi skladiščenja, ki se ponudijo tretjim stranem, in sicer tako, da se države članice prisili, da opredelijo in objavijo nediskriminatoren in jasen okvir, ki bo za objekte za skladiščenje določal ustrezen ureditveni režim.

  Predlog spremembe  7

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Nediskriminatoren dostop do distribucijskega omrežja je odločilnega pomena za dostop do odjemalcev na maloprodajni ravni. Kar zadeva dostop tretjih strani in naložbe so možnosti za diskriminacijo sicer manjše na ravni distribucije kot pa na ravni prenosa, saj sta na ravni distribucije prezasedenost in vpliv interesov v zvezi s proizvodnjo na splošno manj pomembna kot na ravni prenosa. Poleg tega je dejansko ločevanje upravljavcev distribucijskih sistemov glede na Direktivo 2003/55/ES obvezno šele od 1. julija 2007, njegove učinke na notranji trg pa je treba še oceniti. Trenutno veljavna pravila za pravno in funkcionalno ločevanje bi lahko vodila k učinkovitemu ločevanju, če bi bila jasneje določena ter če bi se jih pravilno izvajalo in pozorno spremljalo. Da bi ustvarili enakovredne pogoje na maloprodajni ravni, je treba spremljati dejavnosti upravljavcev distribucijskih omrežij in jim tako preprečiti, da bi izkoriščali svojo vertikalno integracijo kar zadeva njihov konkurenčni položaj na trgu, zlasti v povezavi z malimi domačimi in tujimi odjemalci.

  (16) Nediskriminatoren dostop do distribucijskega omrežja je odločilnega pomena za dostop do odjemalcev na maloprodajni ravni. Kar zadeva dostop tretjih strani in naložbe, so možnosti za diskriminacijo sicer manjše na ravni distribucije kot pa na ravni prenosa, saj sta na ravni distribucije prezasedenost in vpliv interesov v zvezi s proizvodnjo na splošno manj pomembna kot na ravni prenosa. Poleg tega je dejansko ločevanje upravljavcev distribucijskih sistemov glede na Direktivo 2003/55/ES obvezno šele od 1. julija 2007, njegove učinke na notranji trg pa je treba še oceniti. Trenutno veljavna pravila za pravno in funkcionalno ločevanje bi lahko vodila k učinkovitemu ločevanju, če bi bila jasneje določena ter če bi se jih pravilno izvajalo in pozorno spremljalo. Da bi ustvarili enakovredne pogoje na maloprodajni ravni in resnični trg, je treba spremljati dejavnosti upravljavcev distribucijskih omrežij in jim tako preprečiti, da bi izkoriščali svojo vertikalno integracijo kar zadeva njihov konkurenčni položaj na trgu, zlasti v povezavi z malimi domačimi in tujimi odjemalci.

  Predlog spremembe  8

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 21 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (21a) Strukturna togost trga s plinom, ki izhaja iz koncentracije dobaviteljev, dolgoročne pogodbe, ki podpirajo dobavo, in pomanjkanje likvidnosti vzdolž prodajne verige povzročajo nepreglednost pri določanju cen. Za večjo jasnost strukture stroškov je potrebna večja preglednost pri oblikovanju cen, trgovinske obveznosti pa bi morale biti zavezujoče.

  Obrazložitev

  Da bi olajšali dostop na trg novim in manjšim podjetjem za plin ter ustvarili večjo preglednost na trgu s plinom in nad cenami.

  Predlog spremembe  9

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 21 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (21b) V središču te direktive bi morali biti odjemalci. Že obstoječe pravice odjemalcev je treba okrepiti in zaščititi, vključevati pa bi morale tudi večjo preglednost in zastopanje. Varstvo potrošnikov pomeni, da bi moral konkurenčni trg koristiti vsem odjemalcem. Nacionalni regulativni organi morajo pravice odjemalcev uveljavljati z ustvarjanjem spodbud in izrekanjem sankcij podjetjem, ki ne izpolnjujejo pravil o varstvu potrošnikov in konkurenci.

  Obrazložitev

  Odjemalci bi morali imeti večjo besedo in biti v središču energetske politike EU.

  Predlog spremembe  10

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 21 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (21c) Varstvo potrošnikov je odvisno od razpoložljivosti učinkovitih pravnih sredstev za vse. Države članice bi morale uvesti hitre in učinkovite postopke za reševanje sporov, vključno z zunajsodnimi postopki in mehanizmom kolektivnih pravnih sredstev.

  Obrazložitev

  Za zagotovitev ustreznega varstva potrošnikov so bistvena učinkovita pravna sredstva. Te ukrepe, ki bi morali biti pravno zavezujoči, je treba vključiti tudi v prihodnjo evropsko listino o pravicah odjemalcev energije, ki je v pripravi. Idealno bi bilo, da bi jo Komisija predložila najkasneje šest mesecev po sprejetju te direktive.

  Predlog spremembe  11

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 22 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (22a) Vsi odjemalci bi morali imeti pravico, da njihov dobavitelj plina zanje opravlja storitve in obravnava pritožbe v skladu z mednarodnimi standardi ISO 10001, ISO 10002 in ISO 10003, usklajenost z vzpostavljenimi smernicami pa bi moral nadzorovati nacionalni regulativni organ. Na tem področju bi bilo treba opredeliti dodatne standarde ISO ter jih dodati k že zahtevanim standardom. V tej direktivi bi bilo treba sprejeti standarde in prakso iz predloga direktive o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah (2004/0251(COD)).

  Obrazložitev

  ISO 10001 zagotavlja potrošnikovo zadovoljstvo s smernicami za kodekse ravnanja, ISO 10002 zajema smernice za obravnavanje pritožb, ISO 10003 pa za reševanje sporov zunaj organizacij. Trenutno je v pripravi nov standard ISO, ki se bo imenoval ISO 10004, o spremljanju in merjenju zadovoljstva porabnikov, in ko bo končan, bi ga bilo treba preko regulativnega postopka s pregledom dodati k zahtevanim standardom.

  Predlog spremembe  12

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 23

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23) Zahteve glede javnih storitev in skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz njih, je treba še bolj okrepiti, da bi zagotovili, da bodo lahko imeli vsi potrošniki koristi od konkurence. Ključni vidik pri dobavi energije odjemalcem je dostop do podatkov o porabi, ki morajo biti na voljo odjemalcem, tako da lahko konkurente povabijo, da pripravijo ponudbo na podlagi teh podatkov. Porabniki morajo imeti tudi pravico, da so ustrezno obveščeni o svoji porabi energije. Redni podatki o stroških energije bodo ustvarili spodbude za prihranke energije, saj bodo dajali odjemalcem neposredne povratne informacije o učinkih naložb v energetsko učinkovitost in spremembe ravnanja.

  (23) Zahteve glede javnih storitev in skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz njih, je treba še bolj okrepiti, da bi zagotovili, da bodo lahko imeli vsi potrošniki koristi od konkurence in pravičnejših cen. Ključni vidik pri dobavi energije odjemalcem je dostop do objektivnih in preglednih podatkov o porabi, s tem povezanih cenah in stroških storitev, ki morajo biti na voljo odjemalcem, tako da lahko konkurente povabijo, da pripravijo ponudbo na podlagi teh podatkov. Porabniki morajo imeti tudi pravico, da so ustrezno obveščeni o svoji porabi energije, predplačilo pa mora biti ustrezno in mora odražati dejansko porabo zemeljskega plina. Podatki o stroških energije, ki jih odjemalci prejmejo vsaj vsake četrt leta, bodo ustvarili spodbude za prihranke energije, saj bodo dajali odjemalcem neposredne povratne informacije o učinkih naložb v energetsko učinkovitost.

  Obrazložitev

  Pri stremljenju k cilju svobodne in pregledne konkurence potrošnikom dostop do najrazličnejših podatkov omogoča obveščeno izbiro dobavitelja elektrike. Poleg tega bi bilo treba potrošnike bremeniti le za količino energije, ki jo vsak mesec dejansko porabijo.

  Predlog spremembe  13

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 23 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (23a) Države članice morajo zagotoviti ustrezno razdelitev individualnih števcev (inteligentno merjenje), kot je določeno v Direktivi 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah1, da dobijo potrošniki točne podatke o porabi energije in da se zagotovi učinkovitost pri končnem uporabniku.

   

  __________

  1 UL L 114, 27.4.2006, str. 64.

  Obrazložitev

  Inteligentni števci omogočijo potrošniku boljši vpogled v dejansko porabo plina, zato prispevajo k bolj premišljeni uporabi plina.

  Predlog spremembe  14

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 23 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (23b) Komisija bi morala v posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom oblikovati evropsko listino o pravicah odjemalcev energije. Listina bi morala biti referenca za ukrepe, ki jih morajo določiti države članice, nacionalni regulativni organi, Agencija in Komisija. Kadar je to ustrezno, bi morala Komisija pravice, določene s to listino, prek regulativnega postopka s pregledom sprejeti kot dodatne zahteve v prilogi A k direktivi 2003/55/ES. Omogočiti bi bilo treba, da se kopija listine pošlje vsem odjemalcem, ki sklenejo novo pogodbo.

  Obrazložitev

  Ko bo listina o pravicah odjemalcev energije oblikovana, bo to izčrpen seznam potrošniških pravic v energetskem sektorju, tako da ga bodo uporabljali vsi nacionalni in evropski organi, ko bodo pripravljali predpise o dobaviteljih energije. Kadar je to ustrezno, je treba vse pravice, opredeljene v listini, poleg pravic iz priloge A k tej direktivi, dodati direktivi in jim dati polno pravno veljavo.

  Predlog spremembe  15

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 23 c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (23c) Med organizacijami odjemalcev energije in drugimi zainteresiranimi stranmi (socialnimi partnerji, regulativnimi organi s področja energetike, vladnimi predstavniki itd.) je treba spodbujati stalen dialog o vseh vprašanjih pravic odjemalcev energije, da bi storili največ za visoko raven njihovih pravic. Poleg tega bi morale potrošniške organizacije sodelovati s pristojnimi organi za varstvo potrošnikov, da bi preverili točnost podatkov, ki jih posredujejo dobavitelji zemeljskega plina.

  Obrazložitev

  Močnejša civilna družba bi prispevala k boljšemu varstvu pravic potrošnikov. V državah članicah je nujno treba spodbujati njeno rast.

  Predlog spremembe  16

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 24

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (24) Da bi prispevali k zanesljivosti oskrbe in hkrati ohranili duh solidarnosti med državami članicami, zlasti v primeru krize na področju oskrbe, je treba zagotoviti okvir za regionalno solidarnostno sodelovanje.

  (24) Da bi prispevali k zanesljivosti oskrbe in hkrati ohranili duh solidarnosti med državami članicami, zlasti v primeru krize na področju oskrbe, je treba zagotoviti pregleden in učinkovit okvir za regionalno solidarnostno sodelovanje.

  Obrazložitev

  Regionalno solidarnostno sodelovanje bi moralo biti dostopno javnosti – preglednost bi morala omogočiti širši javni nadzor. Za blaginjo državljanov EU so bistvene učinkovite rešitve za morebitno krizo na področju oskrbe z energijo.

  Predlog spremembe  17

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Uvodna izjava 25

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (25) Da bi ustvarile notranji trg s plinom, morajo države članice spodbujati integracijo svojih nacionalnih trgov ter sodelovanje upravljavcev omrežij na evropski in regionalni ravni.

  (25) Da bi ustvarile notranji trg s plinom, morajo države članice zagotoviti in spremljati integracijo svojih nacionalnih trgov ter sodelovanje upravljavcev omrežij na evropski in regionalni ravni.

  Predlog spremembe  18

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka -1 (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 1 – odstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (-1) Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

   

  „1. Ta direktiva določa skupna pravila za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje zemeljskega plina, skupaj z določbami za varstvo potrošnikov. V ta namen določa pravila glede organiziranja in delovanja sektorja zemeljskega plina, dostop do trga, merila in postopke, ki se uporabljajo pri izdaji energetskih dovoljenj za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje zemeljskega plina in obratovanje sistemov.“

  Predlog spremembe  19

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 – točka b a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) Doda se naslednja točka:

   

  „36a. ‚pomanjkanje energije‘ pomeni, da si gospodinjski odjemalec ne more privoščiti ogrevanja stanovanjskega prostora do sprejemljive ravni. Države članice ocenijo to raven v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Razmere ocenijo tudi glede na zmožnost uporabnikov, da za svoje stanovanje plačajo druge energetske storitve, ki se ponujajo po sprejemljivi ceni“.

  Obrazložitev

  V državah članicah Evropske unije je vedno večje pomanjkanje energije, zato potrebujemo jasno uradno opredelitev pomanjkanja energije na ravni EU, da bi uskladili standarde dobave in varstva potrošnikov v vseh državah članicah.

  Predlog spremembe  20

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 –točka 1 – točka b b

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 2 – točka 36 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (bb) Doda se naslednja točka:

   

  „36b. ‚dostopna cena‘ pomeni ceno, ki jo ob upoštevanju pomanjkanja energije opredelijo države članice po posvetovanju z nacionalnimi regulativnimi organi, socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi;“

  Obrazložitev

  Zaradi varstva ranljivih potrošnikov je treba v vseh državah članicah določiti dostopno ceno.

  Predlog spremembe  21

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 2

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1a) Člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

   

  „2. Ob popolnem upoštevanju ustreznih določb Pogodbe, zlasti člena 86, lahko države članice v splošnem gospodarskem interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v plinskem sektorju, obveznosti javnih storitev, ki se lahko nanašajo na varnost, skupaj z zanesljivostjo oskrbe, na rednost, kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja, skupaj z učinkovito rabo energije, cilji Skupnosti za uporabo obnovljivih virov energije in varstvom podnebja. Take obveznosti morajo biti jasno določene, pregledne, nepristranske in preverljive in morajo plinskim družbam EU zagotavljati enak dostop do nacionalnih odjemalcev. V zvezi z zanesljivostjo oskrbe, učinkovito rabo energije/uravnavanjem povpraševanja in za uresničitev okoljskih ciljev, navedenih v tem odstavku, lahko države članice uvedejo dolgoročno načrtovanje in pri tem upoštevajo možnost želje tretjih strank za dostop do omrežja“.

  Predlog spremembe  22

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1b) Člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

   

  „3. Države članice s potrebnimi ukrepi zagotovijo, da lahko vsi gospodinjski odjemalci in mala podjetja uporabljajo univerzalno storitev, zlasti pravico do oskrbe s plinom določene kakovosti po dostopnih, lahko in jasno primerljivih, preglednih in nediskriminatornih tarifah in cenah, vključno s cenami in tarifami, prilagojenimi glede na ustrezne indeksacijske mehanizme. Ti ukrepi temeljijo na dejanski porabi energije ter pravici do izbire, poštenosti, zastopanja in odškodnine. Države članice zagotovijo, da plinske družbe zagotovijo kakovost storitev.

  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zaščitijo končne odjemalce in zagotovijo visoko raven varstva potrošnikov in poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev, skupaj z ustreznimi ukrepi, ki pomagajo preprečiti njihov odklop. V tej zvezi lahko sprejmejo ustrezne ukrepe za zaščito odjemalcev, ki so priključeni na plinsko omrežje v odmaknjenih območjih. Države članice lahko imenujejo zasilnega dobavitelja za odjemalce, ki so priključeni na plinsko omrežje. Države članice prepovedo diskriminatorno provizijo pri nekaterih načinih plačila, zlasti za odjemalce, ki plačujejo na podlagi predplačilnega števca. Zagotoviti morajo visoko raven varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti splošnih pogodbenih pogojev, splošnih informacij in mehanizmov za reševanje sporov. Države članice zagotovijo, da imajo upravičeni odjemalci dejansko možnost zamenjati dobavitelja. Vsaj kar zadeva gospodinjske odjemalce, morajo ukrepi iz tega člena vključevati najmanj tiste pravice, ki so navedene v prilogi A. Države članice okrepijo položaj domačih odjemalcev na trgu z omogočanjem in spodbujanjem možnosti prostovoljnega povezovanja zaradi zastopanja te skupine odjemalcev.“

  Obrazložitev

  Za ranljive potrošnike in tiste z nizkim dohodkom je verjetneje, da bodo prisiljeni plačevati za energijo na podlagi predplačilnega števca. Diskriminatorno višje provizije za take načine plačila pomenijo, da revnejši potrošniki absolutno gledano in tudi sorazmerno glede na dohodek pogosto plačajo več kot tisti, ki so finančno v ugodnejšem položaju. Skupni ukrepi, kot je postopek za pritožbe potrošnikov v Združenem kraljestvu, so lahko učinkovito sredstvo, s katerim potrošniki zahtevajo spoštovanje svojih pravic.

  Predlog spremembe  23

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1c) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

   

  „3a. Države članice morajo zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti splošnih pogodbenih pogojev, splošnih informacij in mehanizmov za reševanje sporov. Države članice morajo upravičenim odjemalcem omogočiti, da enostavno in učinkovito ter najkasneje v mesecu dni brezplačno zamenjajo dobavitelja. Za gospodinjske odjemalce morajo ti ukrepi vključevati tudi ukrepe za varstvo potrošnikov, navedene v prilogi A.“

  Predlog spremembe skoraj v celoti temelji na drugem delu člena 3(3) direktive 2003/55 ES.

  Obrazložitev

  Odjemalci morajo obvezno imeti možnost, da brez stroškov zamenjajo dobavitelja. To bi pripomoglo tudi h konkurenčnejšemu trgu.

  Predlog spremembe  24

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3 b (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1d) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

   

  „3b. Države članice zagotovijo preglednost in predvidljivost objavljenih cen, tarif (in parametrov za izračun tarif) ter vseh indeksacijskih mehanizmov in dodatnih pogojev prek razumljivih in lahko dostopnih metod izračunavanja ali prek katere koli druge oblike sporočila, ki se pošlje neodvisnemu nacionalnemu regulativnemu organu in ga ta preveri ali odobri. O teh ukrepih neodvisni nacionalni regulativni organ obvesti agencijo za sodelovanje regulativnih organov na področju energetike.“

  Obrazložitev

  Tarife za plin morajo biti pregledne zaradi varstva potrošnikov in za zagotovitev, da ni dodatnih provizij. Države članice morajo o vseh tarifah ali njihovih spremembah obvestiti odjemalce.

  Predlog spremembe  25

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 e (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3 c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1e) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

   

  „3c. Države članice zagotovijo, da dobijo odjemalci energije pregledne in razumljive račune za energijo, ki temeljijo na dejanski porabi energije. Računi za energijo so pravočasni in dovolj redni, da omogočijo točne in razumljive informacije. Zaradi večje preglednosti in primerljivosti države članice razvijejo standardno izdajanje računov s standardiziranimi informacijami, ki jih uporabljajo vsi dobavitelji. Odjemalci morajo biti redno in vsaj enkrat na mesec obveščeni o svoji porabi energije. Podatki o pravicah odjemalcev so prikazani na spletnih straneh plinskih družb ali neodvisnih nacionalnih regulativnih organov.“

  Obrazložitev

  Za boljše varstvo potrošnikov bi morala poraba energije temeljiti na dejanski porabi, odjemalci pa bi morali biti o njej obveščeni vsak mesec. Na ta način bi imeli odjemalci boljši vpogled v dejansko porabo plina in bi plin uporabljali bolj premišljeno.

  Predlog spremembe  26

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 f (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3 d (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1f) V člen 3 se vstavi naslednji odstavek:

   

  3d. Države članice zagotovijo, da dobavitelji ali upravljavci omrežij vzpostavijo lahko dostopne linije za pomoč pri težavah v zvezi s priključki in druga vprašanja o kakovosti storitev ter enotne vstopne točke za vse zahteve odjemalcev po informacijah. Države članice zagotovijo, da dobavitelji in upravljavci omrežij vzpostavijo enotne vstopne točke za pritožbe odjemalcev.“

  Obrazložitev

  Dobavitelji in upravljavci omrežij bi morali vzpostaviti linije za pomoč in službe za svetovanje uporabnikom, da bi odjemalcem zagotovili čim več informacij ter drugo pomoč. Enotna vstopna točka je bistvena za varstvo potrošnikov.

  Predlog spremembe  27

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 1 g (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 3 – odstavek 3 e (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (1g) V členu 3 se doda naslednji odstavek:

   

  3e. Komisija spodbuja, da bi posameznim odjemalcem financirali in namestili inteligentne števce, ki kažejo dejansko porabo energije in čas uporabe. Države članice morajo zagotoviti ustrezno razdelitev teh števcev, da bi potrošniki dobili točne podatke o porabi energije in da se zagotovi učinkovitost pri končnem uporabniku v skladu s točko (i) priloge A.“

  Obrazložitev

  Inteligentni števci potrošnikom omogočijo boljši vpogled v dejansko porabo plina in s tem prispevajo k bolj premišljeni uporabi plina.

  Predlog spremembe  28

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 2 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (2a) V členu 5 se doda naslednji odstavek:

   

  „1a. Zaradi razlogov, povezanih z zanesljivostjo oskrbe, je treba z ustreznimi ukrepi zagotoviti vzajemnost med dostopom do dejavnosti nabavnega trga v tretjih državah in dejavnostmi prodajnega trga v EU.

  Predlog spremembe 29

  Člen 1, točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5a, odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Komisija mora biti obveščena o tem sodelovanju.

  3. Komisija mora biti obveščena o tem sodelovanju, ga spremljati in o njem poročati Evropskemu parlamentu.

  Predlog spremembe  30

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5a – odstavek 4

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija lahko sprejme smernice za regionalno solidarnostno sodelovanje. Ta ukrep za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  4. Komisija do …* sprejme ukrepe za regionalno solidarnostno sodelovanje. Ti ukrepi za dopolnitev te direktive s spremembo nebistvenih elementov se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(3).

  ___________

  * Leto dni po začetku veljavnosti direktive o spremembi.

  Predlog spremembe  31

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 3

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 5b

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Države članice sodelujejo med seboj, da bi svoje nacionalne trge integrirale vsaj na regionalni ravni. Države članice zlasti spodbujajo sodelovanje upravljavcev omrežij na regionalni ravni ter doslednost svojega pravnega in regulativnega okvira. Geografsko območje, ki ga vključujejo regionalna sodelovanja, se sklada z geografskimi območji, kot jih opredeljuje Komisija v skladu s členom 2h(3) Uredbe (ES) št. 1775/2005.

  1. Organi in regulativni organi držav članic sodelujejo med seboj, da bi svoje nacionalne trge integrirali vsaj na regionalni ravni. Zagotavljajo zlasti sodelovanje upravljavcev omrežij na regionalni ravni ter spodbujajo konvergenco in doslednost svojega pravnega in regulativnega okvira.

   

  2. Ko se več držav članic sooči z resnimi ovirami pri sodelovanju na regionalni ravni, lahko Komisija na njihovo skupno prošnjo in s soglasjem vseh zadevnih držav članic imenuje regionalnega koordinatorja.

   

  3. Regionalni koordinator na regionalni ravni spodbuja sodelovanje med regulativnimi in drugimi pristojnimi javnimi organi, upravljavci omrežja, borzo energije, uporabniki omrežja in tržnimi udeleženci. Izvaja zlasti naslednje naloge:

   

  (a) spodbuja učinkovite naložbe v medsebojne povezave. V ta namen pomaga upravljavcem prenosnih omrežij pri oblikovanju načrta za regionalne medsebojne povezave, prispeva k usklajevanju njihovih naložbenih odločitev in jim po potrebi pomaga pri odprtem razpisnem postopku;

   

  (b) spodbuja učinkovito in varno uporabo omrežij. V ta namen prispeva k usklajevanju upravljavcev prenosnih omrežij, nacionalnih regulativnih in drugih pristojnih nacionalnih javnih organov, da bi oblikovali skupne razporeditvene in zaščitne mehanizme;

   

  (c) Komisiji in zadevnim državam članicam vsako leto pošlje poročilo o doseženem napredku v svoji regiji in o težavah ali ovirah zanj.

  Obrazložitev

  Regionalni koordinatorji bi lahko imeli pomembno vlogo pri omogočanju dialoga med državami članicami, zlasti glede čezmejnih naložb.

  Predlog spremembe  32

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 6

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 8 – odstavek 1, točka (a)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) upravlja, vzdržuje in razvija naprave za prenos, skladiščenje in/ali UZP glede na gospodarske zahteve, da so varne, zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem varovanja okolja, spodbuja energetsko učinkovitost ter raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z zagotavljanjem prodora obnovljivih virov energije in razširjanja nizkoogljične tehnologije.

  (a) upravlja, vzdržuje in razvija naprave za prenos, skladiščenje in/ali UZP, da novim udeležencem zagotovi odprt trg, glede na gospodarske zahteve, da so varne, zanesljive in učinkovite, z upoštevanjem varovanja okolja, spodbuja energetsko učinkovitost ter raziskave in inovacije, zlasti v zvezi z zagotavljanjem prodora obnovljivih virov energije in razširjanja nizkoogljične tehnologije.

  Obrazložitev

  Manjšim in novim podjetjem je treba zagotoviti dostop do trga.

  Predlog spremembe  33

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 8

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 9

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 9

  črtano

  Neodvisni upravljavci omrežij

   

  1. Če je prenosno omrežje ob začetku veljavnosti te direktive v lasti vertikalno integriranega podjetja, lahko države članice dovolijo odstopanja od člena 7(1), če država članica na predlog lastnika prenosnega omrežja imenuje neodvisnega upravljavca omrežja in če Komisija potrdi to imenovanje. Vertikalno integriranemu podjetju, ki ima v lasti prenosno omrežje, se v nobenem primeru ne sme preprečiti, da sprejme ukrepe za izpolnjevanje zahtev iz člena 7(1).

   

  2. Države članice lahko neodvisnega upravljavca omrežja odobrijo in imenujejo samo pod naslednjimi pogoji:

   

  a) kandidat za upravljavca je dokazal, da izpolnjuje zahteve iz člena 7(1)(b) do (d);

   

  b) kandidat za upravljavca je dokazal, da ima na voljo zahtevana finančna sredstva ter tehnične in človeške vire, da lahko opravlja naloge iz člena 8;

   

  c) kandidat za upravljavca se je obvezal, da se bo držal desetletnega načrta za razvoj omrežja, ki ga predlaga regulativni organ; lastnik prenosnega omrežja je dokazal sposobnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz odstavka 6. V ta namen predloži vse osnutke pogodbenih dogovorov s kandidatom za upravljavca in katerim koli drugim zadevnim subjektom;

   

  e) kandidat za upravljavca je dokazal zmožnost, da izpolnjuje svoje obveznosti iz Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina*, vključno s sodelovanjem upravljavcev prenosnega omrežja na evropski in regionalni ravni.

   

  3. Podjetja, ki so jih nacionalni regulativni organi certificirali, da izpolnjujejo zahteve iz členov 7a in 9(2), države članice odobrijo in imenujejo za neodvisne upravljavce prenosnega omrežja. Uporablja se certifikacijski postopek iz člena 7b.

   

  4. Če Komisija sprejme odločitev v skladu s postopkom iz člena 7b in ugotovi, da regulativni organ v roku dveh mesecev ni upošteval njene odločitve, na predlog Agencije in po posvetovanju z lastnikom prenosnega omrežja in upravljavca prenosnega omrežja v šestih mesecih imenuje neodvisnega upravljavca omrežja za obdobje 5 let. Lastnik prenosnega omrežja lahko regulatornemu organu kadar koli predlaga imenovanje novega neodvisnega upravljavca omrežja po postopku iz člena 9(1).

   

  5. Vsak neodvisni upravljavec omrežja je odgovoren za odobritev in upravljanje dostopa tretjih strani, vključno s pobiranjem plačil za dostop in dajatev za prezasedenost, upravljanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega omrežja, z načrtovanjem naložb pa tudi zagotavlja, da je omrežje dolgoročno sposobno zadostiti razumnemu povpraševanju. Pri razvoju omrežja je neodvisni upravljavec omrežja odgovoren za načrtovanje (vključno s postopkom za izdajo energetskega dovoljenja), izgradnjo in začetek obratovanja novih zmogljivosti. V ta namen deluje kot upravljavec prenosnega omrežja v skladu s tem poglavjem. Lastniki prenosnih omrežij ne morejo biti odgovorni za odobritev in upravljanje dostopa tretjih strani ter za načrtovanje naložb.

   

  6. Če se imenuje neodvisni upravljavec omrežja, ima lastnik prenosnega omrežja naslednje naloge:

   

  a) sodeluje z neodvisnim upravljavcem omrežja in mu nudi potrebno podporo pri izvajanju njegovih nalog, zlasti vse potrebne informacije;

   

  b) financira naložbe, za katere se odloči neodvisni upravljavec omrežja in ki jih potrdi regulativni organ, ali da soglasje, da jih financira katera druga zainteresirana stran, vključno z neodvisnim upravljavcem omrežja. Zadevne finančne določbe mora odobriti regulatorni organ. Pred odobritvijo se regulatorni organ posvetuje z lastnikom sredstev in drugimi zainteresiranimi stranmi;

   

  c) zagotavlja kritje odgovornosti v zvezi z omrežnimi sredstvi, ki jih ima v lasti in jih upravlja neodvisni upravljavec omrežja, razen odgovornosti, ki se nanaša na naloge neodvisnega upravljavca omrežja;

   

  d) zagotavlja jamstva za spodbujanje financiranja morebitnih širitev omrežja, razen tistih naložb, kjer je v skladu z odstavkom b dal soglasje za financiranje s strani katere koli zainteresirane strani, vključno z neodvisnim upravljavcem omrežja.

   

  7. V tesnem sodelovanju z regulativnim organom se ustrezni nacionalni organ, pristojen za konkurenco, ustrezno pooblasti za učinkovito preverjanje, ali lastnik prenosnega omrežja izpolnjuje zahteve iz odstavka 6.

   

  Predlog spremembe  34

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 13

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 22 – odstavek 3 ‑ pododstavek 1

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Regulativni organ iz poglavja VIa lahko za vsak primer posebej odloča o izvzetjih iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna infrastruktura na ozemlju več držav članic, izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu nalaga ta člen, Agencija.

  3. Regulativni organ iz poglavja VIa za vsak primer posebej odloča o izvzetjih iz odstavkov 1 in 2. Če je zadevna infrastruktura na ozemlju več držav članic, izvaja naloge, ki jih regulativnemu organu nalaga ta člen, Agencija.

  Predlog spremembe  35

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24b – točka (a)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) spodbujanje konkurenčnega, varnega in okoljsko trajnostnega notranjega trga s plinom v Skupnosti ter učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem sodelovanju z Agencijo, regulativnimi organi drugih držav članic in Komisijo;

  (a) spodbujanje konkurenčnega, preglednega, varnega in okoljsko trajnostnega notranjega trga s plinom v Skupnosti ter učinkovito odpiranje trga za vse odjemalce in dobavitelje v Skupnosti, v tesnem sodelovanju z Agencijo, regulativnimi organi drugih držav članic in Komisijo;

  Predlog spremembe  36

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24b – točka (b)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) razvoj konkurenčnih in pravilno delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da bi dosegli cilj iz točke (a);

  (b) razvoj konkurenčnih, preglednih in pravilno ter učinkovito delujočih regionalnih trgov v Skupnosti, da bi dosegli cilj iz točke (a);

  Obrazložitev

  Regionalni trgi bi morali zagotoviti, da bi bil trg s plinom pregleden za javnost in da bi vsem potrošnikom v Skupnosti učinkovito zagotavljal energijo po razumnih cenah.

  Predlog spremembe  37

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24b – točka (d)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) zagotavljanje razvoja varnih, zanesljivih in učinkovitih omrežij, spodbujanje energetske učinkovitosti, ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno zadostili povpraševanju, ter razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih virov in nizkoogljičnih tehnologij;

  (d) zagotavljanje razvoja varnih, preglednih, zanesljivih in učinkovitih omrežij, spodbujanje energetske učinkovitosti, ustreznosti omrežij ter raziskav in inovacij, da bodo lahko kratkoročno in dolgoročno zadostili povpraševanju, ter razvoj inovativnih tehnologij obnovljivih virov in nizkoogljičnih tehnologij;

  Predlog spremembe  38

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka (b)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) sodeluje z regulativnim organom ali organi držav članic pri čezmejnih vprašanjih;

  (b) sodeluje z regulativnim organom ali organi držav članic pri čezmejnih vprašanjih, zato da bi med drugim zagotovili, da bi upravljavci prenosnih omrežij skupaj vzpostavili zadostne zmogljivosti za medsebojno povezovanje med svojo prenosno infrastrukturo, tako da bi zagotovili učinkovito splošno delovanje trga in zanesljivost oskrbe, ne da bi pri tem razlikovali med dobavitelji v različnih državah članicah;

  Obrazložitev

  Regulativni nadzor nad upravljavci prenosnih omrežij, bodisi v javni bodisi v zasebni lasti, bo moral zagotavljati, da se bodo pri odločitvah o naložbah in uporabi infrastrukture enakovredno upoštevali odjemalci znotraj državnih meja in tisti v povezanih omrežjih. Glede tega je odstavek 1.b šibek. Pojasniti je treba glavni namen ali cilj sodelovanja med nacionalnimi regulativnimi organi.

  Predlog spremembe  39

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka (g)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g) spremlja varnost in zanesljivost omrežja ter pregleduje pravila glede varnosti in zanesljivosti omrežja;

  (g) spremlja varnost in zanesljivost omrežja, določa ali potrjuje standarde in zahteve glede kakovosti storitve in dobave ter pregleduje kakovost storitve in dobave in pravila glede varnosti in zanesljivosti omrežja;

  Obrazložitev

  Nekateri nacionalni regulativni organi so že zadolženi za spremljanje delovanja trga električne energije, tudi v zvezi s kakovostjo dobave in storitev za odjemalce, ki bodo tako imeli resnične koristi od skladnih in preglednih predpisov.

  Predlog spremembe  40

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka (i)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (i) spremlja raven odprtosti trga in konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, vključno z izmenjavo zemeljskega plina, cenami za gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov in pritožbami gospodinjstev v standardni obliki, ter morebitno izkrivljanje ali omejevanje konkurence v sodelovanju z organi, pristojnimi za konkurenco, pri čemer tem organom zagotavlja potrebne informacije in jim posreduje zadevne primere;

  (i) spremlja raven dejanske odprtosti trga in konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, vključno z izmenjavo zemeljskega plina, cenami za gospodinjstva, deležem odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, ustreznimi predplačilnimi pogoji, ki odražajo dejansko porabo, deležem priklopov in odklopov, stroški vzdrževanja in pritožbami gospodinjstev v standardni obliki, ter morebitno izkrivljanje ali omejevanje konkurence v sodelovanju z organi, pristojnimi za konkurenco, pri čemer tem organom zagotavlja potrebne informacije in jim posreduje zadevne primere;

  Obrazložitev

  Da bi imeli potrošniki večjo izbiro, je treba usposobiti pristojne organe za spremljanje večjega razpona cen in stroškov.

  Predlog spremembe  41

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka (l)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (l) brez poseganja v pristojnosti drugih nacionalnih regulativnih organov zagotavlja visoke standarde javnih storitev za zemeljski plin, varstvo ranljivih odjemalcev in učinkovitost ukrepov za varstvo odjemalcev iz Priloge A;

  (l) brez poseganja v pristojnosti drugih nacionalnih regulativnih organov po vsej EU zagotavlja enake, pregledne in visoke standarde javnih storitev za odjemalce zemeljskega plina, varstvo ranljivih odjemalcev in učinkovitost ukrepov za varstvo odjemalcev iz Priloge A, ter da se ti ukrepi ustrezno izvajajo v korist potrošnikov, dobavitelji pa so v primeru neupoštevanja veljavnih predpisov kaznovana;

  Obrazložitev

  Regulativni organi morajo zagotoviti učinkovitost, pa tudi skladnost z ukrepi za varstvo potrošnikov.

  Predlog spremembe  42

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 1 – točka (n)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (n) zagotavlja dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev, uporabo usklajene oblike za predstavljanje podatkov o porabi in dostop do podatkov v skladu z odstavkom (h) Priloge A;

  (m) zagotavlja dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev, med drugim o cenah in drugih odhodkih, uporabo lahko razumljive in usklajene oblike za predstavljanje tovrstnih podatkov o porabi, ustrezno predplačilo, ki odraža dejansko porabo, in hiter dostop do tovrstnih podatkov za vse odjemalce v skladu z odstavkom (h) Priloge A;

  Obrazložitev

  Odjemalci plačujejo porabo plina vnaprej, na primer vsak mesec. Pogosto pri tem ni upoštevana njihova dejanska poraba. Energetska podjetja torej od svojih odjemalcev dobijo brezobrestno posojilo. Z novimi tehnologijami, na primer inteligentnimi števci, lahko energetska podjetja zahtevajo ustreznejša predplačila.

  Predlog spremembe  43

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 3 – uvodni del

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Države članice zagotovijo, da se regulativni organi pooblastijo za učinkovito in hitro izvajanje nalog iz odstavkov 1 in 2. V ta namen imajo regulativni organi vsaj naslednja pooblastila:

  3. Države članice zagotovijo, da se regulativni organi pooblastijo za učinkovito in hitro izvajanje nalog iz odstavkov 1 in 2 v opredeljenem okviru ter v okviru svojih nacionalnih pravnih pooblastil. Regulativni organi imajo vsaj naslednja pooblastila:

  Predlog spremembe  44

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 3 – točka (b)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, preverjajo delovanje trgov s plinom in se ob odsotnosti kršitev pravil o konkurenci odločajo o kakršnih koli ustreznih ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja trga, vključno z programi za sprostitev plina;

  (b) v sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, preverjajo delovanje trgov s plinom in na podlagi tovrstnih preiskav odločajo o ustreznih ukrepih, ki so potrebni in sorazmerni za spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja trga, vključno z programi za sprostitev plina; kadar niso kršena pravila o konkurenci, se ti ukrepi sprejmejo, če se veleprodajnemu trgu po preglednem in nediskriminatornem postopku, na primer z izmenjavo, ponudi manj kot 20 % dovoda plina v državo članico ali na zadevni trg;

  Obrazložitev

  V večini sodnih sistemov v Evropski uniji lahko sodišče preveri samo, ali je regulativni organ pri sprejemanju odločitve uporabil pravi postopek (test mejnih vrednosti). Poleg tega naj bi olajšali dostop na trg novim in manjšim podjetjem za plin ter ustvarili večjo preglednost na trgu s plinom in nad cenami.

  Predlog spremembe  45

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 4 – točka (a)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) povezavo in dostop do nacionalnih omrežij, vključno s tarifami za prenos in distribucijo, ter pogoji in tarifami za dostop do naprav za UZP. Te tarife morajo omogočati potrebne naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako da se zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in naprav za UZP;

  (a) povezavo in dostop do nacionalnih omrežij, vključno s tarifami za prenos in distribucijo, metodologijo za izračun teh tarif ali metodologijo za določanje oziroma potrjevanje tarif za prenos in distribucijo, spremljanjem izvajanja teh metodologij ter pogoji in tarifami za dostop do naprav za UZP, pa tudi z metodologijami za izračun teh tarif ali metodologijami za določanje ali potrjevanje tarif za dostop do naprav za UZP in spremljanjem izvajanja teh metodologij . Te tarife morajo omogočati potrebne naložbe v omrežja in naprave za UZP, tako da se zagotovi pozitivno poslovanje omrežja in naprav za UZP. To lahko pomeni posebno regulativno obravnavo novih naložb;

  Obrazložitev

  Treba je zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi odgovorni za določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo ter metodologij za to ali metodologij za določanje ali potrjevanje tarif za prenos in distribucijo, pa tudi za spremljanje izvajanja teh metodologij. Enako velja za dostop do naprav za UZP.

  Predlog spremembe  46

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 9

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  9. Države članice oblikujejo ustrezne in učinkovite mehanizme za ureditev, nadzor in preglednost v izogib zlorabam prevladujočega položaja, zlasti v škodo odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti mehanizmi morajo upoštevati določbe Pogodbe, zlasti člena 82.

  9. Države članice oblikujejo ustrezne in učinkovite mehanizme za ureditev, nadzor in preglednost za zagotovitev resnično odprtega trga plina in v izogib zlorabam prevladujočega položaja, zlasti v škodo odjemalcev, in plenilskemu ravnanju. Ti mehanizmi morajo upoštevati določbe Pogodbe, zlasti člena 82.

  Predlog spremembe  47

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24c – odstavek 12

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  12. Odločitve regulativnih organov morajo biti utemeljene.

  12. Odločitve regulativnih organov morajo biti utemeljene, sorazmerne in potrebne, pri tem pa je treba ustrezno upoštevati stališča udeležencev na trgu in njihove veljavne pogodbene obveznosti, pa tudi pričakovane stroške in koristi odločitve.

  Obrazložitev

  Pristojnosti regulativnih organov so naštete v členu 24.c(3), vendar brez ustreznega nadzora pri preskušanju, kako naj se te daljnosežne pristojnosti izvajajo, razen določbe v točki 12: „Odločitve regulativni organov morajo biti utemeljene“.

  Predlog spremembe  48

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 14

  Direktiva 2003/55/ES

  Člen 24f – odstavek 3

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Regulativni organ se lahko odloči, da nekatere od teh informacij da na razpolago udeležencem na trgu, pod pogojem, da se ne objavijo poslovno občutljivi podatki o posameznih udeležencih na trgu ali posameznih transakcijah. Ta odstavek se ne uporablja za podatke o finančnih instrumentih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2004/39/ES.

  3. Regulativni organ o izidih svojih preiskav ali o svoji zahtevi poroča udeležencem na trgu in hkrati zagotovi, da se poslovno občutljivi podatki o posameznih udeležencih na trgu ali posameznih transakcijah ne objavijo.

  Obrazložitev

  Odstavek 3 je treba spremeniti, da bi odločanje vedno potekalo pregledno, hkrati pa bi bila spoštovana poslovna zaupnost.

  Predlog spremembe  49

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16 a (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (a) – alinea 7 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16a) točki (a) v prilogi A se doda:

   

  „– če je v pogodbenih pogojih zahtevan najkrajši čas veljavnosti pogodbe, je ta označen na računu.“

  Obrazložitev

  Na računu mora biti nujno označen čas veljavnosti pogodbe, da lahko potrošniki ustrezno načrtujejo.

  Predlog spremembe  50

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (a) – alinei 7 b in c (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16b) točki (a) v prilogi A se dodata alinei:

   

  „– razpoložljive podatke o plačilu in opremi;

   

  – specifikacijo o ustrezni odmeri in informativni izračun, ki odraža, koliko je posamezni potrošnik porabil;“

  Obrazložitev

  Namen tega predloga spremembe je potrošnikom dati informacije o njihovih pogodbah o oskrbi, ki bodo jasnejše in preglednejše.

  Predlog spremembe  51

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16 c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (a) – pododstavek 1 a (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16c) točki (a) v prilogi A se doda pododstavek:

   

  „Vse informacije, ki jih je treba dati v predpogodbeni fazi, je treba potrošniku predstaviti na papirju ali drugem trajnem mediju pravočasno pred podpisom pogodbe, zajemati pa morajo vse vidike pogodbe. Potrošniki so pravočasno pred podpisom pogodbe izrecno obveščeni o vseh razlikah med informacijami pred podpisom pogodbe in informacijami v pogodbi na papirju ali drugem trajnem mediju.“

  Obrazložitev

  Da bi potrošnikom zagotovili preglednost in jih obvarovali pred goljufijami, je pomembna skladnost med informacijami, dobljenimi pred podpisom pogodbe, in tistimi v pogodbi.

  Predlog spremembe  52

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16 d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (c a) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16d) V prilogi A se doda odstavek:

   

  „(ca) da lahko imajo korist od vzpostavitve spletnega orodja, namenjenega primerjavi cen, saj se bodo lahko obveščeno odločali;“

  Obrazložitev

  Potrošniki potrebujejo spletno orodje, s katerim bodo lahko primerjali cene, se seznanili z različnimi podjetji na trgu in se podučili o njihovih različnih cenah. To bo koristno za trg, saj bo spodbudilo konkurenčnost med podjetji, ki se ukvarjajo s plinom.

  Predlog spremembe  53

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 16 e (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (f)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16e) Točka (f) v prilogi A se nadomesti z naslednjim:

   

  „(f) pravico do preglednih, enostavnih in poceni postopkov pri obravnavi svojih pritožb. Potrošniki bi morali imeti zlasti pravico, da prejmejo storitve svojega dobavitelja plina in da se njihove pritožbe obravnavajo po mednarodnih standardih ISO 10001, ISO 10002 in ISO 10003. Takšni postopki morajo omogočati pošteno in hitro reševanje sporov in določati sistem povračil in/ali odškodnin, če je to upravičeno. Pri teh postopkih se, kjer je to mogoče, upoštevajo načela, ki jih določa priporočilo Komisije 98/257/ES;

  Obrazložitev

  ISO 10001 zagotavlja potrošnikovo zadovoljstvo s smernicami za kodekse ravnanja, ISO 10002 zajema smernice za obravnavanje pritožb, ISO 10003 pa za reševanje sporov zunaj organizacij.

  Predlog spremembe  54

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (h)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (h) da so jim na voljo podatki o njihovi porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in brezplačno kateremu koli podjetju z licenco za dobavo dovolijo dostop do svojih podatkov o porabi. Stran, ki je odgovorna za upravljanje s podatki, mora te podatke posredovati podjetju. Države članice določijo, v kakšni obliki se predstavijo podatki, ter postopek, s katerim se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi dostop do podatkov. Te storitve odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

  (h) da so jim na voljo podatki o njihovi porabi in da lahko z izrecnim soglasjem in brezplačno kateremu koli podjetju z licenco za dobavo dovolijo dostop do svojih podatkov o porabi, ki lahko obsegajo dobavo energije, razpoložljive na posameznem območju, ter vse nacionalne ukrepe in ukrepe Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti. Stran, ki je odgovorna za upravljanje s podatki, mora te podatke posredovati podjetju. Države članice določijo lahko razumljivo obliko predstavljanja podatkov ter postopek, s katerim se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi takojšen dostop do podatkov. Te storitve odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati.

  Obrazložitev

  Tovrstne informacije spodbujajo odgovorno ravnanje glede okoljskega učinka in bodo spodbudile dobrodejni vpliv potrošnikov na tržne trende v tem sektorju. Zagotovljene bodo s prihodnjo listino o pravicah odjemalcev energije pri sklenitvi nove pogodbe. Da bi se izognili zmedi zaradi različnih tarif, je za države članice pomembno, da vzpostavijo pregledno obliko podatkov o porabi, ki bo uporabnikom razumljiva.

  Predlog spremembe  55

  akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (h a) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ha) da vnaprej plačujejo znesek, pri katerem je ustrezno upoštevana dejanska poraba.

  Predlog spremembe  56

  akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (h b) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (hb) da imajo dostop do pravic potrošnikov na spletnih straneh dobaviteljev plina.

  Obrazložitev

  Dobavitelji plina bi morali biti udeleženi pri varovanju pravic potrošnikov. Zato bi morali na svoji spletni strani dati na voljo vse potrebne informacije, da bi svoje odjemalce seznanili z njimi.

  Predlog spremembe  57

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (h c) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (hb) da imajo dostop do simuliranih izračunov na spletnih straneh dobaviteljev plina in neodvisnih nacionalnih regulativnih organov.

  Obrazložitev

  Seznanjanje potrošnikov z njihovo porabo energije je zelo pomembno, zato podjetja in nacionalni regulativni organi zagotovijo potrošnikom simulacije njihove energetske porabe.

  Predlog spremembe  58

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (i)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o dejanski porabi plina in stroških. Te storitve odjemalcem ni mogoče dodatno zaračunati;

  (i) da so vsak mesec ustrezno obveščeni o dejanski porabi plina in stroških, kar lahko zajema dobavo energije, ki je na voljo na posameznem območju, ter vse nacionalne ukrepe in ukrepe Skupnosti za spodbujanje energetske učinkovitosti. Te storitve se odjemalcem ne sme dodatno zaračunati.

  Obrazložitev

  Vsi potrošniki bi morali mesečno dobivati specifikacijo svoje porabe. Do leta 2015 bi morala biti vsa gospodinjstva opremljena z „inteligentnimi“ števci, ki bodo potrošnikom zagotavljali podrobne informacije o njihovi porabi plina in s tem pripomogli k njegovi razumnejši porabi.

  Predlog spremembe  59

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (j)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (j) da lahko kadar koli tekom leta zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje en mesec po njegovi zadnji dobavi.

  (j) da lahko kadar koli med letom brez dodatnih stroškov zamenjajo dobavitelja, pri čemer se račun prejšnjega dobavitelja poravna najpozneje mesec dni po njegovi zadnji dobavi.

  Predlog spremembe  60

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (j a) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ja) da so podrobno obveščeni o tem, kako jim bodo zagotovljene najnovejše informacije o razpoložljivih ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti, primerjalni profili končnih uporabnikov in/ali objektivne tehnične specifikacije naprav, ki porabljajo energijo.

  Obrazložitev

  Potrošnikom je treba priskrbeti informacije o vsej novi tehnologiji ali omrežjih, ki so jim na voljo, zlasti če gre za večjo energetsko učinkovitost.

  Predlog spremembe  61

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (j b) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (jb) da prejmejo pogoje v zvezi s cenovnimi spremembami, tako da bodo z lahkoto razumeli učinke teh sprememb.

  Obrazložitev

  Potrošniki bi se morali zavedati vseh možnih sprememb v cenah, da bi se lahko obveščeno odločali.

  Predlog spremembe  62

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (j c) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (jc) dobijo informacije o dobavi energije brez odvečnih ali dragih poizvedb.

  Obrazložitev

  Vsem evropskim potrošnikom bi morale biti brezplačno na voljo vse informacije o dobavi energije.

  Predlog spremembe  63

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (j d) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (jd) da so jim vedno na voljo posodobljene informacije o:

   

  – dobavi energije, dostopne v okolici in

   

  – vsi nacionalni programi, mehanizmi ter finančni in pravni okvirji za spodbujanje energetske učinkovitosti.

  Obrazložitev

  Vsem evropskim potrošnikom bi morale biti na voljo posodobljene informacije, še posebej o različnih dobaviteljih energije v okolici ter vsa vprašanja v zvezi s spodbujanjem energetske učinkovitosti.

  Predlog spremembe  64

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (j e) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (je) da lahko takoj (v treh mesecih) in ne v svoje breme uporabijo zunajsodne mehanizme za reševanje sporov, na primer zunajsodne poravnave, upravne postopke ali mediacijo.

  Obrazložitev

  Mehanizem zunajsodne poravnave bi bilo treba vzpostaviti zato, da bi imeli potrošniki možnost, da se uprejo proti nepravilnemu ravnanju dobaviteljev plina.

  Predlog spremembe  65

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – točka (j f) (novo)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (jf) da prejmejo pojasnilo o vlogi energetskih regulativnih organov pri reševanju sporov in so o tem takoj obveščeni.

  Predlog spremembe  66

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 a (novo) – točka (a)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (17b) V prilogi A se doda odstavek:

   

  „1a. Komisija:

   

  (a) v posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom sestavi evropsko listino o pravicah odjemalcev energije. Ta bo podlaga za smernice, ki jih bodo določile države članice, nacionalni regulativni organi, Agencija in Komisija.“

  Obrazložitev

  Ko bo listina o pravicah odjemalcev energije oblikovana, bo to izčrpen seznam potrošniških pravic v energetskem sektorju, tako da ga bodo uporabljali vsi nacionalni in evropski organi, ko bodo pripravljali predpise o dobaviteljih energije.

  Predlog spremembe  67

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 a (novo) – točka (b)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (b) lahko sprejme ukrepe za izvajanje te priloge, med drugim tudi takrat, ko se oblikujejo novi standardi v zvezi s točko (f) odstavka 1, za vključitev pravic iz evropske listine o pravicah odjemalcev energije, in na podlagi izkušenj. Ti ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te direktive z njeno dopolnitvijo se sprejmejo po regulativnem postopku s pregledom iz člena 30(3).

  Obrazložitev

  Vse dodatne ustrezne pravice, opredeljene v evropski listini o pravicah odjemalcev energije, poleg pravic iz priloge A in zahtev iz člena 3 te direktive bi bilo treba dodati v direktivo in jim dati polno pravno veljavo. Morda bi bilo treba zaradi nastanka novih standardov, izkušenj z delovanjem te direktive in novih težav potrošnikov posodobiti prilogo A , če je to potrebno za izpolnitev zahtev iz člena 3.

  Predlog spremembe  68

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 b (novo) – točka (a)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (17c) V Prilogi A se doda odstavek:

   

  „1b. Države članice zagotovijo:

   

  (a) da so veljavni ukrepi v korist ranljivih potrošnikov ciljno usmerjeni in da se redno vrednotijo. Biti morajo dobro uravnoteženi, da ne bi preprečevali odpiranja trga, ustvarjali diskriminacije med evropskimi dobavitelji energije, izkrivljali konkurence, omejevali nadaljnje prodaje ali povzročali diskriminacijskega obravnavanja drugih potrošnikov.

  Obrazložitev

  Ker se položaj ranljivih potrošnikov nenehno spreminja, je treba redno pregledovati merila za njihovo varstvo.

  Predlog spremembe  69

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 b (novo) – točka (b)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (b) da pristojni organi na nacionalni ravni nadzorujejo ponudbo plina na trgu. Rezultate spremljanja cen enkrat letno predstavijo javnosti tako, da je omogočena primerjava cen in osnovnih pogojev ponudbe, ki je na voljo.

  Obrazložitev

  Nacionalni organ mora nadzorovati cene zato, da bo lahko potrošnikom zagotovil ustrezne informacije o tem, kako se spreminjajo cene.

  Predlog spremembe  70

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 c (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 b (novo) – točka (c)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (c) kadar ponudba plina izpolnjuje osnovne potrebe gospodinjstev, se sprejme, objavi in uporabi opredelitev ranljivih potrošnikov, pri čemer jo uporabijo tudi vsi dobavitelji plina. Proti državam članicam, ki je ne sprejmejo in uporabijo, začne Komisija postopek za ugotavljanje kršitve.

  Obrazložitev

  Namen tega predloga spremembe je zaščita ranljivih potrošnikov, naloga držav članic pa je, da jih opredelijo po nacionalnih merilih.

  Predlog spremembe  71

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 b (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 b (novo) – točka (d)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (d) cene in pogoji za natančno opredeljene kategorije potrošnikov s posebnimi potrebami so zastavljene tako, da imajo ti potrošniki sistematično dostop do najcenejše ponudbe na trgu.

  Obrazložitev

  Za potrošnike na oddaljenih območjih bi morali veljati enaki pogoji za dobavo in cene kot za potrošnike v velikih naseljih.

  Predlog spremembe  72

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 c (novo) – točka (a)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (17d) Prilogi A se doda besedilo:

   

  „1c. Upoštevajo se tudi tale potrošniška vprašanja:

   

  (a) oblikujejo se najboljši načini za spodbujanje uradne predstavniške organizacije potrošnikov, kar prispeva k rednemu spremljanju in vrednotenju dogajanja na trgu.“

  Obrazložitev

  Močnejša civilna družba bo zagotovila boljše varstvo potrošniških pravic, zato je nujno treba spodbujati njen razvoj v vseh državah članicah.

  Predlog spremembe  73

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 c (novo) – točka (b)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (b) s promocijskimi ponudbami se zagotovi, da bodo imeli evropski potrošniki energije v veliki meri korist od števcev, ki bodo kazali dejansko porabo in čas uporabe.

  Predlog spremembe  74

  Predlog direktive – akt o spremembi

  Člen 1 – točka 17 d (novo)

  Direktiva 2003/55/ES

  Priloga A – odstavek 1 c (novo) – točka (c)

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (c) zemeljski plin se potrošnikom priskrbi proti plačilu. V primeru neplačevanja je odklop skrajni ukrep.

  Obrazložitev

  Odklopu se je treba kolikor mogoče izogibati in ga nadomestiti z alternativno možnostjo. Za gospodinjstva bi lahko imel hude posledice, zato se mu je treba izogniti zlasti v najhladnejših mesecih leta.

  .POSTOPEK

  Naslov

  Notranji trg z zemeljskim plinom

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)

  Pristojni odbor

  ITRE

  Mnenje pripravil

  Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  11.10.2007

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

  Datum imenovanja

  Toine Manders

  3.10.2007

   

   

  Obravnava v odboru

  27.11.2007

  22.1.2008

  28.2.2008

  2.4.2008

  Datum sprejetja

  8.4.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  2

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Ilijana Malinova Jotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nikolaj Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Emmanouil Angelakas, Bert Doorn, Joel Hasse Ferreira, Biljana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik

  POSTOPEK

  Naslov

  Notranji trg z zemeljskim plinom

  Referenčni dokumenti

  KOM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD)

  Datum predložitve EP

  19.9.2007

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  ITRE

  11.10.2007

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  ECON

  11.10.2007

  ENVI

  11.10.2007

  IMCO

  11.10.2007

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  ENVI

  9.10.2007

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Romano Maria La Russa

  9.10.2007

   

   

  Obravnava v odboru

  21.11.2007

  19.12.2007

  23.1.2008

  29.1.2008

   

  31.1.2008

  26.3.2008

  21.4.2008

  6.5.2008

  Datum sprejetja

  5.6.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  31

  16

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Romano Maria La Russa, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Daniel Caspary, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, Peter Skinner, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Robert Evans, Catherine Neris, Antolín Sánchez Presedo, Glenis Willmott