POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

17.6.2008 - (KOM(2008)0105 – C6‑0088/2008 – 2008/0038(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Miroslav Ouzký

Postopek : 2008/0038(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0259/2008
Predložena besedila :
A6-0259/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

(KOM(2008)0105 – C6‑0088/2008 – 2008/0038(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0105),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0088/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0259/2008),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Prilagoditev Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic v celoti upošteva na novo uvedeni regulativni postopek s pregledom.

Poročevalec meni, da se predlog lahko sprejme brez sprememb.

POSTOPEK

Naslov

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - ohranjanje prosto živečih ptic

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0105 – C6-0088/2008 – 2008/0038(COD)

Datum predložitve EP

26.2.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.3.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

11.3.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

8.4.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miroslav Ouzký

26.3.2008

 

 

Datum sprejetja

3.6.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Jutta Haug, Henrik Lax, Johannes Lebech, Alojz Peterle

Datum predložitve

17.6.2008