INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)

  25.6.2008 - (16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD)) - ***II

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Arūnas Degutis

  Procedure : 2006/0130(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0264/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0264/2008
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)

  (16160/4/2007 – C6‑0176/2008 – 2006/0130(COD))

  (Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Rådets fælles holdning (16160/4/2007 – C6‑0176/2008),

  –   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] af Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0396)[2],

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

  –   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0264/2008),

  1.  godkender den fælles holdning;

  2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

  3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

  4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  BEGRUNDELSE

  Indledning og baggrund

  Denne forordning er en omarbejdning af retsakten om driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet. Sigtet med forordningen er at ajourføre den tredje luftfartspakke, der udgjorde sidste trin i liberaliseringen af luftfarten i Fællesskabet, og som er fra 1992.

  Pakken rummede tre elementer:

  Forordning nr. 2407/92, der vedrørte udstedelse af licenser til luftfartsselskaber og leasing af fly; forordning nr. 2408/92, der indførte princippet om EF-luftfartsselskabers frie adgang til ruter inden for Fællesskabet og fastlagde visse undtagelser, navnlig i forbindelse med forpligtelse til offentlig tjeneste; og forordning nr. 2409/92, som liberaliserede flybilletpriserne.

  Sigtet med denne forordning er at ajourføre og ændre og i visse tilfælde stramme bestemmelserne i denne pakke på grundlag af de opnåede erfaringer og de nugældende forhold inden for luftfartssektoren.

  Indholdet af forslaget til forordning

  Det foreliggende forslag sigter mod at skabe lige vilkår for tildeling og tilbagekaldelse af licenser. Det kræver, at medlemsstaterne styrker kontrollen med licenserne. Det skal harmonisere og styrke bestemmelserne om leasing af fly; både "dry lease" (uden besætning) og "wet lease" (med besætning) for at øge sikkerheden og sikre korrekt anvendelse af de sociale bestemmelser. Det tydeliggør bestemmelserne om trafikfordeling mellem lufthavne ved at fjerne termen "lufthavnssystem" og tage hensyn til de faktiske forhold, hvor byer og bygrupper betjenes af samme lufthavn(e), samtidig med at det skal hindre forskelsbehandling af luftfartsselskaber. Endelig fremmer det prisernes gennemskuelighed for passagererne og en rimelig prisadfærd.

  Parlamentets førstebehandling

  Parlamentet afsluttede sin førstebehandling af dette forslag den 9. maj 2007. Der blev vedtaget i alt 53 ændringer, som alle afspejlede spørgsmål, der havde været behandlet i Transport- og Turismeudvalget. Sammenfattet vedrørte Parlamentets ændringer følgende:

  - styrkelse af det finansielle tilsyn;

  - korrekt anvendelse af den sociale lovgivning;

  - prisgennemskuelighed og fakultative pristillæg udelukkende på "opt-in"-basis, tydelig definition af aftaler om "dry" og "wet" lease;

  - stramning af kravene om økonomisk formåen;

  - et klart administrativt ansvar for tilbagekaldelse og suspension af licenser;

  - bestemmelser om fornyet vurdering af opfyldelsen af kravene;

  - betingelser for, at et fly kan leases "wet" fra et tredjeland;

  - luftfartsselskabernes ret til at blive hørt, inden der træffes afgørelse om suspension eller tilbagekaldelse af en licens;

  - inddragelse af kriterier for social udvikling, for så vidt angår forpligtelser til offentlig tjeneste;

  - høring af lufthavne om trafikfordeling;

  - straf for overtrædelse af forordningen.

  Efter Parlamentets førstebehandling

  Rådets formandskab har tilkendegivet vilje til at acceptere Parlamentets ændringer på disse områder helt, delvis eller principielt.

  Med skrivelse af 29. november 2007 bekræftede formanden for Transport- og Turismeudvalget aftalen med ordførerens og skyggeordførernes godkendelse, at han var rede til at anbefale godkendelse af den foreslåede fælles holdning med disse ændringer.

  Rådets fælles holdning

  Efter en grundig behandling af Rådets fælles holdning, fremsendt til Parlamentet den 17. april 2008, kan det konstateres, at Rådet har overholdt denne aftale. Rådet har accepteret 20 af Parlamentets ændringer i deres helhed. Yderligere 12 ændringer er accepteret principielt, men er indarbejdet andetsteds i forordningen eller omformuleret. Rådet har afvist 13 ændringer på grund af manglende klarhed, af tekniske årsager, eller fordi de blev overflødige på grund af andre ændringer. Kun otte ændringer, der vedrørte forordningens gyldighedsområde og tildelingen af licenser blev afvist af principielle årsager.

  Indstilling

  Ordføreren henstiller til, at Rådets fælles holdning godkendes uden yderligere ændringsforslag. Det er der flere årsager til. For det første styrker og forbedrer den foreslåede forordning bestemmelserne i den gældende lovgivning på det område, den vedrører, det vil sige kontrollen med licenserne; leasing af fly; trafikfordeling og gennemskuelig prisfastsættelse. For det andet forbedrer ændringerne fra begge lovgivningsmyndighedens organer Kommissionens oprindelige forslag. For det tredje er substansen i Parlamentets ændringer blevet accepteret.

  PROCEDURE

  Titel

  Fælles regler for driften af lufttrafiktjenester (omarbejdet)

  Referencer

  16160/4/2007 – C6-0176/2008 – 2006/0130(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  11.7.2007                     T6-0337/2007

  Kommissionens forslag

  KOM(2006)0396 - C6-0248/2006

  Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

  24.4.2008

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  24.4.2008

  Ordfører

         Dato for valg

  Arūnas Degutis

  5.5.2008

   

   

  Behandling i udvalg

  28.5.2008

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  24.6.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  39

  0

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Margrete Auken, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corien Wortmann-Kool

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre

  Dato for indgivelse

  25.6.2008