RAPPORT dwar ir-''reviżjoni ta’ nofs il-perjodu tal-pjan ta' azzjoni Ewropew għall-Ambjent u s-Saħħa 2004-2010''

17.6.2008 - (2007/2252(INI))

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Rapporteur: Frédérique Ries

Proċedura : 2007/2252(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0260/2008

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-''Reviżjoni ta’ Nofs it-Terminu tal-Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ambjent u s-Saħħa 2004-2010''

(2007/2252(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward "Ir-reviżjoni ta' nofs il-perjodu ta' l-Ambjent Ewropew u tal-Pjan ta' Ħidma dwar is-Saħħa 2004-2010" (COM(2007)0314),

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew favur l-ambjent u s-saħħa 2004-2010[1],

–   wara li kkunsidra r-rapport ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) tas-27 ta' Lulju 2007 bl-isem ta' "Principles for evaluating health risks in children associated with exposure to chemicals" (Il-prinċipji għall-evalwazzjoni tar-riskji tas-saħħa fit-tfal assoċjata ma' espożizzjoni għall-prodotti kimiċi"),

-    wara li kkunsidra l-Artikoli 152 u 174 tat-Trattat KE mmirati lejn livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-bniedem u ta' l-ambjent;

– wara li kkunsidra d-deċiżjoni Nru 1350/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill          tat-23 ta' Ottubru 2007 li tistabbilixxi t-tieni programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-  qasam tas-saħħa (2008-2013)[2]

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel (A6-0260/2008),

A. billi jinnota b'interess li mill-2003 'l hawn, l-Unjoni Ewropea bbażat l-politika tagħha dwar il-ħarsien tas-saħħa fuq koperazzjoni aktar stretta bejn is-setturi tas-saħħa, ta' l-ambjent u tar-riċerka, ħaġa li twassal biex wieħed jispera li eventwalment tiġi introdotta strateġija Ewropea koerenti u integrata fil-qasam tas-saħħa ambjentali,

B. billi l-assi maħluqa attwalment mill-Unjoni fil-kuntest ta' l-ewwel pjan ta' azzjoni tagħha favur l-ambjent u s-saħħa (20042010) (COM(2004)0416), jiġifieri l-preparazzjoni ta' l-indikaturi, l-iżvilupp tas-sorveljanza integrata, il-ġbir u l-evalwazzjoni ta' dejta relevanti, kif ukoll il-multiplikazzjoni tar-riċerki, x'aktarx se jippermettu fehim aħjar ta' l-interazzjonijiet bejn is-sorsi ta' tniġġis u l-effett sanitarji, għalkemm dan mhux biżżejjed biex jitnaqqas in-numru li dejjem qed jikber tal-mard marbut ma' fatturi ambjentali,

C. billi huwa kważi impossibbli li jiġi stabbilit il-bilanċ f'nofs il-perjodu ta' dan il-Pjan ta' Azzjoni peress li dan ma jsegwi l-ebda objettiv preċiż kwantifikat, u huwa diffiċli li jiġi determinat il-baġit totali allokat għalih li żgur mhux biżżejjed għall-promozzjoni effiċjenti tiegħu;

D. billi, filwaqt li l-programm dwar is-saħħa (2008-2013) għandu bħala objettiv partikulari li jkun hemm azzjoni fuq il-fatturi determinanti tradizzjonali tas-saħħa li huma l-alimentazzjoni li huma l-alimentazzjoni, it-tipjip, il-konsum ta' l-alkoħol u d-drogi; billi dan il-Pjan ta' Azzjoni attwali (2004-2010) għandu jikkonċentra fuq ċerti sfidi sanitarji ġodda u wkoll jindirizza l-fatturi ambjentali determinanti li jaffettwaw s-saħħa tal-bniedem, bħalma huma l-kwalita ta' l-arja esterna u interna, il-mewġ elettromanjetiku, in-nanopartiċelli u s-sustanzi kimiċi li hemm tħassib kbir dwarhom (sustanzi klassifikati bħala kanċeroġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), u perturbaturi endokrini), kif ukoll ir-riskji għas-saħħa dovuti għat-tibdil fil-klima,

E.  billi l-mard respiratorju qiegħed fit-tieni post fost il-mard li jwassal għal mewt, inċidenza, prevalenza u spejjeż fl-Unjoni, u billi dan huwa l-kawża prinċipali tal-mewt fost it-tfal ta' inqas minn 5 snin, u li dan jibqa' jiżviluppa, b'mod partikulari, minħabba t-tniġġis ta' l-arja esterna u interna;

F. billi t-tniġġis atmosferiku, li huwa kkawżat b'mod partikulari minn partiċelli żgħar u ozonu fil-livell ta' l-art, huwa theddida sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u qiegħed jeffettwa l-iżvilupp kif xieraq tat-tfal u qiegħed inaqqas it-tul mistenni ta' ħajja fl-UE[3];

G. billi rigward il-kwistjoni tas-saħħa ambjentali urbana, b'mod partikulari rigward il-kwalità ta' l-arja interna, il-Komunità, skond il-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, trid tagħmel aktar sabiex tiġġieled kontra t-tniġġis domestiku peress li kull ċittadin Ewropew iqatta' medja ta' 90% tal-ħin tiegħu ġewwa,

H.  billi l-Konferenzi tal-Ministri tad-WHO ta' l-2004 u l-2007 dwar l-ambjent u s-saħħa enfasizzaw ir-rabtiet bejn l-influwenza mħallta u kumplessa ta' tniġġis kimiku u ċertu numru ta' problemi u mard kroniku, b'mod partikulari fost it-tfal, u billi dan it-tħassib jinsab ukoll fid-dokumenti uffiċjali tal-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (PUNE) u tal-Forum Intergovernattiv dwar is-sigurtà kimika (IFCS),

I. billi hemm dejjem aktar provi xjentifiċi li ċerti kankri, bħal ma huma l-kankru tal-bużżieqa tal-marrara, il-kankru ta' l-għadam, il-kankru tal-pulmun, il-kankru tal-ġilda, il-kankru tas-sider u kankri oħrajn huma kkawżati mhux biss mill-effetti tas-sustanzi kimiċi, tar-radjazzjoni u ta' partiċelli fl-arja iżda wkoll minn fatturi ambjentali oħrajn,

J.   billi flimkien ma' dawn l-iżvilupp problemtaċi fil-qasam tas-saħħa ambjentali, dan l-aħħar snin kien hawn manifestazzjoni ta' mard gdid jew sindromi ta' mard, bħalma huma l-ipersensibilita kimika multipla, is-sindromu ta' l-amalgama dentali, l-ipersensibilita għar-raġġi elettromanjetiċi, is-sindromu tal-bini li jagħmel ħsara lis-saħħa jew is-sindromu ta' defiċit ta' l-attenzjoni u l-iperattività (ADHD) fost it-tfal,

K. billi l-prinċipju ta' prekawzjoni huwa speċifikament stipulat fit-Trattat mill-1992, billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej ippreċiżat bosta drabi il-kontenut u l-iskop ta' dan il-prinċipju fil-liġi Komunitarja bħala wieħed mill-pedamenti tal-politika ta' protezzjoni fil-mira tal-Komunita fil-qasam ta' l-ambjent u tas-saħħa[4],

L.  billi n-natura tal-kriterji adottati mill-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha tat-2 ta' Frar 2000 dwar ir-rikors għall-prinċipju ta' prekawzjoni (COM(2000)0001) hija waħda li torbot ħafna, u x'aktarx lanqas m'hi prattikabbli,

M. billi kkunsidra l-importanza tas-sorveljanza bijoloġika umana bħala strument ta' evalwazzjoni tal-livell ta' espożizzjoni tal-popolazzjoni Ewropea għall-effetti ta' tniġġis u l-volonta, li ġiet repetuta ħafna drabi mill-Parlament Ewropew, għall-punt 3 ta' din ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Frar 2005, u fil-konklużjonijiet tal-Kunsill "Ambjent" ta' l-20 ta' Diċembru 2007 biex jiġi mgħaġġel it-twaqqif ta' programm ta' sorveljanza bijoloġika fil-livell ta' l-Unjoni,

N. billi ġeneralment huwa rikonoxxut li t-tibdil fil-klima jista' jkollu sehem importanti fiż-żieda ta' inċidenza u severità ta' ċertu mard, u b'mod partikulari, li l-frekwenza ta' sħana kbira, għargħar u n-nirien fl-art mhux ikkultivata - bħala l-aktar diżastri naturali frekwenti fl-Unjoni - tista' twassal għal aktar mard, kundizzjonijiet ħżiena ta' l-iġjene u mwiet, filwaqt li fl-istess waqt huma rikonoxxuti l-effetti tajbin għas-saħħa ta' miżuri li jnaqqsu t-tibdil fil-klima;

O. billi t-tibdil fil-klima se jħalli effetti sinifikkanti fuq is-saħħa tal-bniedem li fosthom insibu li twassal għall-iżvilupp ta' ċerti infezzjonijiet u mard parassitiku, l-aktar minħabba bidliet fit-temperaturi u fl-umdità u l-impatt ta' dawn fuq l-ekosistemi, l-annimali,il-pjanti, l-insetti, il-parassiti, il-protozoa, il-mikrobi u l-virus,

P. billi d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma[5] u d-direttivi sussidjarji tagħha għandhom dispożizzjonijiet ċari dwar il-preservazzjoni u r-restawrazzjoni ta' ilma tajjeb għas-saħħa,

Q. billi l-mediċina tas-saħħa ta' l-ambjent hija dixxiplina medika ġdida bbażata fuq tagħlim universitarju li għadu wisq ifframmentat u mhux l-istess madwar l-Istati Membri kollha, u li jistħoqqlu għalhekk li jingħata appoġġ u li jiġi promoss fi ħdan l-Unjoni,

R. billi n-numru ta' persuni li qegħdin ibatu minħabba fatturi ambjentali qiegħed jiżdied u billi għandhom jiġu żviluppati epimedjoloġiji sabiex tinkiseb stampa ċara ta' dak il-mard li huwa kkawżat, sa ċertu punt jew totalment, minn fatturi ambjentali,

1.  Jirrikonoxxi l-isforzi mwettqa mill-Kummissjoni mit-tnedija tal-pjan ta' azzjoni fl-2004, prinċipalment fil-qasam tat-titjib tal-katina ta' informazzjoni dwar l-ambjent u s-saħħa, ta' l-integrazzjoni u tat-tisħiħ tar-riċerka Ewropea f'dan il-qasam u ta' koperazzjoni ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalizzati bħad-WHO,

2.  Huwa madankollu tal-fehma li dan it-tip ta' pjan ta' azzjoni jinkludi fih il-bidu ta' nofs falliment minħabba li jimmira biss li jakkumpanja l-politiki Komunitarji li diġa jeżistu, ma jibbażax fuq politika ta' prevenzjoni mmirata lejn tnaqqis ta' mard marbut mal-fatturi ambjentali u ma jsegwi l-ebda objettiv preċiż u ma jindika l-ebda valur,

3.  Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-fatt li diġà twettaq programm taħt l-awspiċju tad-WHO li bħala parti minnu l-Istati Membri tad-WHO stabbilixxew il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali u lokali tagħhom għas-saħħa ta' l-ambjent li fihom objettivi u pjanijiet ta' implimentazzjoni speċifiċi; jirrakkomanda għalhekk lill-Kummissjoni sabiex teżamina l-possibilità li tieħu dan il-programm tad-WHO bħala mudell, li jkun jista' jservi wkoll bħala eżempju utli għall-Unjoni fil-futur;

4.  Jiddispjaċih ħafna li l-Kummissjoni, u b'mod aktar speċifiku d-direzzjoni ġenerali tar-Riċerka tagħha, ma żguratx finanzjament xieraq fil-qasam tas-sorveljanza bijoloġika umana għas-sena 2008, sabiex, b'konformita ma' l-impenn li ħadet hi stess ma' l-Istati Membri u l-Parlament, twaqqaf approċċ koerenti tas-sorveljanza bijoloġika fl-Unjoni;

5.  Jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex twieġeb sa l-2010 għal żewġ objettivi essenzjali li stabbilit hi stess fl-2004 u sabiex tistabbilixxi u timplimenta strateġija ta' komunikazzjoni prattika għal dawn l-objettivi, jiġifieri, fuq naħa, is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar it-tniġġis ambjentali u l-impatt ta' dan fuq saħħithom, u fuq oħra, l-analiżi mill-ġdid u l-adattament tal-politika Ewropea għat-tnaqqis ta' riskji;

6.  Jirrakkomanda bil-qawwa lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrispettaw l-obbligi tagħhom rigward l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja;

7.  Jenfasizza l-fatt li fl-evalwazzjoni ta' l-impatt fuq is-saħħa ta' fatturi ambjentali trid tingħata kunsiderazzjoni l-ewwel u qabel kollox lill-gruppi vulnerabbli bħalma huma nisa tqal, trabi li għadhom jitwieldu, tfal u anzjan;

8.  Jitlob li tingħata attenzjoni speċjali biex tingħata lil gruppi vulnerabbli, li huma l-aktar suxxettibbli għal elementi li jniġġsu, bl-introduzzjoni ta’ miżuri li jnaqqsu l-espożizzjoni għal elementi li jniġġsu ambjentali f’ambjent magħluq f’faċilitajiet tal-kura tas-saħħa u fi skejjel permezz ta’ l-adozzjoni ta’ prattiki xierqa ta’ mmaniġġjar tal-kwalità ta’ l-arja ta’ ambjent magħluq;

9.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex meta tfassal proposti għar-reviżjoni ta' liġijiet eżistenti ma ddgħajjifx dawn il-liġijiet minħabba pressjoni minn lobbies jew organizzazzjonijiet reġjunali jew internazzjonali;

10. Ifakkar fin-neċessità li l-Unjoni tadotta approċċ kontinwu, dinamiku u flessibbli rigward il-Pjan ta' Azzjoni; iqis li huwa għalhekk essenzjali li l-Unjoni jkollha kompetenza speċifika fil-qasam tas-saħħa ambjentali li sserraħ fuq in-natura trasparenti, multidixxiplinari u kontradittorja tagħha u tippermetti wkoll li tingħata tweġiba għan-nuqqas ta' fiduċja tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' l-aġenziji u l-kumitati ta' esperti uffiċjali; jindika l-importanza li jitjieb it-taħriġ ta' esperti tas-saħħa, partikolarment permezz ta' skambji ta' l-aħjar prattiki fil-livell Komunitarju;

11. Jenfasizza li dawn l-aħħar snin kienu mmarkati minn progress reali fil-qasam tal-politika ambjentali, b'mod partikolari fil-livell tat-tnaqqis tat-tniġġis ta' l-ajru, tat-titjib tal-kwalità ta' l-ilma, tal-politika tal-ġbir u r-riċiklaġġ ta' l-iskart, tal-kontroll tal-prodotti kimiċi u tal-projbizzjoni tal-petrol biċ-ċomb, imma jirrimarka, fl-istess ħin, li l-politika Ewropea għadha mmarkata bin-nuqqas ta' strateġija globali u preventiva u n-nuqqas ta' użu tal-prinċipju ta' prekawzjoni;

12. Jitlob għalhekk lill-Kummissjoni biex tirrevedi l-kriterji mħaddna fil-komunikazzjoni tagħha li diġà ssemmiet dwar l-użu tal-prinċipju ta' prekawzjoni fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej u sabiex il-prinċipju ta' azzjoni u ta' sigurtà, imsejjes fuq l-adozzjoni ta' miżuri proviżorji u proporzjonati, ikun fil-qalba tal-politiki Komunitarji fil-qasam tas-saħħa u l-ambjent;

13. Iqis li jekk il-piż tal-prova li prodott ma jagħmilx ħsara titqiegħed fuq il-produttur jew l-importatur, tkun tista' tiġi promossa politika msejsa fuq il-prevenzjoni, kif, barra minn hekk, jipprevedi r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi[6], u, f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex testendi dan l-obbligu għal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-prodotti kollha; iqis li kull żieda fl-ittestjar ta’ l-annimali skond il-Pjan ta’ Azzjoni għandha tkun evitata u għandu jitqies b’mod sħiħ l-iżvilupp u l-użu ta’ metodi alternattivi;

14. Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tressaq mill-aktar fis miżuri konkreti dwar il-kwalità ta' l-arja fuq ġewwa, li jiżguraw livell għoli ta’ ħarsien ta' siġurtà u ta' saħħa tal-postijiet fuq ġewwa, b’mod partikulari matul ir-reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE tal-21 ta' Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-prodotti għall-bini[7], u li jipproponi miżuri li jżidu l-effikaċja ta' l-enerġija tal-bini, kif ukoll is-sigurtà ta' l-elementi kimiċi inklużi fil-kompożizzjoni ta' tgħamir u għamara u jekk jagħmlux ħsara jew le;

15. Jirrakkomanda li, biex jitnaqqsu effetti li jagħmlu ħsara lill-ambjent fuq is-saħħa, il-Kummissjoni għandha tistieden lill-Istati Membri, permezz ta' konċessjonijiet tat-taxxa u/jew inċentivi ekonomiċi oħra, biex ikunu interessati operaturi tas-suq biex itejbu l-kwalità ta’ l-arja f’ambjent magħluq u jnaqqsu espożizzjoni għal radjazzjoni elettromanjetika fil-binjiet, stabbilimenti u uffiċċji tal-fergħat tagħhom;

16. Jirrakkomanda li l-Kummissjoni twettaq abbozz ta’ rekwiżiti minimi xierqa li jiggarantixxu l-kwalità ta’ l-arja ta' ġewwa bini li għadu se jinbena;

17. Jirrakkomanda li, fl-għoti ta’ appoġġ individwali ta’ l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni taħseb fl-impatt tiegħu fuq il-kwalità ta’ l-arja f’ambjent magħluq, espożizzjoni għal radjazzjoni elettromanjetika u s-saħħa ta’ sezzjonijiet tal-popolazzjoni partikolarment fil-periklu fil-proġetti kkonċernati b’mod simili għal dak li l-attenzjoni hija dedikata għal kriterji ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent;

18. Jistieden li jkun hemm standards ta’ kwalità ambjentali għal sustanzi ta’ prijorità fl-ilma biex ikunu stabbiliti bi qbil ma’ l-aħħar tagħrif xjentifiku u mressqa b’mod regolari bi qbil ma’ l-aħħar ħsieb xjentifiku;

19. Jenfasizza li ċerti Stati Membri implimentaw b'suċċess laboratorji ta' analiżi mobbli jew "ambulanzi ħodor" sabiex tkun tista' ssir djanjożi ta' malajr u affidabbli ta' l-ambjent fil-postijiet pubbliċi u privati; iqis li l-Kummissjoni tkun tista' tippromwovi din il-prattika ma' l-Istati Membri li għad m'għandhomx dan il-mudell ta' intervenzjoni diretta fis-sit imniġġes;

20. Huwa kkonċernat bin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet legali speċifiċi li jiżguraw is-sikurezza ta’ prodotti tal-konsumatur li fihom nanopartiċelli u bl-attitudni rilassata tal-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jkun rivedut il-qafas regolatorju għall-użu ta’ nanopartiċelli fi prodotti tal-konsumatur fir-rigward tan-numru jiżdied ta’ prodotti tal-konsumatur li fihom nanopartiċelli li jitpoġġew fis-suq;

21. Huwa mħasseb ħafna bir-rapport internazzjonali Bio-Initiative[8]dwar il-kampijiet elettromanjetiċi, li jissintesizza aktar minn 1,500 studju dedikat għall-kwistjoni, u li, fil-konklużjonijiet tiegħu, jenfasizza l-perikli għas-saħħa minn emissjoni tat-tip ta' telefonija mobbli bħat-telefown mobajl, l-emissjonijiet UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth u t-telefown fuq bażi fissa "DECT";

22. Jirrimarka li l-limiti ta' espożizzjoni għall-kampijiet elettromanjetiċi stabbiliti għall-pubbliku għadda żmienhom peress li ma ġewx adattati minn meta ħarġet ir-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni ta' l-espożizzjoni tal-pubbliku għall-kampijiet elettromanjetiċi (0Hz sa 300 GHz)[9], evidentement ma jqisux l-evoluzzjoni tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni u, barra minn hekk, la ir-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u lanqas ir-regoli dwar emissjonijiet l-aktar eżiġenti li saru, pereżempju, mill-Belġju, l-Italja jew l-Awstrija u ma tkunx indirizzata l-kwistjoni ta’ gruppi vulnerabbli, bħal nisa tqal, trabi li għadhom jitwieldu u tfal;

23. Qed jieħu bis-serjetà ħafna d-diversi theddid ikkawżat mit-tisħin tal-klima fit-territorju ta' l-Unjoni u jitlob li jkun hemm koperazzjoni msaħħa bejn id-WHO, l-awtoritajiet ta' kontroll nazzjonali, il-Kummissjoni u ċ-Ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard sabiex tissaħħaħ is-sistema ta' allert minn qabel u sabiex jiġu limitati l-konsegwenzi negattivi tat-tibdil tal-klima fuq is-saħħa;

24. Jimmarka li dan il-Pjan ta’ Azzjoni għandu jibbenefika minn estensjoni ta’ azzjonijiet dwar impatti negattivi mill-bidla fil-klima sas-saħħa tal-bniedem bl-elaborazzjoni ta’ miżuri ta’ adattament effettivi meħtieġa fil-livell tal-Komunità, bħal:

- programmi ta’ edukazzjoni pubbliċi u ta’ żieda fit-tagħrif sistematiċi;

- integrazzjoni ta’ miżuri ta’ adattament tal-bidla fil-klima fi strateġiji u programmi tas-saħħa pubblika, bħal mard li jista’ jkun u li ma jistax ikun komunikat, is-saħħa tal-ħaddiema u mard ta’ l-annimali perikoluż għas-saħħa;

- sorveljanza xierqa li timmira lejn l-identifikazzjoni minn kmieni ta’ mard li jitfaċċa f’daqqa;

- sistemi u reazzjoni ta’ avviż minn kmieni relatati mas-saħħa;

- koordinament ta’ netwerks ta’ mmonitorjar tad-dejta ambjentali attwali ma’ netwerks ta’ mard li jitfaċċa f’daqqa;

25. Jiddispjaċih li l-evalwazzjoni attwali tar-relazzjoni bejn l-ispiża u l-benefiċċji ta' l-''20 għal darbtejn sa l-2020 - L-opportunità dwar it-tibdil fil-klima għall-Ewropa'' (COM(2008)0030) tqis biss il-benefiċċji tas-saħħa tat-tniġġis imnaqqas ta’ l-arja bi tnaqqis ta’ emissjonijiet minn gass bl-effett serra sa l-2020; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-kobenefiċċji (anċillari) għas-saħħa ta’ diversi livelli ta’ ambizzjoni, bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet tal-grupp ta' esperti intergovernattiv dwar il-bidla fil-klima ta’ tnaqqis domestiku ta’ 25% sa 40% jew possibilment 50% jew aktar sa l-2020, huma investigati b’mod urġenti u mfassla f'analiżi ta' impatt mill-Kummissjoni;

26. Jistieden lill-Kummissjoni biex tagħti attenzjoni lill-problema serja tas-saħħa mentali, meta jitqies in-numru ta’ suwiċidji fl-Unjoni, u biex talloka aktar riżorsi għall-iżvilupp ta’ strateġiji u terapiji ta’ prevenzjoni xierqa;

27. Itenni li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jappoġġjaw il-pjan ta’ azzjoni ta’ l-Ambjent u s-Saħħa tat-Tfal tal-WHO fl-Ewropa, biex jinkoraġġixxu l-Pjan kemm permezz ta’ politiki ta’ l-Unjoni kif ukoll permezz tal-politika ta' l-iżvilupp bilaterali, u biex jinkoraġġixxu proċessi simili barra r-Reġjun ta’ l-Ewropa tal-WHO;

28. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkorpora mill-ġdid fit-tieni pjan ta’ azzjoni tagħha l-inizjattiva SCALE (Xjenza, Tfal, Kuxjenza, Strument Legali, Evalwazzjoni), rigward it-tnaqqis ta' espożizzjoni għal tniġġis, kif stipulat fl-Istrateġija Ewropea għall-Ambjent u s-Saħħa (COM(2003)0338);

29. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex taħdem u tipprovdi strumenti li għandhom irawmu l-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi, kif enfasizzat fi ħdan il-qafas ta’ l-Aġenda ta’ Liżbona, biex ikunu minimizzati riskji maġġuri għas-saħħa minn fatturi ambjentali li joħolqu pressjoni;

30. Iħeġġeġ lill-Kunsill biex jieħu deċiżjoni mingħajr dewmien dwar il-proposta għal regolament li jistabbilixxi Fond ta’ solidarjetà ta’ l-Unjoni, peress li l-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu mit-18 ta’ Mejju 2006[10]; iqis li r-regolament il-ġdid, li, flimkien ma’ miżuri oħra, se jbaxxi l-limiti massimi għad-dħul fis-seħħ tal-Fond ta’ Solidarjetà ta’ l-Unjoni, se jippermetti li jtaffi ħsara b’mod effettiv, flessibbli u malajr ikkawżata b’diżastri naturali jew mill-bniedem stess; jenfasizza li strument finanzjarju bħal dan huwa importanti ħafna, b’mod partikulari minħabba li huwa maħsub li diżastri naturali se jseħħu b’mod aktar regolari fil-futur, parzjalment minħabba l-bidla fil-klima;

31. Jirrakkomanda li, peress li l-SMEs huma ta’ importanza ekonomika deċiżiva fl-Ewropa, il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ tekniku għal SMEs biex tippermettilhom, u tgħinhom, li jikkonformaw ma’ regolamenti tas-saħħa ambjentali li jorbtu u tinkoraġġihom biex iwettqu tibdil ieħor li huwa pożittiv fir-rigward tas-saħħa ambjentali u jaffettwa l-operazzjoni ta’ l-intrapriżi;

32. Jirrakkomanda lill-Kummissjoni biex, għall-2010 u t-"tieni ċiklu" tal-pjan ta' azzjoni għall-ambjent u s-saħħa, tipprevedi l-allinjament mill-ġdid ta' l-inizjattivi tagħha dwar il-popolazzjonijiet vulnerabbli u biex tfassal metodi ġodda għall-evalwazzjoni tar-riskji filwaqt li jitqies il-punt fundamentali li jikkostitwixxi l-vulnerabilità partikulari tat-tfal, in-nisa tqal u l-persuni anzjani;

33. Iħeġġeġ għalhekk lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħrfu l-vantaġġi tal-prevenzjoni u l-prinċipji ta' prekawzjoni u biex jiżviluppaw u jimplimentaw għodod li jippermettu li thedid potenzjali ambjentali u tas-saħħa jkun antiċipat u affrontat; jirrakkomanda li l-Kummissjoni tevalwa t-‘tieni ċiklu' ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni u tfassal dispożizzjoni għal iffinanzjar xieraq li jkopri numru akbar ta’ miżuri prattiċi li jnaqqsu l-impatt ambjentali fuq is-saħħa u biex timplimenta miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ prekawzjoni;

34. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet ta' l-Istati Membri u lid-WHO.

 • [1]  ĠU C 304 E, 1.12.2005, p. 264.
 • [2]  ĠU L 301, 20.11.2007, p. 3.
 • [3]  Rapport ''L-ambjent fl-Ewropa - Ir-raba' Evalwazzjoni. Sinteżi'', Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (10.10.2007).
 • [4]  Sentenza tat-23 ta' Settembru 2003 fil-każ C-192/01, Kummissjoni vs Danimarka, ECR 2003, p. I- 9693; sentenza tas-7 ta' Settembru 2004 fil-każ C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee u Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, ECR 2004, p. I-7405.
 • [5]  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1Direttiva modifikata l-aħħar bid-Direttiva 2008/32/KE (ĠU L 81, 20.3.2008, p.60)
 • [6]  ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1; verżjoni rrettifikata fil-ĠU L 136, 29.5.2007, p. 3.
 • [7]  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12. Direttiva emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).
 • [8]  Grupp ta' xjenzjati indipendenti ppublikaw dan ir-rapport fil-31 ta' Awissu 2007. Ara fid-dettall fuq: www.bioinitiative.org
 • [9]  ĠU L 199, 30.7.1999, p. 59.
 • [10]  ĠU C 297 E, 7.12.2006, p. 331.

NOTA SPJEGATTIVA

Sfond storiku

Nhar it-23 ta' Frar 2005, il-Parlament Ewropew adotta b'maġġoranza irreżistibbli (576 vot favur u 48 kontra) riżoluzzjoni dwar it-tnedija tal-Pjan ta' Azzjoni għall-ambjent u s-saħħa għas-snin 2004 sa l-2010.

Kienet riżoluzzjoni b'tonalità li l-inqas li jista' jissejjaħ huwa kritiku fir-rigward tal-Kummissjoni Ewropea u li jitlaq minn kostatazzjoni sempliċi: Pjan ta' Azzjoni fl-essenza tiegħu ma jistax jistipula bħala l-uniku objettiv li ssir iktar riċerka u li jkun hemm aktar dejta!

Il-seduta plenarja tal-Parlament, waqt li f'dan segwiet il-pożizzjoni tar-rapporteur tagħha, qieset li l-objettiv prijoritarju stabbilit mill-Kummissjoni għall-"ewwel ċiklu" 2004-2010, hu t-titjib ta' l-għarfien ta' l-impatt tat-tniġġis ambjentali fuq is-saħħa, li ċertament ta' min ifaħħru imma hu magħruf li mhux biżżejjed. Hu għalhekk li l-ġabriet, l-istudji, is-sinteżijiet ta' xogħlijiet xjentifiċi qed jitkattru u qed ipoġġu enfasi dejjem akbar fuq il-korrelazzjoni li teżisti bejn l-espożizzjoni għall-fatturi ambjentali u l-erba' mardiet ta' prijorità li qed jitqiesu f'din il-komunikazzjoni: l-ażma u l-allerġiji tat-trabi, il-problema ta' l-iżvilupp newroloġiku, it-tipi differenti ta' kanser u l-elementi li jiddisturbaw is-sistema endokrinali.

Minħabba kumbinazzjoni fil-kalendarju, dan il-pjan ta' azzjoni ġie preżentat xi xhur wara d-dikjarazzjoni ambizzjuża tat-52 Ministru ta' l-ambjent u tas-saħħa tar-reġjun Ewropew waqt il-Konferenza ta' Budapest organizzata mid-WHO f'Ġunju 2004.

Ma' dan għandhom jiżdiedu il-pjanijiet ta' azzjoni (bil-għanijiet ta' riżultat ċari u biċ-ċifri) li diġà ġew stabbiliti f'ċerti Stati Membri (Benelux; Franza, landers Ġermaniżi...) u b'hekk wieħed ikun jista' jifhem faċilment ir-riżervi espressi mill-Parlament Ewropew.

Parlament li, min-naħa tiegħu, xtaq jagħti spinta ta' vera lil dan il-pjan ta' azzjoni u għamel għadd ta' rakkomandazzjonijiet prinċipalment dwar:

1.  il-prinċipju ta' prekawzjoni - bħala mezz ta' azzjoni politika - peress li hu obbligat li jirrimarka li dan il-prinċipju ta' sigurtà jiġi ta' spiss proklamat u rarament applikat fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea;

2.  l-implimentazzjoni ta' sistema ta' biosorveljanza fil-livell ta' l-Unjoni sabiex ikun iktar faċli biex titkejjel l-interazzjoni tas-sustanzi li jniġġsu/l-impatt fuq is-saħħa;

3.  il-ġlieda kontra t-tniġġis domestiku, b'mod partikulari, permezz ta' l-ikklassifikar mill-Kummissjoni tat-tipjip tat-tabakk bħala aġent karċinoġenu tal-Klassi 1, imma anke permezz tat-talba li għamel lill-Kummissjoni biex tippubblika Green Paper dedikata għall-kwalità ta' l-arja fuq ġewwa;

4.  finanzjament għoli daqs il-livell tar-riskju, fil-kuntest tas-7 Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp (issemmiet iċ-ċifra ta' aktar minn € 300 miljun) waqt li hu mixtieq li jiġi kkoordinat mal-programm ta' saħħa pubblika (2003-2008).

Tliet snin wara, il-parti l-kbira ta' dawn il-prijoritajiet għadhom attwali.

U konsegwentement, il-Kummissjoni Ewropea kompliet bis-sod bl-aġenda tagħha stess u xtaqet, l-ewwel u qabel kollox, li tikseb riżultati proprju fejn hi kienet iffissat il-prijoritajiet tagħha: prinċipalment fil-qasam tat-titjib tal-katina ta' informazzjoni dwar l-ambjent u s-saħħa, ta' l-integrazzjoni u tat-tisħiħ tar-riċerka Ewropea f'dan il-qasam u ta' kooperazzjoni ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalizzati bħad-WHO.

Ir-rapporteur, madankollu, tinnota b'sodisfazzjon li iktar minn 38 proġett iddedikat għall-ambjent u għas-saħħa ġew iffinanzjati fil-qasam tas-sitt Programm ta' Riċerka għal ammont globali stmat għal iktar minn EUR 200 miljun.

Dwar il-mod diffiċli kif jiġi analizzat pjan ta' azzjoni li ħa fama ħażina

Fost it-tlettax-il azzjoni li kienu previsti inizjalment mill-Kummissjoni, erbgħa biss kellhom l-objettiv li jieħdu miżuri speċifiċi:

Azzjoni 10: Li jiġu promossi t-taħriġ għall-professjonisti u t-titjib tal-kapaċità organizzattiva fl-ambjent u fis-saħħa.

Azzjoni 11: Li jiġu kkoordinati miżuri li jnaqqsu r-riskji fis-seħħ u li jiġi previst mard prijoritarju.

Azzjoni 12: Li titjieb il-kwalità ta' l-arja fl-intern tal-bini.

Azzjoni 13: Li tiġi ssorveljata l-evoluzzjoni f'dak li jikkonċerna l-kampijiet elettromanjetiċi.

Ir-rapporteur fl-2005 kienet diġà wriet is-sodisfazzjon tagħha fir-rigward tar-reazzjoni xierqa magħmula mill-Kummissjoni fil-problema mqajma mit-tipjip passiv fl-ambjent fil-qafas ta' l-azzjoni 12.

Mill-bqija u b'kunsiderazzjoni tan-nuqqas ta' preċiżjoni ta' l-azzjonijiet imwettqa, jaqbel li l-evalwazzjoni ta' nofs il-perjodu ssir fil-forma ta' interrogazzjoni b'konoxximent tal-fatt li l-azzjonijiet 12 u 13 huma suġġetti għal rimarki speċifiċi min-naħa tar-rapporteur:

Hemm azzjonijiet li għandhom l-objettiv li jippromwovu l-formazzjoni tal-mediċina ambjentali u li jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tad-diplomi ta' din l-ispeċjalità fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea?

Meta d-disturbi endokrinali ma jiddaħħlux fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni tar-REACH, liema huma l-miżuri meħuda mill-Kummissjoni, barra l-proġett pilota, biex iżżomm sorveljanza reali fuq dawn is-sustanzi?

Ovvjament, l-imparzjalità fil-ġudizzju twassalna biex nirrikonoxxu li matul dawn it-tliet snin u nofs l-Unjoni ġabret riżultati konkreti fil-ġlieda kontra l-forom differenti ta' tniġġis, li fosthom hemm: il-kontroll ta' iktar minn 10,000 sustanza kimika bir-regolamentazzjoni REACH, il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-kwalità ta' l-arja ambjentali kif ukoll il-pakkett leġiżlattiv u strateġiku dwar il-pestiċidi.

Madankollu, hija din l-istess imparzjalità li twassalna li fl-istess ħin ninnotaw li l-politika Ewropea tibqa' minkejja kollox immarkata min-nuqqas ta' strateġija globali u preventiva u min-nuqqas ta' rikors għall-prinċipju ta' prekawzjoni;

Il-prinċipju ta' prekawzjoni: la tolleranza zero u lanqas applikazzjoni zero

Sfortunatament, ir-rapporteur tinnota li dan il-prinċipju ta' prekawzjoni, għalkemm ilu mniżżel fl-Artikolu 174(2) tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea mill-1992, spiss jiġi proklamat, xi kultant imżeblah, imma kważi qatt ma jiġi applikat.

Bl-eċċezzjoni magħrufa tal-projbizzjoni ta' sitt sustanzi tal-familja tal-ftalati fil-ġugarelli tat-tfal mill-Kunsill u l-Parlament, f'Ġunju 2005, il-prinċipju ta' prekawzjoni ma ġiex implimentat fil-leġiżlazzjoni Komunitarja riċenti. U xorta kien hemm bżonn ġlieda Omerika ta' iktar minn għaxar snin biex wieħed wasal għall-projbizzjoni definittiva ta' dawn is-sustanzi CMR għal din l-applikazzjoni preċiża.

Din hi r-raġuni għaliex ir-rapporteur għandha d-dubji dwar ir-relevanza ta' kriterji tant kontraenti bħal dawk mħaddna mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha tat-2 ta' Frar 2000 biex wieħed jirrikorri għall-prinċipju ta' prekawzjoni.

Mid-dipendenza ta' l-analiżi u l-ġestjoni tar-riskju, għall-istudju tad-diversi azzjonijiet immaġinabbli, id-determinazzjoni f'kull stadju tal-grad ta' inċertezza xjentifika u t-tħejjija ta' rapport dwar l-ispiża u l-benefiċċji, kollox jidher magħmul biex il-prinċipju ta' prekawzjoni jsir inapplikabbli għal proċedura kumplessa, organizzata f'ġerarkija u mingħajr tmiem.

Dan il-fatt iwassal lir-rapporteur biex fil-punt 7 tar-riżoluzzjoni tipproponi reviżjoni kompluta tal-Komunikazzjoni tat-2 ta' Frar 2000 biex tgħejjex il-prinċipju ta' prekawzjoni. Din il-proposta, barra minn dan, tistrieħ fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej li ħafna drabi preċiżat il-kontenut u l-applikazzjoni tal-prinċipju fid-dritt Komunitarju bħala wieħed mill-pedamenti tal-politika ta' protezzjoni mfittex mill-Komunità fil-qasam ta' l-ambjent u tas-saħħa[1]

It-tniġġis ta' l-ambjent: theddida partikolarment insidjuża għas-saħħa

Iffaċċjata b'din it-theddida għas-saħħa, li ftit ċittadini jistgħu jipproteġu ruħhom minnha peress li jqattgħu medja ta' 90 % tal-ħin tagħhom f'post konfinat (il-kindergarten, l-iskola, l-uffiċċju, id-dar, il-post industrijali eċċ.), il-Kummissjoni ma baqgħetx b'idejha fuq żaqqha.

Hi mmultiplikat l-azzjonijiet bħat-twaqqif ta' grupp ta' ħidma fejn jiltaqgħu l-atturi industrijali u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u tal-ħarsien ta' l-ambjent, jew inkella l-iffinanzjar ta' mill-inqas 17-il proġett Ewropew f'oqsma tant varjati bħall-immoniterjar tal-kwalità ta' l-arja ta' barra/ġewwa u l-istudju tal-materjal tal-bini bħala sors ta' tniġġis.

Madankollu, ir-rapporteur tfakkar li ż-żieda ta' dawn l-inizjattivi mhux ekwivalenti għal politika globali u integrata fil-qasam tal-kwalità ta' l-arja ta' ġewwa.

Ir-rapporteur, barra minn hekk, kienet sorpriża meta saret taf permezz ta' exposé ta' espert tal-London School of Hygiene li pereżempju fil-belt sabiħa ta' Praga, l-arja ġewwa l-bini fejn jgħixu n-nies hija iktar mniġġsa mill-arja ħafifa ta' barra li jieħdu dawk li jħobbu lil Kundera.

Il-Kummissjoni, għalhekk, hija ispirata tajjeb biex tippubblika green paper dwar il-problema speċifika tat-tniġġis ta' l-ambjent bħal ma kien diġà talab il-Parlament fil-punt 21 tar-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-pjan ta' azzjoni adottata fil-21 ta' Frar 2005.

Infatti, tidher ħaġa urġenti li l-Unjoni toħloq strateġija vera f'dan il-qasam, li tippermetti li jiġu ffissati linji gwida maħsuba għall-Istati Membri, u li fl-aħħar mill-aħħar tipproteġi liċ-ċittadini esposti għal diversi sorsi ta' tniġġis bijoloġiku u kimiku, mill-kindergarten għall-uffiċċju.

Ir-rapporteur tfakkar, barra minn dan, li jkun utli li l-awtoritajiet Ewropej fit-totalità tagħhom jevalwaw l-ispiża finanzjarja globali tat-tniġġis intern bħala spejjeż mediċi, inkapaċità għax-xogħol jew sempliċiment spejjeż ta' fejqan ta' l-ambjent ikkontaminat.

It-theddida li qed tinqala' tal-kampijiet elettromanjetiċi

L-aħħar darba li l-Parlament ġie riferut b'din il-kwistjoni fl-1999[2], in-netwerk lokali mingħajr wajer ta' veloċità għolja, bħall-Wifi u l-Wimax, bilkemm kien qed jitfaċċja fl-Ewropal. U d-djar Ewropej kien għadhom mhumiex imdawrin kompletament bi pletora ta' apparati elettroniċi u sistemi differenti ta' telefonija mingħajr wajer.

Bħal ma jiġri xi kultant, il-progress tekniku, meta ma jkunx maħkum tajjeb, jista' wkoll jippreżenta ċerti riskji għas-saħħa. Dan hu eżattament x'qed jiġri bil-mewġ elettromanjetiku li l-limitu ta' espożizzjoni tiegħu għall-pubbliku jmur lura għall-1999 u allura iktar u iktar ma segwiex l-evoluzzjonijiet teknoloġiċi.

Ir-rapporteur taf bix-xieraq li l-emissjonijiet radjoloġiċi ilhom fiċ-ċentru tad-dibattiti kontroversjali għal iktar minn 20 sena u għad hemm ċertu grad ta' inċertezza xjentifika dwar is-suġġett.

Għalhekk, tqis importanti li jitqies id-dokument l-iktar komplut li tħejja s'issa: ir-rapport Inizjattiva Bijoloġika, li sar minn xi xjentisti Amerikani u Ewropej renomati, li jagħmel is-sintesi ta' iktar minn 1,500 studju dwar l-impatt tal-kampijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa fuq il-bniedem. Dan hu dokument li fil-konklużjonijiet tiegħu joħroġ li espożizzjoni kronika u/jew kbira ħafna għall-mewġ elettromanjetiku tista' ġġib riskji ta' kanċer (b'mod partikolari l-lewkimja fit-tfal), il-marda ta' l-Alzheimer, problemi nervużi u problemi ta' l-irqad.

Fuq il-bażi ta' dan id-dokument f'Settembru 2007 l-Aġenzija Ambjentali Ewropea rrakkomandat lis-27 Stat Membru biex jieħdu miżuri biex jipproteġu aħjar lill-pubbliku. Dan hu avviż li taqbel miegħu r-rapporteur li tqis li fil-qasam tas-saħħa ambjentali, l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel ħafna iktar!

 • [1]  23 ta' Settembru 2003, Il-Kummissjoni kontra d-Danimarka Kawża C-192/01, 7 ta' Settembru 2004, Kawża C-127/02.
 • [2]  Rapport Tamino A4-0101-99.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data ta’ l-adozzjoni

27.5.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

57

0

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Inés Ayala Sender, Philip Bushill-Matthews, Milan Gaľa, Umberto Guidoni, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij