Διαδικασία : 2008/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0263/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0263/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/09/2008 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0456

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 178kWORD 138k
24.6.2008
PE 402.919v02-00 A6-0263/2008

σχετικά με τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη

(2008/2011(INI))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Karin Resetarits

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη

(2008/2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 150 και 151 της Συνθήκης ΕΚ,

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, η οποία υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997, και το πρωτόκολλο αριθ. 9 για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη, C340/109,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO για την πολιτιστική πολυμορφία, η οποία αναγνωρίζει τη νομιμότητα των δημόσιων πολιτικών για την αναγνώριση και προώθηση της πολυφωνίας,

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)(1),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)(2),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)(3),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυο και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)(4),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(5),

–    έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος)(6),

–    έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο που παρουσίασε η Επιτροπή για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας (COM(2006)0035),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον (COM(2007)0833),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο "Στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της βιομηχανίας προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οπτικοακουστικό τομέα",

–    έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SEC(2007)0032),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ιταλία, των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)(7),

–    έχοντας υπόψη τη μελέτη "Η κατάσταση των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση", την εκπόνηση της οποίας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση "CM/Rec(2007)2" της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας και την ποικιλομορφία του περιεχομένου των μέσων,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Decl-31.01.2007E) σχετικά με την προστασία του ρόλου των μέσων επικοινωνίας στη δημοκρατία στο πλαίσιο της συγκέντρωσης των μέσων,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για την πολυμορφία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων που υποβλήθηκε από τον ειδικό εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία γνώμης και έκφρασης, τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον ειδικό εισηγητή του ΟΑΚ για την ελευθερία έκφρασης και τον ειδικό εισηγητή της ACHPR (αφρικανική επιτροπή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών) για την ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στην πληροφόρηση, (που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6‑0263/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι οποίοι λογοδοτούν στην κοινότητα, την οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι "μη κερδοσκοπικοί" σημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος των μέσων αυτών είναι να επιδοθούν σε δραστηριότητες δημοσίου ή/και ιδιωτικού συμφέροντος χωρίς κανένα εμπορικό ή χρηματικό κέρδος,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το "λογοδοτούν στην κοινότητα" σημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης οφείλουν να ενημερώνουν την κοινότητα για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους, να τις αιτιολογούν και να υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση ενδεχόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός διάδοσης και δράσης των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις με μεγαλύτερη διάδοση και δράση στα κράτη μέλη στα οποία υπάρχει σαφής νομική αναγνώρισή τους και ενημέρωση ως προς την προστιθέμενη αξία τους,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης είναι ανοικτά στη συμμετοχή όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου από τα μέλη της κοινότητας, και έτσι προωθούν την ενεργό εθελοντική συμμετοχή σε αυτά αντί της παθητικής κατανάλωσης των μέσων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πολύ συχνά, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης δεν αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα της κοινωνίας, αλλά υπηρετούν, αντίθετα, μια ποικιλία μικρότερων, συγκεκριμένων ομάδων στόχων που αγνοούνται από άλλα μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν πολλές φορές τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν έναν ευρύ, αν και σε μεγάλο βαθμό μη αναγνωρισμένο ακόμα ρόλο στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως ως πηγή τοπικού περιεχομένου και ενθαρρύνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την πολυμορφία του περιεχομένου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται να τηρούν μια σαφώς ορισμένη εντολή, όπως το να παρέχουν κοινωνικό όφελος, το οποίο πρέπει επίσης να αντανακλάται στο περιεχόμενο που παράγουν,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες αδυναμίες των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η έλλειψη της νομικής τους αναγνώρισης από την πλευρά πολλών εθνικών νομικών συστημάτων, και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι, έως τώρα, κανένα από τα σχετικά νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξετάζει το ζήτημα των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή ενός κώδικα πρακτικής, παράλληλα με τη νομική αναγνώριση, θα διασαφηνίσει το καθεστώς, τις διαδικασίες και τον ρόλο του κλάδου, συμβάλλοντας στην ασφάλειά του, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία του και θα αποτρέψει τυχόν ανάρμοστη συμπεριφορά,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο έχει ωθήσει τον τομέα σε μια νέα εποχή με νέες δυνατότητες και προκλήσεις, και ότι τα έξοδα μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση θέτουν ένα σημαντικό βάρος στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 έχει ορισθεί Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, γεγονός που επιφυλάσσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ ως κατεξοχήν φορείς έκφρασης και ενημέρωσης μικρότερων πολιτισμικών ομάδων του κοινωνικού συνόλου καθώς και φορείς που δύνανται να συνεχίσουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και μετά το 2008,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν σημαντικούς φορείς χειραφέτησης των πολιτών και ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία των πολιτών, ενώ εμπλουτίζουν τον κοινωνικό διάλογο, και αποτελούν φορείς εσωτερικής πολυφωνίας (ιδεών) και ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας συνιστά απειλή στην σε βάθος κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης ζητημάτων τοπικού ενδιαφέροντος για όλες τις ομάδες εντός της κοινότητας,

1.  τονίζει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της τοπικής ταυτότητας, πράγμα που εξηγεί και την ποικιλομορφία του τομέα·

2.  επισημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης βοηθούν στην ενίσχυση των ταυτοτήτων συγκεκριμένων κοινοτήτων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στα μέλη των κοινοτήτων αυτών να έρχονται σε επαφή με άλλες ομάδες της κοινωνίας και, με τον τρόπο αυτόν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανεκτικότητας και της πολυφωνίας στην κοινωνία και συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο·

3.  τονίζει επιπλέον ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από την διαπαιδαγώγηση του ευρύτερου κοινού, την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων και τον επαναπροσδιορισμό των ιδεών που προωθούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με κοινωνικές ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, όπως οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι Ρομά και άλλες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες· τονίζει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν ένα από τα υπάρχοντα μέσα για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών και επιτρέπουν επίσης στα μειονεκτούντα μέλη της κοινωνίας να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά, λαμβάνοντας μέρος σε συζητήσεις που τους είναι σημαντικές·

4.  επισημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν εξωτερικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, και ανειδίκευτα μέλη της κοινωνίας και να δράσουν ως πολύτιμα κέντρα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση ατόμων σε ψηφιακές, διαδικτυακές και συντακτικές δεξιότητες μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης, παρέχει χρήσιμες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες·

5.  επισημαίνει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης λειτουργούν ως καταλύτης για την τοπική δημιουργικότητα, παρέχοντας στους καλλιτέχνες και στους δημιουργικούς επιχειρηματίες μια δημόσια πλατφόρμα για τον έλεγχο νέων ιδεών και εννοιών·

6.  θεωρεί ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν στον στόχο της βελτίωσης του γραμματισμού των πολιτών στα μέσα επικοινωνίας, μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην παραγωγή και τη διανομή περιεχομένου και ενθαρρύνει τις κοινωνικές διεξόδους στα σχολεία, ώστε να αναπτυχθεί στους νέους το αίσθημα της ιδιότητας του πολίτη, να αυξηθεί ο γραμματισμός τους στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και να καλλιεργηθεί μια σειρά από δεξιότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για συμμετοχή στα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης·

7.  τονίζει ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης βοηθούν στην ενίσχυση της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, καθώς παρέχουν επιπρόσθετες προοπτικές επί ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας δεδομένης κοινότητας·

8.  επισημαίνει ότι με δεδομένη την απόσυρση ή την ανυπαρξία δημόσιων και εμπορικών μέσων ενημέρωσης σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών, και την τάση των εμπορικών μέσων ενημέρωσης για μείωση του τοπικού περιεχομένου, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να αποτελούν τη μόνη πηγή τοπικών νέων και ενημέρωσης και το μοναδικό μέσο έκφρασης των τοπικών κοινοτήτων·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να καταστήσουν τους πολίτες περισσότερο ενήμερους σε σχέση με υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες και μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο διάλογο·

10. θεωρεί ότι τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να χρησιμεύσουν ως αποτελεσματικό μέσο προσέγγισης μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της απευθυνόμενα σε συγκεκριμένο κοινό και συνιστά επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν περισσότερο ενεργά με τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης προκειμένου να συμμετάσχουν σε έναν στενότερο διάλογο με τους πολίτες·

11. επισημαίνει ότι η καλή ποιότητα των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης είναι ουσιαστική για την υλοποίηση των δυνατοτήτων τους και τονίζει το γεγονός ότι είναι αδύνατη η επίτευξη τέτοιου είδους ποιότητας χωρίς κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους· σημειώνει ότι οι οικονομικοί πόροι των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης ποικίλλουν κατά πολύ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι λιγοστοί, και αναγνωρίζει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση και η ψηφιακή προσαρμογή θα επιτρέψουν στον τομέα των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης να επεκτείνει το προφίλ του όσον αφορά την καινοτομία και να παράσχει νέες και ζωτικής σημασίας υπηρεσίες που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις επί του παρόντος παρεχόμενες αναλογικές υπηρεσίες·

12. σημειώνει ότι ο τομέας δεν διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη ώστε να μπορέσει να καταβάλει μείζονες προσπάθειες για να βελτιώσει την εκπροσώπησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων και την επαφή του με αυτήν/αυτούς·

13. τονίζει την ανάγκη πολιτικής ανεξαρτησίας των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης·

14. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τα στοιχεία που περιέχονται στο ψήφισμα ορίζοντας τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως:

α)  μη κερδοσκοπικά και ανεξάρτητα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, επιδιδόμενα κατά κύριο λόγο σε δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος και συμφέροντος της κοινωνίας των πολιτών, εξυπηρετούντα σαφώς καθορισμένους στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν πάντα κοινωνική ωφέλεια και συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό διάλογο·

β)  λογοδοτούντα στην κοινότητα την οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν, πράγμα που σημαίνει ότι οφείλουν να ενημερώνουν την κοινότητα για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους, να τις αιτιολογούν και να υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση ενδεχόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να εξακολουθούν να ελέγχονται από τα συμφέροντα της κοινότητας και να αποτρέπεται η δημιουργία δικτύων "εκ των άνω προς τα κάτω"·

γ)  ανοικτά στη συμμετοχή όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου από τα μέλη της κοινότητας, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας και διαχείρισης, ενώ αντίθετα τα άτομα που είναι υπεύθυνα για το συντακτικό περιεχόμενο πρέπει να είναι επαγγελματίες στον χώρο·

15. συμβουλεύει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν νομικά τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως μια ξεχωριστή ομάδα, παράλληλα με τα εμπορικά και δημόσια μέσα ενημέρωσης, εκεί όπου η αναγνώριση αυτή εξακολουθεί να μην υφίσταται, χωρίς αυτό να αποβεί σε βάρος των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης·

16. καλεί την Επιτροπή να εκλάβει τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως μια εναλλακτική, "από κάτω προς τα πάνω" λύση για την αύξηση της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας κατά τον σχεδιασμό δεικτών πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας·

17. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν περισσότερο ενεργά τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να διασφαλιστεί η πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος των δημόσιων μέσων ενημέρωσης·

18. τονίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές για την ενίσχυση και προώθηση των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης με την διάθεση της κατάλληλης υποδομής, αλλά και την ένταξη της στήριξής τους σε προγράμματα που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όπως είναι το κοινοτικό πρόγραμμα "Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή" (πρώην Interreg)·

19. ζητεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση στο φάσμα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συχνοτήτων, τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης δεν πρέπει να αξιολογούνται ως προς το ευκαιριακό κόστος ή την αιτιολόγηση του κόστους κατανομής του φάσματος, αλλά μάλλον με βάση την κοινωνική αξία τους·

20. αναγνωρίζει ότι αφενός μόνο μια μικρή μερίδα του τομέα διαθέτει τη γνώση και την πείρα να ζητήσει ενίσχυση της ΕΕ, και να ωφεληθεί από αυτήν, και αφετέρου οι αρμόδιοι παροχής χρηματοδότησης δεν γνωρίζουν την έκταση των δυνατοτήτων των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης·

21. αναγνωρίζει ότι ο τομέας θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη χρήση των προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ στον βαθμό που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης, μέσω της υλοποίησης μιας σειράς ειδικών προγραμμάτων, όπως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και της δυνατότητας για εκπαίδευση και κατάρτιση των δημοσιογράφων μέσω των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και άλλων· τονίζει ωστόσο ότι η χρηματοδότηση πρέπει να προέρχεται κυρίως από εθνικές, τοπικές ή/και άλλες πηγές·

22. προτρέπει τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας μπορούν να διαδίδονται χρήσιμες και σχετικές για τον τομέα πληροφορίες, και να διευκολύνουν τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 33.

(2)

ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 7.

(3)

ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 21.

(4)

ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ. 51.

(5)

ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σελ. 27.

(6)

ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σελ.1.

(7)

Εγκριθέντα κείμενα, P5_TA(2004)0373.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ορισμός των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης

Η παρούσα έκθεση αναζητά μέτρα για τη στήριξη των κοινοτικών ή εναλλακτικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, ώστε να διασφαλιστεί ένα περισσότερο πλουραλιστικό περιβάλλον στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και η πολιτισμική πολυμορφία και να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο τομέας ως μια ξεχωριστή ομάδα στο πλαίσιο του τομέα των μέσων επικοινωνίας. Τα κοινοτικά ή εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης (στο εξής "ΚΜΕ") μπορούν να οριστούν ως:

Μη κερδοσκοπικά μέσα επικοινωνίας, τα οποία οφείλουν να λογοδοτούν στην κοινότητα την οποία επιθυμούν να υπηρετήσουν. Είναι ανοικτά στη συμμετοχή όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου από τα μέλη της κοινότητας. Από την άποψη αυτή, αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα στο πλαίσιο του τομέα των μέσων επικοινωνίας, παράλληλα με τα εμπορικά και δημόσια μέσα επικοινωνίας.

Τα ΚΜΕ απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Η εντολή των ΚΜΕ είναι προσδιορισμένη με σαφήνεια και υλοποιείται ανάλογα με το περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτόν, το κοινωνικό κέρδος για την κοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τα ΚΜΕ δημιουργούν συνοχή, παρέχουν ταυτότητα, προωθούν τα κοινά στοιχεία και διαφυλάσσουν την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία.

Τα ΚΜΕ τα διαχειρίζονται συνήθως δραστήριοι και δημιουργικοί πολίτες, μέριμνα των οποίων είναι να επιτελέσουν τα κοινωνικά τους καθήκοντα.

Τα ΚΜΕ συμβάλλουν στον στόχο της βελτίωσης του γραμματισμού των πολιτών στα μέσα επικοινωνίας, μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στην παραγωγή και στη διανομή περιεχομένου.

2. Ιστορικό πλαίσιο και ισχύουσα κατάσταση

Η δραστηριότητα των ΚΜΕ πρωτοεμφανίστηκε στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του ’40 ως ένα κίνημα διαμαρτυρίας σε ένα μεταλλείο κασσίτερου και, στη συνέχεια, αναπτύχθηκε στη βόρεια Αμερική κατά τη δεκαετία του ’50.

Στη δυτική Ευρώπη, τα ΚΜΕ έκαναν την εμφάνισή τους κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 και επιχείρησαν να παράσχουν ένα εναλλακτικό περιεχόμενο σε σύγκριση με τους δημόσιους σταθμούς ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων οι οποίοι όφειλαν να τηρούν τους αυστηρούς κανονισμούς που είχε επιβάλει το κράτος σχετικά με το περιεχόμενο. Με την ελευθέρωση της δεκαετίας του ’80, δόθηκε νομικό καθεστώς σε ορισμένες πρωτοβουλίες των ΚΜΕ. Έκτοτε, ο τομέας βιώνει αργά αλλά σταθερά περισσότερη αναγνώριση σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη.

Ωστόσο, σε πολλές από τις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και το 2007, η ιστορική εξέλιξη του τομέα ήταν ελαφρώς διαφορετική. Οι πειρατικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις χρησιμοποιήθηκαν από κινήματα υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων ως εργαλείο διαμαρτυρίας κατά των αυταρχικών κυβερνήσεων. Παράδειγμα αποτελεί ο μαθητικός ραδιοφωνικός σταθμός της Σλοβενίας (Slovenian Radio Student) ο οποίος ιδρύθηκε το 1969. Επιπλέον, η εκκλησία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κινημάτων για τα εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας σε ορισμένες άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, ο καθολικός ραδιοφωνικός σταθμός των ΚΜΕ ήταν στενά συνδεδεμένος με την πολωνική Αντίσταση που οδήγησε στις αλλαγές του 1989.

Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού ώθησε τα τελευταία χρόνια τον τομέα σε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν "τρίτη εποχή των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης". Τα ΚΜΕ αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση με όλα τα άλλα μέσα επικοινωνίας.

3. Κοινωνικό και πολιτισμικό κέρδος

Τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να εξυπηρετήσουν μια ποικιλία κοινωνικών και πολιτισμικών στόχων.

Ο ρόλος των ΚΜΕ στον πολιτισμικό διάλογο, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην κοινοτική συνοχή

Τα ΚΜΕ βοηθούν στην ενίσχυση της ταυτότητας συγκεκριμένων κοινοτήτων συμφερόντων, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στα μέλη των εν λόγω κοινοτήτων να έρχονται σε επαφή με άλλες ομάδες της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, μπορούν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην προώθηση της ανεκτικότητας και της πολυφωνίας στην κοινωνία.

Παράδειγμα: Στο Λονδίνο, έχει ανατεθεί σε εφήβους που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και σε οπαδούς ποδοσφαίρου, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα στο Διαδίκτυο, το οποίο ασχολείται με τις διάφορες πτυχές της ιδιότητας του οπαδού. Οι έφηβοι σχολιάζουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, παίρνουν συνεντεύξεις από ποδοσφαιριστές-είδωλα, συζητούν για τον ρατσισμό, την ομοφοβία και τα τυχόν επεισόδια κατά τη διάρκεια των αγώνων, και φέρνουν τους θύτες αντιμέτωπους με τα θύματα. Στο έργο τους αυτό, ελέγχονται από επαγγελματίες ραδιοφωνικούς παραγωγούς ενός πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το πρόγραμμα έχει την υποστήριξη του κράτους και χρηματοδοτείται από έναν μεγάλο ποδοσφαιρικό σύλλογο του Λονδίνου, στην ιστοσελίδα του οποίου δημοσιεύεται.

Τα ΚΜΕ αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης καθώς και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών. Τα ΚΜΕ επιτρέπουν στα μειονεκτούντα μέλη μιας κοινότητας να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά στην κοινωνία και να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις σχετικά με ζητήματα που τους είναι σημαντικά.

Παράδειγμα: Ο ραδιοφωνικός σταθμός "Angel Radio" (Ηνωμένο Βασίλειο) απευθύνεται σε και απαρτίζεται από ηλικιωμένους πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να διαδραματίσουν ενεργότερο ρόλο στη ζωή της κοινότητας. Ο σταθμός παράγει πολύ περιεχόμενο το οποίο ασχολείται ειδικά με ζητήματα που σχετίζονται με τους ηλικιωμένους. Ο ραδιοφωνικός σταθμός επιχειρεί να πυροδοτήσει τη δημόσια συζήτηση επί ζητημάτων τα οποία είναι σημαντικά για την εκλογική περιφέρεια. Έχει κάνει την παραγωγή CD για τα τοπικά σχολεία, τα οποία επιχειρούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση γύρω από ζητήματα όπως η παραμέληση των ηλικιωμένων καθώς και η σωματική και ψυχική κακοποίηση των ηλικιωμένων πολιτών.

Τα ΚΜΕ βοηθούν τους πολίτες να αντεπεξέλθουν καλύτερα σε νέες προκλήσεις, καθώς μέσω των ΚΜΕ οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσδιορίζονται ευκολότερα.

Παράδειγμα: Το να κάνει κανείς μια νέα αρχή σε μια χώρα, τον πολιτισμό και τη γλώσσα της οποίας δεν γνωρίζει, ανήκει στην καθημερινότητα των διακινούμενων Ευρωπαίων. Κάθε νέα αρχή είναι ευκολότερη, όταν μπορεί κανείς να ανταλλάσσει εμπειρίες με ανθρώπους από την πατρίδα του οι οποίοι μοιράζονται την ίδια τύχη. Οι σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες αποτελούν ένα καλό παράδειγμα για τη λειτουργία των ΚΜΕ.

Κοινοτικά μέσα ενημέρωσης και γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Τα ΚΜΕ έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως εργαλείο για την ενίσχυση των ατομικών δεξιοτήτων σε επαγγέλματα που άπτονται του περιβάλλοντος των μέσων επικοινωνίας. Η εκπαίδευση των ψηφιακών και διαδικτυακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της δραστηριότητας των ΚΜΕ παρέχει εξαιρετικά χρήσιμες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Αυτό βοηθά τα άτομα όχι μόνο να βρουν θέση απασχόλησης στον τομέα των μέσων επικοινωνίας, αλλά και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Αρχίζουν να ανακτούν το ενδιαφέρον τους για μάθηση.

Τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης ως σύνδεσμος μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών

Τα ΚΜΕ μπορούν να ενημερώσουν καλύτερα τους πολίτες για τις υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες και να τους ενθαρρύνουν να βοηθήσουν ομοίως τις δημόσιες υπηρεσίες να μεριμνούν καλύτερα για τις ανάγκες της κοινότητας. Οι τοπικοί δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να συνεργάζονται με τα ΚΜΕ για να έρχονται σε επαφή με την τοπική κοινότητα.

Προώθηση του τοπικού δημιουργικού δυναμικού

Τα ΚΜΕ λειτουργούν ως καταλύτης για την τοπική δημιουργικότητα και παρέχουν στους καλλιτέχνες και στους δημιουργικούς επιχειρηματίες μια πλατφόρμα για τον έλεγχο νέων ιδεών και εννοιών δημοσίως.

Παράδειγμα: Το "Amsterdam Open Channel" αποτελεί μια πρωτοβουλία της κοινοτικής τηλεόρασης. Οι τηλεοπτικές εκπομπές όπως το "Hoekstreen Live" προτείνουν πρωτοποριακά δημιουργικά προγράμματα. Το "Hoekstreen Live" είναι μια δωδεκάωρη εκπομπή η οποία υιοθετεί μια συμμετοχική προσέγγιση στα talk show, καθώς η κάμερα περνά από χέρι σε χέρι σε όποιον επιθυμεί να βιντεοσκοπήσει. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να εισέλθουν στο στούντιο και να συμβάλουν ζωντανά στην εκπομπή. Επίσης, πειραματίζεται με τη σύγκλιση του Διαδικτύου και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων επικοινωνίας. Διαθέτει ένα εικονικό τηλεοπτικό προσωπικό, το οποίο βιντεοσκοπεί και μεταδίδει τα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα στο "Second Life", έναν διαδικτυακό εικονικό κόσμο.

Πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας και κοινοτικά μέσα ενημέρωσης

Η πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας είναι μια έννοια που περιλαμβάνει την πρόσβαση των πολιτών σε μια ευρεία ποικιλία πηγών πληροφόρησης σχετικά με ένα ευρύ φάσμα περιεχομένων, τα οποία τους επιτρέπουν να διαμορφώνουν την άποψή τους, χωρίς να επηρεάζονται υπερβολικά από μια κυρίαρχη δύναμη διαμόρφωσης απόψεων. Από την άποψη αυτή, θεωρείται σημαντικό στοιχείο της δημοκρατικής κοινωνίας και, ως εκ τούτου, διατυπώνεται επίσης στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα ΚΜΕ βοηθούν στην ενίσχυση της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, καθώς παρέχουν επιπρόσθετες προοπτικές επί ζητημάτων, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο μιας δεδομένης κοινότητας.

Παράδειγμα: Το "La Maison des Media Libres" είναι μια γαλλική πρωτοβουλία, η οποία συγκεντρώνει τέσσερις τηλεοπτικές πρωτοβουλίες των ΚΜΕ κάτω από έναν οργανισμό-ομπρέλα, προκειμένου να παράσχει μια εναλλακτική άποψη επί επίκαιρων υποθέσεων, καθώς και επί κοινωνικών και πολιτισμικών ζητημάτων. Στόχος είναι να καθιερωθεί ένα κέντρο εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας, το οποίο θα περιλαμβάνει τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές, εκδόσεις βιβλίων, διανομές ταινιών και κινηματογραφικές δραστηριότητες.

4. Η ΕΕ και τα ΚΜΕ

Πολιτική επικοινωνίας

Η Λευκή Βίβλος για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας κάνει σαφή αναφορά στο δικαίωμα της ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης, της κάλυψης, της πολυμορφίας και της συμμετοχής, το οποίο θα πρέπει να καθοδηγεί τη διαδικασία χάραξης των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα αυτόν. Μία από τις βασικές αρχές που προωθούνται στη Λευκή Βίβλο είναι να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες των πολιτών άμεσα, μέσω της προσέγγισης του "να ενεργούμε τοπικά". Οι πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής πολιτικής και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να συζητούνται στο τοπικό πλαίσιο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Τα ΚΜΕ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο διάλογο και να συνδράμουν την Επιτροπή στη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των ανησυχιών των πολιτών και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Επιτροπή θα μπορούσε να συμμετάσχει σε έναν στενότερο διάλογο με τους πολίτες μέσω της ενεργότερης συνεργασίας της με τοπικού χαρακτήρα ΚΜΕ.

Εκπαίδευση και γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας επισημαίνει ότι "είναι επίσης σημαντικό οι πολίτες να αντιληφθούν καλύτερα την οικονομική και πολιτιστική διάσταση των μέσων επικοινωνίας και να διεξαχθεί διάλογος σχετικά με τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή οικονομία η ύπαρξη ισχυρών και ανταγωνιστικών μέσων επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τον πλουραλισμό και την πολιτιστική ποικιλομορφία". Τα ΚΜΕ συμβάλλουν ξεκάθαρα στον στόχο της βελτίωσης της κατανόησης, από μέρους των πολιτών, της βιομηχανίας των μέσων επικοινωνίας, ιδιαίτερα μέσω της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στην παραγωγή και στη διανομή περιεχομένου.

Πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας

Η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει στις αρχές του 2009 μια ανακοίνωση σχετικά με τους δείκτες πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, η οποία θα αντανακλά τις ευρείες ανησυχίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για το ότι η συγκέντρωση των μέσων παρεμποδίζει την πολυφωνία και την πολυμορφία των μέσων επικοινωνίας. Υποτίθεται ότι την ανακοίνωση θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ΚΜΕ ως μια εναλλακτική, "από κάτω προς τα πάνω" λύση για την αύξηση της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας.

Επιπλέον, η ενεργότερη υποστήριξη των ΚΜΕ από μέρους των κρατών μελών θα μπορούσε να διασφαλίσει την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας.

5. Οι ανάγκες του τομέα

Μία από τις κύριες αδυναμίες αναφορικά με τη θέση των ΚΜΕ στην Ευρώπη είναι η έλλειψη της νομικής τους αναγνώρισης σε πολλές εθνικές νομοθεσίες. Ένα θετικό παράδειγμα συνιστά το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα ΚΜΕ αναγνωρίζονται νομικά, παράλληλα με τα ιδιωτικά και εμπορικά μέσα επικοινωνίας. Αντιθέτως, έως τώρα η ΕΕ δεν κάνει αναφορά στα ΚΜΕ ως μια ξεχωριστή μορφή μέσων επικοινωνίας, αλλά λειτουργεί μόνο με τους όρους των δημόσιων και εμπορικών μέσων επικοινωνίας.

Κανένα από τα σχετικά νομικά κείμενα δεν αποδέχεται την έννοια των ΚΜΕ

Υπό τις συνθήκες αυτές, τα ΚΜΕ αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση.

Η επίσημη ύπαρξη αναγνωρισμένου νομικού καθεστώτος είναι σημαντική για την ανάπτυξη των ΚΜΕ. Επιτρέπει στον τομέα να βελτιώσει την εικόνα μεταξύ των αρμοδίων χάραξης πολιτικής, καθώς και να συνεργαστεί με πιθανούς διαφημιστές ή χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Βάσει των ισχυόντων κανονισμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν χρήση της δυνατότητας να καθορίσουν τις "τηρητέες" υποχρεώσεις στις εθνικές τους νομοθεσίες, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν τα ΚΜΕ. Οι "τηρητέες" υποχρεώσεις πρέπει να είναι εύλογες υπό το πρίσμα σαφώς καθορισμένων στόχων γενικού συμφέροντος. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ελευθερία έκφρασης, την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας, την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η πολιτισμική πολυμορφία και η πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εθνικές αρχές για να εκτιμηθεί το κατά πόσον είναι αναγκαίο οι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν στα δίκτυά τους συγκεκριμένες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων. Στο ψηφιακό περιβάλλον, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι εργαλεία, όπως οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραμματισμού, συμπεριλαμβάνουν τα διαθέσιμα ΚΜΕ στα μητρώα τους. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και οι ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να αποδεχτούν τις έννοιες αυτές για να αιτιολογήσουν τη χορήγηση ραδιοφωνικών συχνοτήτων στα ΚΜΕ, καθώς και την ενσωμάτωσή τους στο ψηφιακό περιβάλλον, και μάλιστα μετά την ψηφιακή μετάβαση.

Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή μετάδοση επιθέτουν ένα σημαντικό βάρος στις δραστηριότητες των ΚΜΕ.

6. Χρηματοδότηση των κοινοτικών μέσων ενημέρωσης

Οι οικονομικοί πόροι των ΚΜΕ μπορεί να ποικίλλουν κατά πολύ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι λιγοστοί. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι δυνατό να αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο τομέας είναι ετερογενής και ότι τα οφέλη των ΚΜΕ είναι διασκορπισμένα, ο τομέας μπορεί να επωφεληθεί από ένα φάσμα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το πρόγραμμα διά βίου μάθησης και άλλα.

Ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος του τομέα διαθέτει τη γνώση και την πείρα να αιτηθεί και να επωφεληθεί από ενίσχυση της ΕΕ. Αφετέρου, ούτε οι αρμόδιοι περί χρηματοδότησης γνωρίζουν την έκταση των δυνατοτήτων των ΚΜΕ.

Κατά συνέπεια, υπάρχει το περιθώριο να ενταχθεί περαιτέρω η έννοια των ΚΜΕ στις ευρωπαϊκές δράσεις στήριξης. Η πληροφόρηση σχετικά με την υποβολή αίτησης για τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να διαδοθεί μέσω μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πηγής, αφιερωμένης στα ΚΜΕ.

7. Οργάνωση και εκπροσώπηση του τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η απουσία οιασδήποτε αναφοράς των ΚΜΕ στα ευρωπαϊκά έγγραφα αποτελεί σαφές σημάδι για το ότι ο τομέας δεν διαθέτει συνδέσμους με νομοθετικά και διοικητικά όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εν εξελίξει αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία, προκειμένου να υψώσει ο τομέας τη φωνή του και να συμμετάσχει στη δημόσια συζήτηση. Το ίδιο ισχύει και για την προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους δείκτες πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας. Η προστιθέμενη αξία των ΚΜΕ για την εφαρμογή των στόχων της ΕΕ συνιστά ένα καλό επιχείρημα ώστε να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο στήριξης της συμμετοχής του τομέα σε συζητήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Belet, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Μανώλης Μαυρομμάτης, Κατερίνα Μπατζελή

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Victor Boştinaru, Gyula Hegyi, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου