Procedura : 2006/0257(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0261/2008

Teksty złożone :

A6-0261/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2008 - 8.9

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0323

SPRAWOZDANIE     *
18.6.2008
PE 404.820v02-00 A6-0261/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Ewa Klamt

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0753),

–   uwzględniając treść Protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Liechtensteinem do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie,

–   uwzględniając art. 63 ust.1 lit. a) oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0091/2008),

–   uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 ora art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0261/2008),

1.  zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza podpisanie protokołu;

2.  zastrzega sobie przyznane przez Traktat prawo do obrony swoich przywilejów;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich, a także rządowi i parlamentom Konfederacji Szwajcarskiej oraz rządowi i parlamentowi Księstwa Liechtensteinu.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji Rady

Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 1 lit. a) w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji Rady

Odniesienie 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,


UZASADNIENIE

1. Protokół do umowy Dublin/Eurodac w sprawie warunków udziału Danii w stosowaniu umowy w odniesieniu do Szwajcarii i Liechtensteinu

Celem omawianego protokołu jest ustanowienie warunków udziału Danii w stosowaniu umowy Dublin/Eurodac w odniesieniu do Szwajcarii i Liechtensteinu.

W myśl postanowień art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie jest stroną rozporządzenia dublińskiego(1) i rozporządzenia Eurodac(2).

W umowie Dublin/Eurodac zawarto przepis, zgodnie z którym Dania może złożyć wniosek o udział w stosowaniu umowy. Umowa stanowi, że w takim przypadku umawiające się strony, działając za zgodą Danii, określają warunki udziału tego państwa w stosowaniu protokołu do umowy.

Pismem z dnia 8 listopada 2004 r. Królestwo Danii wyraziło chęć udziału w stosowaniu umowy Dublin/Eurodac ze Szwajcarią. W związku z przystąpieniem Liechtensteinu do umowy powinno się określić warunki udziału Danii w stosowaniu umowy w odniesieniu do Szwajcarii i Liechtensteinu.

Protokół stanowi również o stosowaniu przyszłych zmian lub nowych środków wykonawczych regulujących te stosunki. Protokół ustanawia zastosowanie rozporządzenia dublińskiego i rozporządzenia Eurodac, wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi, do stosunków pomiędzy Danią z jednej strony a Szwajcarią i Liechtensteinem z drugiej strony.

Komisja proponuje przyjęcie Protokołu w oparciu o art. 63 ust. 1 lit a) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Konsultację z Parlamentem przeprowadza się w tej sprawie zgodnie z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy.

2. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca opowiada się za podpisaniem Protokołu, wyrażając jednakże przekonanie, że Parlament Europejski powinien być w przyszłości szerzej informowany o prowadzonych negocjacjach międzynarodowych w celu umożliwienia mu korzystania z uprawnień wynikających z zakresu jego kompetencji.

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej.


PROCEDURA

Tytul

Protokół między WE, Szwajcarią i Liechtensteinem do umowy WE-Szwajcaria dotyczącej określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Liechtensteinie

Odsyłacze

COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)

Data konsultacji z PE

28.2.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

13.3.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

13.3.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

27.2.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

       Data wydania opinii JURI

JURI

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Data przyjęcia

29.5.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manolis Mavrommatis

Data złożenia

18.6.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności