JELENTÉS a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

17.6.2008 - (COM(2008)0105 – C6‑0088/2008 – 2008/0038(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Miroslav Ouzký

Eljárás : 2008/0038(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0259/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0259/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0105 – C6‑0088/2008 – 2008/0038(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0105),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0088/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A6‑0259/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

A vadon élő madarak védelméről szóló irányelv kiigazítása teljes mértékben figyelembe veszi a nemrégiben bevezetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást.

Az előadó véleménye szerint a javaslat módosítások nélkül elfogadható.

ELJÁRÁS

Cím

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelő kiigazítás - A vadon élő madarak védelme

Hivatkozások

COM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.2.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.3.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

11.3.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

8.4.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Miroslav Ouzký

26.3.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

3.6.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes Lebech, Alojz Peterle

Benyújtás dátuma

17.6.2008