Betänkande - A6-0262/2008Betänkande
A6-0262/2008

BETÄNKANDE om 2009 års budget: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen

20.6.2008 - (2008/2025(BUD))

Avsnitt III – Kommissionen
Budgetutskottet
Föredragande: Jutta Haug

Förfarande : 2008/2025(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0262/2008
Ingivna texter :
A6-0262/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om 2009 års budget: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen, avsnitt III – Kommissionen

(2008/2025(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av det preliminära budgetförslaget för räkenskapsåret 2009 som kommissionen antog den 6 maj 2008,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1],

–   med beaktande av artikel 272 i EG‑fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av sina resolutioner av den 24 april 2008 om kommissionens årliga politiska strategi för 2009[2] och om budgetramen och prioriteringarna för 2009[3],

–   med beaktande av artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av budgetutskottets betänkande och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för kultur och utbildning (A6‑0262/2008), och av följande skäl:

A. Om det ratificeras kommer Lissabonfördraget 2009 slutligen att jämställa Europaparlamentet med rådet på lagstiftnings‑ och budgetområdet och Europeiska unionen kommer att få nya befogenheter, vilket sammantaget kommer att få viktiga följder för EU:s budget.

B.  Grundläggande förändringar kommer att behöva göras av hela det årliga budgetförfarandet till följd av bestämmelserna i det nya fördraget, och uppdelningen i obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter samt (den maximala) procentsatsen för ökning av de icke‑obligatoriska utgifterna kommer att avskaffas.

C. Den 16 april 2008 enades de tre institutionerna i en förklaring om att snarast möjligt diskutera nödvändiga åtgärder beträffande budgetfrågor till följd av Lissabonfördraget, med tanke på att Europaparlamentet och kommissionen kommer att förnyas 2009 och därför måste vara helt förberedda på de förändringar som föranleds av det nya fördraget, om det ratificeras.

Det preliminära budgetförslaget för 2009

1.  Europaparlamentet noterar att det preliminära budgetförslaget för 2009 är på 134 394,9 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och på 116 736,4 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden, vilket ger en marginal på 2 638,1 miljoner EUR upp till taket för åtaganden och på 7 443,6 miljoner EUR upp till taket för betalningar. Obligatoriska utgifter utgör 33 procent av åtagandena och 38 procent av betalningarna.

2.  Europaparlamentet påpekar att åtagandena i det preliminära budgetförslaget för 2009 motsvarar 1,04 procent av BNI, vilket är en total ökning med 3,1 procent jämfört med 2008 års budget. Obligatoriska utgifter ökar med 4,7 procent till följd av utfasningen av direktstödet till de nya medlemsstaterna, medan icke-obligatoriska utgifter ökar med 2,4 procent.

3.  Europaparlamentet noterar med intresse att betalningarna i det preliminära budgetförslaget för 2009 motsvarar 0,90 procent av BNI, vilket är en minskning med 3,3 procent jämfört med 2008 års budget. Betalningar av obligatoriska utgifter ökar med 4,8 procent, vilket är i linje med utvecklingen för åtaganden, medan betalningar av icke-obligatoriska utgifter har minskat med 7,6 procent.

4.  Europaparlamentet noterar de prioriteringar som fastställs av kommissionen i det preliminära budgetförslaget:

–  Stödja hållbar tillväxt och främja ett ekonomiskt klimat där sysselsättningen kan blomstra samt stöd till innovationer.

–  Fortsätta att driva en sammanhållningspolitik för att minska skillnaderna mellan unionens regioner.

–  Bekämpa klimatförändringen och främja forskning om ren och effektiv energi samt utveckla en energipolitik för EU som präglas av oberoende och säkerhet.

–  Utveckla en gemensam integrationspolitik och ett gemensamt rättsområde.

–  Stödja fredsprocessen i Mellanöstern och stabiliteten i Kosovo och i den övriga Balkanregionen.

–  Ge livsmedelsbistånd och stärka miljöinslaget i utvecklingssamarbetet.

Allmänna reflexioner

5.  Europaparlamentet är övertygat om att Europeiska unionen måste ha de resurser som krävs för att fullt ut kunna genomföra sin politik och sina insatser och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att kunna ta sig an nya politiska utmaningar.

6.  Europaparlamentet konstaterar att när det gäller den totala marginalen på 2 638 miljoner EUR i det preliminära budgetförslaget kommer den absoluta merparten, dvs. 2 027 miljoner EUR, från den outnyttjade marginalen för marknadsrelaterade utgifter och direktstöd (den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare) under rubrik 2. Parlamentet beklagar att den fleråriga budgetramen 2007-2013 och det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 inte gör det möjligt att använda denna marginal under rubrik 2 (den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare) annat än på vissa ytterst begränsande villkor och att EU därmed inte på ett flexibelt sätt kan bemöta nya politiska behov. Parlamentet understryker att denna viktiga marginal skulle kunna användas för att uppnå EU:s nya prioriterade mål såsom var fallet efter rådets och Europaparlamentets överenskommelse i november 2007 om Galileo-projektet. De verkliga utgifterna under rubrik 2 (den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare) är strukturellt sett lägre, sedan 2007, än de tak som fastställts i den fleråriga budgetramen.

7.  Europaparlamentet påpekar att de mycket små marginalerna upp till övriga tak i den fleråriga budgetramen, särskilt under rubrikerna 1a, 3b och 4, ger unionen ett mycket begränsat handlingsutrymme att i budgettermer reagera på ändrad politik. Parlamentet understryker samtidigt möjligheten att tillämpa bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet för att komma till rätta med ekonomiska underskott.

8.  Europaparlamentet anser det vara sin skyldighet som budgetmyndighet att se till att de medel som anslås till EU:s budget används på ett sätt som optimerar de begränsade resurserna. Parlamentet kommer att sträva efter en mer ambitiös, välavvägd och sammanhållen budget i samarbete med de specialiserade utskotten och ta hänsyn till deras önskemål.

9.  Europaparlamentet kan inte alltid se ett tydligt samband mellan kommissionens politiska prioriteringar, såsom de beskrivs i dess årliga politiska strategi och i det preliminära budgetförslaget, och ökningarna under motsvarande budgetrubriker och politikområden. Parlamentet är fortfarande inte tillfredsställt med kommissionens försök att ta med parlamentets prioriteringar i det preliminära budgetförslaget. Parlamentet är till exempel inte övertygat om att klimatförändringsprioriteringen verkligen genomsyrar hela budgeten på det sätt som kommissionen avsett. Parlamentet vill ha mer information om den metod som använts för att komma fram till slutsatsen att över 10 procent, eller 14 miljarder EUR, av EU:s budget används till miljömål. Parlamentet begär en detaljerad redogörelse för alla utgifter som avser klimatförändringar i budgeten, även strukturfonderna, för att kunna utvärdera överensstämmelsen mellan de politiska och de budgetmässiga prioriteringarna.

10. Europaparlamentet är intresserat av ett nära samarbete med rådet och kommissionen för att inom kort nå fram till en överenskommelse om energi- och klimatförändringspaketet. EU måste fortsätta visa att ekonomisk tillväxt och utveckling kan förenas med en ekonomi med låga utsläpp av koldioxid.

11. Europaparlamentet är mycket oroat över att tillgängliga marginaler allt oftare beror på ”kreativ budgetering”, t.ex. att anslag från befintliga fleråriga program förs över, att väl kända och förutsebara budgetbehov inte tas med eller liknande manövrar. Parlamentet anser att sådana metoder strider mot principen om sund budgetering och efterlyser än en gång ett preliminärt budgetförslag som verkligen speglar budgetbehoven under det kommande året. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att samarbeta i syfte att fatta de beslut som krävs för att uppnå en tillfredsställande anslagsnivå i 2009 års budget.

12. Europaparlamentet betonar att EU:s budget måste presenteras på ett tydligt, konsekvent och transparent sätt och att detta är absolut nödvändigt även när det gäller att informera EU:s medborgare om hur EU:s pengar används. Parlamentet är oroat över att det har blivit allt svårare att skilja mellan kommissionens operativa och administrativa utgifter och att redan en betydande andel utgifter av administrativ karaktär, som egentligen bör finansieras under rubrik 5, finansieras med operativa anslag.

13. Europaparlamentet beklagar att det för närvarande inte klart anges exakt vilka ändringar som görs i nya finansieringsplaner jämfört med de föregående, om eller hur ökningar under ett visst år kompenseras eller hur senare- och tidigareläggningar görs. Parlamentet anser att detta inte följer bestämmelserna i punkt 46 i det interinstitutionella avtalet och uppmanar kommissionen att fullgöra sina skyldigheter i detta avseende.

14. Europaparlamentet betonar att det är särskilt viktigt att följa upp effekterna av tidigare- och senareläggningar av fleråriga program i budgeten för att åstadkomma en sammanhållen planering av åtagandena under den fleråriga budgetramens löptid som respekterar parlamentets prioriteringar såsom de uttrycks i det interinstitutionella avtalet.

15. Europaparlamentet förvånar sig över den ytterst låga nivån på betalningsbemyndigandena (116,736 miljoner EUR) som föreslagits av kommissionen i det preliminära budgetförslaget. Åtagandebemyndigandena som antagits i budgeten för 2007 och för 2008 uppgår till 126,500 respektive 129,100 miljoner EUR.

16. Europaparlamentet ber kommissionen att fortsätta den granskning som inleddes 2007 och lämna tydliga ytterligare uppgifter om personalpolitiken och tillämpningen av omfördelningsstrategin och nivån när det gäller externaliseringen av arbetsuppgifter för 2009. Parlamentet vill ha en uppföljningsrapport senast den 30 april 2009 som ska innehålla kommissionens slutsatser med avseende på dess interna organisation. Parlamentet noterar kommissionens uppföljningsrapport från 2008 om att ”planera och optimera kommissionens personalresurser på ett sätt som gynnar EU:s prioriteringar”, i vilken kommissionen bekräftar sitt åtagande att inte begära några nya tjänster fram till 2013, utöver den sista omgången utvidgningsrelaterade tjänster 2009.

Underrubrik 1a

17. Europaparlamentet noterar att åtagandena i det preliminära budgetförslaget beträffande konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning uppgår till 11 690 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 82 miljoner EUR. Detta är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2008. Parlamentet noterar att även betalningarna ökar med 5,3 procent till totalt 10 285,2 miljoner EUR.

18. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen planerar att vidta nyckelåtgärder inom sysselsättningsskapande åtgärder och innovationsstöd, små och medelstora företag och forskning. Parlamentet betonar att pågående initiativ inom detta område, t.ex. ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och andra initiativ avsedda för små och medelstore företag måste genomföras och övervakas ordentligt.

19. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att det finns tillräckliga resurser i budgeten till alla åtgärder som avser att underlätta främjandet och genomförandet av utbildningsprogram avseende medier och ny teknik.

20. Europaparlamentet beklagar den begränsade marginal som finns tillgänglig under underrubrik 1a och som tyder på att det kommer att vara omöjligt att finansiera nya prioriteringar genom omfördelning utan att kraftigt underminera viktiga befintliga program. Parlamentet rekommenderar därför att ytterligare medel anslås om nya prioriteringar ska fastställas.

21. Europaparlamentet anser, med tanke på den begränsade marginalen under rubrik 1a, att korrekt genomförande och utvärdering av pågående pilotprojekt och förberedande åtgärder bör prioriteras, men att det naturligtvis även i fortsättningen måste vara möjligt att introducera nya pilotprojekt och förberedande åtgärder.

22. Europaparlamentet anser att den planerade småföretagslagen (Small Business Act) är en viktig strategi för att stödja små och medelstora företag. Parlamentet väntar otåligt på detaljerade förslag om finansieringen av denna nya strategi. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att i detta syfte också i större utsträckning använda de resurser som är tillgängliga genom strukturfonderna i detta sammanhang. Parlamentet noterar att eftersom små och medelstora företag drabbas särskilt hårt av sena betalningar måste Europeiska unionen undvika sena betalningar genom att hitta ett effektivt och transparent övervakningssystem för att se till att betalningar genomförs inom en angiven tidsperiod.

Underrubrik 1b

23. Europaparlamentet noterar att åtagandena i det preliminära budgetförslaget beträffande sammanhållning för tillväxt och sysselsättning ökar med 2,5 procent till totalt 48 413,9 miljoner EUR, vilket ger en marginal på bara 14 miljoner EUR i finansieringsramen för tekniskt bistånd. Parlamentet noterar att den totala ökningen med 2,5 procent beror på en betydande ökning av Sammanhållningsfonden (+ 14 procent jämfört med 2008), medan anslagen för strukturfonderna ligger kvar på samma nivå.

24. Europaparlamentet beklagar den kraftiga minskningen av betalningar, som jämfört med 2008 har minskat med 13,9 procent till 34 914,1 miljoner EUR, och känner sig framför allt inte övertygat av skälen till nedskrivningen av betalningsprognoserna, dvs. – 30 procent i ERUF konvergens, – 13 procent i ERUF regional konkurrenskraft och sysselsättning, – 85 procent i ERUF territoriellt samarbete och – 50 procent i Sammanhållningsfonden för de nya programmen 2007–2013.

25. Europaparlamentet tänker se till att nödvändiga resurser ställs till förfogande för sammanhållningspolitiken även i fortsättningen, så att nuvarande och framtida utmaningar mot solidaritetsprincipen inom Europeiska unionen kan hanteras.

Rubrik 2

26. Europaparlamentet noterar att åtagandena i det preliminära budgetförslaget beträffande skydd och förvaltning av naturresurser fastställs till 57 525,7 miljoner EUR, en ökning med 3,5 procent jämfört med 2008, vilket ger en marginal på 2 113,3 miljoner EUR. Betalningarna ökar med 3,0 procent till 54 834,9 miljoner EUR. Den del av rubrik 2 som är avsedd för marknadsrelaterade utgifter och direktstöd uppgår till 42 860,3 miljoner EUR i åtaganden och till 42 814,2 miljoner i betalningar.

27. Europaparlamentet understryker att, med undantag för miljöåtgärderna inom ramen för programmet för landsbygdens utveckling och miljöstandarderna som ligger till grund för systemet med tvärvillkor för direktstöd, bara 0,5 procent av anslagen under rubrik 2 används för miljöprioriteringar, medan merparten av medlen anslås till direktstöd och marknadsrelaterade utgifter.

28. Europaparlamentet välkomnar ökningen med 20,9 miljoner EUR av LIFE+, men noterar med visst beklagande att bara en del av denna ökning går till ökade insatser mot klimatförändringen. Parlamentet anser att den övergripande budgetprioriteringen att bekämpa klimatförändringen inte avspeglas i dessa siffror i tillräcklig utsträckning.

29. Europaparlamentet påminner om att den gemensamma jordbrukspolitikens främsta mål är att garantera en stabil marknad, leveranssäkerhet och rimliga priser för konsumenterna, och uppmanar därför EU att i budgeten för 2009 anslå de medel som krävs för att möta de nya behov som uppstått p.g.a. den nuvarande livsmedelskrisen, särskilt bättre tillgång till livsmedel för de allra mest behövande folken som lider mest av livsmedelkrisen.

30. Europaparlamentet välkomnar den allmänna nedåtgående trenden när det gäller exportbidrag för jordbruksprodukter till följd av gynnsamma marknadsförhållanden och de besparingar som detta medför.

31. Europaparlamentet noterar att åtagandena i det preliminära budgetförslaget beträffande landsbygdsutveckling är i stort sett stabila med 13 401 miljoner EUR (inbegripet moduleringen) i åtagandebemyndiganden och 10 926 miljoner i betalningsbemyndiganden, dvs. en minskning med 4 procent jämfört med 2008.

32. Europaparlamentet betraktar dessa siffror som indikativa inom ramen för den ”hälsokontroll” av den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen lade fram den 20 maj 2008.

33. Europaparlamentet framhåller de stora svårigheterna när det gäller genomförandet av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Parlamentet beklagar att anslag på2 830 miljoner EUR förblev outnyttjade 2007, att 1 361 miljoner EUR fördes över till 2008 och att 1 469 miljoner EUR fick omfördelas till åren 2008–2013, enligt punkt 48 i det interinstitutionella avtalet. Parlamentet är bekymrat över att så pass stora belopp omfördelas, vilket kommer att leda till betydande förseningar vad gäller tillgängliga medel i landsbygdsområdena.

Underrubrik 3a

34. Europaparlamentet noterar att åtagandena i det preliminära budgetförslaget beträffande frihet, säkerhet och rättvisa ökar med 15 procent till 839,1 miljoner EUR, vilket ger en marginal på 32,9 miljoner EUR. Betalningarna ökar med 11,7 procent till 596,7 miljoner EUR.

35. Europaparlamentet påpekar att denna anmärkningsvärda ökning jämfört med 2008 främst beror på en betydande ökning i kapitlen ”Solidaritet – yttre gränser, viseringspolitik och fri rörlighet för personer” (+ 44,4 miljoner EUR eller + 15,6 procent), ”Migration – allmän invandrings- och asylpolitik” (+ 43,3 miljoner EUR eller + 18,9 procent) och ”Säkerhet och skydd av friheter” (+ 20,8 miljoner EUR eller + 27,1 procent).

36. Europaparlamentet noterar ökningen med 36,3 procent i åtagandebemyndiganden för det särskilda programmet ”Förebyggande och bekämpande av brott” och kommer att undersöka skälen till denna ökning.

37. Europaparlamentet är oroat över den knappa finansieringen av insatsen ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”, som bara ökar med 0,2 procent i åtaganden och faktiskt minskar med 10 procent i betalningar jämfört med budgeten för 2008.

38. Europaparlamentet påpekar att den betydande anslagsökning som röstades igenom 2008 för myndigheten för hantering av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) finns kvar i det preliminära budgetförslaget, men noterar med viss oro att bidraget har ändrats genom att 5,7 miljoner EUR har förts över från operativa till administrativa utgifter. Parlamentet begär att anslagen för 2009 för Frontex ökas för att byrån ska kunna fortsätta sitt åtagande som innebär permanenta och oavbrutna insatser, särskilt vid unionens södra gränser (Hera, Nautilus och Poseidon).

39. Europaparlamentet betonar att en europeisk migrationspolitikpakt bör behandla frågor såsom hur den illegala immigrationen ska tacklas, hur den legala immigrationen ska hanteras, hur medborgare från tredjeländer ska integreras och hur gränsskyddet kan stärkas, samtidigt som man fullt ut tar hänsyn till solidaritetsprincipen och det starkaste skyddet för grundläggande rättigheter.

Underrubrik 3b

40. Europaparlamentet noterar att åtagandena i det preliminära budgetförslaget beträffande rubriken ”Medborgarskap” uppgår till totalt 628,7 miljoner EUR, vilket är en ökning med 1,0 procent om anslagen från Solidaritetsfonden och övergångsordningen för Bulgarien och Rumänien inte räknas in i 2008 års anslag. Det ger en marginal på 22 miljoner EUR, medan betalningarna ökar med 0,7 procent till 669 miljoner EUR.

41. Europaparlamentet beklagar att den lilla marginalen på 22 miljoner EUR under rubriken gör att utrymmet för pilotprojekt och förberedande åtgärder är mycket begränsat.

42. Europaparlamentet påpekar att man måste öka effektiviteten och förbättra samordningen av EU:s räddningstjänstinsatser, bland annat genom att utveckla gemensamma metoder på detta område för medlemsstaterna, utveckla system för tidig varning och förebyggande insatser och förbättra infrastrukturen för att kunna distribuera biståndsinsatser på räddningstjänstområdet för att ha bättre beredskap att skydda EU:s medborgare.

43. Europaparlamentet beklagar att kommissionens föreslagna ökning under denna rubrik, som omfattar viktiga politikområden som har en direkt inverkan på EU-medborgarnas dagliga liv, är betydligt mindre än den genomsnittliga ökningen av åtagandebemyndigandena på 3,1 procent, och beklagar framför allt att åtgärder av särskild betydelse för medborgarnas Europa har fått vidkännas de minsta ökningarna eller till och med har minskat jämfört med 2008.

44. Europaparlamentet är oroat över kommissionens föreslagna minskningar under flera budgetrubriker som omfattar finansiering av kommunikationsinsatser, särskilt med tanke på de uppgifter och nya utmaningar på detta område som måste hanteras 2009, såsom valen till Europaparlamentet och Lissabonfördragets eventuella ikraftträdande.

45. Europaparlamentet anser att det centrala i kommunikations- och informationspolitiken är att informera EU-medborgarna om EU:s insatser och program och om de förbättringar som har skett de senaste åren.

46. Europaparlamentet erinrar om att alla institutioner har rätt att föra en kommunikationspolitik i kraft av sin institutionella självständighet enligt artikel 49 i budgetförordningen, under förutsättning att det sker utifrån en gemensam ram och med viss samordning vad gäller presentationen, så att ett igenkännligt ”EU-varumärke” kan utformas och användas i all kommunikation.

47. Europaparlamentet inser att institutionernas olika kommunikationsinsatser måste samordnas inom den interinstitutionella gruppen för information och kommunikation och erinrar om att kommunikation sedan länge är en viktig prioritering för parlamentet. Parlamentet anser att parlamentets nyckelroll i denna process är avgörande och garanterar politikens kontinuitet och effektivitet, särskilt med tanke på det kommande valet till Europaparlamentet. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att den information som lämnas till medborgarna om deras rättigheter till följd av tillämpningen av EU:s lagstiftning måste förbättras.

Rubrik 4

48. Europaparlamentet noterar att åtagandena beträffande EU som partner i världen ökar med 1,8 procent till 7 440,4 miljoner, vilket ger en tillgänglig marginal på 243,6 miljoner EUR. Betalningarna minskas med 6,6 procent till 7 579,5 miljoner EUR.

49. Europaparlamentet konstaterar att denna ökning med 1,8 procent är mindre än den genomsnittliga totala ökningen på 3,1 procent av EU:s allmänna budget och anser detta vara mycket illavarslande eftersom rubrik 4 brukar utgöra ett av de mest utmanande områdena i unionens budget.

50. Europaparlamentet är djupt oroat över underfinansieringen av rubrik 4 och fördömer kraftfullt kommissionens otydliga budgeteringsmetod som inte alls tar hänsyn till de realistiska behov som är att vänta inom detta område. Parlamentet noterar att den nuvarande marginalen på 243,6 miljoner därför verkar ganska godtycklig. Detta problem kan bara angripas genom en ordentlig revidering av den fleråriga budgetramen, som leder till att taket under rubrik 4 ökas för perioden 2009–2013.

51. Europaparlamentet påpekar att parlamentet, innan det preliminära budgetförslaget lades fram, i ovannämnda resolution av den 24 april 2008 bad att få en realistisk bild av samtliga budgetbehov, särskilt under rubrik 4 i den fleråriga budgetramen. Parlamentet anser att det preliminära budgetförslaget beträffande denna rubrik inte följer principen om sund ekonomisk förvaltning.

52. Europaparlamentet noterar därför med oro att kommissionen redan i detta tidiga skede av budgetförfarandet har förklarat att det är uppenbart att anslagen till Kosovo, Mellanöstern, livsmedelsbistånd och makrofinansiellt stöd inte kommer att räcka för att fullgöra EU:s nuvarande åtaganden i världen, än mindre täcka förväntade tillkommande behov. I det preliminära budgetförslaget föreslås t.ex. att biståndet till Palestina och fredsprocessen ska uppgå till 161 miljoner EUR i åtaganden och 100 miljoner EUR i betalningar, trots att de slutliga beloppen i 2008 års budget var 300 miljoner EUR respektive 200 miljoner EUR. Beträffande Kosovo minskas anslagen för Eulex-insatsen med 15,7 procent inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Parlamentet anser att detta är oacceptabelt och begär en ny strategi för utgifterna till Palestina och Kosovo. Med tanke på beslutet att avsevärt öka det ursprungliga antalet experter som arbetar inom uppdraget Eupol i Afghanistan kan ekonomiska underskott förutses redan i det här skedet.

53. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för införandet av en fördjupad och differentierad europeisk grannskapspolitik. Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) måste få en adekvat finansieringsram som återspeglar EU:s åtaganden gentemot europeiska grannländer i syd och öst. Parlamentet noterar den föreslagna modesta ökningen för 2009, och betonar att det nyligen inledda initiativet ”Barcelonaprocessen: En union för Medelhavet” varken får hindra ansträngningarna att åstadkomma balans mellan åtagandebemyndigandena till grannarna i östra och södra Europa eller på något sätt pressa budgeten ytterligare inom ENPI.

54. Europaparlamentet beklagar att varken budgetlösningar eller ens ansatser till sådana lösningar har lagts fram beträffande finansieringen av dessa tillkommande behov och ber återigen om ett omedelbart förtydligande av de totala behoven under rubrik 4, inbegripet kapitlet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

55. Europaparlamentet upprepar sin uppfattning att varken flexibilitetsinstrumentet eller reserven för katastrofhjälp (244 miljoner EUR) får avledas eller missbrukas för att finansiera EU:s sedan länge planerade handlingsprogram och insatser och är fast beslutet att vidhålla denna linje under budgetförfarandet.

56. Europaparlamentet framhåller med oro den växande livsmedelskrisen och effekterna av klimatförändringen och understryker att EU måste kunna uppfylla sina åtaganden när det gäller livsmedelsbistånd och ställa upp med katastrofinsatser i utvecklingsländerna. Parlamentet noterar med stark oro att livsmedelsbiståndet i det preliminära budgetförslaget för 2009 bara ökar med 6,8 miljoner EUR jämfört med 2008 (+ 3 procent) och att kommissionen redan i slutet av april 2008 begärde en överföring på 60 miljoner EUR för att täcka extra kostnader för livsmedelsbistånd under 2008 (ökning med 26,88 procent av åtagandebemyndigandena). Parlamentet kräver att ytterligare resurser ska anslås till detta ändamål under 2009 genom utnyttjande av alla till buds stående budgetmedel.

57. Europaparlamentet välkomnar den föreslagna ökningen av anslagen till länderna på västra Balkan inom ramen för IPA:s institutionsbyggande del, och särskilt kommissionens avsikt att bevilja ännu fler stipendier och att ge större anslag till dialogen inom det civila samhället. Kommissionen uppmanas stödja balkanländernas sociala agenda.

58. Europaparlamentet betonar att nytt handelsrelaterat bistånd bör komplettera befintligt utvecklingsbistånd och att nya utfästelser om handelsrelaterat bistånd inte bör leda till att man omfördelar medel som redan har öronmärkts för andra utvecklingsinitiativ. Parlamentet upprepar sin begäran att kommissionen ska lämna upplysningar om ursprunget för de 1 000 miljoner EUR som man har utlovat.

59. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att starta en global klimatförändringsallians och en global fond för energieffektivitet och förnybar energi såsom viktiga steg för att stödja utvecklingsländerna när det gäller att anpassa sig till och minimera klimatförändringen. De medel som hittills anslagits är dock otillräckliga. Det behövs en ökad omedelbar finansiering för dessa initiativ i budgeten för 2009 utöver planerade utvecklingsåtaganden. Parlamentet betonar dessutom hur viktigt det är att stärka dessa initiativ genom att garantera ytterligare långsiktig finansiering.

60. Europaparlamentet noterar att ett belopp på 92,46 miljoner EUR för lånegarantifonden ingår i det preliminära budgetförslaget för 2009, vilket skiljer sig från den ursprungliga finansieringsplanen enligt vilken fonden skulle få 200 miljoner EUR i anslag. Parlamentet påpekar att en betydande del av den tillgängliga marginalen i det preliminära budgetförslaget för 2009, närmare bestämt 107,54 miljoner EUR av 243,6 miljoner EUR, är fiktiv eftersom den är resultatet av denna manöver. Parlamentet understryker med stark oro att det är mycket troligt att dessa ”besparingar” i budgeteringen av garantifonden för 2009 kommer att behöva kompenseras med högre utgifter under kommande år, vilket kommer att göra marginalerna under rubrik 4 ännu mindre än i den nuvarande finansieringsplanen.

61. Europaparlamentet framhåller att eftersom man ännu inte har fattat beslut om de institutionella arrangemangen för den höge representanten, ordföranden för Europeiska rådet och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, bör de nödvändiga budgetanslagen göras successivt tillgängliga, allteftersom de nya organisationsstrukturernas omfattning och roll blir tydligare. Varken de institutionella förändringarna eller anslagen till den nya gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) får ytterligare anstränga den nuvarande nivån för åtagandebemyndigandena under rubrik 4.

62. Europaparlamentet betonar den politiska betydelsen av pilotprojekt och förberedande åtgärder som antas av budgetmyndigheten under rubrik 4. Parlamentet uppmanar kommissionen att i rätt tid och på ett proaktivt sätt genomföra dessa och därvid utnyttja alla anslagna medel.

Rubrik 5

63. Europaparlamentet noterar förslaget att öka de allmänna administrativa utgifterna med 5 procent jämfört med 2008 till totalt 7 647,9 miljoner EUR, jämfört med 7 281,5 miljoner 2008, och att bara en liten marginal på 129,1 miljoner EUR (motsvarande ungefär 1,7 procent av utgiftsvolymen) kvarstår upp till taket i budgetramen.

64. Europaparlamentet välkomnar att de nya tjänster som kommissionen begär bara gäller den sedan tidigare kända sista omgången av de 250 tjänsterna för ”EU-2”, men noterar att den föreslagna ökningen av administrativa utgifter fortfarande är högre än genomsnittet för hela budgeten. Parlamentet inser att detta främst kan bero på indexerade löne- och pensionskostnader och i viss utsträckning på fastighetspolicyn, och påpekar att ytterligare förändringar kan komma att bli nödvändiga under budgetåret 2009 om Lissabonfördraget träder i kraft. Parlamentet tänker i detta avseende granska de administrativa utgifterna i ett interinstitutionellt sammanhang för att se vilka behov institutionerna har från 2009 och därefter.

65. Trots att parlamentet har fått mer information och trots kommissionens preliminära slutsats att genomförandeorganen höjer kvaliteten på EU:s program anser Europaparlamentet att de olika finansiella/administrativa följderna för rubrik 5 måste förtydligas ytterligare. Parlamentet är t.ex. förvånat över att det kommande inrättandet av motsvarande 947 nya tjänster i de två forskningsorganen (som nämns i uppföljningsrapporten) bara kommer att leda till att 117 tjänster inom kommissionen frigörs under samma period.

66. Europaparlamentet är oroat över att kommissionens tendens att lägga ut verksamhet på entreprenad, i kombination med de senaste ändringarna i tjänsteföreskrifterna, i allmänhet har lett till att allt fler personer som sysselsätts av EU varken syns i institutionernas tjänsteförteckningar, såsom de antagits av budgetmyndigheten, eller avlönas under rubrik 5 i den fleråriga budgetramen. Parlamentet beklagar djupt denna brist på transparens som även gäller anställningen av nationella experter, och kräver en offentlig och ingående diskussion mellan alla intressenter om de framtida styrelseformerna i EU.

67. Europaparlamentet välkomnar den uppföljning av 2007 års personalgenomgång som man nyligen mottog till följd av sina ändringsförslag till 2008 års budget, och kommer att analysera detta dokument noga för att dra slutsatser inför budgetförfarandet för 2009.

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att nå målet att minska de administrativa utgifterna i EU med 25 procent fram till 2012 och att undersöka huruvida principen om en gemensam administration är genomförbar i framtiden för att minska byråkratin.

69. Europaparlamentet kommer att granska de administrativa anslagen och personalbehoven inom övriga institutioner för att uppnå större effektiviseringar, bl.a. genom omflyttning av personal enligt fastställda prioriteringar, när så är möjligt. Parlamentet noterar att den föreslagna genomsnittliga ökningen för övriga institutioner uppgår till 4,8 procent, från 2 673,8 miljoner EUR till 2 803,2 miljoner EUR, vilket är något under den ökning som föreslogs för kommissionen.

Rubrik 6

70. Europaparlamentet noterar att för 2009, som är det sista året då Bulgarien och Rumänien får budgetkompensation, fastställs åtaganden och betalningar till 209,1 miljoner EUR, vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med 2008 och ger en liten marginal på 0,9 miljoner EUR.

Pilotprojekt och förberedande åtgärder

71. Europaparlamentet beklagar att kommissionens preliminära budgetförslag i princip inte innehåller några åtaganden för pilotprojekt och förberedande åtgärder, varför dessa måste finansieras genom marginalerna under relevanta rubriker i den fleråriga budgetramen. Parlamentet är förvånat över att det finns få undantag från denna allmänna regel, eftersom ett litet antal pilotprojekt och förberedande åtgärder, som kommissionen verkar intressera sig för, redan är budgeterade i det preliminära budgetförslaget med åtagandebemyndiganden.

72. Europaparlamentet erinrar om att kommissionen enligt punkt 46a i det interinstitutionella avtalet är skyldig att för årliga åtgärder lämna fleråriga uppskattningar och uppgifter om de återstående marginalerna under de godkända utgiftstaken.

73. Europaparlamentet understryker att det interinstitutionella avtalet tillåter anslag på högst 40 miljoner EUR till pilotprojekt under ett budgetår och högst 100 miljoner EUR till förberedande åtgärder, varav högst 50 miljoner EUR till nya förberedande åtgärder.

74. Europaparlamentet upprepar, såsom framfördes i ovannämnda resolution av den 24 april 2008, att man har för avsikt att använda hela det årliga belopp som får avsättas för pilotprojekt och förberedande åtgärder enligt det interinstitutionella avtalet, om antalet och omfattningen av de föreslagna projekten och åtgärderna skulle göra detta nödvändigt. Parlamentet anser att de är ett oumbärligt verktyg för parlamentet för att bana väg för nya handlingsprogram som ligger i EU-medborgarnas intresse.

75. Europaparlamentet erinrar om att man inför budgetåret 2008 antog pilotprojekt och förberedande åtgärder till ett värde av 107,32 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden. Underrubrik 1a svarade för projekt och åtgärder till ett värde av 38 miljoner EUR, rubrik 2 för 25,15 miljoner EUR, underrubrik 3a för 3 miljoner EUR, underrubrik 3b för 9,5 miljoner EUR och rubrik 4 för 31,67 miljoner EUR.

76. Europaparlamentet understryker att om man skulle besluta om en liknande finansieringsnivå för pilotprojekt och förberedande åtgärder 2009 skulle nästan hälften av de tillgängliga marginalerna under rubrikerna 1a och 3b redan vara uttömda, trots att 2008 års utgiftsnivå för pilotprojekt och förberedande åtgärder inte ens nådde upp till den maximala nivå som är tillåten enligt det interinstitutionella avtalet.

77. Europaparlamentet är berett att före parlamentets sommaruppehåll ge kommissionen en första preliminär lista över sina intentioner när det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder för budgetförfarandet 2009 i enlighet med bilaga II, del D i det interinstitutionella avtalet. Parlamentet påpekar att denna lista inte utesluter att enskilda ledamöter, specialiserade utskott och politiska grupper lägger fram andra förslag eller ändringsförslag till pilotprojekt och förberedande åtgärder under parlamentets första behandling på hösten. För detta måste det finnas tillräckliga marginaler under alla rubriker och underrubriker i budgeten.

78. Europaparlamentet vill tillsammans med kommissionen och rådet undersöka hur parlamentets begäran om ett EU sändebud för kvinnors rättigheter kan tillgodoses.

Gemenskapsorgan

79. Europaparlamentet noterar att anslagen i det preliminära budgetförslaget beträffande decentraliserade organ ökar med 1,76 procent till 563,9 miljoner EUR i åtaganden och minskar med 6 miljoner EUR i betalningar (– 1 procent).

80. Europaparlamentet påpekar att trots denna totalt sett minimala ökning av åtagandena för alla organ sammantaget, görs en minskning för undergruppen av organ under rubrik 1a med 3,29 procent eller 8,9 miljoner EUR jämfört med budgeten 2008, vilket är i överensstämmelse med budgetmyndighetens beslut under medlingen i november 2007 om att göra en generell nedskärning på 50 miljoner EUR under perioden 2009–2013 för att finansiera Galileo.

81. Europaparlamentet noterar att denna minskning för organ under rubrik 1a inte är ”generell” såsom sades i medlingsförfarandets slutsatser och kommer att ingående analysera budgetnedskärningarnas omfattning och fördelning. Parlamentet upprepar att det är budgetmyndighetens ansvar att fatta beslut om dessa förslag från kommissionen.

82. Europaparlamentet kommer att lägga särskild vikt vid organens budgetgenomförande och noga granska eventuella överskott för att se till att intäkter avsedda för särskilda ändamål beaktas vid upprättandet av organens budgetar för 2009.

83. Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortfarande inte har informerat budgetmyndigheten om hur man planerar att finansiera de två nya organ som är under diskussion, varav en redan ingår i det preliminära budgetförslaget för 2009 med en memorandumpost, och uppmanar med kraft kommissionen att så snart som möjligt lämna ytterligare detaljerad information i den här frågan. Med tanke på de nuvarande marginalerna har parlamentet kommit fram till att alla möjligheter enligt det interinstitutionella avtalet att finansiera nya organ som delvis utför administrativa uppgifter bör utforskas. Parlamentet påminner om att i enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet ska budgetmyndigheten först godkänna finansieringen av varje nytt organ.

84. Europaparlamentet understryker än en gång att finansieringsnivåerna för befintliga och framtida decentraliserade organ kommer att ha en direkt inverkan på tillgängliga marginaler under rubrikerna i den fleråriga budgetramen och noterar att kommissionen enligt det interinstitutionella avtalet är skyldig att bedöma budgetkonsekvenserna för den berörda utgiftsrubriken när man utformar förslag om inrättandet av nya decentraliserade organ. Parlamentet kommer att försöka se till att de decentraliserade organens verksamhet ger ett mervärde och främjar EU-medborgarnas intressen.

85. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen planerar att uppmuntra en interinstitutionell dialog om de i artikel 185 i budgetförordningen definierade organens roller och betydelse för styrelseformerna i EU. Parlamentet vill än en gång betona vikten av att på interinstitutionell nivå se till att förfarandet i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet tillämpas systematiskt.

Genomförandeorgan och andra tendenser att lägga ut verksamhet på entreprenad

86. Europaparlamentet noterar att varje utvidgning av genomförandeorgan och liknande specialorgan kommer att finansieras via relevanta programanslag och är därför oroat över att genomförandeorgans och andra organs tillväxt kommer att leda till att de tillgängliga operativa anslagen inom programmen minskar och till att administrativa uppgifter flyttas från rubrik 5 i den fleråriga budgetramen och i stället finansieras under de operativa rubrikerna.

87. Europaparlamentet är oroat över att inrättandet av genomförandeorgan och andra specialorgan kan leda till att antalet EU-tjänstemän och kontraktsanställda ökar utan någon insyn, särskilt om tjänster i kommissionens relevanta generaldirektorat inte försvinner eller flyttas i motsvarande omfattning. Parlamentet kräver att arbetsformerna för inrättandet av genomförandeorgan (den reviderade uppförandekoden) ska följas, särskilt vad gäller parlamentets granskning av organens finansiering och bemanning.

Slutsatser och möjligt mandat för medlingen

88. Europaparlamentet anser följande punkter vara av särskilt intresse inför den budgetmedling som ska äga rum i juli 2008:

–  Tillräcklig betalningsnivå.

–  Principen om sund finansiell budgetering ska följas, särskilt när det gäller att ge en realistisk bild av behoven under rubrik 4.

–  Ett åtagande från kommissionens sida att när det gäller EU:s solidaritetsfond och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter lägga fram ändringsbudgetar som har som enda syfte att ta dessa medel i anspråk, för att undvika eventuella förseningar i tillhandahållandet av ekonomiskt stöd.

–  Tillräckliga insatser när behov av livsmedelsbistånd och livsmedelsförsörjning uppkommer.

–  Situationen när det gäller genomförandet av punkt 44 i det interinstitutionella avtalet och punkt 5 (N) i kommissionens handlingsplan för en integrerad ram för intern kontroll (KOM(2006)0009).

–  Tillräckliga resurser för medborgarnas Europa.

–  Budgetmyndighetens preliminära intentioner när det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder.

–  Klarhet i presentationen av budgeten, särskilt när det gäller administrativa utgifter och personal, inklusive uppgifter som läggs ut på entreprenad.

–  Tillräckliga budgetanslag för att kunna uppfylla EU:s prioriteringar ”konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning” och ”bekämpning av klimatförändringen och främjande av ett hållbart Europa” och ”gemensam invandringspolitik”.

89. Europaparlamentet beklagar djupt rådets vana att göra övergripande nedskärningar under sin första behandling av unionens budget utan att ange någon närmare motivering. Rådet uppmanas att, när man antar sitt budgetförslag, granska varje del av budgeten för sig utifrån kriterierna effektivitet, ekonomi och europeiskt mervärde. Parlamentet påminner om att fastställandet av unionens budget är en ytterst viktig politisk handling som är något mycket mer än en bokföringsmässig övning, och förväntar sig att rådet ser till att föra en verklig politisk dialog med Europaparlamentet inom ramen för detta budgetförfarande.

o

o o

90. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2008/371/EG (EUT L 128, 16.5.2008, s. 8).
  • [2]  Antagna texter, P6_TA(2008)0174.
  • [3]  Antagna texter, P6_TA(2008)0175.

MOTIVERING

Denna resolution har två syften:

Den ska för det första vara en första bedömning av kommissionens preliminära budgetförslag för 2009 och ge en fingervisning om parlamentets resolution efter den första behandlingen som brukar bli föremål för omröstning i oktober. Som en följd av detta ska den för det andra ge parlamentets delegation ett preliminärt mandat inför förhandlingarna med budgetmyndighetens andra gren under medlingsförfarandet i juli.

Resolutionen baseras på och hänvisar till resolutionen om budgetramen och prioriteringarna för 2009 som antogs av parlamentet den 24 april 2008, tillsammans med de politiska gruppernas resolution om kommissionens årliga politiska strategi.

Målet är att resolutionen ska ta hänsyn till andra utskotts yttranden, vilka anses vara ett viktigt inslag i beslutsprocessen för 2009 års budget.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (4.6.2008)

till budgetutskottet

över 2009 års budget: Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen
(2008/2025(BUD))

Föredragande: Véronique De Keyser

FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.      Europaparlamentet understryker att tillräckliga medel måste anslås i EU:s budget om Europeiska unionen ska kunna uppfylla sina åtaganden inom ramen för yttre åtgärder och spela en aktiv roll när det gäller att möta globala utmaningar.

2.      Europaparlamentet är besviket över de föreslagna anslagen till rubrik 4 i kommissionens preliminära budgetförslag (PBF) för 2009 och över att ökningen av åtagandebemyndigandena jämfört med budgeten för 2008 ligger under inflationen för samma period, samtidigt som EU:s internationella åtaganden växer.

3.      Europaparlamentet anser att den nuvarande marginalen är tämligen konstlad och godtycklig. Kommissionen uppmanas att inte utnyttja flexibilitetsmekanismen eller reserven för katastrofbistånd till planeringsbar, långsiktig verksamhet.

4.      Europaparlamentet är medvetet om begränsningarna i budgetramen för 2007–2013, och uppmanar därför kommissionen och rådet att ta vederbörlig hänsyn till EU:s allt större roll som global aktör när man förbereder översynen av EU:s budgetram.

5.      Europaparlamentet framhåller att eftersom man ännu inte har fattat beslut om de institutionella arrangemangen för den höge representanten, ordföranden för Europeiska rådet och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, bör de nödvändiga budgetanslagen göras successivt tillgängliga, allteftersom den nya organisationsstrukturens omfattning och roll blir tydligare. Varken de institutionella förändringarna eller anslagen till den nya gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) får ytterligare anstränga den nuvarande nivån för åtagandebemyndigandena under rubrik 4.

6.      Europaparlamentet är bekymrat över anslagen till Kosovo, särskilt avseende den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA), i PBF för 2009, vilka är lägre än de medel som antogs i budgeten för 2008. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att informera parlamentet om vilka anslag som förts över från 2008 års budget, givet det aktuella läget på platsen, och de förmodade förseningarna med insatsen av EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex). Kommissionen uppmanas att mot denna bakgrund på nytt bedöma behoven i samband med uppbyggnaden av institutioner och den socio-ekonomiska utvecklingen i Kosovo samt EU:s bidrag till den internationella närvaron där under 2009.

7.      Europaparlamentet uttrycker sitt missnöje med de föreslagna anslagen i PBF för 2009 till Palestina, vilka är nästan 50 procent lägre än i den antagna budgeten för 2008, och mer än 60 procent lägre än i den slutliga budgeten för 2007. Vid planeringen av det stöd som behövs kan kommissionen i detta fall bygga på tidigare erfarenheter och uppskattade behov, och borde därför kunna anslå de medel som krävs för att bidra till de palestinska myndigheternas fortlevnad och till fredsprocessen i Mellanöstern.

8.      Europaparlamentet stöder insatser och anslag som syftar till att EU ska kunna agera inom ramen för fredsprocesserna i konfliktområden, t.ex. i Irak.

9.      Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för införandet av en fördjupad och differentierad europeisk grannskapspolitik. Det är viktigt att införa ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (ENPI) med en adekvat finansieringsram som återspeglar EU:s åtaganden gentemot östeuropeiska och sydligt belägna grannländer. Parlamentet noterar den föreslagna modesta ökningen för 2009, och betonar att det nyligen inledda initiativet ”Barcelonaprocessen: En union för Medelhavet” varken får hindra ansträngningarna att åstadkomma balans mellan åtagandebemyndigandena till grannarna i östra och södra Europa eller på något sätt pressa budgeten ytterligare inom ENPI.

10.    Europaparlamentet välkomnar den föreslagna ökningen av anslagen till länderna på västra Balkan inom ramen för IPA:s institutionsbyggande del, och särskilt kommissionens avsikt att bevilja ännu fler stipendier och att ge större anslag till dialogen inom det civila samhället. Kommissionen uppmanas stödja balkanländernas sociala agenda.

11.    Europaparlamentet anser att utvidgningen av stipendie- och vänortsprogram inom ramen för samarbetet med utvecklingsländer i Mellanöstern (DCI), särskilt Irak och Iran, skulle kunna ha positiva effekter för ett ömsesidigt närmande.

12.    Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för demokrati och mänskliga rättigheter som nyckelelement inom EU:s utrikespolitik. Främjande av icke-våldsmetoder är ett av de bästa sätten att stödja demokrati och mänskliga rättigheter. Parlamentet noterar med tillfredsställelse ökningen, även om den är liten, till Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), inklusive anslaget till valövervakning, och betonar att detta belopp i PBF för 2009 måste behållas som ett minimum. Det är bekymmersamt att europeiska aktörer, t.ex. oberoende politiska stiftelser, i praktiken ofta utesluts från genomförandet av EIDHR inom ramen för kommissionens delegationer, och parlamentet efterlyser därför ett genomförande av EIDHR i linje med gällande lagstiftning så att demokratin kan främjas på ett effektivare sätt.

13.    Europaparlamentet stöder åtgärder som främjar en strategisk användning av vidarebosättning, med syftet att skapa humanitärt utrymme i akuta flyktingsituationer, så att EU kan visa meningsfull och konkret solidaritet på europeisk nivå, som kan få ett mervärde inom en vidare ram för humanitärt stöd till ett visst land eller en viss region.

14.    Europaparlamentet upprepar att Latinamerika är en prioriterad region för Europeiska unionen, och understryker att EU:s förbindelser med denna region måste få en adekvat finansiering, i linje med resultaten från toppmötet i Lima, och utvecklas med respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och miljön.

15.    Europaparlamentet stöder tidiga utbetalningar av stödet till Centralasien 2009 med tanke på att EU behöver stärka sina förbindelser med denna region, baserat på den strategi som antogs 2007.

16.    Europaparlamentet välkomnar förslaget till ökade anslag till stabilitetsinstrumentet. Kriterierna för fördelning av medel inom detta instrument måste emellertid utvecklas ytterligare för att göra dem mer transparenta och för att se till att resurserna kanaliseras på ett konsekvent sätt till det som verkligen har hög prioritet. Parlamentet måste bli involverat i utvecklingen och fastställandet av relevanta kriterier. Parlamentet vill fästa uppmärksamheten på att de särskilda förberedande åtgärderna för det konfliktförebyggande nätverket är överflödiga och därför bör avbrytas, och medlen föras över till partnerskapet för fred inom stabilitetsinstrumentet.

17.    Europaparlamentet framhåller med oro den växande livsmedelskrisen och effekterna av klimatförändringen. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att fundera över de möjliga följderna för den globala säkerheten, och understryker hur viktigt det är att EU kan reagera på denna situation och de spekulationer som den orsakar samt uppfylla sina åtaganden när det gäller livsmedelsbistånd och ställa upp med katastrofinsatser i utvecklingsländerna.

18.    Europaparlamentet motsätter sig ökningen av anslagen till särskilda representanter för Europeiska unionen (EUSR), i synnerhet då parlamentet fortfarande inte har involverats i utarbetande av nya EUSR- ståndpunkter, i att bestämma representanternas mandat samt i deras utnämning. Lissabonfördraget kommer att göra det möjligt för EU‑institutionerna att finna synergieffekter mellan kommissionens delegationer och rådets EUSR (dubbla funktioner), och således undvika dubblering av uppgifter, förbättra samordningen och öka effektiviteten inom EU:s externa åtgärder.

19.    Europaparlamentet uppskattar den fortsatta dialogen med rådets ordförandeskap om GUSP-prioriteringarna. Parlamentet är fast beslutet att fördjupa dialogen så att interinstitutionell samordning i rätt tid ligger till grund för utformningen av GUSP, och så att dess effektivitet och demokratiska legitimitet kan förstärkas. Kvaliteten på den information som lämnas måste förbättras och dess kontinuitet garanteras.

20.    Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för den verksamhet som bedrivs av de arbetsgrupper som inrättats av utskottet för utrikesfrågor för att övervaka införandet av instrumenten för externt bistånd. Parlamentet ser fram mot ett förstärkt, strukturerat samarbete och överläggningar med kommissionen om införandet och revideringen av de fleråriga vägledande planeringsdokumenten.

21.    Europaparlamentet upprepar i detta sammanhang sin begäran om en interinstitutionell överenskommelse mellan parlamentet och rådet som med Lissabonfördraget som grund definierar arbetsrelationerna när det gäller de yttre åtgärderna, inklusive gemensam tillgång till konfidentiell information.

22.    Europaparlamentet betonar den politiska vikten av pilotprojekt och förberedande åtgärder som antagits av budgetmyndigheten under rubrik 4. Kommissionen bör genomföra dessa i rätt tid och med aktivt stöd, och utnyttja de anslagna medlen fullt ut.

23.    Europaparlamentet noterar att kommissionen föreslår en förstärkning av det tematiska programmet för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi (ENRTP). Parlamentet upprepar att man måste utforma en gemensam extern energipolitik, och uppmanar kommissionen att informera parlamentet om vilka anslag man planerar i budgeten för 2009 avseende genomförandet av de prioriterade projekten inom de transeuropeiska energinäten (TEN-E) som syftar till att stärka EU:s energisäkerhet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

3.6.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

André Brie, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, James Elles, Jaromír Kohlíček, Doris Pack, Rihards Pīks, Karl von Wogau

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

YTTRANDE från utskottet för utveckling (28.5.2008)

till budgetutskottet

över budgeten för 2009: första synpunkterna på mandatet för medlingen avseende det preliminära förslaget till budget för 2009
(2008/2025(BUD))

Föredragande: Maria Martens

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.   Europaparlamentet är mycket oroat över de följder som de snabbt stigande globala livsmedelspriserna har för tillhandahållandet av livsmedelsbistånd i utvecklingsländerna och noterar den svåra brist som redan har uppmärksammats av biståndsorgan. Kommissionen uppmanas att anpassa budgetpost 23 02 02 till de verkliga behov som kommer att uppstå under 2009 och att öka anslagen till budgetposten i enlighet härmed utan att äventyra Europaparlamentets övriga politiska prioriteringar. Parlamentet konstaterar vidare att livsmedelspriserna har strukturella orsaker och inte beräknas falla under 2009 eller följande år samt att EU, enligt det europeiska samförståndet för humanitärt bistånd, ”strävar efter att visa sitt åtagande för humanitära åtgärder genom att mobilisera tillräckliga medel för humanitärt bistånd grundat på det behov som bedöms föreligga”. Parlamentet önskar därför att ökade resurser anslås till detta ändamål under 2009 via alla tillgängliga budgetmedel, inbegripet traditionella budgetmekanismer som flexibilitetsmekanismen och innovativa metoder såsom en översyn av den fleråriga budgetramen för att frigöra outnyttjade medel från 2008 i avdelning 05.

2.   Europaparlamentet yrkar på att budgetposterna 19 09 02 (samarbete med medelinkomstländer i Latinamerika) och 19 10 01 05 (samarbete med medelinkomstländer i Asien) bibehålls som förberedande åtgärder för att finansiera insatser i dessa regioner som inte uppfyller kriterierna för officiellt utvecklingsbistånd (ODA) och som därför inte omfattas av förordning (EG) nr 1905/2006. Parlamentet betonar att sådana åtgärder är önskvärda för att kunna tillvarata strategiska EU-intressen eller lösa gemensamma problem och uppmanar kommissionen att snarast lägga fram ett förslag om finansieringsinstrument för dessa åtgärder.

3.   Europaparlamentet uppmärksammar problemet med den bekymmersamma finansieringssituationen i rubrik 4 som orsakats av behov i Kosovo och Palestina som inte var förutsebara när den fleråriga budgetramen fastställdes. Detta problem kan endast lösas genom en omfattande översyn av den fleråriga budgetramen som resulterar i en höjning av taket i rubrik 4 för perioden 2009–2013. Parlamentet påpekar att det tematiska programmet ”Investera i människor” måste stödja ett stort antal åtgärds- och programprioriteringar och att bland dessa prioriteringar har hälso- och sjukvård fått se en minskning i utgifterna sedan 2003-2006 och de årliga anslagen för 2007 och 2008 har inte nått upp till de årliga genomsnitt som planerats för perioden 2007–2013.

4.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att starta en global klimatförändringsallians och en global fond för energieffektivitet och förnybar energi såsom viktiga steg för att stödja utvecklingsländerna när det gäller att anpassa sig till och minimera klimatförändringarna. De medel som hittills tilldelats är dock otillräckliga. Det behövs en ökad omedelbar finansiering för dessa initiativ i budgeten för 2009 som tillkommer utöver planerade utvecklingsåtaganden. Parlamentet betonar dessutom vikten av att stärka dessa initiativ genom att säkra extra och långsiktig finansiering.

5.   Europaparlamentet framhåller behovet av en omfattande utvärdering av resultaten av EU:s åtgärder inom utvecklingssamarbetet och av sannolikheten för att dessa åtgärder blir bestående, inbegripet det bistånd som ges i form av budgetstöd. Parlamentet påpekar att transparens inom detta område är grundläggande för det parlamentariska ansvarsutkrävandet. Parlamentet understryker att det är viktigt att uppnå riktmärket om att senast 2009 avsätta 20 procent av det beviljade stödet enligt landprogram som omfattas av instrumentet för utvecklingssamarbete, för utbildning på grundskole- och gymnasienivå och grundläggande hälso- och sjukvård genom projekt-, program- eller budgetstöd kopplade till dessa sektorer. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att ytterligare förbättra sin utvärdering av resultaten och att vidarebefordra sina slutsatser till parlamentet.

6.   Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer om att så snart som möjligt genomföra sina föreslagna avtal i samband med millennieutvecklingsmålen. Principerna bakom avtalen bör dock utökas till att även omfatta allt övrigt generellt och sektorsspecifikt budgetstöd.

7.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ytterligare idéer och praktiska åtgärder för hur den parlamentariska granskningen av budgetbiståndet i partnerländerna skulle kunna förbättras.

8.   Europaparlamentet önskar att de jämställdhetsrelaterade resultatindikatorer som är kopplade till budgetsstödet förstärks och utökas till att även omfatta områden som kvinnors medborgerliga rättigheter.

9.   Europaparlamentet stöder det fortsatta inkluderandet av målsättningar för att öka finansieringen av hälso- och sjukvård och utbildning i överenskommelserna om budgetstöd och föreslår att överenskommelserna innefattar tydliga tidsplaner för att uppnå Abujaförklaringens mål om att 15 procent av ett lands budget ska avsättas till hälso- och sjukvård och den globala utbildningskampanjens mål om att 20 procent av ett lands budget ska avsättas till utbildning.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

28.5.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

John Bowis, Ana Maria Gomes, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber, Gabriele Zimmer

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (9.6.2008)

till budgetutskottet

över budgeten för 2009: första synpunkterna på mandatet för medlingen avseende det preliminära förslaget till budget för 2009
(2008/2025(BUD))

Föredragande: Göran Färm

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.      Europaparlamentet betonar att utmaningarna i samband med hållbar energi och kampen mot klimatförändringen måste återspeglas i EU:s budgetprioriteringar. Dessa prioriteringar kommer att kräva ytterligare budgetmedel, särskilt för att finansiera den strategiska EU-planen för energiteknik och främja energieffektivitet. Parlamentet upprepar att dessa budgetmedel bör vara nya och inte tas från befintliga medel för gemenskapsprogram för forskning och innovation.

2.      Europaparlamentet är djupt oroat över den begränsade tillgängliga marginalen i rubrik 1A, vilket innebär att det kommer att vara omöjligt att finansiera nya prioriteringar genom omfördelning utan att allvarligt underminera viktiga befintliga program. Parlamentet rekommenderar därför att extra medel anslås om nya prioriteringar ställs upp.

3.      Europaparlamentet betonar betydelsen av en omarbetning av Lissabonstrategin, vilken måste backas upp med en relevant finansiering, och understryker att de föreliggande initiativen inom detta område, som ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och andra initiativ för små och medelstora företag, måste genomföras och övervakas på ett korrekt sätt.

4.      Europaparlamentet noterar de senaste budgetbesluten att finansiera Galileoprojektet och Europeiska institutet för innovation och teknik. Dess initiativ kommer att kräva en intensiv övervakning och utvärdering under sitt genomförande.

5.      Europaparlamentet påminner om att Europeiska tekniska institutet ska anses komplettera andra gemenskapsinitiativ inom forskning och utveckling, huvudsakligen det sjunde ramprogrammet för forskning och tekniskt utveckling och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, och att man därför i samband med översynen av budgetramen måste tillse att forskning och utveckling får en optimal tilldelning av medel.

6.      Europaparlamentet betonar att genomförandet av sjunde ramprogrammet och av de gemensamma företagens arbete med att genomföra gemensamma tekniska initiativ, och Europeiska forskningsrådets arbete i synnerhet, noga bör övervakas.

7.      Europaparlamentet ber kommissionen tillse att det upprättas en regelram för elektroniska kommunikationer som främjar samstämmiga investeringar (såväl för företag på plats som för nya aktörer) och som garanterar konkurrens och utbudet till kunderna, samtidigt som de nuvarande och kommande utmaningarna, såsom utbredningen av fiberoptiken i Europeiska unionen, bemästras. Denna ram kommer inte att bli helt effektiv om inte BERT (Body of European Regulators in Telecommunications) finansieras i enlighet med uttryckta behov.

8.      Europaparlamentet ifrågasätter huruvida den nuvarande trenden med att upprätta nya tillsynsorgan som har administrativa uppgifter, exempelvis den föreslagna europeiska myndigheten för marknaden för elektronisk kommunikation och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter är en vettig utveckling. Att förse kommissionens avdelningar med en ordentlig personalstyrka som arbetar inom prioriterade områden kan visa sig vara ett bättre sätt att uppnå målen för de politiska åtgärderna.

9.      Europaparlamentet föreslår icke desto mindre att en adekvat ytterligare finansiering, baserad på budgetmyndighetens beslut, ska tillhandahållas nya gemenskapsorgan och för utvidgningen av befintliga organ.

10.    Europaparlamentet anser att ett korrekt genomförande och en ordentlig utvärdering av pågående pilotprojekt och förberedande åtgärder bör var en av prioriteringarna, tillsammans med nya pilotprojekt och förberedande åtgärder, med tanke på den begränsade tillgängliga marginalen i rubrik 1A.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

5.6.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Christian Ehler, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Mieczysław Edmund Janowski, Eija-Riitta Korhola, Lambert van Nistelrooij, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Silvia-Adriana Ţicău

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Giovanna Corda, Catherine Neris, Antolín Sánchez Presedo

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (29.5.2008)

till budgetutskottet

över budgeten för 2009: första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen
(2008/2025(BUD))

Föredragande: Eva Lichtenberger

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att EU tillskriver politiken för att minska klimatförändringens effekter stor betydelse på global nivå. Parlamentet uppmanar kommissionen att prioritera de förslag som kan ha energibesparingspotential inom transportsektorn.

2. Europaparlamentet konstaterar att pilotprojekt och förberedande åtgärder är viktiga när det gäller att fastställa behovet av och effektiviteten hos nya budgetprogram för att tillgodose transportpolitikens nya behov och krav. Parlamentet påminner om att pilotprojekten är av sådan natur att de inte kan ersätta fullt utvecklade program och strategier. Parlamentet uppmanar kommissionen att systematiskt rapportera om genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder och framför allt att rapportera till parlamentet om de slutsatser som kan dras av dem. Parlamentet insisterar på att de pågående projekten, i likhet med alla budgetutgifter, ska ha ett verkligt mervärde på EU‑nivå och uppmanar kommissionen att vara särskilt uppmärksam på program som kan leda till minskade koldioxidutsläpp inom transportsektorn.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullfölja pilotprojekten och de förberedande åtgärderna med anknytning till transport och turism, särskilt förberedande åtgärder för att snabba upp trafiken vid de externa gränskontrollerna i nordöstra EU (06 07 05) och europeiska turistdestinationer som utmärkt sig (02 02 08) i det preliminära budgetförslaget och rapportera om vilken uppföljning som kan behövas av pilotprojektet för säkerhet inom det transeuropeiska vägnätet (06 07 02) när det är fullbordat 2009. Detta pilotprojekt bör fortsätta och utvidgas till att även inkludera iordningsställandet av säkra parkeringsplatser längs de paneuropeiska transportkorridorerna och prioriterade TEN‑projekt i de nyaste medlemsstaterna i sydöstra delen av Europeiska unionen. Parlamentet påminner om vikten av förberedande åtgärder för mellanstationer (rastplatser) vid djurtransporter (17 04 03 03) med hänsyn till den kraftiga ökningen av handeln med avelsdjur mellan EU och Ryssland.

4. Europaparlamentet understryker vikten av att utveckla nödvändig infrastruktur för järnvägs- och sjötransporter och uppmanar kommissionen att tillse att denna prioritering återspeglas i EU:s budget för 2009.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att utvecklingen av kollektivtrafiken i städerna främjas genom att det inrättas en särskild fond för detta ändamål. Med tanke på betydelsen av statsstöd för moderniseringen av fordonsparken för kollektivtrafiken i städerna, uppmanas kommissionen att upprätta klara villkor för beviljande av sådant stöd för inköp av fordon för kollektivtrafiken i städerna, liknande dem som gäller för järnvägstransporter.

6. Europaparlamentet insisterar på att anslagen i det preliminära budgetförslaget till Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, Europeiska järnvägsbyrån och Övervakningsmyndigheten för Galileo är anpassade till dessa organs befintliga och i rättsakter redan utvidgade lagstadgade skyldigheter och ansvar och att dessa anslag inte får begränsas i onödan så att överenskomna kompetensöverföringar till dessa organ fördröjs. Parlamentet konstaterar att sådana kompetensöverföringar medför stordriftsfördelar och eliminering av dubbelarbete, och därmed övergripande besparingar för den offentliga sektorn, bland annat i medlemsstaterna, men insisterar ändå på att delegeringen av arbete med tekniska standarder från organ till aktörer på respektive område inte får leda till att oligopol eller monopol skapas eller behålls för någon kommersiell aktör.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det preliminära budgetförslaget återspeglar parlamentets uttalade prioriteringar på transport‑ och turismområdet, nämligen att främja en övergång till transportsätt och transportmetoder som är mer hållbara ur miljöhänseende, öka medvetenheten om och effektivt genomföra passagerares rättigheter, förstärka transportsäkerheten samt använda EU:s budget som en katalysator för ytterligare offentliga och privata investeringar i TEN. Parlamentet påminner om att EU:s och medlemsstaternas medel inte räcker till för prioriterade projekt inom de transeuropeiska transportnäten (TEN‑T) i förhållande till fastställda behov och ber kommissionen att övervaka och rapportera om konsekvenserna av detta för TEN‑T.

8. Europaparlamentet uppmanar rådet att inte genomföra en urskillningslös allmän procentuell nedskärning i det preliminära budgetförslaget när det antar budgetförslaget samt att granska varje del av budgeten för sig utifrån kriterierna effektivitet, ekonomi och europeiskt mervärde.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

29.5.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Yannick Vaugrenard

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Rovana Plumb, Bart Staes

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (9.5.2008)

till budgetutskottet

över budgetförfarandet 2009: första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen
(2008/2025(BUD))

Föredragande: Kyösti Virrankoski

FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.      Europaparlamentet betonar att Lissabonfördraget, som troligen träder i kraft den 1 januari 2009, medför att uppdelningen i ”obligatoriska” och ”icke-obligatoriska” utgifter kommer att upphöra och att överföringar som görs under 2009 därför kommer att omfattas av det nya förfarandet där parlamentet uppfyller sina skyldigheter.

2.      Europaparlamentet konstaterar att de sammanlagda utgifterna för jordbruk och landsbygdens utveckling fortfarande utgör en avsevärd del av EU:s budget och betonar att den fleråriga finansramen, såsom det redan beslutats, måste utmärkas av planeringssäkerhet och tillförlitlighet. Parlamentet påpekar att utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling därför måste få företrädas av sina ansvariga utskottsledamöter vid förlikningskommitténs sammanträden. Budgetutskottet och fackutskotten måste vidare, med tanke på deras inflytande på den fleråriga finansramen och det årliga budgetförfarandet, samordna sin lagstiftningsverksamhet i fråga om budgetaspekterna.

3.      Europaparlamentet konstaterar att landsbygdsutveckling är en specifik prioritering i den fleråriga budgetramen. Parlamentet noterar moduleringen och överföringar av 1 792 miljoner euro från direktstöd och marknadsåtgärder till landsbygdsutveckling 2009, vilket ger ett högsta belopp på 44 887 miljoner euro för direktstöd och marknadsåtgärder och 13 402 miljoner euro för landsbygdsutveckling under 2009. Parlamentet upprepar att man i budgeten tydligt bör ange de belopp som moduleras från direktstödet.

4.      Europaparlamentet noterar att det fortfarande finns en tillgänglig marginal på 2 113 miljoner euro inom taket för rubrik 2, vilket visar att reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken varit framgångsrika.

5.      Europaparlamentet pekar på de stora svårigheterna med genomförandet av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och beklagar att 2 830 miljoner euro av anslagen inte utnyttjades under 2007, att 1 361 miljoner euro överfördes till budgetåret 2008 och att 1 469 miljoner euro omfördelades till åren 2008–2013 enligt punkt 48 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1]; detta trots att rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)[2] antogs i tid för att undvika sådana förfarandemässiga brister. Parlamentet är bekymrat över att så pass stora belopp omfördelas, vilket kommer att leda till en betydande försening vad gäller tillgängliga fonder i landsbygdsområdena.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nästa förordning om landsbygdsutveckling fastställa en effektivare tidsram och se till att medlemsstaterna får tillräckligt med tid för att utarbeta sina operativa program.

7.      Europaparlamentet är oroat over skillnaderna mellan åtaganden och betalningar för landsbygdsutveckling, som var 25 procent för 2007, 30 procent för 2008 och föreslås vara 30 procent för 2009. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram en prognos för frigjorda åtaganden för 2009 och hela budgetperioden 2007–2013 och en prognos för problemen med att avveckla det överhäng som fortfarande kvarstår (de utestående åtagandena för landsbygdsutveckling uppgår i dag till nästan 9 miljarder euro) vid utgången av perioden 2007–2013, eftersom de maximala utbetalningsnivåerna enligt bilaga I till det interinstitutionella avtalet ska sjunka från 1,06 procent av BNI år 2007 till 0,94 procent av BNI år 2013.

8.      Europaparlamentet erinrar om att huvudsyftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att garantera stabila marknader, försörjningstrygghet och skäliga priser för konsumenterna och uppmanar därför kommissionen att i budgeten för 2009 ta med de åtgärder som behövs för att tillgodose de nya behov som föranletts av den aktuella livsmedelskrisen, framför allt att förbättra tillgången till livsmedel för de minst bemedlade, som drabbats hårdast av denna kris.

9.      Europaparlamentet påpekar att ytterligare moduleringar enligt översynen av den gemensamma jordbrukspolitiken, där fondmedel överförs från Europeiska garantifonden för jordbruket till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, medför att det belopp som krävs för nationell samfinansiering ökar. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka hur medlemsstaterna använder pengarna och poängterar att ökade EU-anslag föregriper medlemsstaternas samfinansiering, och att det inte bör leda till att den befintliga samfinansieringen minskar.

10.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inta en bestämd hållning när det gäller genomförandet av sockerreformen så att medlemsstaterna behandlas likvärdigt och på ett öppet sätt.

11.     Europaparlamentet anser att de pågående pilotprojekten och förberedande åtgärderna enligt kapitlen 5, 6, 7 och 17 som antogs genom 2008 års budget befinner sig i ett mycket tidigt planeringsskede, och betonar att de måste genomföras i tid och på ett effektivt sätt.

12.    Europaparlamentet betonar behovet av ett skolfruktsprogram och understryker att ett sådant program kan inverka positivt på folkhälsan och öka barns kostmedvetenhet. Parlamentet beklagar att kommissionen ännu inte lagt fram något förslag till ett sådant program och uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram sitt förslag och att i sin ändringsskrivelse införa en ny budgetpost för detta ändamål. Parlamentet påpekar att det bör vara frivilligt för medlemsstaterna att delta i ett sådant program.

13.     Europaparlamentet upprepar att det bör skapas en omstruktureringsfond för mjölk, som bör användas till att anpassa mjölksektorn till den nya situationen – särskilt i mindre gynnade och utsatta regioner – med tanke på den eventuella utfasningen av kvotsystemet.

14.    Europaparlamentet efterlyser ett pilotprojekt som kan leda till ett utbytesprogram mellan unga jordbrukare i utvecklingsländerna och unga jordbrukare i EU så att de ska få möjlighet att förvärva direkta insikter om hur deras respektive marknader fungerar, om hur tekniken används på respektive håll samt om lösningar för en anpassning till klimatförhållandena.

15.    Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att öka budgetanslagen till unga jordbrukare, eftersom dessa står inför avsevärda nya utmaningar, som att bekämpa klimatförändringen och upprätthålla Europas livsmedelsproduktion, och dessutom har blivit allt färre sedan ett flertal år tillbaka. Det kan handla om ökade anslag till utbildning, utbildningsnätverk och utbytesprogram för unga jordbrukare, eller att man stärker åtgärderna för unga jordbrukare i programmet för landsbygdsutveckling.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.5.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Liam Aylward, Esther De Lange, Brian Simpson, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2008/371/EG (EUT L 128, 16.5.2008, s. 8).
  • [2]  EUT C 277, 21.10.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 146/2008 (EUT L 46, 21.2.2008, s. 1).

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (4.6.2008)

till budgetutskottet

över budgeten för 2009: första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet avseende medling
(2008/2025(BUD))

Föredragande: Helga Trüpel

FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens syn, som uttrycktes i den årliga politiska strategin för 2009, att EU bör fortsätta att sätta medborgarna i centrum vid utformandet av politiken och pekar därför på vikten av EU-finansiering på området för livslångt lärande och medborgarskap eftersom dessa program direkt stöder medborgarverksamhet. Parlamentet insisterar på att man före Europaparlamentsvalet 2009 anslår en högre ökning av utgifterna för programmen ”Ett Europa för medborgarna” och ”Ung och aktiv i Europa” – vilka har ett brett stöd bland allmänheten vilket höga genomförandenivåer visar – jämfört med vad som anslagits i de senaste beräkningarna.

2.  Europaparlamentet framhåller, med hänsyn till Europavalet och vikten av relevant information i medierna, att tillräcklig uppmärksamhet måste ägnas åt informationspolitiken i allmänhet och åt undersökande europeisk journalistik i synnerhet, och detta genom inrättandet av Europeiska fonden för journalistik, som ska stödja små journalistlag från flera medlemsstater som forskar i en europeisk fråga i olika EU‑medlemsstater för publicering i dessa länder.

3.  Europaparlamentet stöder i första hand inrättande av en ny förberedande åtgärd på idrottsområdet med en årsbudget på 5 miljoner EUR inom utgiftskategori 3b – mot bakgrund av att artikel 149 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, såsom ändrat av Lissabonfördraget om Europeiska unionens funktionssätt, innebär ett nytt behörighetsområde för EU på området för idrott, inklusive främjande åtgärder – att följas av ett EU-program för idrottsanslag. Parlamentet kräver att de pilotprojekt som utskottet för kultur och utbildning föreslagit får fortsätta och utvecklas fullt ut, särskilt programmet för konstnärers rörlighet som lades fram förra året och förslaget till finansiering av programmet Special Olympics' Unified Sports, som utskottet konsekvent stöder. Parlamentet stöder en fortsättning, inom ramen för utgiftskategori 4, av den förberedande åtgärden Media International som utvidgar tillämpningsområdet för EU:s mediepolitik internationellt på ett positivt sätt.

4.  Europaparlamentet anser det lämpligt att utforma och genomföra ett pilotprogram för lärares rörlighet, som ska motsvara programmet för konstnärers rörlighet och vars huvudmål ska vara att främja yrkesutbildning med en europeisk dimension och att förbättra utbildningspersonalens flerspråkighet, samtidigt som det ska lägga grunden för ett flerårigt program för lärares rörlighet inom EU, motsvarande Erasmusprogrammet.

5.  Europaparlamentet erinrar om vikten av att anslå nödvändiga budgetmedel för alla åtgärder som syftar till att främja och införa program för utbildning i medier och ny teknik.

6.  Europaparlamentet anser att det enorma intresse som medborgare och myndigheter har visat för det europeiska året för interkulturell dialog, och det faktum att denna satsning hittills varit så lyckad, gör att dess resultat måste tas till vara och att satsningen på den interkulturella dialogen måste fortsätta även efter 2008. Parlamentet stöder därför tanken på att ytterligare åtgärder för interkulturell dialog införs i programmet Kultur 2007–2013 och att liknande åtgärder skrivs in som en övergripande klausul i gemenskapens olika program för social och regional sammanhållning.

7.  Europaparlamentet pekar på framgången och de exceptionella resultaten för det pågående regionalprogrammet Euromed Audiovisual II och dess föregångare Euromed Audiovisual I. Parlamentet anser mot denna bakgrund att tillräckliga medel måste säkerställas så att Euromed Audiovisual kan fortsätta antingen inom ramen för redan befintliga instrument under perioden 2007–2013 eller inom ramen för nya instrument.

8.  Europaparlamentet avvaktar förslaget till budget för 2009 för en noggrann analys och förslag och insisterar på möjligheten till förslag om ytterligare pilotprojekt under budgetförfarandet – i synnerhet projekt som främjar och stöder flerspråkighet – och förberedande åtgärder som anses nödvändiga.

9.  Europarlamentet pekar på vikten av att anslå medel för att främja flerspråkigheten, en oumbärlig åtgärd för att befästa Europeiska unionens kulturella innehåll, varvid särskild vikt bör läggas vid att förbättra ställningen för de olika språk, som används av en betydande del av EU:s befolkning.

10. Europaparlamentet erinrar kommissionen om de upprepade uppmaningar den fått av parlamentet att skapa mekanismer för att garantera insyn och kontroll i samband med åtgärder som genomförs inom ramen för EU:s informations- och kommunikationspolitik. Europaparlamentet framhåller vikten av att samtliga institutioner deltar i utarbetandet av informationskampanjer som genomförs på EU:s vägnar.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

3.6.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Ivo Belet, Nicodim Bulzesc, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Věra Flasarová, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Victor Boştinaru, Jean-Marie Cavada, Ignasi Guardans Cambó, Den Dover, Elisabeth Morin

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Första synpunkterna på det preliminära förslaget till budget för 2009 och mandatet för medlingen

Förfarandenummer

2008/2025(BUD)

Ansvarigt utskott

BUDG

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

AFET0.0.0000

 

DEVE0.0.0000

 

ITRE0.0.0000

 

 

 

 

TRAN

0.0.0000

AGRI

0.0.0000

CULT

0.0.0000

 

 

Föredragande

  Utnämning

Jutta Haug

24.1.2008

Tidigare föredragande

[]

Beslut att utarbeta ett betänkande

0.0.0000

Behandling i utskott

6.5.2008

28.5.2008

 

 

 

Antagande

16.5.2008

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, László Surján, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Brigitte Douay, Vicente Miguel Garcés Ramón, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Cătălin-Ioan Nechifor, Gary Titley, Ralf Walter, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Esko Seppänen, Nils Lundgren

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Juan Andrés Naranjo Escobar, Rihards Pīks, José Albino Silva Peneda, Thijs Berman, Bárbara Dührkop Dührkop, István Szent-Iványi

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Bill Newton Dunn

Ingivande

20.6.2008

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...