Eljárás : 2006/0257(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0261/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0261/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 08/07/2008 - 8.9

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0323

JELENTÉS     *
18.6.2008
PE 404.820v02-00 A6-0261/2008

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ewa Klamt

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0753),

–   tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti, a tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló jegyzőkönyvre,

–   tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjára és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0091/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére, valamint 35. cikkére.

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6 0261/2008),

1.  jóváhagyja a tanácsi határozatra irányuló javaslatot annak módosított formájában és jóváhagyja a jegyzőkönyv megkötését;

2.  fenntartja a Szerződés által számára biztosított előjogok védelmének jogát;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség kormányának és parlamentjének.

Módosítás  1

Javaslat – A Tanács határozata

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének elsõ albekezdésével összefüggésben,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének második albekezdésével,

Módosítás  2

Javaslat – A Tanács határozata

3 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,


INDOKOLÁS

1. A Svájccal és Liechtensteinnel kötött Dublini/Eurodac Megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv Dánia részvételéről

A jegyzőkönyv célja, hogy Svájc és Liechtenstein vonatkozásában meghatározza Dánia részvételét a Dublini/Eurodac Megállapodásban.

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt a dublini rendeletben (1) és az Eurodac rendeletben(2).

A Svájccal kötött Dublini/Eurodac Megállapodás rendelkezik arról, hogy Dánia kérheti a megállapodásban való részvételét. Ebben az esetben a megállapodás úgy rendelkezik, hogy Dánia hozzájárulásával a Szerződő Felek a megállapodás jegyzőkönyvében határozzák meg Dánia részvételének feltételeit.

A Dán Királyság 2004. november 8-i levelében kérelmezte részvételét a Svájccal kötött Dublini/Eurodac Megállapodásban. Mivel Liechtenstein most csatlakozik e megállapodáshoz, célszerű Dánia részvételét Svájc és Liechtenstein vonatkozásában egyaránt meghatározni.

A jegyzőkönyv a dublini és az Eurodac rendeletet, valamint végrehajtási szabályaikat alkalmazhatóvá teszi az egyrészről Dánia, másrészről a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti kapcsolatokban. A jegyzőkönyv a jövőbeni módosításokat és az újabb végrehajtási intézkedéseket is alkalmazhatóvá teszi e kapcsolatokban.

A Bizottság javasolja, hogy a jegyzőkönyvet az Európai Közösséget létrehozó szerződés 63. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján fogadják el. Az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban konzultációra kerül sor az Európai Parlamenttel a jegyzőkönyv megkötéséről.

2. Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a jegyzőkönyv megkötését. Ugyanakkor az előadó úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentet a jövőben pontosabban kellene tájékoztatni a folyamatban lévő nemzetközi tárgyalásokról annak érdekében, hogy gyakorolhassa hatáskörét.

(1)

A Tanács 343/2003/EK rendelete egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról.

(2)

A Tanács 2725/2000/EK rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról.


ELJÁRÁS

Cím

A tagállamban, Svájcban vagy Liechtensteinben benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló, az Európai Közösség és Svájc közötti megállapodáshoz csatolt, az Európai Közösség, Svájc és Liechtenstein közötti jegyzőkönyv

Hivatkozások

COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

28.2.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

13.3.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

13.3.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

27.2.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

A jogalap vizsgálata

       A JURI véleményének dátuma

JURI

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Az elfogadás dátuma

29.5.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Manolis Mavrommatis

Benyújtás dátuma

18.6.2008

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat