Postopek : 2006/0257(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0261/2008

Predložena besedila :

A6-0261/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/07/2008 - 8.9

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0323

POROČILO     *
18.6.2008
PE 404.820v02-00 A6-0261/2008

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu

(KOM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Ewa Klamt

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu

(KOM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (KOM(2006)0753),

–   ob upoštevanju Protokola med Evropsko skupnostjo, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu,

–   ob upoštevanju člena 63(1)(a) in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0091/2008),

–   ob upoštevanju členov 51, 83(7) in 35 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6–0261/2008),

1.  odobri predlog sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo protokola;

2.  si pridržuje pravico braniti svoje pristojnosti, ki so mu bile dodeljene s pogodbo;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, Švicarske konfederacije in Kneževine Lihtenštajn.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa Sveta

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(1)(a) Pogodbe v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(1)(a) Pogodbe v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa Sveta

Navedba sklicevanja 3

Besedilo, ki ga vlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,


OBRAZLOŽITEV

1. Protokol k Sporazumu Dublin/Eurodac s Švico in Lihtenštajnom o sodelovanju med Dansko, Švico in Lihtenštajnom

Namen tega protokola je vzpostaviti sodelovanje Danske v Sporazumu Dublin/Eurodac s Švico in Lihtenštajnom.

V skladu s členoma 1 in 2 protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri dublinski uredbi(1) in uredbi Eurodac(2).

Sporazum Dublin/Eurodac s Švico dopušča možnost, da lahko Danska zaprosi za sodelovanje. V tem primeru sporazum navaja, da pogodbenice s soglasjem Danske določijo pogoje za sodelovanje Danske v protokolu k Sporazumu.

Kraljevina Danska je z dopisom z dne 8. novembra 2004 zaprosila za sodelovanje v Sporazumu Dublin/Eurodac s Švico. Ker bo Lihtenštajn zdaj pristopil k temu sporazumu, je primerno, da se uredi sodelovanje Danske s Švico in Lihtenštajnom.

Protokol se nanaša na izvajanje dublinske uredbe in uredbe Eurodac ter njunih izvedbenih določb v odnosih med Dansko na eni strani ter Švico in Lihtenštajnom na drugi strani. Prav tako se za te odnose uporabljajo prihodnje spremembe ali novi izvedbeni ukrepi.

Komisija na podlagi člena 63(1)(a) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti predlaga sprejetje protokola. V skladu s prvim pododstavkom člena 300(3) je o sklenitvi protokola potrebno posvetovanje z Evropskim parlamentom.

2. Mnenje poročevalke

Poročevalka podpira sklenitev protokola. Vseeno meni, da bi moral biti Evropski parlament v prihodnje podrobneje obveščen o tekočih mednarodnih pogajanjih, da bi lahko izvrševal svoje pristojnosti.

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov za učinkovito izvajanje dublinske konvencije.


POSTOPEK

Naslov

Protokol med ES, Švico in Lihtenštajnom k Sporazumu med ES in Švico o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavo prošnje za azil, vložene v državi članici, v Švici ali Lihtenštajnu

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)

Datum posvetovanja z EP

28.2.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

13.3.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

13.3.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AFET

27.2.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

Obravnava v odboru

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Datum sprejetja

29.5.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Manolis Mavrommatis

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov