Procedură : 2006/0257(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0261/2008

Texte depuse :

A6-0261/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2008 - 8.9

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0323

RAPORT     *
18.6.2008
PE 404.820v01-00 A6-0261/2008

privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Comunitatea Europeană, Elveția și Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Elveția sau în Liechtenstein

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Ewa Klamt

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Comunitatea Europeană, Elveția și Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Elveția sau în Liechtenstein

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2006)0753),

–   având în vedere Protocolul între Comunitatea Europeană, Elveția și Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Elveția sau în Liechtenstein,

–   având în vedere articolul 63 alineatul (1) litera (a) și articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0091/2008),

–   având în vedere articolul 51 și articolul 83 alineatul (7), precum și articolul 35 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6–0261/2008),

1.  aprobă propunerea de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificată și aprobă încheierea protocolului;

2.  își rezervă dreptul de a-și apăra prerogativele conferite de tratat;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernelor și parlamentelor Confederației Elvețiene și Principatului Liechtenstein.

Amendamentul  1

Propunere de decizie a Consiliului

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză și articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

Amendamentul  2

Propunere de decizie a Consiliului

Referirea 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Având în vedere avizul Parlamentului European,

Având în vedere avizul conform al Parlamentului European,


EXPUNERE DE MOTIVE

1. The Protocol to the Dublin/Eurodac Agreement concerning participation of Denmark with Switzerland and Liechtenstein

The purpose of this protocol is to establish participation of Denmark in the Dublin/Eurodac Agreement in relation to Switzerland and Liechtenstein.

In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty of the European Union and the Treaty establishing the European Community, Denmark is not participating in the Dublin Regulation(1) and the Eurodac Regulation(2).

The Dublin/Eurodac agreement with Switzerland provides for the possibility that Denmark may ask to participate. In that event, the Agreement provides that the contracting parties, with the consent of Denmark, set out the conditions for Denmark's participation in a protocol to the Agreement.

By letter dated 8 November 2004, the Kingdom of Denmark asked to participate in the Dublin/Eurodac Agreement with Switzerland. As Liechtenstein will now accede to this Agreement, it is appropriate that the participation of Denmark should be established in relation to both Switzerland and Liechtenstein.

The Protocol makes the Dublin and Eurodac regulations and their implementing rules applicable to the relations between Denmark on the one hand and Switzerland and Liechtenstein on the other. It also renders future amendments or new implementing measures applicable to these relations.

The Commission proposes to adopt the Protocol based on Articles 63(1)a of the Treaty establishing the European Community. The European Parliament is consulted on the conclusion of the Protocol in accordance with the first subparagraph of Article 300(3)).

2. Position of the rapporteur

The rapporteur supports the conclusion of the Protocol. However, the rapporteur considers that the European Parliament should in future be more closely informed about ongoing international negotiations in order to be able to exercise its competences.

(1)

Council Regulation (EC) N° 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national.

(2)

Council Regulation (EC) N° 2725/2000 concerning the establishment of “Eurodac” for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention .


PROCEDURĂ

Titlu

Protocolul dintre CE, Elveția și Liechtenstein la Acordul dintre CE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru, în Elveția sau Liechtenstein

Referințe

COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)

Data consultării PE

28.2.2008

Comisia competentă în fond             

        Data anunțului în plen

LIBE

13.3.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

        Data anunțului în plen

AFET

13.3.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

AFET

27.2.2007

 

 

 

Raportor(i)           

        Data numirii

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

Examinare în comisie

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Data adoptării

29.5.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Manolis Mavrommatis

Aviz juridic - Politica de confidențialitate