Διαδικασία : 2006/0257(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0261/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0261/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0323

ΕΚΘΕΣΗ     *
18.6.2008
PE 404.820v02-00 A6-0261/2008

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Ewa Klamt

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0753),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 63, παράγραφος 1, στοιχείο α) και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0091/2008),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0261/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να υπεραμυνθεί των αρμοδιοτήτων που του χορηγεί η Συνθήκη·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη φράση,

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πρωτόκολλο για τη συμμετοχή της Δανίας στη συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία και το Λιχτενστάιν

Στόχος του πρωτοκόλλου αυτού είναι να θεσπιστεί η συμμετοχή της Δανίας στη συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac ως προς την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση της Δανίας, του προσαρτημένου στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στους κανονισμούς του Δουβλίνου(1) και του Eurodac(2).

Η συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία προβλέπει ότι η Δανία μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει. Σε αυτή την περίπτωση, η συμφωνία προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, με τη συγκατάθεση της Δανίας, καθορίζουν τους όρους για τη συμμετοχή της Δανίας σε πρωτόκολλο της συμφωνίας.

Με επιστολή της 8ης Νοεμβρίου 2004, το Βασίλειο της Δανίας ζήτησε να συμμετάσχει στη συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία. Εφόσον το Λιχτενστάιν προσχωρεί τώρα στη συμφωνία αυτή, ενδείκνυται η συμμετοχή της Δανίας να θεσπιστεί τόσο ως προς την Ελβετία όσο και ως προς το Λιχτενστάιν.

Το πρωτόκολλο καθιστά εφαρμοστέες στις σχέσεις μεταξύ της Δανίας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, τις διατάξεις των κανονισμών του Δουβλίνου και του Eurodac, καθώς και των κανονισμών εφαρμογής τους. Καθιστά επίσης εφαρμοστέες τις μελλοντικές τροποποιήσεις ή νέα μέτρα εφαρμογής.

Η Επιτροπή προτείνει την έγκριση του πρωτοκόλλου βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για τη σύναψη του πρωτοκόλλου βάσει του άρθρου 300 παράγραφος 3 , πρώτο εδάφιο.

2. Θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τη σύναψη του πρωτοκόλλου. Εντούτοις, η εισηγήτρια θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει στο μέλλον να είναι περισσότερο ενημερωμένο σχετικά με τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις για να είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές του.

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας.

(2)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση του "Eurodac" για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΚ, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία ΕΚ/Ελβετίας σχετικά με τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ελβετία ή στο Λιχτενστάιν

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

28.2.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

13.3.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

13.3.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

AFET

27.2.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

 Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Ημερομηνία έγκρισης

29.5.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Παναγιώτης Δημητρίου, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Μανώλης Μαυρομμάτης

Ημερομηνία κατάθεσης

18.6.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου