Menettely : 2006/0257(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0261/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0261/2008

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/07/2008 - 8.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0323

MIETINTÖ     *
18.6.2008
PE 404.820v02-00 A6-0261/2008

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön, Sveitsin ja Liechtensteinin välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio

(KOM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Ewa Klamt

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön, Sveitsin ja Liechtensteinin välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio

(KOM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2006)0753),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän Euroopan yhteisön, Sveitsin ja Liechtensteinin välisen pöytäkirjan niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0091/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan, 83 artiklan 7 kohdan ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0261/2008),

1.  hyväksyy ehdotuksen neuvoston päätökseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy pöytäkirjan tekemisen;

2.  pidättää itsellään oikeuden turvata perustamissopimuksessa sille myönnetyt oikeudet;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja hallituksille ja parlamenteille, Sveitsin valaliiton hallitukselle ja parlamentille sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitukselle ja parlamentille.

Tarkistus  1

Ehdotus neuvoston päätökseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa,

Tarkistus  2

Ehdotus neuvoston päätökseksi

Johdanto-osan 3 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,


PERUSTELUT

1. Pöytäkirja, joka koskee Tanskan liittymistä Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-sopimukseen.

Tällä pöytäkirjalla pyritään vahvistamaan Tanskan liittyminen Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-sopimukseen.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu Dublin-asetukseen(1) eikä Eurodac-asetukseen(2).

Sveitsin kanssa tehdyn Dublin-/Eurodac-sopimuksen mukaisesti Tanska voi pyytää saada osallistua sopimukseen. Sopimuksessa määrätään, että sopimuspuolet vahvistavat tällöin Tanskan suostumuksella sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa edellytykset Tanskan osallistumiselle.

Tanskan kuningaskunta pyysi 8. marraskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä osallistumista Sveitsin kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-sopimukseen. Kun Liechtenstein on nyt liittymässä sopimukseen, Tanskan osallistuminen on aiheellista vahvistaa sekä suhteessa Sveitsiin että Liechtensteiniin.

Pöytäkirjalla mahdollistetaan Dublin- ja Eurodac-asetusten ja niiden täytäntöönpanosääntöjen soveltaminen Tanskan sekä Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisiin suhteisiin. Kyseisiin suhteisiin sovelletaan myös asetusten tulevia tarkistuksia tai uusia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Komissio ehdottaa pöytäkirjan hyväksymistä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Euroopan parlamenttia kuullaan pöytäkirjan tekemisestä EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

2. Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa pöytäkirjan tekemistä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että Euroopan parlamentin olisi tulevaisuudessa saatava enemmän tietoa meneillään olevista kansainvälisistä neuvotteluista, jotta se voi harjoittaa toimivaltaansa.

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003 niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio.

(2)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000 Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön, Sveitsin ja Liechtensteinin välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

28.2.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

13.3.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

13.3.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

27.2.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Hyväksytty (pvä)

29.5.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Manolis Mavrommatis

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.6.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö